Bitva na Katalaunských polích

Alex Rover | 24 října, 2022

Souhrn

Bitva na Katalaunských pláních (nebo polích), nazývaná také bitva u Campus Mauriacus, bitva u Châlons, bitva u Troyes nebo bitva u Maurica, se odehrála 20. června 451 n. l. mezi koalicí – vedenou římským generálem Flaviem Aetiem a vizigótským králem Theodorichem I. – proti Hunům a jejich vazalům – pod velením jejich krále Attily. Ukázalo se, že šlo o jednu z posledních velkých vojenských operací Západořímské říše, ačkoli většinu koaličního vojska tvořili germánští foederáti. Zda byla bitva strategicky rozhodující, zůstává sporné: Římané pravděpodobně zastavili pokus Hunů o vytvoření vazalských držav v římské Galii. Hunové však úspěšně vyplenili a vydrancovali velkou část Galie a ochromili vojenskou kapacitu Římanů a Vizigótů. Attila zemřel o pouhé dva roky později v roce 453 a po bitvě u Nedao (454) koalice germánských vazalů Hunů jeho hunskou říši rozvrátila.

V roce 450 byla římská moc nad Galií obnovena na většině území, ačkoli kontrola nad všemi provinciemi mimo Itálii se stále snižovala. Armorika byla součástí říše pouze nominálně a germánské kmeny, které obsadily římské území, byly násilně usídleny a smluvně vázány jako foederati pod svými vlastními vůdci. Severní Galie mezi Rýnem severně od Xantenu a Lysou (Germania Inferior) byla neoficiálně přenechána sálským Frankům. Vizigóti na Garonně byli stále neklidnější, ale stále se drželi své smlouvy. Burgunďané v Sapaudii byli poddajnější, ale rovněž čekali na příležitost ke vzpouře. Alani na Loiře a ve Valentinois byli loajálnější, protože sloužili Římanům od porážky Jovína v roce 411 a obléhání Bazasu v roce 414. Naopak Alani na Loiře a ve Valentinois byli loajálnější. Částí Galie, kterou Římané stále bezpečně ovládali, bylo pobřeží Středozemního moře, oblast zahrnující Aurelianum (střední a horní tok Rýna až ke Kolínu nad Rýnem) a dolní tok Rhôny.

Historik Jordanes uvádí, že Attilu zlákal vandalský král Genseric, aby vedl válku proti Vizigótům. Genseric se zároveň snažil zasít rozpory mezi Vizigóty a Západořímskou říší. Jordanesovo líčení gótských dějin je však notoricky nespolehlivé. Jiní soudobí autoři nabízejí odlišné motivace: Justa Grata Honoria, sestra císaře Valentiniana III., byla rok předtím zasnoubena s bývalým konzulem Herculanem. V roce 450 poslala eunucha Hyacinta hunskému králi s prosbou o pomoc Attilovi při útěku z vězení a jako důkaz legitimity dopisu přiložila svůj prsten. Attila si to údajně vyložil jako nabídku její ruky k sňatku a jako věno si vyžádal polovinu říše. Požadoval, aby mu byla Honoria vydána spolu s věnem. Valentinián tyto požadavky odmítl a Attila toho využil jako záminky k ničivému tažení Galií. Hughes navrhuje, že realita tohoto výkladu by měla být taková, že Honoria využívala Attilova postavení čestného magistra militum k politickému nátlaku.

Dalším konfliktem, který vedl k válce, byla skutečnost, že v roce 449 zemřel franský král (pravděpodobně Chlodio) a jeho dva synové se přeli o nástupnictví: zatímco starší syn hledal Attilovu pomoc, mladší se postavil na stranu Aetia, který ho adoptoval. Identita mladšího prince, kterého historik Priscus viděl v Římě, zůstává nejasná, i když se předpokládá, že šlo o Merowecha a jeho syna Childerika I.

Počátkem roku 451 Attila se svými stoupenci a velkým počtem spojenců překročil Rýn a 7. dubna vyplenil Divodurum (dnes Metz). Další napadená města lze určit podle hagiografií psaných na památku jejich biskupů: Servác z Tongerenu údajně svými modlitbami zachránil Tongeren, stejně jako Genevieve zachránila Paříž. Lupovi, biskupovi z Troyes, se také připisuje záchrana jeho města, když se osobně setkal s Attilou. V těchto zprávách se uvádí, že byla napadena i mnohá další města, ačkoli archeologické nálezy neukazují žádnou destrukční vrstvu datovanou do časového rámce invaze. Nejpravděpodobnějším vysvětlením Attilova rozsáhlého pustošení Galie je, že Attilova hlavní kolona překročila Rýn u Wormsu nebo Mohuče a poté táhla na Trevír, Metz, Remeš a nakonec Orleáns, přičemž vyslala malý oddíl na sever do franského území, aby tam plenil venkov. Toto vysvětlení by podpořilo literární důkazy, podle nichž byla severní Galie napadena, a archeologické důkazy, podle nichž nebyla vypleněna hlavní populační centra.

Attilovo vojsko dosáhlo Aurelianum (dnešní Orleáns ve Francii) ještě před červnem. Podle Jordanese slíbil alanský král Sangiban, do jehož foederátské říše patřilo i Aurelianum, otevřít městské brány. Toto obléhání je potvrzeno ve zprávě Vita S. Aniani a v pozdější zprávě Řehoře z Tours, ačkoli Sangibanovo jméno se v jejich zprávách neobjevuje. Obyvatelé Aurelianum však zavřeli brány před postupujícími útočníky a Attila začal město obléhat, zatímco čekal, až Sangiban splní svůj slib. O obléhání Aurelianum existují dvě různá vyprávění a Hughes naznačuje, že jejich kombinace umožňuje lépe pochopit, co se vlastně stalo. Po čtyřech dnech prudkých dešťů zahájil Attila 14. června závěrečný útok, který byl přerušen kvůli blížící se římské koalici. Moderní badatelé se spíše shodují na tom, že obléhání Aurelianum bylo vrcholem Attilova útoku na Západ a neochvějná obrana města Alany byla skutečným rozhodujícím faktorem války roku 451. Na rozdíl od Jordanese Alani nikdy neplánovali přeběhnout, protože byli věrnou páteří římské obrany v Galii.

Když se magister utriusque militiae Flavius Aetius dozvěděl o invazi, přesunul rychle své vojsko z Itálie do Galie. Podle Sidonia Apollinaria vedl vojsko složené z „několika málo a řídkých pomocných oddílů bez jediného řádného vojáka“. Uváděný zanedbatelný počet římských vojáků je dán tím, že většina Aetiova vojska byla umístěna v Galii. Aetius se okamžitě pokusil přesvědčit Theodorika I., krále Vizigótů, aby se k němu připojil. Theodorich se údajně dozvěděl, jak málo vojáků má Aetius u sebe, a rozhodl se, že bude moudřejší počkat a postavit se Hunům ve vlastních zemích, takže se Aetius poté obrátil na bývalého pretoriánského prefekta Galie Avita s žádostí o pomoc. Podle tradice se Avitovi podařilo přesvědčit nejen Theodorika, aby se přidal k Římanům, ale také řadu dalších váhajících barbarů žijících v Galii. Koalice se shromáždila v Arles, než se přesunula vstříc Gótům do Toulouse, a vojsko zásoboval Tonantius Ferreolus, který se na hunský útok připravoval již několik let. Spojené vojsko pak táhlo na Aurelianum (Orléans) a 14. června dosáhlo tohoto města.

Z Orleáns pronásledoval Aetius se svou koalicí Attilu, který opouštěl Galii s většinou svých cílů. Podle Jordanese se v noci před hlavní bitvou někteří Frankové, kteří se spojili s Římany, střetli s oddílem Gepidů věrných Attilovi a utkali se s nimi v potyčce. Jordanesem zaznamenaný počet 15 000 mrtvých na obou stranách při této potyčce není ověřitelný. Attila na své ústupové trase vytvořil taktickou prodlevu, aby ho Aetius nemohl dostihnout dříve, než dorazí na vhodné místo bitvy. Obě vojska se nakonec setkala někde na Katalaunských polích kolem 20. června, což je datum, které poprvé navrhl J. B. Bury a které od té doby mnozí přijali, i když někteří autoři navrhují první týden v červenci nebo 27. září.

Podle tradice nechal Attila své věštce ráno v den bitvy prozkoumat vnitřnosti oběti. Předpověděli, že Huny postihne katastrofa, ale jeden z nepřátelských vůdců bude zabit. Attila otálel až do deváté hodiny (asi do 14:30), aby blížící se západ slunce pomohl jeho vojákům v případě porážky uprchnout z bojiště. Hughes k tomu zaujímá vlastní interpretaci a poznamenává, že tato věštba může být ukazatelem Attilova barbarství, a tedy možná výmyslem. Uvádí, že volba začít bitvu v devátou hodinu byla způsobena tím, že obě strany strávily celý den pečlivým rozmístěním svých koaličních armád.

Podle Jordanese se Katalaunská rovina zvedala na jedné straně prudkým svahem k hřebenu; tento geografický prvek dominoval bojišti a stal se centrem bitvy. Hunové nejprve obsadili pravou stranu hřebene, zatímco Římané levou, přičemž hřeben mezi nimi zůstal neobsazený. Jordanes vysvětluje, že Vizigóti drželi pravou stranu, Římané levou, přičemž uprostřed byl obklíčen Sangiban nejisté loajality a jeho Alani. Hunská vojska se pokusila hřeben dobýt, ale byla předstižena Římany pod vedením Aetia a Góty pod vedením Thorismunda.

Jordanes dále uvádí, že Theodorik, který vedl své muže proti nepřátelským Amalům, byl při útoku zabit, aniž by si toho jeho muži všimli. Dále uvádí, že Theodorik byl buď shozen z koně a udupán k smrti svými postupujícími muži, nebo zabit kopím Amalinga Andaga. Vzhledem k tomu, že Jordanes sloužil jako notář Andagova syna Gunthigise, i kdyby tato druhá verze nebyla pravdivá, byla tato verze jistě hrdou rodinnou tradicí.

Jordanes pak tvrdí, že Vizigóti předstihli rychlost vedle nich stojících Alanů a vrhli se na Attilovu vlastní hunskou hospodářskou jednotku. Attila byl nucen hledat útočiště ve vlastním táboře, který opevnil vozy. Římsko-gotská výprava se při pronásledování zřejmě prohnala hunským táborem; když padla noc, Thorismund, syn krále Theodorika, vracející se do přátelských řad, omylem vstoupil do Attilova ležení. Tam byl v následné šarvátce zraněn, než ho jeho stoupenci stačili zachránit. Tma také oddělila Aetia od jeho vlastních mužů. Protože se obával, že je postihla katastrofa, strávil zbytek noci se svými gótskými spojenci.

Následujícího dne, když Gótové a Římané zjistili, že bojiště je „plné mrtvol a Hunové se neodvažují vyrazit“, sešli se, aby rozhodli o svém dalším postupu. Protože věděli, že Attila má málo zásob a „v přiblížení mu brání sprška šípů umístěná v hranicích římského tábora“, začali obléhat jeho tábor. V této zoufalé situaci zůstal Attila neohrožený a „navršil pohřební hranici z koňských sedel, takže kdyby na něj nepřítel zaútočil, byl rozhodnut vrhnout se do plamenů, aby nikdo neměl radost z jeho zranění a aby pán tolika ras nepadl do rukou nepřátel“.

Zatímco byl Attila obležen ve svém táboře, Vizigóti pátrali po svém zmizelém králi a jeho synovi Thorismundovi. Po dlouhém pátrání našli Theodorichovo tělo „tam, kde mrtví leželi nejhustěji“, a s hrdinskými písněmi ho odnesli před zraky nepřítele. Když se Thorismund dozvěděl o smrti svého otce, chtěl zaútočit na Attilovo ležení, ale Aetius ho od toho odradil. Podle Jordanese se Aetius obával, že kdyby byli Hunové zcela zničeni, Vizigóti by zrušili svou věrnost římské říši a stali by se ještě vážnější hrozbou. Aetius proto přesvědčil Thorismunda, aby se rychle vrátil domů a zajistil si trůn pro sebe dříve, než se to podaří jeho bratrům. Jinak by mezi Vizigóty vypukla občanská válka. Thorismund se rychle vrátil do Tolosy (dnešní Toulouse) a bez odporu se stal králem. Řehoř z Tours tvrdí, že Aetius použil stejnou argumentaci, aby propustil své franské spojence, a kořist z bojiště shromáždil pro sebe.

Primární prameny poskytují jen málo informací o výsledku bitvy, s výjimkou Jordanese. Všechny zdůrazňují počet obětí bitvy a počínaje Cassiodorem na počátku 6. století se bitva stále více považovala za gótské vítězství.

Hydatius uvádí:

Hunové porušili mír a vyplenili galské provincie. Dobyli mnoho měst. Na Katalaunských pláních, nedaleko města Metz, které dobyli, byli Hunové s Boží pomocí poraženi v bitvě a porazili generála Aetia a krále Theoderika, kteří mezi sebou uzavřeli mírovou smlouvu. Boj přerušila noční tma. Král Theoderic tam byl uložen k zemi a zemřel. V této bitvě údajně padlo téměř 300 000 mužů. – Hydatius, Chronicon, 150.

Prosper, současník bitvy, uvádí:

Po zabití svého bratra se Attila posílil zdroji zemřelého a přinutil mnoho tisíc sousedních národů k válce. Tuto válku, kterou vyhlásil jako strážce římského přátelství, povede pouze proti Gótům. Když však překročil Rýn a mnohá galská města zažila jeho divoké útoky, náš národ i Gótové se brzy dohodli, že se spojeneckými silami postaví zuřivosti svých hrdých nepřátel. A Aetius byl tak prozíravý, že když se odevšad narychlo shromáždili bojovníci, postavila se proti protivníkovi nikoliv nerovná síla. Ačkoli porážka všech, kdo tam padli, byla nevyčíslitelná – neboť ani jedna strana neustoupila -, zdá se, že Hunové byli v této bitvě poraženi, protože ti z nich, kteří přežili, ztratili chuť bojovat a vrátili se domů. -Prosper, Epitoma Chronicon, s.a. 451.

Galské kroniky z let 452 a 511 uvádějí:

Attila vstoupil do Galie, jako by měl právo žádat o ženu, která mu byla dlužna. Uštědřil mu tam porážku a utrpěl ji, načež se stáhl do své vlasti. -Chronica Gallica Anno 452, s.a. 451.

Patricij Aetius s gótským králem Theodorikem bojovali proti hunskému králi Attilovi u Trikassu na Mauricijské planině, kde byl Theodorik zabit, není jisté kým, a Laudaricus, Attilův příbuzný, a těl bylo nespočet. -Chronica Gallica Anno 511, s.a. 451.

Paschální kronika, která zachovala zkomolenou a zkrácenou Priscovu pasáž, uvádí:

V době, kdy byli císaři Theodosius a Valentinián Augustiniáni, táhl Attila z rodu Gepidských Hunů proti Římu a Konstantinopoli s mnohatisícovým vojskem. Prostřednictvím gótského velvyslance oznámil římskému císaři Valentiniánovi: „Attila, můj a tvůj pán, ti mým prostřednictvím přikazuje, abys pro něj připravil palác.“ Valentinián se rozhodl, že se bude muset vrátit do Říma. Totéž oznámil prostřednictvím gótského vyslance Theodosiovi, císaři v Konstantinopoli. Aetius, první muž senátorské hodnosti v Římě, uslyšel přílišnou troufalost Attilovy zoufalé odpovědi a vydal se k Alarichovi do Galie, který byl kvůli Honoriovi nepřítelem Říma. Naléhal na něj, aby se k němu připojil a postavil se proti Attilovi, protože ten zničil mnoho římských měst. Nečekaně se proti němu pustili, když tábořil u řeky Danubios, a pobili jeho mnohatisícovou armádu. Alarich, který byl v boji zraněn sagitou, zemřel. Podobně zemřel i Attila, kterého odneslo krvácení z nosu, když v noci spal se svou hunskou konkubínou. Existovalo podezření, že ho tato dívka zabila. O této válce psal velmi moudrý Priscus Thrácký. -Chronicon Paschale, s. 587.

Jordanes uvádí počet mrtvých v této bitvě na 165 000, bez započtení obětí francouzsko-gepidské šarvátky předcházející hlavní bitvě. Historik Hydatius, který žil v době Attilova vpádu, uvádí počet 300 000 mrtvých. Zkomolená Fredegarova kronika uvádí, že v předchozí bitvě na Loiře bylo pobito 200 000 Gótů a 150 000 Hunů. Nabízené údaje jsou nevěrohodně vysoké, ale bitvu jako mimořádně krvavou zaznamenaly všechny primární prameny. Nakonec je to právě Jordanesův spis, který vede k rozdílným názorům v moderních interpretacích výsledku bitvy.

Jako římské vítězství

Moderní badatelé v tradičním podání přebírají velmi přímočarý výklad Jordanese, i když obvykle s různými spornými body. Moderní učenci se většinou shodují na tom, že bitva se odehrála na dlouhém hřebeni, nikoli na rovině s kopcem na jedné straně. Hughes tvrdí, že Hunové se rozmístili ve středu a jejich vazalové na křídlech, protože očekávali římský pěchotní střed s jezdeckými křídly. Tímto způsobem mohl Attila neorganizovaným hunským stylem boje sevřít střed, zatímco většina jeho vojska se soustředila na prolomení jednoho nebo obou nepřátelských boků. Hughes však tvrdí, že Římané s tím počítali, a proto do středu formace umístil Alany, kteří byli zkušenými jezdci a měli pokročilé znalosti o tom, jak bojovat vedle římského stylu války. Bachrach také poznamenává, že Jordanesův názor o umístění Alanů do středu kvůli neloajalitě je z Jordanesovy strany neobjektivní.

Jordanesův popis bitvy se podle Hughese odehrává z římské perspektivy. Attilovy síly dorazily na hřeben jako první, na pravé straně, dříve než tuto pozici mohli zaujmout Vizigóti. Poté Aetiovi Římané dorazili na levou stranu hřebene a odrazili Gepidy, když se blížili. Nakonec se Alani a Vizigóti pod vedením Thorismunda probojovali nahoru, zajistili střed hřebene a udrželi jej proti Attilovi. Hughes se však od běžných výkladů liší v tom, že Thorismunda umisťuje mezi hlavní síly Alanů a Vizigótů, nikoli na vizigótské křídlo. Například MacDowall umisťuje Thorismunda na pravou stranu bojiště. Závěrečnou fázi bitvy charakterizuje gótský pokus o obsazení pravé strany hřebene, při němž je Theodorich zabit, přičemž zbytek jeho vojska o jeho smrti neví. V tomto okamžiku Thorismund lokalizoval Attilovo postavení v hunské bitevní linii a zaútočil na hunský střed, přičemž téměř zabil samotného Attilu a donutil hunský střed k ústupu. Obě armády upadly do zmatku, když se setmělo, a ani jedna strana neznala výsledek bitvy až do následujícího rána.

Po bitvě se spojenci rozhodli, co budou dělat dál, a rozhodli se Attilu na několik dní obléhat, zatímco budou jednat o dalším postupu. Aetius údajně přesvědčil Thorismunda i Góty a také Franky, aby opustili bitvu a vrátili se domů. Hughes tvrdí, že vzhledem k tomu, že Frankové v bitvě vedli občanskou válku a Thorismund měl pět bratrů, kteří si mohli uzurpovat jeho nově nabyté postavení krále, je pravděpodobné, že jim to Aetius skutečně poradil. O“Flynn tvrdí, že Aetius přesvědčil Vizigóty, aby se vrátili domů, aby eliminoval skupinu nestálých spojenců, a tvrdí, že nechal Attilu utéct, protože by stejně rád uzavřel spojenectví s Huny jako s Vizigóty. Většina historiků také sdílí názor, že v tomto okamžiku byla Attilova „aura neporazitelnosti“ narušena a že Aetius nechal Huny ustoupit v naději, že se s nimi bude moci vrátit k partnerskému stavu a v budoucnu čerpat z Hunů vojenskou podporu.

Jako římská porážka nebo nerozhodnost

Hyun Jin Kim navrhl, že celá bitva je hrou na bitvu u Marathonu, kde Římané jsou Plateané na levé straně, Alané slabý athénský střed a Gótové athénští řadoví vojáci na pravé straně, přičemž Theodorik je Miltiades a Thorismund Kallimachos. Návrat Gótů domů, aby Thorismundovi zajistili trůn, je stejný jako návrat do Athén, aby je ochránili před vzpourou a perským námořnictvem. Kimovy názory se však mezi badateli o tomto období setkaly se smíšeným přijetím, přičemž jeden recenzent poznamenal, že většina textu se rovná „zmatenému a nepřehlednému příběhu, zahrnujícímu přepisování dějin, genealogií a chronologií… zhoršenému podivnými a neobratnými záměnami“. Jeho názor, že Attila v bitvě zvítězil, je proto třeba brát se skepsí.

Jiní autoři však považují bitvu za nerozhodnou. Tento druhý názor je poměrně široce přijímán, ačkoli se o výsledku jako celku stále vedou spory.

Kimova domněnka, že Jordanes je paralelou k Hérodotovi, byla zaznamenána již dříve. Franz Altheim uvedl paralelu mezi Katalaunskými poli a Salamínou a domníval se, že vyprávění o bitvě je zcela vymyšlené. John Wallace-Hadrill vytyčil paralelu mezi Aetiem a Themistoklem, pokud jde o údajné úskoky po bitvě v některých zprávách primárních pramenů. Jiní historikové si všimli jeho možných politických vyjádření k Jordánově současnosti, zejména pokud jde o bitvu u Vouille a gótské války ke konci Justiniánovy vlády. To nakonec vedlo hlavní proud badatelů k tomu, že se shodli na tom, že Jordanesův popis bitvy na Katalaunských polích je zkreslený, i když nesouhlasí s prohunskou interpretací výsledku.

Obě armády se skládaly z bojovníků mnoha národů. Kromě římských vojsk, Alanů a Vizigótů uvádí Jordanes mezi Aetiovými spojenci Franky, Sarmatské, Armoriciány, Liticiány, Burgundiány, Sasy, Ripariany a Olibrony (které popisuje jako „kdysi římské vojáky a nyní výkvět spojeneckých vojsk“), jakož i „další keltské nebo germánské kmeny“. Liticiani by mohli být buď Laeti, nebo Romano-Britoni, z nichž posledně jmenované Řehoř zaznamenává. Halsall tvrdí, že síly Armoriků tvořili rýnští limitané a stará britská polní armáda, a Heather předpokládá, že Vizigóti mohli mít v poli celkem asi 25 000 mužů. Drinkwater dodává, že bitvy se mohla účastnit frakce Alamanů, možná na obou stranách podobně jako Frankové a Burgunďané. Olibroni zůstávají neznámí, ačkoli se předpokládá, že šlo o germánské limitanei posádky.

Představu o velikosti skutečné římské armády lze získat ze studie A.H.M. Jonese Notitia Dignitatum. Tento dokument je seznamem úředníků a vojenských jednotek, který byl naposledy aktualizován v prvních desetiletích 5. století. Notitia Dignitatum uvádí 58 různých pravidelných jednotek a 33 limitanei sloužících buď v galských provinciích, nebo na blízkých hranicích; celkový počet těchto jednotek podle Jonesovy analýzy činí 34 000 u pravidelných jednotek a 11 500 u limitanei, tedy necelých 46 000 celkem. Tento údaj je však odhadem pro léta 395-425 a neustále se mění s novými výzkumy. Ztráta západořímských provincií v severní Africe měla za následek, že kromě předchozích ztrát přišla římská armáda o finanční prostředky na 40 000 pěšáků a 20 000 jezdců, což stačilo k tomu, aby byla po roce 439 n. l. trvale ochromena římská vojenská kapacita. Podle Herwiga Wolframa by při ročním příjmu 40 000 liber zlata v roce 450 n. l. musela západní říše vynaložit téměř dvě třetiny svých příjmů na udržení armády o síle 30 000 mužů. Hugh Elton uvádí stejný údaj v roce 450, ale náklady na udržení armády o 300 000 vojácích odhaduje na 31 625 liber zlata, tedy 7,6 solidů ročně na jednoho vojáka. Uvádí, že existovaly i další nevyčíslitelné vojenské náklady, jako jsou obranná zařízení, vybavení, logistické zásobování, papír, zvířata a další náklady. Velikost armády v roce 450 n. l. se tedy musela oproti stavu na konci roku 420 výrazně snížit.

Jordanesův seznam Attilových spojenců zahrnuje Gepidy pod vedením jejich krále Ardarika, stejně jako vojsko různých gótských skupin vedených bratry Valamirem, Theodemirem (otcem pozdějšího ostrogótského krále Theodorika Velikého) a Videmirem, potomky Amaliových Gótů. Sidonius nabízí rozsáhlejší seznam spojenců: Rugiové, Gepidové, Geloni, Burgundové, Sciriové, Bellonoti, Neuri, Bastarnové, Durynkové, Bructeriové a Frankové žijící podél řeky Neckar. E. A. Thompson vyslovuje podezření, že některá z těchto jmen jsou spíše čerpána z literární tradice než ze samotné události:

Bastarnae, Bructeri, Geloni a Neuri zmizeli stovky let před příchodem Hunů, zatímco Bellonoti nikdy neexistovali: učený básník měl pravděpodobně na mysli Balloniti, národ, který si Valerius Flaccus vymyslel téměř o čtyři století dříve.

Na druhou stranu se Thompson domnívá, že přítomnost Burgundů na hunské straně je věrohodná, a poznamenává, že jedna skupina je doložena na východ od Rýna; stejně tak se domnívá, že ostatní národy, které Sidonius zmiňuje (Rugiové, Scirové a Durynkové), byly účastníky této bitvy.

Thompson v poznámce pod čarou poznamenává: „Pochybuji, že by Attila dokázal uživit armádu čítající i 30 000 mužů.“ Lindner tvrdí, že přechodem přes Karpaty do oblasti dnešního Maďarska přišli Hunové o svou nejlepší logistickou základnu a pastviny a že Velká uherská nížina mohla uživit pouze 15 000 jízdních kočovníků. Kim poznamenává, že Hunové nadále používali desítkový systém Xiongnu, což znamená, že jejich armáda byla pravděpodobně organizována do divizí o 10, 100, 1000 a 10 000 členech, ale skutečné odhady hunské vojenské kapacity nelze určit. O jejich barbarských spojencích se však v jiných pramenech objevují zmínky v jiných obdobích: v roce 430 n. l. Kr. byl hunský král Octar poražen silou 3000 Neckarských Burgundů, kteří se později dostali do hunského područí, a Heather odhaduje, že jak Gepidové, tak Amalští Gótové mohli mít v bitvě u Nedao v roce 454 každý maximálně 15 000 mužů. Celkové hunské síly tedy mohly pravděpodobně přesáhnout 48 000 mužů. To do jisté míry podporuje i Chronicon Paschale, v němž se dochoval velmi zkrácený a zkomolený zlomek Priscova líčení tažení, podle něhož Attilovy síly čítaly desítky tisíc mužů.

Spojené síly federátů by byly mnohem početnější než Aetiova vlastní římská armáda, která se v té době značně zmenšila. Za předpokladu, že hunské a germánské síly byly zhruba stejně velké jako římská a federativní armáda, mohlo být účastníků bitvy celkem více než 100 000 bojovníků. Nepočítáme přitom nevyhnutelné služebníky a stoupence tábora, kteří obvykle uniknou zmínkám v primárních pramenech.

Skutečná poloha Katalaunských polí byla dlouho považována za nejasnou. Současná vědecká shoda panuje v tom, že neexistuje žádná jednoznačná lokalita, pouze se předpokládá, že se nachází v blízkosti Châlons-en-Champagne (dříve nazývaného Châlons-sur-Marne) nebo Troyes. Historik Thomas Hodgkin lokalizoval místo poblíž Méry-sur-Seine. Novější vyhodnocení lokality provedl Phillippe Richardot, který navrhl polohu La Cheppe, mírně severně od dnešního města Chalons.

Simon Macdowall ve svém titulu Osprey z roku 2015 navrhuje, aby se bitva odehrála u Montgueux západně od Troyes. Macdowall jde dokonce tak daleko, že tábořiště římské aliance umisťuje do Fontvannes, několik kilometrů západně od navrhovaného bojiště, a Attilovo ležení umisťuje na Seinu u Saint-Lyé. Vychází přitom z dřívější práce M. Girarda, který dokázal identifikovat Mauricu jako hřeben „les Maures“ u Montgueux na základě druhé Additamenta Altera k Prosperově Epitoma Chronicon, kde se uvádí, že se odehrála pět římských mil od Tecis nebo Tricasses, dnešního Troyes. Silnice v této oblasti je známá jako „Voie des Maures“ a úpatí hřebene místní obyvatelé nazývají „l“enfer“. Malý potok poblíž bojiště, který teče do Troyes, je dodnes známý jako „la Riviere de Corps“. Podle MacDowalla moderní mapy nadále označují pláně v oblasti jako „les Maurattes“. Hřeben u Montgueux je v současnosti nejdůkladněji prozkoumaným návrhem na umístění bojiště.

V roce 1842 objevil dělník ve vesnici Pouan-les-Vallées na jižním břehu řeky Aube pohřeb, který tvořila kostra s řadou šperků a zlatých ozdob, pohřbená se dvěma meči. Podle povahy hrobových předmětů se původně předpokládalo, že jde o pohřeb Theodorika, Hodgkin se však vyjádřil skepticky a předpokládal, že tento elitní pohřeb patřil knížecímu germánskému válečníkovi, který žil v 5. století. Pouanský poklad je uchováván v Musée Saint-Loup (Musée d“Art d“Archéologie et de Sciences Naturelles) v Troyes. Dosud není známo, zda nález souvisí s bitvou, či nikoli.

Bezprostřední a dlouhodobé důsledky bitvy na Katalaunských polích jsou poněkud sporné. Attila se v roce 452 vrátil k invazi do západořímské říše, která byla úspěšnější než jeho vpád do Galie. Po tříměsíčním obléhání Aquileie, které uspořádal Aetius v naději, že tím vyčerpá celou sezónu svého tažení, Attila město srovnal se zemí a zpustošil Pádské údolí. Aetius, bez pomoci federátů v Galii a bez vojenských kapacit, které by Attilu samy zastavily, vyslal vyslanectví složené z papeže Lva I., Trygeta a Gennadia Aviena, aby s Attilou vyjednali dohodu. Attila se nakonec z Itálie stáhl, pravděpodobně kvůli místnímu hladomoru a nemocem v jeho armádě. Někteří autoři tvrdí, že tento sled vojenských fiasek Aetia nakonec vedl k jeho pádu. Merrils a Miles také tvrdí, že vedla k pádu Valentiniana III. v důsledku Aetiova zavraždění. To nedávno zpochybnila Meghan McEvoyová, která tvrdí, že Valentinián III. chtěl být aktivním císařem a jednoduše potřeboval odstranit svého správce a že neexistovala žádná skutečná přímá příčina Aetiovy vraždy.

V Galii byly účinky poněkud výraznější. Hughes tvrdí, že jejich pomoc na Katalaunských pláních vedla Góty ke zničení Alanů a obléhání Orleáns, protože se domnívali, že za své služby nebyli dostatečně odměněni. To zase vedlo k dalším ústupkům vůči Gótům ze strany Aetia poté, co Thorismunda zavraždil jeho bratr, který byl k Římanům vstřícný. Domnívá se, že to mohl být okamžik, kdy Gótové získali stejné postavení nezávislého království, jaké měl Gaiseric. Na druhou stranu Kim tvrdí, že bitva vedla k úpadku římského vlivu v severní Galii a posílila postavení sálských Franků a Burgundů. Tvrdí, že nakonec vedla k vítězství Childerika a Franků nad Góty, římským comesem Pavlem, který nahradil Aegidia, a Odoacrem, který se vrátil k Dunaji. To zajistilo Frankům nadvládu v Galii a Odoakarovi návrat k moci jako králi Sciriů. To nakonec vedlo k jeho službě v posledních letech Západořímské říše a k založení Italského království.

Tackholm si výrazně všímá rostoucího významu bitvy v gotických dějinách. Ukazuje, že soudobé prameny uvádějí, že bitva byla nerozhodná, a připisují zásluhy Aetiovi, zatímco pozdější prameny bitvu považují za gótské vítězství a významný bod gótské hrdosti. Toho si všímá i Barnish, který tvrdí, že Cassiodorova a Jordanova díla měla v úmyslu vykreslit Clovise, který válčil s Ostrogóty, jako nového Attilu a Theodorika Velikého jako nového Aetia. V římských pramenech, například u Prokopia a Victora Tunnensis, však Aetius zůstává ústřední postavou, na kterou je hrdý a důležitý.

Za nejdůležitější důsledek bitvy se obvykle považuje její dopad na dlouhodobou hunskou hegemonii v Evropě, na což existují různé názory.

Tradiční pohled: bitva měla makrohistorický význam

Bitvu na Katalaunských pláních poprvé v moderní historické perspektivě popisuje Edward Gibbon, který ji označil za poslední vítězství dosažené ve jménu Západořímské říše. První samostatný historický přehled bitvy podal Edward Creasy, který ji prohlásil za triumf křesťanské Evropy nad pohanskými divochy z Asie, který zachránil klasické dědictví a evropskou kulturu.

Attilovy útoky na západní říši byly brzy obnoveny, ale nikdy neohrozily civilizovaný svět tak, jako tomu bylo před jeho porážkou u Châlonsu, a po jeho smrti, dva roky po této bitvě, byla obrovská říše, kterou jeho génius založil, brzy rozvrácena úspěšnými vzpourami poddaných národů. Jméno Hunů přestalo na několik století vzbuzovat v západní Evropě hrůzu a jejich nadvláda zanikla spolu s životem velkého krále, který ji tak strašlivě posílil.

John Julius Norwich, historik známý svými pracemi o Benátkách a Byzanci, poněkud opakuje Creasyho slova o bitvě u Châlonsu:

Nikdy bychom neměli zapomínat, že v létě roku 451 a znovu v roce 452 visel na vlásku osud celé západní civilizace. Kdyby hunská armáda nebyla v těchto dvou po sobě jdoucích taženích zastavena, kdyby její vůdce svrhl Valentiniana z trůnu a zřídil si vlastní hlavní město v Ravenně nebo v Římě, není pochyb o tom, že by se Galie i Itálie proměnily v duchovní a kulturní pouště.

Moderní autoři se však od tohoto pohledu většinou odklonili a někteří bitvu označují za bitvu, která zlomila mýtus o hunské neporazitelnosti. Parker ji označil za triumf římské obranné strategie. Arther Ferrill poznamenává, že kromě bitvy u Qarqaru (Karkaru) šlo o první významný konflikt, do kterého byly zapojeny velké aliance na obou stranách. Žádný z národů nedominoval ani na jedné straně; spíše se setkaly dvě aliance, které bojovaly na svou dobu překvapivě koordinovaně. Meghan McEvoy také uvádí, že Aetiovo úspěšné vybudování a využití federátů v Galii bylo důkazem jeho diplomatických a správních schopností, stejně jako vlivu jeho vojenských úspěchů. Ferrill píše:

Poté, co se Attila zmocnil Rýna, přesunul se do střední Galie a oblehl Orleán. Kdyby dosáhl svého cíle, měl by silnou pozici k pokoření Vizigótů v Akvitánii, ale Aetius proti Hunům sestavil mocnou koalici. Římský vůdce pracoval horečně a vytvořil mocné spojenectví Vizigótů, Alanů a Burgundů, které spojil s jejich tradičním nepřítelem, Římany, na obranu Galie. Přestože všechny strany, které se podílely na ochraně západořímské říše, spojovala nenávist k Hunům, byl to od Aetia pozoruhodný úspěch, že je dokázal vtáhnout do účinného vojenského svazku.

Dokonce i Hyun Jin Kim, který obhajuje hunské vítězství, se domnívá, že bitva měla zásadní vliv na budoucnost římské Galie. Především vyvrací tvrzení, že šlo o náboženské a kulturní vítězství nad středoasijskými Huny. Kim tvrdí, že bitva výrazně oslabila vojenskou kapacitu Alanů, Vizigótů a Římanů, což umožnilo franskou a burgundskou hegemonii v severní Galii. Domnívá se také, že nastartovala kariéru Odoakera, který měl později založit vlastní království v Itálii poté, co sesadil posledního západořímského císaře a podřídil se Konstantinopoli.

Opačný názor: bitva neměla makrohistorický význam

J. B. Bury však vyjadřuje zcela jiný názor:

Bitva u Mauriky byla bitvou národů, ale její význam byl v konvenční historii nesmírně zveličen. V žádném rozumném smyslu ji nelze označit za jednu z rozhodujících bitev světa. Galské tažení ve skutečnosti rozhodl strategický úspěch spojenců, kteří odřízli Attilu od Orleánska. Bitva se odehrála v době, kdy už byl na ústupu, a její význam spočíval v poškození jeho prestiže jako neporazitelného dobyvatele, v oslabení jeho sil a v tom, že mu zabránila rozšířit rozsah jeho pustošivých akcí.

Toto hodnocení potvrzují i Hughes, Bachrach a Kim, kteří tvrdí, že skutečným zlomem invaze do Galie byla úspěšná obrana Orleánsu. Domnívají se, že k bitvě na Katalaunských pláních došlo v době, kdy Attila již ustupoval z Galie. Bury se také domnívá, že jako celek by bitva na Katalaunských pláních nijak vážně nezměnila dějiny, kdyby byla hunským vítězstvím:

Kdyby Attila zvítězil, kdyby porazil Římany a Góty u Orleánsu, kdyby vzal Galii na milost a přenesl – a nemáme důkazy, že to bylo jeho záměrem – sídlo své vlády a bydliště svého lidu od Theissy k Seině nebo Loiře, není důvod se domnívat, že by se běh dějin vážně změnil. Vždyť vláda Hunů v Galii mohla být otázkou pouhého roku či dvou; nemohla zde přežít, stejně jako nepřežila v Uhrách smrt velkého krále, na jehož rozumu a osobním charakteru závisela. Aniž bychom znehodnocovali úspěch Aetia a Theoderika, musíme uznat, že v nejhorším případě bylo nebezpečí, které odvrátili, zcela jiného řádu než otázky, o něž šlo na polích u Platají a Metaury. Kdyby Attila ve svém tažení uspěl, pravděpodobně by se mu podařilo donutit Honorii ke kapitulaci, a kdyby se z jejich manželství narodil syn, který by byl v Galii prohlášen Augustem, Hunové by mohli mít značný vliv na osudy této země; tento vliv by však pravděpodobně nebyl protiřímský.

Navzdory jeho názorům na bitvu je pozoruhodné, že Bury, který nepovažuje bitvu u Chalónsu za makrohistoricky významnou, charakterizuje Aetiovu vládu takto: Aetius byl od konce regentství až do své smrti pánem říše na západě a je třeba přičíst jeho politice a zbraním, že se císařská vláda ve všech provinciích do poloviny 5. století nezhroutila.“ (Bury: „Aetius byl od konce regentství až do své smrti pánem říše na západě. Bury se domnívá, že není nikdo, kdo by byl schopen Aetia nahradit. Zároveň se však domnívá, že bitva u řeky Nedao měla pro evropské dějiny mnohem větší význam než bitva na Katalaunských pláních, což je názor, který sdílí i mnozí moderní autoři. Kim tvrdí, že Hunové přispěli k nastartování vývoje středověké Evropy v období raného stěhování národů zavedením východoasijských, středoasijských a íránských kulturních a společenských zvyklostí, čímž souhlasí s Burym, že výsledek bitvy by Evropu neproměnil v kulturní poušť.

Zdroje

 1. Battle of the Catalaunian Plains
 2. Bitva na Katalaunských polích
 3. ^ The Getica (or „Gothic History“), our principal source for this battle, is the work of Jordanes, who acknowledges that his work is based on Cassiodorus“ own Gothic History, written between 526 and 533. However, the philologist Theodor Mommsen argued that Jordanes“ detailed description of the battle was copied from lost writings of the Greek historian Priscus. It is available in an English translation by Charles Christopher Mierow, The Gothic History of Jordanes (Cambridge: Speculum Historiale, 1966, a reprint of the 1915 second edition); all quotations of Jordanes are taken from this edition, which is in the public domain.
 4. ^ Connor Whately notes that Jordanes“ entire work may in fact be a political statement on the campaigns of Belisarius and the policies of Justinian, who also considers the Battle of Chalons to be the climax of the piece.[12] Barnish thinks it was used to portray Theodoric as the new Aetius and Clovis as the new Attila.[13] Hyun Jin Kim suggests the account is an allusion to the Battle of Marathon and severely distorted to fit Herodotus“ narrative format.[14] Therefore, any claims by Jordanes must be rigorously scrutinised, and the possibility that his entire account may be fabricated cannot be excluded.
 5. Simon MacDowall: Catalaunian Fields AD 451. Rome’s last great battle, Bloomsbury, London 2015, S. 55.
 6. Peter Geiss, Konrad Vössing: Die Völkerwanderung: Mythos – Forschung – Vermittlung. Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, ISBN 978-3-8470-1154-5 (google.com [abgerufen am 20. Juni 2021]).
 7. Martin Schanz: Geschichte der römischen Literatur: bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. C.H.Beck, 1969, ISBN 978-3-406-01398-0 (google.com [abgerufen am 20. Juni 2021]).
 8. Demandt, Magister militum, Sp. 654–656.
 9. Le nombre de combattants est estimé au minimum à deux grandes armées de part et d“autre, soit environ 24 000 à 25 000 combattants (hypothèse de Michel Rouche) mais d“autres historiens médiévaux n“ont pas hésité à évoquer un grand fracas d“hommes, mettant en prise plus de 100 000 hommes de part et d“autre. Il est certain que les chiffres médians décomptent déjà tous les participants ou groupes épars concernés par les déplacements militaires qui ne pouvaient être présents sur le lieu de la bataille.
 10. Un campus est un lieu à végétation basse ou rase, d“où l“observateur peut voir de loin
 11. Gabriel (1889-1991) Auteur du texte Groley, Ces fameux Champs catalauniques ! : nouvelle version de la bataille d“Attila localisée à Mauriac (Moirey) devenu Dierrey-Saint-Julien (Aube)… (Avec une bibliographie inédite (1951 à 1964) et une iconographie auboise de Saint-Loup…) / Gabriel Groley,… ; notes de Jean Amsler,…, 1964 (lire en ligne)
 12. Mot latin signifiant « limites, frontières ».
 13. Bóna-Hunok 81. o.
 14. Bóna-Hunok 56. o.
 15. Bóna-Hunok 82. o.
 16. a b c Bóna-Hunok 83. o.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.