Wład Palownik

Streszczenie

Wład III. († na przełomie lat 14761477) był wojewodą Księstwa Wołoskiego w latach 1448, 1456-1462 i 1476. Jego przydomek Drăculea (niem. „Der Sohn des Drachen” od łac. draco – „smok”) wywodzi się, zgodnie z najczęściej przyjmowaną przez historyków tezą, od przynależności jego ojca Włada II. Drakul w Zakonie Smoka Cesarza Zygmunta. Smok występował również w pieczęci wojewody. Epitet ten rozumiano czasem również jako „syn diabła”, gdyż rumuńskie słowo drac oznacza również diabła.

Vlad III zyskał historyczną sławę z jednej strony dzięki swojemu oporowi przeciwko Imperium Osmańskiemu i jego ekspansji na Bałkanach, a z drugiej strony dzięki przypisywanemu mu okrucieństwu. W pamfletowych narracjach prozatorskich z XV wieku przedstawiany jest w sposób agitacyjny, polityczno-polemiczny, np. jako rzeźnik ludzi, który „dy iungen kinder praten”. Podobno miał zamiłowanie do egzekucji przez wbijanie na pal, co przyniosło mu pośmiertnie, ok. 1550 r., kolejny epitet na terenach chrześcijańskich: Țepeș (niem. „Pfähler”), choć wcześniej z tego samego powodu Osmanowie nazywali go Kaziklu Bey lub Kaziklı Voyvoda (to samo znaczenie).

Pierwotnie politycznie umotywowane legendy o rzekomych okrucieństwach popełnianych przez wojewodę rozpowszechniły się w XV i XVI wieku, zwłaszcza w Niemczech i Rosji. Vlad III mógł być również inspiracją dla irlandzkiego pisarza Brama Stokera do napisania powieści Dracula.

Istnieją twierdzenia, że Wład III urodził się w transylwańskiej Sighisoarze w ówczesnym Królestwie Węgier około 1431 roku, jako drugi syn Włada II. Drakul i księżniczka Cneajna z księstwa mołdawskiego. Miał dwóch braci: Mircea II i (jako przyrodni brat) Radu cel Frumos (niem. Radu Piękny).

Bojarzy wołoscy poparli Imperium Osmańskie, a następnie pozbawili Włada II stanowiska wojewody księstwa, który wraz z rodziną zamieszkał na wygnaniu w Transylwanii. W roku narodzin Vlada III, jego ojciec przebywał w Norymberdze, gdzie został przyjęty do Zakonu Smoka. Mówi się również, że Wład III został inicjowany do zakonu w wieku pięciu lat.

Lata spędzone jako turecki zakładnik ukształtowały osobowość Włada III; podczas uwięzienia był podobno często biczowany z powodu swojego upartego i krnąbrnego zachowania, a także rozwinął silną niechęć do swojego przyrodniego brata Radu i późniejszego sułtana Mehmeda II. Od tej pory jego relacje z ojcem mogły być również zaburzone, gdyż ten używał go jako pionka i swoimi działaniami złamał przysięgę złożoną Zakonowi Smoka, która zobowiązywała go do stawiania oporu Turkom.

Krótkie rządy, wygnanie i ponowne przejęcie władzy

W grudniu 1447 r. zbuntowani bojarzy dokonali śmiertelnego zamachu na Włada II na bagnach w pobliżu Bălteni. Za zamachem miał stać węgierski regent Jan Hunyadi (zarządca cesarski w latach 1446-1453). Starszy brat Włada III, Mircea, został wcześniej oślepiony rozgrzanymi do czerwoności żelaznymi prętami przez swoich przeciwników politycznych w Târgoviște, a następnie pogrzebany żywcem. Turcy najechali Wołoszczyznę, aby zapewnić sobie władzę polityczną, obalili Władysława II z rodu Dănești i osadzili na tronie Włada III jako szefa marionetkowego rządu. Jego panowanie trwało krótko, gdyż w tym samym roku Jan Hunyadi najechał na Wołoszczyznę i obalił Włada III. Uciekł najpierw w Karpaty, a następnie do księstwa mołdawskiego, gdzie do października 1451 r. pozostawał pod opieką swego wuja Bogdana II.

Petru Aron dokonał w 1451 r. śmiertelnego zamachu na Bogdana II i zastąpił go jako Petru III na tronie Księstwa Mołdawskiego. Wład III odważył się na ryzykowną ucieczkę na Węgry, gdzie Johann Hunyadi był pod wrażeniem szczegółowej wiedzy Włada na temat tureckiej mentalności i struktur w Imperium Osmańskim, a także jego nienawiści do nowego sułtana Mehmeda II. Vlad został ułaskawiony, wyniesiony na stanowisko doradcy Hunyadiego i z czasem stał się faworytem Węgier do tronu wołoskiego. W 1456 r. Hunyadi wystąpił przeciwko Turkom w Serbii, a w tym samym czasie Vlad III wkroczył z własnymi wojskami na Wołoszczyznę. Obie kampanie zakończyły się sukcesem, ale Hunyadi zmarł na dżumę. Vlad po raz drugi rządził swoją ojczyzną.

Główny okres rządów (1456-1462)

Po 1456 r. Vlad spędzał większość czasu na dworze w Târgoviște, sporadycznie w innych miastach, takich jak Bukareszt. Tam zajmował się projektami ustaw, przyjmował zagranicznych wysłanników czy przewodniczył postępowaniom sądowym. Podczas świąt i popularnych festiwali występował publicznie i udawał się na wycieczki po rozległych książęcych terenach łowieckich. W pałacu w Târgoviște dokonał pewnych zmian konstrukcyjnych, których świadectwem do dziś jest Wieża Chindia. Wzmocnił niektóre zamki, takie jak zamek Poenari, w pobliżu którego wybudował również prywatną rezydencję.

We wczesnych latach swojego panowania Vlad eliminował konkurencyjnych bojarów lub ograniczał ich wpływy gospodarcze, aby umocnić swoją władzę. Kluczowe stanowiska w radzie, tradycyjnie zajmowane przez czołowych bojarów, zostały w większości obsadzone przez mało znaczących lub obcych lojalistów Włada. Nawet mniej ważne stanowiska były teraz odmawiane długoletnim bojarom i były obsadzane przez wolnych chłopów, którzy zostali pasowani na rycerzy. W 1459 r. Vlad kazał aresztować zbuntowanych bojarów i duchownych; starsi z nich zostali nabici na pal, a ich dobytek rozdzielono między ludzi, pozostałych zmuszono do marszu około 80 km do Poienari, aby odbudować zamek Poenari, położony nad rzeką Argeș.

Szlachta wołoska utrzymywała dobre stosunki polityczne i gospodarcze z miastami autonomicznego regionu Siedmiogrodu i mieszkającymi tam Sasami siedmiogrodzkimi. Ponadto w traktacie zawartym z królem węgierskim Władysławem Postumusem w 1456 r. Wład zobowiązał się do płacenia trybutu, w zamian za co obiecano mu wsparcie saskich osadników w walce z Turkami. Vlad odmówił przyjęcia tej daniny z powodu rzekomo niewypełnionych zobowiązań, w wyniku czego doszło do powstania miast siedmiogrodzkich wspieranych przez Węgry. Vlad odebrał im przywileje handlowe i przeprowadził najazdy na miasta, podczas których (według relacji Basaraba Laiotă cel Bătrân z 1459 r.) kazał przebić na pal 41 kupców z Kronsztadu (dziś Braszów) i Țara Bârsei. Zajął też około 300 dzieci, z których część nabił na pal, a pozostałe spalił.

Po zakończeniu panowania Alexandru I Aldea w 1436 r. linia rodu Basarab podzieliła się na Dănești i Drăculești, z których oba rościły sobie prawo do tronu. Niektóre z najazdów Vlada na Transylwanię służyły pojmaniu aspirantów do tronu z rodu Dănești. Przy kilku okazjach Dănești zginął z ręki samego Vlada, w tym jego poprzednik Vladislav II wkrótce po objęciu władzy w 1456 r. Inny Dănești został oskarżony o udział w żywym pochówku brata Vlada, Mircei, i podobno został zmuszony do uklęknięcia przed własnym grobem, aby wygłosić własny nekrolog przed egzekucją. Mówi się, że tysiące Siedmiogrodzian zostało wbitych na pal jako kara za udzielanie schronienia przeciwnikom Włada.

Po śmierci dziadka Vlada, Mircea cel Bătrân (niem. Mircea Starszy) w 1418 r. na Wołoszczyźnie zapanował chaos. Trwający stan wojny doprowadził do wzrostu przestępczości, spadku produkcji rolnej i poważnych utrudnień w handlu. Vlad postawił na surowe środki w celu przywrócenia porządku, ponieważ w jego oczach tylko stabilny ekonomicznie kraj miał szansę na sukces w walce z wrogami polityki zagranicznej.

Vlad dowiedział się o wbijaniu na pal w czasie, gdy był tureckim zakładnikiem, co było również znane w Europie jako sposób egzekucji wrogów i przestępców. Poza miastami martwe ciała często gniły na stosach jako środek odstraszający złodziei, kłamców i morderców. Jak głosi wołoska legenda, przestępczość i korupcja zniknęły wkrótce po panowaniu Vlada, a handel i kultura rozkwitły na nowo. Wielu poddanych podobno czciło Vlada za jego nieustępliwy nacisk na prawo, uczciwość i porządek. Znany był również jako hojny mecenas kościołów i klasztorów, jak w przypadku klasztoru w Snagovie.

„Krucjata” Vlada

Po zdobyciu Konstantynopola w 1453 r. sułtan Mehmed II przewidywał dalsze kampanie. Greckie imperium Trapezuntu w Anatolii wciąż opierało się Imperium Osmańskiemu, a na wschodzie Uzun Hasan, władca turkmeńskiego imperium Białej Baraniny, wraz z innymi mniejszymi państwami, zagrażał Wysokiej Porcie. Na zachodzie Albania pod rządami księcia Skanderbega była pogrążona w chaosie, a Bośnia niechętnie płaciła żądane daniny. Wołoszczyzna kontrolowała swoją stronę Dunaju. Dla Mehmeda rzeka miała znaczenie strategiczne, gdyż druga strona mogła przez nią zaokrętować wojska ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

14 stycznia 1460 r. papież Pius II ogłosił nową krucjatę przeciwko Osmanom, która miała trwać trzy lata. Jednak tylko Vlad, jako jedyny europejski przywódca, mógł być zachwycony tym planem. Mehmed wykorzystał niezdecydowanie Zachodu i przeszedł do ofensywy, zdobywając Smederevo, ostatnie niezależne miasto serbskie. W 1461 roku namówił greckiego despotę Morei, a wkrótce potem stolicy Mistry i Koryntu, do poddania się bez walki. Jedyny sojusznik Vlada, Mihály Szilágyi, szwagier Hunyadiego, dostał się w 1460 r. do tureckiej niewoli w Bułgarii, a jego zwolennicy zostali zamęczeni na śmierć. W 1460 r. Vlad ponownie zawarł sojusz z nowym królem węgierskim Maciejem Korwinem.

Wysłannicy Mehmeda zażądali zapłacenia zaległej od 1459 r. daniny w wysokości 10 000 dukatów oraz zebrania 500 chłopców, którzy mieli być wyszkoleni na janczarów. Zamiast spełnić żądanie, Vlad kazał zabić legację. Inni Turcy po przekroczeniu Dunaju byli wyłapywani i stawiani na wołoskim terytorium. W liście z 10 września 1460 r. ostrzegał Sasów Siedmiogrodzkich w Kronsztadzie o planach inwazji Mehmeda i prosił o ich wsparcie.

W 1461 r. Mehmed zaprosił księcia do Konstantynopola na negocjacje w sprawie trwającego konfliktu. Pod koniec listopada 1461 r. Wład pisał do Mehmeda, że pod jego nieobecność Węgrom grozi uderzenie zbrojne na Wołoszczyznę, dlatego nie może opuścić kraju, oraz że nie może na razie podnieść daniny ze względu na koszty wojny z Siedmiogrodem. Obiecywał płatności w złocie i dawał perspektywę wizyty w Konstantynopolu w odpowiednim czasie. Sułtan miał mu zapewnić Paschę jako zastępcę na czas jego nieobecności.

W międzyczasie do Mehmeda wyciekły szczegóły sojuszu Vlada z Węgrami. Mehmed wysłał Hamzę Paszę z Nikopolis z misją dyplomatyczną do Vlada, ale z rozkazem, aby przejąć Vlada w procesie i sprowadzić go do Konstantynopola. Vlad dowiedział się o tych planach na wczesnym etapie. Hamza, któremu towarzyszył oddział kawalerii liczący 1000 ludzi, musiał przejść przez wąski wąwóz w pobliżu Giurgiu, gdzie Vlad zastawił zasadzkę i zdołał zniszczyć siły tureckie. Po tym ataku, Vlad i jego kawalerzyści w tureckim przebraniu ruszyli do twierdzy w Giurgiu, gdzie Vlad rozkazał strażnikom otworzyć bramy po turecku. Ten podstęp pozwolił wojskom Vlada wejść do wnętrza twierdzy, która została zniszczona w wyniku walk.

W następnym posunięciu Vlad przekroczył z armią zamarznięty Dunaj i najechał Bułgarię. Tutaj Vlad podzielił swoją armię na kilka mniejszych jednostek i w ciągu dwóch tygodni spustoszył dużą część obszaru pomiędzy Serbią a Morzem Czarnym, co utrudniło zaopatrzenie armii osmańskiej. W szczegółowym liście z 11 lutego 1462 r. Vlad poinformował węgierskiego króla Macieja Korwina, że podczas kampanii jego wojska zabiły 23 883 Turków i muzułmańskich Bułgarów, nie licząc tych, którzy zostali spaleni w swoich domach. Z drugiej strony, bułgarscy chrześcijanie zostali oszczędzeni, a wielu z nich osiedliło się później na Wołoszczyźnie. W obliczu tego sukcesu Vlad wezwał króla węgierskiego, aby dołączył do niego ze swoimi wojskami i wspólnie walczyli z Turkami.

Mehmed dowiedział się o kampanii Vlada podczas oblężenia Koryntu, a następnie wysłał armię liczącą 18 000 ludzi pod dowództwem swojego wielkiego wezyra Mahmuda Paszy do wołoskiego portu Brăila z misją jego zniszczenia. Armia Vlada zaatakowała wojska tureckie i zdziesiątkowała je do 8000 ludzi. Te militarne sukcesy Vlada były witane z równą radością przez Sasów Siedmiogrodzkich, państwa włoskie i papieża. Po tej kolejnej porażce swoich wojsk, Mehmed przerwał oblężenie przed Koryntem, aby stawić czoła samemu Vladowi.

Sułtan Mehmed rozesłał wysłanników we wszystkich kierunkach, aby zebrać armię o podobnej wielkości i silnie uzbrojoną do tej, której użył podczas oblężenia Konstantynopola. W zależności od źródła szacuje się, że liczba ta waha się od 90 000 do 400 000 ludzi. W 1462 r. Mehmed wyruszył z tą armią z Konstantynopola w kierunku Wołoszczyzny, w celu przyłączenia jej do Imperium Osmańskiego. Przyrodni brat Vlada, Radu, okazał się uległym sługą sułtana i dowodził 4000 jeźdźców. Ponadto Turcy przewieźli 120 armat, inżynierów i robotników do budowy dróg i mostów, islamskich duchownych, takich jak ulema i muezzin, oraz astrologów, którzy byli zaangażowani w podejmowanie decyzji. Bizantyjski historyk Laonikos Chalkokondyles podał, że za transport armii statkom dunajskim zapłacono 300 000 sztuk złota. Ponadto Osmanowie używali własnej floty składającej się z 25 trirem i 150 mniejszych statków do transportu armii, jej wyposażenia i prowiantu.

Vlad zażądał wsparcia od króla węgierskiego Macieja Korwina. W zamian zaproponował mu przejście z prawosławia na wiarę rzymskokatolicką. W odpowiedzi otrzymał jednak tylko mgliste obietnice i został zmuszony do powszechnej mobilizacji, która objęła nie tylko mężczyzn w wieku wojskowym, ale także kobiety, dzieci od 12 roku życia oraz kontyngent niewolników składający się z Romów. Różne źródła podają, że jego siły liczyły od 22.000 do 30.900 ludzi. Według listu Leonarda III Tocco, księcia Despotatu Epiru w latach 1448-1479, armia turecka liczyła 400 000 ludzi, a wołoska 200 000. Wydaje się jednak, że liczba ta jest przesadzona. Armia Vlada składała się głównie z chłopów i pasterzy oraz zaledwie kilku jeźdźców wyposażonych w lance, miecze, sztylety i kolczugi. Osobista gwardia Vlada składała się z najemników różnego pochodzenia, w tym „Cyganów”. Przed starciami Vlad miał podobno powiedzieć swoim ludziom w przemówieniu, że „kto myśli o śmierci, niech lepiej za nim nie idzie”.

Turcy najpierw próbowali zejść na ląd w Widyniu, ale zostali odepchnięci strzałami, które ich dosięgły. W nocy 4 czerwca Turkom udało się jednak wylądować z dużym kontyngentem janczarów pod Turnu Severin po wołoskiej stronie Dunaju. Urodzony w Serbii janczar Konstanty z Ostrowitzy opisuje wydarzenia, które nastąpiły potem w swoich Pamiętnikach janczara:

Vlad, który nie był w stanie powstrzymać armii osmańskiej przed przeprawą, wycofał się w głąb lądu, pozostawiając po sobie jedynie spaloną ziemię. Aby przeszkodzić ścigającym go wojskom osmańskim, Vlad kazał wykopać pułapki wyłożone drewnem i chrustem, zatruł cieki wodne, zmienił bieg mniejszych rzek i w ten sposób zamienił rozległe połacie ziemi w bagna. Ludność ewakuowała się w góry wraz ze swoimi stadami bydła, tak że Mehmed przez siedem dni posuwał się naprzód nie znajdując żadnych ludzi ani zwierząt, ani nie mogąc zabrać prowiantu, co spowodowało znaczne zmęczenie i demoralizację jego armii.

W tym czasie jednak Vlad i jego kawaleria niepokoili nacierających Turków ciągłymi atakami, przeprowadzanymi przeważnie w zasadzkach. Jak podają źródła, wojewoda wysyłał do obozu Turków także trędowatych, chorych na gruźlicę i dżumę, aby ci zarazili się tymi chorobami. Zaraza rzeczywiście rozprzestrzeniła się w armii osmańskiej. Flota turecka przeprowadziła kilka mniejszych ataków na Brăilę i Chilię, ale nie zdołała wyrządzić większych szkód, gdyż Vlad sam zniszczył już większość ważnych portów w Bułgarii. Chalcocondyles napisał, że sułtan zaoferował pieniądze schwytanemu żołnierzowi wołoskiemu za informacje, których ten odmówił nawet po groźbach tortur. Mehmed pochwalił żołnierza i stwierdził: „Gdyby twój pan miał więcej takich żołnierzy jak ty, mógłby w krótkim czasie podbić świat!”Turcy kontynuowali swoje działania w kierunku Târgoviște, nie udało im się jednak zdobyć twierdzy Bukareszt i ufortyfikowanej wyspy Snagov.

17 czerwca Vlad poprowadził nocny atak na obóz turecki na południe od Bukaresztu z 24.000 (inne źródła mówią o 7.000 do 10.000) jeźdźców swoich wojsk. Chalcocondyles donosi, że Vlad uzyskał dostęp do obozu wroga przed bitwą, przebrany za Turka, i w ten sposób był w stanie przeszpiegować sytuację i namiot sułtana. Nicolaus Machinensis, biskup Modruša i papieski wysłannik na węgierski dwór królewski, opisał te wydarzenia w następujący sposób:

Atak rozpoczął się trzy godziny po zachodzie słońca i trwał do czwartej rano następnego dnia. W obozie tureckim atak spowodował wielkie zamieszanie. Atak podobno sygnalizowały dmące w róg, pole bitwy oświetlały pochodnie, a Wołosi przypuszczali kilka ataków po kolei. Źródła są podzielone co do powodzenia tego ataku, jedne mówią o dużych, inne tylko o niewielkich stratach tureckich. Atak Wołochów spowodował jednak, że armia osmańska straciła wiele koni i wielbłądów. Niektóre kroniki obarczają bojara Galeșa odpowiedzialnością za niepowodzenie operacji wołoskiej. Prowadził jednoczesny atak z drugą armią, ale podobno nie był wystarczająco odważny, by spowodować „oczekiwane zniszczenia wśród wrogów”. Sam Vlad skierował się z częścią swojej kawalerii w stronę namiotu, w którym podejrzewano, że znajduje się sułtan. Okazało się jednak, że był to namiot wielkich wezyrów Ishaka Paszy i Mahmuda Paszy. Dżannici pod dowództwem Mihaloğlu Ali Beya ścigali w końcu odchodzących Wołochów i zabili od 1 000 do 2 000 z nich. Według kronikarza Domenico Balbi, straty po stronie wołoskiej wyniosły 5.000 ludzi, a po stronie osmańskiej 15.000 ludzi.

Mimo niskiego morale wśród Turków, Mehmed postanowił oblegać stolicę. Po przybyciu na miejsce zastał jednak miasto opuszczone. Według kronikarzy Turcy zastali „istny las pikietujących mężczyzn”. Przez pół godziny armia osmańska przeszło podobno około 20.000 wbitych na pal jeńców tureckich i bułgarskich muzułmanów. Wśród nich były rozkładające się zwłoki Hamzy Paszy, które wbito na najwyższy drewniany pal, mający symbolizować jego rangę. Inne źródła podają jednak, że miasto było bronione przez żołnierzy, a przebite ciała leżały rozrzucone poza murami miasta w promieniu 60 mil. Chalcocondyles pisał o reakcji sułtana:

Mehmed nakazał wykopanie głębokiego rowu wokół obozu tureckiego, aby uniemożliwić Wołochom wejście do środka. Następnego dnia, 22 czerwca, Turcy rozpoczęli odwrót. W dniu 29 czerwca wojska osmańskie dotarły do miasta Brăila i spaliły je. Następnie opuścili kraj wraz ze swoimi statkami i udali się do Adrianopola, gdzie dotarli 11 lipca. Dzień później odbyły się uroczystości z okazji wielkiego zwycięstwa nad Vladem. Turcy zniewolili wielu mieszkańców strefy wojennej i zabrali ich na południe wraz z 200 000 sztuk bydła i koni.

Tymczasem kuzyn Vlada, Ștefan cel Mare, władca Księstwa Mołdawskiego, podjął próbę zdobycia Akkermanu i Chilii. W trakcie ataku na Chilię 7000 Wołochów rzuciło się do skutecznej obrony miasta, a Ștefan Cel Mare został ranny w nogę od ognia artyleryjskiego.

Vlad był w stanie skutecznie walczyć militarnie z potężnym tureckim przeciwnikiem, ale musiał pogodzić się z tym, że jego kraj został w znacznym stopniu zniszczony. Dla obserwatorów politycznych było jasne, że Sułtan nie zaakceptuje tej nowej hańby. Kolejna kampania przeciwko Wołoszczyźnie była tylko kwestią czasu. W tej sytuacji przyrodniemu bratu Vlada, Radu, który przeszedł na islam, nie było trudno przekonać wołoską szlachtę, od której Vlad był już w dużej mierze odseparowany, o korzyściach płynących z podporządkowania się sułtanowi i płacenia mu daniny, a tym samym przeciągnąć ich na swoją stronę. W sierpniu 1462 r. Radu i Wysoka Porta uzgodnili zmianę władzy na Wołoszczyźnie, po czym Radu ruszył na czele armii tureckiej przeciwko odbudowanemu zamkowi Poenari. Vladowi udało się uciec do Transylwanii, a następnie dostał się pod opiekę króla węgierskiego Macieja Korwina. Ten ostatni uwięził Włada na dwanaście lat w twierdzy Wyszegradzkiej, ponieważ Wład napisał do sułtana list z prośbą o przebaczenie i sojusz przeciwko Węgrom. W literaturze przedmiotu spekuluje się, że Maciej Korwin chciał w ten sposób pozbyć się kłopotliwego rywala Włada, który groził zakwestionowaniem jego wiodącej roli w walce z Turkami. W 1474 r. Vlad został zwolniony z więzienia i ożeniony z jedną z kuzynek Macieja Korwina, prawdopodobnie po tym, jak Vlad przeszedł na katolicyzm. Vlad otrzymał dowództwo wojskowe i wraz z armią węgierską zajął bośniackie miasta i twierdze, podobno zabijając 8000 muzułmanów.

Ștefan cel Mare wykorzystał słabość sąsiedniego państwa i zdobył Chilię i Akkerman. W latach 1471-1474 Ștefan kilkakrotnie najeżdżał Wołoszczyznę w celu uwolnienia jej spod władzy Osmanów. Nie udało się to jednak, gdyż powołani wojewodowie nie wytrzymali naporu Osmanów. Silny garnizon osmański w mieście Giurgiu znajdował się tylko 6-8 godzin jazdy konno od Bukaresztu. Aby położyć kres powtarzającym się atakom z północy, sułtan Mehmed II rozkazał w 1475 r. zaatakować Mołdawię, ale Ștefan pokonał pod Vaslui najeźdźców, których liczba wynosiła około 120 000, przy pomocy własnej armii liczącej zaledwie 40 000. Turecki kronikarz Seaddedin mówił o bezprecedensowej klęsce Osmanów. Po tym zwycięstwie Stefan próbował zmobilizować europejskie mocarstwa przeciwko Osmanom, ale bez powodzenia.

Vlad III i Ștefan sprzymierzyli się i wraz z wojskami węgierskimi w ciągu kilku tygodni w 1476 r. podbili Wołoszczyznę. W listopadzie Wład III został ponownie i po raz ostatni ogłoszony księciem Wołoszczyzny. Wkrótce po wycofaniu się wojsk węgierskich i mołdawskich, w grudniu 1476 r. Vlad został obalony i musiał uciekać wraz ze swoją 200-osobową mołdawską strażą przyboczną. W końcu 1476 lub na początku 1477 r. poległ w bitwie lub został zamordowany podczas ucieczki. Jego głowa, zakonserwowana w miodzie, została podobno przywieziona do Konstantynopola jako dar dla sułtana i tam umieszczona na słupie. Mówi się, że jego ciało zostało pochowane w klasztorze w Snagovie, a następnie przewiezione w nieznane miejsce.

Brat Vlada, Radu, zmarł już w 1475 roku. Basarab Laiotă cel Bătrân (niemiecki Basarab Laiotă Starszy) zastąpił go jako władca Wołoszczyzny.

Małżeństwa i potomstwo

Pierwszym małżeństwem Vlada było małżeństwo z transylwańską szlachcianką, której imię nie zostało przekazane. Z tego małżeństwa urodził się jego syn Mihnea I cel Rău († 1510 i władca księstwa wołoskiego w latach 1508-1509).

Drugim małżeństwem Vlada było małżeństwo z Iloną Szilágyi, kuzynką węgierskiego króla Macieja Korwina. Z tego małżeństwa urodził się syn o imieniu

Zgodnie z tezą sformułowaną po raz pierwszy w 1804 roku w czwartym tomie dzieła Johanna Christiana Engela Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer (Historia Rzeszy i jej następców), a do dziś akceptowaną przez większość historyków, imię Drăculea (lub Drakula) wywodzi się od przydomka Dracul, który podobno otrzymał jego ojciec Vlad II po przyjęciu do Zakonu Smoka. Smok znajduje się również w insygniach Zakonu, które przywiózł ze sobą. Dracul składa się z drac oznaczającego „smoka” (greckie łacińskie drakodraco, starosłowiańskie drak) i rumuńskiego przyrostka ul. Przez dodanie końcówki rodzajnika -a, staje się „synem Drakula”. Ponieważ jednak w chrześcijańskiej kulturze zachodniej smok zawsze symbolizuje zło, które należy pokonać, uważa się za mało prawdopodobne, że Wład II sam nadał sobie to imię. Pozytywna konotacja dracul w znaczeniu „diabeł człowieczy”, którą z pewnością można znaleźć w języku rumuńskim, nie może być również zakładana dla głęboko religijnego późnego średniowiecza.

Inna możliwa interpretacja tej nazwy opiera się na dźwięcznej pisowni słowiańsko-rumuńskiego imienia Dragul, które można odnaleźć na terenie dzisiejszej Rumunii jeszcze przed założeniem Zakonu Smoka. „Drag” w obu językach oznacza coś, co jest drogie, cenne lub szlachetne. „Dragul meu”, na przykład, można przetłumaczyć z rumuńskiego jako „mój ulubieniec”, chorwacki serbski „dragulj” oznacza „klejnot” lub „kamień szlachetny”. Vlad Dragul oznaczałby zatem „Vlad szlachetnej miłości”. Dowody na taką interpretację można znaleźć w węgierskim źródle z 1549 roku, w którym imię „dzielnego księcia Dragula” zostało zinterpretowane jako zdrobnienie od „Drago” i zasugerowano łacińskie tłumaczenie „Charulus” (łac. carus = „drogi”). Wład III w ostatnim roku swojego życia podpisywał także akty pod imionami „Władysław Dragwlya” i „Władysław Dragkulya”. Założenie, że Wład II. Dragul i to, że imię to, w związku z godłem Zakonu Smoka, było interpretowane ludowo-etymologicznie jako „smok”, a następnie także jako „diabeł”, jest więc bardzo prawdopodobne. Dźwięczne g mutowałoby więc w bezdźwięczne k, a niegdyś bezwartościowy wariant nazwy zostałby niejako „zdemonizowany”. Kiedy Vlad III był więźniem na Węgrzech, jego reputacja była tak zła, że brano pod uwagę tylko złą odmianę jego imienia. W związku z tym bizantyjski kronikarz Dukas również donosi, że wojewoda wołoski był zły i zdradziecki, co odpowiada jego imieniu „Dragulios”. W świecie niemieckojęzycznym wariant złego imienia pojawiał się od samego początku; tutaj Wład III już w kronice spisanej w Konstancji przed 1472 r. określany był jako „tüffels sun”, czyli „syn diabła”.

Dziedzictwo kulturowe

Poza źródłami historycznymi, tradycje ustne i pamflety zawierające narracje stanowią kolejne ważne źródło o życiu Włada III. Rumuńskie, niemieckie i rosyjskie legendy powstały w XV wieku i dostarczają dodatkowych informacji o Władu III i jego relacjach z poddanymi.

Tradycje ustne przekazywane są z pokolenia na pokolenie w formie opowieści i baśni od XV wieku. Poprzez ciągłe opowiadanie, historie te nabrały własnego rozmachu dzięki subiektywnej interpretacji i indywidualnym uzupełnieniom. Opowiadania te, wydane w formie broszur wkrótce po śmierci Vlada, ukazały się najpierw w Niemczech, potem w Rosji; częściowo dla szerokiej rozrywki, częściowo dla osiągnięcia celów politycznych, pod wpływem lokalnych, a głównie politycznych uprzedzeń. Broszury ukazywały się przez około trzydzieści lat.

Wiele z historii, które pojawiły się w broszurach, można znaleźć w rumuńskiej tradycji ustnej. Mimo ogólnie bardziej pozytywnego wizerunku, rumuńska tradycja ustna opisuje Włada jako wyjątkowo okrutnego i często kapryśnego władcę. Vlad Țepeș był postrzegany przez rumuńskich wieśniaków jako sprawiedliwy książę, który bronił swoich poddanych przed obcymi agresorami, takimi jak Turcy czy niemieccy kupcy, oraz jako obrońca zwykłych ludzi przed uciskiem ze strony bojarów. Wład podobno zaprosił bojarów na ucztę i poczęstował ich dużą ilością wina. W stanie nietrzeźwym, podobno celowo wydobywał od nich opinię o sobie, a także informacje o machinacjach i korupcji znanych bojarów. W rezultacie mówi się, że ci, którzy się obciążyli i ci, którzy zostali obciążeni, zostali wbici na pal. Vlad Drăculea był uważany w swoim kraju i do dziś jest uważany w Rumunii za prawego przeciwnika korupcji.

Ogólny przebieg tych historii jest bardzo podobny, choć poszczególne wersje różnią się szczegółami. Na przykład, według niektórych opowieści, Vlad otrzymał wysłanników z Florencji w Târgoviște, podczas gdy w innych opowieściach byli to wysłannicy tureccy. McNally i Florescu mówią o różnych wysłannikach przy różnych okazjach. Sposób ich wykroczeń przeciwko księciu również różni się w zależności od wersji. Wszystkie wersje są jednak zgodne co do tego, że Vlad kazał przybić oskarżonym nakrycia głowy z powodu obrazy honoru i zniewagi, prawdziwej lub urojonej, prawdopodobnie również z powodu odmowy zdjęcia nakryć głowy w obecności Vlada. Niektóre narracje oceniają działania Vlada jako usprawiedliwione, inne – jako zbrodnie bezrozumnego i bezsensownego okrucieństwa.

Wizerunki Włada były o wiele bardziej złowrogie w Europie Zachodniej niż w Europie Wschodniej i Rumunii. Wiele z niemieckich opowieści o nim należy jednak rozumieć po części jako propagandę inspirowaną politycznie, religijnie i ekonomicznie. Choć niektóre z tych opowieści mają związek z rzeczywistością, większość z nich jest czystą fikcją lub jest mocno przesadzona. Co więcej, w historii Europy Zachodniej i Środkowej w tym samym czasie miały miejsce okrucieństwa porównywalne z okrucieństwem przypisywanym Władowi III.

Na Zachodzie Vlad był opisywany jako tyran, który czerpał sadystyczną przyjemność z torturowania i zabijania swoich wrogów. Mówi się, że jest odpowiedzialny za śmierć 40-100 tys. ludzi. Liczby te opierają się na informacjach z różnych źródeł, w których wszystkie domniemane ofiary zostały skrupulatnie zsumowane. Kronika Konstancji podaje na przykład dokładnie 92.268 ofiar, za które odpowiedzialny był Vlad. Również według innych źródeł liczbę ofiar należy podać na co najmniej 80.000, nie licząc tych, którzy zginęli w wyniku zniszczenia i spalenia całych wsi i twierdz. Liczby te należy jednak uznać za przesadzone. Jeden z epizodów opisuje nałożenie kary śmierci na 600 kupców w Kronsztadzie i konfiskatę ich towarów; inny dokument jego rywala Dana III z 1459 r. mówi o 41 napadach. Jest mało prawdopodobne, że przeciwnicy Włada zmniejszyli liczbę ofiar.

Niemieckie relacje o okrucieństwach Włada mówią o wbijaniu na pal, torturach, śmierci w ogniu, okaleczeniach, utopieniach, obdzieraniu ze skóry, pieczeniu i gotowaniu ofiar. Inni podobno byli zmuszani do jedzenia mięsa swoich przyjaciół lub krewnych, albo przybijano im do głowy nakrycia głowy. Jego ofiarami byli mężczyźni i kobiety w różnym wieku (w tym dzieci i niemowlęta), różnych wyznań i klas społecznych. Niemiecka relacja donosi: „Sprawiał więcej bólu i cierpienia, niż mogliby sobie wyobrazić nawet najbardziej żądni krwi oprawcy chrześcijaństwa, jak Herod, Neron, Dioklecjan i wszyscy inni poganie razem wzięci”. Natomiast w opowieściach rosyjskich i rumuńskich niewiele lub wcale nie wspomina się o bezsensownej przemocy i okrucieństwach.

Serbski janczar Konstantin Mihajlović z Ostrovitzy opisał obszernie w swoich pamiętnikach, że Vlad często kazał obcinać nosy schwytanym tureckim żołnierzom, które następnie wysyłał na węgierski dwór, aby pochwalić się, ilu wrogów zabił. Mihailović wspomniał również o obawie Turków przed nocnymi atakami Wołochów. Wskazał również na niesławny las pali, które rzekomo wyłożone były na ulicach tysiącami wbitych na pal Turków. Mihailović nie był jednak naocznym świadkiem tych wydarzeń, gdyż znajdował się na tyłach armii tureckiej; jego uwagi opierały się na relacjach żołnierzy z pierwszej linii frontu.

Wbijanie na pal było więc preferowaną przez Vlada metodą tortur i egzekucji. Istniały różne metody, w zależności od tego, czy chodziło o szybką czy powolną śmierć ofiary. Jedną z tych metod było zaprzęganie konia do każdej z nóg ofiary i stopniowe wbijanie zaostrzonego kołka przez odbyt lub pochwę w głąb ciała, aż do jego ponownego wyłonienia się z ciała. Znacznie okrutniejsza metoda polegała na tym, by koniec kołka nie był zbyt ostry, naoliwić go i dopiero wtedy postawić. Podczas gdy ofiary wbijały się w siebie coraz bardziej własnym ciężarem ciała, nienaoliwiony i naoliwiony kołek jednocześnie zapobiegał ich zbyt szybkiej śmierci z powodu szoku lub uszkodzenia ważnych dla życia organów. Owa śmierć na stosie była powolna i męcząca, a jej wystąpienie trwało czasami godziny lub dni. Według innych doniesień, ofiary były również przebijane przez brzuch lub klatkę piersiową, co powodowało stosunkowo szybką śmierć. Niekiedy mówiło się, że niemowlęta były wbijane na pal wbity w pierś matki. W innych przypadkach ofiary były wbijane na pal do góry nogami. Mówi się, że Vlad często kazał układać stosy według różnych wzorów geometrycznych. Najczęstszym wzorem jest pierścień koncentrycznych kręgów. Wysokość stosu odpowiadała randze ofiary. Jako środek odstraszający, zwłoki były często pozostawiane na stosach do gnicia przez wiele miesięcy.

Tysiące przeciwników zostało podobno przebitych na pal także przy innych okazjach, np. 10 000 osób w Hermannstadt (po rumuńsku Sibiu) w 1460 r., a 30 000 kupców i urzędników miasta Kronsztad w sierpniu poprzedniego roku za wywrotowe zachowanie wobec Włada. Raport ten należy rozpatrywać w kontekście tego, że nawet duże miasta Świętego Cesarstwa Rzymskiego w czasach Vlada rzadko miały więcej niż 10 000 mieszkańców.

Drzeworyt z tego okresu przedstawia Włada na uczcie w lesie pali z makabrycznym brzemieniem, podczas gdy obok niego kat tnie inne ofiary.

Stara rumuńska opowieść mówi, że Vlad umieścił kiedyś złotą misę na rynku w Târgoviște. Miska ta mogła być używana przez każdego, aby ugasić pragnienie, ale musiała pozostać na rynku. Następnego dnia podobno wrócił po nią ponownie. Nikt nie odważył się dotknąć miski, strach przed karą zagrażającą życiu był zbyt wielki.

Mówi się, że Vlad Țepeș dokonał jeszcze większej liczby egzekucji i tortur na nacierających tureckich jednostkach wojskowych. Doniesiono, że armia osmańska cofnęła się w przerażeniu na widok kilku tysięcy wbitych i rozkładających się ciał na brzegach Dunaju. Dalsze doniesienia mówią, że zdobywca Konstantynopola, Mehmed II, znany z prowadzenia wojny psychologicznej, był wstrząśnięty widokiem 20.000 wbitych ciał na obrzeżach wołoskiej stolicy Târgoviște. Wiele z tych ofiar to więźniowie tureccy schwytani w okresie poprzedzającym inwazję turecką. Mówi się, że liczba ofiar tureckich w tej konfrontacji wyniosła 40.000. Sułtan przekazał dowództwo nad kampanią swoim oficerom i sam wrócił do Konstantynopola, mimo że jego armia miała przewagę liczebną nad wojskami wołoskimi 3:1 i była lepiej wyposażona.

Mówi się, że Vlad popełnił swój pierwszy znaczący akt okrucieństwa wkrótce po dojściu do władzy, powodowany zemstą i chęcią umocnienia swojej władzy: zaprosił szlacheckich bojarów i ich rodziny, którzy byli zamieszani w zabójstwo jego ojca i pogrzebanie żywcem jego starszego brata Mircei, na obchody Wielkanocy. Wielu z tych szlachciców brało udział w obaleniu wielu innych książąt wołoskich. W trakcie uczty zapytał swoich zacnych gości, ilu książąt widzieli i przeżyli w czasie swojego urzędowania. Wszyscy przeżyli co najmniej siedmiu książąt, jeden nawet trzydziestu. Vlad kazał aresztować wszystkich szlachciców; starsi zostali wbici na pal wraz z rodzinami, młodsi i zdrowsi zostali zabrani przez Târgoviște na północ do zamku Poienari w górach nad rzeką Argeș. Tam zmuszeni byli przez wiele miesięcy odbudowywać twierdzę z materiałów pochodzących z pobliskich ruin innego zamku. Historia mówi, że robotnicy przymusowi pracowali tak długo, aż spadło z nich ubranie, a potem pracowali nago. Podobno tylko kilku z nich przeżyło te tortury. Podczas swojego panowania Vlad musiał prowadzić ciągłą walkę z klasą starych bojarów na Wołoszczyźnie, aby umocnić swoją władzę.

Opowieści niemieckie oparte są na rękopisach napisanych przed uwięzieniem Vlada w 1462 roku, a następnie rozpowszechnionych w późniejszym XV wieku. Dzięki wynalezieniu prasy drukarskiej przez Johannesa Gutenberga ok. 1450 r. tekst ten znalazł się później w Niemczech w szerokim obiegu i stał się bestsellerem, z licznymi dodatkowymi wydaniami lub zmienioną treścią.

Michel Beheim napisał wiersz „Von ainem wutrich der hies Trakle waida von der Walachei” zimą 1463 roku na dworze króla Węgier Władysława V. Spośród publikacji do dziś zachowały się cztery rękopisy z ostatniej ćwierci XV wieku i 13 broszur z okresu 1488-15591568 , z czego osiem jako inkunabuły. Opowieści niemieckie składają się z 46 opowiadań, ale nie istnieje ich kompletne wydanie. Wszystkie historie zaczynają się od opisu starego regenta (czyli Johanna Hunyadiego), jego zabójstwa ojca Vlada, nawrócenia Vlada i jego starszego brata ze starej religii na wiarę chrześcijańską oraz ich przysięgi na obronę i utrzymanie chrześcijaństwa.

Zgodnie z tym układem epizody w poszczególnych rękopisach i pamfletach różnią się od siebie. Tytuły opowiadań różnią się w sumie w trzech wersjach. Pierwsza wersja niemieckiego tekstu została prawdopodobnie napisana przez uczonego z Kronsztadu i odzwierciedla uczucia Sasów Siedmiogrodzkich w Kronsztadzie i Hermannstadt, którzy bardzo ucierpieli w wyniku działań wojennych Włada w latach 1456-1460. Mroczny i ponury portret Włada, częściowo oparty na historii, częściowo przerysowany i fikcyjny, miał więc prawdopodobnie podłoże polityczne.

Akty terroru Włada wobec Wołochów interpretowano jako próby wyegzekwowania w swoim kraju własnego kodeksu postępowania. W pamfletach gniew Włada skierowany był także na łamanie kobiecej moralności. Niezamężne dziewczęta, które straciły dziewictwo, cudzołożne żony, a także nieczyste wdowy były celem okrucieństwa Vlada. Kobietom z takimi przewinieniami często wycinano narządy płciowe lub obcinano piersi. Wbijano im też przez pochwę rozgrzane do czerwoności kołki, aż do momentu, gdy kołek wysuwał się do ust ofiary. Jeden z tekstów donosi o egzekucji niewiernej żony. Odcięto jej piersi, następnie obdarto ze skóry i wbito na pal na placu w Târgoviște, a jej skóra leżała na pobliskim stole. Vlad kładł również nacisk na uczciwość i pracowitość swoich poddanych. Kupcy, którzy oszukiwali swoich klientów, szybko znaleźli się na stosie razem z pospolitymi złodziejami. Vlad postrzegał biednych, chorych i żebraków jako złodziei. Jedna z opowieści mówi o tym, że zaprosił chorych i ubogich na ucztę, podczas której zamknięto i podpalono budynek przytułku.

Rosyjsko-słowiańskie wersje opowieści o Vladzie Țepeșu nosiły tytuł Skazanie o Drakule voevode (niem.: Geschichten über den Wojwoden Dracula) i powstały w latach 1481-1486. Kopie opowiadań były powielane i rozpowszechniane od XV do XVIII wieku. W rosyjskich archiwach znajdują się 22 manuskrypty. Najstarszy rękopis pochodzi z 1490 r. i kończy się następująco: „Po raz pierwszy napisany 13 lutego roku 6994, potem skopiowany 28 stycznia roku 6998 przeze mnie, grzesznika Elfrosina”. Zbiór anegdot o wojewodzie Drakuli nie jest ani chronologiczny, ani wolny od sprzeczności, ale ma dużą wartość literacką i historyczną. 19 odcinków opowieści o wojewodzie Drakuli jest dłuższych i bardziej rozbudowanych niż opowieści niemieckie. Można je podzielić na dwie części, z których pierwsze 13 odcinków mniej więcej przedstawia wydarzenia w porządku chronologicznym, zgodnie z tradycją ustną, a w dziesięciu przypadkach ściśle naśladując niemieckie opowieści. Uważa się, że ostatnie sześć odcinków zostało napisane przez uczonego. Te historie są bardziej chronologiczne i uporządkowane.

Opowieści o wojewodzie Drakuli rozpoczynają się krótkim wstępem, a następnie przechodzą do historii o przybijaniu czapek do głów ambasadorów. Kończą się one śmiercią Vlada Țepeșa i informacjami o jego rodzinie. Opowieści niemieckie i rosyjskie są podobne, ale rosyjskie opisują Włada w bardziej pozytywnym świetle. Tutaj jest on postrzegany jako wielki władca, dzielny żołnierz i sprawiedliwy suweren. Nie brakowało też opowieści o okrucieństwach, ale były one usprawiedliwiane jako działania silnego autokraty. W 19 odcinkach znajduje się tylko sześć fragmentów z przesadną przemocą. Niektóre elementy opowieści o wojewodzie Drakuli zostały później włączone do rosyjskich opowieści o Iwanie IV, zwanym też Groźnym. Narodowość i tożsamość pierwotnego autora opowieści o Vladzie jest sporna. Przyjmuje się, że był on rumuńskim księdzem lub mnichem, prawdopodobnie pochodzącym z Siedmiogrodu lub z dworu Ștefana cel Mare z Mołdawii. Inne źródła podają jako autora rosyjskiego dyplomatę o nazwisku Fiodor Kuritsyn.

Król węgierski Maciej Korwin miał podobno swój udział w stworzeniu tego wizerunku. Korwin otrzymał duże wsparcie finansowe z Rzymu i Wenecji na konflikty zbrojne z Imperium Osmańskim, które zamiast tego wykorzystał do sfinansowania swojego konfliktu zbrojnego z cesarzem Fryderykiem III. Korwin usprawiedliwił przed swoimi zwolennikami swoją nieobecność na wojnie z Turkami, czyniąc z Vlada kozła ofiarnego. Pod pretekstem sfałszowanego listu, w którym Vlad rzekomo zobowiązał się do lojalności wobec sułtana Mehmeda II, kazał go aresztować i skorzystał z przerażających opowieści o Vladzie, które jego dwór w Budzie rozprzestrzeniał w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1462-1463.

Starano się usprawiedliwić działania Włada jako konieczność polityczną wynikającą z rywalizacji narodowościowej między grupami etnicznymi zamieszkującymi Siedmiogród i Wołoszczyznę. Większość kupców w Transylwanii i na Wołoszczyźnie stanowili Sasi siedmiogrodzcy, którzy przez rodowitych Wołochów byli uważani za wyzyskiwaczy i pasożytów. Również kupcy niemieckiego pochodzenia wykorzystywali wrogość między rodami bojarskimi i ich spór o tron wołoski, wspierając różnych pretendentów do tronu i rozgrywając ich przeciwko sobie. W ten sposób, z punktu widzenia Włada, okazali swoją nielojalność, podobnie jak sami bojarzy. Wreszcie, ojciec i starszy brat Vlada zostali zamordowani przez renegackich bojarów.

Używane do dziś rumuńskie powiedzenie wywodzi się z mitów dotyczących Włada III: „Unde ești tu, Țepeș Doamne?” (niemiecki Wo bist du, Țepeș , Lord?) jest używany w odniesieniu do chaotycznych warunków, korupcji, lenistwa itp. Powiedzenie to jest wersem z polemicznego wiersza poety Mihaia Eminescu (1850-1889), atakującego narodowo-polityczny brak zainteresowania rumuńskiej klasy wyższej. Eminescu wzywa swojego wyimaginowanego kontaktowego Włada, aby nabił na pal połowę klasy wyższej, tak jak kiedyś robili to bojarzy, a drugą połowę spalił w sali festiwalowej, tak jak kiedyś robili to żebracy i włóczędzy.

Namiętny nacisk Włada na szczerość stanowi rdzeń tradycji ustnych. Wiele anegdot z opublikowanych pamfletów i tradycji ustnej podkreśla niespokojne wysiłki księcia, aby ukrócić przestępczość i obłudę. W trakcie swojej kampanii wyborczej w 2004 r. rumuński kandydat na prezydenta Traian Băsescu, w dyskusji przeciwko korupcji w swoim kraju, nawiązał do metod karania czynów niezgodnych z prawem stosowanych przez Vlada Țepeșa.

Rumuński dyktator Nicolae Ceaușescu, obalony w 1989 roku, w latach 70. szczególnie upodobał sobie Włada Drăculea i zamówił monumentalny film o nim (Vlad Țepeș (1979), reż. Doru Nastase). W filmie Wład III Drăculea jawił się jako bezpośredni poprzednik lub duchowy przodek dyktatora. Film był wyświetlany również w NRD pod tytułem Prawdziwe życie księcia Drakuli. Choć Vlad był mitem już w XIX, a zwłaszcza na początku XX wieku, stał się postacią wszechobecną w literaturze Ceaușescu, w historiografii i nie tylko w podręcznikach szkolnych. Rumuńscy historycy byli nakłaniani albo do bagatelizowania rzekomych okrucieństw, albo do chwalenia ich jako dowodu na surowe, ale sprawiedliwe rządy Vlada. W końcu nawet nazwa Dracul(a) miała zostać zinterpretowana na nowo, gdyż we współczesnym języku rumuńskim oznacza ona diabła, a nie smoka. Z wątpliwą z językowego punktu widzenia etymologią, imię to wywodziło się od słowiańskiego rdzenia słownego drag-, który pojawia się również w serbskim imieniu Dragan i oznacza coś w rodzaju kochanie. Drakula był więc ulubieńcem swoich wiernych poddanych – to argumentacja w stylu Nicolae Ceaușescu, który w ramach celebrowanego wokół siebie kultu osobowości lubił być celebrowany jako ukochany syn narodu rumuńskiego.

Uciekając z Bukaresztu w grudniu 1989 r., para Ceaușescu najpierw skierowała się do Snagova, domniemanego miejsca pochówku Włada. Ceaușescu zostali w końcu złapani w Târgoviște, gdzie książę miał kiedyś dwór. Tam, po krótkim procesie, Elena i Nicolae Ceaușescu zostali straceni 25 grudnia 1989 r. przez rozstrzelanie.

Miejsca historyczne

Z imieniem księcia związanych jest wiele miejscowości, które są reklamowane w celach turystycznych. Jednym z przykładów jest zamek Bran (niemiecki Törzburg, węgierski Törcsvár) w miejscowości Bran w powiecie Brașov (dawniej Kronstadt). Z historycznego punktu widzenia twierdza do dziś nie została udowodniona jako siedziba Drăculea. Nazwisko Vlad Drăculea nie pojawia się w burzliwej liście właścicieli. Tylko jedno źródło wspomina, że książę spędził kiedyś noc w zamku Bran. Nie ma żadnych dowodów na to, że Vlad urodził się w Sighisoarze (dziś Sighișoara) w Transylwanii. Dom, w którym według rumuńskich przewodników miał przez krótki czas mieszkać jego ojciec, został zbudowany dopiero po wielkim pożarze miasta w 1676 roku. W domniemanym grobie Włada w Snagovie nie znaleziono również ciała, co odkryto w trakcie otwierania grobu w 1931 roku. Inny klasztor w Comanie, gminie w okręgu Giurgiu, twierdzi, że jest miejscem ostatecznego spoczynku ciała Vlada. Dawny budynek kościoła nie istnieje już jednak od 1588 roku, ponieważ w tym czasie wybudowano istniejący do dziś klasztor.

Pierwsza żona Vlada

W 1462 roku, podczas tureckiego oblężenia twierdzy Poenari, prowadzonego przez przyrodniego brata Vlada, Radu cel Frumos, według legendy pierwsza żona Vlada (imię nieznane) popełniła samobójstwo. Historia ta nie została jeszcze potwierdzona przez dokumenty historyczne. Mówi się, że wierny łucznik wystrzelił strzałę przez okno komnaty Vlada. Łucznikiem był jeden z byłych sług Vlada, który został zmuszony do przejścia na islam. Strzała zawierała wiadomość, że wojska Radu są bliskie ataku. Mówi się, że po przeczytaniu tej wiadomości żona Vlada rzuciła się z zamku do płynącego obok zamku dopływu Argeș, Râul Doamnei (Der Fluss der Dame). Jej ostatnie słowa brzmiały podobno tak, że wolałaby, aby jej ciało zgniło w wodach Argeș lub zostało zjedzone przez ryby, zanim pójdzie do tureckiej niewoli. Legenda ta została sfilmowana w filmie Francisa Forda Coppoli Bram Stoker”s Dracula, w którym żona Draculi, Elisabeta, odbiera sobie życie po otrzymaniu fałszywej wiadomości o śmierci męża. Dracula przeklina Boga i odtąd skazany jest na życie jako nieumarły.

Dracula

Dracula to tytuł powieści Brama Stokera z 1897 roku i imię głównego bohatera, hrabiego Draculi, prawdopodobnie najsłynniejszego wampira w historii literatury. Stoker, tworząc tę postać, inspirował się podobno Władem III. Teza ta, spopularyzowana w latach 70. przez historyków Radu R. Florescu i Raymonda T. McNally”ego, została jednak zakwestionowana przez innych autorów. McNally zasugerował, że węgierska hrabina Elisabeth Báthory mogła również przyczynić się do inspiracji autora.

Robert Eighteen-Bisang i Elizabeth Miller twierdzą również, że „historyczny wojewoda Drakula” miał niewielki wpływ na postać literacką, ponieważ ani we wstępnych opracowaniach do Drakuli, ani w samej powieści nie ma mowy o okrucieństwach przypisywanych Władowi III (zwłaszcza o charakterystycznym wbijaniu na pal). Nieliczne informacje historyczne (takie jak bitwa pod Cassovą, przeprawa przez Dunaj i „zdrada” brata) zostały zaczerpnięte z książki Williama Wilkinsona „An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia”.

Dracula ostatecznie wszedł do zbiorowej pamięci dzięki niezliczonym filmowym adaptacjom tego materiału, zwłaszcza w kreacjach Maxa Schrecka (1922), Beli Lugosiego (1931), Christophera Lee (1958), Klausa Kinskiego (1979) i Gary”ego Oldmana (1992). Czas akcji powieści to koniec XIX wieku.

Obróbka filmów

W 2000 roku ukazał się „Dark Prince: The True Story of Dracula”, film fabularny, który opowiadał o życiu Vlada. Film oparty jest przede wszystkim na rumuńskim wyobrażeniu Vlada jako bohatera narodowego, który przywrócił porządek w Rumunii i walczył z Turkami.

Literatura uzupełniająca

Źródła

  1. Vlad III. Drăculea
  2. Wład Palownik
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.