Mykény

Mary Stone | 14 května, 2023

Souhrn

Mykény (starořecky Μυκῆναι nebo Μυκήνη, Mykē̂nai nebo Mykḗnē) jsou archeologická lokalita u Mykines v Argolisu na severovýchodě Peloponésu v Řecku. Nachází se asi 120 kilometrů (a 48 kilometrů) jižně od Korintu. Lokalita je vzdálená 19 kilometrů (12 mil) do vnitrozemí od Saronského zálivu a je postavena na kopci tyčícím se ve výšce 900 stop (274 metrů) nad mořem.

Ve druhém tisíciletí př. n. l. byly Mykény jedním z hlavních center řecké civilizace, vojenskou pevností, která ovládala velkou část jižního Řecka, Krétu, Kyklady a část jihozápadní Anatolie. Období řeckých dějin přibližně od roku 1600 př. n. l. do roku 1100 př. n. l. se v souvislosti s Mykénami nazývá mykénské. Na svém vrcholu v roce 1350 př. n. l. měla citadela a dolní město 30 000 obyvatel a rozlohu 32 hektarů.

K první správné identifikaci Mykén v moderní literatuře došlo při průzkumu, který v roce 1700 provedl Francesco Grimani na objednávku generálního provieditele Morejského království, který k identifikaci ruin Mykén použil Pausaniův popis Lví brány.

Předpokládá se, že jméno Mukanai není řecké, ale spíše jedno z mnoha předřeckých místních jmen, které zdědili pozdější řečtí mluvčí. Podle legendy název souvisí s řeckým slovem mykēs (μύκης, „houba“). Pausaniás tak jméno připisuje legendárnímu zakladateli Perseovi, který jej prý pojmenoval buď podle čepičky (mykēs) pochvy svého meče, nebo podle houby, kterou na místě utrhl. Homér spojoval jméno s nymfou Mykénou, dcerou říčního boha Inacha z Argosu (Odyssea 2.120).

V Iliadě se název města píše Mykḗnē (Μυκήνη). Pozdější podoba Mykē̂nai (Μυκῆναι) vznikla v důsledku známé zvukové změny v atticko-ionském jazyce, která některé případy ā posouvá na ē.

Neolit

Mykény, akropole, byly postaveny na kopci ve výšce 274 metrů nad mořem, asi 19 kilometrů od Argolského zálivu. Nacházelo se v severovýchodním cípu argijské roviny, takže mělo snadný výhled na celou oblast a ideální polohu jako mocenské centrum, zejména proto, že ovládalo všechny snadné cesty ke Korintskému průlivu. Kromě silné obranné a strategické pozice mělo dobrou zemědělskou půdu a dostatečné zásoby vody. Na místě jsou jen slabé stopy po neolitickém osídlení, ačkoli bylo nepřetržitě obýváno od období raného neolitu (cca 2000-1550 př. n. l.). EN Rainbow Ware představuje nejstarší dosud objevený keramický doklad.

Raná a střední doba bronzová

Ve střední Helladě se populace značně rozrostla. Stejně jako jinde převládal od roku 1600 př. n. l. dominantní krétský vliv, o němž poprvé svědčí šachtové hroby objevené v roce 1876 Heinrichem Schliemannem. Schliemannovy šachtové hroby se začaly označovat jako okruh A, aby se odlišily od hrobů okruhu B, které byly nalezeny později, ačkoli okruh B jsou starší hroby datované cca 1650 př. n. l. až cca 1550 př. n. l. a zcela v rámci MHIII. Okruh A je datován do 16. století př. n. l. včetně přechodu od střední k pozdní helladské IA (cca 1550 – cca 1500 př. n. l.). Obsah okruhu B je méně bohatý než obsah okruhu A.

Keramický materiál zahrnující celé období rané Hellady objevil v letech 1877-78 Panagiotis Stamatakis v malé hloubce v šestém šachtovém hrobě v okruhu A. Další materiál EH a MH byl nalezen pod stěnami a podlahami paláce, na vrcholu akropole a před Lví bránou v oblasti antického pohřebiště. EH-MH sídliště bylo objeveno v blízkosti sladkovodní studny na vrcholu kopce Kalkani jihozápadně od akropole. První pohřby v jámách nebo cistových hrobech se projevují v MHII (asi 1800 př. n. l.) na západním svahu akropole, který byl alespoň částečně ohrazen nejstarší obvodovou hradbou.

Pozdní doba bronzová

Vzhledem k absenci dokumentů a předmětů, které by bylo možné přesně datovat, lze události v Mykénách datovat pouze relativně v rámci helladské chronologie, která se opírá o kategorizaci stratifikovaných hmotných předmětů, především keramiky, v dohodnutém historickém rámci. Mykény se během LHI (cca 1550 – cca 1450 př. n. l.) vyvinuly ve významnou mocnost a předpokládá se, že se staly hlavním centrem egejské civilizace v průběhu 15. století do té míry, že dvě stě let od cca 1400 př. n. l. do cca 1200 př. n. l. (zahrnující LHIIIA a LHIIIB) je známo jako mykénský věk. Hegemonie Mínojců byla ukončena kolem roku 1450 a existují důkazy, že Knóssos byl obýván Mykéňany až do doby, kdy byl také zničen kolem roku 1370 př. n. l. Od té doby byla mykénská expanze po celém Egejském moři neomezená až do masivního rozvratu společnosti v první polovině 12. století (LHIIIC), který ukončil mykénskou civilizaci a vyvrcholil zničením samotných Mykén kolem roku 1150 př. n. l..

Mimo částečnou obvodovou zeď se v hrobovém okruhu B, pojmenovaném podle ohradní zdi, nacházelo deset cistových hrobů ve středoheladském stylu a několik hlouběji zahloubených šachtových hrobů s pohřby uloženými v cistách. Bohatší hrobová výbava označuje pohřby jako pravděpodobně královské. Mohyly nad nimi obsahovaly rozbité nádoby na pití a kosti z hostiny, svědčící o více než běžném rozloučení.

Zděná ohrada, hrobový okruh A, zahrnovala dalších šest šachtových hrobů s devíti ženskými, osmi mužskými a dvěma mladistvými pohřby. Hrobové výbavy byly nákladnější než v kruhu B. Přítomnost rytých a vykládaných mečů a dýk s hroty kopí a šípů nenechává na pochybách, že zde byli pohřbeni váleční náčelníci a jejich rodiny. Mezi umělecké předměty získané z hrobů patří stříbrný obléhací rhyton, Agamemnonova maska, Nestorův pohár a votivní i praktické zbraně. Chemické složení stříbrných předmětů naznačuje, že stříbro pocházelo z několika míst.

Alan Wace rozdělil devět tholových hrobek v Mykénách do tří skupin po třech, každou podle architektury. Jeho nejstarší – Kyklopská hrobka, Epano Phournos a Aegistova hrobka – jsou datovány do LHIIA.

Pohřbívání v tholoi je považováno za náhradu pohřbívání v šachtových hrobech. Péče věnovaná zachování šachtových hrobů svědčí o tom, že v té době již byly součástí královského dědictví, hrobkami hrdinů předků. Vzhledem k tomu, že tholoi byly lépe viditelné, byly všechny vypleněny buď ve starověku, nebo v pozdějších historických dobách.

V roce 1350 př. n. l. bylo opevnění na akropoli a dalších okolních kopcích přestavěno ve stylu známém jako kyklopský, protože použité kamenné bloky byly tak masivní, že se v pozdějších dobách považovaly za dílo jednookých obrů známých jako kyklopové. Uvnitř těchto hradeb, z nichž většinu lze dodnes spatřit, byly postupně postaveny monumentální paláce. Poslední palác, jehož pozůstatky jsou v současnosti patrné na mykénské akropoli, pochází z počátku LHIIIA:2. Dřívější paláce musely existovat, ale byly vyklizeny nebo zastavěny.

Výstavba paláců s podobnou architekturou byla v té době rozšířena po celém jižním Řecku. Všechny měly megaron neboli trůnní sál s vyvýšeným centrálním ohništěm pod otvorem ve střeše, který podpíraly čtyři sloupy ve čtverci kolem ohniště. Trůn byl umístěn u středu stěny po straně ohniště, což umožňovalo nerušený výhled na panovníka od vchodu. Omítku stěn a podlahy zdobily fresky.

Do pokoje se vcházelo z nádvoří se sloupovým portikem. Z terasy pod ním vedlo na nádvoří na akropoli velké schodiště.

V chrámu postaveném uvnitř citadely byl v Místnosti idolů vedle nejméně jedné sochy typu LHIIIA:2 nebo B:1 umístěn skarabeus egyptské královny Tiye, která byla manželkou Amenhotepa III. Vztahy Amenhotepa III. s m-w-k-i-n-u, *Mukanou, mají potvrzení v nápisu v Kom al-Hetanu – předpokládá se však, že Amenhotepova vláda se shoduje s pozdní LHIIIA:1. Je pravděpodobné, že Amenhotepův herold představil skarabea dřívější generaci, která pak našla prostředky na přestavbu citadely jako kyklopské a poté i na přesun skarabea sem.

Waceova druhá skupina tholů je datována mezi LHIIA a LHIIIB: Kato Phournos, Panagia Tholos a Lví hrobka. Poslední skupina, III. skupina: Atreova pokladnice, Klytemnestrin hrob a hrobka Géniů, je datována do LHIIIB podle střepu pod prahem Atreovy pokladnice, největší z devíti hrobek. Stejně jako Minyasova pokladnice v Orchomenu byla hrobka zbavena svého obsahu a její charakter pohřební památky byl zapomenut. Stavba nesla tradiční název „pokladnice“.

Fáze keramiky, na nichž je založeno relativní datovací schéma (EH, MH, LH atd.), neumožňují příliš přesné datování, a to ani po doplnění několika existujícími daty C-14 vzhledem k toleranci, která je jim vlastní. Pořadí další výstavby v Mykénách je přibližně následující. V polovině LHIIIB, přibližně kolem roku 1250 př. n. l., byla na západním svahu rozšířena kyklopská hradba, která zahrnovala hrobový kruh A. Hlavní vchod skrze obvodovou hradbu se stal velkolepým díky nejznámějšímu prvku Mykén, Lví bráně, kterou procházela stupňovitá rampa vedoucí kolem kruhu A až k paláci. Lví brána byla postavena ve tvaru „odlehčovacího trojúhelníku“, aby unesla váhu kamenů. Nezdobená postranní brána byla postavena také skrz severní zeď.

Jedna z mála skupin vykopaných domů ve městě mimo hradby leží za hrobovým okruhem B a patří do stejného období. Dům Štítů, Dům obchodníka s olejem, Dům sfing a Západní dům. Mohlo se jednat jak o obytné domy, tak o dílny.

Fakta a čísla o Citadele Délka okruhu: 1 105 metrů (3 625 stop) Dochovaná výška: až 12,5 metru (41 stop) Šířka: 7,5-17 m Minimální požadovaný kámen: 5,5 m (5,5 m): 145 215 m3 nebo 14 420 průměrných kamenů (10 tun) Doba přesunu 1 bloku s použitím mužů: 2,125 dne Doba přesunu všech bloků s použitím mužů: 110,52 let Doba přesunu 1 bloku pomocí volů: 0,125 dne Doba přesunu všech bloků pomocí volů: 9,9 roku Na základě 8hodinového pracovního dne.

Největší kameny včetně nadpraží a zárubní vážily hodně přes 20 tun, některé mohly mít hmotnost až 100 tun.

O něco později, na konci LHIIIB kolem roku 1200 př. n. l., bylo provedeno další, konečné rozšíření citadely. Hradba byla opět rozšířena na severovýchodě, kde byl vybudován sally port a také tajná chodba skrz a pod hradbou, která byla zhotovena z korbele a vedla po asi 99 schodech dolů k cisterně vytesané ve skále 15 m pod povrchem. Ta byla napájena tunelem z pramene na vzdálenějším vyvýšeném místě.

Již v LHIIIA:1 zná Egypt *Mukanu podle jména jako hlavní město na úrovni Théb a Knóssu. Během LHIIIB se politický, vojenský a hospodářský vliv Mykén pravděpodobně rozšířil až na Krétu, do Pylosu na západním Peloponésu a do Athén a Théb.

Pokles

Mykény patřily k četným egejským lokalitám zničeným v rámci kolapsu doby bronzové kolem roku 1200 př. n. l. Příčiny těchto destrukcí nejsou známy, ale mezi navrhovaná vysvětlení patří nepřátelské útoky, vnitřní rozpory a přírodní katastrofy, jako například zemětřesení. Na rozdíl od mnoha jiných lokalit byly Mykény po tomto zničení částečně obnoveny, ačkoli již nebyly centrem centralizované literární bureace. Nálezy keramiky naznačují, že postpalatické Mykény nakonec znovu získaly část svého bohatství, než opět vyhořely. Po tomto období zůstalo místo řídce osídleno až do helénistické éry.

Archaické a klasické období

Na vrcholu mykénské citadely byl v archaickém období postaven chrám zasvěcený Héře. Mykénský kontingent bojoval u Thermopyl a Platají během perských válek. V roce 468 př. n. l. však vojska z Argosu dobyla Mykény, vyhnala obyvatele a srovnala se zemí opevnění.

Oživení a opuštění

Mykény byly krátce znovu osídleny v helénistickém období, kdy se mohly pochlubit divadlem (umístěným nad Klytemnestřinou hrobkou). Následně bylo místo opuštěno a v době římské nadvlády v Řecku se jeho ruiny staly turistickou atrakcí. Například antický cestovatel Pausaniás místo navštívil a stručně popsal výrazné opevnění a Lví bránu, která byla viditelná ještě v jeho době, tedy ve 2. století n. l. Pausaniás také popisuje, že ho na místo přivedli pastýři, což ukazuje, že okolí nebylo nikdy zcela opuštěné.

Zdá se, že mykénskému státu vládli králové označovaní titulem 𐀷𐀙𐀏, wa-na-ka („wanax“) v nápisech v lineárním písmu B v Knóssu a Pylosu. Wanax měl nejvyšší moc a zastupovala ho řada úředníků. V homérských básních má slovní tvar anax (ἄναξ), který se do češtiny často překládá jako „pán“. Některé nápisy se seznamem obětí naznačují, že král byl pravděpodobně božský, ale výraz „pro krále“ je obvykle doprovázen jiným jménem. Je možné, že systém kněží-krále byl převzat z Východu a titul pravděpodobně naznačuje, že jeho právo vládnout bylo dáno bohem. Výraz 𐀣𐀯𐀩𐀄, qa-si-re-u (srov. βασιλεύς, „basileús“), který byl později v Řecku používán pro „krále“, se zřejmě používal pro „náčelníka“ nějaké skupiny lidí nebo pro provinčního úředníka. (Homér se zmiňuje o mnoha basileích na Ithace).

Země, kterou král vlastní, se obvykle nazývá 𐀳𐀕𐀜, te-me-no (τέμενος, „témenos“), slovo, které se zachovalo v klasickém Řecku (temenos umístěný Héfaistem na Achillově štítu se nazývá „královský“). V klasické době má slovo náboženský význam. Dalšími významnými vlastníky půdy byli 𐀨𐀷𐀐𐀲, ra-wa-ke-ta („lāwāgetas“), doslova překládané jako „vůdce lidu“ a někdy interpretované jako vojenský vůdce daného království, i když to nápisy nepotvrzují. Případně se mohlo jednat o korunního prince nebo, pokud se přidržíme argumentu o jediném mykénském státě, o místního krále, který byl vazalem zastřešujícího wanaxe.

Z existujících důkazů se zdá, že království bylo dále rozděleno na šestnáct oblastí. 𐀒𐀩𐀮, ko-re-te byl „správce okresu“ a 𐀡𐀫𐀒𐀩𐀮, po-ro-ko-re-te byl „zástupce“. Je možné, že představují koreter a prokoreter. 𐀅𐀗𐀒𐀫, da-mo-ko-ro (damokoros) byl oficiálně jmenován, ale jeho povinnosti nejsou příliš jasné. Obecní půdu drželi v rukou 𐀅𐀗, da-mo (doslova „lidé“, srov. attické δῆμος, dễmos), neboli „držitelé pozemků“. Zdá se, že da-mo bylo kolektivním orgánem mužů, kteří zastupovali místní obvod, a že mělo určitou moc ve veřejných záležitostech. Předpokládá se, že qa-si-re-u mělo radu starších, 𐀐𐀫𐀯𐀊, ke-ro-si-ja, (později „γερουσία“ gerousia), ale Palmer se domnívá, že šlo o organizaci „kovářů bronzu“. Půdu drželi wanaxové, damosové a jednotliví vlastníci půdy. Zdá se, že lidé žili v malých rodinných skupinách nebo klanech kolem hlavního cidale. Na nižším stupni společenského žebříčku se nacházeli otroci, do-e-ro, (srov. δοῦλος, doúlos). Ti jsou v textech zaznamenáni jako pracovníci buď pro palác, nebo pro konkrétní božstva.

Podle tradičního názoru nebyly Mykény ani jiné palácové centrum pevninského Řecka říší a pevnina se skládala z nezávislých městských států. Tento názor však v posledních letech zpochybňují různí odborníci, například Jorrit Kelder a nejnověji Birgitta Eder a Reinhard Jung. Kelder poukázal na to, že řada paláců a opevnění se zdá být součástí širšího království. Například Gla, nacházející se v oblasti Boeotia, patřila státu nedalekého Orchomenu. Mykénský palác pravděpodobně ovládal území dvakrát až třikrát větší než ostatní palácové státy v Řecku doby bronzové. Jeho území by zahrnovalo i přilehlá střediska, včetně Tirynsu a Nauplionu, kterým mohl pravděpodobně vládnout některý z členů mykénské vládnoucí dynastie. Některé archeologické rysy palácových center, jako je architektonická jednotnost, jednotnost správního systému, jednotnost keramiky, císařský jazyk a některé rozsáhlé projekty (odvodňovací systémy, přístavy, silnice atd.), naznačují, že velké části Řecka mohly spadat pod nadvládu jediného krále s různým stupněm kontroly nad místními vazaly: situace ne nepodobná současnému chetitskému světu, i když archeologické důkazy zůstávají nejednoznačné. Volnou konfederaci městských států pod vedením mykénského krále Agamemnóna zmiňuje Homér v Iliadě.

Velká část mykénského náboženství přežila do klasického Řecka v jejich panteonu řeckých božstev, ale není známo, do jaké míry je řecká náboženská víra mykénská a do jaké míry je produktem řeckého temného středověku nebo pozdější doby. Moses I. Finley zjistil v homérském světě 8. století jen málo autentických mykénských věrouk, ale Nilsson předpokládal, že mykénské náboženství bylo matkou řeckého náboženství.

Z historie, kterou vysledovali Nilsson a Guthrie, vyplývá, že mykénský panteon se skládal z minojských božstev, ale také z bohů a bohyň, kteří se pod různými jmény objevují s podobnými funkcemi na Východě i na Západě. Mnohá z těchto jmen, která se objevují v nápisech v lineárním písmu B, se později objevují i v klasickém Řecku, jako Zeus, Héra, Poseidon, Athéna, Hermes, Eileithia a Dionýsos, ale etymologie je jediným dokladem kultů.

Lze však učinit několik rozumných odhadů. Zdá se, že původně Mykéňané, stejně jako mnozí Indoevropané, považovali za božský každý předmět, který zdědil vnitřní sílu (anima). Určité náboženské představy se mísily s vírou místního obyvatelstva, jak se ukazuje ve starých kultech izolované Arkádie, které se dochovaly až do klasického Řecka. V těchto kultech se Poseidon obvykle objevuje jako kůň, představující říčního ducha podsvětí, jak tomu bývá v severoevropském folklóru. Předchůdkyně bohyň Démétér a Persefony jsou úzce spjaty s prameny a zvířaty a zejména s Poseidonem a Artemidou, která byla první nymfou. Mykénské náboženství bylo téměř jistě polyteistické a Mykéňané byli aktivně synkretičtí a do svého panteonu božstev přidávali cizí božstva se značnou lehkostí. Mykéňané pravděpodobně vstoupili do Řecka s panteonem božstev v čele s nějakým vládnoucím nebeským božstvem, o němž lingvisté spekulují, že by se v rané indoevropštině mohlo nazývat *Dyeus. V řečtině by se toto božstvo stalo Diem (ve staré řečtině se vyslovovalo Zeus nebo Dias). Mezi hinduisty se toto nebeské božstvo stává „Dyaus Pita“. V latině se stává „deus pater“ neboli Jupiter; s tímto slovem se dodnes setkáváme v etymologiích slov „božstvo“ a „božský“.

Později se v některých kultech spojuje Zeus s Velkou egejskou bohyní, kterou představuje Héra, při „svaté svatbě“ (hieros gamos). V určitém okamžiku své kulturní historie přijali Mykéňané některé minojské bohyně, jako Aphaea, Britomartis, Diktynna, a spojili je se svým bohem oblohy. Mnohé z nich byly pohlceny mocnějšími božstvy a některé jako bohyně vegetace Ariadna a Helena přežily v řeckém folklóru spolu s kultem „božského dítěte“, které bylo pravděpodobně předchůdcem Dionýsa. Athéna a Héra přežily a byly poručnickými bohyněmi, strážkyněmi paláců a měst. Obecně se v pozdějším řeckém náboženství rozlišují dva typy božstev: olympská neboli nebeská božstva (a chtonická božstva neboli božstva země. Walter Burkert upozorňuje: „V době, kdy se na světě objevují božstva, je třeba, aby se na ně pohlíželo jako na bohy: „Do jaké míry je možné a nutné rozlišovat mezi minojským a mykénským náboženstvím, je otázka, na kterou dosud nebyla nalezena jednoznačná odpověď.“ Naznačuje, že užitečné paralely najdeme ve vztazích mezi etruskou a archaickou řeckou kulturou a náboženstvím nebo mezi římskou a helénistickou kulturou.

Součástí panteonu byla také božstva zastupující síly přírody a divoké zvěře, která se s podobnými funkcemi objevují ve Středomoří. „Paní zvířat“ (Potnia Theron), později nazývanou Artemis, lze ztotožnit s minojskou bohyní Britomartis.

Mykéňané pravděpodobně převzali z východu kněžsko-krále a víru ve vládnoucí božstvo v rukou teokratické společnosti. Zdá se, že na konci druhého tisíciletí př. n. l., kdy se mykénské paláce zhroutily, se řecké myšlení postupně oprostilo od představy, že každý člověk je služebníkem bohů, a hledalo „morální cíl“. Je možné, že tento postup začal ještě před koncem mykénského věku, ale v homérských básních, kde zásahy bohů nesouvisejí se správností či nesprávností lidských činů, tato myšlenka téměř chybí nebo je mlhavá. Později Hésiodos ve své kosmologii a v genealogických stromech bohů používá mnoho východního materiálu a zavádí myšlenku existence něčeho jiného za bohy, co bylo mocnější než oni.

Olympský panteon je uspořádaný systém. Řecká božstva žijí v čele s Diem a každé z nich se zabývá rozpoznatelnou oblastí. Některé prvky v některých řeckých kultech však naznačují přežívání některých starších kultů z méně racionalizovaného světa: staré kulty mrtvých, agrární magie, vymítání zlých duchů, zvláštní oběti a bohové se zvířecí hlavou. V homérských básních byl pomstychtivý Osud pravděpodobně původně démonem působícím paralelně s bohy. Pozdější kult Dionýsa Zagrea naznačuje, že k obnově lidské krve bylo zapotřebí krve zvířat. Podobnou víru lze odhadnout z mykénského sarkofágu Hagia Triada (1400 př. n. l.), který v sobě spojuje prvky minojské civilizace a mykénského stylu. Zdá se, že k regeneraci znovuobjevujících se mrtvých se používala krev býka. Většina těchto kultů pravděpodobně existovala již v mykénském období a přežila díky nepamětné praxi.

Druhou úrovní významu byl kult hrdinů, který zřejmě začal v mykénské době. Jednalo se o velké muže minulosti, kteří byli po smrti vyzdvihováni k úctě díky tomu, co vykonali. Podle staré mínojské víry se za mořem nacházel ostrov zvaný Elysion, kde zesnulí mohli prožít jinou, ale šťastnější existenci. Později Řekové věřili, že tam mohou v lidské podobě žít pouze hrdinové a miláčci bohů. Duše ostatních se v bezvědomí vzdalovaly v ponurém prostoru Hádu. Bohové a lidé měli společný původ, ale mezi nesmrtelnými bohy a smrtelnými lidmi byla obrovská propast. Určité prvky však naznačují, že Mykéňané pravděpodobně věřili v budoucí existenci. V šachtovém hrobě VI byla nalezena dvě dobře zachovalá těla a Wolfgang Helbig se domníval, že pohřbu předcházelo balzamování. V šachtových hrobech objevených Heinrichem Schliemannem byly mrtvoly lehce vystaveny ohni, aby se zachovaly.

Mykénské náboženství jistě zahrnovalo oběti a obětiny božstvům a někteří na základě textových důkazů a kostí nalezených mimo hrobky spekulují, že jejich obřady zahrnovaly lidské oběti. Zdá se, že v Homérových básních přetrvává kulturní vzpomínka na lidské oběti v podobě obětování dcery Ifigenie králem Agamemnonem; několik příběhů o trojských hrdinech zahrnuje tragické lidské oběti. V daleké minulosti mohly být obětovány i lidské bytosti, aby se usmířili nevyzpytatelní bohové, zejména v dobách provinilého strachu. Později se obětí stala hostina, při níž se zabíjeli voli. Lidé si nechávali maso a bohům dávali kosti obalené tukem.

Kromě této spekulace nemůžeme jít dál. Někde ve stínech staletí mezi pádem mykénské civilizace a koncem řeckého temného středověku původní mykénské náboženství přetrvávalo a přizpůsobovalo se, až se nakonec objevilo v příbězích lidské oddanosti, odpadlictví a božské rozmarnosti, které existují ve dvou velkých Homérových epických básních.

Dynastie Perseid

Klasické řecké mýty tvrdí, že Mykény založil Perseus, vnuk krále Akrisia z Argosu, syn Akrisiovy dcery Danaë a boha Dia. Protože Perseus nešťastnou náhodou zabil svého dědečka, nemohl nebo nechtěl zdědit argoský trůn. Místo toho se dohodl se svým bratrancem Megapenthem na výměně království a stal se králem Tirýnu, Megapenthes si vzal Argos. Poté založil Mykény a odtud společně vládl královstvím.

Perseus se oženil s Andromedou a měl mnoho synů. Jeho syn Elektryon se stal druhým z dynastie, ale nástupnictví zpochybnili Tafijci pod vedením Pterelaa, dalšího Perseida, který zaútočil na Mykény, prohrál a ustoupil i s dobytkem. Dobytek získal zpět Amfitryon, Perseův vnuk, který však při nezvládnutém incidentu s dobytkem nešťastnou náhodou zabil svého strýce kyjem a musel odejít do vyhnanství.

Na trůn nastoupil Sthenelus, třetí v dynastii, syn Perseův. Ten si připravil půdu pro budoucí velikost sňatkem s Nicippou, dcerou krále Pelopse z Elis, nejmocnějšího státu v oblasti i době. S ní měl syna Eurysthea, čtvrtého a posledního z dynastie Perseidů. Když Hérakleův syn Hyllus zabil Sthénela, Eurystheus se proslavil nepřátelstvím k Héraklovi a nelítostným pronásledováním Hérakleitů, Héraklových potomků.

Poprvé se v legendě dozvídáme o těchto známých synech, kteří se stali symbolem Dórů. Héraklés byl Perseid. Po jeho smrti se Eurystheus rozhodl tyto soupeře o mykénský trůn vyhladit, ti se však uchýlili do Athén a v průběhu války Eurysthea i všechny jeho syny zabili. Perseidská dynastie skončila a mykénský lid dosadil na trůn Eurystheova strýce z matčiny strany Atrea, Pelopida.

Dynastie Atreidů

Obyvatelé Mykén dostali radu od věštce, aby si zvolili nového krále z řad Pelopidů. Uchazeči byli Atreus a jeho bratr Thyestes. Nejprve byl vybrán druhý jmenovaný. V tu chvíli zasáhla příroda a zdálo se, že slunce změnilo směr a zapadlo na východě. Atreus tvrdil, že vzhledem k tomu, že slunce obrátilo svou dráhu, měla by se zvrátit i volba Thyesta. Argument byl vyslyšen a Atreus se stal králem. Jeho prvním krokem bylo pronásledování Thyesta a celé jeho rodiny – tedy jeho vlastních příbuzných -, ale Thyestovi se podařilo z Mykén uprchnout.

V legendě měl Atreus dva syny, Agamemnóna a Menelaa, Atreidy. Aegisthos, syn Thyestův, Atrea zabil a na trůn dosadil Thyesta. S pomocí spartského krále Tyndarea vyhnali Atreidové Thyesta opět do vyhnanství. Tyndareus měl dvě špatně vychované dcery, Helenu a Klytemnestru, s nimiž se oženil Menelaos, respektive Agamemnon. Agamemnón zdědil Mykény a Menelaos se stal králem Sparty.

Helena brzy utekla s Parisem z Tróje. Agamemnon vedl proti Tróji desetiletou válku, aby ji získal zpět pro svého bratra. Kvůli nedostatku větru nemohly válečné lodě plout do Tróje. Aby se Agamemnón zavděčil bohům a přiměl je, aby začali foukat větry, obětoval svou dceru Ifigenii. Podle některých verzí legendy ji bohyně lovu Artemis v poslední chvíli nahradila na oltáři jelenem a odnesla Ifigenii do Taurie (viz Eurípidova Ifigenie v Taurídě). Božstva, která byla takovou obětí uspokojena, nechala zavát větry a řecké loďstvo odplulo.

Legenda vypráví, že dlouhá a náročná trojská válka, ačkoli byla nominálně řeckým vítězstvím, přinesla anarchii, pirátství a zkázu; ještě předtím, než řecká flotila vyplula do Tróje, konflikt rozdělil i bohy, což přispělo k tomu, že mnoho řeckých hrdinů pronásledovaly kletby a akty pomsty. Po válce se Agamemnón vrátil do Mykén a byl královsky uvítán, byl pro něj rozvinut červený koberec. Krátce nato byl zabit Klytemnestrou, která ho hořce nenáviděla za to, že nařídil obětovat jejich dceru Ifigenii, aby získal příznivé větry do Tróje. Klytemnestře v jejím zločinu pomáhal její milenec Aegistheus, který následně vládl, ale Orestes, její syn od Agamemnóna, byl propašován do Fokis. Jako dospělý se vrátil se svou sestrou Élektrou, aby Klytemnestru a Aegisthea zabil. Poté uprchl do Athén, aby se vyhnul spravedlnosti a matriční vraždě, a na čas zešílel. Mykénský trůn mezitím připadl Aletovi, Aegistheovu synovi, ale ne na dlouho. Když se Orestes uzdravil, vrátil se s Elektrou do Mykén, aby Atleta zabil a ujal se trůnu. Tento příběh se odehrává v mnoha divadelních hrách, včetně Oresteie, Sofoklovy Elektry a Eurípidovy Elektry.

Orestés pak vybudoval větší stát na Peloponésu, ale v Arkádii zemřel na následky uštknutí hadem. Jeho syna Tisamena, posledního z dynastie Atreidů, zabili Hérakleitos při návratu na Peloponés. Ti si nárokovali právo Perseidů zdědit jednotlivá peloponéská království a losovali o jejich vládu, čímž Atreidové zůstali posledními vládci legendárních Mykén.

První vykopávky v Mykénách provedl řecký archeolog Kyriakos Pittakis v roce 1841, kdy nalezl a zrestauroval Lví bránu. V roce 1874 Heinrich Schliemann bez povolení vykopal hluboké šachty po celé akropoli; v srpnu 1876 zahájil Schliemann se svolením Athénské archeologické společnosti (ASA) a pod dohledem jednoho z jejích členů, Panayiotise Stamatakise, kompletní vykopávky lokality. Schliemann věřil v historickou pravdivost homérských příběhů a podle toho také místo interpretoval. Našel starověké šachtové hroby s královskými kostrami a velkolepým hrobovým vybavením. Po objevení lidské lebky pod zlatou posmrtnou maskou v jedné z hrobek prohlásil: „Spatřil jsem Agamemnonovu tvář“.

Od Schliemannovy doby se v Mykénách uskutečnilo více vědeckých vykopávek, především řeckými archeology, ale také britskou školou v Aténách. Christos Tsountas, další člen ASA, během svých vykopávek na lokalitě, které začaly v roce 1884 a skončily v roce 1902, vyčistil značnou část citadely. Athénská archeologická společnost v současnosti provádí vykopávky v mykénském Dolním městě (od roku 2011) za podpory Dickinson College a Institutu pro egejskou prehistorii. Poté Tsountas a ASA udělili povolení Britské archeologické škole (BSA prováděla vykopávky v letech 1920-1955 pod vedením Alana Johna Bayarda Wace za asistence Winifred Lamb. V roce 1951 objevili dělníci hrobový kruh B. Po Waceově smrti v roce 1957 dokončil vykopávky lord William Taylour v letech 1958-1969, zejména na západním svahu citadely. Ve vykopávkách na lokalitě pokračovala ASA, jejíž úsilí vedli Ioannis Papadimitriou a Nicolas Verdelis na konci 50. a počátku 60. let 20. století a George Mylonas od roku 1957 až do roku 1985. V roce 1985 řídil vykopávky Spyros Iakovidis, který od roku 2009 stále dohlíží na výzkumnou misi ASA jak v oblasti terénních prací, tak při přípravě publikací.

Zdroje

Zdroje

  1. Mycenae
  2. Mykény
  3. ^ Christos Tsountas, in 1897, wrote that Veli Pasha had ‚rifled‘ the tomb in 1808: it is not known whether he is referring to the same incident.[74]
  4. ^ It is sometimes claimed that Sligo directed or co-directed the removals himself;[72] this is likely to be erroneous, as Sligo arrived in Argolis only after the excavation and his letters make no mention of it.[76]
  5. No ano da 78a olimpíada
  6. ^ Beekes 2009, p. 29 (s.v. „Ἀθήνη“).
  7. Wilhelm Gemoll: Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch. München/Wien 1965.
  8. Petros Themelis: Mykene. Die Monumente und die Funde. Ausgabe Hannibal, Athen 1985, S. 1.
  9. Spyros Iakovidis: Mykene-Epidauros. Argos-Tiryns-Nauplia. Vollständiger Führer durch die Museen und archäologischen Stätten der Argolis. S. 13 f.
  10. John E. Coleman: An Archaeological Scenario for the ‚Coming of the Greeks‘ ca. 3200 B.C. In: Journal of Indo-European Studies, Band 28, 2000, S. 101–153 (academia.edu).
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.