Theodor Mommsen

gigatos | december 23, 2021

Samenvatting

Christian Matthias Theodor Mommsen († 1 november 1903 in Charlottenburg) was een Duits historicus en wordt beschouwd als een van de belangrijkste klassieke geleerden van de 19e eeuw. Zijn werken en uitgaven over de Romeinse geschiedenis zijn nog steeds van fundamenteel belang voor het onderzoek van vandaag. Hij kreeg de Nobelprijs voor Literatuur in 1902 voor zijn Romeinse Geschiedenis.

Theodor Mommsen kwam uit een familie van predikanten; zijn vader Jens Mommsen was sinds 1821 predikant in Oldesloe in het hertogdom Holstein, waar de oudste zoon Theodor opgroeide samen met vijf broers en zussen. De kinderen onttrokken zich geleidelijk aan het streng christelijke geloof van hun vader, maar Mommsen bleef tot het einde van zijn leven een overtuigd vrijzinnig protestant, met een duidelijke afkeer van het katholicisme. Hoewel het gezin in tamelijk armoedige omstandigheden leefde, wekte Jens Mommsen bij zijn kinderen al vroeg belangstelling voor de antieke klassieken. Na zijn eerste privé-lessen ging Theodor Mommsen vanaf oktober 1834 naar het Christianeum in Altona en begon hij in mei 1838 rechten te studeren aan de universiteit van Kiel. Hier werd hij lid van de broederschap Albertina (tegenwoordig Teutonia), ontmoette in 1839 de later als dichter beroemde rechtenstudent Theodor Storm, deelde een tijdlang een flat met hem en publiceerde samen met hem en zijn jongere broer Tycho Mommsen in 1843 het Liederbuch dreier Freunde (Liedboek van drie vrienden), een gedichtenbundel die door de literaire critici warm werd onthaald. In datzelfde jaar promoveerde hij in Kiel bij Georg Christian Burchardi op het proefschrift Ad legem de scribis et viatoribus et De auctoritate. Hoewel hij eigenlijk jurist was, wijdde hij zich vanaf dat moment bijna uitsluitend aan de oude geschiedenis, die pas rond deze tijd als een aparte discipline ontstond, gebaseerd op zijn studie van het Romeinse recht.

Mommsen streefde naar een academische loopbaan, maar moest eerst de kost verdienen als onderwijzer op twee meisjesinternaten van zijn tantes in Altona. In 1844 ontving hij een Deense reisbeurs (het hertogdom Sleeswijk was een leengoed van Denemarken en stond in personele unie met Denemarken en Holstein) en bezocht eerst Frankrijk en daarna vooral Italië, waar hij zijn studie van Romeinse inscripties begon. Hij nam contact op met het Archeologisch Instituut en plande een verzameling van alle bekende Latijnse inscripties, die, in tegenstelling tot eerdere corpora, gebaseerd zou zijn op het autopsie-principe. Als eerste stap verzamelde Mommsen de inscripties van het toenmalige Koninkrijk Napels.

In 1847 keerde Mommsen terug naar Duitsland, maar voorlopig moest hij weer als leraar aan de slag. Tijdens de maartrevolutie van 1848 werd hij journalist in Rendsburg en verdedigde hij met verve zijn liberale overtuigingen. In de herfst van dat jaar werd hij naar Leipzig geroepen als universitair hoofddocent in de rechten en kon hij eindelijk aan een academische loopbaan beginnen. Hij begon een uitgebreide publicatieactiviteit, maar bleef ook politiek actief, samen met zijn vrienden en collega-professoren Moriz Haupt en Otto Jahn. Wegens hun betrokkenheid bij de Saksische mei-opstand in 1849 werden de drie in 1851 aangeklaagd en uit de universitaire dienst ontslagen.

Nadat hij om politieke redenen zijn hoogleraarschap in Leipzig was kwijtgeraakt, aanvaardde hij een uitnodiging voor de nieuw ingestelde leerstoel Romeins recht aan de universiteit van Zürich. Hier gaf hij les van 29 april 1852 tot 27 augustus 1854. Een lezing die hij in die tijd hield voor het Oudheidkundig Genootschap in Zürich verscheen later in druk onder de titel Die Schweiz in römischer Zeit. In Zürich voelde hij zich echter zeer ongemakkelijk; in een brief klaagde hij over de Zwitsers: “Ze behoren tot de familie van de kikkers, en je moet God danken als ze hoogduits spreken en een servet op tafel leggen”. Hij wilde daarom graag naar Duitsland terugkeren en volgde in 1854 een aanstelling in Breslau, waar hij bevriend raakte met de privé-docent Jacob Bernays. Mommsen hield echter evenmin van Breslau; vooral de studenten stootten hem tegen de borst: “De meesten van hen stinken, ze zijn allemaal lui”. In 1858 ging Mommsens vurigste wens in vervulling: hij werd benoemd tot onderzoeksprofessor aan de Pruisische Academie van Wetenschappen in Berlijn en kreeg in 1861 een leerstoel voor Romeinse oudheid aan de Friedrich Wilhelm Universiteit in Berlijn, waar hij tot 1885 doceerde (een taak die duidelijk op de achtergrond bleef van zijn onderzoeksactiviteiten).

Vanaf dat moment gebruikte Mommsen de telefoontjes die hij kreeg naar andere universiteiten om zijn positie in Berlijn te verbeteren. Hij groeide al snel uit tot een geleerde die internationaal en ver buiten de grenzen van zijn discipline bekendheid genoot. Mommsen was lid van de Royal Saxon Society of Sciences in Leipzig en buitenlands lid van de Royal Academy of Sciences vanaf 1852, honorary fellow van de Royal Society of Edinburgh vanaf 1864, lid van de American Academy of Arts and Sciences vanaf 1872, socio straniero van de Accademia Nazionale dei Lincei in Rome vanaf 1876 en buitenlands lid van de Académie des inscriptions et belles-lettres vanaf 1895. In 1856 verleende de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Greifswald hem zijn eerste eredoctoraat. Reeds in 1877 werd hij verkozen tot erelid van de filosofisch-historische klasse van de Keizerlijke Academie van Wetenschappen in Wenen, en in 1893 werd hij erelid van de Russische Academie van Wetenschappen in Sint-Petersburg.

Mommsen was niet populair bij zijn studenten; hij werd beschouwd als een slechte en imperiale docent. Telkens weer greep hij echter in de benoemingsprocedures in ten gunste van zijn academische studenten en verzekerde hij hen van leerstoelen, bijvoorbeeld in het geval van Otto Seeck en Ulrich Wilckens. Beide keren verloor Karl Julius Beloch, die een meningsverschil had met Mommsen. De meeste leerlingen van Mommsen zijn er nooit in geslaagd uit de schaduw van hun overheersende leraar te treden, vooral omdat hij op de meesten van hen neerkeek als “de jonge impotente”. Andere jongere geleerden en sommige van Mommsen”s leerlingen spanden zich echter bewust in om zich te emanciperen van hun academische leermeester. Van hen is Max Weber de belangrijkste, die Mommsen als zijn enige waardige opvolger beschouwde, maar die zich nog vóór zijn promotie tot de sociologie wendde.

Bij een flatbrand op 12 juli 1880 gingen in de studeerkamer van Mommsen de belangrijkste manuscripten van Jordanes” Geschiedenis van de Goten verloren. Zijn bibliotheek was bijna volledig verwoest. Ook zijn aantekeningen van lezingen, die hij eigenlijk als basis voor een publicatie had willen gebruiken, vielen ten prooi aan de vlammen.

Mommsen werd zeer geëerd voor zijn wetenschappelijke verdiensten (Orde Pour le Mérite voor Wetenschappen en Kunsten 1868, ereburgerschap van Rome). Intussen was hij ook buiten vakkringen wereldberoemd geworden; Mark Twain, bijvoorbeeld, ontmoette hem in 1892 in Berlijn en was diep onder de indruk. Mommsen kreeg de Nobelprijs voor Literatuur in 1902 voor zijn hoofdwerk, Romeinse Geschiedenis. Van het prijzengeld schonk hij 5000 mark aan de magistraat van de toenmalige stad Charlottenburg, die ten goede moest komen aan de volksbibliotheek (1000 mark), de twee gymnasia (elk 1000 mark) en de armen (2000 mark).

Met zijn vrouw Maria Auguste (1832-1907), een dochter van de Leipziger uitgever Karl August Reimer, met wie hij sinds 1854 getrouwd was, kreeg Mommsen 16 kinderen, van wie er twaalf de volwassen leeftijd bereikten. Zijn zoon Konrad was admiraal en vlootcommandant in de Reichsmarine. Tot zijn kleinkinderen behoren de historici Wilhelm Mommsen en Theodor E. Mommsen, de latere president van het Bondsarchief Wolfgang A. Mommsen, de manager en regeringsambtenaar Ernst Wolf Mommsen. De achterkleinkinderen van Theodor Mommsen, Hans Mommsen en Wolfgang J. Mommsen, hebben een beslissende rol gespeeld bij de vormgeving van de historische wetenschap in het naoorlogse Duitsland. Zijn achter-achterkleinzoon Oliver Mommsen maakte carrière als acteur.

Het graf van Mommsen bevindt zich in het Dreifaltigkeitskirchhof II aan de Bergmannstraße in Berlijn-Kreuzberg, als eregraf van de staat Berlijn, in veld M1.

Mommsen schreef meer dan 1500 wetenschappelijke studies en verhandelingen over verschillende onderzoeksthema”s, vooral over de geschiedenis en het rechtssysteem van het Romeinse Rijk van de vroege tijden tot het einde van de Late Oudheid. Zijn beroemdste publicatie is Romeinse Geschiedenis, geschreven aan het begin van zijn carrière. Het verscheen in drie delen van 1854 tot 1856 en beschreef de geschiedenis van Rome tot het einde van de Romeinse Republiek en het bewind van Gaius Iulius Caesar, die Mommsen afschilderde als een briljant staatsman. Mommsen gaf aldus gedurende bijna een eeuw vorm aan het zeer positieve beeld van Caesar in het Duitse onderzoek. In zijn terminologie vergelijkt Mommsen de politieke conflicten, vooral van de late Republiek, met de politieke ontwikkelingen van de 19e eeuw (natiestaat, democratie). Hoewel in vele opzichten verouderd, wordt dit geëngageerde werk beschouwd als een klassieker in de geschiedschrijving, niet in de laatste plaats vanwege zijn literaire kwaliteit.

Mommsen, wiens academische benadering van de oudheid in latere jaren sterk veranderde, heeft nooit een voortzetting van de Romeinse geschiedenis tot in de keizertijd geschreven; alleen afschriften van zijn lezingen over de Romeinse keizergeschiedenis werden gepubliceerd (pas in 1992). In 1885 verscheen een systematisch verslag van de Romeinse provincies in de vroege keizertijd als deel 5 van Roman History.

Zijn driedelige (1871-1888) systematische uiteenzetting van het Romeinse staatsrecht in zijn werk Römisches Staatsrecht is nog steeds van groot belang voor het onderzoek in de oude geschiedenis en de rechtsgeschiedenis. Hij schreef ook een werk over Romeins strafrecht (Römisches Strafrecht, 1899).

Aan de Berlijnse Academie, waar hij van 1874 tot 1895 secretaris was van de Historisch-Filologische Klasse, organiseerde Mommsen talrijke belangrijke wetenschappelijke ondernemingen, met name uitgaven van bronnen. Bovendien oefende hij door nauwe contacten met Friedrich Althoff tijdelijk grote invloed uit op het Pruisische wetenschaps- en universiteitsbeleid.

Corpus Inscriptionum Latinarum

De verzameling van alle bekende oude Latijnse inscripties (Corpus Inscriptionum Latinarum) was reeds aan het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan door Mommsen geconcipieerd, toen hij de inscripties van het Koninkrijk Napels als model bewerkte (1852). Het volledige Corpus Inscriptionum Latinarum zou 16 delen omvatten, waarvan er 15 werden gepubliceerd tijdens Mommsen”s leven, en vijf door Mommsen zelf werden samengesteld. Het uitgangspunt voor de uitgave was, in tegenstelling tot eerdere verzamelingen, het autopsie-principe, waarbij alle overgeleverde inscripties in het origineel werden onderzocht. Voor het project maakte hij niet alleen gebruik van de Pruisische Academie, maar ook van het Koninklijk Pruisisch Archeologisch Instituut, waarvan hij lange tijd de centrale directie vormde. Zo controleerde hij bij de toekenning van reisbeurzen of de vervulling van instituutsfuncties een uitdrukkelijk gewenste epigrafische deeloriëntatie van het instituut. Mommsen had 20 jaar uitgetrokken voor de verwezenlijking van de verzameling oude Latijnse inscripties. Het bestaat echter nog steeds in de 21e eeuw, nu in de Berlijns-Brandenburgse Academie van Wetenschappen.

Verkenning van de Boven-Germaans-Rhaetische Limes

In 1892 begon onder leiding van Mommsen de Reichs-Limeskommission met haar werkzaamheden, die tot doel hadden het precieze verloop en de ligging van de forten van de Opper-Germaans-Rhaetische Limes vast te stellen. De onderzoeksrapporten over de opgravingen vulden veertien delen en worden vandaag de dag nog steeds beschouwd als een uniek pionierswerk in de studie van de Germaans-Romeinse geschiedenis.

Andere uitgaven en onderzoeksondernemingen

Mommsen redigeerde ook de keizerlijke wetverzamelingen Corpus iuris civilis en Codex Theodosianus, die van fundamenteel belang waren voor het Romeinse recht. Bovendien was hij in belangrijke mate betrokken bij de Monumenta Germaniae Historica, waar hij de reeks Auctores antiquissimi oprichtte; onder de laat-antieke Latijnse auteurs die hij zelf bewerkte waren Jordanes (De origine actibusque Getarum) en Hydatius van Aquae Flaviae (Continuatio Chronicorum Hieronymianorum). Daarnaast was er de uitgave van de geschriften van de kerkvaders en talrijke andere ondernemingen. Zo stimuleerde hij, naast het Corpus Inscriptionum Latinarum aan de Berlijnse Academie, twee andere belangrijke onderzoeksprojecten die tot in de 21e eeuw hebben geduurd, namelijk de Griekse Muntkunde en de Prosopographia Imperii Romani.

Het Mommsen-Genootschap, de vereniging van Duitstalige klassieke geleerden, werd later naar Theodor Mommsen genoemd.

Naast zijn academische activiteiten was Mommsen ook politiek actief en hield hij zich o.a. kritisch bezig met antisemitisme, imperialisme en, als tijdgenoot van de revoluties van 18481849, liberalisme.

Mommsen was medeoprichter van de liberale Duitse Vooruitgangspartij in 1861. Van 1863 tot 1866 en van 1873 tot 1879 was hij lid van de Pruisische Landtag, en van 1881 tot 1884 van de Reichstag, eerst voor de Vooruitgangspartij, later voor de Nationale Liberalen, en tenslotte voor de Liberale Bond. Hij hield zich vooral bezig met vraagstukken op het gebied van wetenschap en onderwijsbeleid en genoot een groot gezag: “Toen Mommsen, die als liberaal werd beschouwd en zich verzette tegen imperialisme en antisemitisme, zich uitsprak, was er een grote reactie”. Teleurgesteld over het beleid van het keizerrijk, waarvan hij de toekomst zeer pessimistisch inzag, beval hij de liberalen uiteindelijk aan samen te werken met de sociaal-democraten. In 1881 kwam Mommsen in conflict met Otto von Bismarck over sociaal beleid.

In de zogenaamde Berlijnse antisemitisme-controverse van 18791880 verzette hij zich tegen zijn collega-historicus Heinrich von Treitschke, die de leus “De Joden zijn ons ongeluk” had bedacht en daarmee Jodenhaat in Mommsens ogen respectabel had gemaakt. In 1890 was Mommsen een van de belangrijkste oprichters van de Vereniging voor de Verdediging tegen het Antisemitisme. De Vrije Wetenschappelijke Vereniging verkoos hem tot erelid in 1887.

In Mommsens geboorteplaats Garding werd in 1987 een gedenkteken voor zijn leven en werk opgericht, het Theodor Mommsen-Gedenkteken naast zijn geboortehuis, waarop sinds 1903 een gedenkplaat is aangebracht.

Reeds in de begindagen van het nieuwe medium werden Mommsen”s foto”s in groten getale geproduceerd en de historicus, die duidelijk het belang van de aanwezigheid van de media voor zijn reputatie als geleerde en schrijver had ingezien, zag nauwlettend toe op de publicatie ervan. Een lijst van Mommsen”s talrijke foto”s en xylografieën is opgenomen door Hans Markus von Kaenel.

Tekeningen, etsen en lithografieën met het portret van Mommsen werden gemaakt door talrijke gerenommeerde kunstenaars, waaronder Heinrich Böse (1897-1982), Walter Gramatté (1897-1929), Carl Friedrich Irminger (1813-1863), Louis Jacoby (1828-1918), Meinhard Jacoby (1873-1956), Károly Józsa (1876-1929), Moritz Klinkicht (1849-1932), Arthur Krampf (1864-1950), Wilhelm Krauskopf (1847-1921), Rudolf Lehmann (1819-1905), Ernesto Mancastroppa (1857-1909), Adolf von Menzel (1815-1905), Hans Olde (1855-1917), William Blake Richmond (1842-1921), Gustav Richter (1823-1884), Fritz Schulze (1838-1914), Hans Seydel (1866-1916), Fritz Werner (1827-1908).

Schilderijen met het portret van Mommsen zijn van Willi Becker (1899-1963), Emanuel Grosser (1874-1921), Alphons Hollaender (1845-1923), Ludwig Knaus (1829-1910), Franz von Lenbach (1836-1904), Sabine Lepsius (1864-1942), Hans Schadow (1862-1924), Cesare Tropea (1861-1914), Friedrich Weidig (1859-1933). Daarnaast zijn er historieschilderijen van William Pape (1859-1920) en Anton von Werner (1843-1915).

Portretbustes en beeldjes werden gemaakt door Reinhold Begas (1831-1911), Gustav Heinrich Eberlein (1847-1926), Ferdinand Carl Emmanuel Hartzer (1838-1906), Hermann Rudolf Heidel (180-1865), Meinhard Jacoby, Hans Hugo Lederer (1871-1949), Walter Lobach (1863-1926), Karl Pracht (1866-1917), Fritz Schaper (1841-1919), Maria Schlafhorst (1865-1925), Heinrich Splieth (1877-1929), Joseph Uphues (1850-1911) (Mommsen portret gebruikt om Heinrich von Antwerpen, kroniekschrijver van de Mark Brandenburg, te portretteren, zie hieronder). zie hieronder).

Talrijke medailles en plaquettes met het portret van Mommsen werden ontworpen voor de beroemde geschiedschrijver uit de oudheid, zoals dat ook het geval was voor andere bekende persoonlijkheden.

Gedenkplaten en monumenten werden gemaakt door Adolf Brütt (1855-1939), Johannes Götz (1865-1934), Josef Kowarzik (1860-1911).

Het portret van Mommsen werd ook verspreid op prentbriefkaarten, reclameverzamelaarsplaatjes en postzegels.

Tenslotte was Mommsen ook het onderwerp van karikaturen.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Berlijnse universiteit, op 1 november 1909, de sterfdag van Mommsen, werd het door Adolf Brütt in Weimar gemaakte zittende schilderij onthuld.

De Berlijnse beeldhouwer Heinrich Splieth maakte een buste van Mommsen die, in brons gegoten, als monument in Garding op een sokkel werd geplaatst. Hij werd in 2001 gestolen en is sindsdien niet meer teruggevonden. De buste van Mommsen, die bezoekers van de stad tegenwoordig op het marktplein in Garding kunnen zien, is een afgietsel van een buste van de Berlijnse beeldhouwer Karl Pracht.

In de Mommsen-apotheek in Berlijn-Charlottenburg, die niet meer bestaat, stond een afgietsel van de marmeren buste van Mommsen, die de beeldhouwer Ferdinand Hartzer in 1905 had gemaakt voor de Galerij van Berlijnse Professoren van de Friedrich Wilhelms Universiteit.

In verschillende plaatsen zijn straten naar Mommsen genoemd. Hetzelfde geldt voor scholen. De filmserie Die Lümmel von der ersten Bank speelt zich af op een fictief gymnasium van Mommsen in Baden-Baden. In Berlijn draagt het Mommsen Stadion zijn naam. Er was ook een Mommsen-gymnasium geopend in 1903 in de Wormser Straße in Berlijn-Charlottenburg, dat na de oorlog werd samengevoegd met het Kaiserin-Augusta-Gymnasium, het huidige Heinz-Berggruen-Gymnasium. Mommsen heeft voor zijn dood een schenking gedaan aan de lerarenbibliotheek. Het gymnasium Theodor-Mommsen-Schule in Bad Oldesloe, waar hij opgroeide, is naar hem genoemd.

Zeer waarschijnlijk op basis van de fysionomie van de tachtigjarige Mommsen ontwierp de beeldhouwer Joseph Uphues de figuur van de Brandenburgse kanunnik en historiograaf Heinrich von Antwerpen, die in de 12e en 13e eeuw actief was; volgens Uta Lehnert is de gelijkenis in elk geval “waarschijnlijk niet toevallig”. De buste was een secundaire figuur in monumentengroep 3 met het centrale standbeeld voor Otto II in de Berlijnse Siegesallee en werd onthuld op 22 maart 1899.

Op 1 mei 2003 kreeg een asteroïde de naam van Theodor Mommsen: (52293) Mommsen.

Op 1 december 2017 werd een Berlijnse gedenkplaat onthuld bij zijn voormalige woonplaats, Berlin-Charlottenburg, Marchstraße 8 (tegenwoordig: Straße des 17. Juni 152).

Mommsen werd intensief geëerd door de portretpenningen die tijdens zijn leven en postuum werden vervaardigd en die op grote schaal werden verspreid onder de hedendaagse hoogopgeleide burgerij van de late 19e en vroege 20e eeuw.

Ter gelegenheid van zijn 200e verjaardag heeft Deutsche Post AG op 2 november 2017 een speciale postzegel uitgegeven met een nominale waarde van 190 eurocent. Het ontwerp is van de hand van grafisch kunstenaar Julia Warbanow uit Berlijn.

In 1926 werd het plantengeslacht Mommsenia Urb. & Ekman uit de familie Melastomataceae werd naar hem genoemd.

Bronnen

  1. Theodor Mommsen
  2. Theodor Mommsen
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.