Engelska samväldet

Mary Stone | januari 14, 2023

Sammanfattning

Commonwealth of England var ett misslyckat försök att inrätta en republikansk regering i England (1649-1660). Irland annekterades 1653 och Skottland 1654. Parlamentet utropade samväldet den 19 maj 1649, men efter några år tog den militära överbefälhavaren Oliver Cromwell och hans puritanska New Model Army över. Cromwell hade en gudfruktig reformation i åtanke och ville om nödvändigt införa sina puritanska och protestantiska åsikter i samväldet med militära medel. Många formler prövades, men alla misslyckades. Efter Cromwells död återupprättades monarkin i huset Stuart.

Rumparlamentet

Efter det engelska inbördeskriget och avrättningen av kung Karl I av England, förblev det återstående parlamentet kvar. Den 14 februari 1649 utsåg parlamentet ett statsråd till verkställande organ. Den 19 maj 1649 antogs den viktiga Act Declaring and Constituing the People of England to be a Commonwealth and Free-State. I lagen förklarades att England hädanefter var ett samvälde och en fri stat. Parlamentet var landets högsta myndighet. De skulle utse tjänstemän och ministrar under deras ledning. Monarkin och överhuset avskaffades. Den verkliga makten låg dock hos New Model Army. I kampen mellan parlamentet och armén dominerade armén.

Levellers var en oliktänkande grupp som åtnjöt mycket sympatier i New Model Army. Deras mål var social och politisk jämlikhet. De krävde allmän rösträtt för ett suveränt parlament. De krävde också att grundläggande rättigheter som samvetsfrihet och likhet inför lagen skulle erkännas. Den 14 maj 1649 slog Oliver Cromwell slutligen ner Levellers myteri i Burford. Cromwell och hans generaler lyckades rensa ut Levellers från armén. Att ge politisk makt till majoriteten av de egendomslösa innebar för dem att äganderätten skulle upphöra, och det var otänkbart. Rösträtten var då i allmänhet förbehållen dem som ägde mark som var värd endast 40 shilling. Cromwell och Instrument of Government skulle senare höja kravet till 200 pund i egendom för väljare i protektoratet. Väljarkåren blev smalare.

Den 19 maj 1649 förklarade det omstörtande parlamentet att landet var ett samvälde och en fri stat av England. Riket blev en republik. Parlamentet var i teorin nationens högsta myndighet. De skulle utse tjänstemän och ministrar. Kungadömet, överhuset och prerogativa domstolar avskaffades. Biskopshierarkin måste bort. I övrigt röstades det inte om mycket meningsfull lagstiftning i denna konservativa församling. Vissa fortsatte att tro på en form av monarkisk statsbildning. Independentisterna såg till att ingen statskyrka upprättades. Landadeln försvarade de befintliga jordägarnas intressen. De betalade motvilligt skatt för att finansiera framför allt armén. Mellan 1649 och 1651 var Oliver Cromwell aktiv i det tredje engelska inbördeskriget. I juni 1650 hade Cromwell blivit överbefälhavare för armén. Efter slaget vid Worcester den 3 september 1651 var samväldet säkrat. Inga rojalister, skottar eller irländare som kan ställa till det.

Rumpparlamentet röstade igenom en lag om hädelse i april 1650 och införde dödsstraff för äktenskapsbrott i lagen om äktenskapsbrott i maj 1650. I september 1650 kom toleranslagen som upphävde lagar som tvingade till närvaro i en nationell kyrka. Parlamentsledamöterna röstade också igenom lagar för att undertrycka religiösa avvikelser. En sådan religiös intolerans var inte till glädje för dem som ville främja religionsfrihet. Efter slaget vid Worcester den 3 september 1651 försökte Cromwell övertala medlemmarna i det omstörtande parlamentet att upplösa sig och utlysa nya val. Armérådet sammanträdde den 2 augusti 1652 och krävde en tidig upplösning och nya val. Efter 18 månader hade Cromwells tålamod tagit slut.

Den 20 april 1653 upplöste Cromwell och armérådet det återstående parlamentet med våld. Parlamentet skingrades av musketörer. Cromwell skickade ilsket hem det nya parlamentet med orden: ”Du har suttit här länge nog utan att åstadkomma något bra – gå, jag säger dig, för Guds skull, gå!” Cromwell och armérådet hade inte ägnat någon större uppmärksamhet åt framtiden. De var mer intresserade av gudomlighet än av regeringsformer. Cromwell hade ingen klar uppfattning om vad han skulle göra härnäst.

Helgonens församling

General Thomas Harrison, som stödde sig på sin femte monarkistiska övertygelse, förklarade att en församling på omkring sjuttio män skulle väljas av de oberoende kyrkorna. Han baserade detta på Gamla testamentets sanhedrin, som kunde ersätta engelsk lag med Moses lag. Denna församling skulle regera tills Kristus återvände till jorden och skulle vinna folket till gudomlighet. Cromwell delade inte Harrisons ideologi, men höll med om att regeringen borde ligga i händerna på gudfruktiga män.

Den 4 juli 1653 inrättades Helgonförsamlingen. De kongregationella kyrkorna var tvungna att utse fromma män, men utnämningen av dem låg nära Cromwell och hans officerare. Det fanns sammanlagt 144 medlemmar. Endast 15 av dem har rekommenderats av de församlade kyrkorna. Dess sociala status var i allmänhet lägre än dåtidens parlament. Den innehöll mer lägre adel. De allra flesta var dock gentlemän. I rojalistiska pamfletter hånades det som Barebones parlament, men läderförsäljaren Praise-God Barebone från London var inte typisk för denna församling.

Den gudomliga reformen var orsaken till att Helgonförsamlingen existerade. De hotade dock den konservativa politiska opinionens försoning med republiken. Många av de besuttna herrarna fruktade en social revolution som skulle förstöra egendom och privilegier. De var rädda för angrepp på äganderätten. Vissa medlemmar visade intolerans mot andra protestanter. De angrep religionsfriheten. Den 12 december 1653 upplöstes de heligas församling. De moderata ledamöterna drev igenom ett dokument som undertecknades av åttio ledamöter och som gick ut på att återlämna sina befogenheter till Cromwell och hans officerare.

General John Lambert hade ägnat de föregående veckorna åt att skriva en ny författning som skulle ersätta Saints Assembly of Saints. Lamberts arbete blev känt som Regeringsinstrumentet. Den 15 december 1653 tog armérådet över makten helt och hållet och utfärdade regeringsinstrumentet. Det var Englands första skriftliga konstitution. Detta var en militär författning. Den 16 december 1653 svors Oliver Cromwell in som lordprotektor, och regeringsformen kallades därför protektorat. Cromwell var tvungen att agera med och genom majoriteten i statsrådet, som bestod av 13-21 medlemmar och som han hade liten kontroll över. Det var statsrådet som valde ut eller avsatte domare och alla andra civila domare. Det fanns militärer i statsrådet, men en klar majoritet var civila. De var i huvudsak en grupp starka kalvinister. Cromwell, i egenskap av Lord Protector, tilltalades vanligen med ”Ers höghet”. Statsrådet kallades för ett privilegieråd. Cromwell och statsrådet hade den dubbla uppgiften att få stöd från Englands traditionella härskande klasser och genomföra den gudomliga reformationen. Cromwell ville ha stöd av de engelska godsägarna och ville säkra egendomen. Han ville också bilda en konfederation av protestantiska samfund, i synnerhet oberoende, presbyterianer och baptister. Den nya konstitutionen visade en stark misstro mot parlamenten. För det första hade statsrådet rätt att utesluta valda parlamentsledamöter i början av varje session. För det andra hade lordprotektorn och statsrådet rätt att lagstifta innan parlamentet sammanträdde. Ett antal anhängare av samväldet och många fler herrar från landet försökte utan framgång att blockera ratificeringen av regeringsinstrumentet.

Första protektoratsparlamentet

Den 3 september 1654 inleddes det första protektoratsparlamentet. Statsrådet uteslöt ett åttiotal parlamentsledamöter från sammanträdet. Cromwell och statsrådet hade förberett ett antal lagförslag som de ville få igenom i parlamentet. Många parlamentsledamöter som hade suttit i Long Parliament och Rump Parliament satt nu också i protektoratets parlament. Parlamentsledamöterna ägnade större delen av sin tid åt att angripa regeringsinstrumentet, armén och så småningom Cromwell själv. Talare efter talare attackerade ett av de viktigaste inslagen i regeringsinstrumentet: maktdelningen mellan en enda person och parlamentet. Många föreslog att den högsta makten skulle ligga uteslutande hos parlamentet. De deltog i långa konstitutionella debatter och diskussioner. Cromwell ville behålla distinktionen mellan en enskild person och parlamentet och på så sätt skydda sin ställning. Parlamentsledamöterna fruktade att det skulle bli en social och politisk revolution. Inget av de lagförslag som Cromwell och statsrådet lade fram gick igenom parlamentet. Den 22 januari 1655 upplöste en rasande Cromwell det första protektoratsparlamentet efter mindre än fem månader. Han skällde ut parlamentsledamöterna för att de inte ger rättvis frihet åt gudfruktiga män med olika bedömningar. Parlamentet hade kastat bort möjligheter att fullborda den gudomliga saken. Cromwell hade länge ingen önskan att läka och stabilisera sig.

Styrelsen för generalmajorerna

I augusti 1655 kom experimentet med generalmajorerna igång. Denna experimentella administration av generalmajorerna uppstod efter diskussioner i statsrådet under ledning av general John Lambert. Samväldet var indelat i 11 militärdistrikt. I ledningen utsågs från statsrådet en generalmajor, en arméchef av puritansk karaktär. Lord Protector gav sina fromma officerare stor makt. Generalmajoren skulle övervaka provinsernas regeringar. I varje provins fick de hjälp av kommissionärer, mestadels nitiska puritaner. Generalmajoren var tvungen att stå till svars inför Oliver Cromwell själv. Denna fas illustrerar bäst den cromwellska regimens järnhand.

Den 9 oktober 1655 skickades en slutlig version av instruktionerna till generalmajoren. De nya orderna betonade att generalmajorernas uppgift var att både upprätthålla säkerheten och införa gudomligt styre. Anvisningarna till generalmajorerna blev alltmer förvandlade till gudomliga föreskrifter. En elit av helgon skulle ta hand om och rädda den syndiga mänskligheten. I detta moralistiska styre av generalmajorerna uppmuntrades dygder och synder undertrycktes. Cromwell betraktade generalmajoren i första hand som agenter för att främja den gudomliga reformationen. För puritanerna var söndagens helgelse av största vikt. Firandet av kyrkliga helgdagar fördömdes som hedniskt och papistiskt. Julen blev en fastedag. Populär underhållning var nu uttryckligen förbjuden. Det var inte tillåtet att festa på kyrkliga helgdagar. Det fanns ett förbud mot dramatik. Generalmajoren vände sig också mot fylleri, pubar, spelhallar, bordeller, äktenskapsbrott, otukt, svordomar och hädelse. Det högsta målet förblev att göra Samväldet till en fromm nation. Denna politik var inte populär bland folket. Den alienerade också adeln och adelsmännen, de traditionella lokala makthavarna.

Generalmajorna hade privilegiet att ta ut godtyckliga skatter för att stödja sin regim, men det räckte inte för att betala kostnaderna. Under övergången mellan maj och juni 1656 kom alla generalmajorer till London för att diskutera med lordprotektorn och statsrådet vad som skulle göras åt den finansiella krisen. Det var med motvilja som Cromwell gav efter för dem som argumenterade för att parlamentet skulle återvända. Efter mindre än ett år var experimentet med generalmajorerna redan på väg att avslutas. Generalmajorerna förblev i tjänst ytterligare några månader. Senare såg Cromwell tillbaka på de utmärkta tjänster som generalmajoren hade utfört. Enligt honom hade de varit mycket framgångsrika när det gällde att reformera seder och bruk, införa religion och motverka synd. Denna bedömning stöds inte av historisk forskning.

Andra protektoratsparlamentet

Den 17 september 1656 sammanträdde det andra protektoratsparlamentet. Statsrådet spärrade omedelbart mer än 100 valda ledamöter från omoral och brottslighet. Cromwells främsta krav var att parlamentet skulle ge honom bidrag. Till en början var parlamentet samarbetsvilligt och produktivt. Det dröjde inte länge innan parlamentet återupptog sin kamp mot armén och den militära konstitutionen som regeringsinstrument. De religiösa grupperna var fientliga mot varandra.

Den 23 februari 1657 presenterade parlamentsledamoten Christopher Packe den nya konstitutionen Humble Petition and Advice för Cromwell vid ett sammanträde. Förslaget hade utarbetats av rojalistiska parlamentsledamöter. Cromwell var inte ovillig att överge regeringsinstrumentet till förmån för en parlamentarisk konstitution. I The Humble Petition and Advice bad han formellt Cromwell att ta över kronan. Det skulle vara en begränsad monarki med rådgivare och statstjänstemän. Parlamentet skulle väljas på tre år, skatterna skulle godkännas och armén skulle minskas. Varje parlamentsledamot var tvungen att svära en trohetsed till Lord Protector. Cromwell tvivlade på att han skulle acceptera kungadömet och var tvungen att ägna några månader åt att fundera på vilka ändringar han ville göra i petitionen.

Den 11 mars 1657 lanserades det andra huset. Den andra kammaren deltog i förhandlingarna om den ödmjuka framställningen och rådgivningen. Cromwell hade inte varit nöjd med hanteringen av Naylor-fallet. Kväkare James Naylor hade utgett sig för att vara Jesus Kristus när han kom in i Bristol. Parlamentet ansåg att det var hädelse och dömde honom till kroppsstraff. Cromwell ville undvika en sådan dom genom att skapa en andra kammare som kontrollerade underhuset och hade vetorätt. Den andra kammaren kan bestå av upp till sjuttio ledamöter som utses av protektorn och hans statsråd. Ett femtiotal av Cromwells trogna flyttade från underhuset till det andra huset. Detta var för att skydda Cromwells själsfränder från den religiösa ortodoxin i underhuset. Resultatet blev dock att Cromwells ställning i underhuset blev svagare. Motståndet från de vanliga medborgarna blev ännu hårdare.

Cromwell skar knuten den 8 maj 1657: han vägrade att bli kung. Den 25 maj 1657 ratificerade Cromwell en ändrad Humble Petition and Advice. Kungadömet har tagits bort. Cromwell behöll sin titel som lordprotektor. Titeln var inte ärftlig, men protektorn fick utse sin efterträdare. Den 26 juni 1657 installerades Cromwell för andra gången som lordprotektor. Återinstallationen hade den pompa och ståt som en kunglig kröning: en kröningsstol, en klädrock av purpurfärgad sammet fodrad med hermelin, rättvisans svärd och en spira. Endast kronan och klotet saknades.

I underhuset fortsatte parlamentsledamöterna att angripa militärregimen och den nya konstitutionens tvåkammarsystem. Atmosfären var fientlig. Det andra protektoratsparlamentet avslutades den 4 februari 1658 med ett exempel på Cromwells impulsivitet. Efter ett rasande tal upplöste han sitt sista parlament. Cromwells moralistiska program förklarade varför han inte lyckades nå en stabil lösning med parlamentsledamöterna. Efter parlamentets upplösning uppstod det en brytning med de militära kamrater som hade kämpat med honom sedan början av det engelska inbördeskriget. I slutet av sitt liv hade han få allierade kvar. Han lämnades kvar som en bruten man. Den 3 september 1658 dog Oliver Cromwell en naturlig död, efter att ha lidit av hälsoproblem i många år.

Tredje protektoratets parlament

Oliver Cromwell hade förklarat att hans son Richard Cromwell skulle efterträda honom. Richard hade aldrig tjänstgjort i den nya armén och hade ingen auktoritet över generalerna. Armén tvivlade på hans ställning eftersom han inte hade någon militär erfarenhet. Den 27 januari 1659 inleddes det tredje protektoratsparlamentet. Det tredje protektoratsparlamentets enda bedrift var att det samma dag bekräftade Richard Cromwell som lordprotektor. I parlamentet stod fraktionerna mot varandra med dragna knivar. En del ville fortsätta med den nuvarande konstitutionen, andra ville sammankalla det gamla parlamentet igen. De parlamentariska grupperna hade ingen respekt för armén och ville ställa vissa armépersonligheter inför rätta. Det stod klart att Richard Cromwell inte hade någon auktoritet över armén och parlamentets fraktioner. Han kunde inte hantera rivaliteten mellan armén och parlamentet. Armén tvingade Richard Cromwell att upplösa parlamentet den 22 april 1659. Han gav efter för arméns hot. Den 24 maj 1659 erbjöd Richard Cromwell sin avskedsansökan och drog sig tillbaka från politiken. Det var nu uppenbart hur smal protektoratets bas hade varit.

Efter protektoratets slut förblev det engelska samväldet delat mellan två läger. Parlamentarikerna gav parlamentet högsta auktoritet, medan New Model Army ville styra England från militära kretsar. Den 7 maj 1659 återkallade armén det återstående parlamentet. Parlamentet utfärdade en deklaration om ett samvälde utan kung, ensamstående eller överhus. Kungen och överhuset hade avskaffats sedan en tid tillbaka, men med tillägget ”en enda person” signalerade parlamentet att de inte ansåg att protektoratet var värt att upprepa. Rumpparlamentet ville fortsätta med samväldet och minska arméns insatser, men armén hävdade sig själv. Den 26 oktober 1659 bildade New Model Army en säkerhetskommitté som skulle styra samväldet under ledning av generalerna Charles Fleetwood och John Lambert. Detta ledde till stor politisk förvirring. Ironiskt nog var det just armén som satte stopp för det av armén upprättade samväldet.

George Monck, general av Skottland, ville inte se anarki uppstå, han ville bevara nationens stabilitet och hade länge haft planer på att marschera mot London. Monck förklarade att han hade för avsikt att upprätthålla parlamentets auktoritet. Den 26 december 1659 utsågs han till överbefälhavare för England och Skottland av det rådande parlamentet. Den 2 januari 1660 korsade George Monck gränsen från Skottland och marscherade söderut till London. Det var känt att han ville återupprätta monarkin. General John Lambert ville ta sig an Monck, men hela hans armé deserterade. Andra arméer i den nya armén upplöstes och erbjöd inget motstånd. Detta var slutet för New Model Army. I februari 1660 reste Monck till London. Han hade makten i sina händer utan minsta motstånd. Den 21 februari 1660 återinförde Monck alla uteslutna ledamöter från det långa parlamentet i den parlamentariska församlingen. Han sammankallade det långa parlamentet på villkor att det skulle upplösa sig självt och utlysa nyval. Parlamentsledamöterna såg ingen annan utväg ur kaoset än att Karl skulle återvända från Stuarts hus. Den 16 mars 1660 upplöstes det långa parlamentet.

Den 4 april 1660 föreslog Charles Stuart Breda-deklarationen. Han lovade en allmän benådning för brott som begåtts under det engelska inbördeskriget och det engelska samväldet för dem som erkände honom som laglig kung. Det skulle underlätta hans återvändande. Efter att konventets parlament hade inrättat sig den 25 april 1660 gick allting snabbt. Många ledamöter med rojalistiska åsikter valdes in. Den 1 maj 1660 förklarade lorden att kung, lordar och underhus skulle styra. Både parlamentarikernas och militärernas ambitioner hade besegrats. Samväldet upphörde. Den 8 maj 1660 förklarade konventets parlament att kung Karl II var den lagliga monarken sedan hans far Karl I hade dött. Han lämnade Nederländerna, landade i Dover den 25 maj 1660 och anlände till London den 29 maj 1660. Den 23 april 1661 kröntes han formellt till Karl II av England. Restaurationen hade gått utan störningar. Förtrycket av kungliga mördare och revolutionärer skedde relativt måttfullt.

Restaureringen var inte lätt att återvända. Monarkin, överhuset och den anglikanska statskyrkan med dess biskopshierarki återställdes verkligen. Parlamentet gick dock stärkt ur striden. Den tvingade kungen att påtvinga nationen anglikanism. Den gav kungen en årlig donation. Det var omöjligt för kungen att kräva pengar av sina undersåtar eller arrestera någon. Förbudet mot alla former av utomparlamentariska rättigheter kvarstod efter restaureringen. Kronans gamla feodala rättigheter avskaffades. Prerogativdomstolarna försvann för alltid.

Det engelska samväldet kom snabbt att kretsa kring den puritanske religiöse fanatikern Oliver Cromwell. Cromwell var övertygad om att hans kallelse kom från Gud och att han var Guds utvald. Han förespråkade en gudomlig reformation. Cromwell gav aldrig en tydlig och specifik definition av vad han menade med detta. Han höll sig till vaga hänvisningar till sitt mål: en inre reformation, en reformation av seder och bruk, en kampanj mot den individuella syndigheten… Han kom inte längre än till några religiösa föreskrifter. Cromwell tillät puritanerna, de oberoende, presbyterianerna och baptisterna att vara olika. Han lät sig lockas av de femte monarkisterna till en helgonförsamling, och han var inte nöjd med fördömandet av kväkare James Naylor. Cromwell gav de protestantiska rörelserna stor religionsfrihet. Toleransen utsträcktes inte till ”poperi och prelatism”. Cromwell riktade sin vrede mot påvar, prelater och biskopar. Anglikaner och katoliker hade ingen plats i hans regim. Följaktligen var parlamentets fientlighet mot religionsfriheten stark. De betraktade religionsfriheten som ett hot mot den sociala och politiska ordningen. Cromwell hade problem med människor utanför sin rörelse, men också med människor inom sin rörelse. Puritanismen beskylldes för protektoratets andliga tvång. Puritanismen föll i vanrykte.

Cromwell var ingen riktig politiker. I och med att kungen avrättades, överhuset avskaffades och statskyrkan avvecklades hade den traditionella statsstrukturen i praktiken försvunnit. Han lyckades inte hitta ett hållbart alternativ. Han misslyckades med att leda sitt militärstyre i konstitutionella former som åtnjöt folklig konsensus. Under processen förblev det oklart vad som skulle ersätta det. Politiken var en lös ram av statlig kontroll inom vilken individerna kunde finna Gud för sig själva. Cromwell ville samarbeta med parlamenten för att ge legitimitet åt sitt styre, men de var tvungna att genomföra hans program. Det uttalande som mest avslöjar hans bedömning av politiken är ”regeringsformerna är skräp och dynga i jämförelse med Kristus”. Cromwell ansåg att statsformer och lagar hade liten betydelse. Samväldet hamnade i ett vakuum av personligt styre utan legitimitet eller konsensus.

Källor

 1. Engelse Gemenebest
 2. Engelska samväldet
 3. Wikisource: Act Declaring and Constituting the People of England to be a Commonwealth and Free-State
 4. Barry Coward: “Oliver Cromwell”, p12
 5. John Morrill: “Oliver Cromwell”, p38
 6. ^ a b Schultz 2010.
 7. ^ Wikisource:An Act declaring England to be a Commonwealth
 8. У. Черчилль. Британия в Новое время, 2006, с. 284.
 9. У. Черчилль. Британия в Новое время, 2006, с. 301.
 10. a et b Entre 1642 et 1651, pouvoir disputé avec le Royaume d”Irlande.
 11. (en) « Act Declaring and Constituting the People of England to be a Commonwealth and Free-State », sur le WikiSource anglophone.
 12. (en) Jørgen Sevaldsen et al., Angles on the English-Speaking World, V. 7 : The State of the Union : Scotland, 1707–2007, Museum Tusculanum Press, 2007, 154 p. (ISBN 978-87-635-0702-8, lire en ligne), p. 39.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.