Sasové

Alex Rover | 24 prosince, 2022

Souhrn

Sasové (latinsky Saxones, německy Sachsen, staroanglicky: Seaxan, starosasky Sahson, dolnoněmecky Sassen, nizozemsky Saksen) byla skupina germánských národů, jejichž jméno nesla v raném středověku velká země (starosasky Saxonia, latinsky Saxonia) při pobřeží Severního moře v severní Germánii, v dnešním Německu. V pozdní Římské říši se název používal pro označení germánských nájezdníků z pobřeží a také jako slovo podobné pozdějšímu „Viking“. Zdá se, že jejich původ je především někde na výše zmíněném německém pobřeží Severního moře nebo v jeho blízkosti, kde se objevují i později, v karolinské době. V merovejské době byli kontinentální Sasové spojováni také s činností a osídlením na pobřeží oblasti, která se později stala Normandií. Jejich přesný původ je nejistý a někdy se popisuje, že bojovali ve vnitrozemí a dostali se do konfliktu s Franky a Durynky. Existuje snad jediná klasická zmínka o menší domovině raného saského kmene, ale její interpretace je sporná (viz níže). Podle tohoto návrhu se předpokládá, že nejstarší oblastí osídlení Sasů byla severní Albingie. Tato obecná oblast je blízká pravděpodobné domovině Anglů.

V 8. a 9. století byli starosaské Sasko v neustálém konfliktu s Franky, jejichž království v té době ovládala karolinská dynastie. Po 33 letech dobývání v důsledku vojenských tažení vedených panským králem a císařem Karlem Velikým, která začala v roce 772 a skončila kolem roku 804, Frankové Sasy porazili, přinutili je konvertovat ke křesťanství a zmocnili se území Starého Saska , které připojili ke karolinské doméně, ačkoli Frankové byli nepřáteli Sasů již mnohem dříve, v době Klovise I. během raného merovejského období v 5. a 6. století.

Karel Martel, franský vévoda a kníže, starosta austrasijského paláce, dědeček Karla Velikého, rovněž bojoval a vedl četná tažení proti Sasům.

Naproti tomu britští „Sasové“, dnes v angličtině označovaní jako Anglo-Saxons, se stali jednotným národem sdružujícím migrující germánské národy (Frísy, Juty, Angličany) a asimilované britské obyvatelstvo. Jejich nejstarší zbraně a oděvy na jih od Temže vycházely z pozdně římské vojenské módy, ale u pozdějších přistěhovalců na sever od Temže se projevil silnější severogermánský vliv. Termín „anglosaský“, kombinující jména Anglů a Sasů, se začal používat v osmém století (např. Pavel Děkan) k odlišení germánských obyvatel Británie od kontinentálních Sasů (v anglosaské kronice označovaných jako Ealdseaxe, „staří Sasové“), ale jak Sasové v Británii, tak Sasové ze Starého Saska (severní Německo) byli nadále označováni jako „Sasové“ nevybíravým způsobem, zejména v jazycích Británie a Irska.

Zatímco angličtí Sasové již nebyli nájezdníky, politické dějiny kontinentálních Sasů jsou až do doby konfliktu mezi jejich pololegendárním hrdinou Widukindem a franským císařem Karlem Velikým nejasné. Ačkoli kontinentální Sasové již nejsou svébytnou etnickou skupinou ani zemí, jejich jméno žije v názvech několika regionů a států Německa, včetně Dolního Saska (které zahrnuje centrální části původní saské vlasti známé jako Staré Sasko), Saska v Horním Sasku a také Saska-Anhaltska (které zahrnuje starosaský, dolnosaský a hornosaský region).

Jméno Sasů může být odvozeno od druhu nože spojeného s etnikem; takový nůž má ve staré angličtině název seax, v němčině Sax, ve staré horní němčině sachs a ve staré norštině sax. Seax má trvalý symbolický vliv v anglických hrabstvích Essex a Middlesex, která mají ve svém slavnostním znaku tři seaxy. Názvy těchto hrabství spolu s názvy „Sussex“ a „Wessex“ obsahují zbytek kořene slova „Saxon“.

Podle hry Edmunda Ironsidea z alžbětinské doby pochází název „Saxon“ z latinského saxa (jednotné číslo: saxum):

Jejich jména odhalují jejich povahu, tvrdší než kameny, a přece to nejsou kameny.

Saxon jako demonymum

V keltských jazycích jsou slova označující anglickou národnost odvozena od latinského slova Saxones. Nejznámějším příkladem, výpůjčkou do angličtiny ze skotské gaelštiny (starší zápis: Sasunnach), je slovo Sassenach, které v 21. století používají Skotové, skotští Angličané a gaelsky mluvící lidé jako rasově pejorativní označení pro Angličana. Oxfordský slovník angličtiny (OED) uvádí jako datum prvního písemného použití tohoto slova v angličtině rok 1771. Gaelský název pro Anglii je Sasann (starší pravopis: Sasunn, genitiv: Sasainn) a Sasannach (tvořený běžnou adjektivní příponou -ach) znamená „Angličan“ ve vztahu k lidem a věcem, nikoli však při pojmenování anglického jazyka, kterým je Bearla.

Sasanach, irské slovo pro Angličana (Sasana znamená Anglie), má stejný původ, stejně jako slova používaná ve velštině pro označení Angličanů (Saeson, jednotné číslo Sais) a jazyka a věcí anglických obecně: Saesneg a Seisnig.

Cornwallský výraz anglický Sawsnek, odvozený od stejného jména. V 16. století používali kornští mluvčí frázi Meea navidna cowza sawzneck, aby předstírali neznalost anglického jazyka. Kornská slova pro Angličany a Anglii jsou Sowsnek a Pow Sows („země Sasů“). Podobně bretonština, kterou se mluví v severozápadní Francii, má saoz(on) (“Angličan“), saozneg (“anglický jazyk“) a Bro-saoz pro “Anglii“.

Označení „Sasové“ (rumunsky Sași) se vžilo také pro německé osadníky, kteří se ve 12. století usadili v jihovýchodním Sedmihradsku. Ze Sedmihradska se část těchto Sasů přestěhovala do sousední Moldávie, jak dokládá název města Sas-cut. Sascut leží v části Moldávie, která je součástí dnešního Rumunska.

Během návštěvy Georga Friedericha Händela v Benátské republice (zejména představení jeho opery Agrippina v roce 1709 přivítali Benátčané pokřikem Viva il caro Sassone, „Na zdraví milovanému Sasovi!“).

Finové a Estonci v průběhu staletí změnili užívání kořene saský a nyní se vztahuje na celou zemi Německo (Saksa, resp. Saksamaa) a Němce (saksalaiset, resp. sakslased). Finské slovo sakset (nůžky) odráží název starého saského jednosečného meče – seax -, od něhož je údajně odvozen název „Sas“. V estonštině saks znamená „šlechtic“ nebo hovorově „bohatý nebo mocný člověk“. (V důsledku severních křížových výprav ze 13. století tvořily estonskou vyšší vrstvu až do 20. století převážně osoby německého původu.)

Související osobní jména

Slovo přežívá také jako příjmení Saß

Sasko jako toponymum

Po pádu Jindřicha Lva (1129-1195, saský vévoda 1142-1180) a následném rozdělení saského kmenového vévodství na několik území bylo jméno saského vévodství přeneseno na země rodu Askánců. To vedlo k rozlišení Dolního Saska (země osídlené saským kmenem) a Horního Saska (země patřící rodu Wettinů). Postupně se druhé jmenované oblasti začalo říkat „Sasko“ a nakonec si přivlastnila původní zeměpisný význam názvu. Oblast dříve známá jako Horní Sasko dnes leží ve středním Německu – ve východní části dnešní Spolkové republiky Německo: všimněte si názvů spolkových zemí Sasko a Sasko-Anhaltsko.

Raná historie

Ptolemaiova Geografie, napsaná ve 2. století, je někdy považována za první zmínku o Sasech. Některé opisy tohoto textu zmiňují kmen zvaný Sasové v oblasti na sever od dolního Labe. V jiných verzích se však o stejném kmeni hovoří jako o Axonech. Může se jednat o chybný zápis kmene, který Tacitus ve své Germánii nazývá Aviones. Podle této teorie je „Saxones“ výsledkem snahy pozdějších písařů opravit název, který jim nic neříkal. Naproti tomu Schütte se ve své analýze podobných problémů v Ptolemaiových Mapách severní Evropy domníval, že „Saxones“ je správně. Poznamenává, že ztráta prvních písmen se v různých kopiích Ptolemaiova díla vyskytuje na mnoha místech a také, že rukopisy bez „Saxones“ jsou celkově horší.

Schütte také poznamenává, že ve středověku se tato oblast tradičně nazývala „Staré Sasko“ (zahrnující Vestfálsko, Anglii a Východní Sasko). Tento názor je v souladu s Bédou, který se zmiňuje o tom, že Staré Sasko leželo v blízkosti Rýna, někde severně od řeky Lippe (Vestfálsko, severovýchodní část dnešní německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko).

První nezpochybnitelná zmínka o názvu Sasů v jejich moderní podobě pochází z roku 356 n. l., kdy je pozdější římský císař Julián zmínil ve svém projevu jako spojence Magnentiuse, soupeřícího císaře v Galii. Zosimus se také zmiňuje o konkrétním kmeni Sasů, nazývaném Kouadoi, což bylo interpretováno jako záměna za Chauci neboli Chamavi. Ti pronikli do Porýní a vytlačili nedávno usazené sálské Franky z Batavi, načež se část Sálů začala stěhovat na belgické území Toxandrie, podporovaná Juliánem.

Jak v tomto, tak v dalších případech byli Sasové spojováni s používáním lodí při svých nájezdech. Na obranu proti saským nájezdníkům vytvořili Římané na obou stranách Lamanšského průlivu vojenský okrsek nazvaný Litus Saxonicum („Saské pobřeží“).

V letech 441-442 n. l. jsou Sasové poprvé zmíněni jako obyvatelé Británie, když neznámý galský historik napsal: „Britské provincie… byly podřízeny saské nadvládě“.

Sasové jako obyvatelé dnešního severního Německa jsou poprvé zmiňováni v roce 555, kdy zemřel franský král Theudebald a Sasové využili příležitosti k povstání. Povstání potlačil Chlothar I., Theudebaldův nástupce. Někteří franští nástupci bojovali proti Sasům, jiní s nimi byli spojenci. Durynkové se často objevovali jako spojenci Sasů.

V Nizozemí obsadili Sasové území jižně od Frísů a severně od Franků. Na západě sahala až do oblasti Gooi, na jihu až k Dolnímu Rýnu. Po dobytí Karlem Velikým tvořilo toto území hlavní část Utrechtského biskupství. Saské vévodství Hamaland hrálo důležitou roli při vzniku vévodství Guelders.

Místní jazyk, ačkoli je silně ovlivněn standardní nizozemštinou, je stále oficiálně uznáván jako nizozemská nízkosaština.

V roce 569 se část Sasů vydala pod vedením Alboina s Lombarďany do Itálie a usadila se tam. V roce 572 vpadli do jihovýchodní Galie až ke Stablu, dnešnímu Estoublonu. Rozděleni byli snadno poraženi galsko-římským generálem Mummolem. Když se Sasové přeskupili, byla sjednána mírová smlouva, podle níž se italští Sasové mohli se svými rodinami usadit v Austrasii. V Itálii shromáždili své rodiny a majetek a v roce 573 se ve dvou skupinách vrátili do Provence. Jedna skupina pokračovala přes Niceu a druhá přes Embrun a spojila se v Avignonu. Drancovali území a v důsledku toho jim Mummolus zabránil překročit Rhonu. Než mohli vstoupit do Austrasie, museli zaplatit náhradu za to, co uloupili. Tito lidé jsou známi pouze z dokumentů a jejich osídlení nelze srovnávat s archeologickými artefakty a pozůstatky, které dokládají saské osídlení v severní a západní Galii.

Saský král jménem Eadwacer dobyl Angers v roce 463, aby byl vytlačen Childerikem I. a sálskými Franky, spojenci Římské říše. Je možné, že saské osídlení Velké Británie začalo až v reakci na rozšiřující se franskou kontrolu pobřeží Lamanšského průlivu.

Někteří Sasové již žili na saském pobřeží Galie jako římští foederati. Lze je vystopovat v dokumentech, ale také v archeologii a v toponymii. V Notitia Dignitatum je zmíněn Tribunus cohortis primae novae Armoricanae, Grannona in litore Saxonico. Poloha Grannony je nejistá a historici a toponymisté ji ztotožňovali na různých místech: především s městem známým dnes jako Granville (v Normandii) nebo v jeho blízkosti. Notitia Dignitatum nevysvětluje, odkud tito „římští“ vojáci pocházeli. Někteří toponymisté navrhovali jako místo Grannona Graignes (Grania 1109-1113).

V Bayeux se usadila saská jednotka laetů – Sasové Baiocassenses. Tito Sasové se koncem 5. století stali poddanými Klovise I. Sasové z Bayeux tvořili stálé vojsko a byli často povoláváni do služby po boku místních poplatníků ze svého regionu při merovejských vojenských taženích. V roce 589 nosili Sasové na příkaz Fredegunda vlasy na bretonský způsob a bojovali s nimi jako spojenci proti Guntramovi. Od roku 626 využíval Sasy z Bessinu Dagobert I. při svých taženích proti Baskům. Jeden z nich, Aeghyna, byl jmenován duxem nad oblastí Vasconia.

V letech 843 a 846 za vlády krále Karla Holého se v dalších úředních dokumentech zmiňuje pohanství zvané Otlinga Saxonia v oblasti Bessin, ale význam slova Otlinga je nejasný. Různá bessinská toponyma byla označena jako typicky saská, například : Cottun (Cola „město“). Je to jediné pomístní jméno v Normandii, které lze vykládat jako -tun (srov. Colton). Na rozdíl od tohoto jediného příkladu v Normandii jsou na severu Francie, v Boulonnais, četné vesnice na -thun, například Alincthun, Verlincthun a Pelingthun, ukazující spolu s dalšími toponymy na významné saské nebo anglosaské osídlení. Srovnáme-li koncentraci koncovky -ham

Bessinské příklady jsou jasné; například Ouistreham (Hubbův „domov“) a Surrain (Surrehain 11. století). Další významný příklad najdeme v normanské onomastice: rozšířené příjmení Lecesne s variantními hláskami: Le Cesne, Lesène, Lecène a Cesne. Pochází z galorománského *SAXINU „Sas“, což je ve staré francouzštině saisne. Tyto příklady nejsou odvozeny z novějších anglosaských toponym, protože v takovém případě by byly četné v normanských oblastech (pays de Caux, Basse-Seine, North-Cotentin) osídlených germánskými národy. Tak tomu není a Bessin nepatří ani do pohanských oblastí, které byly zasaženy významnou vlnou anglo-skandinávského přistěhovalectví.

Kromě toho archeologické nálezy doplňují doklady a výsledky toponymického výzkumu. V okolí města Caen a v Bessinu (Vierville-sur-Mer, Bénouville, Giverville, Hérouvillette) přinesly vykopávky četné příklady anglosaských šperků, konstrukčních prvků, souprav a zbraní. Všechny tyto věci byly objeveny na pohřebištích v kontextu pátého, šestého a sedmého století našeho letopočtu.

Nejstarším a nejpozoruhodnějším saským nalezištěm ve Francii je Vron v Pikardii. Archeologové zde vykopali rozsáhlé pohřebiště s hroby z období římské říše až do 6. století. Nábytek a další hrobové předměty, stejně jako lidské ostatky, odhalily skupinu lidí pohřbených ve čtvrtém a pátém století našeho letopočtu. Fyzicky se lišili od obvyklých místních obyvatel, které jsme našli před tímto obdobím, a připomínali spíše germánské obyvatelstvo ze severu. Počínaje rokem 375 n. l. se pohřby nacházejí v oblasti známé v římské době jako Saské pobřeží. V 92 % případů se jednalo o pohřby inhumační, jejichž součástí byly někdy i zbraně typicky germánského typu. Přibližně od roku 440 n. l. se pohřebiště posunulo směrem na východ. Pohřby byly nyní uspořádány v řadách a vykazovaly silný anglosaský vliv až do doby kolem roku 520 n. l., kdy tento vliv ustoupil. Archeologický materiál, sousední toponymie a historické zprávy podporují závěr o usazení saských foederatů s rodinami na pobřeží Lamanšského průlivu. Další antropologický výzkum Joëla Blondiauxe ukazuje, že tito lidé pocházeli z Dolního Saska.

Sasové v Británii

Sasové spolu s Angly, Frísy a Juty vpadli na ostrov Velká Británie (Britannia) nebo se na něj přistěhovali v době, kdy se zhroutila Západořímská říše. Saské nájezdníky obtěžovaly východní a jižní pobřeží Británie již několik století předtím, což vedlo k vybudování řady pobřežních pevností zvaných Litora Saxonica neboli Saské pobřeží. Před koncem římské nadvlády v Británii se v těchto oblastech mohlo usadit mnoho Sasů a dalších lidí jako zemědělci.

Podle tradice Sasové (a další kmeny) poprvé masově vstoupili do Británie v rámci dohody na ochranu Britů před nájezdy Piktů, Galů a dalších. Příběh, o němž se píše v pramenech, jako je Historia Brittonum a Gildas, uvádí, že britský král Vortigern dovolil germánským válečníkům, které Beda později pojmenoval jako Hengista a Horsu, usadit své lidi na ostrově Thanet výměnou za jejich službu jako žoldnéřů. Podle Bedy Hengist zmanipuloval Vortigerna, aby mu poskytl více půdy a umožnil příchod dalších osadníků, čímž připravil půdu pro germánské osídlení Británie.

Historici se v názorech na to, co následovalo, rozcházejí: někteří tvrdí, že ovládnutí jihu Velké Británie Anglosasy proběhlo v klidu. Známá zpráva od rodilého Brita, který žil v polovině 5. století n. l., Gildase, popisuje události jako násilné převzetí moci ozbrojeným útokem:

Neboť oheň… se šířil od moře k moři, živený rukama našich nepřátel na východě, a neustával, dokud se po zničení okolních měst a zemí nedostal na druhou stranu ostrova a nezanořil svůj rudý a divoký jazyk do západního oceánu. Při těchto útocích… byly všechny sloupy častými údery beranidla srovnány se zemí, všichni chalupníci spolu s biskupy, kněžími a lidem vyvražděni, zatímco se leskl meč a plameny kolem nich praskaly na všech stranách. Žalostný pohled, uprostřed ulic ležely vrcholky vysokých věží, povalené na zem, kameny vysokých zdí, svaté oltáře, úlomky lidských těl, pokryté žhavými sraženinami krve, které vypadaly, jako by je někdo stlačil v lisu; a bez možnosti pohřbení, leda v troskách domů nebo v dravých břichách divokých zvířat a ptáků; s úctou budiž řečeno k jejich blaženým duším, pokud se jich skutečně našlo mnoho, které tehdy svatí andělé vynesli do vysokého nebe. .. Někteří tedy z toho ubohého zbytku, když byli zajati v horách, byli ve velkém počtu povražděni; jiní, donuceni hladem, přišli a vydali se navždy v otroctví svým nepřátelům, riskujíce, že budou okamžitě zabiti, což vpravdě byla největší laskavost, jaká jim mohla být nabídnuta: někteří jiní odešli za moře s hlasitým nářkem místo hlasu napomínání. … Jiní, svěřivše se ochraně svých životů, které byly v neustálém ohrožení, horám, propastem, hustě zalesněným lesům a mořským skalám (i když s rozechvělým srdcem), zůstali stále ve své zemi.

Gildas popsal, že Sasové byli později pobiti v bitvě u Mons Badonicus 44 let předtím, než napsal své dějiny, a jejich dobývání Británie bylo zastaveno. Anglický historik z osmého století Beda vypráví, jak se jejich postup poté obnovil. Výsledkem bylo podle něj rychlé ovládnutí celé jihovýchodní Británie a založení anglosaských království.

Vznikly čtyři samostatné saské říše:

V období vlády od Egberta po Alfréda Velikého se wessexští králové objevili jako Bretwalda a sjednotili zemi. Tváří v tvář vikingským nájezdům ji nakonec uspořádali jako anglické království.

Pozdější Sasové v Německu

Zdá se, že kontinentální Sasové žijící v oblasti, která byla známá jako Staré Sasko (asi 531-804), se koncem 8. století konsolidovali. Po podmanění císařem Karlem Velikým vznikl politický útvar zvaný Saské vévodství (804-1296), který zahrnoval Vestfálsko, Východní Falcko, Angrii a Nordalbingii (Holštýnsko, jižní část dnešního státu Šlesvicko-Holštýnsko).

Sasové se dlouho bránili přijetí křesťanství a začlenění do franského království. V roce 776 Sasové slíbili, že přestoupí na křesťanství a slíbí věrnost králi, ale během tažení Karla Velikého do Hispánie (778) Sasové postoupili k Deutzu na Rýně a podél řeky plenili. To se často opakovalo, když byl Karel Veliký rozptýlen jinými záležitostmi. Karel Veliký si je podmanil v dlouhé sérii každoročních tažení, tzv. saských válek (772-804). S porážkou přišlo vynucené pokřtění a konverze a také spojení Sasů se zbytkem germánské, franské říše. Jejich posvátný strom nebo sloup, symbol Irminsulu, byl zničen. Karel Veliký také deportoval 10 000 nordalbingských Sasů do Neustrie a jejich nyní z velké části pusté území ve Vagrii (přibližně dnešní okresy Plön a Ostholstein) předal věrnému králi Abotritů. Einhard, životopisec Karla Velikého, k závěru tohoto velkolepého konfliktu uvádí:

Válka, která trvala tolik let, byla nakonec ukončena tím, že přistoupili na podmínky, které jim král nabídl: zřekli se svých národních náboženských zvyků a uctívání ďáblů, přijali svátosti křesťanské víry a náboženství a spojili se s Franky v jeden národ.

Za karolinské nadvlády se Sasové dostali do tributárního postavení. Existují důkazy o tom, že Sasové, stejně jako slovanští tributoři jako Abodrité a Wendové, často poskytovali vojsko svým karolinským vládcům. Saská vévodství se v průběhu 10. století stala německými králi (Jindřich I. Ptáčník, 919) a později prvními císaři (Jindřichův syn Ota I. Veliký), ale v roce 1024 o toto postavení přišla. Vévodství bylo rozděleno v roce 1180, když vévoda Jindřich Lev odmítl následovat svého bratrance, císaře Fridricha Barbarossu, do války v Lombardii.

Během vrcholného středověku, za sálských císařů a později za vlády německých rytířů, se němečtí osadníci stěhovali na východ od řeky Saale do oblasti západoslovanského kmene Lužických Srbů. Lužičtí Srbové byli postupně germanizováni. Tato oblast následně vlivem politických okolností získala název Sasko, ačkoli se původně nazývala Míšeňská marka. Míšeňští panovníci získali kontrolu nad Saským vévodstvím (nakonec použili název Sasko pro celé své království. Od té doby se tato část východního Německa označuje jako Sasko (německy Sachsen), což je zdrojem určitého nedorozumění ohledně původní vlasti Sasů, jejíž centrální část se nachází v dnešní německé spolkové zemi Dolní Sasko (německy Niedersachsen).

Sociální struktura

Beda, Northumbrijec píšící kolem roku 730, poznamenává, že „staří (tj. kontinentální) Sasové nemají krále, ale vládne jim několik ealdormanů (neboli satrapů), kteří si za války losují o vedení, ale v době míru jsou si rovni v moci.“ Regnum Saxonum bylo rozděleno na tři provincie – Vestfálsko, Východní Falc a Angrii -, které zahrnovaly přibližně sto pagi neboli gaue. Každé gau mělo svého satrapu s dostatečnou vojenskou mocí, aby srovnal se zemí celé vesnice, které se mu postavily na odpor.

V polovině 9. století Nithard poprvé popsal sociální strukturu Sasů pod jejich vůdci. Kastovní struktura byla pevná; v saském jazyce se tři kasty, vyjma otroků, nazývaly edhilingui (příbuzné s pojmem aetheling), frilingi a lazzi. Tyto termíny byly později latinizovány jako nobiles nebo nobiliores; ingenui, ingenuiles nebo liberi; a liberti, liti nebo serviles. Podle velmi raných tradic, o nichž se předpokládá, že obsahují značnou část historické pravdy, byli edhilingui potomky Sasů, kteří vedli kmen z Holštýnska a během stěhování národů v šestém století. Byli dobyvačnou válečnickou elitou. Frilingi představovali potomky amicii, auxiliarii a manumissi této kasty. Lazzi představovali potomky původních obyvatel dobytých území, kteří byli nuceni složit přísahu podřízenosti a platit tribut edhilingui.

Lex Saxonum upravoval neobvyklou saskou společnost. Lex zakazoval sňatky mezi kastami a na základě příslušnosti ke kastám byly stanoveny wergildy. Edhilingui měl hodnotu 1 440 solidi, tedy asi 700 kusů dobytka, což byl nejvyšší wergild na kontinentu; cena nevěsty byla také velmi vysoká. Byla šestkrát vyšší než u frilingi a osmkrát vyšší než u lazzi. Propast mezi urozenými a neurozenými byla velmi velká, ale rozdíl mezi svobodným a námezdním dělníkem byl malý.

Podle Vita Lebuini antiqua, důležitého pramene k raným saským dějinám, se Sasové každoročně scházeli na sněmu v Marklu (Vestfálsko), kde „potvrzovali své zákony, rozhodovali o nevyřešených případech a společnou radou určovali, zda toho roku půjdou do války, nebo budou v míru“. Všeobecné rady se účastnily všechny tři kasty; z každého gau bylo vysláno dvanáct zástupců každé kasty. V roce 782 Karel Veliký systém Gaue zrušil a nahradil jej systémem Grafschaftsverfassung, systémem hrabství typickým pro Francii. Tím, že Karel Veliký zakázal rady Marklo, vytlačil frilingi a lazzi z politické moci. Starý saský systém Abgabengrundherrschaft, panství založené na poplatcích a daních, byl nahrazen formou feudalismu založenou na službě a práci, osobních vztazích a přísahách.

Náboženství

Saské náboženské praktiky úzce souvisely s jejich politickými praktikami. Každoroční sněmy celého kmene začínaly vzýváním bohů. Předpokládá se, že postup, jímž byli v době války voleni vévodové, a to losováním, měl náboženský význam, tj. spočíval v důvěře v božskou prozřetelnost, která – jak se zdá – řídila náhodné rozhodování. Existovaly také posvátné rituály a předměty, například sloupy zvané Irminsul; věřilo se, že spojují nebe a zemi, podobně jako jiné příklady stromů nebo žebříků do nebe v mnoha náboženstvích. Karel Veliký nechal jeden takový sloup v roce 772 pokácet poblíž hradiště Eresburg.

Rané saské náboženské zvyky v Británii lze vyčíst z místních názvů a z tehdy používaného germánského kalendáře. Germánští bohové Woden, Frigg, Tiw a Thunor, kteří jsou doloženi ve všech germánských tradicích, byli uctíváni ve Wessexu, Sussexu a Essexu. Jako jediní jsou přímo doloženi, ačkoli názvy třetího a čtvrtého měsíce (březen a duben) staroanglického kalendáře nesou jména Hrethmonath a Eosturmonath, což znamená „měsíc Hretha“ a „měsíc Ēostre“. Předpokládá se, že jde o jména dvou bohyň, které byly v tomto období uctívány. Sasové v únoru (Solmonath) obětovali svým bohům koláče. Se sklizní byl spojen náboženský svátek Halegmonath („svatý měsíc“ nebo „měsíc obětí“, září). Saský kalendář začínal 25. prosince a měsíce prosinec a leden se nazývaly Yule (nebo Giuli). Jejich součástí byla Modra niht neboli „noc matek“, další náboženský svátek neznámého obsahu.

Saské svobodné a poddanské vrstvy zůstaly věrné své původní víře ještě dlouho po nominální konverzi ke křesťanství. Nižší vrstvy (plebeium vulgus nebo cives), které chovaly nenávist k vyšší třídě, jež je s franskou pomocí vyřadila z politické moci, představovaly pro křesťanské úřady problém ještě v roce 836. V Translatio S. Liborii se píše o jejich zatvrzelosti v pohanských zvycích a pověrách (ritus et superstitio).

Ke konverzi Sasů v Anglii od jejich původního germánského náboženství ke křesťanství došlo na počátku a na konci 7. století pod vlivem již konvertovaných Jutů z Kentu. V roce 630 se Birinus stal „apoštolem západních Sasů“ a obrátil Wessex, jehož prvním křesťanským králem byl Cynegils. Západní Sasové se začínají vynořovat z neznáma až s jejich konverzí ke křesťanství a vedením písemných záznamů. Gewisové, západosaský národ, byli vůči křesťanství obzvláště odolní; Birinus proti nim vyvinul větší úsilí a nakonec se mu podařilo konverzi uskutečnit. Ve Wessexu bylo založeno biskupství v Dorchesteru. Jihosasové byli poprvé rozsáhle evangelizováni pod anglikánským vlivem; Aethelwalh ze Sussexu byl obrácen Wulfherem, králem Mercie, a dovolil Wilfridovi, biskupovi z Yorku, aby od roku 681 evangelizoval jeho lid. Hlavním jihosaským biskupstvím bylo Selsey. Východní Sasové byli pohanštější než jižní a západní Sasové; na jejich území se nacházelo velké množství pohanských míst. Jejich král Saeberht se brzy obrátil na víru a v Londýně byla zřízena diecéze. Její první biskup Mellitus byl Saeberhtovými dědici vyhnán. Konverze východních Sasů byla dokončena za Cedda v letech 650 a 660.

Kontinentální Sasové byli koncem sedmého a začátkem osmého století evangelizováni převážně anglickými misionáři. Kolem roku 695 byli dva první angličtí misionáři, Hewald Bílý a Hewald Černý, umučeni vikany, tedy vesničany. V průběhu následujícího století se ukázalo, že největšími odpůrci christianizace jsou vesničané a další rolníci, zatímco misionáři často získávali podporu edhilingui a dalších šlechticů. Svatý Lebuin, Angličan, který v letech 745-770 kázal Sasům, především ve východním Nizozemí, postavil kostel a získal si mnoho přátel mezi šlechtou. Někteří z nich se shromáždili, aby ho zachránili před rozzuřeným davem na výročním sněmu v Marklo (u řeky Weser, Brémy). Mezi šlechtou sympatizující s křesťanstvím a pohanskou nižší kastou, která byla pevně věrná svému tradičnímu náboženství, vzniklo sociální napětí.

Za Karla Velikého bylo hlavním cílem saských válek obrácení a začlenění Sasů do franské říše. Ačkoli velká část nejvyšší kasty konvertovala ochotně, nucené křty a nucené desátky si znepřátelily nižší vrstvy. Dokonce i někteří současníci považovali metody použité k získání Sasů za nedostatečné, jak ukazuje tento úryvek z dopisu Alkuina z Yorku svému příteli Meginfridovi z roku 796:

Kdyby se lehké jho a sladké břemeno Kristovo kázalo nejzatvrzelejším Sasům se stejnou rozhodností, s jakou se vymáhá placení desátků nebo s jakou se uplatňuje síla soudního nařízení za provinění nejnepatrnějšího druhu, jaké si lze představit, možná by se nebránili svým křestním slibům.

Nástupce Karla Velikého, Ludvík Pobožný, se prý k Sasům choval spíše tak, jak by si Alkuin přál, a díky tomu se z nich stali věrní poddaní. Nižší vrstvy se však proti franské nadvládě vzbouřily ve prospěch svého starého pohanství až v roce 840, kdy proti saskému vedení povstali Stellingové, kteří byli spojenci franského císaře Lothara I. Po potlačení Stellingů přivezl Ludvík Němec v roce 851 do Saska relikvie z Říma, aby podpořil oddanost římskokatolické církvi. Poeta Saxo ve svých veršovaných Análech o vládě Karla Velikého (napsaných v letech 888 až 891) kladl důraz na dobytí Saska. Oslavoval franského panovníka jako rovnocenného římským císařům a jako nositele křesťanské spásy pro lid. Ještě ve 12. století se objevují zmínky o občasných výskytech pohanského uctívání, zejména Freyi, mezi saskými sedláky.

V devátém století se saská šlechta stala energickými stoupenci mnišství a tvořila oporu křesťanství proti stávajícímu slovanskému pohanství na východě a severskému pohanství Vikingů na severu. Mnoho křesťanské literatury vzniklo v lidové starosaské řeči, z níž vyniká literární tvorba a široký vliv saských klášterů, jako byly Fulda, Corvey a Verden, a teologická polemika mezi augustiniány, Gottschalkem a Rabanem Maurem.

Karel Veliký a Ludvík Zbožný již od raného období podporovali křesťanská díla v lidovém jazyce, aby mohli účinněji evangelizovat Sasy. Heliand, veršovaný epos o Kristově životě v germánském prostředí, a Genesis, další epické vyprávění o událostech první knihy Bible, objednal Ludvík na počátku 9. století, aby rozšířil biblické znalosti mezi masy. Koncil v Tours v roce 813 a poté synoda v Mohuči v roce 848 prohlásily, že homilie by měly být kázány v lidovém jazyce. Nejstarším dochovaným textem v saském jazyce je křestní slib z konce osmého nebo počátku devátého století; lidový jazyk byl hojně používán ve snaze christianizovat nejnižší kasty saské společnosti.

Zdroje

 1. Saxons
 2. Sasové
 3. ^ (Springer 2004, p. 12): „Unter dem alten Sachsen ist das Gebiet zu verstehen, das seit der Zeit Karls des Großen (reg. 768-814) bis zum Jahre 1180 also Saxonia “(das Land) Sachsen“ bezeichnet wurde oder wenigstens so genannt werden konnte.“
 4. ^ (Springer 2004, p. 2004): „Im Latein des späten Altertums konnte Saxones als Sammelbezeichnung von Küstenräubern gebraucht werden. Es spielte dieselbe Rolle wie viele Jahrhunderte später das Wort Wikinger.“
 5. ^ (Springer 2004, p. 2004)
 6. Simon Young „AD 500 A journey through the dark isles of Britain and Ireland“ pag. 36, Phoenix 2006
 7. Burton, Mark (2002). Milites deBec Equipment.Retrieved 27 September 2005.
 8. Otten, D. (2012), Hoe God verscheen in Saksenland, p.62
 9. Catholic Encyclopedia
 10. Capelle: (1998) S. 10,11.
 11. a b Albert Genrich: „Der Name der Sachsen – Mythos und Realität“, in: Studien zur Sachsenforschung, Band 7, hrsg. von Hans-Jürgen Hässler (= Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover, Band 39), Hildesheim 1991, S. 137–144.
 12. Springer 2004, σ. 12
 13. Springer 2004, σ. 2004
 14. Springer 2004, σ. 2004
 15. Halsall, Guy, Barbarian Migration and the Roman West 376-568, σσ. 386–392
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.