Kazimierz IV Jagiellończyk

gigatos | 27 stycznia, 2022

Streszczenie

Kazimierz IV (litewski: Kazimieras Jogailaitis; 30 listopada 1427 – 7 czerwca 1492) był wielkim księciem litewskim od 1440 r. i królem Polski od 1447 r., aż do śmierci. Był jednym z najbardziej aktywnych władców polsko-litewskich, pod którego rządami Polska, pokonując Krzyżaków w wojnie trzynastoletniej, odzyskała Pomorze, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z wiodących domów królewskich w Europie.

Wielkim triumfem jego panowania było oddanie Prus pod panowanie polskie. Panowanie Kazimierza przypadło na epokę „nowych monarchii” w Europie Zachodniej. W XV wieku Polska zmniejszyła dystans dzielący ją od Europy Zachodniej i stała się znaczącym czynnikiem w stosunkach międzynarodowych. Zapotrzebowanie na surowce i półfabrykaty pobudzało handel, przynosząc dodatnie saldo, a także przyczyniało się do rozwoju rzemiosła i górnictwa w całym kraju. Był laureatem angielskiego Orderu Podwiązki (KG), najwyższego orderu rycerskiego i najbardziej prestiżowego odznaczenia w Anglii.

Po śmierci Kazimierza w 1492 r. jego następcą na tronie polskim został Jan I Albert, a Aleksander Jagiellończyk został ogłoszony wielkim księciem litewskim.

Kazimierz Jagiellończyk był trzecim i najmłodszym synem króla Władysława II Jagiełły i jego czwartej żony Zofii Halszańskiej. Często zdawał się na instynkt i przeczucia, miał niewielką wiedzę polityczną, ale bardzo interesował się dyplomacją i sprawami gospodarczymi kraju. Przez całą młodość Kazimierza jego mentorem i wychowawcą był biskup Zbigniew Oleśnicki, jednak duchowny czuł do niego silną niechęć, uważając, że po śmierci Władysława będzie on nieudanym monarchą.

Nagła śmierć Zygmunta Kęstutaitisa sprawiła, że urząd Wielkiego Księstwa Litewskiego pozostał pusty. Wojewoda trocki Jonas Goštautas i inni możnowładcy litewscy poparli Kazimierza jako kandydata do tronu. Wielu polskich szlachciców liczyło jednak na to, że trzynastoletni chłopiec zostanie wicekrólem króla polskiego na Litwie. Kazimierz został zaproszony przez możnowładców litewskich na Litwę, a gdy przybył do Wilna w 1440 r., 29 czerwca 1440 r. został ogłoszony przez Radę Panów wielkim księciem litewskim, wbrew woli polskich możnowładców – akt ten był popierany i koordynowany przez Jonasza Gasztołda. Gdy do Królestwa Polskiego dotarła wiadomość o ogłoszeniu Kazimierza wielkim księciem litewskim, spotkała się ona z wrogością, a nawet z groźbami zbrojnymi wobec Litwy. Ponieważ młody wielki książę był niepełnoletni, władzę zwierzchnią nad Wielkim Księstwem Litewskim sprawowała Rada Panów Litewskich, której przewodniczył Jonas Goštautas. Kazimierz był uczony języka litewskiego i zwyczajów litewskich przez wyznaczonych urzędników dworskich.

W czasie rządów Kazimierza zrównano prawa szlachty litewskiej – książąt, magnatów i bojarów, bez względu na wyznanie i pochodzenie etniczne – z prawami szlachty polskiej. Kazimierz zobowiązał się także do ochrony granic Wielkiego Księstwa i nie mianowania na urzędy w Wielkim Księstwie osób pochodzących z Królestwa Polskiego. Przyjął, że decyzje w sprawach dotyczących Wielkiego Księstwa nie będą podejmowane bez zgody Rady Panów. Przyznał też poddanym żmudzkim prawo wyboru własnego starosty. Kazimierz był pierwszym władcą Litwy, który przyjął chrzest, stając się pierwszym rodzimym rzymskokatolickim Wielkim Księciem.

W 1427 r. szlachta polska zainicjowała opozycję antyjagiellońską i próbowała doprowadzić do uznania synów Władysława II Jagiełły – Władysława III i Kazimierza IV Jagiellończyka za nieślubnych do tronu polskiego, gdyż jako synowie litewskiej szlachcianki Zofii Halszańskiej nie mieli więzów krwi z poprzednio panującą w Polsce dynastią Piastów, jednak ojciec Kazimierza zapewnił sukcesję swoim synom.

Kazimierz zastąpił swojego brata Władysława III (poległego w bitwie pod Warną w 1444 r.) na stanowisku króla Polski po trzyletnim bezkrólewiu 25 czerwca 1447 r. W 1454 r. ożenił się z Elżbietą Austriaczką, córką króla Niemiec Alberta II i Elżbiety Luksemburskiej. W 1454 r. ożenił się z Elżbietą Austriaczką, córką króla Niemiec Alberta II i Elżbiety Luksemburskiej, potomkinią króla Polski Kazimierza III. Jej dalekim krewnym był Fryderyk III, Święty Cesarz Rzymski. Małżeństwo to zacieśniło więzy między Jagiellonami a władcami Węgier i Czech, a Kazimierza poróżniło z cesarzem w wyniku wewnętrznej rywalizacji Habsburgów.

W tym samym roku Kazimierz został poproszony przez Konfederację Pruską o pomoc przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu, którą obiecał, czyniąc separatystyczne regiony pruskie protektoratem Królestwa Polskiego. Gdy jednak miasta powstańcze zbuntowały się przeciwko Zakonowi, ten stawił opór i doszło do wojny trzynastoletniej (1454-1466). Po długiej i kosztownej wojnie Kazimierz i Konfederacja Pruska pokonali Zakon Krzyżacki. W drugim pokoju cierniowym (1466) Zakon uznał zwierzchnictwo Polski nad oderwanymi zachodnimi Prusami, Prusami Królewskimi, oraz zwierzchnictwo korony polskiej nad pozostałym krzyżackim państwem zakonnym, przekształconym w 1525 r. w księstwo – Prusy Książęce.

W 1457 r. zmarł jedyny brat Elżbiety, Władysław, król Czech i Węgier, po czym interesy dynastyczne Kazimierza i Elżbiety skierowały się również na królestwa jej brata.

Król Kazimierz IV zmarł 7 czerwca 1492 r. na zamku w Starym Grodnie w Wielkim Księstwie Litewskim, które pozostawało w unii personalnej z Polską.

Interwencja kurii rzymskiej, która do tej pory była wrogo nastawiona do Kazimierza, wynikała z permutacji polityki europejskiej. Papieżowi zależało na pozbyciu się husyckiego króla Czech Jerzego Podebrada, co miało być pierwszym krokiem do utworzenia ligi przeciwko Turkom osmańskim. Kazimierz miał być głównym czynnikiem w tej kombinacji i wykorzystał to, aby doprowadzić do wyboru swojego syna Władysława II na króla Czech. Nie chciał jednak angażować się zbyt daleko, a jego ukryte plany pokrzyżowała rywalizacja Macieja Korwina, króla Węgier, który posunął się nawet do tego, że zachęcił Zakon Krzyżacki do powstania przeciwko Kazimierzowi. Śmierć Macieja w 1490 r. była wielką ulgą dla Polski, a Kazimierz wykorzystał dwa pozostałe lata swego panowania na dalsze umacnianie swej pozycji.

W 1490 r. syn Kazimierza, Jan Albert, został wybrany na króla Węgier przez stronnictwo szlachty węgierskiej. Został on jednak pokonany przez swojego starszego brata, króla Czech Władysława II. Kazimierz, który chciał zapewnić swoim synom odrębne królestwo, zaproponował Jana Alberta. Większość węgierskich baronów i prałatów wolała Władysława, ponieważ jego rządy w Czechach wskazywały, że będzie on szanował ich wolności. Władysław został koronowany na króla Węgier 18 września 1490 r. w Székesfehérvár.

Około 1480 roku Kazimierz był sprzymierzony z Wielką Hordą przeciwko Moskwie i Krymowi. Jego niepowodzenie w poparciu chana Achmeda w wielkim staniu nad rzeką Ugra przyczyniło się do uniezależnienia Rosji od stepowych koczowników.

Źródła

  1. Casimir IV Jagiellon
  2. Kazimierz IV Jagiellończyk
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.