Sima Qian

Dimitris Stamatios | januari 12, 2023

Sammanfattning

Sima Qian (ca 145 – ca 86 f.Kr.) var en kinesisk historiker från den tidiga Han-dynastin (206 f.Kr. – 220 e.Kr.). Han anses vara den kinesiska historieskrivningens fader på grund av sina ”Records of the Grand Historian”, en allmän historia om Kina som omfattar mer än två tusen år från den legendariska Gula kejsarens uppkomst och bildandet av det första kinesiska samhället till den regerande suveränen på Sima Qians tid, kejsare Wu av Han. Som den första universella historien om världen, så som den var känd för de gamla kineserna, tjänade den store historikerns uppteckningar som modell för officiell historieskrivning för efterföljande kinesiska dynastier och den kinesiska kultursfären (Korea, Vietnam, Japan) fram till 1900-talet.

Sima Qians far Sima Tan hade först tänkt sig det ambitiösa projektet att skriva en fullständig historia om Kina, men hade vid sin död bara färdigställt några förberedande skisser. Efter att ha ärvt sin fars position som hovhistoriker vid det kejserliga hovet var han fast besluten att uppfylla faderns sista önskan att komponera och sammanställa detta episka historieverk. År 99 f.Kr. skulle han dock falla offer för Li Ling-affären för att ha uttalat sig till försvar för generalen, som fick skulden för ett misslyckat fälttåg mot Xiongnu. När han fick välja mellan att bli avrättad eller kastrerad valde han det senare för att kunna avsluta sitt historiska arbete. Även om han allmänt är ihågkommen för uppteckningarna, visar överlevande verk att han också var en begåvad poet och prosaförfattare, och han var medverkande i skapandet av Taichu-kalendern, som officiellt offentliggjordes 104 f.Kr.

Eftersom hans position vid det kejserliga hovet var ”stor historiker” (tàishǐ 太史, som på olika sätt kan översättas som hovhistoriker, skribent eller astronom)

Sima Qian föddes i Xiayang i Zuopingyi (runt nuvarande Hancheng i Shaanxiprovinsen). Han föddes troligen omkring 145 f.Kr., även om vissa källor säger att han föddes omkring 135 f.Kr. Omkring 136 f.Kr. fick hans far, Sima Tan, en utnämning till ”stor historiker” (tàishǐ 太史, alt. ”stor skrivare” eller ”stor astrolog”). Den stora historikerns position var relativt lågt rankad, och dess främsta uppgift var att formulera årskalendern, identifiera vilka dagar som var rituellt gynnsamma eller ogynnsamma, och presentera den för kejsaren före nyårsdagen. Den stora historikerns övriga uppgifter bestod bland annat i att resa med kejsaren till viktiga ritualer och att registrera dagliga händelser både vid hovet och runt om i landet. Enligt egen utsago kunde Sima vid tio års ålder ”läsa de gamla skrifterna” och ansågs vara en lovande lärd man. Sima växte upp i en konfuciansk miljö, och Sima betraktade alltid sitt historiska arbete som en handling av konfuciansk barnfromhet gentemot sin far.

År 126 f.Kr., vid tjugo års ålder, påbörjade Sima Qian en omfattande rundresa i det Kina som fanns under Han-dynastin. Han började sin resa från den kejserliga huvudstaden Chang”an (nära dagens Xi”an) och åkte sedan söderut över Yangtzefloden till Changsha Kingdom (den moderna Hunanprovinsen), där han besökte platsen vid Miluofloden där poeten Qu Yuan från krigsmaktstiden enligt traditionen ska ha drunknat. Därefter sökte han efter de legendariska härskarna Yu på berget Kuaiji och Shun i Jiuyi-bergen (nuvarande Ningyuan County, Hunan). Han åkte sedan norrut till Huaiyin (modernt Huai”an, Jiangsu-provinsen) för att se graven av Han-dynastins general Han Xin, och fortsatte sedan norrut till Qufu, Konfucius hemstad, där han studerade ritualer och andra traditionella ämnen.

Efter sina resor valdes Sima till palatsbiträde i regeringen, vars uppgift var att inspektera olika delar av landet tillsammans med kejsar Wu år 122 f.Kr. Sima gifte sig ung och fick en dotter. År 110 f.Kr. skickades Sima Qian vid 35 års ålder västerut på en militär expedition mot några ”barbariska” stammar. Samma år blev hans far sjuk på grund av att han var ledsen över att inte ha blivit inbjuden att delta i det kejserliga Feng-offret. Eftersom han misstänkte att hans tid höll på att ta slut kallade han hem sin son för att ta över det historiska arbete han hade påbörjat. Sima Tan ville följa Annalerna från våren och hösten – den första krönikan i den kinesiska litteraturens historia. Det verkar som om Sima Tan bara kunde sammanställa en skiss till verket innan han dog. i efterordet till den färdiga Shiji finns en kort essä om de sex filosofiska skolorna som uttryckligen tillskrivs Sima Tan. I övrigt finns det endast fragment av Shiji som spekuleras vara författade av Sima Tan eller baserade på hans anteckningar. På grund av sin fars inspiration ägnade Sima Qian en stor del av det följande decenniet åt att författa och sammanställa den stora historikerns uppteckningar och avslutade den före 91 f.Kr. och troligen omkring 94 f.Kr. Tre år efter sin fars död övertog Sima Qian sin fars tidigare position som taishi. År 105 f.Kr. var Sima bland de lärda som valdes ut för att reformera kalendern. Som högt uppsatt kejserlig tjänsteman hade Sima också möjlighet att ge råd till kejsaren i allmänna statsangelägenheter.

Li Ling-affären

År 99 f.Kr. blev Sima inblandad i Li Ling-affären, där Li Ling och Li Guangli, två officerare som ledde ett fälttåg mot Xiongnu i norr, besegrades och togs till fånga. Kejsar Wu tillskrev Li Ling nederlaget, och alla regeringstjänstemän fördömde honom därefter för detta. Sima var den enda som försvarade Li Ling, som aldrig hade varit hans vän men som han respekterade. Kejsar Wu tolkade Simas försvar av Li som ett angrepp på hans svåger Li Guangli, som också hade kämpat mot Xiongnu utan större framgång, och dömde Sima till döden. Vid den tiden kunde avrättningen omvandlas antingen med pengar eller kastrering. Eftersom Sima inte hade tillräckligt med pengar för att sona sitt ”brott” valde han det sistnämnda och kastades sedan i fängelse, där han uthärdade tre år. Han beskrev sin smärta på följande sätt: ”När man ser fångvaktaren rör man nedlåtande vid marken med pannan. Vid blotta åsynen av hans underhuggare grips man av skräck … En sådan skymf kan aldrig torkas bort.” Sima kallade sin kastrering för ”det värsta av alla straff”.

När Sima frigavs från fängelset år 96 f.Kr. valde han att leva vidare som eunuck i palatset för att fullborda sina historier, i stället för att begå självmord, vilket förväntades av en gentleman-forskare som hade blivit vanärad genom att kastreras. Som Sima Qian själv förklarade i sitt brev till Ren An:

且夫臧獲婢妾猶能引決,況若僕之不得已乎。所以隱忍苟活,函糞土之中而不辭者,恨私心有所不盡,鄙沒世而文采不表於後也。古者富貴而名摩滅,不可勝記,唯俶儻非常之人稱焉。            Om till och med den lägsta slaven och skråtjänaren kan stå ut med att begå självmord, varför skulle då inte en som jag kunna göra det som måste göras? Men anledningen till att jag inte har vägrat att bära dessa missförhållanden och har fortsatt att leva, bo i förnedring och skam utan att ta farväl, är att jag sörjer att jag har saker i mitt hjärta som jag inte har kunnat uttrycka fullt ut, och jag skäms över att tänka att mina skrifter efter min bortgång inte kommer att bli kända för eftervärlden. Det finns alltför många män från gamla tider som var rika och ädla och vars namn ännu inte har försvunnit. Det är bara de som var mästerliga och säkra, de verkligt extraordinära männen, som fortfarande är ihågkomna. …   僕竊不遜,近自託於無能之辭,網羅天下放失舊聞,考之行事,綜其終始,稽其成敗興壞之理 … 凡百三十篇,亦欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言。草創未就,適會此禍,惜其不成,是以就極刑而無慍色。僕誠已著此書,藏諸名山,傳之其人通邑大都,則僕償前辱之責,雖萬被戮,豈有悔哉!            Även jag har vågat mig på att inte vara blygsam utan har anförtrott mig åt mina meningslösa skrifter. Jag har samlat och sammanfört världens gamla traditioner som var utspridda och förlorade. Jag har undersökt gärningar och händelser i det förflutna och undersökt principerna bakom deras framgång och misslyckande, deras uppgång och förfall i etthundratrettio kapitel. Jag har velat undersöka allt som rör himlen och människan, penetrera förändringarna i det förflutna och nutiden och fullborda allt som en familjs arbete. Men innan jag hade avslutat mitt grova manuskript mötte jag denna olycka. Det var för att jag beklagade att det inte hade blivit färdigt som jag utan agg underkastade mig det extrema straffet. När jag verkligen har slutfört detta arbete ska jag deponera det i det berömda berget. Om det kan överlämnas till män som kommer att uppskatta det och tränga in i byarna och de stora städerna, så även om jag skulle lida tusen stympningar, vilken ånger skulle jag ha?

Senare år och död

När han släpptes ur fängelset 97

Brevet till Ren An skrevs av Sima Qian som svar till Ren An på dennes inblandning i kronprins Liu Ju:s uppror 91 f.Kr. Detta är den sista uppgiften om Sima Qian i samtida dokument. Brevet är ett svar på ett försvunnet brev från Ren An till Sima Qian, där han kanske bad Sima Qian att gå i förlikning för hans räkning eftersom Ren An riskerade att avrättas på grund av anklagelser om att han var en opportunist och visade tvetydig lojalitet mot kejsaren under upproret. I sitt svar uppgav Sima Qian att han är en stympad man utan inflytande vid hovet. Vissa senare historiker hävdade att Sima Qian själv blev inblandad i upproret till följd av sin vänskap med Ren An och avrättades som en del av utrensningen av kronprinsens anhängare vid hovet; den tidigaste belagda uppgiften om denna berättelse är dock från 400-talet. Dessutom har det också påpekats att Sima Qian skulle ha varit tveksam till att ge Ren An väsentlig hjälp, med tanke på de allvarliga konsekvenser som han fick för att han stödde general Li Ling, samt Ren An:s underlåtenhet att agera på hans vägnar under Li Ling-affären. Även om det finns många teorier om den exakta dateringen samt den verkliga karaktären och syftet med brevet till Ren An, finns det en vanlig tolkning som tyder på att brevet delvis tyst uttryckte en vägran att spela en aktiv roll för att få till stånd ett lindrigare straff för Ren An.

Den tidiga 1900-talsforskaren Wang Guowei konstaterade att det inte finns några tillförlitliga uppgifter om när Sima Qian dog. Han och de flesta moderna historiker tror att Sima Qian tillbringade sina sista dagar som lärd i avskildhet (yǐnshì) efter att ha lämnat Han-hovet, och kanske dog ungefär samtidigt som kejsar Wu år 87.

Format

Även om stilen och formen för kinesiska historiska skrifter varierade genom tiderna har den stora historikerns (Shiji) dokument definierat kvaliteten och stilen från och med då. Före Sima skrevs historieskrivningar som vissa händelser eller vissa perioder i staternas historia; hans idé om en allmän historia påverkade senare historieskrivare som Zheng Qiao (鄭樵) när han skrev Tongzhi och Sima Guang när han skrev Zizhi Tongjian. Den kinesiska historiska formen för dynastihistoria, eller jizhuanti-historia om dynastierna, kodifierades i den andra dynastihistorien av Ban Gu”s Book of Han, men historikerna betraktar Simas verk som sin förebild, som står som det ”officiella formatet” för Kinas historia. Shiji omfattar 130 kapitel som består av en halv miljon tecken.

Formatet jizhuanti avser verkets organisation i benji (本紀) eller ”grundläggande annaler”, som innehåller biografier över suveräna personer (”himlens söner”) organiserade efter dynasti, och liezhuan (列傳) eller ”ordnade biografier”, som innehåller biografier över inflytelserika icke-noblister, ibland för en enda framstående person, men ofta för två eller flera personer som enligt Sima Qians bedömning spelade liknande viktiga roller i historien. Utöver dessa namngivna kategorier finns det kapitel som faller under kategorierna biao (表) eller ”tabeller”, som innehåller grafiska kronologier över kungligheter och adel, och shu (書) eller ”avhandlingar”, som består av essäer som ger ett historiskt perspektiv på olika ämnen som musik, ritualer eller ekonomi. Viktigast är kapitlen shijia (世家), eller ”huskrönikor”, som dokumenterar viktiga händelser i historien om härskarna i var och en av Zhou-dynastins kvasioberoende stater (som ursprungligen tjänade som vasaller åt Zhou-kungarna), liksom historien om samtida aristokratiska hus som etablerades under Han-dynastin.

Sammanlagt består dokumenten av 12 grundläggande annaler, 10 tabeller, 8 avhandlingar, 30 huskrönikor och 70 ordnade biografier. Den sista av de ordnade biografierna är efterordet. I detta sista kapitel beskrivs bakgrunden till hur Shiji komponerades och sammanställdes och ges korta motiveringar till varför de viktigaste ämnena, händelserna och personerna i verket inkluderats. Som en del av bakgrunden ger efterordet en kort skiss av Sima-klanens historia, från legendariska tider till hans far Sima Tan. Det beskriver också Sima Tans sista ord, där han tårfyllt uppmanade författaren att skriva detta verk, och innehåller en biografisk skiss över författaren själv. Efterordet avslutas med en självrefererande beskrivning av efterordet som det 70:e och sista kapitlet av de beställda biografierna.

Influenser och verk som påverkats

Sima påverkades i hög grad av Konfucius vår- och höstannaler, som på ytan är en kortfattad kronologi över händelserna under de tolv hertigarna av Lu från 722 till 484 f.Kr. Många kinesiska forskare har sett och ser fortfarande hur Konfucius ordnade sin kronologi som det ideala exemplet på hur historia bör skrivas, särskilt när det gäller vad han valde att inkludera och utesluta, och hans ordval som en indikation på moraliska bedömningar. Sima intog själv denna ståndpunkt när han förklarade:

夫春秋 … 別嫌疑,明是非,定猶豫,善善惡惡,賢賢賤不肖,存亡國,繼絕世,補敝起廢。            Den skiljer på det som är misstänkt och tveksamt, klargör rätt och fel och avgör punkter som är osäkra. Den kallar det goda för gott och det onda för dåligt, hedrar det värdiga och fördömer det ovärdiga. Den bevarar tillstånd som är förlorade och återupprättar den förfallande familjen. Den lyfter fram det som försummats i ljuset och återupprättar det som övergivits.

Sima såg Shiji som en del av samma tradition, vilket han förklarade i inledningen till kapitel 61 i Shiji där han skrev:

或曰:天道無親,常與善人。若伯夷、叔齊,可謂善人者非邪。積仁絜行如此而餓死。… 盜蹠日殺不辜,肝人之肉 … 񺷿以壽終。是遵何德哉。 … 余甚惑焉,儻所謂天道,是邪非邪。 Vissa människor säger ”Det är Himlens sätt att utan åtskillnad av personer hålla det goda ständigt försett”. Kan vi då säga att Boyi och Shuqi var goda människor eller inte? De klamrade sig fast vid rättfärdighet och var rena i sina gärningar men ändå svalt de ihjäl …. Rånaren Zhi dödade dag efter dag oskyldiga människor och gjorde köttfärs av deras kött … Men till slut levde han till en hög ålder. För vilken dygd förtjänade han detta? … Jag befinner mig i stor förvirring. Är denna så kallade ”himmelska väg” rätt eller fel?

För att lösa detta teodiska problem hävdade Sima att även om de onda kan lyckas och de goda kan lida under sin egen livstid, är det historikern som ser till att det goda till slut segrar. För Sima var historieskrivning inte bara en antikvarisk uppgift, utan snarare en viktig moralisk uppgift eftersom historikern skulle ”bevara minnet” och därmed se till att det goda i slutändan segrar över det onda. I linje med detta skrev Sima:

蘇秦兄弟三人,皆游說諸侯以顯名,其術長於權變。而蘇秦被反閒以死,天下共笑之,諱學其術。 … 夫蘇秦起閭閻,連六國從親,此其智有過人者。吾故列其行事,次其時序,毋令獨蒙惡聲焉。            Su Qin och hans två bröder uppnådde alla berömmelse bland feodalherrarna som ambulerande strateger. Deras politik lade stor vikt vid strategier och maktförskjutningar. Men eftersom Su Qin dog en förrädares död har världen enats om att håna honom och varit ovillig att studera hans politik … Su Qin uppstod från de mest ödmjuka ansatser för att leda de sex staterna i den vertikala alliansen, och detta är ett bevis på att han besatt en intelligens som överträffar den vanliga människan. Av denna anledning har jag lagt fram denna redogörelse för hans gärningar och ordnat dem i rätt kronologisk ordning, så att han inte för alltid ska drabbas av ett dåligt rykte och inte bli känd för något annat.

Ett sådant moraliserande förhållningssätt till historien, där historikern är den som leder det goda och det onda för att ge lärdomar för nutiden, kan vara farligt för historikern eftersom det kan leda till att staten riktar sin vrede mot historikern, vilket hände Sima själv. Historikern var därför tvungen att gå försiktigt fram och uttryckte ofta sina bedömningar på ett kringgående sätt för att lura censorn.

Sima själv förklarade i slutet av kapitel 110 i Shiji att han skrev enligt denna tradition när han sade:

孔氏著春秋,隱桓之閒則章,至定哀之際則微,為其切當世之文而罔褒,忌諱之辭也。            När Konfucius skrev Vår- och höstannalerna var han mycket öppen när han behandlade regeringstiden för Yin och Huan, de tidiga hertigarna av Lu; men när han kom till den senare perioden med hertigarna Ding och Ai var hans skrivande mycket mer hemlighetsfullt. Eftersom han i det senare fallet skrev om sin egen tid, uttryckte han inte sina bedömningar öppet utan använde ett subtilt och försiktigt språk.

Med detta i åtanke är det inte allt som Sima skrev som ska uppfattas som didaktiska moraliska lärdomar. Men flera historiker har föreslagit att delar av Shiji, t.ex. när Sima placerade sitt avsnitt om Konfucius användning av indirekt kritik i den del av boken som handlar om Xiongnu-”barbarerna”, kan tyda på att han ogillade kejsar Wus utrikespolitik.

När Sima skrev Shiji introducerade han en ny skrivstil genom att presentera historien i en serie biografier. Hans verk omfattar 130 kapitel – inte i historisk ordning, utan uppdelade i särskilda ämnen, inklusive annaler, krönikor och avhandlingar om musik, ceremonier, kalendrar, religion, ekonomi och utvidgade biografier. Simas verk påverkade skrivstilen i andra historier utanför Kina också, till exempel Goryeos (koreanska) historia Samguk sagi. Sima antog en ny metod för att sortera de historiska uppgifterna och ett nytt sätt att skriva historiska dokument. I början av Shiji förklarade Sima sig vara en anhängare av Konfucius strategi i Analekterna att ”höra mycket men lämna det som är tveksamt åt sidan och tala med vederbörlig försiktighet om det som återstår”. Som ett uttryck för dessa rigorösa analysmetoder förklarade Sima att han inte skulle skriva om historiska perioder där det inte fanns tillräcklig dokumentation. Som sådan skrev Sima ”tidsåldrarna före Ch”in-dynastin ligger för långt borta och materialet om dem är för sparsamt för att tillåta en detaljerad redogörelse av dem här”. På samma sätt bortsåg Sima från berättelser i de traditionella uppteckningarna som var ”löjliga”, som t.ex. påståendet att prins Tan med hjälp av magi kunde få molnen att regna säd och hästar att växa horn. Sima jämförde ständigt de redogörelser som fanns i manuskriptet med vad han ansåg vara tillförlitliga källor, t.ex. konfucianska klassiker som Odesboken, Historieboken, Riterboken, Musikboken, Förändringsboken och Vår- och höstannaler. När Sima stötte på en berättelse som inte kunde dubbelkontrolleras med de konfucianska klassikerna jämförde han systematiskt informationen med andra dokument. Sima nämnde minst 75 böcker som han använde för dubbelkontroll. Dessutom frågade Sima ofta ut människor om historiska händelser som de hade upplevt. Sima nämnde efter en av sina resor genom Kina att: ”När jag hade tillfälle att passera Feng och Beiyi frågade jag ut de äldre människor som befann sig på platsen, besökte Xiao He, Cao Can, Fan Kuai och Xiahou Yings gamla hem och lärde mig mycket om den tidiga tiden. Så annorlunda det var jämfört med de berättelser man hör!” Sima, som återspeglar den traditionella kinesiska vördnaden för ålder, uppgav att han föredrog att intervjua de äldre eftersom han trodde att de hade störst sannolikhet att ge honom korrekt och sanningsenlig information om vad som hade hänt i det förflutna. Under en av dessa resor nämnde Sima att han blev överväldigad av känslor när han såg Konfucius” vagn tillsammans med hans kläder och olika andra personliga föremål som hade tillhört Konfucius.

Innovationer och unika egenskaper

Trots sina mycket stora skulder till den konfucianska traditionen var Sima en förnyare på fyra sätt. Till att börja med handlade Simas arbete om den kända världens historia. Tidigare kinesiska historiker hade fokuserat på endast en dynasti och

Sima bröt också ny mark genom att använda fler källor, t.ex. genom att intervjua vittnen, besöka platser där historiska händelser hade ägt rum och granska dokument från olika regioner och

När Sima placerade sina undersåtar var ofta hans sätt att uttrycka snett moraliska bedömningar. Kejsarinnan Lü och Xiang Yu var Kinas effektiva härskare under Hui av Han respektive Yi av Chu, så Sima placerade båda deras liv i de grundläggande annalerna. På samma sätt inkluderas Konfucius i det fjärde avsnittet i stället för det femte där han egentligen hörde hemma, som ett sätt att visa hans framstående dygd. Shijis struktur gjorde det möjligt för Sima att berätta samma historier på olika sätt, vilket gjorde det möjligt för honom att framföra sina moraliska bedömningar. I avsnittet om de grundläggande annalerna framställs till exempel kejsar Gaozu som en god ledare, medan kejsaren i avsnittet om hans rival Xiang Yu framställs på ett föga smickrande sätt. På samma sätt framställs Xiang i kapitlet om Xiang i ett gynnsamt ljus medan Gaozu i kapitlet om Gaozu framställs i mer mörka färger. I slutet av de flesta kapitlen skrev Sima vanligtvis en kommentar där han bedömde hur individen levde upp till traditionella kinesiska värderingar som anhörigfromhet, ödmjukhet, självdisciplin, hårt arbete och omsorg om de mindre lyckligt lottade. Sima analyserade uppteckningarna och sorterade ut dem som kunde tjäna syftet med Shiji. Han avsåg att upptäcka mönster och principer för utvecklingen av människans historia. Sima betonade också, för första gången i Kinas historia, enskilda människors roll när det gäller att påverka Kinas historiska utveckling och hans historiska uppfattning att ett land inte kan undkomma ödet av tillväxt och förfall.

Till skillnad från Han-boken, som skrevs under överinseende av kejsardynastin, var Shiji en privatskriven historia eftersom han vägrade att skriva Shiji som en officiell historia som endast omfattade personer av hög rang. Verket omfattar även människor från de lägre klasserna och anses därför vara en ”veritabel dokumentation” av dynastins mörkare sida. På Simas tid betraktades inte litteratur och historia som separata discipliner som de gör nu, och Sima skrev sitt magnum opus i en mycket litterär stil och använde sig i stor utsträckning av ironi, sarkasm, sammanlänkning av händelser, karaktärisering, direkt tal och påhittade tal, vilket fick den amerikanska historikern Jennifer Jay att beskriva delar av Shiji som att det läses mer som en historisk roman än som ett historiskt verk. Som exempel berättar Sima historien om en kinesisk eunuck vid namn Zhonghang Yue som blev rådgivare åt Xiongnu-kungarna. Sima ger en lång dialog mellan Zhonghang och ett sändebud som skickats av kejsar Wen av Kina under vilken den senare nedvärderar Xiongnu som ”vildar” vars seder är barbariska medan Zhonghang försvarar Xiongnu-sederna som antingen berättigade och

Sima har ofta kritiserats för att ha ”historiserat” myter och legender då han tilldelade datum till mytiska och legendariska figurer från den gamla kinesiska historien tillsammans med vad som verkar vara misstänkt exakta genealogier av ledande familjer under flera årtusenden (inklusive hans egen där han spårar Sima-familjens härstamning från legendariska kejsare i ett avlägset förflutet). Arkeologiska upptäckter under de senaste decennierna har dock bekräftat vissa aspekter av Shiji och antytt att även om de delar av Shiji som handlar om det gamla förflutna inte är helt sanna, skrev Sima åtminstone ner vad han trodde var sant. I synnerhet har arkeologiska fynd bekräftat den grundläggande riktigheten i Shiji, inklusive de forntida härskarnas regeringstider och var deras gravar ligger.

Simas Shiji respekteras som en modell för biografisk litteratur med högt litterärt värde och är fortfarande en lärobok för studier av klassisk kinesiska. Simas verk var inflytelserika för det kinesiska skrivandet och tjänade som idealiska modeller för olika typer av prosa inom den nyklassiska (”renässans” 复古) rörelsen under Tang-Song-perioden. Den stora användningen av karaktärisering och intriger påverkade också skönlitteraturen, bland annat de klassiska novellerna från den mellersta och sena medeltiden (Tang-Ming) samt den folkliga romanen från den sena kejsartiden. Sima hade ett enormt inflytande på historieskrivningen, inte bara i Kina utan även i Japan och Korea. Under århundraden efteråt ansågs Shiji som den främsta historieboken som skrivits i Asien. Sima är föga känd i den engelsktalande världen eftersom en fullständig översättning av Shiji till engelska ännu inte är klar.

Hans inflytande härrörde främst från följande delar av hans författarskap: hans skickliga skildring av historiska karaktärer med hjälp av detaljer från deras tal, samtal och handlingar, hans innovativa användning av ett informellt, humoristiskt och varierat språk samt hans enkla och koncisa stil. Till och med 1900-talets litteraturkritiker Lu Xun betraktade Shiji som ”historikernas mest perfekta sång, en ”Li Sao” utan rim” (史家之絶唱,無韻之離騷) i sin Outline of Chinese Literary History (漢文學史綱要).

Andra litterära verk

Simas berömda brev till sin vän Ren An om hans lidanden under Li Ling-affären och hans uthållighet i arbetet med att skriva Shiji betraktas idag som ett mycket beundrat exempel på litterär prosastil som studeras flitigt i Kina än idag. Brevet till Ren An innehåller citatet: ”Människor har alltid haft bara en död. För vissa är den lika tung som berget Tai, för andra är den lika obetydlig som ett gåsdun. Skillnaden är vad de använder den till.” (人固有一死,或重于泰山,或輕于鴻毛,用之所趨異也。) Detta citat har blivit ett av de mest kända i hela den kinesiska litteraturen. I modern tid parafraserade ordförande Mao detta citat i ett tal där han hyllade en stupad PLA-soldat.

Sima Qian skrev åtta rapsodier (fu), som finns förtecknade i den bibliografiska avhandlingen i Han-boken. Alla utom en, ”Rhapsody in Lament for Gentlemen who do not meet their Time” (士不遇賦), har gått förlorade, och även det överlevande exemplaret är troligen inte komplett.

Sima och hans far tjänstgjorde båda som taishi (太史) i den tidigare Han-dynastin, en position som innebar att han var historiker, hovskrivare, kalenderförfattare och hovastronom.

Innan han sammanställde Shiji var Sima Qian involverad i skapandet av Taichu-kalendern 太初暦 från 104 f.Kr. (太初 blev det nya epoknamnet för kejsar Wu och betyder ”högsta början”), en modifiering av Qin-kalendern. Detta är den första kinesiska kalender vars fullständiga beräkningsmetod (暦法) har bevarats.

Mindre planeten ”12620 Simaqian” är uppkallad efter honom.

Sima Qian är son till hovastrologen (太史令) Sima Tan, som är ättling till Qin-generalen Sima Cuo (司馬錯), befälhavare för Qins armé under statens erövring av Ba och Shu.

Innan han kastrerades hade Sima Qian enligt uppgift två söner och en dotter. Det finns få uppgifter om hans söner, men hans dotter gifte sig senare med Yang Chang (楊敞) och fick sönerna Yang Zhong (楊忠) och Yang Yun (楊惲). Det var Yang Yun som gömde sin farfars stora verk och bestämde sig för att släppa det under kejsar Xuans regeringstid.

Obefogade ättlingar

Enligt den lokala legenden hade Sima Qian två söner, den äldre vid namn Sima Lin (司馬臨) och den yngre vid namn Sima Guan (司馬觀), som flydde från huvudstaden till byn Xu (徐村) i den nuvarande Shanxiprovinsen under Li Ling-affären, av rädsla för att falla offer för familjeutrotning. De ändrade sina efternamn till Tong (同 = 丨+ 司) respektive Feng (馮 = 仌 + 馬) för att dölja sitt ursprung samtidigt som de fortsatte att i hemlighet offra offer till Simas förfäder. Än i dag är det förbjudet för personer som bor i byn med efternamnen Feng och Tong att gifta sig med varandra med motiveringen att förhållandet skulle vara incestuöst.

Enligt Han-boken skickade Wang Mang en expedition för att leta efter och förädla en manlig ättling till Sima Qian till 史通子 (”Viscount of Historical Mastery”), även om det inte finns någon uppgift om vem som fick denna adelstitel. En stele från Qingdynastin 重修太史廟記 (Records of the Renovation of the Temple of the Grand Historian) som uppfördes i det närliggande länet Han City (韓城) hävdar att titeln gavs till Sima Lins sonson.

Källor

Källor

 1. Sima Qian
 2. Sima Qian
 3. ^ Sun Bin”s Art of War is distinct from the work of the same title by Sun Zi (Sun Tsu), although Sun Bin is said to be a descendant of Sun Zi.
 4. ^ 王國維: ”絕不可考……然視為與武帝相終始,當無大誤。”
 5. ”…most systematically presented in The Grand Scribe’s Records written by Sima Qian (c. 145–86 BC) in the Western Han Dynasty” Early China – A Social and Cultural History, page 48, Cambridge University Press.
 6. «Sima Qian | Chinese historian and scientist». Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado el 20 de mayo de 2021.
 7. I. Sui-yuen Sun, T. R. Martin y M. Berti (2008). «Sima Qian. Uomini e storie dell”antica Cina» (resumen) (en italiano). Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015. Consultado el 6 de diciembre de 2010.
 8. ^ Nell”onomastica cinese il cognome precede il nome. ”Sima” è il cognome.
 9. ^ Kai Vogelsang, Cina. Una storia millenaria, traduzione di Umberto Colla, Giulio Einaudi Editore, p. 124, ISBN 978-88-06-21718-1.
 10. ^ Burton Watson, Ssu Ma Ch”ien Grand Historian Of China, pagina 47, capitolo The Biography of Ssu Ma Ch”ien; https://archive.org/stream/ssumachiengrandh012602mbp#page/n61/mode/2up; editore Columbia University Press; anno 1958
 11. ^ Burton Watson, Ssu Ma Ch”ien Grand Historian Of China, pagine 57-67, capitolo The Biography of Ssu Ma Ch”ien, Columbia University Press, 1958
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.