Lev III.

gigatos | 13 února, 2022

Souhrn

Lev III (Řím, 750 – Řím, 12. června 816) byl 96. papežem katolické církve od 26. prosince 795 do své smrti.

O jeho životě před zvolením na papežský stolec je známo jen málo. Narodil se a vyrostl v Římě jako kněz skromného původu, který neměl podporu velkých římských rodin, ale získal značné zkušenosti v lateránských úřadech. V době svého zvolení byl kardinálem knězem v Santa Susanna. Pontifikem byl jednomyslně zvolen 26. prosince 795, v den, kdy byl pohřben jeho předchůdce papež Adrian I., a následující den byl vysvěcen.

Vztahy s Franky

Jeho prvním činem bylo sdělení jeho zvolení franskému králi Karlu Velikému a předání klíčů od Petrova hrobu (symbolizujících královu roli strážce náboženství) a římského praporu (politický symbol, jímž byl Karel Veliký uznán za ozbrojeného ochránce víry). V Karlovi byla tedy shrnuta veškerá politická moc, ale vždy pod ochranou Mater Ecclesia, zatímco papež si ponechal veškerou náboženskou moc. Tímto způsobem však moc Karla Velikého spadala pod nadvládu církve, zatímco franský král viděl věci přesně opačně: církev, která se uznávala jako dcera politické a náboženské autority sjednocené v osobě panovníka. V tomto smyslu papeži odpověděl a prohlásil, že jeho úkolem je bránit církev, zatímco úkolem papeže jako prvního z biskupů je modlit se za království a za vítězství vojska. Karel Veliký byl naprosto přesvědčen o tomto rozdělení rolí a o tom, že je (s výjimkou teologické oblasti) zodpovědný za řízení církve, což dokazoval svými neustálými zásahy do církevní oblasti. Papež navíc neměl takový impuls jako jeho předchůdce, aby se postavil proti královým nárokům.

Bombový útok 799 a jeho důsledky

25. dubna 799 na Lva III. zaútočili římští šlechtici Pascale, synovec papeže Adriana I., a Campolo, Primicerius, kteří chtěli Lva odstranit a na papežský stolec zvolit člena své frakce.

Pokus byl zmařen díky zásahu vévody ze Spoleta, chráněného missi dominici Karla Velikého. Lev III. se již necítil v bezpečí, a tak se s dvousetčlennou družinou dočasně přesunul do saského Paderbornu, kde pobýval sám Karel Veliký. Strávil tam asi měsíc. O jednání mezi papežem a Karlem Velikým v Paderbornu neexistují žádné záznamy, ale následné události dávají tušit, jak dopadlo.

Zástupci opozice přišli z Říma se zprávami, které zčásti potvrzovaly obvinění spiklenců proti papeži. Karel Veliký se radil s teologem a rádcem Alkuinem z Yorku, který po seznámení se s obviněními a podezřeními proti papeži navrhl králi krajně obezřetný postoj: žádná pozemská moc nemůže papeže soudit (prima sedes a nemine iudicatur) a jeho případné sesazení by mohlo být pro odpovědné osoby obzvláště škodlivé a mohlo by vážně znevážit celou křesťanskou církev; „… v tobě je uložena spása křesťanství,“ napsal králi.

V doprovodu franských biskupů a šlechticů se Lev 29. listopadu 799 vrátil do Říma, kde byl triumfálně přivítán (franská diplomacie se totiž v Římě snažila obejít opozici a nespolupráce Karla Velikého byla pro útočníky částečně překvapením). Papež se vrátil na posvátný stolec, zatímco biskupové z doprovodu, který ho doprovázel, shromáždili dokumenty a svědectví o obviněních, které poslali Karlu Velikému spolu s těmi, kdo byli za útok na pontifika zodpovědní.

Útok na papeže, který byl známkou nepokojů v Římě, nemohl zůstat nepotrestán (Karel byl stále obdařen titulem Patricius Romanorum) a na výroční schůzi konané v srpnu 800 v Mohuči s představiteli království oznámil svůj záměr odjet do Itálie.

Oficiálně měla návštěva Karla Velikého v Římě v listopadu 800 urovnat spor mezi papežem a dědici Hadriána I., kteří pontifika obviňovali, že je pro papežskou tiáru naprosto nevhodný jako „zhýralý muž“. Měl s sebou svého syna Karla mladšího, početnou družinu vysokých prelátů a ozbrojenců a také přivedl zpět ty, kteří byli zodpovědní za atentát na papeže, včetně samotného Pascala a Campola; 23. listopadu se za ním Lev vydal do Mentany, vzdálené asi dvacet kilometrů od města, rovněž s početnou družinou lidu a duchovenstva, a slavnostně vstoupili do města. Brzy se ukázalo, že obvinění (a důkazy) lze jen těžko vyvrátit, a Karel Veliký byl v obrovských rozpacích, ale nemohl dopustit, aby byl pomlouván a aby byla zpochybňována hlava křesťanství. Na 1. prosince svolal král do chrámu svatého Petra občany, šlechtice a franský a římský klérus (něco mezi tribunálem a koncilem), aby jim oznámil, že obnoví pořádek a nastolí pravdu. Debata se táhla tři týdny; je sice pravda, že papežovo stanovisko se nezdálo být jednoznačné, ale žalobci nebyli schopni předložit konkrétní důkazy a nakonec na základě zásad (mylně) připisovaných papeži Simmakovi (počátek 6. století) zvítězilo stanovisko, které vyjádřil již Alkuin z Yorku (který se cesty do Říma raději nezúčastnil): papež, nejvyšší autorita v oblasti křesťanské morálky i víry, jako zástupce Boha, který soudí všechny lidi, nemůže být souzen lidmi. To však neznamenalo rozhřešení a Lev se rozhodl (nebo možná bylo o tomto kroku rozhodnuto již v Paderbornu) složit přísahu. 23. prosince před Karlem Velikým a obrovským davem přísahal Lev III. na evangelium a za svědka povolal Boha, že je nevinný v zločinech a hříších, z nichž byl obviněn. Stačilo prokázat, že papež nemá s obviněními vznesenými proti němu nic společného, a uznat ho za legitimního držitele papežského stolce; přímým a bezprostředním důsledkem bylo, že Pascale a Campolo byli shledáni vinnými ze zločinu lese majestát a odsouzeni k trestu smrti. Na přímluvu samotného Lva, který se obával obnovení nepřátelství, pokud by byli popraveni, byl rozsudek změněn na vyhnanství.

V roce 797 nastoupila Irena Athénská na trůn Byzantské říše, de facto jediného a legitimního potomka Římské říše, a prohlásila se basilissou dei Romei (císařovnou Římanů). Skutečnost, že „římský“ trůn obsadila žena, přiměla papeže, aby „římský“ trůn považoval za uvolněný. Irena byla první ženou, která měla plnou moc nad Byzantskou říší, a na znamení toho přijala i mužský císařský titul basileus dei Romei, tedy „císař Římanů“.

Následujícího dne, na konci štědrovečerní bohoslužby, které se Karel Veliký účastnil ve svatopetrské bazilice, mu papež vložil na hlavu zlatou korunu, vysvětil ho na křesťanského císaře a pronesl tato slova: „Nejctihodnějšímu Karlovi, Bohem korunovanému, velkému a pokojnému císaři Římanů, život a vítězství!“. Karel Veliký získal titul podle konstantinopolského zvyku, tj. aklamací lidu. Dosud není jasné, kdo převzal iniciativu (a problém se nezdá být řešitelný), jejíž detaily však byly zřejmě stanoveny během důvěrných rozhovorů v Paderbornu a snad i na Alcuinův návrh: korunovace mohla být vlastně cenou, kterou musel papež Karlovi zaplatit za rozhřešení od obvinění, která proti němu byla vznesena. Podle jiného výkladu (P. Brezzi) by se otcovství návrhu přisuzovalo shromáždění římských autorit, které bylo v každém případě přijato (v tom případě by byl papež „vykonavatelem“ vůle římského lidu, jehož byl biskupem. Je však třeba zdůraznit, že jediné historické prameny k tehdejším událostem jsou franské a církevní provenience a oba mají ze zřejmých důvodů tendenci omezovat nebo zkreslovat zásahy Římanů do této události. Je však jisté, že aktem korunovace se římská církev představila jako jediná autorita schopná legitimizovat občanskou moc tím, že jí přisoudila posvátnou funkci, ale stejně tak je pravda, že v důsledku toho se císařovo postavení stalo vedoucím i ve vnitřních záležitostech církve, přičemž se posílila teokratická role jeho vlády. V každém případě je třeba uznat, že tímto jediným gestem Lev, jinak nijak zvlášť výrazná osobnost, nerozlučně připoutal Franky k Římu, přerušil spojení s Byzantskou říší, která již nebyla jediným dědicem římského impéria, možná naplnil touhy římského lidu a vytvořil historický precedens absolutní nadřazenosti papeže nad pozemskými mocnostmi. Vznik nové Západní říše nebyl dobře přijat Východní říší, která však neměla prostředky k tomu, aby zasáhla. Císařovna Irena musela bezmocně přihlížet dění v Římě; vždy odmítala uznat Karla Velikého za císaře a považovala korunovaci Karla Velikého papežem za akt uzurpace moci.

Při příležitosti návštěvy Říma byl syn Karla Velikého, Pepin, korunován italským králem, a tak stará otázka území, která měla být vrácena církvi podle závazku slavnostně podepsaného mezi samotným Karlem Velikým a papežem Adrianem I. a nikdy nedodrženého, zůstávala nadále nevyřešena.

O motivech a rozhodnutích přijatých při následné návštěvě papeže Lva u císaře v roce 804 nejsou žádné dokumenty.

Po smrti Karla Velikého v roce 814 se znovu objevila protipapežská frakce exulantů Pascaleho a Campola, kteří plánovali nový atentát na papeže, ale tentokrát byli odpovědní odhaleni a okamžitě souzeni a popraveni. Nový císař Ludvík vyslal italského krále Bernarda, syna zesnulého krále Pepina, do Říma, aby problém vyšetřil a vyřešil, což se mu podařilo definitivně uzavřít potlačením dalších nepokojů. Situací byl pověřen vévoda Guinigisio I. ze Spoleta, který se svými vojáky převzal město a vykonal další rozsudky smrti. Pro tyto roky a složité okolnosti na počátku 9. století jsou však prameny nejisté.

Církevní a teologické otázky

Již v roce 798 učinil Karel Veliký akt, jímž rozšířil svou vedoucí úlohu na církevní oblast a převzal některé výsady papeže. Vyslal do Říma vyslanectví, které mělo papeži předložit plán církevní reorganizace Bavorska s povýšením salcburské diecéze na arcibiskupský stolec a jmenováním důvěryhodného biskupa Arna titulárním biskupem tohoto stolce. Papež to vzal na vědomí, ani se nepokusil získat zpět to, co mělo být jeho výsadou, a jednoduše přistoupil na Karlův plán a realizoval ho. V roce 799 franský král opět překročil své královské povinnosti a svolal a předsedal koncilu v Cáchách (jakýsi duplikát frankfurtského koncilu z roku 794), na němž učený teolog Alkuin z Yorku vyvrátil technikou disputace teze biskupa Felixe z Urgellu, propagátora znovu se šířící adopcionistické hereze. Alkuin vyšel jako vítěz, Felix z Urgellu uznal porážku, zřekl se svých tezí a učinil akt víry v dopise, který rovněž adresoval svým věřícím. Následně byla do jižní Francie, kde byl rozšířen adopcionismus, vyslána komise, která měla za úkol obnovit poslušnost římské církvi. Papež, který měl být zodpovědný za svolání koncilu a stanovení jeho programu, byl při tom všem jen pouhým divákem.

Další teologickou otázkou, v níž Karel Veliký zvítězil na úkor papeže (o několik let později, když už byl korunován císařem), byla otázka filioque. Tradiční text Vyznání víry používal formuli, podle níž Duch svatý sestupuje od Otce skrze Syna, a nikoli rovným dílem od Otce i Syna (latinsky filioque), jak se to používalo na Západě. Sám papež v úctě k rozhodnutím koncilů, které toto stanovily, považoval za platnou řeckou verzi (která mimo jiné nepředpokládala recitaci Vyznání víry během mše), ale přesto chtěl tuto otázku předložit. V listopadu 809 svolal císař do Cách koncil franské církve, který prohlásil Filioque za učení církve a nařídil zpívat při mši Vyznání víry s ním. Lev, který v následujícím roce svolal shromáždění biskupů, odmítl vzít tuto skutečnost na vědomí (možná také proto, aby se vyhnul konfliktu s východní církví) a po dobu asi dvou století používala římská církev jinou formulaci než ostatní západní církve, až byla kolem roku 1000 nakonec uznána za správnou a přijata verze stanovená franským císařem, která se zachovala dodnes.

Vztahy s ostatními křesťanskými královstvími

Lev pomohl přesídlit anglosaskému králi Eduardovi z Northumbrie (808-811 nebo 830) a urovnal několik sporů mezi arcibiskupy z Yorku a Canterbury.

Lev III. zemřel 12. června 816. Na toto datum připadá jeho liturgická oslava.

V roce 1673 papež Klement X. zařadil jeho jméno do římského martyrologia. Při liturgické revizi v roce 1953 byl tento relikviář z kalendáře odstraněn, ale v současném vydání Římského martyrologia, které ho takto připomíná, je stále zachován:

„12. června – v Římě u svatého Petra svatý Lev III., papež, který udělil korunu římské říše Karlu Velikému, králi Franků, a učinil vše, co bylo v jeho silách, aby bránil správnou víru a božskou důstojnost Božího Syna. „

Zdroje

  1. Papa Leone III
  2. Lev III.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.