Matyáš Korvín

gigatos | 30 března, 2022

Souhrn

Matyáš I., rodným jménem Matyáš Hunyadi (23. února 1443 Kluž-Napoca – 6. dubna 1490 Vídeň), obecně známý jako král Matyáš, od roku 1458 uherský a chorvatský král, od roku 1469 český král a od roku 1486 až do své smrti rakouský arcivévoda. Běžně známý jako Matyáš Korvín nebo Matyáš Spravedlivý, jeho oficiální latinské panovnické jméno bylo Mathias Rex, německé, latinské, anglické Matthias Corvinus, italské Mattia Corvino, rumunské Matia Corvin, české Matyáš Korvín, chorvatské Matija Korvin.

Jeho otcem byl János Hunyadi, místokrál Sedmihradska a pozdější guvernér Maďarska, matkou Erzsébet Szilágyi, dcera z uherské šlechtické rodiny. Ačkoli vládl od roku 1458, jeho korunovace na krále proběhla oficiálně v Székesfehérváru v roce 1464. V roce 1469 byl zvolen českým králem a v roce 1486 rakouským arcivévodou. Je považován za jednoho z největších králů v tradici Maďarů, ale i mnoha dalších sousedních národů, a jeho památka je zachována v mnoha lidových vyprávěních a legendách. Oblíbeným ornamentálním epitetem (epitheton ornansa) Matyášova jména je Just. V literatuře i v lidovém jazyce je většinou označován prostě jako král Matyáš, bez pořadového čísla.

Jeho panovnické úspěchy byly mezi současníky předmětem velkých sporů a historikové potomků se na nich dodnes neshodnou. Podle kritického názoru Matyáš zanedbal tureckou hrozbu a promarnil vojenský potenciál, který měl k dispozici, a hospodářský potenciál, který získal díky bezohlednému zdanění země, na jehož základě ji založil, na nesmyslných dobyvačných taženích na Západě. Podle druhého názoru si však uvědomoval, že Maďarsko není schopno samo čelit turecké hrozbě, a proto se snažil vytvořit větší státní moc. Podle tohoto názoru rozpoznal, že vývoj v jeho době ve středovýchodní Evropě směřoval k federacím států v personálních uniích. Tento plán se mu však nepodařilo plně realizovat a teprve Habsburkové byli později schopni takový federální systém vybudovat.

Jeho velkým úspěchem v domácí politice bylo upevnění moci zvoleného krále, i když se musel potýkat s nedostatky v legitimitě. Využíval téměř všechny pravomoci středověkého panovníka. S velkou obratností spojil společenské síly potřebné k vládnutí v daném okamžiku a vytvořil z nich pestrou koalici. Byl mistrem současné společenské komunikace a snažil se vybudovat si dobré jméno doma i v zahraničí, i kdyby jen proto, aby získal podporu pro své politické cíle. Svého nejdůležitějšího cíle, nástupnictví svého syna Jánose Corvina na trůn, však nedosáhl.

Kromě jeho politiky není jednoznačná ani jeho osobnost: uvalil na poddané obrovské daně, vybrané peníze ne vždy utratil na deklarovaný účel a ke konci své vlády se nevyhýbal ústavním procedurám, aby si zajistil nástupnictví. Jeho osobnost nebyla zrovna nejsympatičtější, ale byl to jednoznačně vynikající uherský politik 15. století.

Na jaře 1442 byl v Sedmihradsku místodržící János Hunyadi a 28. května poslal ze Szászhermányho dopis, např. Zdá se, že s ním byla i jeho manželka Alžběta ze Szilágyi v Horogszegu, která mu o devět měsíců později, 23. února 1443, porodila v Kluži Napoce druhého syna Matyáše. O výchovu dítěte se starala především matka, protože otec se věnoval politice a válkám. S výjimkou období mezi manželovou smrtí a synovým zvolením králem se Alžběta Szilágyiová v politice téměř neangažovala, ale osobně spravovala rozsáhlé hunyadské statky.

János Hunyadi se již aktivně podílel na výchově dorůstajícího Mátyáse. Jako jeden z nejvyšších hodnostářů země dal svému synovi mnohem víc než průměrné šlechtické vzdělání a vlastní skromnou kvalifikaci. Vzhledem k tehdejší vysoké dětské úmrtnosti musel počítat s tím, že v případě úmrtí syna Lászlóa by břemeno správy a výchovy rodiny připadlo Mátyásovi. János Hunyadi na svých zahraničních cestách pozoroval život vzdělaných šlechtických rodin a zřejmě chtěl svým synům předat skutečné znalosti doby, tj. aby kromě vojenských dovedností získali i jazykové znalosti a základy tehdejšího všeobecného vzdělání.

Na jeho vojenský výcvik jistě dohlížel jeho otec; pozdější záznamy ukazují, že Mátyás se již v raném věku dobře vyznal ve válečném umění, byl fyzicky zdatný a dokázal přeplavat velkou řeku. Jeho prvním učitelem byl pravděpodobně Gergely Szánoki, polský humanista, který přišel do Uher jako vychovatel uherského krále Ulászlóa I. Po králově smrti v roce 1444 převzal výuku Hunyadiho synů, tehdy známých jako László. V roce 1451, když bylo Matyášovi osm let, však zemi opustil a stal se arcibiskupem v Ilivu. Všeobecně se spekuluje, že Mátyásovým vychovatelem mohl být jeden z Hunyadiho hlavních poradců János Vitéz, ale vzhledem k církevním a politickým povinnostem biskupa je jeho skutečná role vychovatele nepravděpodobná.

Mátyásovi humanističtí učitelé mu každopádně poskytli neobyčejně široké dobové znalosti, a to i v oblasti církevního a státního práva a umění. Vynikal v latině, ovládal němčinu, češtinu nebo tehdejší západoslovanské jazyky a pravděpodobně také rumunštinu.

Mezi tehdejšími aristokraty a šlechtici měl také nápadnou zálibu v četbě, zejména klasických latinských autorů, včetně děl z oblasti vojenství. V latině četl vyprávění o odvaze Alexandra Velikého a lstivosti Hannibala. Jeho erudice mu umožnila vést v době, kdy byl králem, vědecké rozhovory s italskými humanisty. Své znalosti si prakticky osvojil již v dětství, neboť když byl zvolen králem, nedosáhl ještě patnácti let a poté se aktivně věnoval náročným vladařským úkolům, takže na pravidelné studium neměl mnoho času.

Budoucímu králi nebylo ještě ani dvanáct let, když mu jeho otec podle tehdejších zvyklostí obstaral nevěstu. János Hunyadi a Ulrik Cillei se dohodli, že se Mátyás ožení s tehdy desetiletou Alžbětou z Cillei, jedinou uchazečkou o rozsáhlé panství Cillei. Plánovaný sňatek nabízel také výhodné rodinné a politické konexe. Cillei byl synovcem velkovévody László Garaie, zetě srbského despoty Jiřího Brankoviče. V souladu s tehdejšími zvyklostmi se Alžběta přestěhovala k rodině svého budoucího manžela, zatímco Matyáš byl na královském dvoře zajat jako rukojmí. Svatba se nemohla uskutečnit z důvodu úmrtí Alžběty Cilleiové.

Jeho zajetí v Praze

Po smrti Jánose Hunyadiho v roce 1456 se László stal hlavou rodu Hunyadiů, v té době nejmocnějšího rodu v zemi, a okamžitě se dostal do vážného konfliktu s králem László V. a konkurenčními šlechtickými rody. Ve sporu se László Hunyadi a jeho stoupenci chopili moci, zavraždili Ulrika Cilleiho a poté přinutili krále přísahat, že se nebude mstít. O několik měsíců později však král s pomocí pánů László Garaie a Miklóse Újlakiho a jejich příznivců na bratry Hunyadiovy nastražil past. Přesvědčili Lászlóa, aby zavolal svého čtrnáctiletého bratra do hlavního města. Přestože jejich otec tehdy synům přikázal, aby se nikdy nezdržovali společně na královském dvoře, a Szilágyi Erzsébet se také postavil proti této cestě, Matyáš svého bratra poslechl. Dne 14. března 1457 král zatkl oba bratry Hunyadiovy a jejich příznivce. Dne 16. března byl László Hunyadi popraven a Mátyás byl odvezen jako vězeň nejprve k soudu do Vídně a poté k soudu do Prahy. Čtrnáctiletý Matthias strávil deset měsíců jako cizí vězeň. Při útoku na rodinu Hunyadiů však spiklenci nevzali v úvahu, že bohatství a osvědčená armáda jejich protivníků zůstaly nedotčeny. Mihály Szilágyi a Erzsébet Szilágyi zorganizovali odboj a dobyli téměř celé Sedmihradsko, přestože Matyáš byl rukojmím v rukou krále. Sedmnáctiletý László V. však 23. listopadu 1457 v Praze nečekaně zemřel, pravděpodobně na leukémii.

Právoplatnými dědičkami mladého panovníka, který nečekaně zemřel, měly být jeho sestry. Anna byla manželkou saského knížete Viléma III. a Alžběty Polské, jejíž předchůdce, polský král Kazimír IV., seděl na uherském trůně již v letech 1440-14444. Ačkoli německý císař Fridrich III. neměl na uherský trůn žádný pokrevní nárok, Alžběta, dcera císaře Františka Josefa V., měla na trůn nárok již od dob jeho nástupce, krále Františka Josefa V. Lászlóova matka mu dala do zástavy uherskou svatováclavskou korunu a několik hradů a měst v západních Uhrách, takže měl určitou šanci na nástupnictví.

V Maďarsku byly nejdůležitějšími vnitřními silami rodiny Mihálye Szilágyiho, László Garaie, Miklóse Újlakiho a české svobodné skupiny, které ilegálně ovládaly většinu Felvidéku, v jejich čele stál János Jiskra, který později vytvořil páteř Černé armády. V této situaci se uherské šlechtě zdálo logické zvolit za krále Mátyáse Hunyadiho, protože se domnívala, že dětský král bude snadno ovladatelný. Mátyásovu volbu podpořil i papež Kallixt III., který byl velkým obdivovatelem protitureckého boje Jánose Hunyadiho a doufal, že jeho syn v něm bude pokračovat.

V duchu kompromisu navštívil László Garai bratry Szilágyiovy v Szegedu a 12. ledna 1458 se s nimi dohodl, že Szilágyiové odpustí Garaiovi, Báriovi Bánfalvimu Báriovi II., biskupovi Miklósovi z Pécse a Pálovi Bánfimu Lindvaiovi, kteří se podíleli na popravě László Hunyadiho, a podpoří propuštění Matyáše, který byl ve vazbě Jiřího Podjebradského, a jeho zvolení králem. Za to se Szilágyiové jménem Mátyáse zavázali, že se ožení s dcerou Garaie (bývalou nevěstou svého bratra), ponechá tchánovi úřad nádora a majetek Budína a všechny jeho statky. Dohoda byla podepsána přísahou, ale zároveň bylo stanoveno, že bude zopakována před papežským legátem kardinálem Juanem de Carvajalem a ostřihomským arcibiskupem kardinálem Dénesem Szécsi. To bylo později zrušeno a Szilágyi a Mátyás dostali volnou ruku.

Tím byly odstraněny překážky, které bránily zvolení Matyáše. Mihály Szilágyi táhl s armádou na sněm, kde se volil král. V Budíně ujistil shromážděné pány, že Mátyás nebude mstít popravu svého bratra, a ti souhlasili s jeho volbou. Po zprávě o tomto rozhodnutí 24. ledna prohlásil dav, složený převážně ze Szilágyiho vojáků a šlechty přítomné na sněmu, Jánose Hunyadiho na ledě Dunaje pod hradem za krále. Novému panovníkovi, který se do politického procesu před volbou vůbec nezapojil – ani kvůli svému věznění v Praze – a byl po celou dobu považován za dítě, nebylo ještě ani patnáct let. Z důvodu věku byl na pět let guvernérem zvolen jeho strýc Mihály Szilágyi. Nový guvernér zřejmě očekával, že se konečně dostane k moci. Do roku 1456 byl Szilágyi pouze druhořadou politickou osobností, rodinným přítelem Jánose Hunyadiho, a teprve po zavraždění Cilleiho ho král, kterému bylo znemožněno svobodně jednat, jmenoval králem Máchova kraje. Tak se stal baronem. Jeho majetek nedosahoval úrovně aristokratů. Po zvolení Matyáše se však stal prvním mužem po králi. Dokonce i na sněmu, na němž se volil král, Szilágyi svým jménem přijal zákon, který obvykle přijímali noví panovníci při svém nástupu na trůn. V něm také nařídil, aby mu byly předány všechny královské hrady, čímž okamžitě porušil dohodu, kterou uzavřel s garaiským místodržícím.

V lednu 1458 se do Čech vydala ozdobená a dobře vyzbrojená delegace, aby doprovodila mladého uherského krále do Budína. Podmínky převodu vyjednal János Vitéz, ale v delegaci byli také Mihály Szilágyi a Elisabeth Szilágyi. Český místodržící Jiří Podjebrad propustil Matyáše ze zajetí pouze pod podmínkou, že se Matyáš ožení s jeho dcerou Kateřinou. K předání došlo v obci Strážnice na uhersko-moravském pomezí. Po zaplacení výkupného byl Mátyás propuštěn ze zajetí, ale před přítomnými slavnostně potvrdil svůj manželský slib. Nový král se svým doprovodem překročil praskající led u Ostřihomi a 14. února 1458 dorazil do Budína.

Vážným problémem bylo, že podle uherského zvykového práva byl jediným legitimním panovníkem ten, kdo byl korunován „svatoštěpánskou korunou“ ostřihomským arcibiskupem v Székesfehérváru. Svatá koruna však byla v držení Fridricha III. Místo korunovace byl nakonec proveden pečlivě propracovaný obřad, který kombinoval obřad prvního vjezdu králů do Budína s některými detaily světských aspektů korunovací v Székesfehérváru. Triumfální průvod novorozeného krále byl přijat duchovenstvem, měšťanstvem a Židy před městem, kde poprvé potvrdil práva Židů. Na městském Kapitolu se zasloužil o svobody města Budína. Vězni byli propuštěni z radniční věznice. V kostele se konalo Te Deum a král se zavázal, že bude podporovat svobody církve. Poté potvrdil práva šlechty v hradní bráně. V paláci se posadil na trůn a začal se věnovat státním záležitostem. Mladý Matyáš se tak stal legitimním vládcem země.

Vztahy mezi králem a místodržícím však měly stále mnoho otazníků. Devět dní po nástupu na trůn bylo Matyášovi patnáct let. To znamenalo způsobilost k právním úkonům v určitých záležitostech, ale plné plnoletosti, která zahrnovala právo darovat majetek, by dosáhl až ve věku 24 let. Přesto král 9. března udělil jeho strýci rodinné dědictví, Banskou Štiavnici, a titul dědičného hraběte. Byl to akt velkého stáří a guvernér příjemce neměl námitek. Matyáš tedy od počátku vykonával moc panovníka, i když v zásadě uznával roli místodržitele. V březnu si nechal vystavit zahraničněpolitické a majetkové doklady na své jméno. Musel si být dobře vědom toho, že když se jeho otec o několik let dříve, v roce 1453, vzdal úřadu místodržícího ve prospěch krále Ludvíka V., byl první, kdo se ho vzdal. Králi V. Lazlovi bylo pouhých třináct let.

Zdálo se, že Matyášův vztah s jeho budoucím tchánem Podjebradem, který byl 2. března zvolen českým králem, se upevňuje. Bývalý husitský panovník tajně složil přísahu věrnosti papeži, čímž odstranil překážku své korunovace. Ke korunovaci Podjebradovi 7. května poslal Matyáš biskupy Ágostona Salánkiho z Györu a Vince Szilasiho z Vácu, kteří ho korunovali.

János Jiskra, který na nátlak Podjebrad počátkem února 1458 přísahal věrnost Matyášovi, se koncem března vzbouřil. Král jmenoval Sebestyena Rozgonyiho vrchním hejtmanem Horních dílů, aby vedl boj proti Jiskrovým českým žoldnéřům. Po počátečních úspěších musel Rozgonyi od září bojovat proti turecké invazi do Sedmihradska jako sedmihradský místokrál. Mezitím byl Jiskra také ve službách Fridricha III., ale nakonec se v roce 1462 dohodl s králem Matyášem. Výměnou za velkou sumu peněz a rozsáhlé statky na druhém konci země, v oblasti Lippy, slíbil králi věčnou věrnost, kterou dodržel. Podle Miklóse Zrínyiho: „(…) zkrotil nezkrotnou mysl krále a z kapitána zlodějů udělal věrného a vytrvalého muže chrabrosti. Žádný jiný král by ho nechtěl vzít do ruky a vítězoslavně ho přenášet od města k městu, ale král Matyáš neměl takové marnivé myšlenky, byl pro dobro a toužil po něm víc než po vlastní slávě.“ Někteří z jeho žoldnéřů přešli do Matyášových služeb a stali se jádrem pozdější Černé armády. Čechy, kteří se stále bránili nebo bouřili, Matyáš potlačil tvrdou rukou a do roku 1467 byla Vysočina od nich vyčištěna.

V létě roku 1458 si Mihály Szilágyi uvědomil, že ho Matyáš obehrál, a tak se proti králi spikl s Lászlem Garaiem, knížetem Nádorem, a Miklósem Újlakim. Mátyás okamžitě nahradil Nádora a spolu s matkou se snažil strýce přimět k rozumu. To se však podařilo jen dočasně, protože Szilágyi se znovu a znovu obracel proti Mátyásovi, který ho někdy zatýkal a jindy znovu dosazoval do vysokého úřadu. Nakonec byl Szilágyi jako sedmihradský guvernér koncem roku 1460 zajat v bitvě s Turky a sultánem popraven. Papežský vyslanec v Uhrách to ve své zprávě považoval za šťastný zvrat pro Matyáše, který celou dobu proti králi intrikoval.

Ještě počátkem roku 1459 se Garai a Újlaki znovu spikli proti Matyášovi a v Németújváru zvolili Fridricha III. uherským králem. Brzy po volbě Garai zemřel a Újlaki jen napůl pokračoval v boji proti Matyášovi, když mu 1. července slíbil věčnou věrnost výměnou za zachování svých statků. Újlakiho taktika posílila jeho pozici, ale na oplátku se Fridrich III. mohl do konce života nazývat uherským králem a později od něj Habsburkové odvozovali svůj nárok na uherský trůn. Důležitým faktorem v boji o moc byla skutečnost, že římský papež prostřednictvím kardinála Carvajala, který byl v Uhrách, neustále zajišťoval podporu uherského duchovenstva pro krále, zejména v naději na uherský boj proti Turkům.

V roce 1463 uzavřel János Vitéz s Fridrichem III. na základě dlouhých jednání Vídeňskou smlouvu, podle níž – slovy Miklóse Zrínyiho – „hodí císaři do chřtánu bochník chleba, za korunu mu hodí sedmdesát tisíc zlatých a lakomci jimi zakryje oči“. Ve smlouvě také označili boj proti Turkům za svůj společný cíl. Bylo vyhlášeno, že pokud Matyáš zemře bez nástupce, uherský trůn zdědí Fridrichův syn Mikša. V případě dvacetiletého Matthiase se to nezdálo jako vážná hrozba. Císař zase adoptoval Matyáše, čímž se otevřela teoretická možnost, že zdědí císařskou říši.

V prvním období své vlády si Mátyás kladl za hlavní vnitropolitické cíle posílení vlastní moci, poté zvýšení příjmů státní pokladny a nakonec zajištění nástupnictví Jánose Korvína na trůn. Pokud jde o šlechtickou vládnoucí vrstvu, včetně pánů, šlo v této politice především o téměř neustálé přerozdělování moci a s ní spojených statků. Mátyás věnoval pozornost také situaci širšího prostého lidu, městské buržoazie a dokonce i rolnictva. Neustoupil z tlaku daňové tísně, ale snažil se napravit zjevné nespravedlnosti, kterých se páni dopouštěli během jeho tažení, a tato činnost se později stala reálným jádrem legend o „spravedlivém králi Matyášovi“.

Korunovace a reformy

Matyáš, který na trůn nenastoupil právem následnictví, musel potřebovat zejména pravidelnou korunovaci, aby posílil svou legitimitu a společenské uznání. Přesto se tak stalo až tři čtvrtě roku po získání koruny, 29. března 1464 v Székesfehérváru. Zároveň vyhlásil v korunovačním městě sněm. Bonfini o příjezdu koruny napsal: „Vyslanci oznamují a všude vyhlašují, že všichni, kdo mají úctu a vážnost k nyní navrácené svaté koruně, budou mít po tři dny otevřenou příležitost ji v Šoproni spatřit a poznat. Z okolních měst a vesnic se k němu sjížděly nesčetné zástupy lidí, kteří ho viděli, poznávali ho a s hlubokou úctou mu vzdávali hold. Pak byl převezen do Budína a uložen na hradě.“

Ihned po korunovaci zahájil Matyáš reformy a provedl personální změny. Odvolal primasa Szécsiho z funkce kancléře a jmenoval dva rovnocenné kancléře: Istvána Várdaie, arcibiskupa z Kalocsy, a Jánose Vitéze. Skutečným vedoucím kanceláře však nebyl Vitéz, ale Várdai. Kromě kancléřů hrál při vydávání listin významnou roli János Csezmicei, biskup z Pécse neboli Janus Pannonius. Ten byl považován za nejvlivnějšího Matyášova rádce až do roku 1468, kdy král tuto roli svěřil Gáboru Matucsinaiovi, budínskému faráři. Reforma z roku 1464, zřízení kanceláře, která měla být jednotná, nebyla příliš úspěšná. Císař se později rozešel se všemi svými kancléři kromě Vardaiho a Matucsinaie.

Král také zavedl reformy v soudnictví. Zrušil zbytečnou dichotomii mezi královskými „zvláštními“ a „osobními“ soudy. Nový soud, jemuž předsedal osobní zástupce, dostal název osobní vzhled. Osobním biskupem se stal Albert Hangácsi, po něm v roce 1465 probošt István a poté Gábor Matucsinai. Po smrti kardinála Várdaie se Matucsinai stal v roce 1471 kalocským arcibiskupem a jedním z nejvlivnějších politiků v zemi, přestože nestudoval na univerzitě a nebyl považován za humanistu.

Před korunovací existovaly dvě kanceláře, větší pod vlivem královské rady, menší nezávislá na panovníkovi. Matyáš obě kanceláře spojil. Velekněží a páni, kteří zasedali v bývalé královské radě, mohli ovlivňovat sjednocenou kancelář, takže to pro ně bylo vážné gesto, zatímco král měl v mnoha pokladních záležitostech volnou ruku. Ve druhé polovině své vlády si král vybudoval mnohem větší moc než na začátku a využil příležitostí, které mu nabídla dvě povstání. Jeho silná moc a osobnost pravidelně vedly k vážným konfliktům s kancléři velekněží. V důsledku toho Beckensloer a Veronai odešli, zatímco Váradi byl uvězněn. Ostatní snad před podobným osudem zachránila jejich smrt, s výjimkou Filipce, který krále přežil.

Finanční reformy

Nejúspěšnější byla revize finančního řízení. Imre Szapolyai jmenoval Imreho Szapolyaie guvernérem Bosny a zároveň chorvatským a slavonským guvernérem. Novým pokladníkem se stal prostý šlechtic Bertalan Bessenyői, který nedostal titul generálního pokladníka, a proto nebyl považován za barona. To králi umožnilo zbavit statkáře správy financí a převzít kontrolu do vlastních rukou.

V roce 1467 jmenoval Matyáš dvorním pokladníkem a rytířem Jánose Ernuszta, talentovaného obchodníka a konvertovaného židovského kupce z Budína. Podstatou jím navržené finanční reformy bylo společné řízení všech zdrojů příjmů (s výjimkou správy korunních statků, za kterou byl zodpovědný budínský dvorní hofmistr), což umožnilo revidovat příjmy a sestavovat rozpočty.

Zvláštní význam měla měnová reforma. Uherský zlatý forint se razil stále na základě stejného kurzu, a tak jeho hodnota zůstávala konstantní. To již neplatilo pro stříbrné denáry. Ve druhé polovině 60. let 14. století začal Matyáš razit v pěti mincovnách (Budín, Kassa, Körmöcbánya, Sibiu a Nagybánya) kvalitní stříbrné denáry, které byly zdobeny obrazem Madony, a tato tradice pokračovala po staletí. Když se do roku 1470 dostalo do oběhu dostatečné množství nových peněz, byla ražba dalších stříbrných mincí ve třech mincovnách zastavena, aby se množství peněz v oběhu stabilizovalo. To pouze nepřímo zvýšilo příjmy státní pokladny prostřednictvím příznivého vlivu na obchod. Hodnota peněz zůstala až do roku 1521 nezměněna, tj. 100 stříbrných denárů mělo hodnotu jednoho zlatého forintu.

Zákon z roku 1467 přímo zvýšil královské příjmy jen nepatrně. Parlament zrušil běžnou daň, tedy daň ze zisku komory, a obnovil ji pod názvem „daň z královské pokladny“. Podobně se tehdy třicetivadamové dani říkalo korunová daň. Podstata změny názvu spočívala v tom, že dříve přiznaná osvobození od daně již nebyla platná. Reforma však vedla k výraznému zvýšení královských příjmů, přičemž celkové daňové zatížení vzrostlo na šestinásobek až sedminásobek předchozí úrovně.

Hlavním zdrojem příjmů byla mimořádná daň z poddaných, kterou odhlasoval sněm nebo v jiných případech královská rada. Přestože se za Matyáše počet daňových jednotek (poddanských domácností, tj. lén nebo port) snížil, daň přinášela značné příjmy, protože se vybírala někdy i několikrát ročně. Později ji uvalil i na šlechtické rolníky, kteří byli dosud od daně osvobozeni, ačkoli z částky, kterou platili poddaní, vybíral jen polovinu.

Od roku 1458 až do své smrti v roce 1490 vybíral Matyáš mimořádnou daň celkem ve 43 případech, což vyneslo v průměru 385 000 forintů ročně. Nejdůležitějším z jeho dalších příjmů byl příjem ze soli, který činil 80 000 forintů ročně. Výnosy z mincovny a dolů činily 60 000 forintů, třicetikorunová daň 50 000 forintů a běžné a mimořádné daně královských měst a Sasů 47 000 forintů. Ostatní drobné příjmy se odhadují na 6 000 HUF. Průměrný roční příjem Matyáše tak činil 628 000 forintů – s velkými výkyvy. Kromě toho měl až do 70. let 14. století pravidelné příjmy od papeže a Benátek, částky získané za válku proti Turkům a příjmy z později dobytých českých a rakouských provincií. Matyáš se však obával uvalit na okupovaná území podobné daňové břemeno jako v Uhrách, takže tyto příjmy byly nižší než příjmy z Uher.

Tyto příjmy značně převyšovaly příjmy vybrané za vlády László V. Maximální roční příjem se pohyboval kolem 900 tisíc forintů. Na evropské poměry to však nebylo mnoho, protože například Francouzské království mělo v roce 1464 příjmy ve výši 1 365 000 až 3 345 000 dukátů a Benátky 1 020 800 dukátů. (Hodnota dukátu se téměř rovnala uherskému forintu.) Příjmy osmanského sultána Mehmeda II. v roce 1475 dosáhly 1 800 000 dukátů.

Výše příjmů je ještě relativnější ve vztahu k armádě, která byla v té době nejdůležitějším výdajem státní pokladny. V Uhrách činil roční plat 10 000 lehkých jezdců 360 000 forintů, 5 000 pěšáků 120 000 forintů. Jen tyto dvě položky by zabíraly polovinu rozpočtu, kdyby byly řádně uhrazeny. Proto bylo běžné zadržovat výplatu a nechat si místo toho vzít cizí kořist.

Transylvánské povstání

Na jaře roku 1467 vypuklo v Sedmihradsku povstání kvůli novým a starým daním, které Matyáš vybíral ve větším rozsahu než ty předchozí, neboť nový zákon rušil především dosavadní osvobození sedmihradského lidu. Podle Miklóse Zrínyiho: „Ale jsou to hlupáci, nedomysleli to dobře. (…) Daň je pro krále nutná, zvláště pro krále, jako je Matyáš. Lidé totiž nemají mír bez armády, armádu bez platu a plat bez daní. A král Matyáš neutrácel příjmy země za hloupé stavby, za nákladné a šílené zábavy ani za obohacování bláznů, ale za zachování, oslavu a zvelebení své země. Kdo by nechtěl pomoci králi svým vlastním bohatstvím?“

Kromě Sedmihradska se bojovalo i v Temešvárské župě, v Báčské župě, ve východní části Felvidéku a jinde. Představitelé sedmihradských „tří národů“ (uherských hrabství, saských a szeklerských stolců) podepsali 18. srpna 1467 na setkání v Kolozsmonostoru spojenecký list. V něm prohlásili, že se spojí proti králi za svobodu celého Uherska. Do svého čela si zvolili hrabata Jánose a Zsigmonda Szentgyörgyiho a Baziniho, místodržícího Bertolda Ellerbacha a septišské hrabata Imreho (Szapolyai) a Istvána (Szapolyai). V Sedmihradsku žilo válkou zmítané obyvatelstvo, takže povstání představovalo pro krále zvláštní hrozbu a neloajalita jemu blízkého Imre Szapolyaiho se ho dotkla osobně.

V nejistých situacích jednal Matyáš vždy rázně. I tentokrát okamžitě zmobilizoval své vojenské jednotky a vyrazil do Sedmihradska. Po příchodu královských sil se povstalci téměř bez boje rozešli. Vojvodové se vzdali, a přestože přišli o své úřady, nebyli potrestáni a brzy se mohli vrátit do královské rady. Matyáš se zjevně obával solidarity pánů.

Mezi obyčejnými uherskými, saskými a szeklerskými vůdci povstání však byli i tací, které nechal probodnout a mučit ohnivými kleštěmi. Ti šťastnější byli sťati. Mnozí z nich uprchli do Polska, jejich majetky Mátyás samozřejmě zkonfiskoval. Jako kolektivní trest snížil transylvánské šlechtě krevní peníze ze 100 forintů na 66 forintů, které musely být vyplaceny viníkovi v případě vraždy. (V užším Maďarsku to bylo 200 forintů.)

Spiknutí Jánose Vitéze

Nedílnou součástí Mátyásovy domácí politiky byla častá výměna osob ve vedoucích funkcích. Od roku 1470 se vztahy mezi králem a rodinou a doprovodem primase Jánose Vitéze zhoršily především z tohoto důvodu. Kromě toho král, především kvůli pokrytí svých vojenských potřeb, se souhlasem papeže zdanil církev a zabavil část příjmů ostřihomského arcibiskupa. Kromě osobních a finančních sporů se objevily i spory zahraničněpolitické, neboť Jan Vít a jeho synovec Janus Pannonius byli dříve zastánci české války, ale po zvolení Ullászlóa českým králem se obrátili proti ní. Podle některých vzpomínek dal král na zasedání královské rady Vitézovi během hádky facku.

Vitéz a Janus Pannonius vstoupili na jaře 1471 na pole aktivního spiknutí. Polský král Kazimír IV. chtěl pozvat knížete Kazimíra, svého druhého syna po Ulusovi, aby se stal uherským králem, protože v polsko-česko-uherském spojenectví viděl šanci proti Turkům. Doufali v silnou podporu veřejného mínění v zemi a říká se, že je podpořila velká většina pánů, šlechty a hrabat, především kvůli nespokojenosti s daněmi a obavám z turecké hrozby.

Díky své špionážní síti v Čechách se Matyáš o jejich plánech dozvěděl téměř okamžitě. Král na radu Újlakého, který mu byl v té době věrný, předstíral, že o spiknutí neví. Se svými vojáky se vrátil do Uher a 1. září svolal sněm. Vitézovi vyslanci mezitím jednali v Krakově s králem Kazimírem.

Postavení krále a jeho armády v zemi se tím nevyhnutelně posílilo. Poprvé od roku 1463 pozval na sněm všechny šlechtice. Zákony, které byly předloženy a schváleny 18. září, napravily mnoho nedostatků. Tím se nálada veřejnosti změnila. Dne 21. září deset velekněží (všichni kromě Vitéze, Januse a Tuz Osváta) a 36 baronů písemně deklarovalo svou věrnost Matyášovi. Teprve začátkem října vyrazil kníže Kazimír se svým polským vojskem do Uher, a přestože mu Vitézové otevřeli nitranský hrad a pevnosti na severovýchodě a Miklós Perényi a János Rozgonyi hejtmana, útok se nezdařil.

19. prosince se Vitéz s Matyášem také dohodl a Janus Pannonius uprchl. Král pak smlouvu porušil a 1. března 1472 Vitéze uvěznil. Arcibiskup byl umístěn do domácího vězení v Ostřihomi pod dohledem Jánose Beckensloera a zemřel 9. srpna 1472. Po něm nastoupil Beckensloer, který byl rovněž pověřen funkcí vrchního a tajného kancléře.

Vnitřní politika po potlačení spiknutí

Pád Vitézova spiknutí zásadně upevnil královu moc. Dříve se Matyáš snažil zapojit do vlády co nejvíce baronů, aby rozšířil okruh svých příznivců, ale od nynějška už to neměl zapotřebí. I nadále s nimi však zacházel opatrně. Na rozdíl od tehdejších panovníků nepověsil na popraviště žádného uherského pána, dokonce ani vzbouřence, ačkoli mnoho prostých šlechticů nemilosrdně popravil.

Posílení královy mocenské pozice se odrazilo ve změně jeho jmenovací praxe: za 14 let, do podzimu 1471, bylo „skutečnými barony“ jmenováno 61 osob, za 19 let, od podzimu 1471 do královy smrti, pouze 38 osob.

Pokud jde o později rozšířené hodnocení, že se Matyáš spoléhal na šlechtice a nikoli na pány, není opodstatněné. Největší tlak na pány bylo možné vyvinout pozváním celé šlechty na sněm, protože pokud ji zastupovali pouze zvolení vyslanci, měla šlechta možnost rozhodovat o jejich výběru. Ačkoli Matyáš pořádal mnoho sněmů, celou šlechtu pozval pouze na pět z nich, z nichž tři se konaly před jeho korunovací, kdy jeho postavení ještě nebylo stabilní.

Sněm po porážce Vitézova spiknutí byl výjimečný. Zde se baroni – na důkaz své loajality – dostavili v nebývalém počtu a šlechta byla pozvána v plném počtu. Bylo třeba dokázat polskému pretendentovi, že celá šlechta v zemi, s výjimkou hrstky spiklenců, stojí na straně Matyáše. Poté byla pouze jednou, v roce 1475, pozvána celá šlechta a poté i vyslanci královských měst. V té době, po Mátyásově „táboření“ v Boroszló, bylo třeba znovu demonstrovat královu moc, protože někteří uherští páni očekávali od boroszlóského dobrodružství porážku a zhroucení Mátyásovy moci.

Ve druhé polovině své vlády král pořádal méně sněmů, tj. méně často se obracel na prostou šlechtu a častěji se spokojil se souhlasem pánů. Někdy se dokonce sněmu ani nezúčastnil, protože byl v zahraničí a zastupovali ho pouze jeho agenti. Nakonec však Matyáš držel více diet než kterýkoli uherský panovník před ním.

Sněm a zákoník z roku 1486

O Vánocích roku 1485 svolal král všechny řády k volbě nového místodržícího, ačkoli k tomu nebyl nutně zapotřebí sněm. V té době se Matyáš systematicky snažil zajistit nástupnictví svého nemanželského syna Jánose Korvína. Proto se články Rady národů z roku 1486 podrobně zabývají úlohou Rady národů při volbě krále. Vládnoucím králem byl poté zvolen Imre Szapolyai, který však krátce nato zemřel a 12. září 1487 byl pohřben. Mátyás nezvolil nového kancléře, ale pověřil biskupa Orbána z Nagylucsei, pokladníka, úkolem soudit případy, které se projednávaly před kancléřem, a předsedal sněmu v roce 1490.

Sněm v roce 1486 přijal zákoník krále Matyáše, který měl být věčný. Král jej nechal dvakrát vytisknout v zahraničí a k jeho distribuci použil tehdy zcela nový tiskařský stroj. Poprvé byl vydán v Lipsku v roce 1488. V úvodu Matouš zdůrazňuje důležitost zákonů, což lze interpretovat jako určitý druh sebekritiky. Dále poukazuje na to, že během své nepřítomnosti v důsledku válek nemohl věnovat dostatečnou pozornost vnitřní situaci v zemi, že byl narušen pořádek a bujela kriminalita, a že proto chce v zemi obnovit pořádek a mír.

Kodex se svými 78 články by mohl sloužit k posílení právního státu. Upravoval především soudnictví a soudní právo. Zahrnuje ustanovení předchozích králů a shromažďuje pravidla domácí soudní praxe. Stanovil však také důležité zásady, jako například nahrazení panujícího zvykového práva (consuetudo regni) psaným právem (ius scriptum) s dědičnou účinností. Králova snaha posílit vliv šlechty byla uznávána, ale zájmy pánů nebyly ignorovány. Dřívější hodnocení historiků, že král se chtěl opírat pouze o šlechtu, je přehnané.

Dva roky po smrti Matyáše II. nahradil Ulászló II. tento dekret novým zákonem, který však z velké části pouze kopíroval text z roku 1486, takže jeho obsah skutečně žil dál. Pozměňovací návrhy spíše zdůrazňovaly zájmy velkostatkářů, ale nebylo to tak jednoznačné, jak se tvrdilo.

Vládnoucí orgán, metody

Sociální mobilita byla také nástrojem v Matyášových rukou, který záměrně vylepšoval, aby upevnil svou moc.S baronským řádem, který zdědil, se nerozešel, ale do konce jeho vlády se polovina šlechty vyměnila. Do vlády přivedl velké množství baronů, kterým udělil dvorské hodnosti. Zpočátku jmenoval několik mužů do jedné hodnosti a neustále je střídal.Během své vlády uspořádal více než dva tucty sněmů, které velmi dobře tlumily nespokojenost šlechty. Schválil zákony, které se snažily omezit excesy královské moci, ale nevynucoval jejich dodržování.

Mátyásova zahraniční politika se rovněž vyvíjela jako organické pokračování bojů o zajištění domácí královské moci. Jeho mocenské soupeření s Györgyem Podjebradem a Fridrichem III. mělo zpočátku sebeobranný charakter, později se zaměřilo na posílení moci celé země. Oba jeho hlavní partneři byli stejně flexibilní jako on, když měnili spojence a protivníky, aby dosáhli svých vlastních mocenských cílů.

Podle Ference Szakályho bylo Matyášovo dobytí některých zemí Koruny české a některých rakouských provincií úzce spojeno s obranou proti Turkům. Na základě zkušeností svého otce Matyáš poznal, že obrana proti Turkům může být úspěšná pouze tehdy, pokud „bude udržovat stálou obrannou linii, dobře opevněnou strážemi, na nejdůležitějších místech hranic a mobilní vojsko, neustále vyzbrojené, které bude podporovat pevnosti a blokovat mezery v obranné linii.“

Právě držba těchto provincií, které jsou vyspělejší než Uhry, je však pro Uhry osudovým vnitřním rozporem Matyášovy „vlády a zahraniční politiky: aby mohly udržet armádu, musely tyto provincie vlastnit, a aby je mohly ovládat, musely v nich a za ně téměř neustále bojovat. S touto armádou mohl čas od času čelit tureckým ambicím, ale nutnost udržovat armádu zároveň ochromovala jeho vlastní vojenskou aktivitu na jihu, protože kdyby obrátil svou armádu na jih, mohl by snadno přijít o základnu pro rozmístění své armády. Mezi těmito extrémy se pohybuje Matyášova zahraniční politika, kterou je v těchto ohledech obtížné hodnotit už jen proto, že jí chyběl potřebný rozběh.“

Rychlost, s jakou byly západní provincie po Matyášově smrti ztraceny, jasně ukazuje, jak oprávněné bylo tolik bojovat o jejich udržení. Nutkání vést války spíše na západě než proti Turkům vyjadřuje kronika Jiřího Seremiase královým zvoláním, když musel opustit obléhání Szendrő po zprávě, že Němci „vtrhli na Dunaj“: „Ó zlí Němci! Jaké štěstí, jaký zisk pro křesťanství kvůli tobě ztrácím!“ .

Mátyás tak uznal, že Maďarsko samo není „schopno vojenského úsilí, které by ho mohlo ochránit před Turky. Muselo by najít nějaký způsob, jak zajistit, aby se ostatní země podílely na nákladech na obranu Maďarska. Protože žádná země nebyla ochotna tak učinit dobrovolně, jak ukázaly minulé a následné zkušenosti, musí být donucena převzít toto břemeno.“ Dlouhodobým cílem krále tak mohlo být získání titulu německo-římského císaře, což může vysvětlovat i jeho snahu o získání titulu českého krále (čeští králové byli zároveň volenými knížaty).

Politika a války v České republice

Po smrti Lászla V. byl Matyáš vzat do vazby pražského hejtmana Podjebradského, který výměnou za propuštění slíbil ještě ne patnáctiletému chlapci, že se později ožení s jeho tehdy devítiletou dcerou Kateřinou. Protože bylo v Matyášově zájmu tento vztah ještě upevnit, sňatek se uskutečnil 1. května 1463, ale Kateřina na jaře 1464 ve věku 15 let zemřela při porodu.

Již existující střety zájmů mezi českou a maďarskou stranou se tak ještě více vyhrotily. Český král Matyáše dostatečně nepodpořil proti českým žoldnéřům na Vysočině a proti Fridrichu III. Zároveň papež i přes svou konverzi považoval českého krále za husitu a usiloval o jeho svržení. Matyáš již v roce 1465 naznačil ochotu bojovat proti Čechům i Turkům výměnou za papežskou podporu.

Na jaře roku 1468 zahájil syn českého krále Poděbrad Viktorin, moravský vojevůdce, útok proti Fridrichovi III. Císař požádal o pomoc svého adoptivního syna, krále Matyáše. Uherský král se navíc nacházel v obtížné vnitropolitické situaci, a proto se rozhodl pro válku. Antonio Bonfini to vyjádřil takto.

Matthias však špatně odhadl situaci. Česká válka vázala síly země na deset let a král nedostal téměř žádné peníze, které mu Fridrich III. na tento účel slíbil. Protipoděbradská liga české katolické šlechty byla slabší, než se očekávalo, a české královské vojsko, tehdy považované za nejlepší vojáky v Evropě, bylo silnější, než se předpokládalo. Česká válka však měla pro zemi i pozitivní dopad: Matyáš mohl zaměstnávat své žoldnéře (kteří byli z velké části také Češi) a války v této době mohly do jisté míry uživit sebe i zúčastněná vojska, protože žila převážně z kořisti. Vítězství v bitvách a obléhání přinášelo baronům také příjmy prostřednictvím jejich kapel.

Z vojenského hlediska přinesla válka smíšené výsledky. V květnu 1468 dobyl Matyáš Třebíč na Moravě, ale sám byl zraněn. Při obléhání Chrudimi v únoru 1469 se král podle tradice vydal na průzkum v přestrojení, byl zajat, ale díky přestrojení propuštěn. Poprvé se tak objevila legenda o převlečeném králi, která se později tak rozšířila. Faktem však je, že u Vilémova obklíčila Matyášova vojska vojska českého krále. Uherský panovník si poté vyžádal schůzku s Podjebradem, která se konala v chatrči, bylo dohodnuto příměří a další schůzka se uskutečnila v Olomouci. Podjebrad jako kurfiřtský kníže německé říše souhlasil s podporou Matyáše při jeho volbě římským králem(wd), jak již slíbil papež a císař, což byl odrazový můstek k titulu německo-římského císaře. Matyáš se na oplátku zavázal, že svého bývalého tchána usmíří s Vatikánem. Obě strany se rozhodly pro nemožný krok, protože Fridrich III. již udělil titul římského krále Karlu Meresovi, burgundskému knížeti, a papež nebyl v žádném případě ochoten udělat husitskému králi ústupky. V každém případě se tak Matyášovi podařilo uniknout z těsné vojenské situace.

3. května 1469 zvolili čeští katolíci v olomoucké katedrále českým králem Matyáše. V zemi tak zůstali dva králové a možnost dohody mezi nimi byla zrušena. Kromě českých katolických řádů přijaly Matyáše za krále i katolické tributární provincie Morava, Slezsko a Lužice a také převážně německy mluvící města (zejména Boroslavia). Fronty ztuhly.

V březnu 1471 zemřel český král Jiří, ale české řády si na jeho místo nevybraly Matyáše, který již měl titul českého krále, ale nejstaršího syna polského krále Kazimíra IV., tehdy patnáctiletého polského krále Ulászló Jagellóa. V důsledku tohoto neúspěchu a především kvůli velkému domácímu daňovému zatížení způsobenému českou válkou vypuklo proti Matyášovi povstání vedené Jánosem Vitézem. V nové situaci, kdy Čechy měly místo husitského Podjebradova oddaného katolického panovníka, ztratila Matyášova česká válka veškerou legitimitu, i když 28. května 1471 papežský legát Lorenzo Roverella v Jihlavě potvrdil Matyáše jako českého krále.

V roce 1477 uznal císař Fridrich na základě smlouvy z Gmundenu-Korneuburgu Matyáše za českého krále a složil mu tradiční přísahu věrnosti. Poté Ullászló i Matyáš obnovili jednání a v roce 1478 uzavřeli olomoucký mír, který byl slavnostně ratifikován 21. července 1479. Tím byl potvrzen status quo, podle něhož si vzájemně uznávali tituly českých králů, přičemž Matyáš si ponechal Moravu, Slezsko a Lužici a Čechy v užším slova smyslu zůstaly v rukou Ulfászlóa. Podle podmínek mírové smlouvy mohl Ulászló vykoupit svá území až po Matyášově smrti za 400 000 zlatých.

Kurfiřtské knížectví zůstalo Ulászlovi, ale první krok k jeho získání učinil i Matyáš. Udržování armády v zahraničí bylo výhodou i nevýhodou. Samotná výplata vedla k rozsáhlému odlivu zlata, ale její „doplněk“ Maďarsko nezničil.

Po porážce Vítězného spiknutí chtěl Matyáš ukončit českou válku, která se stala zbytečnou a stála obrovské peníze, aniž by ztratila prestiž. Jeho diplomatická jednání však byla neúspěšná a Fridrich III. v roce 1473 požádal na německém říšském sněmu o podporu proti uherskému panovníkovi. V únoru 1474 byla polská válka, která formálně trvala od Vitézova spiknutí, formálně ukončena mírovou smlouvou a s českým králem Ullászló bylo uzavřeno tříleté příměří. Češi a Poláci to však zamýšleli jako odvedení pozornosti, protože s Fridrichem III. jednali o trojstranném spojenectví proti Matyášovi. Dohodli se na harmonogramu společné války proti Uhrám, ale císař se mezitím dostal do vážného konfliktu s Karlem Velikým, a proto se nemohl útoku zúčastnit.

Síly polského krále Kazimíra IV. a jeho českého syna Ulászlóa však byly mnohem větší než Matyášovy, a to i bez císařských vojsk, a dokonce i samostatně. Uherský král se v Boroszló připravoval na obranu. Jeho vojenské plány byly založeny na vyhladovění nepřítele, což se mu dokonale podařilo. Matyášova lehká jízda s taktikou spálené země zpustošila Slezsko, aby útočníkům nezůstaly žádné potraviny. Vyslal dva ze svých velitelů, Istvána Szapolyai a Paula Kinizsiho, aby jako diverzní operaci zaútočili na jiné části Polska. Nařídil evakuaci slezských vesnic v širším okolí Boroszló, pochod obyvatelstva se vším majetkem do měst a převoz zásob potravin do Boroszló. Vesnice byly poté vypáleny (což by je čekalo, i kdyby je obsadila vojska polského krále).

Matyáš dorazil do Boroszló s celkem 8-10 tisíci žoldnéři, později známými jako Černá armáda, ale většinu svých vojáků poslal na útěk a ve městě se usadilo jen několik malých jednotek. Nechal také poblíž centra města postavit vozový hrad s asi tisíci prvky a silnou dělostřeleckou jednotku. Proti němu stála jen armáda polského krále čítající asi 50 000 mužů; Litevci, Mazurové, Rusové a Poláci vyrazili 12. srpna v pěti velkých kolonách s pěti vozatajskými hrady do Slezska, ale hranice dosáhli až koncem září. Matyáš poslal pouze dva tisíce jezdců, aby je pronásledovali.

Potíže se zásobováním začaly mít brzy vážný dopad. Potraviny nebylo možné sehnat na místě a zásoby posílané ze vzdálenějších míst byly běžně zadržovány a ničeny maďarskými jednotkami na pochodu. Nakonec byli obléhatelé zcela demoralizováni. 19. listopadu zoufalí Češi zapálili svůj tábor a požár se rozšířil i na polské pozice: asi 4000 vagonů lehlo popelem. Válečnické umění krále Matyáše bylo v době, která se později stala známou jako „Borošlóské tažení“, naprosto úspěšné. Obléhatelé požádali obléhané o mír, což je ve světových dějinách ojedinělý krok. Dne 8. prosince 1474 uzavřeli Matyáš a Ulászló tříleté příměří, které bylo rozšířeno i na krále Kazimíra. Byl to jeden z největších vojenských úspěchů Matyášovy vlády, kterého bylo dosaženo bez většího vojenského střetu.

Války v Rakousku

Česko-uherské smíření vztahy mezi Matyášem a Fridrichem III. nezlepšilo. Dalším vážným problémem bylo, že na jaře roku 1476 uprchl k Fridrichovi ostřihomský primas a kancléř tajné rady János Beckensloer a odvezl si s sebou své obrovské jmění, které dal císaři k dispozici. Uherskému králi zbývala jediná možnost – válka. Královská rada jeho plán podpořila; proti vyhlášení války se údajně postavil pouze sedmihradský místokrál István Báthori, který dal přednost válce proti Turkům, a mírumilovní velekněží. Vůdcem válečné strany byl Pál Kinizsi, který tvrdil, že Beckensloerův útěk a císařův titul uherského krále jsou pro zemi potupou. Většina nakonec nadšeně hlasovala pro válku, od níž si slibovala velkou kořist.

Matyáš vyhlásil Fridrichu III. válku 12. června 1477. Uherská armáda vedla téměř bleskovou válku, obsadila celé Dolní Rakousy, vpadla do Horních Rakous a oblehla Vídeň. Mezitím papež Sixtus IV. vyzval k mírovým jednáním mezi oběma stranami a odmítl uznat investituru Ulászlóa II. do Českého království. Ve smlouvě z Gmundenu-Korneuburgu, uzavřené 1. prosince 1477, se uherský král zavázal k válečnému příspěvku ve výši 100 000 forintů. Jako český král mohl Matyáš složit slib věrnosti císaři a obdržel polovinu peněz, ale zbývajících 50 000 forintů zůstalo nezaplaceno.

Tento mír však ponechal mnoho důležitých otázek nezodpovězených a nesliboval, že bude trvat dlouho. Fridrich III. chtěl Beckenslera jmenovat na velmi důležitý post salcburského arcibiskupa, který zahrnoval rozsáhlá území, dokonce i hrady a města ve Štýrsku. Úřadujícím salcburským arcibiskupem byl v té době Matyášův spojenec Bernhard von Rohr, na kterého se obrátil s prosbou o pomoc. V roce 1479 mu za to daroval své statky ve Štýrsku, Korutanech a Krajině. V roce 1481 se arcibiskup dokonce pokusil vydat Uhrům samotný Salcburk, ale místní měšťané tomu zabránili. Podobně pasovský biskup předal Matyášovi správu nad Sankt Pöltenem a Mauternem na Dunaji, západně od Vídně.

Od roku 1479 mezi nimi prakticky opět existoval válečný stav, ale Matyáš formálně vyhlásil válku Fridrichu III. až v roce 1482. Tato válka neprobíhala tak rychle jako ta předchozí; města a hrady bylo třeba obléhat a vykupovat od jejich obránců. Rozhodující zlom však znamenalo dobytí Vídně 1. června 1485, kdy hlavní město německého císaře padlo do rukou Matyáše. Samotné císařství vyslalo vojáky, aby ho dobyli zpět, ale neuspělo. Dne 17. srpna 1487 vytáhl uherský král na císařovo oblíbené město Vídeň. Tím Matyáš získal celé Dolní Rakousy kromě Kremže a východní části Štýrska a Korutan. Uherský král brzy přijal titul rakouského vévody a svolal zemský sněm. Poté se vojenská situace až do Matyášovy smrti prakticky nezměnila: válka vyšuměla stejně jako válka česká po dobytí Moravy, Slezska a Lužice.

Úspěchy v rakouských válkách mu však nakonec nepomohly uskutečnit jeho velké plány, vybudovat pro sebe a Uhry mezinárodní pozice, které by mu umožnily úspěšně se pustit do boje proti Turkům z pozice velmoci. V té době již rostla role mezinárodního veřejného mínění. Matyášovi se dlouho dařilo úspěšně utvářet obraz sebe sama v zahraničí, ale jeho hlavní protivník Fridrich III. byl také mistrem v jednání s většinovým veřejným míněním. Matyášova politika způsobila, že jeho image hrdiny bojujícího proti Turkům a bránícího Evropu se vytratila a ztratil důvěru Vatikánu a Benátek. Dobytí Rakouska vedlo Fridricha III. k tomu, že proti uherskému králi poštval probouzející se německé nacionalistické nálady. V roce 1486 napsal v dopise: „uherský král již mnoho let útočí na nás, na naše země a poddané, kteří jsou branami a štíty německého národa proti nevěřícím a cizím národům“; následujícího roku prohlásil, že Matyáš je „nízkého původu a zvláštní nepřítel a nenávistník Němců“. Mátyás ovšem také někoho označil za „člověka německého původu, a tedy krve z podstaty nepřátelské vůči Maďarům“. Touto propagandou se Fridrichovi III. podařilo zabránit tomu, aby Matyáš našel spojence mezi německými knížaty, a vyloučit možnost, že by získal titul římského krále a stal se tak kandidátem na císařskou korunu německo-římské říše.

Jeho bitvy proti Turkům

Důležitým faktorem pro zvolení Matyáše králem byla skutečnost, že se od něj jako od syna Jánose Hunyadiho, který byl i přes omezené úspěchy své vlády považován za „tureckého otloukánka“, očekával aktivní boj proti turecké hrozbě v Uhrách i v zahraničí. Vatikán a Benátská republika byly ochotny poskytnout na tento účel značnou finanční podporu. V letech 1459-1479 obdržel Matyáš od Svatého stolce v různých splátkách celkem 250 000 forintů. Když se v 80. letech 14. století ukázalo, že král pomoc proti Turkům nevyužívá, papežská pomoc vyschla. Celkově obdržel Matyáš od Benátek podobnou částku, ale po Sabacově tažení v roce 1476 byla i tato pomoc zastavena. Od císaře a Německého císařství naopak přicházely jen sliby, žádná konkrétní podpora.

Téma boje proti Turkům využil Matyáš s velkým talentem ve své zahraniční politice a diplomacii. Mnoho cizích rytířů bylo ve službách Matyáše právě z tohoto důvodu. Fridrich III. a císařská propaganda naopak šířili fámy (do značné míry v souladu se skutečností), že Matyáš využívá protiturecké pomoci proti Turkům ve svůj vlastní prospěch, a dokonce občas nechává procházet jižními provinciemi turecké nájezdníky, aby bojovali proti rakouským provinciím.

Na základě zkušeností svého otce zahájil Mátyás protiturecké tažení až na podzim nebo v zimě, kdy si mohl být jistý, že nebude čelit hlavním osmanským silám, protože ty nikdy nebyly mobilizovány od podzimu do jara. V mnoha případech nezasáhl, když to bylo nutné, nebo nevyužil dobré příležitosti. V mocenských bojích, které následovaly po smrti srbského despoty Lazara Brankoviče v únoru 1458, byla srbská území na dolním Dunaji i hrad Galamboc od srpna 1458 postupně obsazována osmanským sultánem Mehmedem II. pod velením velkovezíra Mahmuda. Následujícího roku, 29. června 1459, padlo poslední sídlo srbských vládců, Sandru, a tím skončilo turecké dobývání Srbska. V Uhrách byl v lednu 1459 svolán sněm do Szegedu, na němž byla přijata usnesení týkající se řady obranných otázek, která však nebyla nikdy realizována.

Na jaře roku 1462 zaútočili Turci na Havasalföld, protože kníže Vlad Tepes podepsal předchozího roku s Matyášem smlouvu a odmítl platit tureckou daň. Přestože mu na pomoc vyslali uherské vojsko, byl Vlad poražen a zbaven své důstojnosti. Nový místokrál Radu přijal uherskou autoritu a v září ho Matyáš potvrdil ve funkci. Bylo však jasné, že s Havasalföldem lze počítat pouze v případě nepřítomnosti Turků.

Po sultánově ústupu se Matyáš zmocnil přechodů přes řeku Sávu a začal obléhat Jajcu, „kterou pro její sílu nemohl dobýt nikdo jiný, jen král Matyáš, a ten ji k věčné hanbě a mrzutosti tureckého císaře snadno dobyl“. Počátkem října město dobyl, ale janičáři se v citadele udrželi ještě dva měsíce. Hradní kapitán Jusuf Haram, kníže hradu, nakonec vyhladověl a začal s Matyášem vyjednávat. Dohodli se, že „biskup se vzdá hradu, a kdo z těch, kdo na hradě chtěli sloužit králi Matyášovi, mohl tam zůstat se ctí, a kdo chtěl odejít, toho král propustil s celým majetkem“. Většina janičářů i sám kníže se přidali k Matyášově armádě, protože se obávali sultánovy odvety. Mátyás podřídil severní Bosnu své jurisdikci, jmenoval Jánose Székelyho Hídvégiho velitelem Jajce a Imre Szapolyai se stal banánem. „A král, aby se v zimě zbytečně nepředváděl, dobyl dvacet sedm hradů a měst v okolí.“

Papež Pius II., inspirován Matyášovým úspěchem, viděl, že nastal čas uskutečnit jeho starý plán a zahájit křížovou výpravu proti Turkům. Podle jeho plánu měl Matyáš zaútočit v Bosně, Benátky na Peloponésu, tehdy známém jako Morea, a zbytek křesťanského vojska měl z Ancony vplout do Albánie. Papež dorazil do Ancony 15. června 1464, ale shromáždilo se zde jen několik tisíc křižáků a několik benátských galér. Papež však 14. srpna zemřel a kampaň byla zrušena. Sultán Mohammed naopak již 12. července zahájil „velké přípravy a zuřivé obléhání“ Džajči. „Král Matyáš však nespal pod ochranou hradu, jak to předtím dělal turecký císař (…). „Uhři úspěšně odolávali obléhání 41 dní, které sultán 22. srpna opustil a ustoupil: „zmizel jako dým zpod Jajce a zanechal tam své stany, děla a mnoho bohatství“. Svou roli v tom mohla sehrát zpráva o odchodu křížové výpravy. Matyáš se v té době nacházel na severním břehu Dunaje, ve Futaku v kraji Bács, se svým vojskem čítajícím 30 000 mužů – 17 000 jezdců, 6 000 pěšáků a 7 000 křižáků. Poté se Imre Szapolyai s částí královského vojska zmocnil hradu Szrebernik a Matyáš táhl s 20 000 muži proti Zvorníku v údolí Driny. Na konci října obléhala sjednocená uherská armáda Zvorník, ale 9. listopadu byla nucena ustoupit, protože proti ní vytáhl velkovezír Mahmúd, který obklíčil Jajcu.

Příměří a status quo ohledně faktického rozdělení Bosny nenarušila žádná ze stran až do Matyášovy smrti. Matyáš mohl bojovat na Západě, Mohamed v Anatolii. Z Matyášova dopisu do Istanbulu z roku 1480 vyplývá, že mezi oběma stranami byla uzavřena dohoda, podle níž mohli pohraniční Turci volně táhnout přes uherské území, pokud chtěli podniknout nájezd na sousední území. Již v roce 1474 obvinil německo-římský císař Fridrich III. Matyáše, že umožnil Turkům překročit jeho území na cestě do Štýrska. Zdá se, že měl pravdu. Matyáš napsal dopis v roce 1480, protože Turci tehdy porušovali smlouvu a plenili uherské území.

V roce 1472 vyslal Uzun Hasan, sultán turkmenské říše Akkoyunlu, který vládl také Íránu a byl nejsilnějším východním protivníkem Osmanů, svého lékaře, židovského krále Izáka, jako vyslance do Evropy a osobně k Matyášovi, aby se spojil proti Turkům. V zásadě bylo dosaženo dohody, ale v praxi se navzdory opakovaným výměnám vyslanců nic nestalo a 11. srpna 1473 osmanský sultán Mehmed II. zničil vojsko Uzun Hassana.

Poté Uhry trápily především menší nájezdy Turků. Jednou z výjimek byl rok 1474, kdy v únoru využil Matyášova tažení do Slezska, Ali, kníže ze Sendrő, vtrhl do Temesközu, vypálil ho a dostal se až do Oradey. V červenci Turci napadli řeku Drávu a Sávu. V zimě zaútočil na Moldávii rumělský kníže Sulejman paša, ale jeho vojska byla 10. ledna 1475 u Vaslui donucena kapitulovat vojskem moldavského místokrále Štěpána Velikého a pomocnými oddíly sedmihradského místokrále Balázse Magyara. Uherské řády požadovaly, aby Matyáš místo západních tažení zahájil protiturecké tažení. Ten se podvolil, na podzim 1475 mobilizoval uherské vojsko a spolu s českými žoldnéři oblehl poměrně slabý hrad Sabács, nově postavený Turky. Teprve po několika měsících obléhání se mu ho však podařilo lstí dobýt. Důležitým prvkem byl doplněn uherský fortifikační systém, ale důležitým poučením pro krále bylo, jak obtížné bylo získat vítězství s jeho již slavnou armádou. Poté už ani nenasadil své žoldnéře na tureckou frontu.

Na diplomatickém poli Matthias plně využil svého vítězství. Papež Sixtus IV. mu také poslal protitureckou finanční podporu. Sám Matyáš však považoval své protiturecké tažení za ukončené a peníze na sňatek s Beatrix potřeboval na podporu svých plánů na Západě.

Jeho generálové však vedli malá tažení proti Turkům. V srpnu 1476 místodržící István Báthori úspěšně bojoval v Moldávii a poté táhl na Havasalföld, kde sesadil protitureckého místodržícího Basaraba III., kterého po 14 letech nahradil Vlad Tepes, ale vládl jen několik měsíců. Byl zavražděn a Basarab se stal opět místokrálem.

K dalšímu velkému tureckému vpádu do Uher došlo v roce 1479. V říjnu vpadl princ Hasanoglu Isa v čele armády čítající 35-40 000 mužů do Uherského království. Sedmihradský místokrál István Báthori a velkovezír Pál Kinizsi mu však 13. října v bitvě u Kenyérme mezi Alvincem a Sászvárosem uštědřili obrovskou porážku.

10. srpna 1480 Turci dobyli Otranto v Itálii, čímž přímo ohrozili zemi Matyášova tchána, neapolského krále Ferdinanda I. Ferdinand město dobyl zpět v září 1481 za pomoci uherského kontingentu 400 pěšáků, 100 obrněných jezdců a 200 husarů vedeného Balázsem Magyarem. Mezitím koncem roku 1480 Matyáš zaútočil na Turky z Uher ze tří směrů: vojska moldavského místokrále Štěpána v Moldavsku ve Valašských Alpách, Matyášovi žoldnéři v jižní Bosně a Pavel Kinizsi v Srbsku. Maďaři vyhráli dvě velké bitvy u Sarajeva a Sandra. Koncem roku 1481 vedl Kinizsi, který se postavil proti Aliho nájezdům, další úspěšné tažení do Srbska. Osmanský sultán Bajezid II., který nastoupil po Mehmedovi II., jenž zemřel v květnu, obnovil mírová jednání zahájená jeho otcem. Povzbudila ho také skutečnost, že Matyáš začal podporovat nárok na trůn svého mladšího bratra, prince Djema, který v roce 1481 uprchl na Rhodos, aby se připojil k johanitskému rytířskému řádu. Nakonec bylo v roce 1483 uzavřeno příměří na pět let, které bylo v roce 1488 prodlouženo o dva roky. Matyáš si tak zajistil podporu pro další tažení na Západ.

V důsledku válek získal uherský král moc nad mnohem větším územím než země Svaté koruny. V případě českých zemí byl zvolen i českým králem. Z tohoto důvodu mu německá říšská knížata ve Slezsku, která raději podporovala císaře proti němu, přísahala věrnost, protože jinak by jim mohl zkonfiskovat majetek. Své rakouské výboje však získal se zbraní v ruce od dědičného vládce těchto území.

Matyáš měl samostatnou českou kancelář, v jejímž čele stáli Češi nebo Moravané. Na konci jeho vlády však zastával uherskou i českou kancléřskou funkci v jedné osobě Jan Filipec (János Filipec), biskup václavský, který byl rovněž Moravan.

Dne 25. března 1475 se král zúčastnil moravského zemského sněmu a souhlasil se zvolením moravského pána Ctibora Tovačovského z Cimburka zemským hejtmanem, ačkoli byl považován spíše za Uladzimírova stoupence. V roce 1479 zemský sněm rozhodl, že místo latiny bude úředním jazykem čeština. V roce 1481, během Matyášových rakouských válek, se moravské řády rozhodly uzavřít s císařem Fridrichem III. smlouvu o neútočení.

Slezsko a Lužice se skládaly z několika téměř nezávislých vévodství. V roce 1473 zde chtěl král zavést jednotnou správu s generálním kapitánem v čele, ale místní shromáždění řádů, tzv. knížata, to odmítla. V roce 1474 se však sněmu zúčastnil sám Matyáš a Ištván Szapolyai byl nakonec zvolen generálním kapitánem s pravomocemi ve Slezsku i Lužici. Král vybíral ve Slezsku daně mnohem méně často a v menší míře než v Uhrách, ale odpor proti jeho vládě rostl a v době jeho smrti dosáhl bodu výbuchu.

Město Borosloh mělo výjimečnou pozici; bývalé knížectví Borosloh mu bylo českými králi uděleno již dávno. Městská správa vykonávala pravomoci hejtmana: nejvyšší městský radní měl titul hejtmana a byl také v čele městské správy. Boroszló bylo zpočátku oporou Matyášovy vlády ve Slezsku, později však trpělo stížnostmi, protože královský vliv rostl. Městský hejtman Heinz Dompnig se snažil zastupovat Matyášovy zájmy a po zprávě o králově smrti byl radou Boroslohu popraven.

Po dobytí Vídně začal Matyáš organizovat správu Dolních Rakous. Již v roce 1486 měl rakouskou kancelář, v jejímž čele stáli dva sekretáři, Lukas Schnitzer a Niklas von Puchau, kteří předtím sloužili císaři. V březnu 1487 král svolal zemský sněm, na němž přijal titul rakouského vévody, prohlásil se za legitimního vládce Rakouska a od té doby používal rakouskou pečeť.

I zde se Mátyás formálně přizpůsobil místním pravidlům. Pravidelně svolával zemský sněm, zachoval stávající instituce, a dokonce je obsadil většinou stejnými lidmi jako předtím Fridrich III., ale skutečnou moc ponechal striktně ve svých rukou. Jeho hlavním zástupcem zde byl opět zemský generální guvernér István Szapolyai, který byl přeložen ze Slezska. V čele hradů a měst stáli vždy uherští nebo čeští vojáci. Pouze správce vídeňského hradu byl Rakušan, Zikmund Schnaidpeck, ale rytíř, maďarsky známý jako Zsigmond Snapek, byl ve službách uherského krále již dlouho předtím.

Mátyás vynikal nejen jako panovník, ale také jako vojevůdce. Jeho současníci ho považovali za jednoho z nejlepších stratégů. Byl výborně informovaný v zahraniční politice, dobře se orientoval v antické i současné vojenské literatuře. Jeho diplomatická a zpravodajská síť mu umožnila dozvědět se o plánech jeho protivníků.

Ve druhé polovině 15. století se evropské války většinou vedly za omezeným účelem, a to dobytím jednoho hradu nebo provincie. Matyášova válka se řídila tímto vzorem, zřídkakdy podnikal nákladné a riskantní rozhodující bitvy, které si vyžádaly životy mnoha vojáků. Svých cílů se snažil dosáhnout nájezdy, výpady, ničením nepřátelského území a dobýváním některých hradů.

Strategie krále Matyáše byla jako celek účinná. Dosáhl významných vojenských úspěchů proti svým protivníkům, například ve třetí rakouské válce (1482-1487). V bojích proti Turkům si uvědomil, že jeho armáda se může bránit pouze aktivně, a podle toho také jednal. Viděl také, že Turci nemohou v dohledné době zahájit rozsáhlý útok proti Maďarsku. Obrátil se proti Čechám a Rakousku, aby Uhry posílil proti očekávaným pokusům mocné Osmanské říše o jejich dobytí. Tyto plány se však nakonec ukázaly jako nereálné; uherské zdroje nestačily na uskutečnění dobyvačných plánů, ale zemi spíše vyčerpávaly. Ve světle pozdějšího vývoje bude potomstvo soudit, že se jednalo o Matyášův omyl. Podle Pála Fodora, historika, turkologa a generálního ředitele Ústavu historických věd Maďarské akademie věd, držel Matyáš během druhé fáze své vlády ve zbrani zpravidla 10 000 vojáků.

Matyášovy vojenské plány byly obecně založeny na rozptýlení nepřátelských sil a zajištění vlastní svobody jednání. Jeho hlavním nástrojem byla lehká jízda, uherská husarská armáda, která byla v té době zformována. Její nálety měly za cíl vyčerpat nepřítele a zmařit jeho hlavní útočné plány. Velké bitvy byly vzácné a Mátyás se jim snažil vyhýbat. Neusiloval o rychlé nebo úplné vítězství, chtěl pouze dosáhnout celkového vítězství nad Podjebradem, ale ani to se mu nepodařilo. Největšího úspěchu dosáhl ve slezském tažení v roce 1474 během tzv. borošlóské kampaně, kdy mistrně využil pohyblivosti husarů a vynutil si mír na svém polsko-českém protivníkovi, který měl několikanásobnou přesilu.

V porovnání s předchozími obdobími se boj a vojenská taktika v tomto období změnily jen relativně málo. Velké, otevřené bitvy stále rozhodoval nápor těžké jízdy. Nejvýznamnější změnou bylo zvýšení významu lehké jízdy na velkých bojištích: vítězství u Tobischau (1469) a Sarajeva (1480) dosáhli především husaři.

Mátyás nebyl vždy efektivní v boji, ve vedení konkrétních bitev. Byl velmi zkušený v městských proudech, ale někdy prohrával otevřené bitvy. V roce 1464 překvapil své protivníky u Zvorniku a v roce 1467 v Moldávii a v roce 1468 byla jeho vojska obklíčena u Laanu. Vítězství v otevřených střetech většinou získali jeho vazalové.

Na tureckém i západním válčišti bylo hlavním cílem dobývání pevností, což byl v té době hlavní trend mezinárodního válčení. Černá armáda a uherská vojska obecně dobyla velké množství hradů a opevněných měst, z nichž nejdůležitější byly Vídeň, Jajca, Sabács, Bécsújhely, Korneuburg, Hainburg, Kosztolány, Magyarbród. Většina hradů však nebyla dobyta úspěšným útokem po účinné kanonádě, ale dlouhým obléháním, hladověním nebo třeba koupí hradního kapitána. Nestavěl žádné nové hrady, ale věnoval velkou péči údržbě systému opevnění, zejména vnějšího. Okolní obyvatelstvo mělo i nadále povinnost zásobovat hrad odpovídajícím vojskem a udržovat opevnění.

Systém jižních citadel

Jedním z nejdůležitějších Matyášových vojenských opatření bylo rozvinutí a dokončení jižního systému opevnění, který vybudoval již král Zikmund. Po půl století byl tento systém opevnění hlavní silou obrany země proti Turkům. Jižní nárazníkové státy Srbsko a Bosna padly Turkům již na počátku jeho vlády. Jejich zbytky pod uherskou nadvládou vytvořily tři nové župy: Šabac, Srebernik a Jájca. Mohly tak být vybudovány dvě linie opevnění. Vnější se táhla od Al-Duny přes bosenské hory k Jadranu a jejími hlavními prvky byly Szörény, Nándorfehérvár, Szabács, Szrebernik, Jajca, Knin, Klissza a Szkardona. O 50-100 km dále do vnitrozemí tvořily druhou linii Caransebes, Lugos, Temešvár, pevnosti Sirmium, Petrohrad, Banja Luka, Bihač.

V roce svého nástupu na trůn udělil král několika paulánským klášterům daňové úlevy. Bílým bratřím daroval řadu panství a klášterů a udělil jim právo paláce. Klášter Budaszentlőrinci vzkvétal za vlády krále Matyáše, který klášter několikrát navštívil a udržoval s představeným kláštera srdečné vztahy.

Napsal papeži Sixtu IV:

„Jako oddaný syn prosím Vaši Svatost, aby mi udělila souhlas a povolení umístit v kostele paulánské bratry poustevníky, které všichni milují pro jejich přísnou důslednost a bezúhonný život, a darovat toto místo paulánskému řádu.“

Podle některých výzkumů to byl právě tento papež, kdo na Matyášovu žádost povolil pouť do Csíksomlyó. Archeologické vykopávky provedené v roce 2010 odhalily artefakty ze 14. století, které naznačují, že ještě před dnešními františkány žili v Csíksomlyo Palajci.

„Nejlepšího knížete oplakává paulánský řád, který na jedné straně uznává, že svůj původ odvozuje od jednoho z havranů, našeho otce Pavla Božského, a na druhé straně, že od druhého havrana, Matěje, obdržel neskromné hmotné statky, a proto ho oplakává a uchovává ve své paměti navždy.“ – Řád připomíná Matyáše ve své pamětní knize z roku 1490.

V roce 1455 se János Hunyadi dohodl s Ulrikem Cilleiem, že se Mátyás v roce 1455 ožení s jeho dcerou Erzsébet Cillei. Protože však nevěsta v roce 1455 náhle zemřela, sňatek se nemohl uskutečnit.

Když byl Mátyás v zajetí, dohodl se počátkem roku 1458 jeho strýc Mihály Szilágyi s László Garaiem, že se Mátyás ožení s Garaiovou dcerou Annou. Později se ukázalo, že Mátyás se výměnou za své propuštění dohodl s Györgyem Podjebradem v Praze, že se ožení s jeho dcerou Katalin. Tento sňatek se konal 1. května 1463, ale Kateřina zemřela při porodu na jaře 1464 ve věku 15 let.

Podle legendy byla Mátyásovou velkou láskou krásná Ilona, která zemřela na lásku. Král v přestrojení jí při setkání neprozradil svou totožnost. Když se Ilona dozvěděla, že její milenec je stejný jako král, zemřela na následky uvědomění a považovala jejich společnou budoucnost za beznadějnou.

Mátyás po celý život projevoval velký zájem o ženské pohlaví a jeho okolí si toho bylo dobře vědomo. Janus Pannonius o tom napsal epigram během Matyášova tažení do Valašských Alp v roce 1462:

Později se při svých taženích na Západ nevyhýbal dobrodružství. Ačkoli Bonfini napsal, že král „někdy projevoval shovívavost k lásce malých žen, ale od vážených žen se držel stranou“, ve skutečnosti v mnoha slezských městech „politický“ problém spočíval v tom, že měšťané reptali, že král věnuje přílišnou pozornost jejich dcerám, a dokonce i manželkám.

Brzy po ztrátě své první ženy se Mátyás chtěl znovu oženit, samozřejmě z dynastických důvodů. Pro své zahraničněpolitické cíle by potřeboval manželku z vážené dynastie, ale starobylé dynastie se na uherského krále, kterého považovaly za povýšeného, dívaly svrchu. Více než deset let se maďarská diplomacie soustředila na tuto otázku. Mohl si vzít německou manželku ze Saska nebo Braniborska, ale uherská vrchnost byla proti. Dcera polského krále Kazimíra IV., Hedvika, by byla politicky nejvhodnější, ale Poláci ji uraženě vyloučili. V roce 1470 se uvažovalo i o dceři císaře Fridricha III., Kunigundě, i když jí bylo teprve pět let.

Během své návštěvy Vídně v roce 1470 se seznámil s bohatou měšťankou ze Steinu Barbarou Edelpöckovou (-1495). Přivedl ji do Budína, ponechal si ji u sebe a z jejich vztahu se 2. dubna 1473 narodil János Corvin. Zdá se, že tento dlouhotrvající románek byl skutečným milostným vztahem velkých rozměrů, který zmírnil králova dobrodružného ducha.

Před druhým sňatkem v roce 1475 jí však Matyáš vyplatil odstupné a poslal ji pryč ze země, kde zanechal jejího tříletého syna. Koupila zámek v Enzersdorfu na řece Fischa a provdala se za Friedricha von Enzersdorf, s nímž měla další dvě děti. V listopadu 1484, během rakouské války, navštívil Matyáš hrad Barbory a možná s sebou vzal i svého syna.

Král obdržel dobrou zprávu, že neapolský král Ferdinand I. je ochoten provdat jeho dceru Beatrix v říjnu 1474, v době války s Čechy a Poláky, v době „tábora Boroslo“. V radosti nechal Matyáš v obleženém městě hodinu zvonit zvony a osvětlil město svíčkami a hořícími džbány. Jeho budoucí tchán byl potomkem jednoho z nejslavnějších královských rodů v Evropě: rodu Árpádů a aragonské dynastie, ačkoli se narodil mimo manželství. Beatrix Aragonská byla nicméně velmi významnou královskou dcerou, a to jak z hlediska kastilského, tak aragonského původu. A její předek z rodu Árpádů (dcera Ondřeje I., jménem Jolánta) posílil její dynastické ambice.

Mátyás vyslal do Neapole pro Beatrix doprovod několika významných uherských pánů. Cestou domů se nevěsta se svým doprovodem ubytovala také na hradě jednoho z králových nejvěrnějších příznivců Miklóse Bánffyho v Lendavě. Beatrix se s Matyášem poprvé setkala 10. prosince 1476 v Székesfehérváru, 12. prosince byla korunována královnou a 22. prosince se s velkou pompou konala svatba.

Zdá se, že na Matyáše tato nápadně krásná a vzdělaná Italka udělala velký dojem. Podle pramenů popisujících svatbu se král se svou mladou ženou zavřel v soukromém pokoji s vyloučením služebnictva, což bylo v té době neobvyklé, a zůstali spolu celou noc.

Dvacetiletá dáma, která byla v té době již zralou ženou, začala brzy hrát roli panovnické kolegyně a ovlivňovala nejen Mátyáse, ale jejím prostřednictvím i dvůr a celou zemi. Neapolská princezna znala západní dvorskou etiketu a zavedla ji do Uher. Král strávil předchozích osm let v podstatě v trvalém táboře, v přímém kontaktu se svými vazaly a vojáky. Je pravda, že dokázal oslnit své zahraniční hosty pro diplomatické účely, ale mezi svými vojáky se rozhodně cítil více doma. Jeho dvůr se pak začal podobat italskému panovníkovi.

Mátyás se musel do své krásné a chytré ženy zamilovat, probírat s ní své problémy a dávat jí slovo ve státních záležitostech. Ve svých darovacích dopisech často zmiňoval, že se tak děje s Beatrixiným souhlasem. Královnin vliv však nebyl vždy příznivý. V roce 1487 například král jmenoval osmiletého Hippolyta z Este ostřihomským primasem a tento do očí bijící příklad nepotismu vyvolal pochopitelné vnitropolitické pobouření (je třeba také připomenout, že tento krok zajistil státu a císařské pokladně, která v té době plně hospodařila v součinnosti s primasem, obrovské příjmy z primasství). Z hlediska uherských zahraničněpolitických zájmů bylo jednou z nevýhod, že Beatrixin vliv vedl krále k tomu, aby se v italských záležitostech postavil na stranu Neapole, a tím se dostal do konfrontace se svými dřívějšími stoupenci, papežským státem a Benátkami.

Brzy se však ukázalo, že Beatrix nemůže mít děti, což znamenalo, že plány Mátyáse Hunyadiho na založení dynastie jsou ohroženy a že nemůže mít legitimního nástupce. Od té doby král využíval všech dostupných prostředků, aby zajistil nástupnictví svého nemanželského syna Jánose Korvína, a od roku 1479 mu uděloval rozsáhlé statky a tituly. Od roku 1482 byly všechny donátorské statky zapsány na jeho jméno. V době smrti svého otce byl Jan Korvín zdaleka největším pozemkovým vlastníkem v zemi, vlastnil 30 hradů, 17 panství, 49 měst a 1000 vesnic. Kromě toho obdržel hrady Bratislava, Komárom a Tata s bratislavským a komáromským hrabstvím, jakož i hrady v Rakousku a Čechách. Zasnoubil se a oženil s Biankou Marií Sforzou, rovněž potomkem Ondřeje II.

Vzhled, vlastnosti

Matyáš byl středně vysoký muž, měl světlé vlasy, červené tváře, velký nos, klenuté obočí, široká ramena a mírně pokrčené nohy.

Na svůj věk byl vzdělaný a sečtělý muž a měl rád intelektuální souboje, v nichž byl sám zdatný. Podle Galeotta Marzia „ze široka daleka navštěvovali dvůr krále Matyáše, protože králova štědrost byla známá“, protože král „si vážil učených lidí ne z donucení zvyku, ale ze srdce“.

„Stůl krále Matouše byl pokrmem nejen pro tělo, ale i pro duši. Moudrý král ochucoval jídlo duchaplnými slovy a chytrými řečmi.“ „Všichni totiž věděli, že Matyáš se na hostinách rád hádá s učenci“ a „král Matyáš rád poslouchal příběhy o činech králů a vždy je chytře komentoval“.

„Král Matyáš často mluvil při jídle, někdy pozorně naslouchal řečem ostatních, jindy přednesu hrdinských písní. Ale ať už byl jakkoli pozorný k dění u stolu, nikdy nezapomínal na čistotu. Jedl maso s omáčkou jako ostatní, ale zatímco jejich rukávy a šaty byly vždy potřísněné, král vstával od stolu v neposkvrněném oblečení a s čistýma rukama.“

Měl rád rytířské souboje. Jako divák se zajímal také o závody kočárů a dostihy. Měl rád tanec, kostky a další stolní hry.

V roce 1489 už byl Matyáš velmi nemocný; kvůli těžké dně se občas musel nosit na nosítkách. Na podzim téhož roku učinil Fridrichovi III. překvapivou nabídku: pokud císař jmenuje Jana Korvína bosenským a chorvatským králem, vrátí Matyášovi území, která obsadil ve Štýrsku a Korutanech, a on složí přísahu věrnosti s uherskými řády Fridrichovi III. a jeho synovi Mikšovi a zajistí jim nástupnictví na uherském trůně. Chtěl si však ponechat Dolní Rakousy. Císař však trval na navrácení své dědičné provincie. Matyáš byl proto ochoten přijmout nástup Habsburků na uherský trůn, a dokonce postoupit Uhrám Chorvatsko, zemi Svaté koruny, aby zajistil nástupnictví svého syna. Korvín jako nezávislý král a zároveň největší držitel Uher by samozřejmě vládu Habsburků přinejmenším ztížil. Nabídka pouze ukazuje, že Matyáš si zdaleka nebyl jistý nástupnictvím svého syna.

V lednu 1490 se králův zdravotní stav zlepšil a lékaři souhlasili s jeho cestou do Vídně. Před svým odchodem svěřil císař budínský hrad s knihovnou a pokladnicí svému synovi, který je pak nadále spravoval jménem Jánose Corvina, hradního poručíka a dvorního hofmistra Balázse Ráskaie. Mátyás, Beatrix a Korvín cestovali přes Visegrád, kde se kníže János rovněž zmocnil hradu a klíče od zámku Svaté koruny. Ve Vídni se král zdánlivě cítil dobře, ale doložené jednání jeho doprovodu naznačuje, že tušili, jaké změny nastanou.

Král 4. dubna onemocněl a 6. dubna po dvou dnech utrpení zemřel. V roce 1890 diagnostikoval profesor vnitřního lékařství Frigyes Korányi na základě Bonfiniho popisu „mozkovou mrtvici“, kterou přičítal dně. Později další lékaři nevyloučili možnost otravy. Beatrix, která byla do případu zapletena, však měla veškerou moc a vliv, dokud byl její manžel naživu, takže je nepravděpodobné, že by ho otrávila. Ve skutečnosti byl král již vážně nemocný, a tak byla nejpravděpodobnější smrt přirozenou smrtí.Zprávu o jeho smrti sdělil pánům Tibrilli, Matyášův důvěrník, jeho blázen.

Byl pohřben v bazilice svatého Štěpána v Székesfehérváru. Vzhledem k rostoucí turecké hrozbě bylo zapotřebí krále, který by tento problém po Mátyásově politice orientované na Západ napravil. Uchazeči o trůn byli Matyášův nemanželský syn Jan Korvín, český král Ulászló Jagelló a Jan Albert, syn polského krále. Kolem nich se seskupili baroni země. János Korvín se v rámci dohody s nově vzniklými ligami vzdal trůnu, Matyášova dohoda s Fridrichem III. byla ignorována a nakonec pešťský sněm 15. července 1490 zvolil Ulászlóa králem. Základ moci krále Matyáše, Černá armáda, byla v roce 1493 rozpuštěna a její zbytky, které se zvrhly v bandu nájezdníků, rozprášili v roce 1492 v bitvě legendární vůdce vojska Pál Kinizsi, Péter Váradi, arcibiskup z Kalocsy, a István Báthory, místokrál Sedmihradska.

Král Matyáš je potomky považován za velkého renesančního panovníka, který jako první zavedl výsledky tohoto nového italského hnutí a stylu do Uher. Na svůj dvůr pozval nejen mnoho italských humanistů, ale také přírodovědců a umělců. Jeho knihovna, Bibliotheca Corviniana, byla proslulá široko daleko. Faktem však také je, že humanisté, kteří si pochvalovali Matyášovy kulturní úspěchy a mecenášství a kteří si získali dobré jméno v zahraničí, dostávali za svou činnost od krále štědré finanční odměny, a proto jistě často přeháněli.

Matyáš byl skutečně vnímavý k italskému humanismu, ale zároveň si byl dobře vědom toho, že mecenášství v oblasti umění je důležitou královskou ctností. Měl rád antické autory a rád se účastnil humanistických sympozií a debat. Hlavním představitelem tohoto intelektuálního hnutí v Maďarsku byl János Vitéz, který však nikdy osobně nenavštívil italskou půdu. Mezi královskými sekretáři a vedoucími dvorské kanceláře bylo mnoho vysoce postavených duchovních, kteří studovali v Itálii. Velekněží, kteří byli nakloněni moderním naukám, posílali se souhlasem Matouše mnoho nadaných mladých mužů na studia do Itálie. Mezi nimi byl i synovec Jánose Vitéze János Csezmicei, básnicky známý jako Janus Pannonius. Do Maďarska přivedl svého přítele Galeotta Marzia, který později věnoval Jánosi Corvinovi svou knihu o výrocích a činech krále Matyáše.

Matyáš rád zaměstnával humanisty jako úředníky a diplomaty. Sám mezi panovníky své doby vynikal svou erudicí. Ferenc Pulszky cituje dopis z roku 1471, v němž král děkuje Pomponiovi Leatovi za tištěný výtisk eposu Silius Italicus, v němž píše, že si najde čas na čtení i uprostřed řady válek, které nevyhledává.

Latina byla jazykem tehdejší mezinárodní diplomacie, ale právě tehdy se místo středověké latiny používal klasický jazyk, což také ospravedlňovalo zaměstnávání humanistů, kteří se ji mohli naučit v Itálii. Král se však nespoléhal výhradně na ně. Mezi jeho hlavní humanistické poradce nepatřil ani János Beckensloer, ani Gábor Matucsinai, který nechodil na univerzitu.

Vitézovo spiknutí neodradilo krále od zaměstnávání humanistických učenců a jeho sňatek s Beatrix dal nový impuls k dobývání renesance v Uhrách. Ke konci Matyášovy vlády počet italských učenců, kteří krále u dvora chválili, stále rostl. Matthias a Beatrix požádali několik z nich, aby shrnuli maďarské dějiny. Tento vývoj souvisel se ztrátou německých císařských nadějí v zahraniční politice, kdy se Matyáš musel vzdát nároku na titul německo-římského císaře, a s určitou mezinárodní izolací. V této době také János Thuróczi napsal svou kroniku, která se stala hlavním pramenem uherského šlechtického historického názoru, hunsko-skytského povědomí. Nelze ji považovat za humanistické dílo, ale Matyáš ji považoval za užitečnou a podpořil její vydání v tehdy novém tisku a rozšíření v německo-římské říši. Matyáš však nebyl s dílem zcela spokojen a požádal Antonia Bonfiniho, aby na něm pracoval. Jeho práce dostala název Rerum Hungaricarum decades, ale byla dokončena až po králově smrti. Beatrix byla nespokojená zejména s italskými aspekty Thurócziho díla, a proto pověřila Pietra Ranzana, aby napsal uherské dějiny Epithoma rerum Hungarorum neboli Dějiny Uhrů.

Byl to také úsvit astronomie a rozkvět astrologie. Sám Matyáš se velmi zajímal o studium nebeských jevů. János Vitéz měl také velký zájem o astrologii, a proto pozval na jím založenou bratislavskou univerzitu jednoho z největších přírodovědců té doby, Němce Regiomontana, a významného polského astronoma Marcina Bylicu z Ilkusza. (Ve starších textech je znám jako Márton IIkusi.) Bylica zůstal v Uhrách natrvalo, stal se královským astrologem a farářem kostela Panny Marie v Budíně.

Mátyás podporoval nejrůznější druhy umění. Hrad Majkovec v tehdejší župě Kőrös daroval sochaři Giovannimu Dalmatovi a v darovacím dopise vyzdvihl jeho umělecké zásluhy. V roce 1488 daroval se souhlasem královny Beatrix dům v Budíně dalšímu umělci, mistru Martinu Cottovi, konvertovanému sefardskému Židovi ze španělského Toleda, aby tento významný muž mohl zůstat v zemi „pro ozdobu a okrasu celého našeho dvora a všech našich dvořanů a pro slávu našeho jména“. Jakému oboru se věnoval, není známo. Později se stal uznávaným obchodníkem v Budíně a počátkem 16. století se přestěhoval do Benátek, kde zemřel. Mezi Židy vyhoštěnými Ferdinandem a Isabelou ze Španělska a Sicílie byli i další umělci, kteří přišli ke dvoru, například v roce 1465 byl tanečním mistrem Beatrix Aragonské Guglielmo Ebreo da Pesaro alias Giovanni Ambrosio.

Na tvrzeních dvorských pramenů, které chválily Matyáše, bylo mnoho pravdy. Italské renesanční umění tohoto období se totiž poprvé objevilo v Uhrách, mimo Itálii, v prostředí Matyáše. Byl jedním z největších stavitelů našich středověkých králů. Jedním z jeho architektů byl Chimenti Camicia ve Florencii. Nejvýznamnější Matyášovy stavby, Budínský hrad a Visegrád, byly bohužel zničeny během tureckého dobývání, ale vykopávky odhalily mnoho renesančních detailů. Gotika však hrála významnou roli i vedle renesance, zejména v církevní architektuře, ale tak tomu bylo i v soudobé Itálii.

Matyáš si již v 60. letech 14. století objednal u Andrey Mantegny svůj portrét, ale dochovala se pouze jeho kopie. Uherský král často dostával dary z oblasti výtvarného a užitého umění. Obraz od Filippina Lippiho poslal Matyášovi Lorenzo de“ Medici. Panovník si také zřídil vlastní majolikovou dílnu.

Matyášův dvorní sbor a orchestr byl rovněž proslulý svou vysokou úrovní, jak poznamenal papežský vyslanec biskup Bartolomeo de Maraschi z Castella, který byl dříve ředitelem papežského sboru. Královští zpěváci a hudebníci pocházeli obvykle ze zahraničí, například Vlámové Johannes de Stokem a Jacobus Barbireau.

Za Matyášovy vlády došlo také k velkému rozvoji používání maďarštiny na dvoře a ve veřejném životě. V Uhrách, stejně jako ve zbytku Evropy, se diplomy a soukromé dopisy psaly většinou latinsky. První dochovaný dopis psaný plně maďarsky vznikl v posledním desetiletí Matyášovy vlády. Pátý dochovaný dopis v maďarštině napsal János Corvin v roce 1502 v Krapině ve Slavonii a končí slovy „Ruka knížete Janosse v Irassu“. Používání tohoto jazyka knížetem, který žil ve Slavonii ve slovanském jazykovém prostředí, naznačuje, že maďarština získávala na Matyášově dvoře a v jeho rodině stále silnější pozici. Podle dochovaných dokumentů byly ve službách Erzsébet Szilágyi, Mátyáse nebo Jánose Corvina i další osoby, které psaly maďarsky.

Mecenášství umění a vědy nebylo levné, podle výpočtů odborníků na něj Matyáš vynakládal 80-90 000 zlatých ročně, zejména po svatbě s Beatrix. Většina veřejného mínění v zemi s tím nesouhlasila a pochopitelně to přičítala Beatrixině škodlivému zahraničnímu vlivu. Gaspár Heltai v 16. století napsal, že „italská snacha změnila mocného krále“. Již v červnu 1490 musel János Corvin opustit „knihovnu zřízenou pro klenoty země“ v Budíně, ale směl si vzít jen několik svazků pro sebe.

Odkaz v dějinách maďarské kultury

Mátyás zanechal rozsáhlý odkaz v maďarské veřejné kultuře. Nejznámější je knihovna Corvina, z níž se dochovalo 216 svazků. Františkánská architektura z tohoto období, především zásluhou bratra Jana, uchovává památky z doby Matyášovy po celé zemi, mezi nimiž jsou gotické kostely v Szegedu-alsóváros, Kolozsváru, reformovaný kostel ve Farkasově ulici a v Nyírbátoru. Přestože jeho paláce během tureckých válek lehly popelem, je znovuzrozený Visegrádský palác důstojným reprezentantem své doby.

Na zadní straně listiny ze 16. století byl tento nápis: „Král Matias je mrtev a Pravý Dagh je mrtev.

V maďarštině (na toto téma existuje mnoho ság a pohádek. Tento obraz se však velmi liší od názorů, které o velkém králi za jeho života zaznívaly například v Dubnické kronice.

Téměř okamžitě po jeho smrti se však veřejné mínění začalo měnit. Částečně to bylo způsobeno obavami ze změny vládce, která ve středověku téměř vždy přinášela pro obyčejného člověka velkou nejistotu a nebezpečí. Bonfini napsal, že i páni, kteří dosud králi vyčítali těžká břemena a války, se vyděsili. Obavy byly oprávněné, protože prakticky za dva roky se Matyášova říše zhroutila a Uhry pustošila nepřátelská vojska. Bouřlivá desetiletí jagellonské éry, po nichž následovala bitva u Moháče, nostalgii po Matyášovi ještě zvýšila.

Legenda o „spravedlivém Matoušovi“ pochází z několika zdrojů. Zdá se, že ji šířil sám panovník, ale obraz spravedlivého vládce byl také součástí ideologie humanismu obecně. Mnohé detaily Matyášových příběhů jsou převzetím mnohem starších legend a pohádek a jejich aplikací na dnešní dobu. Panovník, který v přestrojení udává a pak učiní zadost spravedlnosti, je obzvláště starým motivem putování, který je v Maďarsku pravděpodobně poprvé spojen s osobou Lajose Velikého.

„Ať se jiní perou, ty se jen ženíš, šťastné Rakousko“ – někteří se domnívají, že autorem tohoto všeobecně známého výroku o Habsburcích byl král Matyáš. Uherský král by to řekl o Fridrichovi III., který svou zemi neobohatil statečností, ale vytvářením rodinných vazeb.

V 19. a 20. století připomínaly velkého krále sochy, z nichž první jsou soubor Jánose Fadrusze v Kluži a Alajose Strobla v Budíně. Z církevního hlediska je nejpozoruhodnější Kalvárie krále Matouše. Jeho busta byla odhalena v roce 2016 v Somorji. V Székesfehérváru nese jeho jméno bulvár v centru města.

V roce 1845 zaznamenal Mihály Vörösmarty příběh Matyášova mládí ve svém historickém dramatu o pěti dějstvích Czillei a Hunyadiové.

Hra Ede Szigligetiho Mátyás lesz király király (Mátyás bude králem) z roku 1858 vypráví příběh o korunovaci Mátyáse.

V roce 1995 byla uvedena hra Pétera Kárpátiho Országalma, parodie na legendu o králi Matyášovi.

Mátyásův portrét se objevuje na maďarské bankovce v hodnotě 1000 forintů.

V roce 2014 uvedlo Nové divadlo pohádkovou hru Istvána Szőkeho Atilla, v níž zpracoval známé pohádky.

Již jeho vláda byla zdrojem velkých kontroverzí mezi jeho současníky. Typické kritické názory byly shrnuty již za jeho života, v roce 1479, v Dubnické kronice. Podle toho Matyáš zanedbal tureckou hrozbu a promrhal vojenskou sílu, kterou měl k dispozici, a hospodářskou moc, kterou získal krutým zdaněním země, na nesmyslná dobyvačná tažení na Západě.

Historické diskuse se vedou také o tom, zda státní organizace založená Matyášem byla řádovou monarchií, nebo centralizovaným královstvím. Pokud jde o význam zákonů, dochovaly se jejich velmi charakteristické formulace z několika zdrojů. Jsou to: „Král není služebníkem nebo nástrojem zákona, ale stojí v čele zákona a vládne mu“ (Aurelio Brandolini Lippo) a „král je živý zákon“ (Filippo Buonaccorsi).

Každopádně velkým úspěchem jeho vnitropolitické činnosti bylo, že se mu podařilo upevnit svou moc jako volenému králi, tj. tím, že bojoval o legitimitu a společenské uznání, které bylo menší než u králů vládnoucích z titulu rodového práva, a tím, že využil všech možností středověké panovnické moci. S velkou obratností dokázal na svou stranu přivést společenské a politické síly a jejich různorodé koalice, které byly v danou chvíli potřebné k vládnutí. Svého nejdůležitějšího cíle, nástupnictví svého syna Jana Korvína na trůn, však nedosáhl.

Zdroje

  1. I. Mátyás magyar király
  2. Matyáš Korvín
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.