I rozbiór Polski

Dimitris Stamatios | 19 stycznia, 2023

Streszczenie

Termin rozbiory Polski odnosi się przede wszystkim do rozbiorów i późniejszego rozpadu szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod koniec XVIII wieku. W latach 1772, 1793 i 1795 sąsiednie mocarstwa Rosja, Prusy i Austria stopniowo podzieliły między siebie Polskę i Litwę, tak że na mapie Europy od 1796 roku do końca I wojny światowej w 1918 roku przez ponad 120 lat nie istniało ani suwerenne państwo polskie, ani suwerenne państwo litewskie.

Po pokonaniu Prus w pokoju w Tylży w 1807 roku, Napoleon Bonaparte utworzył z ziem zaboru pruskiego II i III rozbioru Księstwo Warszawskie jako francuskie państwo satelickie. W 1809 r. na mocy pokoju w Schönbrunn powiększył księstwo o zachodnią Galicję, terytorium zaboru austriackiego z 1795 r. Po klęsce w wojnach wyzwoleńczych kongres wiedeński w 1815 r. zmniejszył wielkość księstwa o Poznań i Kraków. Księstwo stało się konstytucyjnym „Królestwem Polskim”, rządzonym w unii personalnej przez autokratycznego cesarza Rosji jako „Król Polski”.

W nawiązaniu do trzech rozbiorów Polski istnieje termin IV rozbiór Polski, który był później stosowany do różnych ograniczeń polskiego terytorium państwowego.

Po tym, jak Polska-Litwa, dualistyczne i federacyjne państwo włościańskie z królem na czele państwa wybieranym przez arystokrację w wolnym głosowaniu, została w drugiej połowie XVIII wieku poważnie osłabiona przez liczne wcześniejsze wojny i konflikty wewnętrzne (np. przez konfederacje), od 1768 roku znalazła się pod dominacją Rosji. Caryca Katarzyna II domagała się prawno-politycznego równouprawnienia tzw. dysydentów, jak nazywano wówczas liczną prawosławną wschodniosłowiańską ludność Polski-Litwy, ale także protestantów. Wywołało to jednak opór katolickiej szlachty polskiej (por. konfederacja barska 1768-1772).

Prusy wykorzystały tę niełatwą sytuację i wynegocjowały z Rosją strategię dla Polski. Ostatecznie królowi Fryderykowi II i carycy Katarzynie II udało się czysto dyplomatycznymi środkami doprowadzić do aneksji dużych obszarów Polski przez Austrię, Rosję i Prusy. Długo realizowany cel Prus, jakim było stworzenie mostu lądowego do Prus Wschodnich, został w ten sposób osiągnięty w 1772 roku.

Państwo, które pozostało po tym pierwszym rozbiorze, wprowadziło w jego obrębie różne reformy, w tym zniesienie zasady jednomyślności w sejmie cesarskim (liberum veto), poprzez którą Polska starała się odzyskać zdolność do działania. Ostatecznym zwieńczeniem reform było przyjęcie 3 maja 1791 r. liberalnej konstytucji. Taki zapał reformatorski, pod wpływem idei rewolucji francuskiej, był jednak sprzeczny z interesami absolutystycznych mocarstw ościennych i części konserwatywnej polskiej szlachty wysokiej (por. konfederacja targowicka 1792) i sprzyjał kolejnym rozbiorom w 1793 r., w których uczestniczyły Prusy i Cesarstwo Rosyjskie.

Nowy zabór spotkał się z ostrym oporem, tak że przedstawiciele mniejszej szlachty połączyli się z częścią mieszczaństwa i chłopstwa w powstaniu ludowym wokół Tadeusza Kościuszki. Po stłumieniu powstania kościuszkowskiego przez zaborców, Prusy i Rosja postanowiły w 1795 r. – ponownie z udziałem Austrii – dokonać całkowitego rozbioru polsko-litewskiej republiki szlacheckiej.

Już w pierwszej połowie XVII wieku Polska-Litwa weszła w długą fazę przeważnie niedobrowolnych konfliktów zbrojnych z sąsiadami. W szczególności powtarzające się starcia z Imperium Osmańskim (por. wojny otomańsko-polskie), Szwecją (por. wojny szwedzko-polskie) i Rosją (por. wojny rosyjsko-polskie) nadwyrężyły stabilność państwa związkowego.

Druga wojna nordycka

Konflikty wojenne, które poważnie wstrząsnęły państwem związkowym, rozpoczęły się w 1648 r. od zakrojonego na szeroką skalę powstania Chmielnickiego, ukraińskich Kozaków, którzy zbuntowali się przeciwko polskiemu panowaniu na Rusi Zachodniej. W traktacie perejasławskim Kozacy oddali się pod opiekę Rosji carskiej, co wywołało wojnę rosyjsko-polską w latach 1654-1667. Zwycięstwa i postęp Rusi oraz Kozaków ukraińskich pod Chmielnickim spowodowały także najazd szwedzki na Polskę od 1655 roku (por. II wojna północna), który w polskiej historiografii zyskał miano „krwawego” lub „potopu szwedzkiego”. Momentami Szwedzi posuwali się aż do Warszawy i Krakowa. Pod koniec lat 50. XVI wieku Szwecja została osłabiona i zepchnięta do defensywy przez wejście do wojny innych mocarstw, dzięki czemu Polska mogła wynegocjować status quo ante w pokoju oliwskim w 1660 roku. Spory z Rosją trwały jednak nadal i ostatecznie doprowadziły do zawarcia w 1667 r. niekorzystnego dla Polski traktatu rozejmowego, na mocy którego Rzeczpospolita utraciła na rzecz caratu rosyjskiego znaczne części swojego terytorium (Smoleńsk, lewobrzeżną Ukrainę z Kijowem) i miliony mieszkańców.

Polska była teraz osłabiona nie tylko terytorialnie. W zakresie polityki zagranicznej państwo związkowe stawało się coraz bardziej niezdolne do działania, a gospodarczo konsekwencje wojny oznaczały katastrofę: Połowa ludności zginęła w zawierusze wojennej lub została przesiedlona, 30 procent wsi i miasteczek zostało zniszczonych. Spadek produktów rolnych był dramatyczny, sama produkcja zboża osiągnęła zaledwie 40 procent przedwojennego poziomu. Do początku XVIII wieku Polska pozostawała w tyle w rozwoju społecznym i gospodarczym, czego nie udało się nadrobić aż do następnego stulecia.

Wielka wojna północna

Niemniej jednak nowe stulecie rozpoczęło się od kolejnej wyniszczającej wojny, III lub Wielkiej Wojny Północnej z lat 1700-1721, która dziś często jest postrzegana jako punkt wyjścia dla historii rozbiorów Polski. Ponowne spory o supremację w regionie Bałtyku trwały przez ponad 20 lat. Większość rozdarć połączyła się w traktacie w Preobrażenskoje tworząc „Ligę Północną” i ostatecznie pokonała Szwecję. Pokój w Nystad w 1721 r. przypieczętował koniec Szwecji jako znaczącej potęgi regionalnej.

Rola Polski-Litwy w tym konflikcie ujawniła aż nazbyt wyraźnie słabość Rzeczypospolitej. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny republika szlachecka nie była już równa wśród mocarstw bałtyckich. Raczej Polska-Litwa coraz bardziej popadała pod hegemonię Rosji. Nowy król Polski i elektor saski August II starał się jednak skorzystać na sporach o „Dominium maris baltici” i wzmocnić swoją pozycję oraz pozycję rodu Wettinów. Podłożem tych starań był zapewne w szczególności zamiar ustawienia sygnału dynastycznego w celu wymuszenia przeniesienia sasko-polskiej unii personalnej w upragnioną przez niego unię realną i monarchię dziedziczną (Polska-Litwa od momentu powstania w 1569 r. była monarchią elekcyjną).

Po pokonaniu przez Rosję wojsk szwedzkich pod Połtawą w 1709 r., „Liga Północna” znalazła się ostatecznie pod zwierzchnictwem Imperium Carskiego. Dla Polski decyzja ta oznaczała znaczną utratę znaczenia, gdyż nie mogła już wpływać na dalszy przebieg wojny. Rosja nie traktowała już podwójnego państwa polsko-litewskiego jako potencjalnego partnera sojuszniczego, a jedynie jako „przedpole” swojego imperium. Rosyjska kalkulacja polityczna przewidywała opanowanie republiki szlacheckiej w takim stopniu, aby pozostała ona wyłączona spod wpływu konkurujących ze sobą mocarstw. Polska weszła tym samym w epokę kryzysu suwerenności.

Sytuacja wewnątrz państwa była równie trudna jak sytuacja w polityce zagranicznej: oprócz prób zdobycia uznania na zewnątrz, elektorowi saskiemu Augustowi II, jako nowemu królowi polskiemu, zależało na zreformowaniu republiki w swoim interesie i rozszerzeniu władzy królewskiej. Nie miał jednak ani siły wewnętrznej, ani wystarczającego poparcia w Rzeczypospolitej, by przeforsować taką absolutystyczną reformę wbrew potężnej polskiej szlachcie. Wręcz przeciwnie: gdy tylko pojawił się na scenie ze swoimi reformatorskimi dążeniami, wśród szlachty uformował się opór, który ostatecznie doprowadził do zawiązania w 1715 r. konfederacji tarnogórskiej. Sierpniowy zamach stanu doprowadził do otwartego konfliktu. Rosja wykorzystała okazję, jaką była wojna domowa i ostatecznie swoją interwencją zapewniła sobie długoterminowe wpływy.

Pod koniec wielkiej wojny północnej w 1721 roku Polska była jednym z oficjalnych zwycięzców, ale to zwycięstwo przeczy coraz bardziej postępującemu procesowi podporządkowania Rzeczypospolitej hegemonicznym interesom państw ościennych, spowodowanemu i promowanemu przez „zbieg kryzysu wewnętrznego i zmianę konstelacji polityki zagranicznej”. De iure, oczywiście, Polska nie była jeszcze protektoratem Rosji, ale de facto utrata suwerenności była wyraźnie zauważalna. W kolejnych dekadach Rosja determinowała politykę polską.

Uzależnienie od zagranicy i opór w kraju

Jak duże było uzależnienie od innych mocarstw europejskich pokazała decyzja o sukcesji tronu po śmierci Augusta II w 1733 roku. Decyzję tę mieli podjąć nie tylko szlachta, czyli polskie ziemiaństwo. Oprócz mocarstw ościennych do dyskusji o sukcesji wtrąciły się także Francja i Szwecja, próbując osadzić na tronie Stanisława Leszczyńskiego. Trzy sąsiednie państwa Prusy, Rosja i Austria starały się jednak nie dopuścić do wstąpienia Leszczyńskiego na tron i jeszcze przed śmiercią Augusta II wzajemnie zobowiązały się do wspólnego kandydowania (Löwenwoldesches Traktat lub Traktat sojuszniczy trzech czarnych orłów). Kandydat Wettin miał być wykluczony. Polska szlachta zignorowała jednak decyzję sąsiednich stanów i zagłosowała większością głosów za Leszczyńskim. Rosja i Austria nie były jednak zadowolone z tej decyzji i przeforsowały kontrgłosowanie. Wbrew ustaleniom i bez konsultacji z Prusami, nominowali oni syna zmarłego króla, Wettyna Augusta III. Konsekwencją tego była trzyletnia wojna sukcesyjna, w której pokonana została antywettinowska konfederacja działdowska, a na zakończenie której Leszczyński abdykował. Na „święcie pacyfistycznym” w 1736 r. saski August III ostatecznie kupił sobie tytuł króla, zrzekając się własnych możliwości kształtowania państwa, kończąc tym samym bezkrólewie.

Wojujące konfederacje miały sparaliżować Rzeczpospolitą na niemal cały XVIII wiek. Konfrontacja różnych frakcji o odmiennych interesach uniemożliwiła przeprowadzenie reform w systemie opartym na zasadzie jednomyślności. Liberum veto” pozwalało każdemu pojedynczemu członkowi szlachty obalić wynegocjowany wcześniej kompromis poprzez sprzeciw. Wpływy sąsiednich mocarstw jeszcze bardziej potęgowały wewnętrzny podział Rzeczypospolitej, tak że np. przez całe panowanie Augusta III w latach 1736-1763 nie udało się pomyślnie zakończyć ani jednego sejmu cesarskiego, a tym samym nie uchwalono ani jednej ustawy. Bilans diet cesarskich w poprzednich latach również pokazuje paraliżujące działanie zasady jednomyślności: z ogólnej liczby 18 diet cesarskich w latach 1717-1733 tylko jedenaście zostało „wysadzonych w powietrze”, dwie zakończyły się bez podjęcia uchwały, a tylko pięć osiągnęło rezultaty.

Po śmierci Augusta III do władzy dążyły zwłaszcza dwa polskie rody szlacheckie Czartoryskich i Potockich. Jednak podobnie jak w przypadku bezkrólewia z 1733 r., sukcesja tronu znów stała się kwestią o wymiarze europejskim. Po raz kolejny o sukcesji nie decydowały bynajmniej polskie partie szlacheckie, ale główne mocarstwa europejskie, zwłaszcza duże państwa sąsiednie. Choć wynik elekcji królewskiej był całkowicie na korzyść Rosji, to jednak Prusy również odegrały decydującą rolę.

Król pruski Fryderyk II coraz częściej próbował realizować swoje interesy. Jak już opisał w testamentach z 1752 i 1768 roku, zamierzał stworzyć połączenie lądowe między Pomorzem a Prusami Wschodnimi, swoim „królestwem”, poprzez nabycie polskiej „pruskiej akcji królewskiej”. O znaczeniu tego nabytku świadczy częstotliwość, z jaką Fryderyk wielokrotnie odnawiał to życzenie. Jeszcze w 1771 roku pisał: „Polskie Prusy byłyby warte wysiłku, nawet gdyby nie było w nich Gdańska. Mielibyśmy bowiem Wisłę i swobodne połączenie z królestwem, co byłoby ważną rzeczą.”

Polska pod rosyjską hegemonią

Ponieważ Rosja nie byłaby skłonna zaakceptować takiego wzrostu potęgi Prus, król pruski szukał sojuszu z rosyjską cesarzową Katarzyną II. Pierwszą okazją do wykucia takiego rosyjsko-pruskiego porozumienia była nominacja nowego króla polskiego w kwietniu 1764 r. Prusy zaakceptowały wybór na tron polski wybranego przez Rosjan kandydata. Austria pozostała wyłączona z tej decyzji, więc Rosja praktycznie w pojedynkę przesądziła o sukcesji tronu.

Decyzja Rosji w sprawie osoby następcy tronu zapadła już dawno temu. Już w sierpniu 1762 r. caryca zapewniła sukcesję tronu byłemu sekretarzowi ambasady brytyjskiej Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i zawarła porozumienie ze szlacheckim rodem Czartoryskich o ich poparciu. Jej wybór padł na osobę bez władzy krajowej i o niewielkim znaczeniu politycznym. W oczach carycy słaby, prorosyjski król dawał „najlepszą gwarancję podporządkowania dworu warszawskiego dyrektywom Petersburga”. Fakt, że Poniatowski był kochankiem Katarzyny II, odegrał zapewne podrzędną rolę w tej decyzji. Niemniej jednak Poniatowski był czymś więcej niż tylko kłopotliwym wyborem, bowiem zaledwie 32-letni pretendent do tronu posiadał bogate wykształcenie, wielki talent do języków oraz dysponował rozległą wiedzą z zakresu dyplomacji i teorii państwa. Po wyborze 6 maja Poniatowski został wybrany na tron.

Poniatowski okazał się jednak nie tak lojalny i ustępliwy, na co liczyła caryca. Już po krótkim czasie przystąpił do daleko idących reform. Aby zagwarantować nowemu królowi możliwość działania także po wyborze, Sejm Cesarski postanowił 20 grudnia 1764 r. przekształcić się w konfederację generalną, która miała trwać właściwie tylko przez okres bezkrólewia. Oznaczało to, że przyszłe diety cesarskie zostały uwolnione od „liberum veto”, a do podejmowania uchwał wystarczyły decyzje większościowe (pluralis votorum). W ten sposób wzmocniono państwo polskie. Katarzyna II nie chciała jednak rezygnować z zalet trwałej blokady życia politycznego w Polsce, tzw. „polskiej anarchii”, i szukała sposobów na uniemożliwienie powstania systemu zdolnego do funkcjonowania i reform. W tym celu zmobilizowała prorosyjskich szlachciców i sprzymierzyła ich z prawosławnymi i protestanckimi dysydentami, którzy byli dyskryminowani od czasów kontrreformacji. W 1767 r. szlachta prawosławna połączyła się w Konfederację Sługocką, a protestancka w Konfederację Cierniową. Konfederacja radomska powstała jako katolicka odpowiedź na te dwie konfederacje. Zakończeniem konfliktu był nowy traktat polsko-rosyjski, który został przymusowo zatwierdzony przez sejm cesarski 24 lutego 1768 roku. Ten tzw. „wieczny traktat” zawierał manifestację zasady jednomyślności, rosyjską gwarancję dla integralności terytorialnej i dla politycznej „suwerenności” Polski, a także tolerancję religijną i prawno-polityczną równość dla dysydentów w sejmie cesarskim. Traktat ten nie trwał jednak długo.

Czynniki sprawcze: powstanie antyrosyjskie i wojna rosyjsko-turecka

Próby reform Poniatowskiego postawiły carycę Katarzynę przed dylematem: jeśli chciała je trwale powstrzymać, musiała zaangażować się militarnie. Ale to sprowokowałoby pozostałe dwa wielkie mocarstwa graniczące z Polską, które zgodnie z doktryną równowagi sił nie zaakceptowałyby wyraźnej hegemonii Rosji nad Polską. Jak pisze historyk Norman Davies, ustępstwa terytorialne na koszt Polski oferowały się jako „łapówka”, która miała przekonać je do milczenia. Rok 1768 szczególnie sprzyjał I rozbiorowi Polski. Sojusz prusko-rosyjski przybrał bardziej konkretne formy. Decydujące znaczenie miały tu zarówno wewnętrzne trudności polskie, jak i konflikty w polityce zagranicznej, z którymi musiała się zmierzyć Rosja: W obrębie Królestwa Polskiego nasiliła się niechęć polskiej szlachty do rosyjskich rządów protektoratu i otwartego lekceważenia suwerenności. Zaledwie kilka dni po przyjęciu „wiecznego traktatu”, 29 lutego 1768 r. zawiązała się antyrosyjska Konfederacja Barska, wspierana przez Austrię i Francję. Pod hasłem obrony „wiary i wolności” katoliccy i polscy republikanie połączyli siły, by wymusić wycofanie „wiecznego traktatu”, nawet siłą, oraz by walczyć z dominacją rosyjską i prorosyjskim królem Poniatowskim. Następnie wojska rosyjskie ponownie najechały na Polskę. Wola reform nasiliła się wraz ze zwiększeniem represji ze strony Rosji.

Po niej, zaledwie kilka miesięcy później jesienią, nastąpiło wypowiedzenie wojny przez Imperium Osmańskie przeciwko rosyjskiemu Imperium Carskiemu (zob. wojna rosyjsko-turecka 1768-1774), wywołane niepokojami wewnętrznymi w Polsce. Imperium Osmańskie od dawna nie pochwalało rosyjskich wpływów w Polsce i wykorzystało zamieszki do okazania solidarności z powstańcami. Rosja znalazła się teraz w wojnie na dwa fronty.

Ze względu na grożące umiędzynarodowienie konfliktu, wojna była współwywołaniem I rozbioru Polski, 1772: Osmanowie zawarli sojusz z polskimi powstańcami, z którymi sympatyzowały także Francja i Austria. Rosja natomiast czerpała wsparcie z Królestwa Wielkiej Brytanii, które oferowało doradców dla Cesarskiej Marynarki Wojennej. Kiedy jednak Austria rozważała oficjalne przystąpienie do wojny u boku Osmanów, splecione systemy sojuszy groziły umiędzynarodowieniem konfliktu z udziałem pięciu największych mocarstw europejskich.

Prusy, które od zawarcia w 1764 r. sojuszu obronnego z Rosją były zobowiązane do udzielenia pomocy militarnej Imperium Carskiemu w razie ataku np. Austrii, próbowały rozładować wybuchową sytuację. Miało to zostać osiągnięte poprzez zachęcenie przeciwników – Rosji i Austrii – do aneksji ziem polskich, czyli pierwszego rozbioru Polski, oraz do samodzielnego udziału w nim.

Układy prusko-rosyjskie

Kalkulacja pruska, zgodnie z którą Hohenzollernowie występowali jako pomocnicy Rosji, aby uzyskać wolną rękę w aneksji Prus Polskich, wydawała się działać. Pod pretekstem powstrzymania rozprzestrzeniania się zarazy, król Fryderyk kazał przeprowadzić kordon graniczny przez zachodnią Polskę. W 1770 roku, kiedy jego brat Henryk

Realizacja mimo początkowych zastrzeżeń

Choć Rosja i Austria początkowo odrzucały w zasadzie aneksję ziem polskich, idea rozbioru coraz bardziej przesuwała się w centrum rozważań. Decydującym motywem przewodnim była chęć zachowania równowagi sił przy zachowaniu „anarchii szlacheckiej”, która przejawiała się w i wokół liberum veto w polsko-litewskiej republice szlacheckiej.

Po tym jak w 1772 roku Rosja przeszła do ofensywy w konflikcie z Imperium Osmańskim, a rosyjska ekspansja w południowo-wschodniej Europie stała się przewidywalna, zarówno Hohenzollernowie, jak i Habsburgowie czuli się zagrożeni możliwym wzrostem imperium carskiego. Ich odrzucenie takiego jednostronnego zysku terytorialnego i związanego z nim wzrostu potęgi Rosji dało początek planom wszechstronnej kompensacji terytorialnej. Fryderyk II widział teraz możliwość realizacji swoich planów agrandyzacji i zintensyfikował działania dyplomatyczne. Odwoływał się do propozycji, która wybrzmiała już w 1769 r., tzw. projektu Lynara, i widział w niej idealne wyjście, aby uniknąć zmiany układu sił: Rosja miała zrezygnować z zajęcia księstw Mołdawii i Wołoszczyzny, co leżało przede wszystkim w interesie Austrii. Ponieważ Rosja nie zgodziłaby się na to bez odpowiedniego quid pro quo, w ramach kompromisu Cesarstwo Carskie miało otrzymać ekwiwalent terytorialny na wschodzie Królestwa Polskiego. Jednocześnie Prusy miały otrzymać poszukiwane przez siebie terytoria nad Bałtykiem. Aby Austria zgodziła się również na taki plan, galicyjskie części Polski miały zostać ostatecznie przyłączone do monarchii Habsburgów.

Podczas gdy polityka Fryderyka nadal zmierzała do konsolidacji terytorium Prus Zachodnich, Austria otrzymała szansę na niewielką rekompensatę za utratę Śląska w 1740 r. (por. wojny śląskie). Jednak według Marii Teresy miała ona „wątpliwości moralne” i opierała się pomysłowi uskutecznienia swoich roszczeń odszkodowawczych kosztem „niewinnej strony trzeciej”, w dodatku państwa katolickiego. A przecież to właśnie monarchia habsburska stworzyła precedens takiego podziału już jesienią 1770 roku, dokonując „reinkorporacji” 13 miast lub miasteczek targowych i 275 wsi w powiecie spiskim. Wsie te zostały przekazane przez Królestwo Węgierskie Polsce w 1412 r. i nie zostały później odkupione. Według historyka Georga Holmstena ta akcja wojskowa zapoczątkowała właściwą akcję rozbiorową. Podczas gdy głowa Domu Habsbursko-Lotaryńskiego konsultowała się jeszcze ze swoim synem Józefem II, który sympatyzował z rozbiorem, oraz kanclerzem państwowym Wenzlem Antonem Kaunitzem, Prusy i Rosja zawarły już 17 lutego 1772 r. odrębny układ rozbiorowy, wywierając tym samym presję na Austrię. Ostatecznie obawy monarchy o przesunięcie lub nawet utratę władzy i wpływów przeważyły nad ryzykiem antagonizmu z dwoma mocarstwami. Terytorium Polski nie miało być podzielone tylko między nich, dlatego do traktatu rozbiorowego przystąpiła Austria. Monarchia habsburska wprawdzie wahała się w tej sprawie, ale już pod koniec lat 60. XVII w. kanclerz stanu von Kaunitz próbował zawrzeć z Prusami układ barterowy, w którym Austria odzyskałaby Śląsk, a w zamian wsparła Prusy w ich planach konsolidacyjnych w Prusach Polskich. Austria nie była więc tylko cichym beneficjentem, bowiem zarówno Prusy jak i Austria aktywnie uczestniczyły w rozbiorze. Plany rosyjskie przydały im się wobec krążących już wiele lat wcześniej planów i stanowiły pożądaną okazję do realizacji własnych interesów.

Ostatecznie 5 sierpnia 1772 roku podpisano traktat rozbiorowy między Prusami, Rosją i Austrią. „Traktat petersburski” został ogłoszony „środkiem” do „pacyfikacji” Polski i oznaczał dla Polski utratę ponad 1/3 ludności, a także ponad 1/4 dotychczasowego terytorium państwowego, w tym tak ważnego gospodarczo dostępu do Bałtyku z ujściem Wisły. Prusy otrzymały to, o co tak długo zabiegały: z wyjątkiem miast Danzig i Thorn całe terytorium Pruskiej Akcji Królewskiej, jak również tzw. Netzedistrict stały się częścią monarchii Hohenzollernów. Tym samym otrzymał najmniejszy udział pod względem wielkości i liczby ludności. Strategicznie jednak zdobyła najważniejsze terytorium i dzięki temu znacznie skorzystała na I rozbiorze Polski.

W przyszłości król miał więc prawo nazywać się także „Królem Prus”, a nie tylko „Królem w Prusach”. Rosja zrzekła się naddunajskich księstw Mołdawii i Wołoszczyzny, ale otrzymała terytorium polskiej Liwonii i ziemie białoruskie do rzeki Duny. Austria zabezpieczyła terytorium galicyjskie z miastem Lwów jako jego centrum wraz z częściami Małopolski.

Stabilizacja europejskiej struktury władzy

Dla Królestwa Polskiego, największego po Rosji państwa terytorialnego w Europie, rozczłonkowanie jego terytorium oznaczało cezurę. Polska stała się igraszką sąsiadów. Sojusz trzech czarnych orłów traktował królestwo jako kartę przetargową. Fryderyk II określił rozbiór Polski w 1779 roku jako wybitny sukces nowego rodzaju zarządzania kryzysowego.

Równowaga interesów między wielkimi mocarstwami trwała przez prawie 20 lat, aż do rewolucji francuskiej. Dopiero wybuch wojen koalicyjnych miał spowodować, że w Europie ponownie dojdzie do poważnych konfliktów zbrojnych między wielkimi mocarstwami. Interwencja Francji przeciwko Wielkiej Brytanii podczas amerykańskiej wojny o niepodległość i prawie bezkrwawa „wojna ziemniaczana” (1778 r.

Mimo zdobyczy terytorialnych I rozbioru, osoby odpowiedzialne w Prusach nie były w pełni zadowolone z jego wyniku. Choć negocjatorzy bardzo się starali, nie udało im się przyłączyć do terytorium Prus miast Gdańsk i Thorn, co już wcześniej obiecała strona polska w sojuszu polsko-pruskim, dlatego monarchia Hohenzollernów dążyła do dalszego zaokrąglenia. Nawet Maria Teresa, która początkowo wzbraniała się przed krokiem rozbioru, nagle wyraziła dalsze zainteresowanie. Była zdania, że terytoria uzyskane w wyniku rozbiorów są niewystarczające wobec utraty Śląska i stosunkowo większego znaczenia strategicznego terenów przejętych od Prus.

Wewnętrzne spory polityczne

Wewnętrzna sytuacja polityczna w Polsce początkowo nadal charakteryzowała się rywalizacją między królem i jego zwolennikami z jednej strony a opozycją magnacką z drugiej. Rosja dążyła do podtrzymania tej rywalizacji i jednocześnie zapewnienia sobie roli mocarstwa protektorskiego. Słabość Polski miała trwać nadal. Chodziło więc o to, by utrzymać w impasie przeciwstawne stronnictwa szlacheckie i zachować równowagę sił, przy czym strona lojalna wobec króla, czyli przede wszystkim Czartoryscy, miała nieznaczną przewagę. Dni Cesarskie z 1773 i 1776 roku miały to zinstytucjonalizować i przyjąć reformy wzmacniające króla. Ale opozycja szlachecka i tak odrzucała wzmocnienie władzy wykonawczej i rozszerzenie prerogatyw króla, a tym samym ich sprzeciw wobec reform nasilał się wobec faktu, że uchwały były wynikiem współpracy Poniatowskiego z Rosją. Nadrzędnym celem magnatów było teraz odwrócenie uchwał Sejmu Cesarskiego z 1773 i 1776 roku. Byłoby to jednak możliwe tylko dzięki utworzeniu Sejmu Konfederacyjnego, w którym decyzje mogłyby być podejmowane zwykłą większością głosów bez możliwości obalenia ich przez liberum veto. Taki Reichstag spotkał się jednak z dużym oporem ze strony protektorskiej Rosji. W związku z tym zmiana konstytucji była niemożliwa. Ani opozycja magnacka nie mogła uzyskać rewizji uchwał z 1773 i 1776 r., ani Poniatowski nie mógł przeforsować dalej idących reform, zwłaszcza że Rosja poparła ostatnie reformy wzmacniające króla, ale odrzucała wszelkie działania oznaczające odejście od status quo. Król polski, choć zachęcany przez Katarzynę II, kontynuował działania zmierzające do reformy i konsolidacji państwa polskiego, a ze swej strony zabiegał także o utworzenie w tym celu królestwa konfederacyjnego. W 1788 r. Poniatowski miał ku temu okazję, gdy wojska rosyjskie zaangażowane były w dwufrontową wojnę ze Szwecją i Turcją (por. wojna rosyjsko-austriacko-turecka 1787-1792 i wojna rosyjsko-szwedzka 1788-1790), dlatego środki militarne Rosji mogły być w mniejszym stopniu skierowane przeciwko Polsce.

Silny duch reform, który miał charakteryzować ten długo oczekiwany sejm cesarski, ujawnił początki nowej zdolności do działania ze strony szlacheckiej republiki, co nie mogło leżeć w interesie rosyjskiej carycy. Klaus Zernack określił tę sytuację jako „efekt szokowy pierwszego rozbioru”, który „szybko przerodził się w nastrój odchodzenia w swoim rodzaju”. Zmiany w administracji i ustroju republiki szlacheckiej, do których dążył Stanisław August Poniatowski, miały znieść paraliż polityczny monarchii elekcyjnej, zmienić kraj pod względem społecznym, socjalnym i gospodarczym oraz doprowadzić do powstania nowoczesnego państwa i administracji narodowej. Rosja i Prusy patrzyły jednak na ten rozwój z podejrzliwością. Poniatowski, który początkowo cieszył się poparciem carycy, nagle okazał się zbyt reformatorski, zwłaszcza jak na rosyjskie gusta, więc Katarzyna II podjęła starania, by położyć kres zamierzonej modernizacji. Odwróciła więc znaki ze swojej strony i teraz otwarcie wspierała antyreformatorską opozycję magnacką.

Konstytucja z 3 maja 1791 r.

Prusy, wobec negatywnego stosunku do reform, zachowywały się jednak sprzecznie: po szybkim wygaszeniu pruskich sympatii w Polsce po I rozbiorze, stosunki między obu państwami uległy poprawie. Zbliżenia zaowocowały nawet sojuszem prusko-polskim 29 marca 1790 roku. Po kilku przyjaznych deklaracjach i pozytywnych sygnałach Polacy poczuli się bezpieczni i niezależni wobec Prus, a nawet widzieli Fryderyka Wilhelma II jako swojego protektora. Sojusz miał więc także, jak miała nadzieję Polska, zapewnić reformy, zwłaszcza w polityce zagranicznej. Rola Prus w I rozbiorze wydawała się zapomniana. Polityka Prus nie była jednak tak altruistyczna, jak na to liczyła, bowiem również dla Prus „anarchia szlachecka” i próżnia władzy były ze wszech miar pożądane, dlatego też w interesie zarówno Prus, jak i Rosji leżało przeciwdziałanie wspomnianym dążeniom reformatorskim. Starania te jednak zakończyły się niepowodzeniem. Do najważniejszych innowacji należało zniesienie szlacheckiego przywileju zwolnienia z podatków oraz utworzenie stałej armii koronnej liczącej 100 tys. ludzi, a także urealnienie prawa obywatelskiego.

Pod stale rosnącym naciskiem państw ościennych, połączonym z obawą przed interwencją, król czuł się zmuszony do jak najszybszej realizacji swoich kolejnych projektów reform. Na sesji Sejmu 3 maja 1791 r. Poniatowski przedstawił więc posłom projekt nowej polskiej konstytucji, który Sejm zatwierdził po zaledwie siedmiu godzinach obrad. Na koniec Sejmu Czteroletniego powstała więc pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja.

Konstytucja, zwana „Statutem Rządowym”, składała się z zaledwie jedenastu artykułów, które jednak przyniosły daleko idące zmiany. Pod wpływem dzieł Rousseau i Montesquieu zapisano zasady suwerenności ludowej i podziału władz. Konstytucja przewidywała wprowadzenie zasady większości w odróżnieniu od liberum veto, odpowiedzialności ministerialnej oraz wzmocnienie władzy wykonawczej w państwie, zwłaszcza króla. Ponadto uchwalono klauzule ochronne państwa dla chłopów, które miały chronić masę chłopów pańszczyźnianych przed samowolą i wymuszeniami. Mieszkańcom miasta zagwarantowano również prawa obywatelskie. Katolicyzm został uznany za religię dominującą, ale zalegalizowano swobodne praktyki innych wyznań.

Aby zapewnić republice szlacheckiej możliwość działania nawet po śmierci króla i zapobiec bezkrólewiu, posłowie postanowili ponadto znieść monarchię elekcyjną i wprowadzić dynastię dziedziczną – z Wettinami jako nową dynastią panującą. Polska stała się w ten sposób monarchią parlamentarno-konstytucyjną. Wola kompromisu uniemożliwiła jednak przeprowadzenie jeszcze dalej idących reform: Planowane zniesienie pańszczyzny i wprowadzenie podstawowych praw osobistych dla chłopów nie powiodło się ze względu na opór konserwatystów.

Pod wpływem dzieł wielkich teoretyków państwa, ukształtowana przez klimat Oświecenia i jego dyskursów, pod wrażeniem wydarzeń Rewolucji Francuskiej i idei jakobinów, Polska miała stać się jednym z najnowocześniejszych państw końca XVIII wieku. Wprawdzie po uchwaleniu konstytucji deputowani starali się realizować także nowe zasady konstytucyjne, ale to, co udało się osiągnąć, nie trwało długo.

Reakcje państw sąsiadujących

Konstytucyjny afront szybko skłonił sąsiednie państwa do działania. „Katarzyna II rosyjska była wściekła z powodu przyjęcia konstytucji i szalała, że ten dokument jest dziełem machinacji, gorszym niż mogłoby obmyślić francuskie Zgromadzenie Narodowe, a ponadto mogącym wyrwać Polskę z rosyjskiego fartucha”. Rosja wspierała teraz w Polsce te siły, które sprzeciwiały się Konstytucji Majowej, a także walczyły już z uchwałami sejmu cesarskiego z 1773 i 1776 roku. Przy wsparciu carycy konfederacja targowicka podjęła teraz ostre działania przeciwko królowi i jego zwolennikom. Gdy w styczniu 1792 r. konflikt rosyjsko-otomański ostatecznie dobiegł końca, siły wojskowe zostały w ten sposób ponownie uwolnione, co umożliwiło Katarzynie II interwencję (por. wojna rosyjsko-polska 1792). W rok po zakończeniu Sejmu Czteroletniego do Polski wkroczyły wojska rosyjskie. Armia polska miała przewagę liczebną, ponadto Prusy jednostronnie wystąpiły z polsko-pruskiego sojuszu obronnego z 1790 r. skierowanego przeciwko Rosji i Poniatowski musiał podporządkować się carycy. Konstytucja 3 maja została uchylona, a Rosja odzyskała rolę mocarstwa porządkującego. W świetle tych wydarzeń Katarzyna II okazała się teraz otwarta na dalszy rozbiór Polski:

Również Prusy dostrzegły możliwość skorzystania z tej sytuacji w celu wejścia w posiadanie upragnionych miast Gdańska i Ciernia. Jednak Rosja, która sama tłumiła dążenia reformatorskie w Polsce, była mało skłonna do spełnienia życzenia Prus. Prusy powiązały więc kwestię polską z kwestią francuską i zagroziły wycofaniem się z wojny koalicji europejskiej przeciwko rewolucyjnej Francji, jeśli nie otrzymają odpowiedniej rekompensaty. Stojąc przed wyborem, Katarzyna II po wielu wahaniach zdecydowała się na utrzymanie sojuszu i zgodziła się na ponowny podział ziem polskich między Prusy, jako „rekompensatę za koszty wojny” contre les rebelles français”, Austria jednak na żądanie carycy pozostała poza tym aktem podziału.

W traktacie rozbiorowym z 23 stycznia 1793 r. Prusy uzyskały teraz kontrolę nad Gdańskiem i Cierniem oraz nad Wielkopolską i częścią Mazowsza, które zostały połączone w nową prowincję Prusy Południowe. Terytorium Rosji powiększyło się o całą Białoruś, a także duże obszary Litwy i Ukrainy. W celu zalegalizowania tego aktu na posłów Reichstagu wywierano presję, aby pod groźbą broni i ciężkich łapówek ze strony zaborców zgodzili się na rozbiór swojego kraju dopiero kilka miesięcy później w Grodnie.

O ile po I rozbiorze w interesie państw ościennych leżało ponowne ustabilizowanie Królestwa, a następnie ustanowienie go jako słabego i niezdolnego do samodzielnego funkcjonowania państwa resztkowego, o tyle po II rozbiorze w 1793 r. znaki te uległy zmianie. Nie podnoszono kwestii dalszego istnienia pozostałego państwa polskiego. Ani Prusy, ani Rosja nie zabiegały o dalsze istnienie królestwa w nowych granicach. Drugi rozbiór Polski zmobilizował oporne siły królestwa. Nie tylko szlachta i duchowieństwo stawiało opór okupantom. Do oporu włączyły się również mieszczańskie siły intelektualne, jak i chłopska ludność społeczno-rewolucyjna. W ciągu kilku miesięcy antyrosyjska opozycja przeciągnęła na swoją stronę dużą część społeczeństwa. Na czele tego kontrruchu stanął Tadeusz Kościuszko, który już wcześniej walczył u boku Jerzego Waszyngtona w amerykańskiej wojnie o niepodległość, a w 1794 roku powrócił do Krakowa. W tym samym roku opór osiągnął kulminację w powstaniu kościuszkowskim, nazwanym od jego imienia.

Starcia powstańców z zaborcami trwały miesiącami. Raz po raz siły oporu odnosiły sukcesy. W końcu jednak okupanci zwyciężyli i 10 października 1794 r. wojska rosyjskie pojmały ciężko rannego Kościuszkę. W oczach ościennych mocarstw powstańcy przegrali kolejne prawo do istnienia jako państwo polskie.

Rosja dążyła teraz do podziału i rozwiązania pozostałego państwa i w tym celu najpierw szukała porozumienia z Austrią. O ile do tej pory Prusy były siłą napędową, to teraz musiały odłożyć swoje roszczenia na dalszy plan, ponieważ zarówno Petersburg, jak i Wiedeń były zdania, że Prusy najbardziej skorzystały na dwóch poprzednich rozbiorach.

3 stycznia 1795 roku Katarzyna II i cesarz Habsburgów Franciszek II podpisali traktat rozbiorowy, do którego 24 października przystąpiły Prusy. Zgodnie z tym traktatem trzy państwa podzieliły resztę Polski wzdłuż rzek Memel, Bug i Pilica. Rosja posunęła się dalej na zachód i zajęła wszystkie tereny na wschód od Bugu i Memelu, Litwę oraz całą Kurlandię i Semgall. Habsburska strefa władzy rozszerzyła się na północ wokół ważnych miast: Lublina, Radomia, Sandomierza, a zwłaszcza Krakowa. Prusy natomiast otrzymały wraz z Warszawą pozostałe tereny na zachód od Bugu i Memelu, które następnie weszły w skład nowej prowincji Nowe Prusy Wschodnie, a także Nowy Śląsk na północ od Krakowa. Po abdykacji Stanisława Augusta 25 listopada 1795 r., zaborcy uznali Królestwo Polskie za wymarłe dwa lata po trzecim i ostatecznym rozbiorze Polski.

Polacy nie pogodzili się z brakiem państwowości. W trakcie formowania Legionu Polskiego w ramach armii francuskiej powstała w 1797 roku pieśń bojowa „Jeszcze Polska nie zginęła”, która towarzyszyła różnym powstaniom w następnym stuleciu, a ostatecznie stała się hymnem narodowym II Rzeczypospolitej, która powstała w wyniku I wojny światowej 1914-1918.

Statystyki terytorialne

W wyniku rozbiorów wymazano z mapy jedno z największych państw w Europie. Dane dotyczące wielkości i liczby mieszkańców są bardzo zróżnicowane, dlatego trudno jest precyzyjnie określić straty państwa polskiego lub zyski zaborców. Opierając się na danych Roosa, Rosja najbardziej skorzystała na rozbiorach pod względem czysto ilościowym: Posiadając 62,8 procent terytorium, carat otrzymał około trzy razy więcej niż Prusy z 18,7 procentami czy Austria z 18,5 procentami. Prawie co drugi mieszkaniec Polski, łącznie około 47,3 procent, zamieszkał po rozbiorach na terenach rosyjskich. Najmniejszy wzrost pod względem powierzchni miała Austria, ale nowo utworzone Królestwo Galicji i Lodomerii było regionem gęsto zaludnionym, dlatego do monarchii habsburskiej trafiła prawie jedna trzecia ludności polskiej (31,5 proc.). Prusy otrzymały nieco większy obszar niż Austria, ale zamieszkiwało je tylko 21,2 proc. ludności.

Skład etniczny obszarów zaboru

W odniesieniu do składu etnicznego nie można podać dokładnych informacji, ponieważ nie istniały statystyki dotyczące ludności. Pewne jest natomiast to, że faktyczni Polacy na terenach przyłączonych do Rosji stanowili jedynie niewielką mniejszość. Większość ludności stanowili tam prawosławni Ukraińcy i Białorusini oraz katoliccy Litwini. Jednak w wielu miastach zaboru rosyjskiego, takich jak Wilno (pol. Wilno), Grodno (pol. Grodno), Mińsk czy Homel, istniała liczebnie i kulturowo znacząca ludność polska. Była tam również duża populacja żydowska. „Wyzwolenie” prawosławnych ludów wschodniosłowiańskich spod polskiej, katolickiej zwierzchności było później wykorzystywane przez narodową historiografię rosyjską do uzasadnienia aneksji terytorialnych. Na terenach, które zostały przyłączone do Prus, na Warmii, w Pomerelii i na zachodnich peryferiach nowej prowincji Prus Południowych istniała liczebnie znacząca ludność niemiecka. Mieszczaństwo miast Prus Zachodnich, zwłaszcza starych hanzeatyckich miast Gdańska i Thorna, od niepamiętnych czasów było w przeważającej mierze niemieckojęzyczne. Aneksja ziem polskich pomnożyła ludność żydowską w Prusach, Austrii i Rosji. Nawet gdy Prusy zrzekły się około połowy swoich terytoriów nabytych w wyniku rozbiorów na rzecz Rosji na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, ponad połowa wszystkich pruskich Żydów nadal mieszkała na dawnych polskich terenach Pomerelii i Posen. Gdy po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. utworzono ponownie Królestwo Polskie w unii personalnej z Cesarstwem Rosyjskim („Polska Kongresowa”), obejmowało ono tylko część ziem byłego zaboru pruskiego i austriackiego. Terytoria, które trafiły do Rosji, pozostały przy tej ostatniej. I tak w 1815 roku 82% dawnych ziem polsko-litewskich przypadło Rosji (w tym Kongresówce), 8% Prusom i 10% Austrii.

W niemieckiej nauce historycznej rozbiory Polski i Litwy były dotychczas tematem marginalnym. „Die Teilungen Polens” (Rozbiory Polski) Michaela G. Müllera, prawdopodobnie najistotniejsza praca przeglądowa, została wydana w 1984 r. i od tego czasu nie była wznawiana. Jednak jego znaczenie historyczne jest w żadnym wypadku niebagatelne. Müller zauważa: „Powszechne jest nie tylko u polskich, ale także u francuskich i anglosaskich historyków zaliczanie rozbiorów Polski do epokowych wydarzeń wczesnonowożytnej Europy, czyli nadawanie im podobnej wagi jak wojnie trzydziestoletniej czy rewolucji francuskiej. Mimo to, po 30 latach od wypowiedzi Müllera, nadal prawdą jest, że „mierzona w stosunku do swojej obiektywnej troski” niemiecka historiografia „wzięła zbyt mały udział” w rozbiorach Polski. Mimo nowych wysiłków badawczych (zwłaszcza na uniwersytetach w Trewirze i Giessen) temat ten nadal prezentuje się częściowo jako desideratum niemieckich badań. Najnowsze wyniki badań zostały przedstawione w antologii Die Teilungen Polen-Litauens (Rozbiory Polski-Litwy) z 2013 r. Zgodnie z oczekiwaniami temat ten jest znacznie szerzej badany w literaturze polskiej.

Z kolei sytuacja źródłowa jest znacznie lepsza. Najważniejsze zbiory znajdują się w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) w Berlinie-Dahlem oraz w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie. Zredagowanym zbiorem źródeł jest Novum Corpus Constitutionum (NCC), dostępny online, zawierający głównie ogłoszenia publiczne.

Rozbiory Polski są również dobrze udokumentowane na mapach. W wyniku rozległych zmian terytorialnych istniało duże zapotrzebowanie na aktualne mapy. W krajach niemieckojęzycznych na przykład wydawnictwo Johannesa Walcha opublikowało mapę Polski, którą musiało kilkakrotnie dostosowywać do okoliczności politycznych. Brakuje jednak jeszcze choćby w przybliżeniu kompletnej bibliografii wszystkich map zaborów polskich.

W mieście Thorn i jego okolicach można jeszcze zobaczyć pozostałości po dawnej granicy prusko-rosyjskiej. Jest to szerokie na 3-4 m zagłębienie w ziemi z dwoma wysokimi wałami po obu stronach.

Dreikaisereck to nazwa nadana punktowi w pobliżu Myslowitz, gdzie w latach 1846-1915 zbiegały się granice Prus, Austrii i Rosji.

We wsi Prehoryłe w powiecie hrubieszowskim, około 100 m od granicy z Ukrainą, znajduje się krzyż przydrożny, którego dolne, długie ramię było dawnym austriackim słupem granicznym. W najniższej części widoczny jest napis „Teschen” – nazwa dzisiejszego miasta Cieszyn, gdzie powstały słupy graniczne. Rzeka Bug, która dziś stanowi granicę polsko-ukraińską, po trzecim rozbiorze Polski była rzeką graniczną między Austrią a Rosją.

Źródła

  1. Teilungen Polens
  2. Rozbiory Polski
  3. Ein Teil des von Österreich annektierten Westgaliziens wurde vom Wiener Kongress in die dem Protektorat von Russland, Preußen und Österreich unterstehende Republik Krakau umgewandelt und wurde erst 1846 wieder österreichisch.
  4. Qui en tant que roi est appelé « Stanislas Auguste » ou « Stanislas II ».
  5. ^ Although the full name of the partitioned state was the Polish–Lithuanian Commonwealth, while referring to the partitions, virtually all sources use the term Partitions of Poland, not Partitions of the Polish–Lithuanian Commonwealth, as Poland is the common short name for the state in question. The term Partitions of the Polish–Lithuanian Commonwealth is effectively not used in literature on this subject.
  6. Bideleux, Robert· Jeffries, Ian (1998). A History of Eastern Europe: Crisis and Change. Routledge. σελ. 156.
  7. Batt, Judy· Wolczuk, Kataryna (2002). Region, State and Identity in Central and Eastern Europe. Routledge. σελ. 153.
  8. Sinkoff, Nancy (2004). Out of the Shtetl: Making Jews Modern in the Polish Borderlands. Society of Biblical Literature. σελ. 271.
  9. 5,0 5,1 Scott, Hamish M. (2001). The Emergence of the Eastern Powers, 1756–1775. Cambridge University Press. σελίδες 181–182. ISBN 0-521-79269-X.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.