Septuaginta

Delice Bette | 5 srpna, 2023

Souhrn

Řecký Starý zákon neboli Septuaginta (římskými číslicemi LXX) je nejstarší dochovaný řecký překlad knih z hebrejské Bible. Obsahuje několik knih nad rámec těch, které jsou obsaženy v masoretském textu hebrejské Bible, jak je kanonicky používán v tradici hlavního proudu rabínského judaismu. Další knihy byly sepsány v řečtině, hebrejštině nebo aramejštině, ale ve většině případů se do současnosti dochovala pouze řecká verze. Jedná se o nejstarší a nejdůležitější kompletní překlad hebrejské Bible pořízený Židy. Ve stejné době vznikly také některé targumy, které překládaly nebo parafrázovaly Bibli do aramejštiny.

Prvních pět knih hebrejské Bible, známých jako Tóra nebo Pentateuch, bylo přeloženo v polovině 3. století před naším letopočtem. Zbývající překlady pocházejí pravděpodobně z 2. století př. n. l.

Celý název (starořecky: Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα, dosl. ’Překlad sedmdesáti‘) vychází z příběhu zaznamenaného v Aristeově dopise, podle něhož hebrejskou Tóru na žádost Ptolemaia II. filadelfa (285-247 př. n. l.) přeložilo do řečtiny 70 židovských učenců, resp. podle pozdější tradice 72: šest učenců z každého z dvanácti izraelských kmenů, kteří nezávisle na sobě vytvořili identické překlady. Zázračný charakter Aristeovy legendy by mohl naznačovat, jakou úctu překlad v té době požíval; mezi alexandrijskými Židy kolovaly řecké překlady hebrejských písem. Egyptské papyry z té doby vedly většinu badatelů k tomu, že považují za pravděpodobné datování Aristeasova překladu Pentateuchu do třetího století před naším letopočtem. Ať už měl ptolemaiovský dvůr na překladu jakýkoli podíl, uspokojil potřebu, kterou pociťovala židovská komunita, u níž znalost hebrejštiny slábla. Pravost Aristeova dopisu však byla zpochybňována; „teprve anglický mnich Humphrey Hody (1684) dokázal přesvědčivě prokázat, že autorem dopisu není Filadelfův současník“.

V období Druhého chrámu se hojně používala řecká písma, protože v té době jen málokdo uměl číst hebrejsky. Text řeckého Starého zákona je apoštolskými otci a později řeckými církevními otci citován častěji než původní hebrejský text Bible v řeckém Novém zákoně (zejména v Pavlových listech). Moderní kritická vydání řeckého Starého zákona vycházejí z kodexů Alexandrinus, Sinaiticus a Vaticanus. Tyto řecké starozákonní rukopisy ze čtvrtého a pátého století mají různou délku. Například Codex Alexandrinus obsahuje všechny čtyři knihy Makabejské, Codex Sinaiticus obsahuje 1. a 4. knihu Makabejskou a Codex Vaticanus neobsahuje žádnou ze čtyř knih.

„Septuaginta“ pochází z latinského výrazu versio septuaginta interpretum („překlad sedmdesáti vykladačů“), který byl odvozen ze starořeckého: Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα, romanizováno: hē metáphrasis tōn hebdomḗkonta, dosl. ’Překlad sedmdesáti‘. Teprve v době Augustina z Hippo (354-430 n. l.) byl řecký překlad židovských písem nazván latinským termínem Septuaginta. Běžně se jako zkratka používá římská číslovka LXX (sedmdesát), vedle G {displaystyle {mathfrak {G}}} nebo G.

Židovská legenda

Podle legendy bylo dvaasedmdesát židovských učenců požádáno řeckým faraonem Egypta Ptolemaiem II.Filadelfem, aby přeložili Tóru z biblické hebrejštiny do řečtiny a zařadili ji do Alexandrijské knihovny. Toto vyprávění se nachází v pseudepigrafickém Aristeově dopise jeho bratru Filokratovi a opakují ho Filón Alexandrijský, Josef (v knize Starožitnosti židovské) i pozdější prameny (včetně Augustina z Hippo). Nachází se také v traktátu Megila babylonského Talmudu:

Král Ptolemaios jednou shromáždil 72 starších. Umístil je do 72 komnat, každého z nich do samostatné komnaty, aniž by jim prozradil, proč byli svoláni. Vstoupil do místnosti každého z nich a řekl: „Napište mi Tóru svého učitele Mošeho“. Bůh vložil každému z nich do srdce, aby překládal stejně jako všichni ostatní.

Filón Alexandrijský píše, že počet učenců byl vybrán tak, že z každého z dvanácti izraelských kmenů bylo vybráno šest učenců. Zde je třeba opatrnosti, pokud jde o přesnost tohoto Filónova alexandrijského tvrzení, neboť z něj vyplývá, že dvanáct kmenů existovalo ještě za vlády krále Ptolemaia a že deset ztracených kmenů z dvanácti kmenů nebylo před téměř 500 lety násilně přesídleno Asýrií. Podle pozdější rabínské tradice (která považovala řecký překlad za zkreslení posvátného textu a nevhodný pro použití v synagoze) byla Septuaginta předána Ptolemaiovi dva dny před každoročním půstem Desátého tevetu.

Historie

Překlad Tóry ze 3. století př. n. l. podporuje řada faktorů, včetně toho, že jeho řečtina je reprezentativní pro ranou koiné řečtinu, citace začínají již ve 2. století př. n. l. a první rukopisy jsou datovány do 2. století. Po Tóře byly v následujících dvou až třech stoletích přeloženy další knihy. Není jasné, kdy a kde byly přeloženy; některé z nich mohly být přeloženy dvakrát (do různých verzí) a poté revidovány. Kvalita a styl překladatelů se u jednotlivých knih značně lišily, od doslovného překladu přes parafrázování až po výkladový styl.

Proces překladu Septuaginty a ze Septuaginty do jiných verzí lze rozdělit do několika etap: řecký text vznikal ve společenském prostředí helénistického judaismu a byl dokončen do roku 132 př. n. l.. S rozšířením raného křesťanství byla tato Septuaginta zase přeložena do latiny v různých verzích a ty, souhrnně označované jako Vetus Latina, byly zpočátku v Alexandrii, ale i jinde, označovány také jako Septuaginta. Septuaginta byla také základem pro slovanskou, syrskou, staroarménskou, starogruzínskou a koptskou verzi křesťanského Starého zákona.

Jazyk

Septuaginta je psána koiné řečtinou. Některé části obsahují semitizmy, idiomy a fráze vycházející ze semitských jazyků, jako je hebrejština a aramejština. V jiných knihách, jako je Daniel a Přísloví, je řecký vliv silnější.

Septuaginta může také objasnit výslovnost předmasoretské hebrejštiny; mnoho vlastních jmen se v překladu píše s řeckými samohláskami, ale soudobé hebrejské texty samohlásky neukazovaly. Je však nepravděpodobné, že by všechny biblické hebrejské hlásky měly přesné řecké ekvivalenty.

Kanonické rozdíly

S postupujícím překladem se kánon řecké Bible rozšiřoval. Hebrejská Bible, nazývaná také Tanach, má tři části: Tóru „Zákon“, Nevi’im „Proroky“ a Ketuvim „Spisy“. Septuaginta má čtyři: Zákon, Historii, Poezii a Proroky. Knihy apokryfů byly vloženy na příslušná místa.

Dochované opisy Septuaginty, které pocházejí ze 4. století n. l., obsahují knihy a dodatky, které se v židovském kánonu hebrejské Bible nevyskytují, a jejich obsah není jednotný. Podle některých badatelů neexistují žádné důkazy o tom, že Septuaginta tyto dodatečné knihy obsahovala. Tyto opisy Septuaginty obsahují knihy známé v řečtině jako anagignoskomena a v angličtině jako deuterokánon (odvozeno od řeckých slov pro „druhý kánon“), knihy nezahrnuté do židovského kánonu.

Odhaduje se, že tyto knihy byly napsány mezi lety 200 př. n. l. a 50 n. l. Patří mezi ně první dvě knihy Makabejské, Tóbit, Judita, Moudrost Šalamounova, Sirachovec, Baruch (včetně Jeremiášova listu) a dodatky k Ester a Danielovi. Septuaginty jsou některé knihy, jako například Daniel a Ester, delší než knihy v masoretském textu, který byl rabíny potvrzen jako kanonický. Septuaginta knihy Jeremiáš je kratší než masoretský text. Žalmy Šalamounovy, 3. Makabejská, 4. Makabejská, Jeremiášův list, Kniha Ód, Modlitba Manasesova a Žalm 151 jsou obsaženy v některých exemplářích Septuaginty.

Důvodů, proč hlavní proud rabínského judaismu od pozdního starověku odmítal Septuagintu jako písmo, je několik. Byly zjištěny rozdíly mezi hebrejštinou a řečtinou. Hebrejské výchozí texty se v některých případech (zejména kniha Daniel) použité pro Septuagintu lišily od masoretského textu. Rabíni také chtěli odlišit svou tradici od vznikající křesťanské tradice, která často používala Septuagintu. V důsledku tohoto učení se další překlady Tóry do koiné řečtiny, které pořídili raní židovští rabíni, dochovaly jen jako vzácné zlomky.

Septuaginta se stala synonymem pro řecký Starý zákon, křesťanský kánon zahrnující knihy hebrejského kánonu a další texty. Ačkoli katolická církev a východní pravoslavná církev zahrnují do svých kánonů většinu knih Septuaginty, protestantské církve je obvykle nezahrnují. Po reformaci se mnoho protestantských biblí začalo řídit židovským kánonem a dodatečné texty (které se začaly nazývat apokryfy) vyloučilo jako nekanonické. V Bibli krále Jakuba jsou apokryfy zařazeny do samostatné rubriky.

Konečná podoba

Všechny knihy západního starozákonního biblického kánonu se nacházejí v Septuagintě, i když jejich pořadí se ne vždy shoduje s pořadím západních knih. Pořadí ze Septuaginty je patrné v nejstarších křesťanských biblích, které vznikly v průběhu 4. století.

Některé knihy, které jsou v masoretském textu odděleny, jsou seskupeny dohromady. Knihy Samuelovy a Knihy královské tvoří v Septuagintě jednu čtyřdílnou knihu s názvem Βασιλειῶν (O vládách). Knihy kronik, známé pod souhrnným názvem Παραλειπομένων (O věcech vynechaných), doplňují Království. Septuaginta uspořádává drobné proroky do dvanáctidílné Knihy dvanácti.

Některé starověké spisy se nacházejí v Septuagintě, ale ne v Hebrejské bibli. Jedná se o tyto dodatečné knihy: Tobiáš; Judita; Moudrost Šalomounova; Moudrost Ježíšova syna Sirachovcova; Baruch a Jeremiášův list, který se ve Vulgátě stal šestou kapitolou Barucha; dodatky k Danielovi (dodatky k Ester; 1. Makabejská; 2. Makabejská; 3. Makabejská; 4. Makabejská; 1. Esdras; Ódy (Žalmy Šalomounovy a Žalm 151.).

Fragmenty deuterokanonických knih v hebrejštině jsou mezi svitky od Mrtvého moře nalezenými v Kumránu. Sirachovec, jehož text v hebrejštině byl znám již z káhirské genizy, byl nalezen ve dvou svitcích (2QSir neboli 2Q18, 11QPs_a neboli 11Q5) v hebrejštině. Další hebrejský svitek Siracha byl nalezen v Masadě (MasSir): 597 V Kumránu bylo nalezeno pět zlomků z knihy Tóbit: čtyři psané aramejsky a jeden psaný hebrejsky (papyry 4Q, č. 196-200): Žalm 151 se objevuje spolu s řadou kanonických i nekanonických žalmů ve svitku od Mrtvého moře 11QPs(a) (známém také jako 11Q5), svitku z 1. století, který byl objeven v roce 1956. Svitek obsahuje dva krátké hebrejské žalmy, o nichž se vědci shodují, že byly základem žalmu 151.: 585-586 Kanonické přijetí těchto knih se podle křesťanské tradice liší.

Kniha Daniel se dochovala ve dvanácti kapitolách masoretského textu a ve dvou delších řeckých verzích, v původní verzi Septuaginty z doby kolem roku 100 př. n. l. a v pozdější verzi Theodotion z 2. století n. l. Oba řecké texty obsahují tři dodatky k Danielovi: Azariášovu modlitbu a píseň o třech svatých dětech, příběh o Zuzaně a starcích a příběh o Belovi a drakovi. Theodotion je mnohem bližší masoretskému textu a stala se tak populární, že nahradila původní verzi Septuaginty ve všech rukopisech samotné Septuaginty kromě dvou. Řecké dodatky zřejmě nikdy nebyly součástí hebrejského textu. Bylo objeveno několik starořeckých textů knihy Daniel a původní podoba knihy se rekonstruuje.

Židovské použití

Není jasné, do jaké míry alexandrijští Židé uznávali autoritu Septuaginty. Rukopisy Septuaginty byly nalezeny mezi svitky od Mrtvého moře a předpokládá se, že byly v té době používány mezi různými židovskými sektami.

Většinu Židů vedlo k opuštění Septuaginty kolem druhého století našeho letopočtu několik faktorů. První pohanští křesťané používali Septuagintu z nutnosti, protože to byla jediná řecká verze Bible a většina (ne-li všichni) těchto prvních nežidovských křesťanů neuměla číst hebrejsky. Spojení Septuaginty s konkurenčním náboženstvím ji mohlo učinit podezřelou v očích novější generace Židů a židovských učenců. Židé místo toho používali hebrejské nebo aramejské rukopisy targumů, které později sestavili masoreti, a autoritativní aramejské překlady, například Onkelosův a rabína Jonathana ben Uziela.

Snad nejvýznamnější pro Septuagintu na rozdíl od ostatních řeckých verzí bylo, že Septuaginta začala ztrácet židovskou sankci poté, co byly objeveny rozdíly mezi ní a soudobými hebrejskými spisy. Dokonce i řecky mluvící Židé měli tendenci dávat přednost jiným židovským verzím v řečtině (např. překladu Akvila), které se zdály být ve větším souladu se současnými hebrejskými texty.

Křesťanské použití

Raně křesťanská církev používala řecké texty, protože řečtina byla v té době jazykem římské říše a jazykem řecko-římské církve, zatímco aramejština byla jazykem syrského křesťanství. Vztah mezi apoštolským používáním Septuaginty a hebrejských textů je komplikovaný. Ačkoli se zdá, že Septuaginta byla pro apoštoly hlavním zdrojem, není zdrojem jediným. Svatý Jeroným nabídl například Matouše 2,15 a 2,23, Jana 19,37, Jana 7,38 a 1. Korintským 2,9 jako příklady, které se nacházejí v hebrejských textech, ale ne v Septuagintě. Matouš 2,23 se nevyskytuje ani v současné masoretské tradici; podle Jeronýma však byl v Iz 11,1. Novozákonní autoři volně používali řecký překlad, když citovali židovské spisy (nebo citovali Ježíše, který tak činil), což znamená, že Ježíš, jeho apoštolové a jejich následovníci jej považovali za spolehlivý.

V rané křesťanské církvi byla domněnka, že Septuaginta byla přeložena Židy před Kristem a že se na některých místech hodí pro christologický výklad více než hebrejské texty 2. století, brána jako důkaz, že „Židé“ změnili hebrejský text tak, že se stal méně christologickým. Irenej píše o Iz 7,14, že Septuaginta jasně označuje „pannu“ (hebrejsky bethulah), která počne dítě. Slovo almah v hebrejském textu bylo podle Ireneje vykládáno Theodotionem a Akvilou (židovskými konvertity) jako „mladá žena“, která počne. Opět podle Ireneje toho ebionité využili k tvrzení, že Josef byl Ježíšovým biologickým otcem. Pro něj to bylo kacířství, kterému napomohly pozdní protikřesťanské úpravy Písma v hebrejštině, jak je patrné ze starší, předkřesťanské Septuaginty.

Jeroným porušil církevní tradici a většinu Starého zákona ve své Vulgátě přeložil z hebrejštiny, nikoli z řečtiny. Jeho volbu ostře kritizoval Augustin, jeho současník. Jeroným sice argumentoval nadřazeností hebrejských textů při opravě Septuaginty z filologických a teologických důvodů, ale protože byl obviněn z kacířství, uznával i texty Septuaginty. Přijetí Jeronýmovy verze vzrostlo a vytlačila starolatinské překlady Septuaginty.

Východní pravoslavná církev dává přednost Septuagintě jako základu pro překlad Starého zákona do jiných jazyků a tam, kde je liturgickým jazykem řečtina, používá nepřeloženou Septuagintu. Kritické překlady Starého zákona, které jako základ používají masoretský text, se při rekonstrukci významu hebrejského textu v případě jeho nejasnosti, poškození nebo dvojznačnosti radí se Septuagintou a dalšími verzemi. Podle předmluvy Nové jeruzalémské bible „pouze v případech, kdy tento (masoretský text) představuje nepřekonatelné obtíže, byly použity emendace nebo jiné verze, jako je například Předmluva překladatele k Nové mezinárodní verzi uvádí: „Překladatelé také konzultovali důležitější rané verze (včetně) Septuaginty Čtení z těchto verzí bylo příležitostně sledováno tam, kde se MT zdál být pochybný“.

Textová analýza

Podle moderních vědců vznikla Septuaginta ve 3. až 1. století př. n. l., ale téměř všechny pokusy o datování konkrétních knih (s výjimkou Pentateuchu, počátek až polovina 3. století př. n. l.) jsou předběžné. Pozdější židovské revize a přepisy řeckého textu oproti hebrejskému jsou dobře doloženy. Nejznámější jsou Akvila (128 n. l.), Symmachus a Theodotion. Tito tři v různé míře doslovněji převádějí své dobové hebrejské spisy oproti staré řečtině (původní Septuagintě). Moderní badatelé považují jednu (nebo více) z těchto tří verzí za nové řecké verze hebrejské Bible.

Přestože je velká část Origenovy Hexaply (kritické vydání hebrejské Bible v šesti verzích) ztracena, je k dispozici několik kompilací fragmentů. Origenes si vedl sloupec pro starou řečtinu (Septuagintu), který obsahoval čtení ze všech řeckých verzí v kritickém aparátu s diakritickými znaménky označujícími, ke které verzi ten který řádek (gr. στίχος) patří. Hexapla snad nikdy nebyla opsána celá, ale Origenův kombinovaný text byl často kopírován (případně bez edičních značek) a starší nekombinovaný text Septuaginty byl opomíjen. Kombinovaný text byl první velkou křesťanskou recensí Septuaginty, často nazývanou recensí Hexapláru. Další dvě hlavní recenze identifikoval ve století následujícím po Origenovi Jeroným, který je připsal Lukiánovi (Lukiánova neboli antiochejská recenze) a Hesychiovi (Hesychiova neboli alexandrijská recenze).

Mezi nejstarší rukopisy Septuaginty patří zlomky knih Leviticus a Deuteronomium z 2. století př. n. l. (Rahlfs č. 801, 819 a 957) a zlomky knih Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium a Dvanáct malých proroků z 1. století př. n. l. (Alfred Rahlfs č. 802, 803, 805, 848, 942 a 943). Relativně úplné rukopisy Septuaginty vznikly až po Hexaplárově recensi a patří k nim Codex Vaticanus ze 4. století a Codex Alexandrinus z 5. století. Jedná se o nejstarší dochované téměř úplné rukopisy Starého zákona v jakémkoli jazyce; nejstarší dochované úplné hebrejské texty pocházejí z doby přibližně o 600 let později, z první poloviny 10. století. Částečně se dochoval také Codex Sinaiticus ze 4. století, v němž je mnoho starozákonních textů..: 73 : 198 Za rozdílnost kodexů jsou z velké části zodpovědné židovské (a později křesťanské) revize a reskripce. Dalším pozoruhodným rukopisem je Codex Marchalianus.

Text Septuaginty je obecně blízký textu Masoretů a Vulgáty. Genesis 4,1-6 je v Septuagintě, Vulgátě a masoretském textu totožná a Genesis 4,8 až do konce kapitoly je stejná. V této kapitole je pouze jeden nápadný rozdíl, a to ve 4,7:

Rozdíly mezi Septuagintou a MT se dělí do čtyř kategorií:

Biblické rukopisy nalezené v Kumránu, obecně známé jako svitky od Mrtvého moře (DSS), podnítily srovnání textů spojených s hebrejskou Biblí (včetně Septuaginty). Emanuel Tov, editor přeložených svitků, identifikuje pět základních variant textů DSS:

Textové prameny uvádějí různá čtení; Bastiaan Van Elderen srovnává tři varianty Dt 32,43, Mojžíšovy písně:

Tištěná vydání

Text všech tištěných vydání vychází z Origenových, Lukiánových nebo Hesychiových recensí:

Onomastika

Jedním z hlavních problémů, kterým překladatelé při své práci čelili, byla potřeba zavést vhodné řecké tvary pro různé onomastické výrazy používané v hebrejské Bibli. Většina onomastických termínů (toponym, antroponym) hebrejské Bible byla přeložena odpovídajícími řeckými termíny, které měly podobnou formu a zněly podobně, až na některé významné výjimky.

Jedna z těchto výjimek se týkala specifické skupiny onomastických termínů pro oblast Aram a starověké Aramejce. Pod vlivem řecké onomastické terminologie se překladatelé rozhodli převzít řecký zvyk používat „syrské“ označení pro Aramejce, jejich země a jazyk, a upustili tak od endonymických (domácích) termínů, které se používaly v hebrejské Bibli. V řeckém překladu byla oblast Aram běžně označována jako „Sýrie“, zatímco Aramejci byli označováni jako „Syřané“. Takové přijetí a zavedení cizích (exonymních) termínů mělo dalekosáhlý vliv na pozdější terminologii týkající se Aramejců a jejich zemí, protože stejná terminologie se promítla do pozdějších latinských a jiných překladů Septuaginty, včetně anglického překladu.

Americký orientalista Robert W. Rogers (zemř. 1930) v roce 1921 v souvislosti s těmito problémy poznamenal: „Je velmi nešťastné, že se Sýrie a Syřané vůbec dostali do anglických verzí. Vždy by mělo být Aram a Aramejci“.

Anglické překlady

Prvním anglickým překladem (který nezahrnoval apokryfy) byl překlad Charlese Thomsona z roku 1808, který byl revidován a rozšířen C. A. Musesem v roce 1954 a vydán nakladatelstvím Falcon’s Wing Press.

Septuaginta s apokryfy: V roce 1854 ji přeložil Lancelot Brenton. Jedná se o tradiční překlad a po většinu času od svého vydání je jediným snadno dostupným překladem a neustále se tiskne. Překlad, který vychází z Vatikánského kodexu, obsahuje řecký a anglický text v paralelních sloupcích. Má v průměru čtyři poznámky pod čarou, transliterovaná slova na stránku, zkráceně Alex a GK.

V roce 2007 vyšla Úplná bible apoštolů (překlad Paul W. Esposito). Používá masoretský text ve 23. žalmu (a případně i jinde) a vynechává apokryfy.

A New English Translation of the Septuagint and the Other Greek Translations Traditionally Included Under that Title (NETS), akademický překlad založený na Nové revidované standardní verzi (která zase vychází z masoretského textu), vydala Mezinárodní organizace pro studium Septuaginty a kognice (IOSCS) v říjnu 2007.

Apoštolská bible Polyglot, vydaná v roce 2003, obsahuje řecko-anglickou interlineární Septuagintu. Obsahuje řecké knihy hebrejského kánonu (celá Bible je číselně kódována podle nové verze Strongovy číselné soustavy, vytvořené za účelem doplnění slov, která se v původním Strongově číslování nevyskytují. Vydání je nastaveno v monotónním pravopisu. Verze obsahuje konkordanci a rejstřík.

Pravoslavná studijní bible, která vyšla na začátku roku 2008, obsahuje nový překlad Septuaginty založený na vydání řeckého textu od Alfreda Rahlfse. Byly přidány další dva hlavní zdroje: překlad Brenton z roku 1851 a text New King James Version v místech, kde se překlad shoduje s hebrejským masoretským textem. Toto vydání obsahuje Nový zákon NKJV a rozsáhlý komentář z východního pravoslavného pohledu.

Nicholas King dokončil Starý zákon ve čtyřech svazcích a Bibli.

Brentonova Septuaginta, obnovená verze jmen (SRNV) byla vydána ve dvou svazcích. Obnova hebrejských jmen, založená na Westminsterském leningradském kodexu, se zaměřuje na obnovu Božích jmen a je opatřena rozsáhlými hebrejskými a řeckými poznámkami pod čarou.

Východní ortodoxní bible měla být rozsáhlou revizí a opravou Brentonova překladu (který byl založen především na Codexu Vaticanus). S moderním jazykem a syntaxí by obsahovala rozsáhlý úvodní materiál a poznámky pod čarou s významnými meziliterárními odkazy na LXX a LXX.

Svatá pravoslavná bible od Petera A. Papoutsise a Starý zákon podle sedmdesáti od Michaela Assera vycházejí z řeckého textu Septuaginty, který vydalo nakladatelství Apostoliki Diakonia řecké církve.

V roce 2012 vydalo nakladatelství Lexham Press edici Lexham English Septuagint (LES), která představuje doslovné, čtivé a přehledné anglické vydání Septuaginty pro moderní čtenáře. V roce 2019 vydalo nakladatelství Lexham Press edici Lexham English Septuagint, Second Edition (LES2), která se více než první edice snaží zaměřit na text, jak byl přijat, než jak byl vytvořen. Protože tento přístup přesouvá referenční bod z různorodé skupiny na jednoho implicitního čtenáře, vykazuje nová LES větší konzistenci než první vydání. „Lexhamova anglická Septuaginta (LES) je tedy jediným současným anglickým překladem LXX, který byl pořízen přímo z řečtiny.“

Mezinárodní organizace pro studium Septuaginty a kognátů (IOSCS), nezisková učená společnost, podporuje mezinárodní výzkum a studium Septuaginty a souvisejících textů. Společnost vyhlásila 8. únor 2006 Mezinárodním dnem Septuaginty, který je určen k propagaci této práce na univerzitách a v komunitách. IOSCS vydává časopis Journal of Septuagint and Cognate Studies.

Obecné

Texty a překlady

LXX a SZ

Zdroje

 1. Septuagint
 2. Septuaginta
 3. ^ a b The canon of the original Old Greek LXX is disputed. This table reflects the canon of the Old Testament as used currently in Eastern Orthodoxy.
 4. ^ a b Not in the Eastern Orthodox canon, but originally included in the LXX.[49]
 5. ^ Βασιλειῶν (Basileiōn) is the genitive plural of Βασιλεία (Basileia).
 6. ^ That is, Of things set aside from Ἔσδρας Αʹ.
 7. ^ also called Τωβείτ or Τωβίθ in some sources.
 8. Die Oden waren zuerst im Codex Alexandrinus (5. Jahrhundert), Codex Veronensis (Psalter, 6. Jahrhundert) und Codex Turicensis (7. Jahrhundert); ab dem 10. Jahrhundert in den meisten griechischen Psaltern enthalten. Mit zwei Ausnahmen (darunter das Gebet des Manasse) handelt es sich um Gesänge aus anderen Bibelteilen. Für liturgische Zwecke wurden sie am Ende des Psalters eingefügt.[*]
 9. nur im Codex Alexandrinus erwähnt
 10. a b c d e f g Cousin Hugues (1992) La Biblia Griega: Los Setenta. Estella: Verbo Divino.
 11. Henri-Charles Puech (Ed.), Las religiones en el mundo mediterráneo y en el Oriente Próximo I: Formación de las religiones universales y de salvación, Historia de las Religiones Siglo XXI, Vol. 5, Madrid, 1985 (4.ª ed.), pág. 180.
 12. KELLY, John Norman Davidson; Early Christian Doctrines; Pág. 53; Continuum; Londres, Inglaterra, 1958; ISBN 0-8264-5252-3.
 13. ^ lettera omicron seguita da un apice
 14. ^ La dinastia dei Tolomei, l’ultima a regnare sull’Egitto indipendente fino alla conquista romana, era di origini greco-macedoni e la loro corte, quindi, di cultura e lingua greca.
 15. ^ Dominique Barthélemy, „Redécouverte d’un chainon manquant de l’histoire de la Septante”, Revue Biblique, 60, 1953, pp. 18–29.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.