Londýnska zmluva (1518)

gigatos | 8 januára, 2022

Londýnska zmluva z roku 1518 bola paktom o neútočení medzi hlavnými európskymi mocnosťami. Zmluvnými stranami boli Francúzsko, Anglicko, Svätá ríša rímska, pápežské štáty, Španielsko, Burgundské vojvodstvo a Holandsko, ktoré sa zaviazali nielen k vzájomnému mieru, ale aj k vzájomnej podpore v prípade vojny.

Zmluvu vypracoval kardinál Wolsey a podpísali ju veľvyslanci prítomní v Londýne. Wolsey mal v tejto súvislosti osobitnú úlohu, keďže bol lordom kancelárom britského kráľa a zároveň pápežským legátom. Zmluva bola reakciou na vzostup Osmanskej ríše, ktorá sa čoraz viac rozširovala na Balkán a posilňovala tak súdržnosť v kresťanskej Európe.

Po stáročia sa nádej na dlhodobý mier opierala najmä o kresťanských predstaviteľov. V stredoveku sa cirkev snažila šíriť mier medzi kresťanskými národmi a podporovať vojnu len proti vládcom iných vierovyznaní. Vyvrcholením tohto vývoja boli križiacke výpravy. Počas renesancie však identifikácia s kresťanskou cirkvou čoraz viac slabla. Po dobytí Konštantínopolu v roku 1453 išiel vývoj ešte ďalej, pretože európski kresťania sa čoraz viac stotožňovali so svojím pôvodom než s náboženstvom.V priebehu 15. storočia sa v Taliansku, ktoré bolo rozdelené na malé mestské štáty, začalo 50-ročné obdobie mieru. Len vojna medzi Benátkami a pápežstvom o vládu nad Ferrarou spôsobila dočasné prerušenie mieru. Obdobie mieru však ukončila francúzska invázia do Talianska v roku 1494. Nasledovala séria menších vojenských sporov a v roku 1518 sa uzavretie mierovej zmluvy medzi zúčastnenými panovníkmi zdalo byť rozumné.

Všetci európski panovníci boli pozvaní, aby zmluvu podpísali v Londýne. Z rokovaní bola vylúčená len Osmanská ríša. Zmluva mala zjednotiť 20 vedúcich európskych štátov a ukončiť vojny medzi európskymi krajinami. V októbri 1518 ju pripravili zástupcovia Anglicka a Francúzska. Dodatočne ju ratifikovali aj ďalšie európske mocnosti a pápež. Výsledná dohoda o obrannej aliancii bola založená na týchto zmluvných podmienkach:

Zmluva nielenže zaväzovala krajiny s aktívnou zahraničnou politikou, aby medzi sebou udržiavali mier, ale tiež im brala prísľub viesť vojnu proti každému štátu, ktorý nebude dodržiavať podmienky zmluvy. Uzavretie zmluvy sa spočiatku považovalo za veľký triumf kardinála Wolseyho a pomohlo Henrichovi VIII. rozšíriť svoju moc v Európe. Odvtedy sa Anglicko zaraďuje medzi veľmoci.

Možno predpokladať, že Wolsey považoval zmluvu za prvý krok k vytvoreniu kresťansko-európskej siete. Uzavretie zmluvy možno považovať za prvý pokus o dosiahnutie európskej integrácie prostredníctvom diplomacie. V skutočnosti však zmluva priniesla mier len na krátky čas, pretože v priebehu niekoľkých rokov vypukla vojna medzi Dánskom a Švédskom, ako aj medzi Anglickom, Španielskom a Francúzskom.Na druhej strane sa v tomto období rozvinulo mierové hnutie, ktoré sa podieľalo na osvietenskom hnutí 18. storočia. Jedným z jej najznámejších predstaviteľov bol Erazmus Rotterdamský.Cieľ nastolenia dlhodobého mieru v Európe sa podarilo dosiahnuť až na Viedenskom kongrese v roku 1815.

  1. Vertrag von London (1518)
  2. Londýnska zmluva (1518)
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.