Regnans in Excelsis

gigatos | 25 marca, 2022

Streszczenie

Regnans in excelsis to incipit bulli papieskiej, opublikowanej 25 lutego 1570 r., na mocy której papież Pius V ogłosił królową angielską Elżbietę I heretyczką, a w konsekwencji ekskomunikował ją i pozbawił tronu.

Określając Elżbietę jako „sługę niecnych ludzi, który twierdzi, że jest królową Anglii”, papież zamierzał pozbawić ją wszelkiej władzy i praw, zwalniając jej poddanych z wszelkich obowiązków i przysiąg lojalności i posłuszeństwa.

Po śmierci Edwarda VI w 1553 r. wstąpienie na tron angielski Marii I, katolickiej córki Henryka VIII, stanowiło punkt zwrotny w stosunkach między królestwem Anglii a papiestwem. Głównym celem Marii było zawarcie pokoju z Rzymem i przywrócenie religii katolickiej, a tym samym położenie kresu schizmie anglikańskiej zapoczątkowanej przez jej ojca. W tym celu papież Juliusz III wysłał w 1554 r. kardynała Reginalda Pole”a, mianowanego arcybiskupem Canterbury, który próbował odbudować hierarchię rzymską z pomocą arcybiskupa Stephena Gardinera, mianowanego przez królową Lordem Kanclerzem. W dniu 25 lipca tego samego roku królowa poślubiła Filipa II Habsburga, syna bardzo katolickiego Karola V i przyszłego króla Hiszpanii. Celem tego małżeństwa było zapewnienie narodzin dziedzica, który uniemożliwiłby Elżbiecie, protestanckiej przyrodniej siostrze Marii, objęcie tronu angielskiego. Królowa nie mogła jednak mieć dziedzica, a jej projekt odnowy katolicyzmu jeszcze bardziej się rozmył, gdy po śmierci Juliusza III w 1555 r. na tron papieski wstąpił Paweł IV, antyhiszpański i profrancuski, który odwołał do Rzymu kardynała Reginalda Pole”a pod zarzutem herezji. Utrzymanie sojuszu małżeńskiego z Hiszpanią oznaczało pierwsze zerwanie z Rzymem i Maria została zmuszona do zaostrzenia swego reżimu przez przywrócenie w 1555 r. średniowiecznych przepisów przeciwko herezji. Następnie doszło do wydarzeń znanych jako prześladowania Marii, w czasie których spalono na stosie 283 protestantów, co przyniosło królowej przydomek Krwawej Królowej. Kiedy Maria zmarła bezdzietnie w 1558 r., jej przyrodnia siostra Elżbieta odziedziczyła tron. W następnym roku parlament angielski uchwalił Drugi Akt Supremacji (Second Act of Supremacy), który proklamował niezależność Kościoła Anglii i Kościoła Irlandii od władzy papieskiej.

Filip II Hiszpański, książę Norfolk Thomas Howard i katolicka królowa Szkotów Maria Stuart opowiedzieli się za ogłoszeniem papieskiej bulli ekskomuniki, aby obalić władzę Elżbiety i pozbawić ją tronu. Fakt, że do faktycznego promulgowania bulli upłynęło jedenaście lat, był spowodowany licznymi nieudanymi próbami europejskich książąt i monarchów zawarcia małżeństwa z Elżbietą oraz pozwoleniem królowej na prywatny kult.

Wybuch w 1569 r. tzw. rewolty papieskiej stał się okazją do opublikowania dokumentu papieskiego. Pius V zamierzał zatem wesprzeć katolickie siły lojalne wobec papieża w północnej Anglii, które pod wodzą księcia Norfolk, hrabiego Westmorland i hrabiego Northumberland dążyły do obalenia panującej królowej i koronowania katolickiej kuzynki Elżbiety, Marii Stuart. W tym samym roku irlandzcy katolicy również zbuntowali się przeciwko rządom Elżbiety I. Na czele pierwszej rewolty Desmondów stanął James Fitzmaurice Fitzgerald.

Bulla wywołała natychmiastową reakcję Elżbiety, która porzucając politykę tolerancji religijnej, zaczęła prześladować swoich wrogów katolików, a zwłaszcza jezuitów, oskarżanych o działanie w interesie Hiszpanii i papiestwa. Opublikowanie w Anglii ekskomuniki Piusa V nałożonej na królową wywołało w całym królestwie powstania katolickie, w tym „spisek Ridolfiego” – próbę zamachu na Elżbietę podjętą przez włoskiego bankiera Roberta Ridolfiego przy wsparciu księcia Norfolk, który zamierzał osadzić na tronie Marię Stuart i poprzez małżeństwo z nią zostać de facto królem Anglii.

Parlament angielski przyjął dekret, znany jako „Bulls, etc., from Rome Act 1570”, uznający za winnych zdrady stanu tych, którzy publikowali lub rozpowszechniali w Anglii jakiekolwiek dokumenty Stolicy Apostolskiej.

Po tym, jak Elżbieta odrzuciła prośbę jezuitów o złagodzenie prześladowań katolików w Królestwie Anglii, papież Grzegorz XIII postanowił w 1580 r. zawiesić bullę swojego poprzednika, która jasno określała, że angielscy katolicy są zobowiązani do posłuszeństwa królowej we wszystkich sprawach cywilnych, przynajmniej do czasu, gdy pojawi się możliwość obalenia Elżbiety. Kilka lat później, w momencie wybuchu wojny angielsko-hiszpańskiej (1585-1604), parlament angielski uchwalił ustawę „przeciwko jezuitom, księżom seminaryjnym i innym podobnym nieposłusznym osobom”.

W 1588 r. papież Sykstus V, w imieniu Filipa II Hiszpańskiego w wojnie angielsko-hiszpańskiej, przywrócił uroczystą bullę ekskomuniki wobec królowej Elżbiety I za królobójstwo Marii Stuart w 1587 r. i wcześniejsze przestępstwa przeciwko religii katolickiej. W czasie zagrożenia inwazją hiszpańską na Anglię, ponowne wprowadzenie bulli Piusa V ujawniło, że większość angielskich katolików pozostała lojalna wobec Rzymu, a ci spośród nich, którzy stanowili zagrożenie dla rządu, tacy jak kardynał William Allen i jezuita Robert Parsons, zostali wygnani przez Elżbietę.

O ile w Anglii bulla miała niewielki wpływ, to w Irlandii, gdzie większość ludności stanowili katolicy, wywołała zamieszki i powstania. Gerald FitzGerald, hrabia Desmond, wykorzystał bullę do usprawiedliwienia drugiej rewolty Desmondów.

Źródła

  1. Regnans in Excelsis
  2. Regnans in Excelsis
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.