Hekabé

gigatos | 18 května, 2023

Souhrn

Hekuba (latinsky Hecuba) nebo Ekabé je postava z řecké mytologie, která byla královnou Tróje, druhou manželkou Priama a matkou většiny jeho dětí.

Její rodokmen byl ve starověku předmětem sporů. Existovaly dvě tradice: podle jedné byla dcerou frýgického krále Dimanthese, podle druhé krále Thrákie a Telekléie Cissea. V prvním případě pocházela z řeky Sangario. Podle jedné z variant této tradice nebyl Sangario jejím pradědem, ale otcem, který ji údajně získal od nymfy Evagory. Za matku jí byla připisována také Xantova dcera Glaucippe. Dimantovou manželkou byla naopak nymfa Eunoe a měla dalšího syna Asia. Tradice, která spojuje Hekubu s Dimanthem a Frýgií, je tradice z Iliady. Tragédové, zejména Eurípidés, dávají přednost thráckému původu. V pramenech, které chtějí, aby Hekuba byla dcerou Cisseovou, má dvě sestry, Theanus, manželku Antenora, a další, jejíž jméno není známo, mnohem mladší, manželku Ifidamanté, posledního syna Theanova.

Genealogický problém, který postava Hekuby představovala, byl tak složitý, že jej císař Tiberius s lehkou ironií rád předkládal tehdejším gramatikům.

Sňatek s Priamem

Trojský král Priam se nejprve oženil s Arisbe, dcerou věštkyně Meropé, a ta mu porodila syna jménem Aeschus, rovněž věštce. Když se jí však nabažil, zavrhl ji a svěřil ji Hirtakovi, který s ní zase zplodil dva syny, Ásia Hirtaky, kteří se později zúčastnili trojské války.

Priam si proto vzal za druhou manželku Hekubu, která byla tehdy velmi mladá a do níž se hluboce zamiloval. Svému muži porodila devatenáct z celkem padesáti dětí, které Priam měl, mezi nimi Hektora, Parida, Kassandru, Helenu a prvního Polydora. Priam zavedl mnohoženství, aby se mohl oženit také s Laótou, dcerou lelégského krále, která mu dala další dva syny (Lykaóna a druhého Polydora), zatímco všechny ostatní zplodil s konkubínami a otrokyněmi. To však vyvrací Eurípidés, který uvádí počet dětí na padesát a všechny považuje za zplozené pouze Hekubou.

Naproti tomu Apollodór hovoří pouze o čtrnácti dětech:

Následovaly čtyři dcery:

Následovali synové a mezi nimi prorokyně Kassandra; pořadí by bylo následující:

Sňatek s Priamem umožnil Hekubě pomáhat mu při správě města a potřebách poddaných. Královna, která střídala politiku s výchovou a vzděláním svých dětí, se ukázala jako schopná žena, která dokázala dávat užitečné rady i svému manželovi a jeho početnému potomstvu. V tomto období se Hekuba ukázala být Priamovi věrná ve svých manželských povinnostech, ačkoli někteří autoři vyprávějí o jejích erotických dobrodružstvích s bohem Apollónem. Bůh, zklamaný tvrdošíjným milostným odmítnutím jedné z Hekubiných dcer, Kassandry, se utěšoval s královnou, s níž strávil jednu noc. Z tohoto svazku se měl narodit Polydorus (který je na jiném místě považován za syna Priamova) a pravděpodobně také Troilus, který podle věštby ohlášené samotným Apollónem, kdyby dosáhl dvaceti let, ušetřil by město, jemuž jeho rodiče vládli, smutného konce. Těmto tajným láskám připisoval Stesichor i početí hrdiny Hektora.

Předtuchy Hekuby

Hekuba měla z manželství s Priamem četné děti, z nichž některé byly zázračné díky darům nebo výhodám, které jim udělili sami bohové. Několikrát se trojská královna ocitla svědkem těchto výjimečných darů, nebo dokonce prostředníkem mezi bohy a svými potomky, a to prostřednictvím snů, vidění nebo nočních můr.

Po narození prvorozeného syna Hektora královna čekala druhé dítě a nyní byla na pokraji porodu. V noci porodu se však Hekubě zdálo, že se jí z lůna rodí svazek dřeva plný hadů; zároveň viděla hořící pochodeň, která rovněž vyrůstala z jejího lůna a zapálila trojskou pevnost i celý les na hoře Ida. Královna se s křikem probudila z děsivého vidění, což Priama vyděsilo a ten okamžitě nařídil přivést ke dvoru nejlepší věštce. Jako první se poradil se svým synem Hesakem.

Tragický konec

Postava Hekuby hraje významnou roli ve dvou Eurípidových tragédiích: Trojské ženy a Hekuba. V první z nich je Hekuba určena jako Odysseova otrokyně a připadne jí, aby byla svědkem smrti svého synovce Astianakta. Ve druhé, osobním dramatu, je vyzdvižena pýcha a láska královny, která vidí, jak její děti jedno po druhém hynou. Smrt svého syna Polydora rukou chersonského krále Polymestora pomstí tím, že oslepí samotného Polymestora. Hekuba vzplanula hněvem nad pádem Tróje a vyvražděním jejích obyvatel a zabila Helenu, vnučku, která byla plodem Parisova styku s Helenou.

Hekuba byla určena jako Odysseova otrokyně a odplouvala do Chersonisu v Thrákii, ale zasypala Odyssea a jeho posádku urážkami za nedostatek řeči a krutost, až ji vojáci usmrtili. Její duch na sebe vzal podobu ohavné černé feny, která následovala Hekaté, skočila do moře a doplula k Hellespontu. Byla pohřbena na místě, které dostalo jméno „Cinossema“ neboli „Hrobka mrchy“. Poblíž dnešního Gallipoli (Turecko), v průlivu Dardanely, měla ve starověku skutečně existovat vysoká hromada kamenů na břehu moře, která sloužila jako orientační bod pro námořníky. Pozdější mýtus dodává, že Hekubu umístil Zeus mezi hvězdy nebeské klenby, čímž se stala souhvězdím Ursa Minor, takže spolu se Severkou orientovala námořníky, podobně jako na Zemi Cinossema.

Podle jiné verze našla Hekuba tělo malého Polydora na pláži, na kterou ho shodily mořské vlny. Dítě bylo ve skutečnosti Priamem svěřeno králi Polyminstorovi, ten ho však zabil, aby si přivlastnil zlato určené na jeho výchovu. Hekuba si Polyminstora předvolala pod záminkou, že mu musí prozradit, kde se nachází královský poklad ukrytý v trojičním popelu. Když král spěšně přispěchal se svými dvěma dětmi ke královně, Hekuba vytáhla ze svého roucha meč, obě děti zabila a Polymnestora oslepila tím, že mu tvrdě vrazila prsty do očních důlků. Muž, rozzuřený zradou, prosil Agamemnóna, aby ženu potrestal, ale mykénský král se postavil na stranu Hekuby a trval na tom, že Polymnestora takto potrestal za jeho chamtivost. Polymnektór v reakci na to předpověděl Agamemnónovi a Kassandře vraždu.

Šlechtici z Chersonésu pak zuřivě zaútočili na Hekubu, aby pomstili svého krále, a házeli po ní kameny a šipky, ale ona se proměnila v mrchu jménem Mera a začala pobíhat v kruzích, štěkat a rozbíjet kameny zuby, až všichni strachy couvli.

Shakespearova Hekuba

Ve druhém dějství tragédie Hamlet Williama Shakespeara požádá princ Hamlet při rozjímání o své pomstě hereckou skupinu, aby předvedla okamžik dobytí Tróje, kdy Pyrrhos surově zabije starého krále Priama. Herec při popisu zoufalé královny Hekuby zbledne a rozpláče se horkými slzami. Hamleta to zasáhne, vzpomene si na svou matku a pomyslí si, že Hekuba je jen antická, mýtická postava, a přesto je schopna vzbudit tak silné emoce v člověku tak vzdáleném své době, a tak zvolá: „A to všechno zbytečně! Pro Hekubu! Co je mu Hekuba, nebo on Hekubě, že tak pláče?“

Sekundární zdroje

Zdroje

 1. Ecuba
 2. Hekabé
 3. ^ Si pronuncia Ècuba se si fa riferimento alla tradizione latina, Ecùba se invece si fa riferimento a quella greca, vedi http://www.sapere.it/enciclopedia/%C3%88cuba.html
 4. ^ Ferecide, citato dallo scolio ad Omero, Iliade XVI, 718 e dallo scolio di Euripide, Ecuba 32.
 5. ^ Malalas, Chronography 5.106
 6. ^ Dares Phrygius, History of the Fall of Troy 12
 7. ^ Frazer’s note 21 on Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca, 3. 12. 5. In: Apollodorus, The Library, with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1921.
 8. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 «Гекуба» (Ρωσικά)
 9. 2,0 2,1 «Приам» (Ρωσικά)
 10. «Кассандра» (Ρωσικά)
 11. «Гектор» (Ρωσικά)
 12. «Hector» (Ρωσικά)
 13. Phérécyde (préservé par une scholie de l’Iliade, XVI, 718) donne le nom de la mère, Eunoé, une nymphe.
 14. Robert Graves, Les Mythes grecs, Le Livre de Poche, 1967 (ISBN 978-2-253-13030-7), p.939 (158.o)
 15. Cfr. Dion de Pruse : Xe Discours
 16. Homère, Iliade [détail des éditions] [lire en ligne], XXIV, 210 et passim.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.