Verdrijvingsedict

Samenvatting

Het decreet van Alhambra (Spaans: Decreto de la Alhambra, Edicto de Granada) was een edict dat op 31 maart 1492 werd uitgevaardigd door de gezamenlijke katholieke vorsten van Spanje (Isabella I van Castilië en Ferdinand II van Aragon), waarin de uitwijzing werd bevolen van praktiserende joden uit de kronen van Castilië en Aragon en uit de gebieden en bezittingen van die kronen vóór 31 juli van dat jaar. Het voornaamste doel was de invloed van praktiserende joden op de grote voorheen joodse converso-nieuw-christelijke bevolking van Spanje uit te schakelen, om te voorkomen dat laatstgenoemden en hun nakomelingen zouden terugkeren tot het jodendom. Meer dan de helft van de Spaanse joden had zich bekeerd als gevolg van de religieuze vervolging en de pogroms die in 1391 plaatsvonden. Als gevolg van de aanhoudende aanvallen hadden zich in 1415 nog eens ongeveer 50.000 Joden bekeerd. Nog een aantal van de overgeblevenen verkoos zich te bekeren om uitzetting te voorkomen. Als gevolg van het Alhambra-decreet en de vervolgingen in de jaren voorafgaand aan de uitwijzing, hadden van de naar schatting 300.000 van oorsprong joodse inwoners van Spanje zich in totaal meer dan 200.000 bekeerd tot het katholicisme om in Spanje te kunnen blijven, en tussen de 40.000 en 100.000 bleven joods en werden verdreven. Een onbekend aantal van de verdrevenen bezweek uiteindelijk onder de druk van het leven in ballingschap, weg van de vroegere joodse verwanten en netwerken in Spanje, en bekeerde zich tot het katholicisme om in de jaren na de verdrijving te mogen terugkeren.:17

Het edict werd formeel en symbolisch herroepen op 16 december 1968, na het Tweede Vaticaans Concilie. Dit was een volle eeuw nadat Joden in Spanje openlijk hun godsdienst hadden kunnen belijden en synagogen weer legale plaatsen van eredienst waren geworden onder de Spaanse wetten op de godsdienstvrijheid.

In 1924 verleende het regime van Primo de Rivera het Spaanse staatsburgerschap aan de gehele Sefardisch-Joodse diaspora. In 2014 nam de regering van Spanje een wet aan die dubbele nationaliteit toestaat aan Joodse afstammelingen die een aanvraag indienen, om “schandelijke gebeurtenissen in het verleden van het land te compenseren.” Zo kunnen Sefardische Joden die kunnen bewijzen dat zij de afstammelingen zijn van de Joden die vanwege het Alhambra-decreet uit Spanje zijn verdreven, “Spanjaard worden zonder huis en haard te verlaten of hun huidige nationaliteit op te geven.”

Tegen het einde van de 8e eeuw hadden islamitische troepen het grootste deel van het Iberisch schiereiland veroverd en bewoond. Onder de islamitische wetgeving werden de Joden, die al minstens sinds de Romeinse tijd in de regio woonden, beschouwd als “Mensen van het Boek”, wat een beschermde status was. Vergeleken met het repressieve beleid van het Visigotische Koninkrijk, dat vanaf de zesde eeuw een reeks anti-Joodse wetten uitvaardigde die uitmondden in gedwongen bekering en slavernij, maakte de tolerantie van de islamitische Moorse heersers van al-Andalus het mogelijk dat Joodse gemeenschappen zich konden ontplooien. Joodse kooplieden konden vrij handel drijven in de islamitische wereld, waardoor zij konden floreren, en Joodse enclaves in islamitische Iberische steden werden grote centra van kennis en handel. Dit leidde tot een bloei van de Joodse cultuur, omdat Joodse geleerden als bekwame artsen, diplomaten, vertalers en dichters aan islamitische hoven in de gunst kwamen. Hoewel Joden nooit dezelfde status genoten als moslims, werden in sommige Taifa”s, zoals Granada, Joodse mannen benoemd in zeer hoge ambten, waaronder die van grootvizier.

De Reconquista, of de geleidelijke herovering van het islamitische Iberië door de christelijke koninkrijken in het noorden, werd gedreven door een krachtige religieuze motivatie: het terugwinnen van Iberië voor het christendom na de eeuwenlange verovering van Hispania door de Umayyaden. Tegen de 14e eeuw was het grootste deel van het Iberisch schiereiland (het huidige Spanje en Portugal) heroverd door de christelijke koninkrijken Castilië, Aragon, León, Galicië, Navarra en Portugal.

Tijdens de christelijke herovering werden de moslimkoninkrijken in Spanje minder gastvrij voor de dhimmi. Aan het einde van de twaalfde eeuw nodigden de moslims in al-Andalus de fanatieke Almohad-dynastie uit Noord-Afrika uit om de christenen terug te drijven naar het noorden. Nadat zij de controle over het Iberisch schiereiland hadden verworven, boden de Almohaden de Sefardim de keuze tussen verdrijving, bekering en de dood. Veel Joden vluchtten naar andere delen van de moslimwereld, en ook naar de christelijke koninkrijken, die hen aanvankelijk verwelkomden. In het christelijke Spanje fungeerden Joden als hovelingen, regeringsfunctionarissen, kooplieden en geldschieters. De Joodse gemeenschap was dus zowel nuttig voor de heersende klassen als tot op zekere hoogte door hen beschermd.

Naarmate de Reconquista ten einde liep, werd de openlijke vijandigheid tegen de Joden in het christelijke Spanje groter, hetgeen tot uiting kwam in brute episoden van geweld en onderdrukking. In het begin van de veertiende eeuw probeerden de christelijke koningen hun vroomheid te bewijzen door de geestelijken toe te staan de Joodse bevolking te onderwerpen aan gedwongen preken en disputaties. Later in de eeuw kwamen er meer dodelijke aanvallen van groepen boze katholieken, geleid door populaire predikers, die de Joodse wijk binnenstormden, synagogen vernielden en inbraken in huizen, en de bewoners dwongen te kiezen tussen bekering en de dood. Duizenden Joden probeerden aan deze aanvallen te ontkomen door zich tot het christendom te bekeren. Deze joodse bekeerlingen werden gewoonlijk conversos, nieuw-christenen of marranos genoemd; de laatste twee termen werden als beledigingen gebruikt. Aanvankelijk leken deze bekeringen een effectieve oplossing voor het culturele conflict: veel converso-families kenden sociaal en commercieel succes. Maar uiteindelijk maakte hun succes deze nieuwe katholieken impopulair bij hun buren, waaronder een deel van de geestelijkheid van de Kerk en Spaanse aristocraten die met hen wedijverden om invloed op de koninklijke families. Tegen het midden van de vijftiende eeuw leidden de eisen van de oud-christenen, dat de katholieke kerk en de monarchie hen moesten onderscheiden van de conversos, tot de eerste limpieza de sangre wetten, die de mogelijkheden voor bekeerlingen beperkten.

Deze argwaan bij de christenen werd alleen maar versterkt door het feit dat sommige van de gedwongen bekeringen ongetwijfeld onoprecht waren. Sommige, maar niet alle, conversos hadden er begrijpelijkerwijs voor gekozen hun sociale en commerciële posities of hun leven te redden door de enige optie die voor hen openstond – doop en omhelzing van het christendom – terwijl zij privé vasthielden aan hun joodse gebruiken en geloof. Pas bekeerde gezinnen die bleven intermigreren werden met name met argwaan bekeken. Deze heimelijke beoefenaars worden gewoonlijk crypto-Joden of maranen genoemd.

Het bestaan van crypto-Joden was een provocatie voor seculiere en kerkelijke leiders die al vijandig stonden tegenover het Jodendom in Spanje. De joodse gemeenschap van haar kant bekeek de conversos met medelijden, omdat de joodse wet bepaalde dat bekering onder dreiging van geweld niet noodzakelijkerwijs legitiem was. Hoewel ook de katholieke kerk officieel tegen gedwongen bekering was, waren volgens de kerkelijke wet alle dopen geoorloofd, en eenmaal gedoopt mochten bekeerlingen niet meer terugkeren tot hun vroegere godsdienst. De onzekerheid over de oprechtheid van joodse bekeerlingen wakkerde het vuur van het antisemitisme in het 15e eeuwse Spanje nog verder aan.

Europese context

Van de 13e tot de 16e eeuw hebben Europese landen de Joden ten minste vijftien maal van hun grondgebied verdreven. Vóór de Spaanse verdrijving waren de Joden in 1290 uit Engeland verdreven, tussen 1182 en 1354 verscheidene malen uit Frankrijk, en uit enkele Duitse staten. Het Franse geval is typerend voor de meeste verdrijvingen: of de verdrijving nu plaatselijk of nationaal was, de Joden mochten meestal na een paar jaar terugkeren. De Spaanse verdrijving werd opgevolgd door ten minste vijf verdrijvingen uit andere Europese landen, maar de verdrijving van de Joden uit Spanje was zowel de grootste in haar soort als, officieel, de langstdurende in de West-Europese geschiedenis.

In de loop van de vierhonderd jaar waarin de meeste van deze decreten werden uitgevoerd, veranderden de oorzaken van de uitwijzing geleidelijk. Aanvankelijk waren uitwijzingen van Joden (of het uitblijven van uitwijzingen) oefeningen van koninklijke prerogatieven. Joodse gemeenschappen in middeleeuws Europa werden vaak beschermd door en geassocieerd met vorsten, omdat, onder het feodale systeem, Joden vaak de enige betrouwbare bron van belastingen waren voor een vorst. Joden hadden verder een reputatie als geldschieters, omdat zij de enige sociale groep waren die geld met winst mochten lenen volgens de heersende interpretatie van de Vulgaat (de Latijnse vertaling van de Bijbel die in rooms-katholiek West-Europa als officiële tekst werd gebruikt), die christenen verbood om rente te berekenen over leningen. Joden werden daarom de geldschieters en schuldeisers van kooplieden, aristocraten en zelfs vorsten. De meeste uitzettingen vóór het Alhambra-decreet hielden verband met deze financiële situatie: om aan extra geld te komen, belastte een vorst de joodse gemeenschap zwaar, waardoor de joden gedwongen werden leningen aan te gaan; de vorst verbande de joden vervolgens; op het moment van de uitzetting nam de vorst hun resterende waardevolle bezittingen in beslag, waaronder schulden bij andere onderdanen van de vorst en, in sommige gevallen, bij de vorst zelf. De uitwijzing van de Joden uit Spanje was dus een novum, niet alleen in omvang maar ook in motivering.

Ferdinand en Isabella

De vijandigheid jegens de Joden in Spanje bereikte een hoogtepunt tijdens het bewind van de “katholieke vorsten” Ferdinand en Isabella. Hun huwelijk in 1469, dat een personele unie vormde tussen de kronen van Aragon en Castilië, met een gecoördineerd beleid tussen hun verschillende koninkrijken, leidde uiteindelijk tot de definitieve eenwording van Spanje.

Hoewel zij aanvankelijk een beschermend beleid ten opzichte van de Joden voerden, raakten Ferdinand en Isabella verontrust door berichten dat de meeste Joodse bekeerlingen tot het christendom onoprecht waren in hun bekering. Zoals hierboven vermeld, waren sommige beweringen dat conversos in het geheim het jodendom bleven beoefenen (zie Crypto-Judaïsme) waar, maar de “oude” christenen overdreven de omvang van het verschijnsel. Er werd ook beweerd dat Joden probeerden conversos terug in de Joodse kudde te trekken. In 1478 dienden Ferdinand en Isabella bij Rome een formeel verzoek in om in Castilië een inquisitie in te stellen om deze en andere verdenkingen te onderzoeken. In 1487 bevorderde koning Ferdinand de oprichting van de Spaanse Inquisitietribunalen in Castilië. In de Kroon van Aragon was deze voor het eerst ingesteld in de 13e eeuw om de Albigenzische ketterij te bestrijden. Het zwaartepunt van deze nieuwe inquisitie lag echter bij het opsporen en bestraffen van conversos die in het geheim het jodendom praktiseerden.

Deze kwesties kwamen tot een hoogtepunt tijdens de laatste verovering van Granada door Ferdinand en Isabella. Het onafhankelijke Islamitische Emiraat Granada was sinds 1238 een zijrivierstaat van Castilië. Joden en conversos speelden een belangrijke rol tijdens deze veldtocht omdat zij via hun uitgebreide handelsnetwerken aan geld konden komen en wapens konden aanschaffen. Deze vermeende toename van de Joodse invloed maakte de oud-christenen en de vijandige elementen van de clerus nog woedender. Tenslotte werd in 1491, ter voorbereiding van een op handen zijnde overgang naar Castiliaans grondgebied, het Verdrag van Granada ondertekend door Emir Mohammed XII en de Koningin van Castilië, waarbij de godsdienstvrijheid van de moslims aldaar werd beschermd. In 1492 hadden Ferdinand en Isabella de Slag bij Granada gewonnen en de katholieke Reconquista van het Iberisch Schiereiland op islamitische troepen voltooid. De Joodse bevolking kwam echter gehaat door de bevolking en minder nuttig voor de monarchen uit de campagne.

De koning en koningin vaardigden het Alhambra-besluit uit minder dan drie maanden na de overgave van Granada. Hoewel Isabella de kracht achter het besluit was, verzette haar echtgenoot Ferdinand zich er niet tegen. Het feit dat haar biechtvader zojuist was overgestapt van de tolerante Hernando de Talavera naar de zeer intolerante Francisco Jiménez de Cisneros wijst op een toename van de koninklijke vijandigheid jegens de Joden. De tekst van het decreet beschuldigde de Joden van pogingen om “het heilige katholieke geloof te ondermijnen” door te proberen “gelovige christenen van hun geloof af te brengen”. Deze maatregelen waren niet nieuw in Europa.

Na de uitvaardiging van het decreet kreeg de gehele joodse bevolking van Spanje slechts vier maanden de tijd om zich tot het christendom te bekeren of het land te verlaten. Het edict beloofde de Joden koninklijke bescherming en veiligheid voor de effectieve periode van drie maanden vóór de deadline. Zij mochten hun bezittingen meenemen, met uitzondering van “goud of zilver of muntgeld of andere dingen die door de wetten van onze koninkrijken verboden zijn”. In de praktijk moesten de Joden echter alles verkopen wat ze niet konden meenemen: hun land, hun huizen en hun bibliotheken, en het bleek moeilijk om hun bezittingen in een meer draagbare vorm om te zetten. De markt in Spanje was verzadigd met deze goederen, wat betekende dat de prijzen kunstmatig werden verlaagd gedurende de maanden voor de deadline. Als gevolg daarvan bleef een groot deel van de rijkdom van de Joodse gemeenschap in Spanje. De straf voor elke jood die zich niet bekeerde of niet binnen de termijn vertrok, was standrechtelijke executie.

Verspreiding

De Sefardische Joden migreerden naar vier grote gebieden: Noord-Afrika, het Ottomaanse Rijk, Portugal en Italië. Sommige Spaanse Joden die emigreerden om bekering te voorkomen, verspreidden zich over de regio van Noord-Afrika die bekend staat als de Maghreb. De Joodse geleerden en artsen onder de eerdere Sefardische immigranten in dit gebied hadden de Joodse gemeenschappen in Noord-Afrika nieuw leven ingeblazen. Maar in de jaren 1490 heerste er in delen van het Middellandse-Zeegebied, waaronder Marokko, grote hongersnood. Als gevolg daarvan weigerde een aantal steden in Marokko de Spaanse Joden toe te laten. Dit leidde tot massale hongersnood onder de vluchtelingen, en maakte de Joodse vluchtelingen kwetsbaar voor de roof van slavendrijvers, hoewel de regionale overheerser veel van deze verkopen binnen een paar jaar ongedaan maakte. Een groot aantal van de Joden die naar Noord-Afrika waren gevlucht, keerde terug naar Spanje en bekeerde zich. De Joden die in Noord-Afrika bleven, vermengden zich vaak met de reeds bestaande Mizrahi Arabisch of Berbers sprekende gemeenschappen, en werden de voorouders van de Marokkaanse, Algerijnse, Tunesische en Libisch-Joodse gemeenschappen.

Veel Spaanse Joden vluchtten ook naar het Ottomaanse Rijk, waar zij een toevluchtsoord vonden. Sultan Bayezid II van het Ottomaanse Rijk, die hoorde van de verdrijving van Joden uit Spanje, stuurde de Ottomaanse marine om de Joden veilig naar Ottomaanse landen te brengen, voornamelijk naar de steden Thessaloniki (nu in Griekenland) en Izmir (nu in Turkije). Veel van deze Joden vestigden zich ook in andere delen van de Balkan die door de Osmanen werden geregeerd, zoals de gebieden die nu Bulgarije, Servië en Bosnië zijn. Met betrekking tot dit incident zou Bayezid II hebben gezegd: “Zij die zeggen dat Ferdinand en Isabella wijs zijn, zijn inderdaad dwazen; want hij geeft mij, zijn vijand, zijn nationale schat, de Joden”.

Een meerderheid van de Sefardim emigreerde naar Portugal, waar zij slechts een paar jaar respijt kregen van de vervolging. Ongeveer 600 Joodse gezinnen mochten na een exorbitante omkoopsom in Portugal blijven, totdat de Portugese koning onderhandelingen aanging om de dochter van Ferdinand en Isabella te huwen. Gevangen tussen zijn verlangen naar een bondgenootschap met Spanje en zijn economische afhankelijkheid van de Joden, verklaarde Manuel I de Joodse gemeenschap in Portugal (toen misschien zo”n 10% van de bevolking van dat land) bij koninklijk decreet tot christenen, tenzij zij het land zouden verlaten. In ruil daarvoor beloofde hij dat de inquisitie 40 jaar lang niet naar Portugal zou komen. Vervolgens greep hij de Joden die probeerden te vertrekken en liet hen onder dwang dopen, na hen van hun kinderen te hebben gescheiden. Het duurde jaren voordat de Joden die naar Portugal waren gevlucht, mochten emigreren. Toen het verbod werd opgeheven, vluchtten velen van hen naar de Lage Landen of naar Nederland.

In de loop van de geschiedenis hebben geleerden sterk uiteenlopende aantallen Joden genoemd die uit Spanje zijn verdreven. Het aantal ligt waarschijnlijk echter lager dan de 100.000 Joden die zich in 1492 nog niet tot het christendom hadden bekeerd, mogelijk zelfs lager dan 40.000. Dergelijke cijfers houden geen rekening met het aanzienlijke aantal Joden dat naar Spanje terugkeerde als gevolg van de vijandige ontvangst die zij kregen in hun landen van toevlucht, met name Fes (Marokko). De situatie van de repatrianten werd gelegaliseerd met de ordonnantie van 10 november 1492, waarin werd bepaald dat de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten getuigen moesten zijn van het doopsel en, in het geval dat zij vóór hun aankomst waren gedoopt, een bewijs en getuigen van het doopsel werden geëist. Bovendien konden alle eigendommen door de repatrianten worden teruggekregen tegen dezelfde prijs als die waartegen zij waren verkocht. Ook de bepaling van de Koninklijke Raad van 24 oktober 1493 stelde strenge sancties in voor diegenen die deze nieuwe christenen belasterden met beledigende termen als tornadizos.:115 Tenslotte waren de katholieke vorsten bezorgd over de zielen van hun onderdanen, en de katholieke leer was van mening dat de vervolging van bekeerlingen een belangrijke stimulans voor bekering zou wegnemen. Teruggekeerden zijn pas gedocumenteerd vanaf 1499.

Conversies

Een meerderheid van de joodse bevolking van Spanje had zich bekeerd tot het christendom tijdens de golven van godsdienstvervolgingen die aan het decreet voorafgingen – volgens Joseph Pérez in totaal 200.000 bekeerlingen. Het belangrijkste doel van de uitwijzing van praktiserende Joden was het waarborgen van de oprechtheid van de bekeringen van zo”n grote bekeerlingenpopulatie. Van de 100.000 Joden die in 1492 trouw bleven aan hun geloof, verkoos een extra aantal zich te bekeren en zich aan te sluiten bij de converso-gemeenschap in plaats van verdreven te worden. Recente conversos werden extra verdacht gemaakt door de inquisitie, die was ingesteld om religieuze ketters te vervolgen, maar in Spanje en Portugal gericht was op het opsporen van crypto-Joden. Hoewel het jodendom niet als ketterij werd beschouwd, was het belijden van het christendom terwijl men zich bezighield met joodse praktijken ketters. Bovendien stelden de Limpieza de sangre statuten wettelijke discriminatie in tegen afstammelingen van converso”s, waardoor zij niet in aanmerking kwamen voor bepaalde functies en niet naar Amerika mochten emigreren. Jarenlang werden families van stedelijke afkomst, die uitgebreide handelsbetrekkingen onderhielden, en mensen die geleerd en meertalig waren, verdacht van Joodse afkomst. Volgens de vooroordelen van die tijd was iemand met joods bloed onbetrouwbaar en minderwaardig. Dergelijke maatregelen vervaagden langzaam naarmate de converso-identiteit werd vergeten en deze gemeenschap opging in de dominante katholieke cultuur van Spanje. Dit proces duurde tot de achttiende eeuw, op enkele uitzonderingen na, met name de Chuetas van het eiland Mallorca, waar de discriminatie tot het begin van de twintigste eeuw voortduurde.

Een Y-chromosoom DNA-test, uitgevoerd door de Universiteit van Leicester en de Pompeu Fabra Universiteit, heeft aangetoond dat gemiddeld bijna 20% van de Spanjaarden een directe patrilineaire afstamming heeft van bevolkingsgroepen uit het Nabije Oosten die de regio koloniseerden in historische tijden, zoals de Joden en de Feniciërs, of tijdens vroegere prehistorische neolithische migraties. Tussen de 90.000 Joden die zich tijdens de Visigotische vervolgingen bekeerden en de meer dan 100.000 Joden die zich bekeerden in de jaren die voorafgingen aan de verdrijving, is het waarschijnlijk dat veel van deze mensen Joodse voorouders hebben. Genetische studies hebben het plaatselijke geloof in het Amerikaanse zuidwesten onderzocht dat Spaanse Amerikanen afstammen van conversos.

De Spaanse regering heeft actief gestreefd naar verzoening met de nakomelingen van haar verdreven Joden. In 1924 verleende het regime van Primo de Rivera de mogelijkheid van het verkrijgen van het Spaanse staatsburgerschap aan de gehele Sefardisch-Joodse diaspora. Zoals hierboven vermeld, werd het Alhambra-decreet officieel herroepen in 1968, nadat het Tweede Vaticaans Concilie de beschuldiging van doodslag, die traditioneel aan de Joden werd toegeschreven, had verworpen. In 1992, tijdens een ceremonie ter gelegenheid van de 500e verjaardag van het Edict van Verdrijving, bad Koning Juan Carlos (met een keppeltje op) samen met de Israëlische president Chaim Herzog en leden van de Joodse gemeenschap in de Beth Yaacov Synagoge. De Koning zei: “Sefarad (het is een plaats waar niet gezegd mag worden dat Joden zich er alleen maar ”thuis” moeten voelen, want inderdaad zijn Hispano-Joden thuis in Spanje…Waar het om gaat is niet de verantwoording voor wat we misschien verkeerd of goed hebben gedaan, maar de bereidheid om naar de toekomst te kijken, en het verleden te analyseren in het licht van onze toekomst.”

Sinds november 2012 hebben Sefardische Joden het recht op de automatische Spaanse nationaliteit zonder de vereiste van verblijf in Spanje. Vóór november 2012 hadden Sefardische Joden al het recht om het Spaanse staatsburgerschap te verkrijgen na een verkorte verblijfsperiode van twee jaar (tegenover tien jaar voor buitenlanders, behalve staatsburgers van de Filipijnen, Equatoriaal-Guinea, Brazilië en een twintigtal andere Amerikaanse republieken die ook twee jaar nodig hebben). Terwijl hun staatsburgerschap wordt verwerkt, hebben Sefardische Joden recht op de consulaire bescherming van het Koninkrijk Spanje. Dit maakt Spanje uniek onder de Europese naties als de enige natie die momenteel automatisch het staatsburgerschap toekent aan de afstammelingen van Joden die tijdens de Europese middeleeuwse uitzettingen werden verdreven. Hoewel deze maatregelen populair zijn in de Joodse gemeenschap, hebben zij ook tot enige controverse geleid. Een minderheid van denkers is van mening dat dit beleid niet zozeer een abnegatie van vooroordelen vertegenwoordigt als wel een verschuiving naar filo-semitisme. Vanaf november 2015 hebben 4300 Sefardische Joden van deze wet geprofiteerd en het Spaanse staatsburgerschap verworven, waarbij zij trouw zwoeren aan de Spaanse grondwet. In 2013 werd het aantal Joden in Spanje geschat op tussen de 40.000 en 50.000 mensen. Goldschläger en Orjuela hebben de beweegredenen om het staatsburgerschap aan te vragen onderzocht en de manieren waarop wettelijke bepalingen, religieuze verenigingen en de migratie-industrie poortwachters worden van en (opnieuw) vorm geven aan wat het betekent om Sefardisch te zijn.

Bronnen

 1. Alhambra Decree
 2. Verdrijvingsedict
 3. ^ Pérez, Joseph (2012) [2009]. Breve Historia de la Inquisición en España (in Spanish). Barcelona: Crítica. p. 17. ISBN 978-84-08-00695-4.
 4. „König Juan Carlos I. besuchte am 1. April 1992 die Synagoge von Madrid, entschuldigte sich für den Akt der Barbarei, den seine Vorgänger fünfhundert Jahre zuvor begangen hatten, und setzte das Vertreibungsedikt feierlich und unwiderruflich außer Kraft. Die Vereinigung Erensia Sefardi verlieh ihm daraufhin 1994 ihren Preis Angel Pulido …“ zitiert nach: Georg Bossong: Die Sepharden. Geschichte und Kultur der spanischen Juden. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-56238-9, S. 114.
 5. Uwe Scheele: Die schwierige Rückkehr nach Sepharad. Jüdische Zeitung (Berlin), 2. Mai 2009.
 6. Georg Bossong: Die Sepharden. Geschichte und Kultur der spanischen Juden. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-56238-9, S. 33.
 7. Gerd Schwerhoff: Die Inquisition – Ketzerverfolgung in Mittelalter und Neuzeit. 3. Auflage. Verlag C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-50840-0, S. 64.
 8. (es) Décret de Grenade.
 9. Haïm Zafrani, Les Arabes : Du message à l”histoire…, op. cit., voir pages 276-277.
 10. Il existe encore plusieurs dizaines de milliers de locuteurs du judéo-espagnol en Israël et quelques milliers en Turquie. Voir L”Arche, novembre-décembre 2010.
 11. Pérez, Joseph (2007). History of a Tragedy: The Expulsion of the Jews from Spain. Translated by Hochroth, Lysa. University of Illinois Press. ISBN 9780252031410.
 12. MAMcIntosh (22 de março de 2019). «Jewish Migration from 1500 to the 20th Century». Brewminate (em inglês). Consultado em 4 de dezembro de 2020
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.