Enrico Dandolo (doge)

Dimitris Stamatios | november 3, 2022

Sammanfattning

Enrico Dandolo († 1 juni 1205 i Konstantinopel) är förmodligen Venedigs mest kända och kontroversiella doge. Han var i tjänst från den 1 juni 1192 till sin död. Om man följer den ”venetianska traditionen”, som Venedigs statskontrollerade historieskrivning vanligtvis beskrivs, var han den 41:a av totalt 120 doge. Han är kontroversiell på grund av sin roll i omdirigeringen av det fjärde korståget (1202-1204) mot de kristna städerna Zara och Konstantinopel.

Detta ledde till att metropolen plundrades och att det latinska riket upprättades, varav venetianarna under Dandolos ledning fick ”tre åttondelar”. Denna erövring anses vara startskottet för Venedigs stormaktsposition, men också början på slutet för det bysantinska riket. Korsfarten, vars skepp Venedig hade förfinansierat, avleddes i tre etapper: För att minska sina skulder erövrade korsfararna först det kristna Zara för Venedig. Mot påvligt motstånd och efter tumult inom armén seglade de återstående korsfararna därifrån till Konstantinopel för att hjälpa en bysantinsk tronpretendent som hade flytt till dem för att regera. När han misslyckades med att hålla sina generösa löften erövrade korsfararna slutligen den överlägset största kristna staden, och en del av staden gick upp i rök. Stulna skatter och reliker pryder idag många kyrkor i Europa.

Enrico Dandolo kom från en av de mest inflytelserika familjerna i republiken Venedig. Man vet dock nästan ingenting om hans liv före omkring 1170, och även hans närmaste familjeförhållanden är bara delvis klarlagda. Han var gift med en contessa, med vilken han hade minst en son. Han var en långväga handelsman, och efter venetianernas fördrivning från den bysantinska huvudstaden 1171 var han också aktiv inom diplomatin.

Historiografin överdrev Dandolos roll som allestädes närvarande lagstiftare, organisatör, flott- och armébefälhavare. Den tillägnade sig honom som en idealbild av patriotism, krigisk expansionsanda och samtidigt självmodig genom att avstå från den kejserliga kronan. Eller så fördömdes han som en hämndlysten eller cynisk, i alla fall beräknande och hycklande förrädare mot den kristna saken, som redan från början hade tänkt ut avledningsmanövern mot Konstantinopel som en hämndaktion, trots att påven bannlyste korsfararna. Tolkningarna sträcker sig från en möjlighet att hämnas för den bländning han utsattes för i Konstantinopel eller för ”grekernas” dåliga behandling av venetianarna, till en rad enskilda beslut där doge bara agerade inom ramen för den venetianska konstitutionella verkligheten, vilket gav honom ett litet handlingsutrymme. Enligt Giorgio Cracco var det först under korståget som Dandolo i allt högre grad företrädde sina många landsmäns intressen i öst och de alltmer självständiga erövrarna av ett nytt imperium – när det var lämpligt även mot moderstaden Venedig. Flera år senare kunde Venedig hävda sin auktoritet över erövrarna.

Medan Dandolo användes som en föregångare till koloniala ambitioner och erövringen av Konstantinopel rättfärdigades med kulturell och moralisk överlägsenhet gentemot bysantinarna, var det först under den postkoloniala och postfascistiska perioden som historieskrivningen lyckades göra sig av med bakåtblickande projektioner i så stor utsträckning som möjligt. Det var därför först på senare tid som Dandolo fick en starkare ställning inom ramen för dogeernas minskade handlingsmöjligheter i deras samhälle.

Men de tre huvudkällornas berättarstilar, som är starkt dominerade av franska och bysantinska traditioner, har också tagits med på ett kritiskt sätt. Det rör sig om Geoffroi de Villehardouins och Robert de Claris franskspråkiga krönikor samt Niketas Choniates” grekiskspråkiga krönika. En rad enskilda dokument gör det också möjligt att bättre klassificera de annars knappt dokumenterade handlingarna i Dandolo före korståget. Integrationen av viktiga dokument som skrevs närmare tiden för striderna har dock bara delvis lyckats. Detta gäller särskilt brev som visar på skarpa konflikter inom korsfarararmén, men också mellan korsfararnas ledare och de vanliga ”pilgrimerna”. Dessa konflikter doldes till stor del av de fyra huvudtraditioner som var ett resultat av den politiska konfliktsituationen – den bysantinska, den venetianska, den påvliga och korsfararnas traditioner från medel- och högadeln, särskilt i Frankrike. Detta berodde dock främst på den statligt kontrollerade historieskrivningen i Venedig, som legitimerade Dandolos handlingar och som sedan doge Andrea Dandolos krönika (1343-1354) knappast tillät några avvikande tolkningar under nästan ett halvt årtusende.

Endast det fjärde korstågets enorma sociala och politiska räckvidd med dess kronologiska tradition, tillsammans med de få äldre dokumenten av olika ursprung, kastar något ljus över denna centrala huvudperson i kampanjen, om vars motiv och attityder ytterst lite kan anses vara säkert. Denna slående brist på källor för en så central person hänger samman med att Dandolo levde i en tid då skrivandet redan började användas i allt större utsträckning i Italien, där den romerska traditionen aldrig riktigt bröts, men där det pragmatiska skrivandet fortfarande befann sig i ett tidigt skede av sin utveckling. Detta gäller i ännu högre grad för tekniker för bevarande och indexering, liksom generellt för att göra det skriftliga minnet tillgängligt inom förvaltning, juridik och ekonomi. Även om många kyrkliga institutioner, särskilt klostren, bevarade sina samlingar, var andra institutioner med mindre kontinuitet mindre erfarna i detta, och deras samlingar, särskilt dokument, var ofta utspridda och förstörda, förlorade eller bortglömda.

Den italienska kommunen var bara början på en reglerad skriftlig form av små och ytterst rudimentära, diskontinuerliga statliga organ och organ, som i huvudsak samlades ad hoc för att lösa vissa uppgifter. Några decennier senare var den etablerade skriftliga formen med protokoll och omröstningsresultat, rapporter och korrespondens knappast nödvändig mellan och inom det ännu lilla antalet organ och kommittéer vid Dandolos tid. De två viktigaste organen, det lilla och det stora rådet, koncentrerade dock makten hos de mest inflytelserika familjerna i staden och tjänade till att balansera konflikter och intressen i ett samhälle som fortfarande till stor del var organiserat muntligt. Deras utveckling började med det första inrättandet av ett rudimentärt ämbetsverk, consilium sapientium, under doge Pietro Polanis tid, när Dandolo kanske var i trettioårsåldern.

Det är mot denna skriftliga kulturella bakgrund som de osäkerheter som än i dag kvarstår när det gäller personlighet, ursprung och till och med rekonstruktionen av släktskapets inblandning i Venedigs strukturer, som dominerades av ett par dussin familjer, måste klassificeras.

Man vet inte mycket om de första sex decennierna av Enrico Dandolos liv, som anses vara den mest kända doge. Hans beräknade födelseår – i de källor som är närmare i tiden kallas han bara ”senex” (”gammal”) – grundar sig på att Marin Sanudo den yngre (1466-1536), en krönikör som skrev ungefär tre århundraden efter Dandolo, noterar att denne redan var 85 år gammal när han valdes till doge, dvs. 1192.

Enrico kom från familjen Dandolo i San Luca, en ö och församling som efter 1172 tillhörde ett av de sex nygrundade sestieri, nämligen San Marco. Detta gjorde honom till medlem av de tolv mest prestigefyllda, inflytelserika och äldsta familjerna i Venedig, de så kallade ”apostoliska” familjerna. Förutom Dandolo fanns dessa stora grupper, som definierades genom släktskap, bland annat Badoer, Barozzi, Contarini, Falier, Gradenigo, Memmo, Michiel, Morosini, Polani, Sanudo och Tiepolo. Särskilt med Tiepolo konkurrerade Dandolo om ledarskapet. Enligt legenden ska Dandolo ha dykt upp så tidigt som omkring 727 i samband med valet av den (troligen första) doge Orso eller Ursus, till vars familj flera av Venedigs äldsta familjer går tillbaka.

Enrico Dandolos politiska uppgång berodde inte bara på hans personliga förmåga utan också på att familjen Dandolo var en av de mest framstående familjerna i Venedig. Hans eget arbete måste ha varit mycket fördelaktigt för familjen, eftersom de efter honom ensamma gav tre andra doger. Dessa var Giovanni (1280-1289), Francesco (1329-1339) och framför allt Andrea Dandolo (1343-1354). Men dessa högsta statliga ämbeten var bara toppen av den uppgång som Enricos ämbete som doge direkt främjade. Hans egen son Ranieri hade redan representerat sin far som viceherre i Venedig 1202-1205 († 1209), och hans barnbarn Anna Dandolo var gift med den serbiske kungen Stefan Nemanjić. Deras son Stefan Uroš I var i sin tur kung av Ungern från 1243 till 1276.

Under denna nivå hade familjen ett stort inflytande redan före Enricos tid. Hans farbror, som också hette Enrico († 1182), var patriark i Grado. Andra medlemmar av den utbredda familjen hörde till dogeens närmaste krets av rådgivare, consiliarii. I vissa fall är det inte möjligt att avgöra om de var en och samma person, eftersom många av dandoloerna bar samma namn, vilket ibland har lett till att till och med historiker har dragit felaktiga slutsatser.

Varken namnet på Enricos far kan anses vara säkert eller namnet på hans mor och dess ursprungsfamilj. Vitale Dandolo nämns ofta som hans far. Denna Vitale ansågs vara den ”världsliga patriarken” i Dandolo di San Luca (tillsammans med den äldre Enrico som ”kyrklig patriark”), som också var aktiv som sändebud i Konstantinopel. Han försvinner dock ur källorna 1175 utan att det framgår vem som fortsatte hans stormansklan. Möjligen övertogs denna roll av Enricos bror Andrea Dandolo, som uppträder flera gånger som iudex från 1173. Detta kan vara en anledning till att man utan ytterligare bevis antog att Vitale var Enricos far. En Giovanni, som kallade sig ”filius quondam Vitalis”, förekommer aldrig som iudex. Enricos bror Andrea var däremot iudex vid doge hovet under Sebastiano Ziani, kanske från 1173. Thomas Madden antar att Andrea lämnade denna post för sin bror Enrico när denne återvände från Egypten 1174 eller 1175. Enrico och hans bror Andrea förekommer flera gånger tillsammans. Enrico kallar till och med sin bror, som han gav fullmakt för alla skriftliga och muntliga avtal 1183, för ”dilectus frater meus” (”min älskade bror”). Andrea stannade kvar i sin närmaste omgivning även när Enrico blev doge 1192.

Därför är det fortfarande i stort sett oklart vem som var far till de två bröderna. Den äldre Enrico, sedan Vitale, Pietro, troligen också en Bono, var bröder, kanske söner till Domenico Dandolo; Marco och Giovanni var brorsöner till den nämnda patriarken Enrico Dandolo. Det enda som är säkert är att bröderna Andrea och Enrico Dandolo kanske i sin tur var söner till Pietro, Bono eller Vitale.

Till och med i standardverken uppstår motsägelser med tanke på den svåra källsituationen. I tredje delen av Encyclopaedia of the Middle Ages, som publicerades 1986, skriver Antonio Carile till exempel att Dandolo i första äktenskapet gifte sig med Felicita, en dotter till prokuratorn i San Marco Pietro Bembo, och i andra äktenskapet med Contessa, som möjligen tillhörde familjen Minotto. Dessa äktenskap gav fyra söner: Marino, Ranieri, Vitale och Fantino. Alvise Loredan hade fem år före Carile i sitt verk I Dandolo också antagit dessa fyra söner och de två nämnda äktenskapen.

Ett antal antaganden om detta förhållande, t.ex. att Enrico Dandolo hade gift sig två gånger, har dock länge ansetts tvivelaktiga. År 1982 uttryckte Antonino Lombardo till exempel tvivel om ett första äktenskap med nämnda ”Felicita”. Det enda som kan betraktas som säkert, som chefen för Venedigs statsarkiv Andrea Da Mosto skrev, är att Enrico Dandolo gifte sig med Contessa senast 1183, vilket ett dokument från klostret San Zaccaria bevisar. ”Felicita Bembo” – enligt Thomas Madden är det troligen här felet går tillbaka till – förekommer i en släktforskning från 1743; Madden anser att hon är ett senare påhitt. Den nämnda släktforskningen från 1743 är en fortsättning på Marco Barbaros Famiglie nobile venete av Antonio Maria Tasca, som finns i Venedigs statsarkiv som Arbori dei patritii veneti ricoppiati con aggiunte di Antonio Maria Fosca, 7 volymer (3:177).

Men det var inte bara i fråga om Dandolos äktenskap som det länge rådde osäkerhet. Den åsikt som först framfördes av Karl Hopf att Marino skulle betraktas som Enricos son berodde, som Raymond-Joseph Loenertz konstaterade 1959, på en förväxling med en person med samma namn. Vitale, som var befälhavare för den venetianska flottan före Konstantinopel, var ”möjligen en son till sin bror Andrea”, dvs. inte Enricos, utan hans brorson, vilket Karl-Hartmann Necker antog 1999. Vitale var också en av de tolv elektorer som skulle utse det latinska rikets kejsare år 1204. Endast Ranieri, eller kanske Fantino, kan betraktas som Enrico Dandolos son. Ranieri representerade sin far Enrico under korståget i Venedig som viceherre; han dog 1209. Fantino sägs ha blivit latinsk patriark i det latinska riket som skapades av korsfararna 1204, även om Heinrich Kretschmayr ifrågasatte detta för mer än hundra år sedan. Thomas Madden förnekar existensen av en patriark vid namn Fantino och av en Fantino Dandolo i Venedig vid den tiden. Detta förekommer endast i Marino Sanudos verk.

I slutändan återstår alltså bara en säker son, nämligen Ranieri, en son eller brorson, nämligen Vitale, och bara ett äktenskap, nämligen med Contessa. Men det är bara långsamt som dessa resultat börjar bli accepterade. Så sent som 2006 förtecknade Marcello Brusegan de två äktenskapen i fråga och de fyra sönerna, plus en dotter vars namn han inte nämner, men som sägs ha gift sig med Bonifatius av Montferrat, en av ledarna för det fjärde korståget. Detta fel, som också går tillbaka till Sanudo, hade redan 1905 avfärdats av Heinrich Kretschmayr med orden att uppfattningen att det hade funnits ”en dotter vars make var Bonifacio av Montferrat” ”inte heller var korrekt”.

I Konstantinopel, som är Medelhavets överlägset största stad, kan Enrico Dandolo ha vistats i årtionden, vilket skulle kunna förklara varför han inte dyker upp förrän mycket sent i källorna från Venedig. Även om lokala källor inte heller nämner honom, var de bysantinska krönikörerna i alla fall inte särskilt intresserade av förhållandena i de italienska handelskolonierna Venedig, Genua, Pisa och Amalfi i deras huvudstad, som alla låg kring Gyllene hornet.

Enrico Dandolo förekommer för första gången i källorna år 1172. Samma år reste han till Konstantinopel som sändebud tillsammans med Filippo Greco († 1175). De två männen skulle förhandla med kejsar Manuel Komnenos (1143-1180), som hade låtit arrestera alla venetianare i Konstantinopel den 12 mars 1171. Venetianarna hade också fördrivits från hela riket, deras egendom hade konfiskerats och köpmannakvarteren vid Gyllene hornet hade upplösts. Venedig berövades på så sätt alla de handelsrättigheter som det hade förvärvat under århundraden. Lagunstaden hade då skickat en flotta till Egeiska havet, men den hade inte lyckats tvinga Manuel att ge upp. Detta var en ekonomisk katastrof för Venedig, som hade haft en privilegierad ställning i Bysans, särskilt sedan krysobullan 1082, till den grad att det hotade att undergräva rikets ekonomiska och politiska oberoende. I slutändan orsakade allvarliga upplopp i Venedig till och med doge Vitale II:s död. Michiel förlorade sitt liv.

Kort efter sitt misslyckade diplomatiska uppdrag i Konstantinopel, till vilket Dandolo säkert hade valts på grund av sina utmärkta politiska och språkliga kunskaper, uppträdde han inför den unge Vilhelm II av Sicilien. Den senare hade sedan 1171 regerat ensam som kung över ett av de mäktigaste imperierna, som hade försökt erövra Konstantinopel i ett århundrade. Sommaren 1173 förde Bysans och normanderna dock förhandlingar om den kejserliga dottern Marias giftermål med Vilhelm, som till slut misslyckades. Det var dock under dessa utdragna förhandlingar som en tjugoårig allians mellan Venedig och normanderna slöts i september 1175 genom andra förhandlare.

Under de följande åren var Dandolo inte bara aktiv som sändebud – den 1 december 1172 var han i Verona, där han uppträdde som vittne i en handling för Leonardo (Lunardo) Michiel, sonen till doge som hade mördats framför San Zaccaria i maj 1172 – utan han fortsatte också att driva familjens verksamhet. I september 1174 befann han sig till exempel i Alexandria, Egypten, där han arbetade för sin bror Andrea med återbetalningen av en så kallad prestito marittimo, ett kommersiellt lån för sjöhandelsföretag, som denne hade beviljat fyra år tidigare till långväga handelsmannen Romano Mairano. I april 1178 var han åter i Venedig. Där finns han bland de fyrtio elektorerna till den nye doge Orio Mastropiero, som innehade detta ämbete fram till sin abdikation i juni 1192. År 1184 var Dandolo återigen i Konstantinopel som sändebud, tillsammans med Domenico Sanuto.

Men någon gång mellan 1178 och 1183 måste han ha dragit sig tillbaka från all kommersiell verksamhet. I september 1183 gav han således sin bror Andrea, tillsammans med sin hustru Contessa (vars ursprung inte är känt) och Filippo Falier från San Tomà, en generalfullmakt att sköta alla hans affärer, ”sicut egomet facere deberem”. Varför han ”var tvungen att göra detta”, som det sägs, vet vi inte, men kanske kunde han redan vid denna tidpunkt varken skriva eller läsa några av de dokument som blev allt mindre lätt att kringgå inom den kommersiella sfären.

Förutom att Enrico Dandolo redan var mycket gammal när han valdes till doge, kretsade den historiska fantasin framför allt kring frågan om blindhet. Enligt legenden beordrade kejsar Manuel år 1172 att Enrico Dandolo, som agerade som förhandlare, skulle förblindas, en metod som länge hade använts för att göra pretendenter till den kejserliga tronen odugliga. Bland offren under denna period fanns kejsar Alexios V och Isak II år 1204. Rykten av detta slag hade cirkulerat redan efter erövringen av Konstantinopel. Den äldsta källan där man påstår att en blindning inträffade är Novgorodkrönikan från början av 1300-talet: ”Imperator … ocoulos eius vitro (itaque dux, quamvis oculi eius non fuerint effossi, non amplius cernebat quicquam”. På grund av denna våldshandling, där ögonen inte avlägsnades utan, som Novgorodkrönikan hävdar, förstördes av en bländande spegel, svor Dandolo hämnd, vilket senare krönikörer antog. Och möjligheten att förverkliga detta kom, enligt denna berättelse som fortfarande finns kvar idag, efter fyra decennier av tålmodig väntan, med det fjärde korståget.

Ett argument mot bländningsteorin är att Enrico Dandolo fortfarande kunde se år 1176, vilket Donald E. Queller och Thomas F. Madden hävdade 1999, så att denna legend snarare bör tolkas som ett välkommet tillfälle att styrka dogeens och därmed Venedigs ondskefulla karaktär och därmed föreställa sig ett slags personlig vendetta. Heinrich Kretschmayr, författare till en historia om Venedig i tre volymer, hade redan 1905 förkastat tanken på en blindning på order av kejsar Manuel: ”Daſs Enrico Dandolo i denna legation helt eller nästan berövades synen genom kejsar Manuels försåtliga försiktighetsåtgärder är ganska tveksamt; han kan lika gärna ha förlorat synen på grund av sjukdom eller sårskador.” I detta sammanhang hade Henry Simonsfeld redan tre decennier tidigare rapporterat om en ”välkänd, mycket tvivelaktig händelse”, och Friedrich Wilken tog redan 1829 avstånd från detta genom att konstatera att Andrea Dandolo och Sabellico ”uttryckligen hävdade att denna blindning skedde på order av kejsar Manuel”.

I Nuovo Dizionario istorico från 1796, som skrevs året innan republiken Venedigs slut, vet man däremot att förhandlaren hade blivit förblindad ”50 år tidigare” (alltså år 1154) med ett upphettat bronsblad eller en bronsplatta som den ”svekfulle” kejsaren Manuel hade dragit fram framför hans ögon utan att lämna några yttre spår av skadan. Friedrich von Hurter skrev också 1833 att Dandolo hade skickats till Konstantinopel 1172 eller 1173, där kejsaren ”lät honom förblindas, på grund av sin obändiga envishet, av en glödande platta som han beordrade att hålla framför hans ögon”.

Dandolos blindhet intygas av Niketas Choniates, en samtida bysantinsk krönikör, liksom av den tidigare nämnda Gottfried av Villehardouin, som träffade honom i Venedig. Vid detta tillfälle räknade Dandolo upp sina svagheter (med Gottfrieds ord) i ett tal till Markuskatedralen: ”Et je sui vialz hom et febles, et avroie mestier de repos” (”Och jag är gammal och svag, och jag skulle behöva vila”). Men blindhet nämns inte där.

Dandolo själva odlade senare legenden om att den fientliga kejsaren bländade dem. De fick den berättad om och om igen som en del av statens historieskrivning. Enligt krönikören och doge Andrea Dandolo blev han ”aliqualiter obtenebratus” under legationen till Konstantinopel 1172, eftersom han vågade ”pro salute patriae” för att reta upp kejsaren. Medan hans original, Chronologia Magna av Paulinus Minorita, även känd som Paolino Veneto († 1344), skriven på 1320-talet och i tabellform, anger att Enrico Dandolo var ”corpore debilis”, ändrade Andrea Dandolo, som i övrigt övertog Paulinus ord för ord, detta till ”visu debilis”. Senare anekdoter har knutits till detta, till exempel den om Sanudo som låtsades att han fortfarande kunde se under en legation i Ferrara år 1191.

Datumet för blindheten 1172, och därmed blindningen på order av kejsar Manuel, motsägs också av det faktum att Dandolo fortfarande var i Alexandria två år senare, där han undertecknade ett dokument som är den äldsta bevarade autografin från Dandolo. Han betonade att han hade skrivit för egen hand: ”ego Henricus Dandolo manu mea subscripsi”. Hans underskrift är tydlig och läsbar. Å andra sidan visar hans skrivning i ett dokument från oktober 1176, där hans ”Ego Henricus Dando iudex manu mea subscripsi” följer omedelbart efter dogeens, redan en stark osäkerhet, vilket är typiskt för blinda människor. När han lade till bokstavsraden var han troligen mindre och mindre kapabel att hålla linjen, så att handen föll nedåt i en båge, bokstav för bokstav. Thomas Madden anser att detta bekräftar att Dandolo drabbades av en form av barkblindhet till följd av ett slag mot huvudet. Det är troligt att han inte var helt blind ens vid tiden för dogevalet 1178. Men i september 1183 gjorde han inte längre ett ”firma” för egen hand, utan det står bara ”Signum suprascripti Henrici Dandolo qui hoc rogavit fieri” – så han hade redan varit tvungen att be någon att skriva under i hans ställe. Senare, som doge, undertecknade han också på detta sätt, till exempel den 16 augusti 1192 med ”Signum suprascripti Domini Henrici Danduli, Dei gratia ducis, qui hoc fieri rogavit” eller i september 1198 med ”Signum manus suprascripti domini ducis, qui hoc fieri rogavit”. Han förlorade troligen synen, antingen genom sjukdom eller våld, mellan 1178 och 1183.

Frågan om Dandolo var helt blind sysselsatte Friedrich von Hurter redan 1841, om än bara i en anteckning: ”Villehardouin och Günther säger att han var helt blind, men de venetianska krönikörerna säger att han hade ett mycket svagt ansikte. Visu debilis och återigen visu aliqualiter obtenebratus, säger Dandulo; Sanutus III, IX f.: a Graecis abacinatus, quasi visum amisit”. Slutsatsen att Dandolo kanske inte var helt blind drogs redan av Friedrich Buchholz i tidskriften Geschichte und Politik (Historia och politik) som Karl Ludwig von Woltmann gav ut 1805, men han tror att blindheten orsakades av en ”järnplatta”.

Frågan om blindhet skulle inte ha fått så mycket uppmärksamhet om den inte flera gånger hade varit utgångspunkten för Dandolos inställning till bysantinerna, ja, den egentliga drivkraften för hans så sena politiska verksamhet i Venedigs högsta ämbete. Det har ofta hävdats att Dandolo hatade bysantinerna, men detta kan inte heller bevisas i samtida källor.

Ur ett handelspolitiskt perspektiv, som förmodligen var en av orsakerna till sökandet efter en personlig motivering, hade det sedan länge inte funnits någon anledning att angripa Bysans, eftersom konsekvenserna av katastrofen år 1171 gradvis tycktes bli mer och mer relativerade. Kejsar Manuel frigav fångar och gods år 1179; han själv dog året därpå. Efter massakern i Konstantinopel 1182, där tusentals latinare dog, men där det denna gång knappt fanns några venetianare bland dem eftersom de inte ens befann sig i staden, släppte kejsar Andronikos alla kvarvarande fångar tre år senare, återställde de venetianska kvarteren och lovade gottgörelse. Men han störtades samma år. Venedig, som med största misstänksamhet följde normandernas försök att erövra Bysans i södra Italien, vilket skulle ha hotat dess handelsfrihet över Adriatiska havet, försökte återigen närma sig Konstantinopel. I februari 1187 undertecknades ett regelrätt fördrag mellan kejsardömet och Venedig. Det var det första fördraget mellan de två makterna som inte innehöll några privilegier och anses vara det första avtalet mellan Konstantinopel och Venedig som ingicks mellan jämlikar. Både Venedig och Bysans hade fram till dess hävdat att Venedig fortfarande var en del av kejsardömet. Isak II, som gav Dandolo titeln protosebastos vid det högsta hovet 1188, utvidgade till och med venetianernas privilegier till att omfatta hela riket 1192. När även denna kejsare störtades 1195 var det ännu en dålig nyhet för Venedig, eftersom den nye kejsaren Alexios III återigen berövade lagunstaden dess privilegier och nu spelade ut Pisa mot Venedig. Den toskanska staden var en av Venedigs viktigaste konkurrenter, tillsammans med republiken Genua.

Den kompromiss som Enrico Dandolo förhandlade fram och som Venedig var missnöjd med accepterades till slut, eftersom Henrik VI:s äktenskap med Constance av Sicilien, arvtagerska till det normandiska imperiet, hade förändrat situationen fullständigt och utgjorde ett extremt hot mot Venedigs politik vid Adriatiska havet. Henrik styrde nu nästan hela Italien och även riket bortom Alperna. Dessutom förberedde han ett korståg österut som normanderna i södra Italien skulle delta i inom ramen för det Hohenstaufen-normandiska riket, samma normander som förgäves hade försökt erövra Bysans 1185. Detta allianssystem, som hotade Venedig och där den västerländska kejsaren stod i spetsen för en feodal hierarki, sträckte sig till Cypern, det heliga landet och Armenien.

På grund av den nya maktkonstellationen verkade det vara angeläget för venetianerna att ingå ett fredsavtal med Bysans. Även om Henrik hade dött året innan och det redan förberedda korståget aldrig ägde rum, fick Enrico Dandolo 1198 ett nytt krysobullion i vilket kejsaren i öst återigen garanterade Venedigs privilegier. När korsfarararmén 1203 beslutade att stödja den bysantinska tronpretendenten, som hade tagit sin tillflykt till deras läger, var det förmodligen fortfarande ingen som tänkte på att erövra metropolen med våld, allra minst av alla venetianare, för vilka alltför mycket stod på spel. Dandolos påstådda hat mot bysantinerna, som upprepade gånger ligger bakom den lika påhittade tidiga erövringsplanen, enligt Donald Queller och Thomas Madden, passar inte alls in i hans meritförteckning. Att han föraktade enskilda greker framgår dock tydligt av ett brev till påven år 1204. Där kallar han Murtzuphlos, dvs. kejsare Alexios V, och Nicolas Kannavos (Canabus), som hade valts till kejsare för några dagar den 27 januari 1204, för ”graeculi” (”små greker”). Men detta innebär inte på något sätt ett förakt för alla ”greker”.

Det faktum att Enrico Dandolo, vid 85 års ålder och redan (nästan) blind sedan en tid tillbaka, kandiderade till och vann valet till doge, trots att han omnämns som iudex vid doge Sebastiano Zianis hov, men aldrig som consiliarius eller sapiens, och att han, om man bortser från privata dokument, endast under en kort tid existerade utanför sina tre legationer på den offentliga scenen, har alltid väckt den största förvåning. Han var dock fysiskt och intellektuellt fortfarande exceptionellt kapabel. Han hade mycket goda förbindelser och en mycket god kännedom om östra Medelhavet och förmodligen södra Italien. Detta var av stor betydelse vid tiden för hans val, eftersom det på båda sidor av Adriatiska havet fanns stater som kunde hota Venedigs handelsintressen genom att blockera den viktigaste handelsvägen.

När Dandolo återvände till Venedig övertog han 1185 det juridiska ombud som Vitale tidigare hade haft i klostret San Cipriano di Murano, vilket kan tyda på att Enrico började ta över ledningen av Dandolo-klanen. När kommunen år 1187 utfärdade frivilliga obligationer (imprestiti) för att samla in pengar från de rika i utbyte mot återbetalning och ränta var Enrico Dandolo den enda i Dandolo-klanen som svarade. I november deponerade han den avsevärda summan 150 libra (grossorum), vilket motsvarade 36 000 denari grossi, ”tjocka denarer”. Dessa silvermynt hade ett värdeförhållande på ungefär 1:26 till denari piccoli, de ”små denarierna” i daglig cirkulation. Obligationen hade utfärdats för att finansiera kriget mot Zara. Trots detta engagemang – året därpå skaffade Dandolo sig ett saltverk i Chioggia – hindrade en (progressiv?) blindhet honom från att regelbundet läsa en cursus honorum. Därför har han aldrig framträtt i det lilla eller stora rådet. Han fortsatte dock att agera som förhandlare och åkte i denna egenskap till Ferrara 1191, en stad med vilken ett fördrag slöts den 26 oktober 1191. Venedig fick jurisdiktion över de venetianare som bodde där och rätten att fängsla brottslingar och slavar där och överföra dem till Venedig. Det var vid detta tillfälle som Dandolo sägs ha låtsats att han fortfarande kunde se. För att göra detta satte han ett mycket kort hår i soppan och klagade högljutt på det ordspråksmässiga föremålet som knappt kunde ses.

Det går inte att avgöra om denna anekdot från Sanudo är sann, och om den eventuellt antyder att Dandolo hade för avsikt att rekommendera sig själv för dogeämbetet på detta sätt. I vilket fall som helst var år 1188 epokgörande för Dandolo-klanen och därmed också för den framtida doge. Detta år markerade slutet på ett halvt sekel av venetianska kyrkoreformer, vars drivkraft hade varit patriarken Enrico Dandolo, som dog omkring detta år. Internt hade han inte bara sett till att nya ordnar kom till staden, att nya kloster grundades och att kyrkan reformerades i påven Gregorius anda, utan han hade också förändrat förhållandet till staten. Staten lade sig inte längre i kyrkans inre angelägenheter, utan såg sig själv alltmer som kyrkans beskyddare. Detta halvsekel, som avslutades 1188, kallades till och med ”Enrico Dandolos epok”.

När doge Orio Mastropiero abdikerade den 14 juni 1192 valdes Enrico Dandolo till hans efterträdare. Skälen till hans val har alltid varit föremål för spekulationer. Venedig dominerades ingalunda av en homogen grupp av långväga handelsfamiljer, utan det hade under århundraden funnits en rivalitet mellan de stora klanerna och deras klientel, som bestod av män som hade platser i de olika rådsorganen och vars beteende kunde vara avgörande vid omröstningar. Det fanns alltså både de bysantinska familjerna och de som mer stödde det frankiska, senare det romersk-tyska riket. Intressegrupperna kämpade mot varandra och försökte utöva inflytande genom de fortfarande få ämbetena, men framför allt genom de växande rådsorganen, vars scen dock också kunde vara folkförsamlingen. Dogeämbetet, med sin enorma prestige och utrikespolitiska makt, var av central betydelse, men också för att dogeämbetet hade vissa privilegier i både det lilla och det stora rådet och alltid var välinformerat.

Pietro Ziani, son till den förre doge Sebastiano (1172-1178), skulle ha varit den mäktigaste kandidaten 1192, men han hade uppnått sin överdådiga rikedom genom lån och ränta på dessa, genom förhandsfinansiering och deltagande i långväga handelstransaktioner – med andra ord, genom andras arbete och risker – vilket enligt Cracco skapade många fiender för honom och väckte misstro och rädsla. Å andra sidan var köpmannafamiljerna, som i Bysans hade drabbats hårt av trakasserier och misshandel, expropriationer och förbud mot handel helt och hållet, intresserade av ett starkt regemente.

Enrico Dandolo, som vid det här laget var mycket gammal och den mest respekterade företrädaren för Dandolo-klanen, skulle kunna framstå som en lämplig kandidat, eftersom han kände till Östern, talade grekiska och själv var finansman men också en aktiv långväga handelsman. Dessutom var han inte lika överväldigande som Pietro Ziani, med vilken man verkligen kunde frukta en dynastbildande makt. Enligt Giorgio Cracco blev Dandolo således köpmännens kandidat. För de mäktigaste familjerna var han också en lämplig kandidat, för en gammal och blind doge skulle knappast kunna tillskansa sig kungliga rättigheter – dessutom verkade han med tanke på sin höga ålder ändå bara vara en kortsiktig lösning. Men även detta är spekulationer om mentaliteten hos dogevalens väljare, som inte återspeglas i källorna, vilket Madden motsäger. Med tanke på den nya dogeens höga ålder kan väljarna i alla fall ha lagt sina röster i förhoppning om att ett nytt val skulle äga rum inom kort.

Liksom efter varje val försökte de inflytelserika familjerna som kontrollerade staten i ett system av ömsesidig rivalitet att ge doge så lite internt inflytande som möjligt och hålla varje form av autokrati borta, för Venedig hade redan genomgått flera försök att bilda en doge-dynastin. Detta hade inte bara resulterat i hårda strider, avrättningar, förblindningar, mord och utrikespolitiska förvecklingar, till och med en handelsblockad och ett militärt ingripande av stormakterna, utan även en massiv stadsbrand. Ett sätt att permanent förhindra sådana excesser genom maktbegränsningar var en ed, den så kallade Promissio ducale, även känd som Promissio domini ducis. Denna promissio, som varje doge var tvungen att svära offentligt på, blev mer omfattande för varje nytt val. Efter Enrico Dandolo inrättades en särskild kommitté för att utarbeta en ny formel för eden. Några av Dandolos föregångare hade redan varit tvungna att offentligt svära en ed på en sådan promissio, men dessa har inte bevarats i skriftlig form, bortsett från ett fragment av promissio från Dandolos föregångare.

I sin promissio, som också är den äldsta som bevarats i sin helhet, måste Enrico Dandolo svära att han skulle lyda de högsta rådsorganens lagar och beslut utan att tolka dem på egen hand och endast med samtycke från det lilla rådet och majoriteten av det stora rådet. Han skulle endast agera för fadersstadens ära och intresse och inte blanda sig i patriarkens i Grado eller biskoparna i Venedigs lagun. Han fick inte heller ta direkt kontakt med utländska herrar. Slutligen var han tvungen att utrusta tio ”beväpnade” fartyg på egen bekostnad (termen ”navis armata” hänvisade till en minimibemanning, som senare var 60 man). Denna mindre än enväldiga ställning i den konstitutionella verkligheten i slutet av 1100-talet står i skarp kontrast till senare historieskrivning, som än i dag ofta ger intryck av att dogen styrde obegränsat, nästan absolut.

Dandolos roll i korståget, interna venetianska maktförhållanden

Man vet inte mycket om de första tio åren av Dandolos regeringstid, vilket senare bidrog till att praktiskt taget alla statliga åtgärder mellan 1192 och 1202 tillskrevs dogen. Denna källsituation förändrades när ledarna för ett korståg beslutade att inte ta den svåra landvägen genom Balkan och Anatolien till det heliga landet, utan att resa dit med fartyg. År 1202 planerade korsfarare, främst från Frankrike, att samla en styrka bestående av 4 500 ryttare med sina hästar, 9 000 sköldbärare och 20 000 infanterister. Venedigs arsenal skulle sätta igång en flotta för att föra armén på över 33 000 man till Egypten, där sultan al-Adil I. (1200-1218) hade sitt kärnområde. Han var också härskare över det heliga landet och en av efterträdarna till den fruktade Salah ad-Din, i västvärlden känd som Saladin (1171-1193). Korsfararna led ett avgörande nederlag mot hans armé i det heliga landet 1187.

Passagen med fartyg skulle finansieras av korsfararna. Venedig krävde fyra silvermark för varje ryttare och häst, plus två mark per sköldbärare och infanterist. Totalt rörde det sig om 94 000 silvermark. I utbyte mot ett löfte om 85 000 silvermark åtog sig Venedig att tillhandahålla cirka 200 transportfartyg, plus mat för ett år, plus en flotta på 50 beväpnade eskortfartyg med en besättning på 6 000 man under ett år. I gengäld skulle Venedig få hälften av alla framtida erövringar. I slutändan kom de överens om 84 000 Kölner mark, vilket var något högre än det pris som annars var vanligt för liknande företag runt 1200, men det inkluderade den venetianska flottan på 50 fartyg. Det enda ovanliga var kravet på hälften av bytet, inte landerövringarna. Beloppet skulle samlas in i fyra delbetalningar fram till april 1202 och flottan skulle vara redo att segla den 29 juni.

Men år 1202 strandade korsfararna i Venedig, som uppenbarligen hade överskattat hur attraktivt företaget var och bara hade samlat 10 000 man. De kunde inte betala för de tekniskt nya fartyg som kommunen hyrde och byggde där. De förväntade sig nu att doge skulle sammankalla det lilla rådet till nästa dag, men han var tvungen att skjuta upp det i tre dagar, eftersom han inte bara kunde sammankalla det mäktiga organet. Tydligen missbedömde korsfararna Dandolos maktposition i Venedig.

När kroppen slutligen samlades krävde budbärarna skepp och män för ett nytt korståg. Efter ytterligare åtta dagar dikterade Dandolo de villkor som hade förhandlats fram i det lilla rådet. Endast om ett lämpligt fördrag hade uppnåtts kunde det läggas fram för det stora rådet och Concio, som venetianarna kallade Arengo, ett slags folkförsamling. Efter ytterligare en period av samråd kunde Dandolo lägga fram ett utkast för det stora rådet, som vid den tiden bara hade 40 medlemmar, och få deras godkännande. Först därefter samlades 10 000 män, den tidigare nämnda Arengo, i Markuskatedralen och uttryckte också sitt godkännande. Enligt Giorgio Cracco var Enrico Dandolo inte alls den drivande kraften fram till dess, vilket ofta har hävdats, utan fungerade endast som budbärare och som bearbetare av ett röstningsförslag. Det avgörande maktorganet var först det lilla rådet, sedan det stora rådet och slutligen Arengo.

Frågan om Enrico Dandolo iscensatte sin teatrala korsfästelse för att övertyga Arengo om att gå med på den, eller om detta var en relativt vanlig handling av individuell religiös glöd i en djupt religiös tid, har gett upphov till motstridiga tolkningar. Medan de flesta historiker antog att Dandolos makt var så oinskränkt vid denna tid att han inte kunde ha behövt en sådan manipulativ handling, anser Giorgio Cracco att det var just den ökande dominansen av rådsorganen och framför allt folkförsamlingens fortfarande existerande vikt i grundläggande frågor som tvingade Dandolo att övertyga venetianarna som helhet. Donald Queller och Thomas Madden anser däremot att Arengo för länge sedan hade förlorat sin betydelse och att dess godkännande därför hade en mer symbolisk betydelse. Dandolo behövde alltså inte ”folkets” godkännande.

En detaljerad beskrivning av förloppet ges av korstågshistoriker, till exempel de Villehardouins De la Conquête de Constantinople. Denna typ av historieskrivning följde vissa kompositions- och dramaturgiska principer, t.ex. att huvudpersonerna talar direkt. Som Peter M. Schon och Gérard Jacquin har påpekat i sina studier är det skäl att vara försiktig med den typ av oratio recta som Villehardouin erbjuder, särskilt när det gäller att tolka den ur en historisk rekonstruktionssynvinkel. Inflytandet från chansons de gestes med sin personalisering av alla historiska händelser, koncentrationen av motiv i talform, den patetiska koncentrationen i form av iscensättningar som sätter fart på fantasin är alltför stark. Villehardouin, som ofta är exakt, ger också lakoniska förkortningar och prioriterar de viktigaste budskapen, som han föredrar att låta enskilda personer komma till tals. När verket fortskrider gör han dock snabbt slut på den tidigare nämnda oratio och ger Dandolo, som spelar en central roll i hans arbete för korstågets inledande fas, en överdrivet stor vikt i dramat. Hans betydelse är således särskilt framhävd i början av verket, och därför verkar han nästan allsmäktig.

Efter att de närvarande, både venetianare och korsfarare, entusiastiskt hade accepterat Dandolo som sin ledare tog han korset i september 1202. Detta är också en scen som återfinns mot bakgrund av Markusdomen i historiska skildringar från senare epoker, precis som det historiska måleriet senare tog till sig några av de centrala scenerna hos de två franska krönikörerna Robert de Clari och Geoffroy de Villehardouin på ett ytterst patetiskt sätt.

Enligt krönikören och korsfararen Villehardouin ingrep Enrico Dandolo för första gången sommaren 1202 genom att föreslå att återerövra det påstådda upproriska Zara som kompensation för en del av skulden. Zara var dock underställd den ungerske kungen, som själv hade tagit korset. Det uppskov som Dandolo föreslog var trots allt 34 000 silvermark. Samtidigt hävdade han att han var den ende som kunde leda armén. Den följande attacken mot Zara ligger i Venedigs historiska tradition, som försökte säkra Adriatiska havet – i detta fall mot kungen av Ungern, vars föregångare staden hade underkastat sig 1181 i utbyte mot autonomirätt.

Men det är tveksamt om Dandolos krav på ledarskap för korsriddararmén är en sann återspegling av processen. Det var nämligen bara rådsförsamlingarna, consilia, som hade befogenhet att fatta sådana beslut om fördrag och militära uppgifter, vilket Cracco hävdar. Enligt promissio fick doge inte på något sätt föra förhandlingar direkt eller ens inleda dem på egen hand – åtminstone inte inom Venedig.

Med den gamle blinde mannens beslutsamhet ville Villehardouin kanske bara ge en motbild till obeslutsamheten hos en korsriddararmé som redan kämpade mot en smygande upplösning. Många sökte under tiden andra vägar till det heliga landet. Detta stämmer väl överens med det faktum att Dandolo, som Villehardouin uppskattade personligen, senare framträder i den franska krönikan som en klok rådgivare, men aldrig som ett slags condottiere, vilket ofta framställdes senare. Här är Umberto Gozzano betydelsefull, som 1941 inledde sitt arbete med ”Enrico Dandolo”. Historia från en nittioårig kondottiär”. Dandolo har snarare briljerat med sin förutseende förmåga. Doge var klok och avrådde från att skaffa mat från det närliggande fastlandet och sökte sig istället till några öar, så att den stora armén inte skulle kunna hamna i kläm och förlora sig själv eller till och med falla i händerna på fiender. Villehardouin målade dock inte bara upp en motbild som var törstig efter handling, utan han var också van vid att tillskriva gruppens handlingar till dess ledare, så att man fick intrycket att Dandolo låg bakom allt.

Den andra franska krönikören av korståget, Robert de Clari, presenterade doge på ett helt annat sätt. Författaren nämner inte ens dogeens död, medan den i Villehardouins ögon innebar en stor olycka. Robert betraktar händelserna som Villehardouin beskriver ur högadelns perspektiv från den enkla korsriddarens perspektiv. Även för honom var doge ”molt preudons”: han lät alltså hämta vatten och mat till korsfararna medan regeringen hade låtit dem svälta för att sätta dem under press. Men för denna krönikör var varken Dandolo eller kommittéerna de verkliga anhängarna, utan venetianarna som helhet. För honom var överenskommelsen en överenskommelse mellan ”tout li pelerin e li Venicien”, det vill säga mellan ”alla pilgrimer och venetianarna”. Samma sak gällde för attacken mot Zara. För Robert de Clari var Dandolo verkligen en stor talare, men när den av korsfararna installerade kejsaren i Konstantinopel inte parerade, förmanade Dandolo honom först i en fredlig ton, för att sedan skrika till honom i växande raseri när han vägrade att uppfylla sina krav: ”nous t”avons gete de le merde et en le merde te remeterons” (”vi har fått dig ur skiten, och vi kommer att sätta dig tillbaka i skiten”). Han ropade dock detta från sin galär, som stod mellan soldater och rådsmedlemmar, med tre andra galärer som skyddade honom. Den pionjäranda som senare historieskrivning tillskrev Dandolo är inte uppenbar hos Robert de Clari.

Trots detta blev han oerhört imponerad av den praktfulla uppvisningen när flottan satte segel, även om han lät sig luras av synen på finansieringen, för allt verkade vara korsfararnas egendom, som endast tillhörde dogen: ”Hertigen av Venedig hade femtio galärer med sig på egen bekostnad. Galeasen han befann sig på var klarröd med ett tält av klarrött silke spänt över den. Han hade framför sig fyrtio trumpetare med silvertrumpeter som ljöd, och trummisar som gjorde ett mycket glatt ljud När flottan lämnade Venedigs hamn lämnade krigsfartyg, dessa stora lastfartyg och så många andra vattenfartyg att det var den mest magnifika synen sedan världens begynnelse.”

De två viktigaste krönikörerna om korstågen har det gemensamt att deras värdemätare var det ”ridderliga” beteendet, eller närmare bestämt den hederskodex som uttrycktes i det – både när det gäller uppfyllelse och misslyckande. Bedömningen av medlemmarna i den grupp som Dandolo ansåg sig tillhöra i fråga om heder (dvs. korsfararna) stod ofta i förgrunden för båda och bestämde praktiskt taget deras handlingar. Dandolo skulle ha haft rätt att driva in skulderna, men han avstod från att göra det eftersom det enligt Villehardouin skulle ha varit en ”grant blasme” i Dandolos ögon. Doge hade alltså räddat sin egen och korsfararnas heder (som därmed inte behövde bryta sin ed) genom att ge dem möjlighet att betala åtminstone en del av skulden genom att erövra Zara. Även för Robert de Clari var detta hedersbegrepp av största vikt, för annars skulle korsfararna ha varit tvungna att bryta sitt givna ord och därmed ha dragit den största skam över sig själva. Det skulle också ha varit ohederligt att tacka nej till erbjudandet att föra Alexios till tronen. Villehardouin ansåg att alla som vägrade, och även de som reste till det Heliga landet via andra hamnar, var edsbrytare, om inte fegisar. Villehardouin beskriver i detalj hur de alla misslyckades eller omkom, vilket i hans ögon var i enlighet med den gudomliga viljan För Robert de Clari, å andra sidan, stod lojalitet också högt på listan, men inte högst. De mest ondskefulla saker som kunde skilja en korsfarare åt för honom var förräderi (traïr), ond tro (male foi) och brist på kamratskap (male compaignie). Senare nederlag betraktade han också som straff för sådana hedersbrott. För Villehardouin uppfyllde Enrico Dandolo alla kriterier för en ridderlig livsstil. Dessutom var han också vis (sages), en term som Villehardouin annars inte använde för någon av de andra korsfararna, vilket Natasha Hodgson förklarade 2013.

Från Zara till Konstantinopel

Zara erövrades faktiskt den 15 november 1202, efter att flottan hade lämnat staden den 10 oktober, efter en kort belägring. Påven bannlyste sedan ”pilgrimerna”, som korsfararna kallade sig själva. Kort därefter anlände Alexios Angelos, son till den störtade bysantinske kejsaren Isak Angelos, till staden där armén planerade att övervintra. Dandolo själv – som underförstått ignorerade det motsvarande förbudet i Promissio, åtminstone utanför Venedig – ursäktade denna order till vintern i ett brev till påven Innocentius III och hänvisade till de vinterstormar som skulle ha äventyrat korståget som helhet. Alexios övertygade korsfararnas ledare att åka till Konstantinopel för att få honom till tronen. I gengäld lovade han enorma ersättningar och en återförening av de två kyrkorna, som varit åtskilda sedan 1054, under påvlig överhöghet. Dessutom lovade han att delta i korstågen, som slutligen skulle gå till det heliga landet. Även om det förekom meningsskiljaktigheter bland korsfararna och vissa till och med lämnade korståget, lät sig majoriteten övertalas av löftena och tronpretendentens anspråk, som i deras ögon var legitima, att bege sig till Konstantinopel.

Huvudstaden föll till en början för korsfararna och tronpretendenten i juli 1203, och venetianarna satte delar av staden i brand under striderna. Men den senare kunde inte få ihop den utlovade summan på 200 000 silvermark, trots att kejsaren överlämnade statskassan och lät konfiskera många rika personers egendom. För Antonio Carile och många andra var Enrico Dandolo den ”andlige upphovsmannen” till planen att nu erövra staden och etablera sitt eget imperium, som senare kallades ”det latinska imperiet”. Ett första angrepp misslyckades den 8 april 1204. Staden föll för andra gången i korsfararnas händer den 12 april, under det andra angreppet, som nu plundrade den fortfarande oerhört rika staden i tre dagar (se denna lista).

Många försök har gjorts för att i efterhand förklara varför detta enormt riskfyllda angrepp på en stad som aldrig hade erövrats ägde rum. Det hävdades att det skulle ha varit omöjligt att segla vidare vid den här tiden, men det kunde visas att det var möjligt att förflytta en flotta i Egeiska havet även på vintern. Sedan hävdades det att korsfararna hade fått slut på pengar och att de därför inte hade något annat val, trots att Alexios redan hade betalat dem 110 000 mark. Annars hade de varit tvungna att frukta en betalningsinställelse. Andra hävdade att en utarmad armé knappast skulle ha kunnat ledas till Syrien, men det var inte fråga om hunger i armén. Å andra sidan var uppfyllandet av fördraget i Zara, dvs. den utlovade hjälpen vid övergången och framför allt de överenskomna betalningarna, ett brott mot korstågsledarnas heder. Genom att erövra bröt man å andra sidan sitt ord som korsfarare och bröt mot det påvliga förbudet. Detta motverkades av det faktum att den ortodoxa kyrkan vägrade att underkasta sig påven. Den avgörande faktorn var dock troligen inställningen hos flottans befälhavare Dandolo, utan vars fartyg ingen vidare resa var möjlig. Han ansågs främst ha drivits av kommersiella intressen. Venetianarna måste ha varit medvetna om de katastrofala erfarenheterna från tidigare militära konflikter.

Det omöjliga i att förutse varje vinkelrörelse – vilket upprepade gånger antogs i senare historieskrivning och därmed i efterhand och med kännedom om alla konsekvenser – visade sig vara särskilt uppenbart när den unge Alexios presenterades för Konstantinopels sjömurar. Uppenbarligen trodde inte bara Alexios att folket skulle ställa sig på hans sida, utan även Enrico Dandolo var övertygad om detta. Även han trodde att det skulle räcka med att presentera den unge Alexios för att övertala huvudstadens invånare att störta usurpatorn. Men det motsatta hände: befolkningen, som hade samlats på väggarna, började vissla, skratta och skratta. När galärerna närmade sig murarna möttes de av ett regn av kulor. Dandolo själv hävdade i ett brev att den invecklade processen med alla dess sammanträffanden berodde på gudomlig försyn.

Separatism, underkastelse av Venedig efter Dandolos död

Under korståget blev en hotfull utveckling, som Venedig hittills inte känt till, uppenbar för venetianarna i båda ändarna av deras långsträckta sjöfartsrike. Kontakten mellan de venetianare som till slut erövrade Konstantinopel och de som bodde i hemstaden blev allt tunnare. Det verkar nästan som om det mellan 1202 och 1205 fanns två venetianare (Giorgio Cracco) som i slutändan agerade helt oberoende av varandra. Den ena hade sin kärna runt Rialto, den andra runt Gyllene hornet, där det tidvis bodde kanske 50 000 italienska köpmän. På så sätt kunde entusiasmen för att erövra ett imperium projiceras på det gamla Dandolo när man hade bytt inriktning mot Konstantinopel, vilket inte ens påvens exkommunicering kunde förhindra, som redan hade misslyckats med att rädda Zara. Samtidigt agerade de senare herrarna över tre åttondelar (”av en fjärdedel och en halv”) av det erövrade bysantinska riket som om det avlägsna Venedig inte längre existerade för dem. Dessutom agerade venetianerna i det latinska imperiet som bildades 1204 också mot hemstadens intressen.

Efter Dandolos död valde därför venetianarna i Konstantinopel utan vidare en av sina egna, Marino Zeno, till potestas, despotis et dominator Romanie, utan att ens rådfråga Venedig och dess organ. Enrico Dandolos vapenbröder, framför allt hans släktingar Marco Sanudo († 1227), Marino Dandolo eller Philocalo Navigaioso, som Lemnos föll på, skyndade sig att erövra sina egna territorier och öar. De var tydligt inställda på att göra sig av med varandra och tänkte inte på att underordna sina territorier under Venedig. Ravano dalle Carceri ockuperade alltså den stora ön Negroponte och etablerade sitt eget herravälde där, liksom andra venetianska familjer i Egeiska havet fram till 1212. Förutom de redan nämnda var det bröderna Ghisi Andrea och Geremia, sedan Jacopo Barozzi, Leonardo Foscolo, Marco Venier och Jacopo Viaro.

Kommunen å sin sida fortsatte som tidigare att bedriva handel och erövrade endast selektivt. Så sent som 1198 hade en delegation förklarat för påven Innocentius III att Venedig ”non agricolturis inservit, sed navigiis potius et mercimoniis est intenta”, dvs. att Venedig inte var intresserad av jordbruk utan av fartyg och varor. Som ett resultat av den långtgående intressemotsättningen mellan de blivande feodalherrarna och hemstaden nämns Venedig inte ens i något av fördragen. Först senare gjordes interpolationer som nu också rapporterade en ”pars domini Ducis et Communis Venetie”. I själva verket krävde venetianarna ”feuda et honorificentias” ”de heredem in heredem”, dvs. sitt fritt ärftliga feodala arv, och detta uteslutande i enlighet med homagium gentemot den latinske kejsaren.

Dandolo hade titeln av en separat herre, långt från Venedig, och därför passar det in i bilden att han begravdes i Hagia Sofia efter sin död den 1 juni 1205, efter att ha deltagit i en misslyckad expedition mot bulgarerna bara en kort tid tidigare. Allt tänkbart anlände till Venedig: Marmor och porfyr, exotiska djur, konstverk och framför allt otaliga reliker. Men Dandolos urna stannade kvar i Konstantinopel. Hans aska sägs ha spridits av Mehmed II, vars armé erövrade Konstantinopel 1453. Han lämnade eventuellt gravskriften på plats.

Efter 1205 tvingades Venedig återta många av de områden som separatisterna redan hade erövrat. Ranieri Dandolo, vicepresidenten, skickade budbärare till Konstantinopel för att övertala venetianarna där att återlämna sin andel av det nya riket till Venedig. Valet av Pietro Ziani till doge signalerade att Venedig återigen befann sig i kris och nu behövde ett starkt ledarskap med fokus på Venedigs moderstad. Ranieri Dandolo skickades ut för att erövra öar som redan styrdes av venetianare för kommunens räkning. Han dog under ett fälttåg på Kreta 1209, och det var först när flera tusen nybyggare flyttades till Kreta från 1211 som moderstadens dominans kunde återupprättas.

Gissningar om motiv och karaktär: den allestädes närvarande doge

Av helt egna skäl tenderade bysantinska historiker att tillskriva den venetianske doge huvudansvaret för korståget mot den kristna metropolen. Den viktigaste av dem i detta sammanhang, krönikören och samtida Niketas Choniates, var allmänt misstänksam mot Venedig. Han kom från en överklassmiljö i Frygien, för vilken folkmassan dessutom alltid verkade destruktiv, barbarisk och ansiktslös. Från och med 1182 var han skattemyndig i Paphlagonia och steg till och med till guvernör. Mellan 1197 och 1204 innehade han rikets högsta civila post, Logothetes ton Sekreton. År 1207 gick han till Theodore Laskaris hov i Nikaia, ett av de imperier som hade uppstått efter korsfararnas krossande av det ”romerska imperiet” 1204. Där dog Choniates tio år efter sin flykt, förbittrad och utan att ha återfått sin sociala ställning. I 21 böcker redogör han för perioden 1118-1206. Niketas beskriver korsfararnas personligheter på ett mycket nyanserat sätt. Han trodde att hela korståget var en illvillig intrig från latinerna, framför allt från doge. För honom var Dandolo extremt bedräglig och full av avundsjuka på ”romarna”. Romarna hade behandlats illa av dogefolket ända sedan kejsar Manuel. Choniates fokuserar på de enskilda kejsarnas karaktär och gärningar. Enligt honom var huvudorsaken till imperiets nedgång att ledarna var svaga och oförmögna att följa Guds ideal. Det var därför logiskt att även Choniates, om än av andra skäl än Villehardouin, bara kunde se den venetianska doge som en central punkt i de politiska besluten.

Men de bysantinska krönikorna utvecklade en annan bild under decennierna efter Dandolo, framför allt genom Georgios Akropolites. I sin krönika, som troligen skrevs på 1260-talet, ger han också Dandolo skulden för att korståget avleddes, men framför allt påven. De moraliska brister som tillskrivs karaktärsfel – framför allt förräderi och feghet – blev en integrerad del av den senare bysantinska historieskrivningen. Nikephoros Gregoras trodde därför att Dandolo hade rymt i slaget mot bulgarerna, för att senare ge efter för sina skador.

Den väst- och centraleuropeiska historieskrivningen tog en helt annan väg. Den bild som Villehardouin bara avslöjar i början, nämligen bilden av en condottiere som kontrollerar och dominerar alla processer, har varit etablerad under lång tid, i många fall fram till idag, särskilt i Italien, men också i anglosaxisk, fransk och tysk historieskrivning. På så sätt blev han idealet för en oförskräckt och heroisk typ av erövrare, som i Camillo Manfroni, där Dandolo själv drev bort en pisansk flotta utanför Pula och besegrade den i ett slag i Adriatiska havet. Efter en kort belägring av Konstantinopel 1204 intog han en del av muren, vilket ledde till en omstörtning i staden, Alexios III:s flykt och återinsättandet av den avsatte kejsaren Isak. Så sent som 1205, när han var nästan 100 år gammal, företog han en expedition mot bulgarerna och efter nederlaget såg han till att latinerna räddades tack vare sin ”energi”, sin ”försiktighet” och sin ”förmåga”. På samma sätt publicerades Enrico Dandolo, en 365 sidor lång bok av amiral Ettore Bravetta (1862-1932), som främst var intresserad av artilleriteknik, 1929 och trycktes på nytt i Milano 1950.

På gott och ont trodde man att Dandolo var kapabel till vad som helst, men han sökte ändå rationella motiv och mål. Karl Hopf (1832-1873) trodde redan från början att doge hade velat avleda korståget från Egypten och leda det mot Konstantinopel, eftersom Venedig just hade ingått ett handelsavtal i Alexandria och därför inte hade något intresse av att erövra Egypten. Hans tes förkastades dock när det visade sig att fördraget med Egypten inte hade sitt ursprung i 1202, som Hopf hade antagit, utan hade förhandlats fram först mellan 1208 och 1212. Senast sedan Enciclopedia italiana e dizionario della conversazione från 1841 var Enrico Dandolo dock ”anima della crociata latina”, ”själen i det latinska korståget”.

I den tysktalande världen var det framför allt Heinrich Kretschmayrs, den bästa experten på venetianska källor vid den tiden, som bidrog till att man insåg att det fanns en negativ karaktärsbild: ”Högmodig och full av heiſser lust efter berömmelse, ansåg han att det inte fanns något värdigare mål för hans gärningar än hämnd mot romarna och hämnd för kejsarna Manuels och Andronikos skamliga våldshandlingar. Hämnd mot Grekland blev hans ledord och skulle även bli Venedigs ledord. I sin strävan efter sina mål utan hänsyn eller samvete; tystlåten och hemlighetsfull, en ”vir decretus”, ingen pratglad gammal man; utan Maſs i ilska.” Men enligt Kretschmayr var han också ”fantastiskt skarpögd, en mästare på den politiska manövreringens stora och lilla konst”.

Den allestädes närvarande doge, som så att säga reglerade allting själv på alla områden, var ett vanligt mönster under lång tid. Beslutet att prägla Dandolo Grosso tillskrevs alltså honom personligen, medan han bara ”dekreverade” det i Andrea Dandolos krönika. Vad som exakt menas med detta framgår inte av denna term, särskilt som krönikan har en tendens att tillskriva doge all politisk verksamhet som kommunen bedrivit. I de fall då krönikan uttryckligen syftar på dogeens personliga initiativ, som i fallet med övertagandet av ledningen av korsfarararmén, står det exakt: ”Dux, licet senex corpore, animo tamen magnanimus, ad exequendum hoc, personaliter se obtulit, et eius pia disposicio a concione laudatur”. Doge krävde alltså personligen befälet och fick beröm för det av folkförsamlingen.

I likhet med myntutgivningen var Dandolo också allestädes närvarande på lagstiftningsområdet, till exempel när han reviderade Orio Mastropieros Promissio de maleficiis eller lät utfärda en samling normer, det så kallade Parvum Statutum.

Trots att han förbjöds att göra det i sin egen promissio, som han svor, slöt han personligen fördrag med Verona och Treviso (1192), med Pisa (1196), med patriarken av Aquileia (1200) och till och med med kungen av Armenien och den romersk-tyska kungen (båda 1201) efter detta framträdande.

Om Dandolo hade velat skulle han ha blivit kejsare av det latinska riket, men han ”nöjde sig” med vad han redan hade åstadkommit för fosterlandet. Vissa har gått så långt att de hävdar att Dandolo redan från början planerade att fånga korsfararna i skuld för att sedan tvinga dem att erövra Zara och sedan Konstantinopel åt honom. John H. Pryor motsade detta påstående 2003 och hävdade att de 50 krigsgalejerna som skulle följa med korståget endast skulle ha varit användbara när man hade att göra med en fientlig flotta, till exempel den egyptiska flottan, men inte med en stat som Bysans, som praktiskt taget inte hade någon flotta kvar.

Den venetianska ”traditionens” uppkomst och konsolidering

Bilden av Dandolo var och är fortfarande ytterst motsägelsefull, särskilt eftersom kriterierna och motiven för de historiker som bedömde honom ändrades gång på gång under tidens gång. I tolkningen av korståget och bedömningen av de viktigaste aktörerna, som Dandolo och de andra ledarna för korståget redan under sin livstid blev till, urskiljs flera traditioner av traditionen.

Den venetianska traditionen, med sin apologetiska karaktär, sin starka betoning på adelns prestationer och sitt förnekande av en mäktig folkförsamling, kommer mycket sent in i denna process. I detta sammanhang är den närmaste venetianska källan i tiden, Historia Ducum, i stort sett tyst om Enrico Dandolo, endast hans ”probitas” betonas. I övrigt var han, liksom alla doger, lovvärd. Författaren till Historia Ducum, som kanske fortfarande kände Dandolo personligen och kunde skriva ner de politiska händelserna ur minnet, målar upp en ganska färglös bild (vilket Cracco inte säger beror på den tidsmässiga luckan i krönikan från 1177 och framåt). Enligt honom var Dandolo ”senex discretissimus, generosus, largus et benivolus”. Alla dessa egenskaper kan betraktas som topoi som allmänt användes för att beskriva doge, med undantag för ”senex” (gammal). Det är först när han dör som författaren nämner hans ”maxima probitas”. I motsats till Dandolos efterträdare Pietro Ziani, som han målar upp en extremt aktiv bild av, förblir Dandolo märkligt inaktiv, som Cracco noterar. Nästa venetianska krönika, Les estoires de Venise av Martino da Canale, skrevs troligen mellan 1267 och 1275, dvs. med en viss tidsförskjutning. Den stiliserar Enrico Dandolo som påvens lojala medhjälpare, en kämpe för kristendomens sak. Precis som doge hade presenterat sig för påven Innocentius III gjorde krönikören det. Båda var också tysta om eventuella materiella intressen.

Chronicon Moreae, som skrevs omkring mitten av 1320-talet, kan ses som en slags fortsättning på Villehardouins krönika, men möjligen efter en revidering av venetianska händer. Författaren framställer också Enrico Dandolo i en extremt positiv dager, och överträffar till och med Villehardouin, med vilken krönikan har det gemensamt att den ser korsfararnas ”desertörer” som huvudansvariga för korsfararnas svåra situation och de efterföljande händelserna. Detta understryker återigen vikten av att det inte finns någon samtida venetiansk redogörelse för händelserna kring Enrico Dandolo. Enbart denna tystnad tolkades senare som en mörkläggning, vilket i ännu högre grad gäller den ensidiga positioneringen i senare krönikor från Venedig, vars rättfärdigande strategi dock ändrades. Dandolo själv rättfärdigade sina handlingar inför påven endast kortfattat med orden: ”quod ego una cum Veneto populo, quicquid fecimus, ad honorem Dei et sanctae Romanae Ecclesiae et vestrum laboravimus”. I samförstånd med folket i Venedig hade han alltså gjort alla sina handlingar för att hedra Gud, kyrkan och påven.

Senare historiker har ofta målat upp bilden av en Enrico Dandolo som förblev lojal mot Venedig och därför ”avstod” från den kejsartitel som erbjöds honom, eller som drömde om att flytta huvudstaden från Venedig till Bosporen. Å andra sidan skriver Villehardouin att många hoppades på att bli kejsare, men framför allt Balduin av Flandern och Håkan och Bonifatius av Montferrat. Dandolo nämns inte alls här. Robert de Clari tror att Dandolo bara uppmanade baronerna att rösta på honom (”se on m”eslit a empereur”). Därefter bad han dem att utse sina elektorer, han skulle utse sina. Han utsåg därför ”des plus plus preusdomes que il cuidoit en se tere”, som i sin tur utsåg ytterligare tio elektorer i venetiansk stil. I slutet av denna process valde de återstående tio venetianska och tio latinska elektorerna enhälligt Balduin av Flandern. Dandolo var alltså, trots muntligt framförda krav, inte ens i åtanke, inte ens av venetianarna, som trots allt stod för hälften av elektorerna. Niketas hävdar att Dandolo, efter att det stod klart för honom att han inte kom i fråga som kandidat på grund av sin ålder och blindhet, riktade rösterna till den svage Balduin. Denna tolkning har inte ägnats någon större uppmärksamhet. Krönikorna ger alltså antingen Dandolo ingen chans från början, eller så avslöjar de en ambitiös Dandolo som venetianarna inte ens vill ha, eller som misslyckas på grund av det venetianska valsystemet med flera nivåer, medan endast Niketas ger insikt i Dandolos omöjlighet, men erkänner att han försökte utöva betydande makt under en svag kejsare.

Det faktum att den venetianska statspropagandan senare framställde honom för allmänheten, dvs. framför allt i föreställningar och målningar, som en hjälte i kampen mot en stat som var, beroende på vad man väljer, kaotisk, förfallande, ”sjuk” (Simonsfeld), dubbelbottnad eller bedräglig, kan bevisas många gånger om. Detta framgår redan av Andrea Dandolos 1300-talskrönika. Med sin krönika påverkade denne doge i högsta grad bilden av sin förfader, liksom han omvandlade den venetianska historieskrivningen i allmänhet till en historieskrivning som var strikt kontrollerad av staten. Till och med August Friedrich Gfrörer sänkte sig till att beskriva grekerna som ett ”lumpenfolk” och skrev om en ”eländig politisk tillväxt som kallades det bysantinska riket”, som Dandolo hade satt ”ett välförtjänt slut” på. Omvänt, även efter det att ottomanerna hade erövrat Konstantinopel 1453, misstrodde man i Grekland Venedigs ambitioner att upprätta ett nytt latinskt styre över Grekland och Konstantinopel. Under de utdragna förhandlingarna om kyrkounionen mellan katoliker och ortodoxa blev det uppenbart att den viktigaste förhandlaren, kardinal Bessarion († 1472), för vilken Venedig framstod som ett andra Konstantinopel, i själva verket tänkte sig ett venetianskt styre under perioden efter Greklands planerade befrielse från ottomanerna. Flavio Biondo, vars berättelse byggde på Lorenzo De Monacis, en venetiansk patriciär, historiska arbete, ingick i en propagandaapparat för ett nytt korståg som inte alls syftade till att återupprätta det bysantinska riket utan det latinska riket. Biondo hade blivit venetiansk medborgare redan 1424. Han var också en anhängare av Gabriele Condulmer, senare påven Eugen IV, i vars diplomatiska tjänst han verkade. Själv hade han för avsikt att skriva en latinsk historia om det venetianska folket. Han gav också legitimitet åt ett nytt korståg genom att beskriva det fjärde korståget. Det fanns fyra kriterier för denna typ av rättvist krig, nämligen ett tillfälle, försvaret av legitima rättigheter, legalisering av en legitim makt samt rätt motivation. Isak II och Alexios IV var därför legitima härskare, men döda; Alexios III var å andra sidan en patricid och tyrann; Alexios V karaktäriserades som ännu mer ondskefull. Nu lade Biondo till påståendet att den unge kejsaren hade överlåtit sitt rike till korsfararnas ledare i händelse av sin död. Orsaken till kriget var nu Zaras påstådda uppror. Han hävdade också att arméns huvudsyfte hade varit att vinna östkyrkan för påven, och att det var först därefter som skulderna skulle regleras. I slutändan förlorade bysantinerna inte bara slaget utan också sin ikon av Maria, vilket borde göra det uppenbart att den högsta makten hade legitimerat korsfararnas handlingar. På det hela taget såg han det nya korståg som han propagerade för som ett uppdrag att återvinna de nu legitima rättigheter som han hade förvärvat 1204. Totalt skrev han tre historier om korstågen, i den tredje försökte han övertala venetianarna att delta, som skulle återta sina gamla rättigheter mot barbarer och tyranner.

En lika legitimerande redogörelse framkom i slutet av 1300-talet genom den äldsta folkliga krönikan, Cronica di Venexia, som härstammar från 1362 och redigerades 2010. Även här presenteras händelserna på en i huvudsak personlig nivå, och det finns också ordagranna citat från huvudpersonernas tal. Om man följer krönikören är endast två händelser före korståget av betydelse: Dandolo beordrade prägling av Grosso och slöt fred mellan Verona och Padua, som erkände honom som ett slags överherre. Som ”homo catholicus” var tanken på ett korståg mycket lockande för honom. Dandolo deltog gärna i korståget ”personaliter”, eftersom det enligt krönikören gav möjlighet att återvinna Zara och andra upproriska städer. Men innan dess besegrade Venedig Pisa, vars sjöröveri uttryckligen skadade inte bara venetianska utan även andra köpmän. Alexios, som hade flytt från Konstantinopel, dök inte upp i Zara, som de franska krönikörerna rapporterar, utan omedelbart i Venedig, ”cum letere papale”, det vill säga med ett påvligt brev. Enligt denna krönika seglade korsfararflottan mot Istrien först senare, i oktober 1202, för att tvinga ”Trieste et Muglia” att betala tribut och sedan för att erövra ”Ziara”. En flotta på 17 fartyg ledd av Francesco Maistropiero upprättade ett fort ovanför den förstörda staden. Medan korsfararna, inklusive venetianarna, hade 20 000 man, försvarades Konstantinopel av 40 000 man, varav 20 000 enbart till häst. Alexios V Dukas Murtzuphlos namn blir ”Mortifex” i krönikorna, och han blev centrum för intrigerna mot korsfararna, som redan hade vunnit många segrar mot ”infedeli” som inte var närmare beskrivna. Dandolo förhandlade i sin tur personligen med ”Mortifex”, som under tiden hade upphöjts till kejsare och vars ”malicia” doge var väl medveten om. I de följande striderna lyssnade fransmännen inte på dogeens råd och led därför nederlag. Enligt författaren var det venetianarna under Dandolos ledning som lyckades tränga in i staden och öppna en stadsport för fransmännen, varpå Konstantinopel föll och ”Mortifex” föll i döden. Delar av bytet skickades till Venedig för att dekorera Markuskatedralen där. Men eftersom det inte var möjligt att hitta en grek med kejserlig härstamning (”alcun del sangue imperial non se trovasse”) kom baronerna och Dandolo överens om att välja en kejsare (f. 42 r). Enligt krönikan dog Dandolo efter att ha återvänt till Konstantinopel för att återerövra fler öar och städer för imperiet. Denna redogörelse skiljer sig från Villehardouins på väsentliga punkter, där det uppenbarligen fortfarande fanns ett behov av att legitimera valet av en kejsare som inte kom från det kejserliga huset.

Särskilt i svåra utrikespolitiska situationer tog man till bilden av den lojala erövraren som Andrea Dandolo och den ovannämnda krönikan hade tecknat, och man undvek varje relativisering. År 1573 försökte senaten därför förgäves publicera ett manuskript som Francesco Contarini hade förvärvat i Konstantinopel och som kom från en ”Joffroi de Villehardouin”. Målaren Palma il Giovane föredrog att fira segern över Konstantinopel i en målning som skapades omkring 1587 och som idag hänger i Sala del Maggior Consiglio, det stora rådets sal, i dogepalatset. Lite senare skildrades även den andra erövringen av staden, denna gång av Domenico Tintoretto.

Även om denna inställning hade sin grund i kampen om dominans i Medelhavet – Venedig och Spanien hade besegrat den ottomanska flottan vid Lepanto 1571, men Venedig hade förlorat ön Cypern till ottomanerna – kom andra intressen senare. Paolo Rannusio (1532-1600), som just tillägnade sitt verk Della guerra di Costantinopoli per la restitutione de gl”imperatori Comneni fatta da” sig. Venetiani et Francesi, målar en mångfacetterad, heroisk och rak bild av Dandolo, vars rättfärdigande nu äntligen låg i återställandet av den legitima tronföljaren. Francesco Sansovino (1512-1586) skrev mycket mer sakligt och lakoniskt redan 1581: Dandolo ”fece il notabile acquisto della città di Costantinopoli, occupato poco prima di Marzuflo, che lo tolse ad Alessio suo legitimo signore”, det vill säga han hade gjort det anmärkningsvärda förvärvet av staden Konstantinopel, som hade ockuperats av ”Murtzuphlos”, det vill säga Alexios V, som hade tagit den från sin legitima herre Alexios IV. Också i 1600-talspoesin utvecklas Dandolo till en övermänsklig hjälte, som i Lucretia Marinellas (1571-1653) L”Enrico ovvero Bisanzio acquistato, som publicerades av Gherardo Imberti i Venedig 1635, tillägnad doge Francesco Erizzo och republiken Venedig, och som trycktes på nytt 1844.

Detta gällde i ännu högre grad under 1600-talet, när Venedig var engagerat i långvariga krig med det osmanska riket, som vid belägringen av Candia (1648-1669) eller i Moreakriget (1684-1699). Under dessa tider hoppades Venedig på att återfå sin tidigare dominans i östra Medelhavet, som i minnet framför allt representerades av Enrico Dandolo, som avslutade sitt ”ärofyllda liv” i Konstantinopel. Som Francesco Fanelli förklarar 1707 har han aldrig saknat ”försiktighet” (”prudenza”), mod och mognad (”maturità del consiglio”), uthållighet och outtröttlighet, ”sinnesnärvaro” (”prontezza”), Men han var också erfaren och försiktig, ”vänlig i majestätet” (”affabile nella Maestà”), generös, älskad och fruktad, han hyllades av folken, han uppskattades och vördades och begravdes till och med som en kung.

Även om denna överdrift fick ett visst gensvar i fransk- och tyskspråkiga länder, till exempel i Charles Le Beaus verk som publicerades i kejsardömet under titeln Geschichte des morgenländischen Kayserthums, von Constantin dem Grossen an, följde de inte den venetianska traditionen i alla avseenden. Le Bau tvivlar till exempel på att Dandolo var helt blind efter att Manuel försökte blinda honom med ett strykjärn. Trots detta anser han att dogen var ”en av de största männen i sin tid”, ja, han var till och med ”den största sjöhjälten i sin tid”. ”Kontraktet” med korsfararna ingicks dock för hans räkning av senaten och ”bekräftades” av folket, precis som Dandolo först var tvungen att vinna senaten för företaget mot Zara. En bedömning som uppenbarligen saknade insikt i den venetianska konstitutionella historien.

Enligt Pantaleon Barbo, som författaren lägger ett tal i munnen på honom, avstod Dandolo från kejsarkronan för att inte flytta tyngden av det enormt utvidgade riket helt och hållet till Konstantinopel, eller ens flytta huvudstaden dit. När allt kommer omkring måste man frukta att Venedig skulle bli beroende av det nya imperiet, att en av de viktigaste familjerna skulle gå förlorad och att friheten skulle gå förlorad.

Men för de flesta franska historiker var detta marginaler, eftersom Dandolo för dem, som Louis Maimbourg uttryckligen skrev 1676, var ”un des plus grands hommes du monde” (”en av de största männen i världen”). Samtidigt bidrog Maimbourg med sitt mycket uppmärksammade arbete i hög grad till att vetenskapligt fastställa begreppet ”croisade” (korståg), som sällan förekom förrän i slutet av 1500-talet, för att slutligen etableras omkring 1750.

Johann Hübner i sin tur sade 1714 att under Dandolo ”hade Venedig lagt grunden till sin stora rikedom”. ”Eftersom en armé under den flamländske greven Balduino ville bege sig till det förlovade landet, gick venetianarna samman med denne Balduino” och satte Alexios IV ”med våld” på sin fars tron. Dandolo var ”nöjd med erövringen 1204, men han gjorde sina ansträngningar lönsamma”. På så sätt ”stabiliserade venetianerna verksamheten i Alexandria i Egypten och fick därmed monopol på Ostindien.

Endast ett fåtal författare i Venedig vågade motsätta sig den fast etablerade statliga traditionen. I bästa fall skedde detta med tanke på Dandolos påstådda ovillkorliga lojalitet mot Venedig. År 1751 skrev Giovanni Francesco Pivati i sin Nuovo dizionario scientifico e curioso sacro-profano att dogen inte bara bodde på stora kostnader och klädde sig kejserligt, utan även hade ”sitt eget statsråd, som i Venedig”. Pivati nämner en rad monarkiska anspråk och till och med utvecklingen av maktstrukturer som är parallella med dem i Venedig, fast utan de begränsningar som dogexpeditionen hade där.

Efter upplösningen av republiken Venedig (från och med 1797)

Under perioden efter Venedigs republikens slut 1797 förändrades Enrico Dandolos synsätt ännu en gång, utan att han lyckades frigöra sig från de traditioner som han medvetet hade kontrollerat under mer än fem århundraden. Å ena sidan är det tack vare Karl Hopf som det franska korståget också blev ett venetianskt korståg, och det utlöste upptäckten av ett stort antal nya källor. Prosopografisk forskning placerade venetianska och genuesiska familjer vid sidan av de franska. Grekisk ”dekadens” fortsatte dock att ställas mot venetiansk ”tolerans, ordning och disciplin”, en paternalistisk syn på kolonialismen som Ernst Gerland förstärkte i sitt verk Das Archiv des Herzogs von Kandia im Königl. Staatsarchiv zu Venedig från 1899. Hans föreläsning inför German Colonial Society, som bygger på detta arbete, trycktes samma år i Historical Yearbook. I den framträdde de kolonialistiska ledorden ”politisk visdom” och ”humanitära ambitioner” i lika hög grad, och Venedig vågade under Dandolo ”gå från handelspolitik till världspolitik, för att förvandla sig till en världsmakt av första rang”.

Det visade sig vara ett allvarligt problem för den historiografiska debatten, som kom in på den ”venetianska traditionen”, att den förste redaktören av Historia ducum Veneticorum, Henry Simonsfeld, fyllde i den saknade delen av åren 1177-1203 med hjälp av ett utdrag ur Venetiarum Historia. Den skrevs dock inte förrän på 1300-talet. Även om den tog över många avsnitt från Historia ducum, som Guillaume Saint-Guillain räknade ut, så hämtades även avsnitt från andra krönikor, och vissa saker lades troligen till av författaren själv. Bland annat finns det relativt exakta uppgifter om antalet korsfarare och fartyg. På det hela taget var Simonsfelds tillägg dock så långt före sin tid att han använde sig av den etablerade venetianska traditionen, vilket i sin tur spred eller stabiliserade deras antaganden som samtida, där de bara projicerade dem tillbaka i det förflutna. Henry Simonsfeld var samtidigt full av respekt för dogeens prestationer. År 1876 sade han till Enrico Dandolo: ”Vem skulle inte ha hört talas om denne man som – en av de mest minnesvärda figurerna under hela medeltiden – åldrad, men underbart fräsch, eldig, marscherar i spetsen för korsfararna över havet och tar huvudstaden i det sjuka östliga imperiet med storm? Även om det mörker som vilar över motiven för denna procession ännu inte helt och hållet har klarlagts, är det odiskutabelt att det är just från denna procession som Venedigs storhet och världsposition faktiskt härstammar.

I sin smala avhandling Der vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz (Det fjärde korståget i samband med västerlandets relationer till Bysans), som publicerades 1898, sammanställde Walter Norden på ett träffande sätt de ledande idéerna i den forskning som hade bedrivits fram till dess. Enligt detta antogs korståget ha ”misslyckats” i alla rapporter eftersom det aldrig hade nått sitt mål i Egypten. Följaktligen måste en annan makt ha avlett korståget. Därifrån var steget till en kalkylerad distraktion och därmed till ”förräderi” uppenbart, och slutligen till avsikten att förstöra det bysantinska riket, vilket var planerat från början. Om Dandolo hade haft denna avsikt, motsäger Norden, skulle han ha gjort det omedelbart efter den första erövringen 1203. Om det hade varit så skulle korsfararna dessutom inte ha presenterat tronpretendenten för Konstantinopels folk överhuvudtaget. Norden, som medger att det fanns spänningar mellan västvärlden och Bysans, men att en sådan vilja till förintelse inte på något sätt kan härledas, utvecklade för sin del tesen att Venedig, för att skydda sina handelsintressen i Egypten, hade velat avleda korståget till det heliga landet, till ett ”sekundärt land” al-Adil.

Även i de flesta av de nyare redogörelserna dominerar en katalog av frågor, som i Enrico Dandalos fall kretsar kring de världspolitiska konsekvenser som inte alls var förutsebara för hans samtid och som de följaktligen inte kunde ha styrts från. Makt och moral stod alltid i centrum, och författarnas värdesystem framträdde särskilt tydligt. Detta gäller till exempel frågan om det kristna Konstantinopels ”förräderi”. Detsamma gäller de föreställningar som de fortfarande starkt engagerade ättlingarna hade om de komplexa politiska förhållandena i Venedig och Bysans, i populära och romantiska framställningar. Dessutom är irritationen över att en så gammal och dessutom blind man kunde utföra sådana prestationer fortfarande särskilt framträdande. Hermann Beckedorf, som skrev avsnittet Der Vierte Kreuzzug und seine Folgen (Det fjärde korståget och dess följder) i den 13:e volymen av Fischer Weltgeschichte, som publicerades 1973, skiljer mellan anhängarna av ”tillfällighetsteorin” och anhängarna av ”intrigteorin” när det gäller frågan om orsakerna till att korståget till Konstantinopel ”avleddes”. De senare ”anklagar påven, venetianarna, Bonifatius av Montferrat eller Filip av Schwaben för att ha planerat attacken mot Bysans långt i förväg” (s. 307). Om man antar att den bysantinske tronpretendenten inte dök upp i Italien först i augusti 1202, som Villehardouin påstår, utan, som Niketas och ”vissa latinska källor” antyder, dök upp i väst redan 1201, fanns det åtminstone tillräckligt med tid för att spinna en sådan intrig – vilket dock, som Beckedorf påpekar, inte behöver betyda att en sådan plan var smidd. Även venetianernas roll kan i bästa fall förklaras av de ekonomiska fördelar som de kunde ha förväntat sig av det. ”Å andra sidan”, säger författaren, ”hade Venedig bara en liten del i den stora bysantinska verksamheten”. ”En erövring av huvudstaden och en beroende kejsare skulle däremot återupprätta Venedigs gamla monopolställning och säkra den under lång tid” (s. 308).

Utvecklingen av den venetianska konstitutionen, och därmed Dandolos rättigheter och möjligheter, men också deras begränsningar, togs först upp i diskussionen av Giorgio Cracco, som inte längre betraktade ”venetianarna” som ett slutet block av enhälliga åsikter som enhälligt drev vissa mål på grundval av sin röst. Samtidigt drogs begreppet ”etnisk renhet” även efter Cracco vidare som ett rättfärdigande av kvasivetenskapliga kulturella skillnader och bedömningar, men det återgavs också som ett motiv för politisk handling. Under lång tid användes postkoloniala metoder knappt i forskningsdebatten, t.ex. när det gäller frågan om varför skillnaden mellan etniska grupper betonades av staten, medan den spelade en allt mindre roll i privata dokument eller offentliga ritualer, i språket och vardagsbeteendet. Vid vissa tillfällen kunde till exempel en kretensisk identitet bli synlig över språk- och konfessionsgränserna, vilket observerades med misstänksamhet i Venedig. År 1314 förbjöds därför alla feodati att visa sig med skägg vid uppvisningen av trupper, förmodligen för att undvika att se ut som ”greker”. Detta gällde även alla andra som var tvungna att utföra feodala tjänster. Tolkningen av korståget och dess konsekvenser, enligt Daniela Rando så sent som 2014, är fortfarande tyngd av kolonialistiska stereotyper som genomsyrar forskningens historia.

Popularisering

Populära framställningar, som Antonio Quadris Otto giorni a Venezia, ett rikt illustrerat verk som genomgick många upplagor under flera decennier från 1821 och framåt och som också översattes till franska, tog upp Dandolos etablerade men också förskönade idéer och förde in dem i det allmänna medvetandet. Delar av Quadris verk kom till och med in på tyska under titeln Fyra dagar i Venedig. Återigen var Dandolo ledaren för anfallet mot Konstantinopel, den förste som nådde murarna, sporrade sina egna att storma och höjde Venedigs standard, som Quadri skriver med tanke på Jacopo Palmas historiemålning i dogepalatset (s. 55). Quadri berättar också legenden om Dandolo, som enligt uppgift förkastade den kejserliga kronan som ”patriotismens höjdpunkt” (”colmo del patriotismo”) (s. XXIX). I Italien hade tanken att Dandolo inte bara hade avstått från den kejserliga kronan, som han redan hade fått genom valet, till förmån för Balduin, utan att han hade ”gett” den till honom, för länge sedan trängt in i encyklopedierna.

I samband med renoveringen av Teatro la Fenice 1837 uppstod möjligheten att presentera Dandolos avståndstagande från kejsarkronan för en bredare publik. Giovanni Busato (1806-1886) målade La Rinuncia di Enrico Dandolo alla corona d”Oriente (”Enrico Dandolos avsägelse av Orients krona”) på en av de nya scenridåerna, en annan hade titeln Ingresso di Enrico Dandolo a Costantinopoli (”Enrico Dandolos intåg i Konstantinopel”).

I Brockhaus från 1838 står det: ”… där dyker Heinrich Dandolo upp, den förblindade, berömda doge av Venedig, en hjälte full av ungdomlig styrka, i en ålder då gamla män blir barn, i spetsen för en korsfarararmé, inför Konstantinopel och tar staden med storm”. I Meyers Konversations-Lexikon står det: ”Enrico, familjens mest berömde, grundare av Venedigs herravälde över Medelhavet”, och i Handlexikon der Geschichte und Biographie som publicerades i Berlin 1881 står det att Dandolo också var ”grundare av Venedigs herravälde över Medelhavet”.

August Daniel von Binzers Venedig 1844 spårar familjen Dandolo tillbaka till den första doge Paulucius. Han för också vidare legenden om Enrico Dandolo som blev förblindad av den ”grekiska” kejsaren. Trots vissa tvivel på grund av hans höga ålder tillskriver han honom alla viktiga handlingar – vilket tydligen får honom att anta att doge ”inte var helt förblindad” – och varierar därmed endast i liten utsträckning den venetianska statshistorieskrivningen. Quadri hade redan kallat dogen för ”nästan blind” (s. XXVIII). Enciclopedia Italiana e Dizionario della Conversazione från 1843 nämner hans ”extrema ålder” (”stato d”estrema vecchiezza”), men är tyst om hans blindhet. I den 23:e upplagan av Georg Webers Lehr- und Handbuch der Weltgeschichte skriver Alfred Baldamus, författaren till motsvarande sidor, att Dandolo ville ställa korsfararna ”statsmannamässigt och energiskt … i Sankt Markusrepublikens tjänst”. Venetianerna skapade också ”grunden till en världsmakt” 1204, ”de väckte medborgaranda, flit och flit och fick därigenom den stora fördelen att deras kolonier försvarade sig själva”, men författaren utelämnade ett antal av de legender som omger Dandolo. Han säger bara att Dandolo var ”nästan blind”, utan att för den skull konstruera ett motiv.

Ett brev från Gabriele d”Annunzio visar i vilken utsträckning föreställningen om dogeens roll och egenskaper ingick i den allmänna kunskapen, särskilt i Italien, även efter första världskriget, t.ex. föreställningen om att Dandolo hade lagt grunden för det venetianska styret över Adriatiska havet och Medelhavet. I den förklarade han den 4 september 1919 för den venetianske fascisten Giovanni Giuriati, en vän till honom: ”För alltid över Venedigbukten lever Enrico Dandolos, Angelo Emo, Luigi Rizzos och Nazario Sauros Italien.” På så sätt blev Serenissimas anspråk på herravälde över Venedigbukten ett anspråk för hela Italien. Rivista mensile della città di Venezia, som publicerades av kommunen, publicerade 1927 en artikel om graven i Costantinopoli – som Heinrich Kretschmayr redan antog var från 1865 – och Pietro Orsi, Venedigs första fascistiska borgmästare, lät sätta upp en plakett med inskriptionen ”Venetiarum inclito Duci Henrico Dandolo in hoc mirifico templo sepulto MCCV eius patriae haud immemores cives” samma år. På grund av sin höga ålder var dock dogen ganska svårhanterlig för den fascistiska idén om unga, heroiska krigare. Angelo Ginocchietti, befälhavare i övre Adriatiska havet, förklarade honom därför som en ”fantastisk mycket ung gammal man”.

När Gruppo veneziano, en grupp finansmän, industrialister och politiker under ledning av Giuseppe Volpi (1877-1947) och Vittorio Cini (1885-1977), dominerade Venedigs stad politiskt och ekonomiskt från omkring 1900 till 1945 – till slut i nära samarbete med Mussolinis fascister – byggdes ett stort antal lyxhotell på Lido di Venezia. Gatunamnen där är fortfarande baserade på venetianska kolonier och de viktigaste stridsplatserna samt på Venedigs militära ledare och politiker. Bland dessa finns ”via Lepanto” och ”via Enrico Dandolo”.

I Umberto Ecos roman Baudolino, som upprepade gånger hänvisar till Konstantinopel och krönikören Niketas, förekommer Dandolo på fem ställen. När han väl var i huvudstaden lät han föra alla föremål som stulits fram till dess till Hagia Sofia för att fördela dem rättvist därifrån. Efter avdrag för skulderna skulle värdet omvandlas till silvermark, varvid varje riddare skulle få fyra, de beridna sergeanterna två och de oberidna en del. ”Man kan föreställa sig hur de vanliga fotfolket reagerade, som inte fick någonting.” (S. 255). Det visade sig att vissa reliker av helgon var flera (s. 327). Dandolo var för övrigt den som mest pressade på för att Byzanz skulle betala fullt ut, men pilgrimerna var alltför glada att stanna, eftersom de hade ”hittat paradiset” på grekernas bekostnad (s. 572). Eco nämner också den ”våldsamma sammandrabbningen” ”mellan doge Dandolo, som stod på stäven på en galär, och Murtzuphlos, som förolämpade honom från land”. Slutligen avstod ”Dandolo och de andra ledarna” till en början från att ”pressa staden” (s. 584 f.).

Motiven för handling och Dandolos samtida personers åsikter

Under de särskilda villkoren för produktion och överföring av källor är det oerhört problematiskt att försöka utforska aktörernas motiv, i det här fallet Enrico Dandolos: ”Den avgörande faktorn för det specifika valet av de antagna handlingsskälen verkar framför allt vara respektive historikers personliga intuition och empatiska inlevelse”, konstaterar Timo Gimbel i sin avhandling. För att komma närmare motivationen har Gimbel i sin avhandling Die Debatte über die Ziele des Vierten Kreuzzugs: Ein Beitrag zur Lösung geschichtswissenschaftlich umstrittener Fragen mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Instrumente (Debatten om målen för det fjärde korståget: Ett bidrag till lösningen av historiskt kontroversiella frågor med hjälp av samhällsvetenskapliga instrument) från 2014 gjort en källviktsbedömning, dvs. att uttalanden som gjordes nära i tiden fick mycket större vikt än uttalanden som redan kände till korstågets utgång och kunde bedöma vissa av dess konsekvenser, eller som var för långt ifrån händelserna i tiden. Andra källor kan därför knappast ifrågasättas, eftersom de var alltför uppenbart partiska och framför allt syftade till att smutskasta respektive motståndare eller rättfärdiga den närmre. Utöver de ovannämnda krönikörerna stod därför Innocentius III:s eventuellt mer neutrala regalier, liksom ett brev från Hugo av St Pol, i fokus, liksom Nikephoros Chrysoberges Encomion, slutligen minstrel Raimbaut de Vaqueiras verk och Gesta Innocentii.

Påven Innocents register är officiell korrespondens. I vårt fall är det Reg. VII

Brevet från Hugh of St. Pol, som nådde västvärlden från Konstantinopel i tre versioner, skickades efter den 18 juli 1203, dvs. efter den första erövringen av Konstantinopel. En version skickades till ärkebiskopen av Köln, Adolf I, och den finns bevarad i Annales maximi Colonienses. En andra, motsägelsefull version har endast överlevt i en 1700-talsutgåva och kan knappast användas för att rekonstruera händelserna kring 1200. Den tredje versionen gick till en av Hugos vasaller vid namn ”R. de Balues”. Rudolf Pokorny tror att han kan lösa förkortningen ”R” med Robin och därmed med Robin de Bailleul. Den är mycket detaljerad och personlig. I den här versionen är uttalandena om motiven för de viktigaste aktörerna i korståget av största betydelse för perioden mellan landstigningen på Korfu och den första ockupationen av Konstantinopel. Robert de Clari tjänade under Pierre d”Amiens, som i sin tur tillhörde Hugo de St Pols följe. Hugo rapporterar att när tronpretendenten anlände till Korfu, var det inte mer än 20 män, däribland korsfararens ledare, som tryckte på för att planen att flytta till Konstantinopel skulle genomföras. Hugh rapporterar att ”super hoc autem fuit inter nos maxima dissensio et ingens tumultus”. Men efter denna ”extrema oenighet” och ett ”tumult” fick korsfararledarna och Alexios” löften om att tillhandahålla mat och 10 000 män för att befria Jerusalem, plus 500 män och 200 000 silvermark årligen från doge, männen att ändra sig och till slut såg de få andra alternativ för att ta sig till det heliga landet.

Författaren till Devastatio Constantinopolitana, som också är okänd, rapporterar från ett liknande perspektiv som Robert de Clari och författaren till brevet till R de Bailleul. Han förespråkar också enkla människors synvinkel, men han är mycket kortfattad. Författaren kom troligen från Rhenlandet och kritiserade i första hand ledarna för korstågen. Han är ganska fientligt inställd till venetianarna, liksom till alla rika som har förrått pauperes Christi (den fattiga kristna) i hans ögon. Enligt honom var hela korståget en enda kedja av förräderi. Venetianernas girighet drev upp livsmedelspriserna, och det var de som tog tillfället i akt att underkuva sina adriatiska grannar. Hundra korsfarare och venetianare dog enbart i erövringen av Zara. Flera tusen korsfarare hade lämnat armén efteråt. Även efter Alexios” ankomst svor de fattiga att aldrig röra sig mot Grekland. När bytet slutligen delades ut fick varje riddare orättvist 20 mark, varje präst 10 mark och varje fotsoldat 5 mark.

De två dikterna av spelmannen Raimbaut de Vaqueiras, född i det sydfranska grevskapet Orange, har fått lite uppmärksamhet. Han kom från den lägre adeln och träffade Bonifatius av Montferrat i början av 1180-talet i Oberitalien, som han blev vän med. Från 1193 till Bonifatius” död 1207 följde sångaren honom kontinuerligt. Bonifatius adlade till och med Raimbaut till riddare efter att denne hade räddat hans liv. I juni eller juli 1204 skrev sångaren sin occitanska Luyric Poem XX, som är den enda samtida källan som berättar om plundringen och förstörelsen av kyrkor och palats. Enligt sångaren var korsfararna skyldiga till dessa handlingar. I hans andra dikt får man en ovanlig inblick i den dikotomi som korståget kastade författaren och andra korsfarare, som hade blivit stora syndare genom förstörelsen – både präster och lekmän – in i: ”Q”el e nos em tuig pecchador

Dessa föga uppmärksammade källor visar att den tidiga traditionen dominerades av frågan om det var berättigat att avleda ett korståg mot kristna städer. Detta, tillsammans med påvens entydiga ståndpunkt i frågan, hade ett starkt inflytande på den senare redogörelsen, så att anklagelser om skuld och behovet av legitimering kom i förgrunden, vilket samtidigt sköt de enorma sociala spänningarna i bakgrunden, som hotade att spränga korståget redan före Zara. Man försökte hitta olika motiveringar i takt med att tiderna och de politiska riktlinjerna förändrades. Vid tidpunkten för händelsen dominerade de sociala motsättningarna med sin explosiva kraft, som enligt samtida författare återspeglades i helt motsatta idéer om krigets mål och korsfararnas roll.

Att sprängkraften var enorm, särskilt när den ökade genom påvens vägran att avleda korståget efter Zara mot Konstantinopel, bevisas av en källa som också fått lite uppmärksamhet. Den går tillbaka till den så kallade Anonymus av Soissons, som i sin tur hade direkta rapporter från en av de tidigaste deltagarna i korståget, nämligen Nivelon de Chérisy († 13 september 1207), biskop av Soissons. Fram till 1992 fanns rapporten endast tillgänglig i en svårfunnen upplaga. Nivelon de Chérisy, som hade tagit korset redan vid årsskiftet 1199-1200, återvände från korståget den 27 juni 1205 med viktiga reliker, som Döparens huvud och delar av korset där Jesus hade avrättats, för att hämta förstärkningar till Bosporen och sedan ge sig av med dessa män mot öst. Men han nådde inte fram till sitt mål, för han dog i Apulien. Källan måste ha skrivits mellan hans återkomst och hans förnyade avresa 1207. Nivelon var en av korstågets huvudpersoner. Han satte korset på Bonifatius av Montferrats axel och som sändebud förband han korsfarararmén vid Zara med kurien. I Rom fick han muntliga instruktioner om att under inga omständigheter avleda korståget igen, just mot Konstantinopel. Men Nivelon konspirerade med korstågsledarna och hindrade på så sätt de återstående korsfararna från att få reda på något om den påvliga vägran. Den 11 april, när armén befann sig utanför Konstantinopel, predikade han och andra präster att det var lagligt att bekämpa de schismatiska och förrädiska grekerna. Hans fartyg Paradis var ett av de två fartyg som först nådde stadens havsväggar. Nivelon var också en av de tolv latinska kejserliga elektorerna och han var den som meddelade valresultatet. År 1205 blev han latinsk ärkebiskop av Thessaloniki.

Förutom det faktum att den anonyma författaren nämner Dandolos och de andra korstågsledarnas döljande av det påvliga förbudet, visar verkets titel vad författaren egentligen sysslade med: Om Jerusalems land och på vilket sätt relikerna fördes från Konstantinopel till denna kyrka. Enligt författaren agerade pilgrimerna på Guds vägnar, gjorde botgöring och vann en om än ofullständig seger för kristendomen. I processen tog de med sig det som pilgrimerna sökte till Soissons, nämligen reliker och direkt kontakt med helgonen.

De källor som länge har varit mindre uppmärksammade är av särskilt värde för den historiska rekonstruktionen, eftersom de uppstod direkt ur samtida händelser och därmed ligger före den venetianska statens historieskrivningens konsolideringsfas och utanför de tidigare nämnda legitimeringsprocesserna. De avslöjar att det fanns helt olika idéer under de ledande grupperna vars åsikter och dispyter senare dominerade traditionen. Deras sprängkraft byggde på fundamentalt olika uppfattningar om ”pilgrimens” uppgifter och attityder. Men de visar också att dessa inte kan skiljas från de sociala spänningarna mellan de få ledande männen, först och främst Enrico Dandolo, liksom överadeln som helhet, och de vanliga korsfararna. Raimbaut de Vaqueiras, Anonymus från Soissons eller Hugo från St Pol får därmed betydligt större vikt som ögonvittnen, efter att den statliga historieskrivningen sedan 1300-talet och den kroniska traditionen nästan uteslutande hade bestämt bilden av Enrico Dandolo.

De viktigaste arkivdokumenten från det pragmatiska skrivandet, som fram till för några år sedan nästan uteslutande användes för historiska rekonstruktioner, finns i Venedigs statsarkiv, varav de flesta är tillgängliga i spridda utgåvor, som t.ex. resolutionerna från det stora rådet som redigerades av Roberto Cessi 1931, som dock börjar först decennier efter Dandolos död. Mer samtida är de dokument om republiken Venedigs äldre handels- och statshistoria som redigerats av Tafel och Thomas som en del av Fontes rerum Austriacarum, vol. XII, en volym som publicerades i Wien redan 1856 (s. 127, 129, 132, 142, 216 ff, 234 f., 260 f., 441, 444 ff, 451, 522 f. etc.). Han erbjuder enskilda dokument, liksom Raimondo Morozzo della Rocca, Antonino Lombardo: Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII, Turin 1940 (nr 257, Alexandria, september 1174, 342, Rialto, september 1183) och Nuovi documenti del commercio veneziano dei sec. XI-XIII, Venedig 1953 (nr 33, 35, 45 ff).

Av central betydelse ur ett venetianskt perspektiv är dock den kroniska traditionen, inklusive Historia Ducum Veneticorum i Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, XIV, som Henry Simonsfeld redigerade i Hannover 1883, samt Andreae Danduli Ducis Chronica per extensum descripta aa. 46-1280 e.Kr. (= Rerum Italicarum Scriptores, XII,1), redigerad av Ester Pastorello och Nicola Zanichelli, Bologna 1939, s. 272-281 (Digitalisat, s. 272 f.). De är klart mer detaljerade, men inte alltid lätta att tolka mot bakgrund av Frankrikes skrivtraditioner när det gäller ledare och topoi, och sedan också med tanke på de politiska sedvänjorna i Venedig och det bysantinska riket: Geoffroy de Villehardouin: La conquête de Constantinople, ed. by Edmond Faral, Paris 1938; sedan Robert de Clari: La conquête de Constantinople, ed. by Philippe Lauer, Paris 1956; Venetiarum Historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata, ed. by Roberto Cessi and Fanny Bennato, Venice 1964, pp. 131-144 samt den bysantinska Nicetae Choniatae Historia, redigerad av Jan Louis van Dieten i Corpus Fontium Historiae Byzantinae, XI, 1-2, Berlin m.fl. 1975. Dessutom Melchiore Roberti: Dei giudici veneziani prima del 1200, i: Nuovo Archivio Veneto, n. s. 8 (1904) 230-245.

På senare tid har källor som skrevs under det fjärde korståget eller kort därefter fått större betydelse, även om de redan sedan 2000 har sammanställts i en övergripande källutgåva om det fjärde korståget. Bland dessa finns enskilda brev till påven, särskilt brev från Enrico Dandolo, som länge har präglat bilden av doge (i ett fall har endast det påvliga svaret överlevt); brevet från juni (?) 1204 finns i det påvliga registret.

Andra bestånd finns i Venedigs statsarkiv, t.ex. Codice diplomatico Lanfranchi, nr 2520, 2527, 2609, 2676, 2888, 3403, 3587, 3589, 3590 f., 3700, 4104, 4123, 4182, 4544, eller har redan redigerats.

Detta bidrag bygger främst, om inte annat anges, på Giorgio Cracco: Dandolo, Enrico, i: Massimiliano Pavan (red.): Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 32, Rom 1986, s. 450-458. När det gäller bedömningen av de källor som inte har haft någon större betydelse för Dandolos biografi följer redogörelsen Timo Gimbel: Die Debatte über die Ziele des Vierten Kreuzzugs: Ein Beitrag zur Lösung geschichtswissenschaftlich umstrittener Fragen mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Instrumente, Diss, Mainz 2014. Den grundläggande litteratur som användes var:

Källor

 1. Enrico Dandolo
 2. Enrico Dandolo (doge)
 3. „S. Marco a destra ritto in piedi, cinto il capo di aureola, col libro dei Vangeli nella mano sinistra, consegna colla destra al Doge un vessillo con asta lunghissima, che divide la moneta in due parti pressoché uguali. A sinistra il Doge, vestito di ricco manto ornato di gemme, tiene colla sinistra un volume, rotolo, che rappresenta la promissione ducale, e colla destra regge il vessillo, la cui banderuola colla croce è volta a sinistra. Entrambe le figure sono di faccia, le teste colla barba sono scoperte; quella del Doge ha i capelli lunghi che si arricciano al basso“ (Nicolò Papadopoli: Enrico Dandolo e le sue monete, in: Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini 3 (1890) 507–519, hier: S. 515 (Digitalisat).)
 4. Thomas F. Madden: Venice and Constantinople in 1171 and 1172: Enrico Dandolo’s attitudes towards Byzantium, in: Mediterranean Historical Review 8,2 (1993) 166–185.
 5. Thomas F. Madden: „Dandolo became Venice”s most prominent doge, not for his various reforms, his diplomatic initiatives, or even his great age, but for his involvement in the Fourth Crusade.“ (Enrico Dandolo and the Rise of Venice, The Johns Hopkins University Press, 2003, S. 117):
 6. Donald E. Queller, Thomas F. Madden: The Fourth Crusade, 2. Aufl., University of Pennsylvania Press, 1999, S. 9.
 7. ^ Il documento notarile che testimonia l”evento indica anche come all”epoca Enrico Dandolo fosse legalmente cieco, non comparendovi la sua firma, ma per lui quella del notaio, fatto insolito per un letterato – Madden 2003
 8. ^ Franco Cardini e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier, 2006, p. 237.«Le terre che gli erano appartenute (all”imperatore Alessio) venivano così divise: per un terzo andavano a Baldovino conte di Fiandra, eletto dai capi crociati imperatore di un nuovo Impero latino di Costantinopoli; per un terzo agli altri nobili crociati; e infine la restante parte ai veneziani, che si appropriavano delle isole greche e degli scali navali più importanti, assicurandosi così il monopolio dei traffici orientali dai quali, in particolare, venivano esclusi i loro odiati avversari genovesi.»
 9. ^ Madden 2003, p. 44.
 10. ^ Madden 2003, p. 47.
 11. ^ Madden 2003, p. 80.
 12. ^ Enrico Dandolo and the Rise of Venice: ”The third, Vitale Dandolo, had died in 1174”.
 13. ^ a b Madden. Enrico Dandolo and the Rise of Venice. p. 48.
 14. Madden, Thomas F. (2003). Enrico Dandolo and the Rise of Venice. Baltimore: Johns Hopkins University. p. 44.
 15. Madden. Enrico Dandolo and the Rise of Venice. Baltimore. p. 47.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.