Punské války

Mary Stone | 4 ledna, 2023

Souhrn

Tři punské války neboli římsko-kartaginské války stály proti sobě po více než jedno století starověký Řím a kartaginská neboli punská civilizace. Kartáginci se latinsky nazývali Carthaginienses nebo Pœni, což je zkomolenina jména Féničanů, z nichž Kartáginci pocházeli, a odtud pochází francouzské slovo „punique“.

Prvotní příčinou punských válek byl střet dvou říší na Sicílii, kterou po cyklu tří sicilských válek mezi městem Elisou a jeho spojenci a sicilskými městy v 5. a 4. století př. n. l. částečně ovládli Kartaginci. Na začátku první punské války tvořilo Kartágo rozsáhlou námořní říši a ovládalo Středozemní moře, zatímco Řím si podmanil poloostrovní Itálii.

V první punské válce, která trvala 23 let (264-241 př. n. l.), probíhaly převážně námořní operace, které vedly ke zničení velké části fénicko-punské thalassokracie. Válka vedla k přeměně republikánského Říma v námořní velmoc. Kartágo srazil na kolena finančně velmi tvrdý mír a značné územní ztráty.

Kartágo se zotavilo a rozšířilo svůj vliv v Hispánii. Druhá punská válka, kterou iniciovalo punské město, trvala od roku 218 do roku 202 př. n. l. a vyznačovala se především pozemními bitvami a konfrontací kartaginského Hannibala Barky a římského Scipia Afrického. Po 16 letech bojů, které probíhaly především v Itálii a z nichž některé naznačovaly blížící se římskou porážku, se válka přesunula do Afriky a vedla ke kapitulaci Kartága po bitvě u Zamy. Následující mír byl pro Kartágo finančně velmi náročný a znamenal pro něj značnou územní ztrátu – jeho majetek se omezil na Afriku.

S oživením punského města v první polovině 2. století chtěl Řím skoncovat s hrozbou, kterou představovalo. Zradou město odzbrojil a poté mu vyhlásil válku, která, i když byla velmi nevyrovnaná, trvala tři roky.

Na konci třetí punské války, po 118 letech konfliktu a stovkách tisíc mrtvých vojáků a civilistů na obou stranách, se Římu podařilo dobýt kartáginská území a zničit Kartágo, čímž se stal největší mocností v západním Středomoří. Ve stejné době, po makedonských válkách a porážce seleukovské monarchie, Řím rozšířil svou nadvládu i do východního Středomoří.

Po dobytí a zničení Kartága Římany v roce 146 př. n. l. Řím a Kartágo nikdy nepodepsaly mírovou smlouvu.V roce 1985 podepsali starostové Říma a Kartága mírovou smlouvu a smlouvu o přátelství.

Antické prameny, které se zmiňují o konfliktech mezi Kartágem a Římem, pocházejí pouze od jednoho z obou protagonistů. Existovaly prameny příznivé pro poražené a jsou známy z několika zlomků. Starověké zprávy zdůrazňují punskou zlou víru, metus punica nebo Punica fides. Starověké prameny se také z velké části ztratily. Literární žánr historie se v Římě zrodil v době první punské války.

Na punskou krutost upozorňují i prameny příznivé pro Řím.

Moderní prameny se vzhledem k osobnostem hlavních protagonistů a nejistotě výsledku soustředily především na druhý konflikt.

Starověké zdroje

U těchto tří válek nám antické prameny umožňují poznat různé aspekty konfliktů: silné a slabé stránky jednotlivých válčících stran, vojenskou organizaci Kartaginců a Římanů, politické sázky a diplomatická jednání.

Punské prameny existovaly: v Kartágu existovaly kroniky a dlouhá tradice vedení záznamů. Tyto prameny však byly zničeny v době třetí punské války.

O prvním konfliktu podává velmi podrobnou zprávu Polybius, Řek vyslaný jako rukojmí do Říma po bitvě u Pydny, a také Diodor ze Sicílie. Polybius prý rozvedl odpovědnost Kartága v prvních dvou válkách, aby zakryl odpovědnost Říma v té poslední, zaslepen svým obdivem k Římu a jeho institucím.

Mezi Polybiem a Filínem z Agrigenta probíhá debata o porušení smlouvy ze strany Říma. Je velmi pravděpodobné, že Polybius čerpal informace z díla Fabia Pictora; zdrojem poznatků jsou také Titus Livius a Dion Cassius, kteří využili Filina z Agrigenta. Vítězství je v Dějinách připisováno morálním kvalitám Říma, který postavil kartaginské žoldnéře proti občanům města na Tibeře.

O příčinách konfliktu se vedou četné debaty již od starověku, ale dochovaly se pouze prameny příznivé pro Řím. Prameny příznivé pro Kartágo, Sosylos z Lakedemonu a Silenos z Kale-Acta, se ztratily ve velkém vraku antické literatury.

Latinské prameny považovaly moc Barcidů v Hispánii za panovnickou, což je tradice, kterou zprostředkoval Fabius Pictor. Římanům naklonění autoři považují za původce války Barcidy. Přechod Alp, který se stal symbolickou událostí konfliktu díky své smělosti, zanechal v myslích lidí trvalý dojem.

Titus Livius podává velmi podrobný popis a začátek konfliktu je zachycen v tom, co zbylo z Polybiova popisu. Použil římské anály.

Appian, který ve starořeckém jazyce zaznamenal fakta o válce na Pyrenejském poloostrově z 2. století př. n. l. v Iberské knize, shrnuje hlavní události, ale dopouští se některých chyb. Jeho vyprávění je založeno na svědectvích aktérů konfliktu, ale pouze římských. Jeho práce zahrnuje pouze důležité události a datované údaje většinou chybí.

Hannibal Barca je latinskými autory odsuzován kvůli své lstivosti, která je protikladem jejich pojetí války a směřuje k punica fides nebo punica perfidia. Polybius si naopak punského vůdce velmi vážil jako „řeckého ideálu helénistického stratéga“.

Autoři, dokonce i ti, kteří měli „stranické postranní úmysly“, byli poznamenáni charakterem této války, která je příkladem změny pojetí římského válečnictví, přecházejícího od virtus, vyhlášení války, k dolus, skutečnosti skrývání svých záměrů. Skutečnosti, o nichž prameny vyprávějí, jsou spojeny s vůlí k obnově, která má integrovat augustovská témata a témata pax romana.

Základním zdrojem pro tento konflikt je Appian, autor římských dějin ve 24 knihách z druhé poloviny 2. století našeho letopočtu.

Polybius dokončil své Dějiny v roce 145: jeho dílo je důležité, protože je svědkem poslední punské války. Polybius poukazuje na debaty, které rozbouřily řecký svět po zničení města, a prokazuje tak objektivitu; autor však neodsuzuje římský imperialismus, důvodem je pravděpodobně jeho téměř bratrská blízkost k ochránci Scipionovi Emilianovi.

Římské dějiny Diona Cassia, známé pouze díky zkrácenému vydání Jana Zonarase, jsou důležité, protože autor, který dlouze sbíral prameny, do svého líčení začlenil prvky, které jsou jinak neznámé.

Jiní historikové uvádějí pouze dílčí informace. Diodor Sicilský se o válce zmiňuje ve svých Všeobecných dějinách. Livius je v tomto sporu ztracen a jeho dílo je známo pouze díky zkratkám, jeho díla mají „oslavovat slávu Říma“.

Moderní zdroje

Punské války často zastiňují zbytek dějin Kartága a opomíjejí staletí růstu a expanze punských měst. Zprávy o punských válkách jsou často zaměřeny na Římany, což souvisí s použitými prameny. Historiografická tradice byla dlouho nakloněna Římu, i když studie jsou nyní příznivější Kartágu, někdy až příliš, jako v případě Brissona z roku 1973. Neutralita současné akademické práce je na denním pořádku. Otázka odpovědnosti za válku, Kriegsschuldfrage, je v současnosti zejména německými historiky nastolována pro starověké války.

Ve dvacátém století umožnily pokrok také archeologické objevy: mezinárodní kampaň UNESCO v Kartágu, ale také objev punských vraků v Marsale. Cenné jsou také numismatické prameny.

Nevyhnutelnost konfrontace mezi oběma mocnostmi, která je často vysvětlována paralelním růstem dvou entit, jejichž imperialismus se v určitém okamžiku musel střetnout, zpochybňují někteří historici, kteří považují obě mocnosti za „paralelní nebo dokonce komplementární“ vzhledem k námořnímu a obchodnímu charakteru Kartága a pozemnímu a zemědělskému charakteru Říma. Složitost událostí a „převrácení hodnot“ spojené s úspěchem Říma na moři a Kartága na souši vyžaduje podle Le Boheca, aby byl historik „odborníkem na Řím i Kartágo“.

Le Bohec popisuje tento konflikt jako „první stoletou válku“, která byla přerušována dlouhými příměřími. Z hlediska použitých prostředků se podle něj jednalo o „totální válku“. Le Bohec studuje konflikt z hlediska vojenských dějin v souladu s historiografickou tradicí Contamine, i když se sám řadí do oblasti globálních dějin.

Usazení Kartága v Hispánii po první punské válce vyvolalo intenzivní debatu mezi zastánci rodinné iniciativy Barcidů a těmi, kdo věřili, že punská metropole chce obnovit své bohatství po konfliktu, který ji zanechal bez krve.

Největší pozornosti a „mnoha diskusím“ se dostalo druhé punské válce a bitvám, které vedl Hannibal Barca, včetně bitvy u Cannae.

Třetí válka je málo probádaná, což Burgeonova kniha z roku 2015 kompenzuje tím, že se zaměřuje výhradně na ni.

Působící síly

Punské války proti sobě postavily dvě říše praktikující doktrínu imperialismu.

Ve 3. století př. n. l. bylo Kartágo významným přístavním městem na pobřeží dnešního Tuniska. Bylo založeno Féničany na konci 9. století př. n. l., bylo prosperujícím městským státem s kvetoucím obchodem a tato prosperita trvala až do jeho zničení. Tato prosperita byla způsobena zprostředkovatelským obchodem a také pověstí zemědělství.

Síť punských držav v západním Středomoří umožňovala kontrolu obchodních cest. Tyto někdy starověké osady se postupně dostaly pod jho města ležícího mezi dvěma povodími Středozemního moře. Tyto osady měly instituce vytvořené podle vzoru hlavního města a existovala v nich hierarchie závislosti na něm. Obyvatelé punské říše platili daně v penězích nebo v naturáliích a jejich příspěvek na válečné úsilí byl významný. Vojenské operace se někdy zastavily kvůli správcovství nebo finančním problémům.

Z velkých městských států v západním Středomoří se jim co do moci, bohatství a počtu obyvatel vyrovnal pouze Řím. Kartágo, které mělo silnou námořní moc, se ve své pozemní armádě spoléhalo především na žoldnéře a vojáky, které mu poskytovaly podrobené nebo spojenecké národy. Většina důstojníků, kteří veleli armádám, byli Kartaginci, proslulí svými navigačními schopnostmi. Mnoho Kartaginců nižšího postavení sloužilo u námořnictva, což jim zajišťovalo příjem a stabilní kariéru. Prameny jako Polybius staví do kontrastu obě znepřátelené armády. Kartáginská armáda se v určitých okamžicích své historie obracela na občany. Vedení zajišťovali kartaginští občané, vojsko tvořili také odvedenci z území patřících punskému městu, pomocníci spojenců a žoldnéři. Vedení nebylo příliš známé a navzdory vojenským kvalitám bylo krutě trestáno při „sebemenším selhání“. Různorodost nebyla sama o sobě nevýhodou, Hannibal držel svou armádu pohromadě i přes její složení. Kartáginská armáda v roce 264 měla silně helénistický charakter v taktice i složení, s kontingenty válečných slonů. Vojsko bylo organizováno ve falangách, i když není jasné, zda byly použity sáry. Kartáginská armáda byla složena z mužů „bojujících za Kartágo“. Kartáginské loďstvo zůstalo důležitým prvkem až do konce druhé punské války, neboť jeho lodě byly „pohyblivější a rychlejší“ než lodě římské. Punská armáda byla talentovaná v poliorcetice, pod vlivem helénistického světa, ale měla schopnost inovací, jako byl vynález berana nebo jiných strojů.

Na rozdíl od Kartága měl Řím pozemní armádu složenou téměř výhradně z římských občanů a spojenců. Tato armáda je popisována jako „nejefektivnější v dějinách lidstva“, přičemž jednotnost manipulace umožňuje flexibilitu. Každý konzul velel dvěma legiím a kromě toho poskytovali Římu síly jeho spojenci z řad sociů. Armáda nepřesáhla 40 000 mužů.

V letech 265-264 měl Řím 292 334 obyvatel, což svědčí o „síle a dynamice regionu s mimořádně velkým počtem obyvatel“. Plebejci, lidová vrstva společnosti, obvykle sloužili jako pěšáci v římských legiích a měli dobré vojenské vybavení. Z této třídy „rolníků-vojáků“ vyrostli „disciplinovaní a tvrdí vojáci“. Důstojnický sbor tvořila vyšší třída patricijů. Římané neměli silné loďstvo, a proto byli v nevýhodě. Do první punské války se však začalo budovat římské loďstvo. Tato flotila není dobře známá, ale říká se, že byla méně obratná než punská. V letech předcházejících válečným střetům Řím v roce 272 dobyl Taranto a v roce 269 potlačil povstání v Picenum a krátce nato i Messapii. V roce 267 bylo kvestorům svěřeno velení nad flotilou.

Problémem byla logistika, a to jak finanční, tak věcná. Římský tábor je nejznámější po druhé punské válce a umožňuje obléhání.

Podle Le Boheca byly hnacími silami římského imperialismu touha rozšířit své území, lákadlo zisku z drancování a „potřeba bezpečnosti“; tyto důvody byly podpořeny „morálními a právními motivy“. Punský imperialismus, i když v menší míře, existoval i před konfliktem, ale omezoval se na africké území: obyvatelstvo bylo více či méně závislé v závislosti na vzdálenosti, která je dělila od hlavního města, a muselo platit tribut nebo poskytovat vojsko.

Vztahy mezi Kartágem a Římem před cyklem válek

Obě města byla velmi odlišná, jedno bylo „kontinentální a evropskou mocností, druhé námořní a africkou mocností“. Jednalo se tedy o dvě říše, které se střetly.

Smlouvy jsou projevem společné vůle ke koexistenci, zejména tváří v tvář západním Řekům, kteří ve 3. století upadali. Obchodní konkurence mezi Římany a Kartaginci však byla reálná již od 4. století a zesílila na počátku 3. století, kdy došlo k „římské expanzi do jižní Itálie a (…) sicilské otázce“.

První smlouva mezi oběma městy je datována rokem 509, což je dost nepravděpodobné, protože je „příliš vysoká“. Další smlouva byla podepsána v roce 348 a nakonec v roce 278.

Od konce 4. století nepřestával římský postup v Itálii Kartágo znepokojovat. V roce 311 Římané jmenovali dva admirály, aniž by měli flotilu, což bylo známkou jejich zájmu o námořní oblast. Od roku 343 umožňovala unie s Kapuou Římu využívat „námořních a obchodních schopností“ svých spojenců.

Během Pyrrhovy války v Itálii nedovolovala klauzule ve smlouvě mezi Římem a Kartágem z roku 278 vpády ani jedné ze stran. Porušení této klauzule oběma protagonisty však bylo prokázáno v roce 272 pro Kartágo, jehož flotila kotvila u Taranta. Spojenectví bylo jen teoretické, protože v roce 279 došlo pouze k jedné společné ofenzivě proti Regiu a mezi oběma spojenci panovala velká nedůvěra.

Bezprostřední souvislosti před první punskou válkou

Epirský král Pyrrhos vedl v letech 280-275 výpravu do Itálie a na Sicílii, ale rozhodl se ji ukončit kvůli vysokým nákladům na bitvy. Podle Cicerona, když Pyrrhos I. v roce 276 př. n. l. opouštěl Sicílii, řekl: „Jakou arénu zanecháváme, přátelé, Kartagincům a Římanům! Epizoda je někdy zařazena do roku 275. Zájem Kartága o ostrov v následujících letech rostl a Řím se nepochybně cítil postupně obklíčen punskou říší.

Kartágo bylo Pyrrhovým neúspěchem posíleno na Sicílii a stejně tak Řím v Itálii, a to nejen na jihu, ale i ve středu poloostrova. V roce 264 př. n. l. ovládla Římská republika italský poloostrov jižně od řeky Pád a přesunula se také do Rhegionu naproti Sicílii.

První punská válka, nazývaná také sicilská válka, trvala od roku 264 do roku 241 př. n. l. Jednalo se o námořní a pozemní konflikt na Sicílii, v Africe a Tyrhénském moři, který vznikl z bojů o vliv na Sicílii a skončil římským vítězstvím u Egatských ostrovů.

Odpovědnost za válku

Otázka odpovědnosti za vypuknutí války je předmětem studia a překrývá se se složitou problematikou zrodu římského imperialismu. Někteří historici spojují vypuknutí epidemie s vnitropolitickou otázkou nebo s hospodářskou otázkou kategorického zájmu na Sicílii a v Africe. Podle Hours-Miédana je za válku zodpovědná římská ambice expandovat na Sicílii. Gilbert Charles-Picard se zmiňuje o kampánské hale. Východní část Sicílie okupovaly Syrakusy a západní část Kartágo; mezi těmito dvěma póly se nacházela řecká a domorodá města, která byla „více či méně helenizována“.

Římský obchod byl důležitý a smlouvy s Kartágem jsou známkou jeho životaschopnosti. Dobytí jihu poloostrova, zejména Kalábrie a Brundu, mělo ekonomický účel. Sicílie se díky tvrdé práci stala zemí s produkcí obilí a kulturou a helenizací. Kromě obchodních záležitostí očekávali Římané také kořist, protože sicilská města byla bohatá. Polybius (I, 11) se zmiňuje o potenciální kořisti, která se očekávala z drancování bohatých sicilských měst. Sicílie a Sardinie mají rovněž strategickou zeměpisnou polohu.

Mamertinové, osmanští žoldnéři, kteří v letech 288-270 obsadili město Messinu, se obávali expanzivní vůle syrakuského krále Hierona II. ze Syrakus a obrátili se na Řím i Kartágo. Historiografie se obecně domnívá, že odvolání Mamertinů dráždí senát, který se podřizuje konzulovi. Na to, jak reagovat na žádost Mamertinů, měly v Římě antagonistické názory dvě strany, pacifistická Claudii a válečnická Fabii, která nakonec zvítězila s odůvodněním, že konflikt bude krátký. Podle Mellitiho byli Claudiové intervencionisté.

Vojenské operace

Na žádost Mamertinů byla do města vyslána kartaginská posádka o síle 1000 mužů. V roce 264 př. n. l. pak Římany znovu vyzvala další mamertinská skupina nebo tito žoldnéři.

Řím byl znepokojen polohou města v blízkosti řeckých měst v Itálii, která se právě dostala pod jejich nadvládu. Římský senát, který se zpočátku zdráhal vstoupit do válečného konfliktu s Kartágem, se rozhodl zasáhnout pod tlakem kampánských vlastníků půdy, kteří doufali, že získají kontrolu nad úžinou mezi Sicílií a Itálií. Na pomoc bylo vysláno 15 000 až 20 000 Římanů. Appius Claudius Caudex přejde a překvapí punskou posádku v Messině, když Mamertinové vyhánějí Puny, čímž zahájí válku. Spojuje se s Hieronem II.

Hannon, velitel punské posádky, vyklidí Messinu a vrací se do Kartága, kde je z tohoto důvodu ukřižován. Kartáginci se snaží s Římem vyjednávat a zároveň ho varují.

Kartáginská vláda po určitém váhání začala přeskupovat své jednotky v Agrigentu a Lilybei pod vedením Hannibalova syna Hannona, ale Římané pod vedením Appia Claudia Caudexe a Maniuse Valeria Maxima Corvina Messally dobyli po zběhnutí města Segesta a po sedmiměsíčním obléhání Agrigento. Římané zde vybudovali tábor a síť pevností. Římský senát si zpočátku přál pouze omezené operace.

První fáze války byla poměrně klidná a syrakuský král Hieron změnil stranu. Hieron, který se sblížil s Kartágem, po prvních punských neúspěších toto spojenectví opustil a přispěl svou flotilou k zásobování římských vojsk na Sicílii. V roce 263 podepsal s Římem smlouvu, která mu umožňovala posílit zásoby pšenice, válečných strojů a peněz. Kartágo najalo mnoho žoldnéřů, aby se s tímto přeběhnutím vypořádalo.

Mnoho řeckých měst ve vnitrozemí Sicílie se spojilo s Římem. Navarrch Hannibal podnikal operace na italském pobřeží, aby narušil římské zásobování. V roce 261 nahrazuje Hamilkar Hannibalova syna Hannona ve funkci stratéga.

Následovalo dvacet let válek s různou úspěšností a „nejistými bitvami na souši i (…) na moři“: první vítězství získala římská armáda proti punským vojskům složeným ze žoldnéřů z celého Středomoří a z Galie, afrických oddílů a sicilských spojenců. Římská armáda již vítězně bojovala v jižní Itálii a naučila se řecké válečné techniky, které používala punská vojska. Kartáginci ztratili velkou část sicilských území dobytých od Řeků.

Římský senát z podnětu konzula Valeria postavil s pomocí svých spojenců flotilu 100 quinqueremů a 20 trirem, přičemž si vzal za vzor punský quinqueremes ukořistěný v roce 264. Podle Le Boheca nemohl Řím od dobytí Latium a ještě více od dobytí Taranta ignorovat námořní záležitosti, i kdyby se do práce zapojili spojenci. Lodě se stavěly v tarentinských zbrojovkách.

Punské loďstvo utrpělo v srpnu 260 v bitvě u Mylae velkou námořní porážku proti římskému loďstvu, které bylo postaveno částečně s technickou pomocí sicilských Řeků, spojenců Říma, a nové zbraně, „havrana“, kterému velel admirál Caius Duilius. Toto zařízení se skládalo z pohyblivého můstku, který se odděloval od stěžně římské lodi a na druhém konci byl vybaven kovovými tesáky, které se připevňovaly k protilehlému můstku. Punské lodě tak měly ztíženou možnost taktizovat a římští legionáři, kteří vynikali v boji na souši, se mohli nalodit. Hlavním důvodem vítězství byla technika jihoitalských Řeků, přičemž důraz na tuto inovaci měl propagandistický aspekt. Proti punským lodím stály dvě linie lodí Caia Duilia. Kartágo v bitvě ztratilo 45 lodí, tedy třetinu všech zúčastněných vojáků. Duilius tak dosáhl prvního námořního triumfu v římské historii.

Flotila 260 lodí zahrnovala 100 quinquerem a 20 trirem. Římané, kteří v roce 264 př. n. l. použili spojenecké lodě k cestě na Sicílii, měli své lodě o tři roky později a dlouho byli nemotorní (Polybius, I, 20). Po Mylae, které mají „nepopiratelný psychologický dopad“, nastává až do roku 256 útlum, i když Římané chtějí oslabit tlak punských lodí na své zásobovací trasy a chtějí se zmocnit Korsiky a Sardinie z Aleria.

Řím od této chvíle převzal vedení a rozšířil konflikt na ostrovy, včetně Korsiky a Sardinie, a to z vojenských důvodů, ale také z ekonomických, díky zdrojům obilí, nerostných surovin a otroků.

Po porážce u Mylae Hamilkar, nový vůdce kartaginských vojsk, napravil situaci tím, že na Sicílii a v Itálii vedl strategii nájezdů a partyzánské války na souši i na moři. Punská armáda měla lepší obléhací a opevňovací techniky, které se naučila od Řeků, a římská vojska již nebyla schopna postupovat na sicilský západ. V bitvě u Thermae přišlo o život 5 000 římských vojáků, Hamilkar proměnil Drepane v nedobytnou pevnost a vynutil si zadržení 10 legií. Římané znovu dobyli mnoho pevností na jihu Sicílie.

Římané zaútočili na Sardinii a v zimě roku 258 porazili Hannibala, syna Gisconova, který byl ukřižován vlastními vojáky. Koncem roku 258 Hannibalův syn Hannon rozdrtil římskou flotilu a dopřál svému táboru oddech, který trval až do roku 257.

Ve stejné době dosáhla římská armáda čítající 40 000 nebo 140 000 legionářů a 330 lodí pod vedením Manlia Vulsa a Marka Atilia Regula námořního vítězství u mysu Ecnome. Celkový počet mužů je podle moderních historiků nižší než 100 000. Na konci bitvy přišel Řím o 24 lodí, Kartágo o 94, z nichž 30 bylo zničeno a zbytek padl do rukou nepřítele.

Římané pak chtěli přenést válku do Afriky, podobně jako Agathocles ve 4. století, a v létě roku 256 se vylodili u mysu Bon v Clypea (Kelibia), poté zpustošili Afriku, zejména oblast mysu Bon, kde Regulus se svými 15 000 muži zajal 20 000 lidí, kteří padli do otroctví. Punské město, jehož punské jméno není známo a které se nacházelo na místě dnešního Kerkouane, bylo tehdy zničeno. Římané obsadili další města, která rovněž zničili a nashromáždili kořist. Na počátku roku 255 byla u Adis poražena punská armáda.

Po návratu prvního vůdce do Itálie se Regulus ujal současného Tunisu. Ve stejné době se Berbeři zbavili kartáginského jha; toto povstání bylo tvrdě potlačeno a poražení byli zdaněni, což svědčí o „kartáginském imperialismu“. Ve městech byl hladomor, protože se tam rolníci chránili.

Kartágo si najímá mnoho žoldnéřů, zejména v Řecku, což nutí punské město razit velké mince. Kartágo si chtělo koupit mír. Regulus navrhl její ukončení, ale s nepřijatelnými podmínkami: opuštění Sicílie a Sardinie, tribut. Kartágo tyto mírové návrhy odmítlo jako příliš tvrdé, a proto se obrátilo na Xantipu. Xantippe, spartský generál se zkušenostmi z punských vojsk a armádou čítající 12 000 pěšáků, 4 000 jezdců a 100 slonů, v bitvě u Tunisu v roce 255 Římanům zasadil ránu mečem. Hamilkar Barca byl na straně Lakedemónců.

Z 15 000 mužů se podařilo uniknout pouze 2000, Kartágo naříkalo nad 800 mrtvými, „většinou žoldáky“. Regulus a 500 Římanů byli odvezeni do punského hlavního města a konzul skončil svůj život v punském vězení; jiný zdroj zmiňuje návrat do Říma jako vyslanec pro mírová jednání a poté návrat na znamení odmítnutí ukončení konfliktu, po němž byl před smrtí strašlivě mučen. Tuto anekdotu většina „současných badatelů“ podle Le Boheca odmítá, protože by šlo o argument římské propagandy s vědomím, že ji navíc nepřebírá řada pramenů, navíc návrat do vězení po misii by byl nevědomý. Tentýž odborník s tímto odmítnutím nesouhlasí a domnívá se, že je „zajímavé pro studium kolektivních mentalit“.

Řím se rozhodne dobýt punské pevnosti na Sicílii, obsadí Panormos a zablokuje Lilybii. Ostatní sicilská města přebíhají do punského tábora.

Římské loďstvo, které zahnalo punskou flotilu na útěk, bylo z velké části zničeno bouří. Další flotila se vyznamená v bitvě u Panormosu, poslední, která zůstala pustošit africké pobřeží, je zničena na moři. Kvůli římské nezkušenosti a námořní neschopnosti bylo ztraceno loďstvo a další námořní katastrofu způsobila bouře v letech 254-253. Římská neznalost moře byla nákladná, ale Kampáni, kteří měli na této válce hlavní zájem, zaplatili za novou flotilu několika set lodí, nicméně žádali, aby jim římský stát zálohu uhradil.

Punové poslali na Sicílii nové vojáky včetně slonů a nové loďstvo a v letech 253-251 dosáhli téměř status quo. V roce 251 byli Punové poraženi v bitvě u Panormosu. V roce 250 Řím oblehl Lilybii a ztratil 10 000 mužů, přičemž římská armáda trpěla i nemocemi. Na posílení armády je vysláno 10 000 vojáků. Římané byli znovu poraženi v bitvě u Drepane v roce 249 př. n. l., kde se zachránilo pouze 27 lodí a zahynulo 20 000 římských vojáků. Kartágo obsadilo římský konvoj a lodě byly zničeny bouří, což byla výhoda, která sice obnovila situaci v jeho prospěch, ale nevedla k urovnání konfliktu.

Konec války a mír

Kolem roku 250 se bojující strany vyčerpaly a v témže roce začalo obléhání a blokáda Lilybaea. V roce 249 se u Drepane odehrála námořní bitva, která skončila římskou porážkou.

Římská flotila konzula Lucia Iuniuse Pulla je zničena bouří v roce 248. Konzul se Eryxu zmocnil na podzim roku 249. Kartáginci, kteří znovu získali kontrolu nad mořem, nevyužili své výhody na maximum, protože je zaměstnalo povstání libyjského a numidského obyvatelstva. Toto povstání bylo potlačeno až po šesti letech, povstalci museli zaplatit 1000 talentů a 20 000 kusů dobytka a jejich vůdci byli ukřižováni.

V letech 249-247 měly obě válčící strany finanční potíže. V roce 247 se pokus o mír nezdařil a Kartágo udržovalo status quo tím, že blokovalo římské dodávky.

Hamilkar Barca přebírá kontrolu nad situací na Sicílii. V čele punské flotily nahradil Carthalona a obsadil pevnost Heireté, odkud zaútočil na římské pozice. Kartáginci pak prostřednictvím Hamilkara Barky obtěžovali římská vojska a udržovali si kontrolu nad různými sicilskými pevnostmi: Drepane, Heireté, Eryx (dobytá zpět v roce 244, i když obrana této poslední pevnosti byla svěřena Gisconovi. Válka se pak skládala z „mnoha potyček“ z Hamilkarovy iniciativy a „taktiky malých střetnutí“.

Řím po finančních potížích zatlačil na nejbohatší „nucenou půjčkou“: válečnou flotilu tvořilo 200 penterem.

Námořní bitva u kartaginské citadely Lilybaea byla rozhodující a Římané z ní vyšli vítězně díky taktice nalodění. Kartáginci udrželi Lilybeu a Trapani, i když ztráta Panormosu byla politováníhodná. V letech 247 až 241 př. n. l. držel Hamilkar Barca citadelu Eryx (Erice).

Římané podle Levesquea zvítězili v bitvě u Egatských ostrovů v létě 241 př. n. l.: poté, co Římané obléhali Drepane, se postavili naproti Lilybei a překvapili punskou flotilu, která měla na starosti zásobování posádky hory Eryx. Punské loďstvo přišlo o 120 zajatých nebo potopených lodí a 10 000 mužů bylo zajato.

Kartaginský velitel Hannon je ukřižován. V punském městě se střetla válečnická strana reprezentovaná Barcidiány, která byla pro obranu Sicílie a neustupování Římu, a druhá strana, která chtěla soustředit své úsilí na africkou oblast.

Se souhlasem kartáginské vlády má vůdce sicilských vojsk Hamilkar Barca, izolovaný a bez naděje na dostatečné zásobování, moc vyjednat s Giskem ukončení zničující války, která blokuje obchod. Poté navrhuje Římu mír v takzvané Lutatiově smlouvě: Sicílie je ztracena, ostrovy mezi Sicílií a Itálií, Lipari, ale Afrika, Sardinie a Korsika zůstávají v punském svazku. Muselo být zaplaceno vysoké výkupné, a to 2200 talentů na 20 let (což odpovídá 57 tunám stříbra). Punští obránci Sicílie mohli ostrov opustit za skromné výkupné. Neurčitost dotčených ostrovů umožňuje „všechny možné výklady“. Římští zajatci měli být také vráceni a nemělo být podniknuto nic proti spojencům. Žoldnéři se neměli rekrutovat ani z Itálie nebo ze spojenců vítěze.

Tyto klauzule se ještě zhoršují, protože lidé si přejí zkrátit dobu splatnosti výkupného na 10 let a zvýšit částku na 3200 talentů, z nichž 1000 je splatných okamžitě a zbytek v ročních splátkách po 220 talentech. Odškodné nehradilo náklady války a podle Tenneyho Franka mohlo být použito jako kompenzace daňových odvodů.

Hamilkar Barca se dočkal pocty od svých protivníků, kteří jej a jeho vojáky uznávali jako statečné protivníky. Ostatní kartaginští generálové neměli dostatek odvahy, protože se obávali odvety ze strany politické moci, a iniciativu přenechali Římanům. Obecně generálům nepomohlo ani poskytnutí posil ve vhodnou dobu. Punští šlechtici nedůvěřovali vojenským vůdcům.

Konec této první války tak znamenal námořní úpadek Kartága, které již nebylo pánem moří, přišlo o zhruba 500 lodí a prožívalo hospodářskou krizi, o čemž svědčí peněžní emise. Řím přišel o 700 lodí a z konfliktu vyšel také s oslabenými financemi, i když to bylo kompenzováno odškodněním a přínosem, který se dal očekávat od převzetí přímé kontroly nad západní částí Sicílie. Navzdory katastrofám se římská armáda značně snažila a postupovala vpřed. V důsledku „válečných potřeb“ se Řím stal námořní velmocí. Řím obsadil celou Sicílii s výjimkou Messiny a Syrakus, které se tak staly první římskou provincií.

Meziválečné období

Tento konflikt byl pro obě strany velmi nákladný a kartaginské odškodné, které Řím obdržel, nestačilo pokrýt částky, které v konfliktu utopil. Kartágo utrpělo vypleněním mysu Bon a ochromením obchodu, který byl zdrojem jeho bohatství, a nedostatek likvidity se projevil i při placení žoldnéřů.

Sicílie se stala římskou po dvaceti letech války, nepočítaje v to předchozí války proti Řekům, které zanechaly hluboké stopy. Od roku 227 př. n. l. mu vládl praetor, který velel vojákům umístěným na ostrově a vykonával spravedlnost. Některá města jako Panormos nebo Segesta zůstala svobodná, syrakuské království bylo pod ochranou vítěze.

Kartágo vyšlo z konfliktu rozdělené a „většinou lidová“ strana Barcidů získala převahu nad oligarchií. Co hůř, ekonomické a vojenské důsledky ji rychle dostaly do potíží. Pokud jde o otálení s vyplacením dvaceti tisíc žoldnéřů, které Giscon v roce 241 v malých skupinách přivedl ze Sicílie, vedlo to k povstání proti Kartágu v letech 241-238.

Po válce následoval nebývalý rozmach Říma: demografický, ekonomický i politický.

Kontrola nad ostrovy vede k růstu obchodní a měnové politiky. Římský plebs, který byl dříve vyloučen, se dožaduje výhod ager publicus. Kulturně se rozvíjí záliba v helénismu.

Lidé v Ligurii byli vystaveni výpravám legií, aby zastavili drancování, a Janov podepsal s Římany v roce 230 smlouvu.

Galové ohrožovali Řím, což vedlo Římany k dobytí Cisalpinské Galie v letech 226 až 222 př. n. l., obsazení Mediolana a založení dvou kolonií v Cremoně a Piacenze. Řím se na tyto výpravy vydal v době, kdy v Ilýrii probíhala další válka. Region byl bohatý a mohl být odbytištěm pro italskou ekonomiku.

V roce 232 vydal Caius Flaminius Nepos agrární zákon, který umožňoval usazování plebejců v senonské zemi. Mezi lety 228 a 225 se vzbouřili Insubrijci a Boiové, k nimž se připojili Gesatové, a vydali se na pochod. Aby se Římané zavděčili božstvům, přinášeli na fóru boarium lidské oběti. Benátčané a Cenomané se spojili s Římem. Útočníci jsou zastaveni v bitvě u Telamonu v roce 225. Následujícího roku byli Boiové poraženi a Insubery a 222.

V roce 229 byl Řím ve válce s Ilyry vedenými královnou Teutou, která byla obviněna, že toleruje nebo podporuje pirátství, které škodí obchodu. První ilyrská válka trvala v letech 229-228 a skončila „triumfálním pochodem“. V roce 219 však byl zaveden pořádek.

Vzpoura se odehrála v době, kdy byly na Východě rozšířené otrokářské války, nicméně žoldnéřská válka měla svůj politický cíl, zejména Libyjci byli unaveni z toho, že je „utlačuje kartáginský imperialismus“. Kromě toho se k hnutí připojilo africké obyvatelstvo, které bylo vykořisťováno během první punské války.

Žoldnéři byli až do léta 241 disciplinovaní, protože jim byl vyplacen žold. Hamilkar Barca chtěl obnovit válku. 20 000 mužů bylo zpočátku umístěno v Kartágu. Po průjezdu nedaleko Kartága se soustředili 150 km daleko s výhledem na budoucí výpravu do oblastí ovládaných Numidijci nebo Libyjci.

Hannon Rab, guvernér afrických oblastí patřících Kartágu, požaduje snížení žoldů pro žoldnéře. Giscon z Lilybaea, kterého si jeho muži vážili, se pokusil obnovit důvěru, ale kartaginští protivníci zvítězili.

Žoldnéři se usadili v Tunisu a Giscon a Hannon le Rab se pokusili vyjednávat se středními manažery, kteří byli rychle zlikvidováni masou povstalců. Giscon je uvězněn povstalci.

Ti byli pod vedením Spendia, bývalého římského otroka, a Mathose, Libyjce, podporováni částí kartaginského obyvatelstva, které již nemohlo unést těžké břemeno války. Libyjci byli ve výměně s Kartágem nejnesmiřitelnější, berberští rolníci se museli vzdát poloviny své úrody. Žoldnéři byli převážně Libyjci. K povstalcům se přidalo 70 000 Libyjců, povstalci dosáhli síly 100 000 mužů.

Hannovi Velikému se nepodařilo dobýt od povstalců Hippo Diarrhytus a Utiku. Vojenské velení si pak rozdělili Hannon a Hamilkar Barca. Hamilkar s armádou 10 000 mužů dvakrát porazil Spendia, přičemž mu pomohlo Naravovo shromáždění. V bitvě u Bagradasu se utká 10 000 punských vojáků a 70 slonů proti 25 000 povstalců a Kartágo může prolomit blokádu vnitrozemí. Naravas se před bitvou u Džebel Lahmaru shromáždil se svými 2000 jezdci. Tyto dvě bitvy byly jen částečnými vítězstvími. Řím se postavil na stranu Kartága.

Tváří v tvář smířlivému postoji Hamilkara, který zajatce ušetřil a přál si „rozbít nepřátelskou armádu“, povstalci z iniciativy galského náčelníka Autharita zmasakrovali Giscona a 700 zajatců a „vykopali krvavý příkop“. V odpověď Kartágo nechalo své zajatce rozdrtit svými válečnými slony. Kartágo nakonec zahájilo „skutečnou vyhlazovací válku“. Utique a Bizerte se přidaly k povstalcům, aby se vyhnuly masakru. Současně se vzbouřili sardinští žoldnéři. Kartágo se chystá zasáhnout, ale Řím tento zásah považuje za válečný akt a zahájí jednání.

Hamilkar byl jmenován jediným vojenským vůdcem armády, zatímco Mathô obléhal hlavní město Púnů. Povstalci byli zásobováni římskými obchodníky, ale to bylo napraveno a obchodníci byli schopni zásobovat Kartágo sami. Povstalci zrušili obléhání Kartága a poté vedli válku proti punským pevnostem na tomto území.

Tato občanská válka způsobila spoušť, ale Hamilkarovi se podařilo obnovit situaci bitvou u Défilé de la Scie v roce 238, kterou vyhrál nad Spendiosem, mezi Zaghouanem a Grombalií nebo mezi Hammmametem a Sidi Jdidi. 40 000 povstalců bylo rozdrceno. Mathos poráží v Tunisu Punské vojsko, jehož velitel Hannibal, druhý po Hamilkaru Barkovi, je ukřižován. Mathos a zbytky vzbouřeného vojska se přesunuly na jih a Hannon Rab získal zpět velení. Poslední přeživší jsou zmasakrováni v Tunisu nebo ukřižováni před hradbami Kartága. V Africe pak zvítězil mír a Kartágo prý při této příležitosti rozšířilo své území.

Na Sardinii se vzpoura šíří mezi žoldnéři a místním obyvatelstvem a punský náčelník Bostar je odstraněn. Žádost o intervenci je Římem na první pohled zamítnuta. Hannon, vojenský velitel vyslaný na ostrov, je ukřižován, zrazen svými žoldáky. Povstalci se znovu obracejí na Řím a Kartágo hrozí obnovením války.

Řím, když viděl, že Hamilkar získává převahu nad kartáginskou vládou, vyslal v roce 236 konzula Tita Sempronia, aby se zmocnil Sardinie, kterou vzbouření žoldnéři povolali na základě dodatečné smlouvy, k níž byly připojeny nové finanční podmínky s 1200 talenty navíc, a Korsiky, izolovaných ostrovů Kartága po ztrátě Sicílie a jeho námořní převahy.

Dodatečnou smlouvu považoval za „skutečnou loupež“ a „skutečnou příčinu druhé punské války“ i tak prořímský autor, jakým byl Polybius. Sardinie byla anektována ze strategických nebo ekonomických důvodů, kvůli produkci obilovin nebo dřeva. Velkým ostrovem však otřásaly vzpoury až do roku 225. Po obsazení ostrovů se Řím ocitl pod ochranou „ostrovního zámku“ a punský obchod ve Středomoří byl nyní ohrožen.

Kartágo nereagovalo, ale tyto anexe posílily touhu Kartaginců a Barcidovců po pomstě proti prořímské straně Hannona Raba. Hamilkar byl podporován punským obyvatelstvem a získal vojenskou moc v Libyi a Hispánii. Hamilkar a Hannon Ráb měli velení a prováděli pacifikační operace, přičemž Hasdrubal Hezký podnikl výpravu na maghrebské pobřeží, která trvala až do Hamilkarovy smrti.

Současně Řím postupoval k Jadranu a do Pádské nížiny a zakládal kolonie.

Punské kmeny, zejména Hamilkar, se pak přesunuly do jižní Hispánie, oblasti bohaté na nerostné suroviny, pod vedením Barcidů, kteří v roce 237 založili z Gadesu Barcidskou Hispánii. Hamilkar, který byl kvůli své popularitě a svým názorům na politiku a armádu odstraněn z Kartága, dorazil do Hispánie koncem jara roku 237. Svého syna Hannibala zavázal přísahou „věčné nenávisti k Římu“.

Španělsko znalo ranou fénickou kolonizaci, zejména v Tartessu, ale bez „územní nadvlády“. Barcidové vedli své operace z opěrných bodů v dnešní Andalusii a na Baleárech. Tam založili město Nové Kartágo (Qart Hadasht), dnešní Cartagenu, což je známkou jejich způsobu vládnutí podle helénistického vzoru.

Využívali zejména stříbrné doly a vrátili Kartágu jeho hospodářskou a obchodní moc. Oblast byla také jedním z konců cínové cesty z Bretaně. Podle Hamilkara, který odpovídal římské delegaci, umožnilo dobytí města zaplatit Římu dlužné odškodné. Barkidský podnik zasáhl do řeckých osad Emporion a Massalia.

Kartágo podporovalo tento útvar, který nebyl nezávislý, i když moc Barcidů měla prvky osobní moci, jak dokládá ražba mincí. Hamilkar si vzal příklad helénistických králů a přizpůsobil jej situaci v Kartágu; chtěl změnit ústavu, aby omezil moc oligarchie. Barcidovci reformovali punské armády a zapojili instituce do vojenských záležitostí, na rozdíl od předchozí situace, kdy války byly obranné nebo odstrašující a podle důsledků pro jejich obchod. Hamilkar přešel k ofenzivnímu pojetí tím, že prosazoval neomezený vojenský mandát, akceptovaný v rámci žoldnéřské války a armády, zatímco Hannon Rab rovněž postuloval. Volba armády byla vnímána jako demokratický vývoj kartaginské ústavy na konci 3. století př. n. l., podle Mellitiho byla „prostředkem podpory politického jednání nebo vzestupu“ a znakem „militarizace politické sféry“. Po této změně nebyl žádný generál odsouzen soudem Sto čtyř. Generál měl k dispozici kvalitní štáb, kterému plně důvěřoval, a malou, ale velmi zocelenou a homogenní armádu, přestože byla velmi různorodého původu.

Moc, kterou v Hispánii získal, byla založena na asimilaci domorodců a monarchistických tendencích, stejně jako na určité autonomii vůči Kartágu. Barcidové se personalizací moci postavili proti punské oligarchii, zejména proti Stovce a čtyřce, a získali autonomii ve vedení vojenských operací pod vedením božstva Hérakla-Melkarta v rámci skutečného „politického náboženství“. Vojenské operace však probíhaly se souhlasem Kartága a vítězství byla pro Barcidy příležitostí poslat do metropole poklady, jako při dobytí Sagonte nebo po bitvě u Cannes. Hamilkar také zavedl „rodinný přenos charismatu“. Hannibal si vybudoval svou auru také tím, že byl po boku svých vojáků a sdílel s nimi jejich těžký každodenní život. Hannibal se snažil sjednotit barcídskou armádu tím, že ji organizoval podle národů a jejich tradičních způsobů boje, což umožňovalo efektivní velení. Vojenská strategie se také změnila z poziční války na válku pohybovou.

Dobytí také umožnilo nábor iberských žoldnéřů. Keltiberové obtěžovali punské vojáky, ale Hamilkar je porazil a osvobodil přes 10 000 zajatců. Iberové se této expanzi bránili a Hamilkar po boji s městem, které odmítlo platit tribut, zahynul roku 229 utopením v řece Jucar; jeho zeť Hasdrubal Hezký ho s podporou metropole nahradil. Hasdrubal pokračoval v dobývání s Hannibalem, ale také uplatnil diplomacii: oženil se s iberskou princeznou. Barcidovci pokračovali v Hamilkarových výbojích. Jejich cílem bylo postavit Kartágo finančně na nohy a zároveň zaplatit Římanům válečné odškodné za přispění španělských kovů, ale kromě toho se pomstít Římu obnovením kartaginské vojenské moci. V roce 226 se do Barcídovy Hispánie vydalo nové římské velvyslanectví, aby vyjednalo smlouvu.

Punská expanze, tato „kartaginská renesance na Pyrenejském poloostrově“, znepokojovala Řím i Marseille. Iberská smlouva byla podepsána mezi Hasdrubalem a Římem v letech 226-225: Řím chtěl zaručit spojenectví mezi Kelty a Puny, kteří mohli nadále rozšiřovat svůj vliv v Iberii. Keltové ohrožovali Cisalpiny a Řím s nimi vedl válku v letech 225 až 222.

Hasdrubal zemřel v roce 222 u Celtiberu nebo 221 a na jeho místo nastoupil po aklamacích vojska Hannibal, kterému bylo 25 nebo 26 let a který dobyl rozsáhlé území jižně od řeky vymezené smlouvou z Ebra. Hannibal zahájil v letech 221 a 220 akce v severozápadní Hispánii a poté si vybral bojiště, kde se střetl se Španěly, kteří v bitvě u řeky Tagus ztratili 40 000 mužů.

Druhá punská válka, známá také jako Hannibalova válka, v letech 218 až 201 př. n. l., vyvrcholila italským tažením, které trvalo více než patnáct let. Jednalo se o „bleskový model“, který na začátku své cesty ujel 1 500 km za pět měsíců.

Hannibal patří k důležité frakci punského města, která spoléhá na to, že shromáždění lidu nebude zlikvidováno. Hannibal byl po Asdrubalově smrti jmenován vojenským stratégem, což potvrdil senát i sněm. Jeho moc byla vykonávána v rámci kartaginské ústavy, jak je patrné z textu známého jako Hannibalova přísaha, který snad vytvořil Fabius Pictor. Hamilkar připravoval své syny pro armádu a Hannibalova armáda mu zůstala věrná díky této „vojenské vyspělosti“, kterou sdílel s Alexandrem Velikým, a díky tomu, že sdílel těžký život svých vojáků.

Tento konflikt se týká Španělska, Itálie, Sicílie, Afriky a také řeckého světa, zejména první makedonské války. První bitvy byly pro Řím katastrofální a Hannibal opustil Itálii až se zpožděním.

Působící síly

Kartágo před druhou punskou válkou ztratilo ostrovy, ale expandovalo do Afriky a na Pyrenejský poloostrov.

Punská armáda se v podstatě skládala z iberského a afrického jádra a libyjských kádrů, jako byl Muttines, který měl velení na Sicílii. Hannibalovu armádu doplnili žoldnéři: Keltiberové vyzbrojení falcaty, rekruti z Baleárských ostrovů vyzbrojení oštěpy a praky a Ligurci. Po čísle 218 následují Galové. Galové a Keltové byli často posíláni do první linie.

Hannibal těžil z lehce vyzbrojené numidské jízdy, která hrála důležitou taktickou roli, a z těžké jízdy Iberů a Keltů. Měl také k dispozici válečné slony, pravděpodobně 200, z Numidie, které do válek v západním Středomoří přivedl Pyrrhos. Hannibal měl v Kartageně 90 000 pěšáků a 12 000 jezdců a 20 000 mužů nechal v Iberii u Hasdrubala.

Složení armád záviselo na momentálních spojenectvích a obsazování bylo nepopulární. V armádě sloužilo jen málo punských občanů: málo jich sloužilo v pěchotě, ale několik jich bylo v jezdectvu a námořnictvu. Punské námořnictvo mělo na začátku války méně než 150 quinquerem.

Vojenské schopnosti Kartága byly menší než Říma, ale punské město bylo bohaté jak ve své africké doméně, tak v Andalusii.

V konfliktu se počítá i s osobností Hannibala, který „sám o sobě stál za několik legií“ a v roce 218 mu bylo 29 let. Zdá se, že je to helénská postava v helénském městě, ale zbožná k božstvům městského panteonu. Opíral se o stranu nakloněnou lidovému živlu, ale vždy respektoval nařízení svého města. Jeho cílem bylo rozdrtit protivníka koalicí.

Řím před druhým konfliktem rozšířil své území na ostrovech, ale také v protektorátech uvalených na národy severní Itálie a Ilýrie.

Římská armáda, která byla vynikající, se skládala z kontingentů určených smlouvami se spojenci. Podle Polybia činil mobilizační potenciál 700 000 pěšáků a 700 000 jezdců, což umožňovalo jak výběr nejlepších vojáků, tak obnovu pracovních sil.

V době války v roce 218 bylo mobilizováno 24 000 římských pěšáků a 18 000 jezdců, stejně jako 40 000 spojeneckých pěšáků a 4 400 jezdců. Řím měl také kontrolu nad moři, kde měl 220 quinquerem, které zajišťovaly logistickou kapacitu.

V předvečer konfliktu byl Řím také bohatý; dobyté území umožňovalo získávat kořist a daně, nemluvě o manipulaci s ražbou peněz.

Příčiny války

Debata o příčinách války byla vždy živá, už od starověku, podle Le Boheca jde o „střet dvou imperialismů“. Ofenziva souvisí s pocitem pomsty a touhou „zrušit utrpěná ponížení“ a se strachem z nových římských výbojů, jako byly ty, které následovaly po první punské válce. Jedná se tedy o obrannou strategii. V Marseille však byla také vůle bojovat proti svým punským konkurentům tím, že Řím dotlačila k válce.

Hannibal upevnil své postavení v Andalusii a v letech 220 a 219 vedl tažení s pomocí 15 000 libyjských vojáků.

Sagonte informuje Řím jako svého spojence o postupu Barcidů ve Španělsku. Aby urovnal spor se svými sousedy, pozve Hannibal hlavní hrdiny na shromáždění iberských národů, které vytvořil Asdrubal Krásný. Tváří v tvář odmítavému postoji města vznesl Hannibal námitku v kartaginském senátu a během vyslanectví do Cartageny odrazil římské hrozby, neboť si byl jistý svým právem na město po smlouvě na Ebru.

Záminkou k válce bylo obléhání Sagonte Kartáginci v roce 219 př. n. l. a překročení řeky Ebro, která podle smlouvy z roku 226 př. n. l. nemohla projít se zbraní v ruce přes řeku Iber. Řeka zmíněná ve smlouvě nemusí být Ebro, ale jiná řeka, například Jucar, podle hypotézy, kterou vypracoval Carcopino, a v tom případě se Kartáginci mýlili. Cato uvádí, že Kartáginci šestkrát porušili mírovou smlouvu.

Spojenectví mezi Sagonte a Římem vzniklo v letech 231 až 225. Mezi Sagonte patřili Italové a Řekové, snad z Massalie. Po intrikách vítěze první punské války a likvidaci punské inteligence přešlo město Sagonte v roce 220 do rukou skupiny nakloněné Římu. Hannibalův zásah následoval po hrozbách spojenci nedaleko města.

Hannibal požádal Kartágo o instrukce při obléhání města. Řím byl před rokem 219 spojencem Sagonta. Požádal punský senát, aby Hannibala odsoudil, což kartáginská instituce odmítla. Řím se chtěl zbavit „posledního soupeře ve Středomoří“, a tak diplomatická jednání ztroskotala.

Obléhání Sagonte trvalo osm měsíců a skončilo na podzim roku 219 po krvavých bojích, které skončily zradou. V Římě se v zimě 219-218 vedly dlouhé debaty o pokračování obléhání. V Římě se střetla válečnická strana Aemiliů a konzervativci z rodu Fabiů. V římském vyslanectví zaslaném do Kartága se punští senátoři zmínili o tom, že v posledních smlouvách podepsaných mezi Římem a africkou metropolí chybí zmínka o Sagonte mezi spojenci Říma. Smlouva z roku 226 je prezentována jako neratifikovaná punským senátem.

Rozhodnutí použít pozemní cestu je známkou ztráty námořní nadvlády Kartága a významu hispánských držav ve schématu vyplácení válečných náhrad.

Řím reagoval pomalu a teprve po zvolení dvou stoupenců války, Tiberia Sempronia Longa a Publia Cornelia Scipia, konzuláty za rok 218. První se vydal se dvěma legiemi a flotilou do Lilybaea, zatímco druhý se měl setkat s Hannibalovou armádou.

Vojenské operace

Řím spoléhal na svou kontrolu moří a doufal, že bude moci rychle zasáhnout ve Španělsku a Africe.

Kartáginská flotila, která byla až do první punské války vlajkovou lodí kartáginské armády, ztratila po tomto prvním souboji svou nespornou moc. Hannibal proto upřednostňoval pozemní cestu. Jeho galští spojenci mu možná pomohli naplánovat cestu, zejména přechod Alp. Hannibal očekával pomoc Cisalpinů. Hannibal přivedl vojáky, aby posílili obranu Hispánie. Španělsko zůstávalo nepostradatelným zázemím pro jeho podnikání s Cartagenou, jejíž přístav a „zázemí bohaté na nerostné suroviny“.

Než se Hannibal vydal na svou výpravu, vykonal pouť do chrámu Melkarta z Gadesu, aby ho učinil „poručenským božstvem výpravy“.

Pod vedením Hannibala Barky vyrazilo na jaře roku 218 z Hispánie kartáginské vojsko čítající 90 000 pěšáků a 12 000 jezdců nebo 50 000 pěšáků, 9 000 jezdců a 37 slonů, složené z Numidů, Iberů a Kartáginců, které v červnu 218 dosáhlo řeky Ebro, a její překročení bylo začátkem války.

Hannibal se 40 000 muži a 37 slony překročil Pyreneje, v létě roku 218 dorazil k řece Rhôně u Orange a poté k Alpám, aby vpadl do Itálie. Římané se je pokusili zastavit vysláním vojska do Massalie, ale Hannibal se chtěl cestou do Itálie co nejvíce vyhnout bojům.

Vojska budou podporována silným kontingentem Galů, kteří jsou kvalifikováni jako spojenci. Pobřežní cesta byla zavržena, aby se vyhnula Massalii, spojenci Říma, a Ligurům. Hannibalova vojska v zimě překročila řeku Isère a poté Alpy, přičemž se vydala po rozdělené trase. Přechod byl uskutečněn za cenu velkých lidských ztrát, podle Hours-Miedana poloviny jeho armády. Přechod je zaznamenán jako nejvýznamnější událost konfliktu. Do údolí Pádu dorazilo v září 218 20 000 pěšáků a 6 000 jezdců. Výprava se uskutečnila v zimě a horské kmeny obtěžovaly Puny.

Hannibal, který od dětství nenáviděl Řím a v duchu se mstil, dlouho připravoval diplomatickou cestou svůj přechod do severní Itálie a podařilo se mu tam najít spojence. Tak se galské oddíly připojily ke kartáginským vojskům, která překročila Alpy na válečných slonech.

Řím posílá vojáky do Hispánie, aby odřízli Hannibala od zásobování.

Hannibal se po příchodu do Cisalpín nesetkal s očekávanou podporou, shromáždění se po dobytí hlavního města Taurů rozmohla. Po prvních vítězstvích se Cisalpinští Galové přidali k Punům a někteří galští pomocníci římské armády po Ticinu dezertovali.

V letech 218 až 215 př. n. l. zaznamenal Hannibal Barca řadu úspěchů (podle Beschaoucha až do léta 216) v Itálii a prostřednictvím svých bratrů v Hispánii. Punové a jejich spojenci porazili několik římských armád, zejména v bitvě u Ticina v prosinci 218, která skončila ústupem Římanů a zraněním konzula, jenž viděl, jak Římané ztratili 20 000 mužů z 36 000 a 4 000 jezdců po střetu, který chtěl vést punský vůdce a jeho bratr Magon, jehož ztráty činily 1 500 mužů a především všechny jeho válečné slony kromě jednoho.

V nepříznivém podnebí ztrácí Hannibal mnoho mužů a při cestě do Etrurie přijde v bažinách na řece Arno o oko.

Na počátku roku 217 Hannibalova vojska obtěžovala římské jednotky a bránila jim v zásobování. Řím zvolil na rok 217 dva nové konzuly: Cnaea Servia Gemina a Caia Flaminia Nepa. Hannibal překročil Apeniny a 21. června 217 př. n. l. u Trasimenského jezera rozdrtil římskou armádu ze zálohy. Římané museli na bojišti nechat 15 000 mužů včetně Flaminia. Hannibal v tomto střetnutí ztratil 1 500 nebo 2 500 mužů.

Hannibal přiměl své vojáky, aby opustili falangu, která byla po římském způsobu vybavena meči a získala na pohyblivosti, což bude mít zásadní význam v nadcházejících střetnutích, Punové odešli odpočívat do Picenum a poté přezimovali v Kampánii a Apulii).

Porážka vyvolala v Římě krizi: v červenci 217 byl diktátorem jmenován Quintus Fabius Maximus, který začal provádět politiku spálené země tváří v tvář punské armádě, která postupovala na jih poloostrova. Punská armáda se nacházela na okraji Jaderského moře a komunikovala s metropolí, přičemž Fabius Maximus se vyhýbal boji, zatímco jeho nepřítel pustošil krajinu. Na podzim roku 217 nastražili Římané na punskou armádu past, z níž Hannibal lstí unikl. Diktátorem je jmenován Minucius Rufus, který provede převrat a donutí Hannibala ustoupit. Bitva u Geronia málem skončí katastrofou pro Minucia, kterého zachrání Fabius.

Hannibal chtěl přeběhnutí Capuy a „předmostí s Kartágem“. Od svého příchodu do Itálie se Hannibal neustále snažil oddělit italské spojence od Říma, přičemž v diplomacii vyvolával představu o válečných cílech a „možná i plánech na následky“. Italští zajatci byli propuštěni po bitvách u Trebie, Trasimena a Cannae. Smlouvy ponechávaly městům jejich autonomii, jejich instituce, Hannibal nepožadoval tribut ani punskou posádku; Capua by byla hlavním městem Itálie. Hannibal po prostudování politické situace v Itálii a „právních a hospodářských nesnází“ v některých částech Itálie chtěl přimět Řím, aby po rozhodujících bitvách přijal smlouvu. Regiony se připojily k punskému táboru, vzbouřili se Cisalpinští Galové, města v jižní a střední Itálii, na Sicílii musela být vyslána římská armáda, aby ostrov udržela, Sardinie povstala a byla poražena.

Fabius Cunctator s pomocí Marseillaisy přenesl boj do Hispánie, zajal punského generála Hannona a usadil se nedaleko Sagonte.

V srpnu 216 byl Hannibal se 40 000 muži v Apulii a k Římanům se připojilo 90 000 pěšáků nebo 80 000 pěšáků a 6 000 jezdců. Římané byli rozdrceni 2. srpna 216 v bitvě u Cannae, jejíž průběh se stal „klasickým předmětem úvah stratégů všech dob“, „největší porážkou Říma“, přičemž jeden ze dvou konzulů Paul Emilus přišel o život a druhý, Varroon, si ho zachránil pouze útěkem. Dva konzulové z předchozího roku byli rovněž zabiti. Hannibal ztratil 4 800 vojáků a 67 000 Římanů bylo zabito u Cannae, přičemž mnoho vojáků bylo předstiženo numidskou jízdou.

Hannibal odmítl radu Maharbala, velitele jízdy, aby den po Cannae vyrazil na Řím, a rozhodl se izolovat svého nepřítele vojensky i politicky. Hannibal vyvíjel intenzivní diplomatickou činnost. Hannibal se vzdal obléhání Říma, který byl údajně nedobytný, a čekal na posily, kam Titus Livius situoval epizodu „Rozkoše z Kapuy“. Hannibal podepisuje smlouvy s italskými městy. Několik řeckých měst opouští římskou alianci. Bitva u Cannae vyvolává v celé Itálii řadu krizí: hospodářskou, finanční, sociální a politickou.

Hannibal si chtěl od Říma vymoci mírovou smlouvu a revidovat nevýhodné smlouvy z let 241 a 226, ale návrhy vedené delegací byly římským senátem zamítnuty. V projevu k zajatcům Hannibal prohlásil, že bojuje „pouze za dignitas a imperium“, a odmítl tak zničení svého nepřítele. Barcid si přál „zvrátit (…) ponižující situaci smluv z let 241 a 236“.

Punský kmen zpustošil jih poloostrova a dobyl Taranto.

Jakmile Hannibal vstoupí do Pádské nížiny, otevře Kartágo vedlejší fronty na Liparských ostrovech a na Sicílii. Kartágo ztratilo Maltu v roce 218. Konflikt zasahuje na Sicílii, Pyrenejský poloostrov, Egejské moře a Balkán. Hannibal uzavírá spojenectví s makedonským králem Filipem V. Makedonským, takže Řím ztrácí protektorát nad Ilýrií. Spojenectví bylo podepsáno kvůli Filipovým krokům a kvůli odporu Říma po drtivé porážce u Cannae; podepsáno bylo v roce 215. Hannibalovy plány selhaly kvůli neschopnosti jeho admirála Bomilkara a chybějícímu spojení s Filipem V. Většina měst ve střední Itálii, srdci Římské republiky, však zůstala Římu věrná, a to tím spíše, že v zemi žila punská vojska.

Hieron II., věrný spojenectví uzavřenému s Římskou republikou na počátku první punské války, zemřel v roce 215 př. n. l. Poté začala jednání s vnukem a novým králem Hieronyma ze Syrakus. Vedly k návrhu smluv, které byly přerušeny masakrem krále a jeho rodiny a obléháním města Římem v roce 212 př. n. l.

Po Cannae Řím přivítal poraženého Varra a Fabius Cunctator nastolil strategii provizoria, odmítl líté boje a obtěžoval punská vojska a své spojence. Po znovudobytí města v roce 211 byla Capua exemplárně potrestána. Taranto bylo znovu dobyto v roce 209. Římu se podařilo ve vrcholném válečném úsilí postavit do zbraně 200 000 mužů a postupně obnovit situaci, dobývat kartáginské pozice jednu po druhé a ničit jednu po druhé posilové výpravy, které přicházely z Kartága nebo Hispánie. Po roce 215 už Hannibal nezaznamenal žádná „blesková vítězství“, která by byla známkou jeho strategické převahy.

Římská vítězství následovala jedno za druhým v Syrakusách, přestože Kartágo bylo zásobováno po moři (Archimédes tehdy přišel o život rukou římského vojáka), v Agrigentu v roce 210 př. n. l. a v Capui po dvouletém obléhání. Již v roce 213 př. n. l. se Římané snažili o sblížení se Syphaxem, králem numidského kmene Massaesyles, který se diplomaticky distancoval od Kartaginců kvůli územním sporům. Oba bratři Scipionové pak vyslali k Syfaxovi tři velvyslance, aby se stal jejich budoucím spojencem a Římané si mohli připravit půdu pro budoucí vylodění v Africe. Zdá se, že toto první diplomatické sblížení nepovede k uzavření smlouvy. V roce 210 př. n. l. vyslal Syphax do Říma vyslanectví, aby s ním uzavřel smlouvu po úspěších nad Kartaginci v předchozích letech. Kartáginci na to reagovali snahou uzavřít spojenectví s dalším Syfaxovým soupeřem, numidským kmenem Massylů z Gaii a jeho synem Massinisou, což se jim podařilo a Gaia vyslala numidské vojáky na hispánskou frontu.

Znovu dobyté oblasti byly zkonfiskovány a jejich obyvatelé zotročeni. V roce 209 byla Sicílie zcela římská, Sardinie byla pacifikována mezi lety 209 a 207 př. n. l.

Od podzimu roku 218 byl římský postup přítomen také v Hispánii a Řím porazil Hannonovy Puny v bitvě u Cisse a v bitvě na Ebru. Od jara 217 Řím ovládl španělské pobřeží a zmocnil se Baleárských ostrovů. Římané porazili Kartágince na konci roku 216 jižně od řeky Ebro.

Navzdory katastrofám, jako byla smrt Publia Cornelia Scipia v roce 211 v bitvě u Betisu, dobytí Cartageny budoucím Scipionem Afričanem poskytlo Římanům logistickou výhodu. Tímto vítězstvím Řím získal dvě hlavní námořní základny, Sagonte a Cartagenu.

Jako posily byly vyslány dvě punské armády. Hannibalův bratr Hasdrubal byl zabit v bitvě u Metauru a jeho hlava byla vhozena do bratrova tábora. Mladší bratr Magon Barca po vylodění v Ligurii neposkytl posily.

Hannibal, vojensky neporažený, byl tehdy umístěn v jižní Itálii. Jeho situace byla zvláštní, protože byl kvůli slabému loďstvu odříznut od Galie a Kartága. V Itálii nikdy neměl přístav.

V roce 206 př. n. l. se Publius Cornelius Scipio stal konzulem a po rozhodujícím vítězství v bitvě u Ilipy proti Hasdrubalovi Giscovi a Magonu Barkovi dobyl Barcidovu Hispánii. Hispánii začal Řím spravovat až od roku 200 př. n. l., kdy skončila válka. Makedonská válka byla ukončena v roce 205 př. n. l. fónickým mírem, který pomohl izolovat Kartágo.

Téhož roku vyřešili Syfax a Kartaginci svůj územní spor a numidský král se oženil s dcerou Kartagince Hasdrubala Sofonisbou. Syphax byl nyní spojencem Kartága a vypověděl spojeneckou smlouvu, kterou uzavřel se Scipionem Afričanem. Krátce poté Massinissa opustil kartaginské spojenectví a přidal se na římskou stranu, a to ze dvou hlavních důvodů: kvůli rivalitě se Syphaxem, který mu po smrti jeho otce Gaia ukradl království, a kvůli římským vítězstvím v Hispánii. Spojenectví mezi Římem a Massinissem bylo uzavřeno na podzim roku 206 př. n. l. po tajné schůzce se Scipionem.

Scipio se v roce 204 př. n. l. vylodil v Africe podle strategie, kterou zformuloval již v roce 218, a s 25 000 vojáky prošel Sicílií poblíž Utiky, aby donutil Hannibala vrátit se do Afriky a chránit své týlové základny. Zpočátku měl navzdory Massinisově pomoci smíšené výsledky.

V roce 203 př. n. l. byl Syphax poražen a zajat Scipionem a Massinissou. Po bitvě na Velkých pláních odvolá kartaginský senát Magona, který během přechodu zemře na následky zranění, a přistane poblíž Hadrumetu. Scipio se inspiroval Hannibalovou strategií a získal podporu v Africe.

Mírová jednání na jaře 202 ztroskotala a válka byla obnovena. Vzhledem k absenci dostatečné armády se střetnutí obrátilo ve prospěch Scipia, přezdívaného v té době „Afričan“, který měl málo, ale dobře vycvičených vojáků, a především numidské jízdy. Hannibal byl poražen v bitvě u Zamy, 30 km severně od Maktaru, pravděpodobně v údolí západně od dnešní Siliany. Tato bitva však nebyla pokořením pro Kartágo, které v říjnu 202 př. n. l. kapitulovalo. Podle Polybia a Livia spolu Scipio a Hannibal před střetem údajně hovořili.

Mír a důsledky

Mírová jednání byla zahájena v roce 203, ale zkrachovala. Smlouva byla podepsána v roce 201 př. n. l. a obsahovala tvrdší podmínky než v roce 241, zdvojnásobení odškodného a snížení počtu povolených lodí.

Porážka Kartága znamenala ztrátu Hispánie, zničení kartáginské flotily před jejich očima, zřeknutí se válečných slonů, zákaz jakýchkoli vojenských akcí bez římského souhlasu a vyplacení válečného odškodnění s předáním 100 rukojmí. Zaplacení této daně ve výši 10 000 talentů (258,5 tuny stříbra. Římským vojákům měly být dodány potraviny na tři měsíce. Numidové byli rovněž prohlášeni za nezávislé a Římané na konci konfliktu uznali Massinisovu pomoc. Kartágo mělo zaručené vlastnictví území na východ od Fénických jam. Řím zasahoval do vnitřních záležitostí svého protivníka.

Kartágo se stáhlo na své africké území a nyní bylo ohroženo Massinissem, který získal zpět své království a zvítězil nad Syfaxem; těšil se velmi dlouhé vládě a „mocným ekonomickým, lidským a politickým zájmům“. Numidská stálá armáda čítala 50 000 mužů. Numidský král se ujal vlády v roce 206 a Numidie se v roce 203 stala římským protektorátem. Massinissa, povzbuzen vztahy s Římem a úpadkem Kartága po jeho porážce, požadoval navrácení zemí, které patřily jeho předkům a které Kartágo zabralo po jejich usazení. Doložka umožnila všechna zneužití.

Massinissa byl až do roku 195 opatrný, ale v roce 193 obsadil malou Syrtu, což nevyvolalo reakci Římanů. O deset let později získal další území a Kartágo bylo Římem slabě podporováno. V roce 172 byl Řím opět zachvácen novou punskou stížností po obsazení 70 míst ve středním Tunisku. Během numidských vpádů na punská území byl Řím vůči Kartágu smířlivý až do roku 167. Na konci jeho vlády, kdy vybudoval „skutečně centralizovaný a helenizovaný stát“, se Massinisovo království rozkládalo od hranic Kyrenaiky až po Mauretánii. Massinissa po celou dobu své vlády poskytoval Římu stálé posily a Řím na oplátku poskytoval stálou podporu svému spojenci.

Navzdory konečnému vítězství zanechala tato válka na Římanech hluboký dojem. Válka přinesla mnoho obětí, počet legií se zvýšil z 6 na 28, posílil se senát i prestiž některých osob.

Itálie se v důsledku válečné devastace zásadně změnila: došlo ke koncentraci pozemkového majetku, kdy se drobní zemědělci vzdali svých pozemků, které byly sdruženy do rozsáhlých latifundií, ve prospěch bohatých statkářů.

Navzdory přísnosti mírové smlouvy získalo punské město zpět svou hospodářskou moc a během nové války s Makedonci nabízelo Římu pšenici. Pod záminkou porušení mírové smlouvy z roku 202 – Kartágo shromáždilo armádu, aby odrazilo numidské vpády – se římský senát rozhodl zahájit ofenzivu v Africe s cílem zničit konkurenční město.

Druhé meziválečné období

Deset let po skončení války, kolem roku 191, si přála zaplatit zbytek válečných dluhů, což římský senát odmítl. Po druhé punské válce, která Kartágo připravila o jeho vnější majetek, se Kartágo díky „tvrdé práci“ rychle vrátilo k prosperitě a zaznamenalo také demografický růst. Toto bohatství svědčí o kvalitě rozvoje afrického území, které město vlastnilo a které vítězi dodávalo velké množství pšenice a ječmene. Punské město se také obracelo na východní Středomoří kvůli obchodu. Archeologie však může toto nové bohatství zpochybnit: mince mají klesající hodnotu drahých kovů a pohřební výbava je ochuzená.

Tento rozkvět má architektonický překlad, který dokládá archeologie s novou čtvrtí Hannibal postavenou na svazích kopce Byrsa, s kolektivním bydlením, obchody a dílnami a novou zástavbou v punských přístavech. Zdá se, že nový vývoj ve vojenském přístavu potvrzuje bojovnou vůli Kartága.

Po válce se v punském městě obnovil veřejný život a politické boje. Bez problémů se vrátil do Kartága a v roce 200 se stáhl z veřejných záležitostí a staral se o rozvoj Byzance. Po válce se Hannibal stáhl do rodného kraje své rodiny, poblíž Hadrumetu (dnešní Sousse). Hannibala odvolali obyvatelé Kartága, aby zmírnil obtížnou situaci, a v letech 196-195 hrál vedoucí úlohu, neboť byl zvolen sufetem. Jakmile se dostal k moci, odsoudil korupci vlády jako příčinu porážky v první punské válce, což mu přineslo smrtelnou nenávist. Přijal opatření ve prospěch obyvatelstva a pokusil se reformovat ústavu svého města, což vyvolalo nepřátelství kartaginského senátu. Byl obviněn z přípravy nové války s Římem a uprchl do Hadrumetu, Kerkenny a poté do Týru a nakonec k Antiochovi III. do Sýrie a poté do Bithýnie, kde v letech 183-182 spáchal sebevraždu, zrazen králem Prusiášem. Podle Diodora chtělo Kartágo vojensky zasáhnout jako spojenec v Sýrii, ale Římané pomoc odmítli.

Punské frakce byly rozděleny na demokratickou frakci, dědice Barcidů, která podporovala boj proti Massinisovi, a aristokratickou frakci, která podporovala mír a stála za Hannonem Velikým. Vznikla také frakce, která podporovala Massinissovu a numidského krále v severní Africe a jejíž někteří členové byli vyhnáni, když se moci ujala demokratická frakce.

Kartágo je téměř nepřetržitě pod útokem Massinissy, spojence Římanů. Massinissa je velmi starý a jeho království může být ohroženo zánikem. Zásahy se týkaly jak pobřežní oblasti, tak západu a středu dnešního Tuniska. V roce 167 mu jeho spojenec dovolil zmocnit se emporie ve Velké Syrtě. Burgeon se domnívá, že tyto události se datují od roku 193. Zabrání těchto osad, včetně Leptis Magny, umožnilo Massinisovi zmocnit se bohaté obchodní oblasti a prosadit se jako helénistický král. Snad v roce 152 obsadil Velké pláně, které zahrnovaly asi 50 osad. Obsadil také střední údolí Medjerdy a Tuscu.

Rozloha kartaginského území se v době třetí punské války pohybovala mezi 20 000 a 25 000 km2. Burgeon se domníval, že spojenectví s Massinissou mělo za cíl oslabit Kartágo v důsledku utrpěných ran. Město vyslalo do Říma velvyslanectví, aby protestovalo proti Massinisovým záborům, které rovněž vyslalo své emisary: Řím nerozhodl o ničem, ale zachoval status quo, který byl výsledkem Numidianova turné. V letech 174-173 se Massinissa zmocnil 70 měst a Kartágo následujícího roku znovu protestovalo vysláním do Říma. Gulussa se účastnil numidského vyslanectví v roce 172 a znovu následujícího roku; toto poslední vyslanectví údajně skončilo arbitráží příznivou pro Kartágo.

Frakce nakloněná Massinisovi byla vyhnána z Kartága a uchýlila se k numidskému králi.

Do punského města byla vyslána další velvyslanectví, včetně jednoho v roce 153 př. n. l., které vedl Cato Starší po dalších vpádech. Kartáginci pochybovali o neutralitě vyslanectví a odmítli arbitráž. Kartágo vedené Carthalonem se již dříve pokusilo Massinissu zastavit, ale strana odhodlaná bojovat s numidským králem sílila. Politika v Římě byla zároveň plná proměnlivých spojenectví. V roce 152 byl na římském velvyslanectví Scipio Nasica.

Obnovená síla punského města byla zaznamenána a jeho opětovné zbrojení vyvolalo obavy Římanů, přičemž jedna politická frakce byla rozhodnuta s ním skoncovat nebo 152-151. V roce 151 př. n. l. byl tribut zaplacen v plné výši a v Kartágu se prosadila protiřímská strana. Scipionovým vítězstvím v roce 150 na Pyrenejském poloostrově proti Keltiberům se Řím osvobodil a měl volnou ruku při řešení punské otázky.

Třetí punská válka byla tažením římských vojsk při obléhání Kartága, které kvůli odporu obyvatelstva trvalo tři roky od roku 149 do roku 146 př. n. l..

Tento poslední konflikt, vedený s „odporným cynismem“, popisuje Claude Nicolet jako „vyhlazovací válku a téměř genocidu“, která zanechala na jeho současnících trvalý dojem. Hours-Miédan považuje římský postoj za „nejnepatrnější zlou vůli, jako za první punské války, (…) bez pádného důvodu (…) zatímco Kartágo vyjádřilo přání míru“. Město bylo odzbrojeno, ale válka trvala tři roky.

Casus Belli

Římané, hnáni strachem, že budou muset znovu čelit Kartagincům, začali uvažovat o úplném zničení Kartága.

Již v roce 152 př. n. l. se Cato Censor, který navštívil Kartágo na vyslanectví, jež mělo být prostředníkem mezi Kartágem a Massinisem, obával oživení kartaginského bohatství a moci, protože Kartágo v té době již nemělo říši, kterou by muselo udržovat. Hospodářství města, zemědělství, obchod i řemesla, vzkvétalo navzdory úderům numidského krále a společnost se stále více helenizovala.

V Římě se Cato starší v senátu oháněl nádhernými fíky z Libye a zmínil se, že město, které je vypěstovalo, je vzdáleno pouhé tři dny plavby od Urb. Jen málo senátorů se nechalo Katonovým chytrým manévrem zmást, protože mnozí věděli, že cesta z Říma do Kartága trvá nejméně šest dní, z toho čtyři dny za příznivého větru, a že zmíněné fíky pocházejí z Katonova statku v Itálii, ale Římané se postupně připravovali na novou válku proti Kartágu.

Cato chtěl demonstrovat hrozivou blízkost a jako leitmotiv vytvořil slavnou frázi Delenda Carthago est (Kartágo musí být zničeno!). Od této chvíle, mezi lety 153 př. n. l. a 149 př. n. l., až do své smrti, končí Cato všechny své projevy slavnou větou. Aby motivoval své příznivce, připomněl Cato zvěrstva, kterých se dopouštěla vojska Hannibala Barcy v Itálii během druhé punské války, jíž se sám účastnil.

Cato chtěl ve svém projevu zdůraznit „geostrategické a psychologické důsledky“. Pozdější Katonův rozsudek je spojen s mýtem a tragickým koncem punského města. Podle Burgeona byl cílem řečníka boj proti helénismu, který pronikl hluboko do punského města a ohrožoval římské morální hodnoty.

Většina římského senátu podporovala Katonův návrh a Scipio Nasica (synovec Scipia Afrického), který prosazoval mírový postup vůči Kartágu, představoval menšinovou stranu. Nasica se obával jak moci Numidů, tak vnitřních problémů Římské republiky po zániku Kartága.

Polybius měl v jedné ze svých knih rozvést příčiny války, bohužel toto dílo je ztraceno. Podle Burgeona „opatrnost velí vyvarovat se jednoznačných rozhodnutí“ ohledně římských motivací.

Svou roli mohl sehrát strach z obnovené prosperity Kartága a možného opětovného zbrojení. S tímto strachem souvisí i anexe Říma. Legendární punská zlá víra a údajný úpadek ústavy punského města, které se stalo ochlokracií, představovaly „morální ospravedlnění dobytí“.

Jedním z důvodů byla i touha po kořisti, která se očekávala po vítězství nad bohatým městem, zejména proto, že vítězství umožňovala obohacení mnoha občanů z různých společenských vrstev. Dobytí také umožnilo zbavit se obchodních konkurentů a zpřístupnit Římu agrární bohatství města.

Zmenšené území punského města a mírové podmínky znamenaly, že již nebylo zdrojem nebezpečí. Pro Řím byl nicméně důležitý geostrategický důvod a bylo nutné zadržet spojence Massinissy, aby nedobyl punské území a nestal se „příliš těžkopádným spojencem“. Tato teze je však křehká vzhledem k věku numidského krále a systému nástupnictví, který vedl k rozkolu v království zemřelého. Řím by také rád získal zpět místo, které by bylo obzvláště příznivé pro obchod jak směrem do Středomoří, tak do Afriky.

Válka je součástí římského imperialismu, který podle Carcopina začal druhou punskou válkou. Podle Burgeona byla třetí punská válka projevem „záměrného imperialismu“.

Numidské velvyslanectví vedené Micipsou a Gulussou bylo napadeno a donuceno se vrátit. Massinissa obnovil útoky a oblehl Oroscopu a Kartágo proti němu postavilo vojsko podporované numidskými jezdci, jemuž velel Hasdrubal Boetharch.

O několik měsíců později, v roce 150 př. n. l., zasáhlo Kartágo proti Massinisovi. Hasdrubal byl uvězněn v pevnosti a prošel obléháním: za hladomoru a epidemií vyjednával s numidským králem a jeho vojsko se vrátilo do punského hlavního města jen v troskách a s válečnou náhradou 5000 talentů, která měla být vyplacena za 50 let, a také s odvoláním punských občanů, kteří byli numidskému králi nakloněni a byli vyhnáni. Tito stoupenci byli odvoláni a stoupenci nacionalistické strany byli vyhnáni nebo uprchli.

Podle Říma Kartágo porušuje smlouvu z roku 201 př. n. l. uzavřenou k ukončení druhé punské války. Dvě punské delegace do Říma nedostaly od Říma žádné přání vyhnout se válce. Utica, starý rival Kartága, nabídla svou pomoc Římu, který nebyl nešťastný, že má významné předmostí.

Řím se rozhodne pro válku a zároveň vyšle velvyslanectví, které vznese požadavky vůči punskému městu. Poté požádá punské město o 300 rukojmích z punské vyšší společnosti a přistane v Utice. Rukojmí byla předána a poslána do Ostie.

Kartáginská delegace, která v roce 149 př. n. l. předstoupila před římský senát, nezískala právo vystoupit a nabídla deditio svého města. Punským vyslancům jsou předloženy nové požadavky. Řím žádá o flotilu a zbraně, které jsou po deditio zbytečné. 200 000 zbraní a 2 000 katapultů na jaře 149.

Římané pak požadovali, aby obyvatelé opustili město, které mělo být zničeno, usadili se asi 15 km od moře a vzdali se svých kultů, což byly požadavky pro Kartágo nepřijatelné, protože zřeknutí se námořního charakteru odsuzovalo město k zániku. Město se marně snažilo hrát na náboženskou strunu, aby je přimělo vzdát se. Deditio formulované Kartágem dávalo Římu právo tak učinit, přičemž se jednalo o bezpodmínečnou kapitulaci. Přijetí je známkou punské neznalosti římského práva.

Punští poslanci to po návratu oznámili a následovaly nepokoje, při nichž byli zmasakrováni senátoři, kteří chtěli ustoupit předchozím požadavkům Římanů, i někteří přítomní Italové. Krátce nato vyhlásil punský senát válku, do níž byli povoláni dříve osvobození otroci. Požadované příměří na jeden měsíc bylo odmítnuto.

Začátek války a vojenských operací

Řím měl na jaře roku 149 na Sicílii asi 50 000 mužů. Podle Slima, Mahjoubiho, Belkhodji a Ennabliho byl jejich počet 80 000 pěšáků, 4 000 jezdců a 50 quinqueremů.

Kartágo povolalo k vnější obraně města Hasdrubala Boetharcha, o město se staral jiný Hasdrubal, „příbuzný Massinissy“. V létě roku 149 se připravuje na obranu výrobou zbraní, přičemž ženy nabízejí své vlasy na výrobu katapultovacích lan. Kartágo získalo zpět zboží od měst, která mu byla věrná, stejně jako Řím. Numidský král Massinissa nebyl před římskými záměry varován a odmítl požadovanou pomoc. Následná nabídka pomoci byla odmítnuta.

Římské velení je zpočátku průměrné a čelí dobře bráněnému místu: obléhání je pro římskou armádu, která čelí místu, jehož poloostrov je obehnán hradbami, nepříznivé. Podle Appiana byla hradba, která protínala průsmyk v délce 5 km, trojitá, každá část byla více než 8 m silná a měla dvě úrovně s věžemi každých 60 m. Obranu zajišťuje také 300 slonů, 12 000 koní a 720 000 vojáků. Podle Lancela se spíše jedná o „trojitou obrannou linii“ s příkopem, malou hradbou předcházející vysoké hradbě.

Vojenské operace zpočátku vedli dva konzulové, Manius Manilius, který měl na starosti pozemní vojsko, a Lucius Marcius Censorinus, který měl na starosti loďstvo. Oba konzulové se pokusili o přístup od průlivu a severní strany tuniského jezera, ale bez úspěchu, přestože otevřeli průlomy. Římané neočekávali takový odpor od svých protivníků, kteří byli „zrádně odzbrojeni“. Římskou armádu také postihly nemoci, snad plicní mor, v souvislosti s nadměrnými teplotami a přítomností Tuniského jezera, což si vynutilo přesun. Římské loďstvo bylo poškozeno hořícími čluny, které proti němu vyslali Kartáginci. Censorinus opustil obléhání Kartága, aby na podzim roku 149 předsedal volbám do centurijské komise, a vrátil se, aby dobyl Zembru.

Kromě vojska uvězněného ve městě museli obléhatelé čelit armádě 10 000 pěšáků a 2 000 jezdců vedené Hasdrubalem. Římané se pokusili v zemi doplnit palivo, ale byli pronásledováni Hamilcarem Phameasem. Scipio Emilian dosáhl několika válečných úspěchů a jeho sláva rostla.

Manilius se rozhodne zaútočit na Hasdrubala u Neferisu poblíž Džebel Ressas. Římská armáda se Scipionovou radou neřídí a je nucena ustoupit. Scipio zachrání část Manilia odděleného od skupiny a získá od svých vojáků korunu.

Starý král Massinissa zemřel v roce 148 ve věku 90 let. Scipio měl k numidskému králi blízko. Na jaře roku 148 pozval umírající král Scipia, aby mu pomohl s nástupnictvím, a jmenoval ho vykonavatelem: synové konkubíny byli vyřazeni a tři legitimní synové, Micipsa, Gulussa a Mastanabal, se podělili o moc, dokud byli všichni tři králi, v zájmu udržení Říma v království. Gulussa pomáhá Římanům a v punském táboře se objevují zběhové.

Nový Maniliův pokus o útok proti punským Neferidům opět selhává. Phameas však změnil stranu a přidal se ke Scipiovi se svými muži. Manilia v čele armády nahradil Calpurnius Pison, který na jaře roku 148 dorazil do operačního prostoru se svým prokurátorem L. Hostiliem Mancinem. Nově příchozí našli znechucené římské vojsko.

Římané změnili strategii a rozhodli se zaútočit na vnější osady Kartága, aby podkopali jeho zásobování, jako například Kelibii, Neapolis nebo Hippagretu, navzdory slibům daným obyvatelům. Tento postoj vedl k přeběhnutí Numidijců do punského tábora a Hasdrubal se pokusil přiblížit k Micipsovi a Mastanabalovi. Kartáginci slíbili Andriskovi pomoc při udržování tlaku na Řím na druhé frontě, ale ten byl v roce 148 rozdrcen.

Operace vedl Scipio Emiliano, který se stal jeho nástupcem a dostal přezdívku „Scipio Afričan“ (nebo „Scipio druhý Afričan“, aby nebyl zaměňován se svým předchůdcem Scipiem Afričanem). Scipio se vrátil s Phameasem na počátku roku 148 a od jeho návratu Římané zaznamenali řadu vítězství.

V prosinci 148 byl Scipio, podporovaný lidem, zvolen konzulem navzdory opozici Spuria Postumia Albina Magna, druhého konzula, z důvodu věku. Je konzulem ve stejné době jako Caius Livius Drusus. V Itálii a v Africe se rekrutovali dobrovolníci a Scipio se na jaře roku 147 vrátil do Afriky.

Mancinus, který se na jaře roku 147 vylodil poblíž Gammarthu, místa ztíženého přírodou, nebo Sidi Bou Saïd, byl zachráněn Scipionem. Prameny se neshodují na vojenských kvalitách Mancina, který se stal konzulem v roce 145. Dobytí města je podle Burgeona společným dílem Scipia a Mancina, ten je však v choulostivé situaci.

Scipio obnovuje disciplínu v římské armádě. Na jaře roku 147 zaútočil na Megaru, předměstí Kartága, a to ze dvou stran současně. Útok se odehrál v severozápadním rohu opevnění a předmostí bylo vytvořeno ze soukromé věže. Punská vojska se stáhla do starého města Byrsa. Na jaře roku 147 byla většina předměstí dobyta, Hasdrubal Boetharcha nechal na hradbách mučit a masakrovat římské zajatce i jemu nepřátelské senátory.

V létě roku 147 přešla celá Megara do rukou Římanů a Scipio nechal vykopat příkopy, včetně jednoho podél 4,5 km dlouhého průsmyku. Nechal postavit jakýsi obdélník s hradbou a vysokou věží obrácenou ke Kartágu. Ztráta Megary způsobila hladomor v punském městě, které nyní mohlo být zásobováno pouze po moři. V této fázi ji bránilo 30 000 vojáků a dělníků.

Scipio se rozhodl zablokovat přístup do přístavu vytvořením hráze. Zařízení vojenského přístavu bylo přestavěno krátce před polovinou 2. století a archeologové dokázali určit kapacitu 170 lodí. Lodě byly stavěny podle stereotypní metody, která umožňovala rychlou stavbu, podle prvků z vykopávek punských vraků v Marsale. Punové si za necelý rok vytvořili další přístup do svého přístavu a 120 lodí. Z trámů domů byla postavena flotila, ale efekt překvapení se minul účinkem, námořní bitva bohužel neměla pro punské město rozhodující výsledek.

Římané získali přístup do přístavu z hráze, což byla trhlina ve zdi, kterou nedokázal uzavřít ani punský protiútok, jenž byl rychle poražen. Hasdrubal se na podzim roku 147, hnán zoufalou situací obleženého města, pokusil s Gulussou vyjednávat. Numidianus o tom informoval Scipia, který na oplátku pověřil Gulussa, aby Hasdrubalovi a deseti jeho rodinám nabídl život, což Punové odmítli.

Římané strávili zimu 147-146 likvidací odporu na mysu Bon. Neferis zásobovala Kartágo a musela být dobyta, aby se ukončila válka. U Neferisu byla zničena armáda a bitva byla velmi nevyrovnaná, protože obléhaným se nepodařilo přivést žádné posily. Po třech týdnech obléhání na počátku roku 146 bylo město dobyto lstí: spojenci Kartága, kteří se soustředili na akci zaměřenou na průlomy v městských hradbách, byli oklamáni dalším rozhodným útokem.

Scipio provádí náboženský obřad, evokaci a devotio protivníkových božstev, pravděpodobně Baal Hammon a Tanit nebo Juno a Saturn v interpretatio romana.

Na jaře roku 146 došlo k poslednímu útoku na Kothon, obchodní přístav, přičemž Kartaginci marně zapalovali zařízení, aby útočníky zpomalili. Po obsazení kruhového přístavu vojáci obsadili městskou agoru a zbavili Apollónovu sochu zlatého plátna, které bylo později odesláno do Circus Maximus. Poslední obránci dosáhli citadely Byrsa, vojenského, ale i náboženského místa, protože se zde nacházel chrám Ešmoun (Kartágo).

Obléhání skončilo v roce 146 př. n. l. úplným zničením a vypálením města po obzvláště prudké pouliční válce, která začala v oblasti přístavu. Bitva trvala šest dní a šest nocí, což je časový limit, který symbolizuje „konec boje“.

Při závěrečném obléhání citadely na kopci Byrsa se bojovalo v ulicích s několikapatrovými domy; z agory vedly do Byrsy tři ulice. Útočníci se snaží v každém domě postoupit a rozhodnou se budovy zapálit. Obyvatelé byli rozdrceni koňmi a vozy, což je krutost uváděná v pramenech a potvrzená francouzskými vykopávkami na kopci Byrsa. Archeologové našli stopy po osídlení a bojích (těla, kulky z praků, zbraně).

Sedmého dne žádá delegace o záchranu svých životů. 50 000 lidí opouští citadelu podle Appiana, přičemž tento počet by měl být vzhledem k velikosti místa snížen na 30 000 lidí. V chrámu v Ešmúnu zůstává zavřeno 1 000 nebo 900 lidí. Poslední bitva se odehrává na vrcholu kopce v chrámu.

Hasdrubal Boetarcha se vzdává Scipionovi a prosí o milost, vybaven stemmaty, „prosebnými obvazy“. Říman uzavře příměří s posledními obránci. Boetharchova manželka Sofonisba spáchala sebevraždu tím, že se vrhla do plamenů „jako nová Dido“, následována svými dětmi a tisícem přeživších, „raději plameny než hanbu“. Říká se, že podřízla hrdla svým dětem a poté pronesla řeč k vítězi, v níž ho vyzvala, aby potrestal jejího manžela, který „zradil svou zemi, své bohy a své děti“, a poté zapálila chrám. Hoření pokračovalo šest dní.

Diodorus Siculus připomíná scénu mezi Scipionem Emilianem a Polybiem: Scpio pláče a Polybiovi, který se ho ptá na důvod, odpovídá citací veršů z Iliady: „Přijde den, kdy Ilion, svaté město, zanikne, kdy Priam a Priamův lid, zkušený v zacházení s kopím, zahynou“: obává se, že jeho zemi postihne katastrofální osud. Scipio je tak vykreslen jako „hrdina, kterému nechybí cit a lidskost“ a scéna je „věrohodná“.

Legenda a důsledky

Řím slaví vítězství hrami. Poražené město vojáci vyplenili, ačkoli Scipio nechal bohatství chrámů odložit stranou, protože nechtěl nic získat zpět. Město bylo na příkaz senátu zničeno, ale na některých místech zůstaly významné pozůstatky, například na úbočích Byrry, s převýšením až 3 m.

Legenda o soli, kterou se půda zasypala, aby se stala neúrodnou ze strachu před vzkříšením kartaginské moci, šířená Sozomenem a Bonifácem VIII, byla ve 30. letech 20. století rozšířena Hallwardem a poté mnohými historiky překonána, nicméně půda byla prohlášena za sacer, tj. prokletou v obřadu, v němž neměl nikdo žít. Řím si podle Mommsenova výrazu „ponechává mrtvolu“. Území Kartága se stalo ager publicus.

Před začátkem obléhání se počet obyvatel punského hlavního města odhaduje na 200 000 až 400 000. Strabón uvádí počet 700 000 obyvatel, což však není reálné. Dobytí města, podle Kiernana „první genocida v dějinách“, by mělo za následek smrt 150 000 lidí. Nedaleko Byrsy vykopal Alfred Louis Delattre dva masové hroby s několika stovkami těl. Podle jedné z interpretací byli tito mrtví pohřbeni Kartaginci, kteří byli zajati po dobytí města.

V roce 146 př. n. l., po dobytí města, poslal Scipio Emilianus 55 000 obyvatel do otroctví, včetně 25 000 žen. Kiernan proto tvrdí, že Římané přeživší nezmasakrovali, na rozdíl od Athéňanů, když v roce 416 př. n. l. dobyli Melos. Ti, kteří přežili, se přestěhovali do řeckého světa.

Dřívější punská Afrika je taková i nadále: civilizace se nezhroutí s pádem Hannibalova města a trvá dlouho a od té chvíle se nazývá novopunická. Jazyk a náboženství zůstaly zachovány. Septimius Severus, narozený v Lepcis Magna, měl v rodině členy, kteří mluvili pouze punsky. Dvě století po zničení Kartága se nápisy v tomto jazyce objevují i nadále, mimo jiné na Sardinii až do 2. století n. l. Náboženství přetrvalo: dvě hlavní božstva Kartága, Tanit a Baal Hammon, se nazývala africký Saturn a Juno Caelestis a byla předmětem významného kultu až do christianizace regionu. Tituly kartaginských institucí, jako jsou sufetové nebo rabi, se ve městech používaly až do vlády Marka Aurelia. Proces akulturace k Římu byl pomalý a nikdy nebyl dokončen.

Po pádu Kartága Římané ušetřili sedm punských měst a pět dalších srovnali se zemí. Velká punská města se spojila s Římem, Utikou a Leptis Magnou a kartáginská civilizace se rozšířila po celém berberském světě.

Scipio nechal vrátit Sicilanům výtěžek z kořisti z první punské války. Kartáginské knihovny byly zničeny nebo odvezeny, kde byly přeloženy do řečtiny. Do latiny byl na příkaz senátu přeložen pouze Magonův 28svazkový traktát o agronomii, který měl v Itálii ve druhé polovině 2. století př. n. l. úspěch.

Utica se stala hlavním městem provincie Afrika, ager publicus před rozdělením zahrnoval 55 000 km2 a byl rozdělen mezi vítěze nebo využíván za královské poplatky. Scipio nechal vykopat fossa regia, novou hranici nového územního celku o rozloze 25 000 km2, a vydal se vyzvednout triumf do Říma. Území bylo pečlivě evidováno a spravováno magistrátem s titulem prokonzula od Sylly, tato správa zmrazila numidský postup.

Samotné město bylo předmětem pokusu o kolonizaci v době Gracchů v letech 123-122, který měl reagovat na bídu části římského obyvatelstva, což se nepodařilo, ale o kolonizaci se zasloužili především Julio-Claudiové, v roce 46 Caesar a v roce 29 Augustus.

Důsledky pro Řím

Řím se ocitá na křižovatce před poslední punskou válkou a tato událost představuje zlom v imperialismu.

Důsledky války s rozvojem velkostatků a úpadkem drobného rolnictva předznamenaly krizi republiky a zrod války za zisk.

Punské války, které jsou dobře zdokumentovány ve starověkých pramenech, dodnes inspirují spisovatele, učence a historiky.

Mýtus o přežití Kartága v Bretani

V 19. století bretonští učenci a další teoretici fénického původu bretonských národů vyslovili hypotézu o kartaginské přítomnosti v Armorice. Podle Pierra Georgelina se ti, kdo přežili třetí punskou válku, uchýlili do Armoriky, do nejsevernějších kartaginských kolonií, a vytvořili národ Venetů, který z pramenů zmizel na konci prvního tisíciletí před naším letopočtem. Podle nich byla galská válka čtvrtou punskou válkou, protože tyto kartaginské kolonie v Bretani obnovily moc své metropole.

Punské války v nacistické imaginaci

Jak Hitler tvrdil v Mein Kampfu (1924), světové dějiny jsou v nacistické ideologii určovány bojem ras. Protiklad mezi Římem a Kartágem byl údajně protikladem dvou Weltanschauungen, jednoho nordického, idealistického, agrárního a druhého semitského, materialistického, obchodního.

Alfred Rosenberg byl jedním z prvních nacistických autorů, kteří na popud Hitlera navrhli analýzu punských válek: římské, nordické obyvatelstvo se mělo poprvé střetnout s asijským, semitským obyvatelstvem. Diskuse Katona Staršího nabyla rasistického významu, Rosenberg litoval, že Římané nevyužili svých úspěchů ke „zničení všech syrských, asijských a židovských úkrytů“. Ti se pak měli „rasově pomstít“ dobytím římského císařského trůnu Severovci.

Během druhé světové války němečtí propagandisté často využívali vzpomínky na punské války. Stalin byl představen jako nový Hannibal. V roce 1943 vyšlo kolektivní dílo Řím a Kartágo německých antikvářů pod vedením Josepha Vogta, které definuje punské války jako „rasový boj prosycený nenávistí“ mezi Římskou republikou a „v podstatě semitským“ námořním městem Kartágem.

Aby povzbudil jednotky zklamané porážkami z léta 1944, připomněl Goebbels porážky, které Řím utrpěl během druhé punské války, jež však nezabránily vítězství. Stejně tak by německé porážky nezabránily konečnému vítězství Říše.

V prvních měsících roku 1945 Hitler, který se viděl jako nový Cunctator, čekající na vhodné podmínky k rozdrcení svých protivníků v gigantické obkličovací bitvě, hojně zmiňoval svým blízkým příklad druhé punské války.

Ve dnech 1., 8. a 15. dubna 1945 se týdeník Das Reich k tomuto tématu podrobně vrátil. Ve svém týdenním úvodníku se Goebbels opět obšírně věnoval druhé punské válce. Historik Walter Frank napsal populární článek o postoji římského senátu během války a o panice v Římě, když Hannibal překročil Alpy, a vysvětlil vítězství Římanů jejich odvahou. Méně odborně a explicitněji využily toto téma také noviny NSDAP ve svých vydáních z poloviny dubna 1945.

Stručná bibliografie punských válek

Související články

Zdroje

 1. Guerres puniques
 2. Punské války
 3. En rhétorique on la désigne comme étant une épanalepse
 4. ^ The term Punic comes from the Latin word Punicus (or Poenicus), meaning „Carthaginian“ and is a reference to the Carthaginians“ Phoenician ancestry.[1]
 5. ^ Whose account of the Third Punic War is especially valuable.[18]
 6. ^ Sources other than Polybius are discussed by Bernard Mineo in „Principal Literary Sources for the Punic Wars (apart from Polybius)“.[19]
 7. ^ This could be increased to 5,000 in some circumstances,[31] or, rarely, even more.[32]
 8. ^ Roman and Greek sources refer to these foreign fighters derogatively as „mercenaries“, but the modern historian Adrian Goldsworthy describes this as „a gross oversimplification“. They served under a variety of arrangements; for example, some were the regular troops of allied cities or kingdoms seconded to Carthage as part of formal treaties, some were from allied states fighting under their own leaders, many were volunteers from areas under Carthaginian control who were not Carthaginian citizens. (Which was largely reserved for inhabitants of the city of Carthage.)[38]
 9. Memorias de una campaña, JL Amezcua- 1924 – Tall. Gráf. de la Nación
 10. a b c d e f Historia de Las guerras púnicas.
 11. Se libraron al mismo tiempo que las púnicas
 12. Tratado de Apamea, 188 a. C.
 13. R. T. Ridley. To be Taken with a Pinch of Salt: The Destruction of Carthage // Classical Philology. — 1986-04. — Т. 81, вып. 2. — С. 140–146. — ISSN 1546-072X 0009-837X, 1546-072X. — doi:10.1086/366973.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.