Jakub z Molay

gigatos | 14 srpna, 2022

Souhrn

Jacques de Molay, též Jacob de Molay a Jacobus z Molay (* mezi lety 1240 a 1250 v Molay, dnešním departementu Haute-Saône ve Svobodném hrabství Burgundsko, † 11. nebo 18. března 1314 v Paříži) byl dvacátý třetí a poslední velmistr řádu Templářů. V době, kdy byl velmistrem, došlo k potlačení Řádu chrámu francouzským králem Filipem IV. a k oficiálnímu zrušení řádu papežem Klementem V. na koncilu ve Vienne (1312). O dva roky později byl Jacques de Molay spolu s Geoffroyem de Charnay popraven na hranici.

Původ

O životě Jacquese de Molay před jeho působením ve funkci velmistra Řádu chrámu je známo jen málo. Ani rok jeho narození nelze s jistotou určit. Lze však předpokládat, že se de Molay narodil kolem roku 1244. Vychází z roku 1265 (vstup do chrámového řádu), což vyplývá ze skutečnosti, že řádová pravidla stanovila přijímání dospělých, tj. přijetí po dosažení rytířského stavu, k němuž obvykle docházelo ve věku 20 let. Protože jsou však doloženy i případy, kdy k přijetí do řádu došlo dříve, je to možné i v případě de Molay a nelze vyloučit ani rok narození o několik let později.

Pokud jde o jeho původ, je jisté, že pocházel ze svobodného burgundského hrabství, dnešního Franche-Comté. Vzhledem k tomu, že de Molay musel být urozený, aby se mohl stát templářským rytířem, lze jeho původ zúžit na dvě komunity: Jacques de Molay pocházel buď z vesnice Molay v okrese Chemin, která v té době patřila k lénu Rahon, nebo z Molay v Haute-Saône v okrese Vitrey, který byl v té době součástí děkanátu Traves v diecézi Besançon. Na základě nepřímých důkazů lze předpokládat, že de Molay pocházel z vesnice Molay ve Vitrey. Od roku 1138 je zde doložen rod de Molay z nižší venkovské šlechty. Jacques je pravděpodobně synem Gérarda de Molay, který je v roce 1233 zmíněn v listině jako vazal seigneura z La Rochelle.

Svobodné hrabství Burgundsko v té době patřilo ke Svaté říši římské, takže de Molayové byli poddanými římskoněmeckého císaře. Jacques de Molay vyrůstal v době křížových výprav francouzského krále Ludvíka IX. O jeho dětství a mládí není nic dalšího známo. Lze předpokládat, že zprávy a vyprávění o vracejících se křižácích ze sousední Francie ovlivnily i mladého de Molay.

De Molay jako templář

V roce 1265 byl Jacques přijat do řádu Templářů (podle vlastního vyprávění) Humbertem de Pairud, generálním vizitátorem řádu ve Francii a Anglii, a Amaurym de la Roche, magistrem francouzské provincie, v kapli komendy v Beaune. O motivech jeho vstupu není nic známo. V souladu s tehdejšími zvyklostmi lze předpokládat, že mladého šlechtice přivedl do řad křižáků společenský či ekonomický tlak, nebo že byl svým otcem předurčen k církevní kariéře (řád chrámu byl považován za duchovní řád). Bylo by ale také možné, že se ke křížové výpravě připojil feudál a všichni vazalové ho museli následovat.

De Molay později tvrdil, že jako mladý rytíř pobýval v Orientu pod velmistrem Guillaumem de Beaujeu. Beaujeu byl zvolen velmistrem v roce 1273. Z toho lze vyvodit, že de Molay přišel do Svaté země někdy mezi lety 1270 a 1282. V té době se již křižácká nadvláda v regionu chýlila ke konci. Podle Grandes Chroniques de France se zdá, že se tento mladý rytíř, který toužil po boji, vzbouřil proti velmistrovi, protože zpočátku nechtěl podpořit jeho linii usilující o mírové urovnání v době příměří s mameluckým sultánem.

Velmistr řádu

V září 1291 – po pádu Akkonu, a tedy po konci křižáckých států – se de Molay zúčastnil generální kapituly řádu na Kypru a byl zvolen maršálem řádu po Pierru de Sevry, který padl u Akkonu. V roce 1292, pravděpodobně v únoru, zemřel velmistr Thibaud Gaudin. Jacques de Molay byl poté zvolen velmistrem řádu. Muselo to být před 20. dubnem 1292: dopis magistrovi aragonské provincie s tímto datem, podepsaný de Molayem jako velmistrem, se nachází v Archivo General de la Corona de Aragón v Barceloně.

V roce 1293 se vydal na delší cestu na Západ, která ho nejprve zavedla do Provence. V srpnu 1293 se zúčastnil generální kapituly řádu v Montpellier. V roce 1294 odcestoval do Anglie a Itálie u příležitosti volby papeže Bonifáce VIII. Na začátku roku 1296 přijel do Arles na další generální kapitulu řádu. Na podzim se vrátil na Kypr. Původním cílem této cesty bylo dosáhnout dohody s evropskými panovníky, aby se zabránilo zamýšlenému zrušení templářských privilegií (templáři byli osvobozeni od všech poplatků, daní a feudálních povinností). Mezi templáři a aragonským královským rodem probíhala intenzivní jednání o výměně pozemků. V Anglii dosáhl snížení pokuty uložené místnímu magistrovi řádu. S neapolským králem Karlem II. vyjednal zrušení zvláštních kontrol templářských lodí. Především však šlo o získání podpory pro Svatou zemi. Po pádu Akkonu v roce 1291 to znamenalo bránit zbývající křesťanské státy na Kypru (kam se templáři rovněž stáhli) a v Arménii. Kromě toho bylo třeba doplnit značně ztenčené zásoby bojovníků a materiálu řádu. Při jednáních s jednotlivými panovníky se de Molay zasadil o to, aby byl veškerý vývoz z jednotlivých templářských panství na Kypr osvobozen od všech cel. Nakonec měla být připravena půda pro vytoužené znovudobytí Svaté země, neboť to zůstávalo hlavním zájmem rytířských řádů.

Sídlem templářů byl Limassol na Kypru. De Molay usiloval o dohodu s kyperským králem Jindřichem II. Ten chtěl omezit příjmy řádů – to se týkalo nejen templářů, ale i johanitů a cisterciáků – a zakázat jim získávat další půdu. Při jednáních požádal de Molay o zprostředkování také papeže Bonifáce VIII.

Od roku 1299 vedl de Molay spolu s dalšími křesťanskými vojsky a ve spojenectví s Mongoly rozsáhlé tažení za znovudobytí Svaté země. Prvního útoku perského chána Ghazána na konci roku 1299 se zúčastnily arménské oddíly a kontingenty arménských templářů a johanitů. Ghazán poslal rytířským řádům na Kypru dva dopisy s žádostí o podporu. Tyto dopisy však odeslal až poté, co byl již několik týdnů v terénu. Kontingenty umístěné na Kypru již nemohly zasahovat. Ghazán poprvé dobyl Aleppo v prosinci. Dne 24. prosince 1299 dosáhl chán a jeho arménští spojenci slavného vítězství nad Mameluky u Homsu, avšak kvůli špatnému zásobování mongolské jízdy museli brzy přestat pronásledovat prchající nepřátele, a tak propásli šanci na trvalý úspěch. Přesto se jim v prvních měsících roku 1300 podařilo téměř úplně dobýt Sýrii. Současně chán zintenzivnil své diplomatické úsilí. Oznámil novou kampaň na listopad 1300.

Na jaře roku 1300 zaútočila na Egypt malá flotila složená z delegací templářů, johanitů, kyperského krále a chána; Rozeta a Alexandrie byly vypleněny. Poté se obrátili na sever k Akře a Tartusu, ale pokus o dobytí přístavu Maraklea se nezdařil. Molay koordinoval činnost se spojenci a řídil zapojení templářů do operací z Kypru. Koncem září vyrazil Ghazán z Tabrízu, zatímco templáři a rytíři svatého Jana a kyperský král rozmístili své síly na ostrově Ruad u Tartusu. Nezvykle tuhá zima však mongolský postup zastavila a Ghazán musel útok na Mameluky odložit na později. Templáři mezitím drželi ostrov a opakovaně odtud podnikali výpady na pevninu. V roce 1302 byli z ostrova vyhnáni a utrpěli těžké ztráty (viz Obléhání Aruadu). Mongolské útoky nakonec v roce 1303 selhaly a Ghazán následujícího roku zemřel. Tím skončily snahy křesťanů dosáhnout úspěchu prostřednictvím spojenectví s Mongoly.

De Molay zůstal na Kypru i v následujících letech. V roce 1306 došlo na Kypru k povstání, při němž se vlády na ostrově ujal králův bratr Amalrich z Tyru. De Molay a Foulques de Villaret, velmistr rytířského řádu svatého Jana, do vzpoury, kterou podporovala část místní šlechty, nezasáhli, ale následně se snažili dosáhnout dohody mezi znepřátelenými bratry.

V říjnu 1306 odjel de Molay do Francie. Papež Klement V. v té době pobýval v Poitiers. Pozval představitele rytířských řádů, aby s nimi projednal dvě záležitosti: sjednocení rytířských řádů a přípravu nové křížové výpravy. Oba magistři řádů předložili memoranda na toto téma, která měla být nyní projednána (de Molayovo memorandum se zachovalo). Kvůli papežově nemoci však bylo datum setkání odloženo z listopadu 1306 na následující rok.

Mezi francouzským králem Filipem IV. a de Molayem prý docházelo k neshodám. Jedním z důvodů bylo, že pokladník řádu (viz také templářský poklad) byl zároveň královským pokladníkem, protože templáři spravovali státní finance ve Francii. Pokladník řádu půjčil Filipovi IV. obrovskou sumu peněz, k čemuž však bylo třeba souhlasu velmistra. Kromě toho se de Molay ostře stavěl proti sjednocení křižáckých řádů, z něhož by Filip IV. v každém případě profitoval, protože se domníval, že má velkou šanci stát se velmistrem sjednoceného řádu.

Ve Francii, Anglii a Španělsku kolovaly nejrůznější fámy o údajných templářských prohřešcích. Obvinění se týkala kacířských praktik, jako je modloslužba, popírání Krista při iniciačním obřadu a laické rozhřešení, ale také nedostatku lásky, chamtivosti a arogance. Guillaume de Nogaret, důvěrník francouzského krále, zahájil vyšetřování proti templářům již v roce 1305 s cílem shromáždit usvědčující materiály. Cílem bylo především vydírat papeže, kterému templářský řád podléhal. Na setkání s králem se de Molay snažil omluvit některé praktiky templářského řádu, například laické rozhřešení. De Molay požádal samotného papeže, aby obvinění prošetřil. Papež souhlasil a vyhradil si právo vést vyšetřování. Oznámil, že toto vyšetřování začne v druhé polovině října 1307.

Dne 24. června 1307 se de Molay zúčastnil generální kapituly řádu, kterou svolal do Paříže. Poté se vrátil do Poitiers. 24. srpna papež Klement V. informoval krále o zahájení vyšetřování proti chrámovému řádu. Zřejmě kvůli závažnosti obvinění se Filip rozhodl převzít vyšetřování nezákonně a nejprve povolal francouzského inkvizitora Guillauma de Paris. V září pak Gilles I. Aycelin de Montaigut, arcibiskup z Narbonne, na protest proti porušování kanonického práva rezignoval na svůj úřad královského kancléře. Po něm nastoupil Guillaume de Nogaret. Na začátku října se de Molay vrátil do Paříže. Dne 12. října se zde jako člen čestné stráže zúčastnil pohřebních obřadů Kateřiny de Courtenay.

Zatčení, soud a smrt

Následujícího dne, v pátek 13. října 1307, byli templáři na králův rozkaz zatčeni. Mezi zatčenými na templářském hradě v Paříži („Temple“) byl i velmistr Jacques de Molay. Jen několika templářům se podařilo uniknout.

24. října byl de Molay poprvé vyslýchán inkvizitory. Přiznal, že když byl přijat do řádu, byl požádán, aby zapřel Krista a plivl na kříž. Neochotně mu vyhověl a dokonce si vedle kříže odplivl. Důrazně popřel, že by rytíři byli při přijetí do kláštera vyzváni, aby se v případě sexuálních tužeb uchýlili k homosexuálním aktům. Přiznání dalších templářů při prvních výsleších v říjnu a listopadu rovněž poskytla žádoucí potvrzení podezření z kacířství. Nogaret zpovědi okamžitě využil k propagandistickému útoku, jehož cílem bylo zdiskreditovat nejen templáře, ale i papeže. Filip IV. vyzval evropské panovníky, aby proti templářům zakročili, ale jeho výzva byla zpočátku bezvýsledná. Teprve když papež v bule Pastoralis praeeminentiae z 22. listopadu 1307 nařídil zatčení templářů, byli zatčeni také templáři v Anglii, na Kypru, v Itálii nebo v Aragonii. Nikde však pronásledování templářů nedosáhlo takových rozměrů jako ve Francii. Papež se pokusil zatčené templáře předat do péče církve, ale Nogaret udělal vše, co bylo v jeho silách, aby tomu zabránil.

Král naléhal na papeže, aby vydal dekret o zrušení chrámového řádu, ale papež se chtěl přesvědčit na vlastní oči. Poslal k de Molayovi dva kardinály. Teprve když papež pohrozil králi exkomunikací, bylo jim dovoleno setkat se s de Molayem. De Molay odvolal své přiznání a stěžoval si na špatné zacházení. Pravděpodobně byl mučen. Následně se spoléhal na podporu papeže, který byl přesvědčen, že řád nemůže být obviněn z kacířských přestupků. Pečlivě vybraní vězni byli předáni papeži k dalšímu vyšetřování v Poitiers. Podle královských vyšetřovacích orgánů však byli hodnostáři řádu, mezi nimiž byl i de Molay, příliš slabí na to, aby mohli odcestovat do Poitiers. Údajně kvůli jejich vyčerpání se jich ujal král na hradě Chinon. Tam byl de Molay v srpnu 1308 znovu vyslýchán, rovněž za přítomnosti kardinálů. Tam zopakoval své první vyznání.

Papež nakonec musel přistoupit na dvoukolejný postup. Vyšetřování proti jednotlivým rytířům zůstalo v rukou francouzské královské správy, pouze řízení proti řádu mělo zůstat v pravomoci kurie. Papež si osobně vyhradil právo hodnotit vedení řádu. 26. listopadu 1309 byl de Molay předveden před papežskou vyšetřovací komisi v Paříži. Odmítl učinit jakákoli další prohlášení a požadoval osobní obhajobu sebe i řádu před papežem. I při svém posledním výslechu v březnu 1310 trval na svém. K dalšímu setkání mezi papežem a de Molayem však již nedošlo.

Papežská vyšetřovací komise brzy dospěla k částečně odlišným výsledkům než královské komise. Hrozilo tedy, že se záležitost králi opět vymkne z rukou. Nogaret a Filip pak využili arcibiskupa ze Sens Filipa de Marigny jako svůj nástroj. Marigny byl bratrem Enguerranda de Marigny, jednoho z nejbližších králových důvěrníků. Nyní předsedal pařížskému soudnímu kolegiu, které bylo zodpovědné za souzení templářů v této diecézi (pařížská diecéze tehdy spadala pod arcibiskupa ze Sens). Templáři, kteří svědčili před papežskou komisí na obranu řádu, byli Marignym opět obviněni jako odpadlí kacíři a okamžitě posláni na hranici: 12. května 1310 bylo v Paříži upáleno 54 templářů. Tím byl definitivně zlomen pomalu rostoucí odpor templářů v procesu.

22. března 1312 papež na koncilu ve Vienne prohlásil templářský řád za rozpuštěný. Rukopisný dokument z té doby, který našla historička Barbara Fraleová ve vatikánském tajném archivu, dokazuje, že papež Klement nebyl přesvědčen o vině řádu. Když rozhodl o zrušení řádu, neučinil tak kvůli prokázanému pochybení ze strany řádu, ale proto, že pověst řádu byla natolik poškozena, že jeho obnovení nepřipadalo v úvahu.

Když papež konečně jmenoval komisi, která měla odsoudit zbývající představené řádu, byli už asi čtyři roky uvězněni na hradě Gisors: Vedle Jacquese de Molay to byli mistr Normandie Geoffroy de Charnay, Hugues de Pairaud a Geoffroy de Gonneville. Tři kardinálové jmenovaní papežem, Nicolas Caignet de Fréauville, Arnaud d“Auch a Arnaud Novelli, se sešli v březnu 1314 v Paříži. Dne 18. března 1314 byl na náměstí před kostelem Notre Dame veřejně vynesen rozsudek doživotního vězení. Když se de Molay a de Charnay dozvěděli rozsudek, cítili se papežem zrazeni. Důrazně protestovali a odvolali všechna svá dřívější přiznání. Zbylí dva mlčeli. Zatímco papežská soudní komise se stáhla k dalšímu jednání, Filip, který nebyl vynesení rozsudku přítomen, rozhodl o okamžité popravě Jacquese de Molay a Geoffroye de Charnay: král tím znovu porušil zákon, neboť jednal, aniž by vyčkal na verdikt církve, což zaznamenal i přítomný inkvizitor Bernard Gui. Večer téhož dne byli na hranici upáleni Jacques de Molay a Geoffroy de Charnay.

Dnes na místo popravy upozorňuje malá pamětní deska na západní straně mostu Pont Neuf na pařížském ostrově Île de la Cité. Pamětní deska se nachází u paty mostu, na zdi naproti vchodu do parku na západním cípu ostrova.

Situace křižáckých států ve Svaté zemi byla od roku 1258 poznamenána mongolskými nájezdy a konflikty s egyptským mamlúckým sultanátem. Bohemund VI., hrabě tripolský a kníže antiochijský, a Hethum I., král Malé Arménie, se s Mongoly dohodli a od roku 1247 jim platili tribut. Spoléhali na Mongoly jako na své příznivce v boji proti Mamelukům. Jeruzalémské království váhalo, zda se přiklonit spíše k Mamelukům, nebo k Mongolům. Přestože Jeruzalémské království bylo zpočátku neutrální a umožnilo mamelukům projít přes své území, nedokázalo zabránit útokům sultána Baibara I., které byly namířeny i proti křižáckým státům. V roce 1268 padla Antiochie spolu s dalšími pevnostmi. Když Ludvík IX., který chtěl zaútočit na sultanáty ze západu, v roce 1270 zemřel v Tunisu, vpadl Baibars do Tripolského hrabství a obsadil četné pevnosti templářů, johanitů a řádu německých rytířů. V dubnu 1272 se anglickému následníkovi trůnu Eduardovi podařilo uzavřít s Mameluky příměří. Mameluci však příměří porušovali podle libosti.

Útoky mameluků vedly k pádu Tripolisu v roce 1289 a k pádu Akkonu v roce 1291. Poté se křižácké státy definitivně zhroutily. Papež a křižáčtí baroni, kteří byli zatlačeni zpět na Kypr, stejně jako rytířské řády, nyní stále více usilovali o spolupráci s perským mongolským chanátem s cílem rozdělit si mezi sebou území, která měla být znovu dobyta od Mameluků. Chán Ghazán dokázal v roce 1300 dobýt většinu Sýrie. Nakonec byl však poražen Mameluky. Když v roce 1304 zemřel, jeho nástupce se pokusil najít řešení u jednacího stolu. Západní taktika spojenectví s Mongoly tedy selhala.

Po pádu křižáckých států se dva velké křižácké řády, templáři a rytíři svatého Jana, ale i menší řády usídlily na ostrově Kypr, kde již vlastnily statky. Nezávislé řády se svými ostřílenými vojáky a rozsáhlým majetkem de facto omezovaly moc kyperského krále nad ostrovem. Na druhou stranu však král potřeboval rytíře na ochranu před případnými útoky islámských bojovníků. De Molay proto musel kyperského krále odradit od zdanění templářů a zakázat jim další nabývání majetku. S tímto problémem se potýkaly i ostatní řády na ostrově.

De Molay se rovněž zabýval reformou řádu. Když templáři po ústupu na Kypr už nebyli neustále ve válce, chtěl v některých bodech zpřísnit pravidla řádu. Pověst rytířských řádů upadala, protože byly považovány za viníky ztráty Jeruzalémského království. Templáři byli například obviňováni, že místo boje s nepřáteli raději uzavírají příměří. Pověst rytířských řádů trvale poškozovala i skutečnost, že jednotlivé řády mezi sebou často vedly spory.

De Molay se snažil zajistit svému řádu ekonomické podmínky, aby mohl plnit své charitativní závazky. Již na druhém lyonském koncilu v roce 1274 se templáři museli bránit obvinění z nedostatku dobročinnosti. Již v té době zazněl požadavek na sjednocení rytířských řádů. Tento požadavek zesílil po ztrátě křižáckých států. Doufalo se, že sloučení řádů zefektivní další křížové výpravy za znovudobytím Svaté země. De Molay chtěl naopak zajistit další existenci a nezávislost svého řádu.

Důležitým faktorem byly od roku 1305 ambice francouzského krále Filipa IV. Z různých stran zaznívaly návrhy, aby v čele sjednoceného křižáckého řádu stál král. Sicilský král navrhl francouzského krále, zatímco například Aragonci byli proti. Filip IV. neměl o křížovou výpravu zájem, už jen kvůli finančním nákladům, ale moc disponovat nejlépe vycvičenými a v boji zkušenými křižáckými oddíly a přístup k jejich majetku se mu zdál lákavý. Filip neměl od počátku v úmyslu rozbít chrámový řád, chtěl jej spíše zdědit. Církevní rytířské řády podléhaly výhradně papeži, byly osvobozeny od všech světských i církevních daní. Jejich statky, které vlastnili ve velkém počtu ve všech evropských královstvích, byly de facto exteritoriálními územími. Rytířské řády prý disponovaly obrovským bohatstvím. Jejich silné bojové jednotky považovali někteří panovníci za hrozbu pro svou moc.

Filip IV. se neustále snažil vyvíjet nátlak na papeže. Dostal se do konfliktu s Bonifácem VIII., protože si pro sebe nárokoval daňové příjmy franské církve. Poté, co na něj jeho důvěrník Guillaume de Nogaret a dva kardinálové z římského šlechtického rodu Colonnů spáchali atentát, v jehož důsledku papež zemřel, požadoval, aby jeho nástupce Klement V. Bonifáce odsoudil.

Velkolepá zkáza chrámového řádu a poprava velmistra spolu s mnoha záhadami, které rytířský řád obklopovaly, daly vzniknout nesčetným legendám. Soudobé zprávy a kroniky z té doby se však o osobě de Molay téměř nezmiňují. Pouze spis De casibus virorum illustrium od Itala Giovanniho Boccaccia, který koluje v mnoha exemplářích, věnuje velmistrovi velký prostor, aniž by však nabídl nějaké indicie pro legendární ozdobu. Boccacciův otec, florentský obchodník, byl očitým svědkem událostí v Paříži. V kronikách 14. a 15. století se větší pozornosti než smrti velmistra dostává jiným událostem kolem templářů: především upálení templářů v roce 1310, celému procesu a přidělení majetku řádu rytířům sv. Jana. Pouze tři kronikáři 15. století se zmiňují o popravě de Molay, přičemž ve flanderské kronice je de Molay zaměněn za Guillauma de Beaujeu a v Chronographia Regum Francorum je poprava z roku 1314 rovněž zaměněna za upálení templářů v roce 1310.

Zvláštní místo v legendách zaujímá kletba Jacquese de Molay, kterou údajně vyslovil proti králi a papeži. Pokud se budeme řídit soudobými zprávami – tj. pokračováním Nangisovy kroniky psané anonymním autorem – a kronikářem Geoffroyem de Paris, jakož i zprávou Giovanniho Villaniho, Molay promluvil nejprve, když stanul před kardinály, kde potvrdil čistotu řádu, a poté na hranici. Před zapálením hranice se označil za dobrého křesťana a vzýval Boha o pomoc. Ve všech těchto zprávách není zmínka o prokletí ani o podrobných projevech. Nicméně templářskou historiografii vždy provázela pověst, že de Molay pronesl na hranici dobře napsanou řeč, v níž do roka svolal krále Filipa IV. a papeže Klementa V. k Božímu soudu a oznámil brzký zánik Kapetovců. Papež Klement V. skutečně zemřel 20. dubna 1314, pravděpodobně na rakovinu. Filipovu smrt 29. listopadu 1314 po nehodě na lovu považovali jeho poddaní za osvobození od tyranie.

Jak zjistila historička Colette Beaune, Kapetovci byli nezávisle na de Molayovi považováni za prokletou dynastii. Kletba byla tehdy považována za volání o pomoc nebeské spravedlnosti a volání o pomoc bylo považováno za vyslyšené, pokud toho, na kom spočívala, postihla násilná smrt. Hříchy královského rodu, které současníci Filipa IV. uváděli jako důvod pro uvalení klatby, byly: Cizoložství mezi královými snachami, vysoké daňové zatížení a hospodářská krize způsobená zhoršením mincovní kvality, která přinesla bídu mnoha lidem, navíc pronásledování papežem Bonifácem VIII. a útok Anagni. Ve Villaniho vyprávění je to biskup, kdo po atentátu na papeže vyřkne kletbu. Jiní kronikáři dokonce připisují kletbu samotnému Bonifácovi.

Kletba byla nakonec rozšířena i na Klementa V. v době templářských procesů. Kronikář z Vicenzy Ferreto de Ferretis v roce 1330 v návaznosti na své vyprávění o vídeňském koncilu informuje o neznámém templáři, který předstoupil před papeže a neúspěšně protestoval proti rozsudku smrti. Tento templář prý na hranici proklel papeže a krále a oběma do roka ohlásil smrt.

Teprve v 16. století byl de Molayův příběh stále více přikrášlován a nakonec bylo jeho přiznání před kardinály zhuštěno do jediné řeči. Paolo Emili ve své kronice De rebus gestis Francorum, kterou nechal napsat král František I., vkládá Jacquesovi de Molay do úst slavnou kletbu – zde ještě předtím, než vstoupí na pohřební hranici. Všichni pozdější historikové přijali kletbu, kterou nyní hlásají z kůlu.

Zdroje

 1. Jacques de Molay
 2. Jakub z Molay
 3. ^ a b c d e Alain Demurger (2015) [2014]. „1 Der junge Jacques de Molay 1250. Wo und wann wurde er geboren?“. Der letzte Templer. Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molly [Jacques de Molay. Le crépuscule des Templiers] (in German). Translated by Holger Fock und Sabine Müller. C.H.Beck. ISBN 978-3-406-68238-4. Das Geburtsjahr läßt sich also nicht eindeutig bestimmen. Wir beschränken uns auf eine ungefähre Schätzung. Demnach wurde Jacques de Molay im fünften Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts in der Zeitspanne von 1244/45 bis 1248/49 geboren. … Wenngleich zu dieser – wohl eher unbedeutenden – Frage noch nicht alles gesagt ist, würde ich für das Molay in der Haute-Saône optieren. … Jacques de Molay stammt also aus einem vielleicht bedeutenden Adelsgeschlecht der Freigrafschaft Burgund und ist zwischen 1240 und 1250 geboren worden. Dieser räumliche und zeitliche Zusammenhang ist wichtig, denn die Freigrafschaft Burgund gehörte nicht zum französischen Königreich, sondern zum Deutschen Reich: Jacques de Molay war insofern kein Untertan des französischen Königs. …
 4. ^ a b c Alain Demurger (2018) [2015]. „14 The Council of Vienne and the Burning of Jaques de Molay (1311-1314)“. The Persecution of the Templars. Scandal, Torture, Trial [La Persécution des templiers: journal (1305–1314)]. Translated by Teresa Lavender Fagan. Profile Books. ISBN 978-1-78283-329-1. The date given in the chronicle of Guillaume de Nangis was the day after the Feast of Saint Gregory, or Monday 18 March (the feast day fell on 12 March); this is the date most often retained by historians of the Temple trial. But other chroniclers, such as Bernard Gui, have proposed the Monday before the Feast of Saint Gregory, or 11 March. We tend to agree with Bernard, since the chronology he proposes is most often very accurate.
 5. ^ a b Demurger, pp. 1-4. „So no conclusive decision can be reached, and we must stay in the realm of approximations, confining ourselves to placing Molay“s date of birth somewhere around 1244/5 – 1248/9, even perhaps 1240–1250.“
 6. ^ a b „Jacques de Molai“, Catholic Encyclopedia.
 7. ^ a b A History of the Inquisition of the Middle Ages Vol. III by Henry Charles Lea, NY: Hamper & Bros, Franklin Sq. 1888, p. 325. Not in copyright.
 8. (de) Alain Demurger (trad. Holger Fock und Sabine Müller), Der letzte Templer. Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molly, C.H.Beck, 2015 (1re éd. 2014), 404 p. (ISBN 978-3-406-68238-4, lire en ligne), « 1 Der junge Jacques de Molay 1250. Wo und wann wurde er geboren? » « Das Geburtsjahr läßt sich also nicht eindeutig bestimmen. Wir beschränken uns auf eine ungefähre Schätzung. Demnach wurde Jacques de Molay im fünften Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts in der Zeitspanne von 1244/45 bis 1248/49 geboren. … Wenngleich zu dieser – wohl eher unbedeutenden – Frage noch nicht alles gesagt ist, würde ich für das Molay in der Haute-Saône optieren. … Jacques de Molay stammt also aus einem vielleicht bedeutenden Adelsgeschlecht der Freigrafschaft Burgund und ist zwischen 1240 und 1250 geboren worden. Dieser räumliche und zeitliche Zusammenhang ist wichtig, denn die Freigrafschaft Burgund gehörte nicht zum französischen Königreich, sondern zum Deutschen Reich: Jacques de Molay war insofern kein Untertan des französischen Königs. … »
 9. (de) Alain Demurger (trad. Holger Fock und Sabine Müller), Der letzte Templer. Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molly, C.H.Beck, 2015 (1re éd. 2014), 404 p. (ISBN 978-3-406-68238-4, lire en ligne), « Nachwort zur dritten Auflage » « Sein Scheiterhaufen wurde auf einer Seine-Insel unterhalb des Parks des Königspalasts in Höhe des heutigen Pont-Neuf errichtet, und nicht auf der Spitze des Vert-Galant, der im Mittelalter noch nicht existierte. Eine sorgfältige Studie der Chroniken, die von dem Ereignis berichteten, läßt den 11. März 1314 (den Tag vor Sankt Gregorius) als wahrscheinlicheres Datum der Vollstreckung des Urteils erscheinen als den 18. März, der üblicherweise angegeben wird (S. 269, 273). »
 10. (en) Alain Demurger (trad. Teresa Lavender Fagan), The Persecution of the Templars Scandal, Torture, Trial, Profile Books., 2018 (1re éd. 2015) (ISBN 978-1-78283-329-1, lire en ligne), « 14 The Council of Vienne and the Burning of Jaques de Molay (1311-1314) » « The date given in the chronicle of Guillaume de Nangis was the day after the Feast of Saint Gregory, or Monday 18 March (the feast day fell on 12 March); this is the date most often retained by historians of the Temple trial. But other chroniclers, such as Bernard Gui, have proposed the Monday before the Feast of Saint Gregory, or 11 March. We tend to agree with Bernard, since the chronology he proposes is most often very accurate. »
 11. Elizabeth A. R. Brown, « Philip the Fair, Clement V, and the end of the Knights Templar: The execution of Jacques de Molay and Geoffroi de Charny in March », Viator, vol. 47, no 1,‎ 2015, p. 229-292 (DOI 10.1484/J.VIATOR.5.109474) :« Abstract: This article revisits the generally accepted account of the execution of the Templar leaders Jacques de Molay and Geoffroi de Charny in March 1314, which derives from the continuation of the Latin Universal Chronicle of Guillaume de Nangis. Other contemporary chronicles, non-narrative evidence, and papal pronouncements cast light on the proceedings conducted by the three cardinal legates Clement V appointed to judge four Templar leaders in Paris, and suggest that the executions occurred on 11 rather than 18 March (the date given in the continuation) and, rather than being ordered by King Philip the Fair (as the continuation alleges), were the direct result of the cardinal legates’ decisions and actions. »
 12. (en) Malcolm Barber, The Trial of the Templars, Cambridge University Press., 2006, 2e éd., 408 p. (ISBN 978-1-107-64576-9, lire en ligne), « Introduction » « The leaders eventually came before the papal representatives on 18 March 1314 and were sentenced to perpetual imprisonment. Hugh of Pairaud and Geoffrey of Gonneville, Preceptor of Aquitaine, accepted their fate in silence, but James of Molay and Geoffrey of Charney, Preceptor of Normandy, loudly protested their innocence and asserted that the Order was pure and holy. At once the king ordered that they be condemned as relapsed heretics and, on the same evening, they were burnt at the stake on the Ile des Javiaux in the Seine. »
 13. Demurger 2002, p. 189.
 14. 1 2 Alain Demurger. Der letzte Templer: Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molay (англ.). — München: C.H.Beck, 2004. — P. 20. — ISBN 3-406-52202-5.
 15. 1 2 Alain Demurger. The burning of Jacques de Molay (March 1314) // The Persecution of the Templars: Scandal, Torture, Trial (англ.) / translation Teresa Lavender Fagan. — London: Profile Books, 2018. — ISBN 978-1-78283-329-1.
 16. 1 2 Alain Demurger. Der letzte Templer: Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molay (англ.). — München: C.H.Beck, 2004. — P. 24. — ISBN 3-406-52202-5.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.