Sully Prudhomme

Samenvatting

Sully Prudhomme, geboren René François Armand Prudhomme (geboren 16 maart 1839 in Parijs, overleden 6 september 1907 in Châtenay-Malabry) – Frans dichter, aanvankelijk vertegenwoordiger van het Parnassianisme; auteur van filosofische gedichten. De allereerste winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur (1901). Volgens de motivering van het Nobelcomité kreeg hij deze voor “een voortreffelijke poëtische prestatie, vooral wegens idealisme, artistieke uitmuntendheid en een ongewone combinatie van spiritualiteit en intellect”.

René Armand François Prudhomme, bekend onder zijn pseudoniem Sully Prudhomme (vroegere spelling Sully-Prudhomme), werd als tweede kind geboren in een arm burgerlijk gezin. Zijn vader, klerk in een handelsmaatschappij, had om financiële redenen lang gewacht met zijn huwelijk met Jeanne Clotilde Caillat, een bescheiden en diepgelovig meisje uit Lyon. Zij trouwden na een verloving van tien jaar in 1835. Zijn vader stierf aan meningitis toen René twee jaar oud was. Clotilde, vrijwel berooid, trok in bij haar zoon in het huis van zijn broer en zus. Gedrieën zorgden zij ervoor dat de moeilijke gezinssituatie geen invloed had op de opvoeding en het onderwijs van de jongen.

Prudhomme begon zijn opleiding aan het prestigieuze Bonaparte Lyceum. In die tijd was hij vooral geïnteresseerd in wiskunde en klassieke filologie. Na een dubbel baccalaureaat, in natuurwetenschappen en in letteren, nam hij een baan aan als leraar biologie in de Bourgondische stad Le Creusot, in de metaalfabriek van de gebroeders Schneider. Hij wilde ingenieur worden, maar moest zijn studie aan de polytechnische school staken omdat hij aan een chronische oogziekte leed. In die tijd maakte hij kennis met het verblindende ritualisme van het katholicisme en wilde hij zelfs toetreden tot de Dominicaanse orde. Hij raakte echter al snel gefascineerd door de filosofie, met name door de concepten van Immanuel Kant. Hij bleef zijn hele leven trouw aan deze nieuwe passie.

Om in zijn levensonderhoud te voorzien werkte hij op een notariskantoor en schreef zich vervolgens in aan de rechtenfaculteit in Parijs, waar hij in contact kwam met een groep jonge humanisten die verenigd waren in de Discussieclub La Bruyère (Conférence La Bruyère). In het huishoudelijk reglement van de club stond in het eerste punt dat tijdens de bijeenkomsten “de meest uiteenlopende vraagstukken op het gebied van literatuur, geschiedenis, kunst en filosofie moesten worden onderzocht en overwogen”. Het was daar dat Prudhomme voor het eerst de gelegenheid had om zijn poëtische juvenilia en vertalingen van de elegiacs van Tibullus aan het publiek voor te stellen. In die tijd wakkerde de Poolse Januariopstand, die de jonge dichter met twee gedichten herdacht, hevige discussies aan in de studentenkringen. Het eerste, Le gué (De doorwaadbare plaats), roemt de geduchte moed van een oude commandant van de Scythers; het tweede, Choeur polonais (Pools koor), roept op tot een nationale bevrijdingsstrijd, zelfs ten koste van de dood. Sully Prudhomme publiceerde zijn gedicht voor het eerst in 1863, in de Revue Nationale et Étrangère. Dit werk – L”art (Kunst) – was de voorbode van alles wat het belangrijkste in zijn oeuvre zou worden. In klassieke Wesification-vorm heeft de dichter zijn respect voor de oudheid, zijn adoratie voor de filosofie (in dit geval Hegel) en zijn bewondering voor de natuur erin verwerkt.

Prudhomme sprak altijd op uiterst discrete wijze over zijn ongelukkige liefde uit zijn jeugd, hoogstwaarschijnlijk met zijn neef. Het enige wat we weten is dat hij na de emotionele teleurstelling besloot om voor de rest van zijn leven vrijgezel te blijven en nooit meer van gedachten veranderde.

Prudhomme publiceerde zijn eerste boek in 1865, een tweedelige bundel getiteld Stances et poèmes (de Stances – het gedeelte Stances is onderverdeeld in: La vie intérieure – Het innerlijke leven, Jeunes filles – Meisjes, Femmes – Vrouwen, Mélanges – Verscheidenheden). Dit was ook het moment waarop hij zichzelf voor het eerst ondertekende als Sully, als eerbetoon aan zijn voortijdig overleden vader, die ook zo heette. De gedichten werden enthousiast ontvangen. Een sympathieke recensie werd geschreven door Sainte-Beuve, de meest invloedrijke criticus van die tijd. In deze bundel duiken thema”s op die in het hele oeuvre van de dichter voorkomen: ongelukkige liefde, broosheid van gevoelens, vergankelijkheid (Les berceaux – Wiegen, Les yeux – Ogen, Séparation – Scheiding). Verwijzingen naar de wereld van de antieke cultuur waren eveneens evident (Printemps oublié – Vergeten lente, Naissance de Vénus – Geboorte van Venus, Hermaphrodite – Hermafrodiet). Bijzonder populair was De gebroken vaas (Le vase brisé), die op alle poëzie-avonden werd voorgedragen. Het raakte zo in zwang dat de auteur er na verloop van tijd zelf met duidelijk ongeduld over begon te spreken. Dit treffende gedicht, waarin een onrechtvaardig hart wordt vergeleken met een vaas die door de slag van een waaier wordt vernield, is een van zijn weinige werken die niet in vergetelheid is geraakt en wordt geciteerd in hedendaagse bloemlezingen.

Van meet af aan werd de dichter geassocieerd met de Parnassiaanse beweging onder leiding van Leconte de Lisle. De theoretische uitgangspunten van deze groep (o.a. het idee van kunst om de kunst, de cultus van de zuivere schoonheid, de terughoudendheid van de emoties, de objectiviteit van de beschrijving en het formele meesterschap) kwamen slechts gedeeltelijk overeen met de teksten van Sully Prudhomme. Hij stond dicht bij klassieke modellen, en zorgde voor de elegantie van zijn rijmen en verzen. Niettemin was de sterk uitgesproken, soms zelfs sentimentele emotionaliteit van zijn stijl in strijd met het voorschrift van onbewogenheid en rationele afstandelijkheid. Niettemin werden in het eerste deel van de bloemlezing Le Parnasse contemporain (De moderne Parnassus), die in 1866 in achttien delen werd gepubliceerd, Prudhomme”s gedichten opgenomen naast werken van Leconte de Lisle, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Auguste de Villiers de L”Isle-Adam, Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé. De dichter zelf maakte duidelijk dat hij dicht bij Leconte de Lisle stond, maar niet bij de ideeën van diens stroming, en dat hij liever geen Parnassiaan genoemd wilde worden. Hij stak echter zijn genegenheid voor het elegante en sensuele werk van Alfred de Musset niet onder stoelen of banken.

In 1866 reisde hij naar Italië met zijn vriend, de dichter Georges Lafenestre. Hij bezocht onder meer Rome, Turijn en Parma en maakte kennis met meesterwerken uit de oude kunst en de renaissance. Het resultaat van deze reis was het poëtische reisverslag Croquis italiens (1868), bestaande uit 15 gedichten.

Het respect voor de traditie kwam vooral tot uiting in een andere geprezen bundel, Les épreuves (1866), ditmaal uitsluitend samengesteld uit sonnetten. Ook hier beperkten de vormvereisten op geen enkele manier de expressieve emotie. Zijn latere gedichten, vooral die uit de bundel Les solitudes (1869), blijven de onbevangen lyriek en melancholie van de dichter vertonen, en beschrijven verschillende teleurstellingen, vluchtige stemmingen en onbeantwoorde gevoelens (Déclin d”amour – Twilight of Love, Passion malheureuse – Unhappy Passion, La reine du bal – Queen of the Ball). Maar zijn werken bevatten ook steeds meer filosofische overpeinzingen en ontologische beschouwingen (Prière au printemps – Een gebed tot de lente, La pensée – Gedachte, Dernière solitude – De laatste eenzaamheid).

Een bewijs van zijn blijvende bewondering voor de cultuur van de oudheid was de publicatie van een veelgeprezen versvertaling van het eerste boek van De rerum natura van Lucretius, die Prudhomme voorafging met een uitvoerige inleiding (1869). De evolutie van de interesses van de dichter werd waarschijnlijk ook beïnvloed door zijn toenemende gezondheidsproblemen en de mentale schok die hij begin 1870 doormaakte, toen zijn moeder binnen een maand overleed, evenals zijn oom en tante, bij wie hij was opgevoed.

Een andere pijnlijke ervaring, en tegelijk een bron van inspiratie, was het uitbreken van de Frans-Pruisische oorlog (1870), waaraan hij deelnam nadat hij zich vrijwillig bij het 13de Bataljon van de Mobiele Garde had aangesloten. De fatale omstandigheden tijdens het beleg van Parijs spanden de toch al broze kracht van de dichter aan, die eindigde met een zware beroerte en bijna volledige verlamming van de benen. Hij wijdde de patriottische Impressions de la guerre (1872) en enkele gedichten uit de bundel Le prisme (1886) aan de realiteit van de oorlog. Les destins (1872), op zijn beurt, was de voorbode van zijn latere poëtisch-filosofische beschouwingen. Sully Prudhomme portretteerde in dit gedicht een manicheïstisch duel tussen het genie van het goede en het genie van het kwade, samengevat door de uitspraak: “Niets is goed of slecht. Alles is rationeel”. Hij benadrukte duidelijk dat goed en kwaad niet los van elkaar kunnen bestaan, omdat zij elkaar conditioneren, en de verdwijning van het ene zal de vernietiging van het andere met zich meebrengen. Het gedicht zou worden gekenmerkt door een onweerstaanbare logica en absolute objectiviteit, maar critici vonden de gebruikte antropomorfisering nogal naïef, en het geheel ontaardde in een droog betoog.

Persoonlijke bekentenissen, een notitie over privacy en een lyrisch verslag van gemoedstoestanden verschenen voor het laatst in de bundel Les vaines tendresses (1875). Uniek in het werk van deze dichter is dat twijfel soms omslaat in aan nihilisme grenzende wanhoop, en dat veel werken op een toon van overweldigend, Schopenhaueriaans pessimisme blijven steken (Ce qui dure – Dat wat blijft bestaan, Les infidèles – De ongelovigen, Trop tard – Te laat).

Sully Prudhomme noteerde in zijn dagboek: “Ben ik een dichter? Of misschien een filosoof? Ik dank God dat hij mij invaliditeit heeft bespaard door mij slechts het een of het ander te maken. Dankzij de filosofie kan ik mij in bodemloze afgronden storten, dankzij de poëzie voel ik in afgronden de verschrikking van de oneindigheid en de verrukking van de levende natuur”. Zijn belangstelling ging ook uit naar de laatste ontdekkingen in de natuurkunde en de natuurwetenschappen. In zijn gedicht Le Zénith (1876), dat door sommige critici als een meesterwerk wordt beschouwd, bracht hij hulde aan de moed van drie ballonvaarders die op 15 april 1875 op een hoogte van meer dan achtduizend meter wolken wilden observeren. De vlucht eindigde tragisch: toen de ballon terugkeerde op aarde, waren de twee waaghalzen al dood. Voor Prudhomme werd deze gebeurtenis een voorwendsel om na te denken over de onstuitbare ontwikkeling van de beschaving, en de conclusies van het werk verwezen naar de positivistische ideeën van Auguste Comte.

Zijn filosofische beschouwingen zouden worden samengevat in uitgebreide didactische gedichten: La justice (1878) over morele en sociale vraagstukken en Le bonheur (1888) over de zoektocht naar liefde, kennis en vervulling. Beide werden als langdradig, overladen met perifrases en nogal oppervlakkig beschouwd. La justice is een gedicht in tien liederen met een proloog en een epiloog. De protagonist vraagt zich af of het menselijk hart het ultieme orakel kan zijn op het gebied van rechtvaardigheid en concludeert dat “rechtvaardigheid liefde is, geleid door verlichting”. Le bonheur daarentegen is een verhaal over geliefden die op een gevleugelde draak door het land van schoonheid en genot reizen. Deze reis werd een voorwendsel om verschillende concepten van “oorzaak en betekenis van de wereld” te presenteren, van Plato en Socrates, via Bacon en Descartes, tot Voltaire en Hegel.

Na deze successen stopte Sully Prudhomme met het schrijven van gedichten. De enige uitzondering was het gelegenheidsgedicht La nymphe des bois de Versailles (De nimf van het bos van Versailles, 1896), dat Sarah Bernhardt voordroeg in aanwezigheid van Alexandra Fjodorovna, de laatste Tsarina van Rusland. Hij bleef veel creëren, maar hij was alleen geïnteresseerd in het analyseren van gedetailleerde kwesties met betrekking tot filosofie, sociologie en esthetiek. In zijn artikelen en essays behandelde hij onder meer de uitdrukkingsmiddelen in de schone kunsten, de beginselen van de verzenkunst, de psychologie van de vrije wil, Aristoteles” concept van opzettelijke oorzakelijkheid, en de veronderstelde oorsprong van het leven op aarde. Hij droeg ook bij tot actuele debatten, bijvoorbeeld door te protesteren tegen de bouw van de Eiffeltoren. Hij was ook een van de eerste verdedigers van Alfred Dreyfus. Hij steunde vaak jonge schrijvers met zijn gezag en schreef voorwoorden voor hun werken. Onder anderen Auguste Dorchain (La jeunesse pensive – De nadenkende jeugd), Maurice Couyba (Nouvelles chansons – Nieuwe liederen) en Lya Berger (Réalités et rêves – Werkelijkheden en dromen) werden op deze wijze gehuldigd. In zijn omvangrijke Testament poétique (1901) verklaarde hij zich trouw aan de klassieke poëzie, terwijl hij zich afzijdig hield van alle uitingen van symbolisme en decadentie. Een reeks artikelen over Pascal bereikte in 1905 zijn hoogtepunt met de verhandeling La vraie religion selon Pascal. Hij was zijn hele leven gefascineerd door deze filosoof. Al in 1862, merkte hij op: “Ik bewonder je, Pascal, je bent van mij! Ik dring tot je door, alsof ik met je gedachten meedenk. Die grootmoedige droefheid van jou, diep als een nacht vol verre flitsen! Wees mijn meester! Neem me op!”

Sully Prudhomme werd in 1881 verkozen tot lid van de Franse Academie, en in 1895 werd hem als Grootofficier het Legioen van Eer toegekend. Hij werd beschouwd als een van de officiële dichters van de Derde Republiek. Hij werd ook vereeuwigd in een groot groepsportret door Paul Chabas U Alphonse Lemerre, in Ville d”Avray, voor het eerst gepresenteerd op de Salon in 1895. Dit schilderij was het initiatief van Alphonse Lemerre, de uitgever van alle werken van Sully Prudhomme, en naast de dichter zelf komen o.a. Leconte de Lisle, Léon Dierx, Alphonse Daudet, Jules Breton, José-María de Heredia, Georges Lafenestre, François Coppée en Marcel Prévost aan bod.

Op 10 december 1901 werd bekendgemaakt dat Sully Prudhomme de allereerste winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur was geworden. Het besluit van het Nobelcomité wekte algemene ontsteltenis op en leidde tot veel kritiek, omdat men eerder verwachtte dat deze eer naar Leo Tolstoj zou gaan. Een groep verontwaardigde Zweedse schrijvers en critici (waaronder Selma Lagerlöf en August Strindberg) stuurde een open verontschuldigingsbrief aan de Russische auteur, waarin zij zich categorisch distantieerden van het besluit van het comité. De zieke dichter kon de prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen. De Franse minister nam het namens hem aan. Prudhomme gebruikte het grootste deel van het geld dat hij ontving om een prijs voor beginnende dichters te financieren, die jaarlijks werd uitgereikt door de Vereniging van Franse Schrijvers. In 1902 richtte hij samen met José-María de Heredia en Léon Dierx het Genootschap van Franse Dichters op.

Sully Prudhomme bracht de laatste jaren van zijn leven door in zijn villa in Châtenay-Malabry, vechtend tegen een voortschrijdende verlamming en steeds heviger aanvallen van pijn onderdrukkend met morfine. Hij overleed op 6 september 1907. Hij werd begraven op het Père-Lachaise kerkhof. Hij benoemde zijn neef, de schilder en affichekunstenaar Henry Gerbault, tot zijn erfgenaam. Na de dood van de dichter werd de vijfdelige bundel Épaves (1908) gepubliceerd, waarin alle hoofdthema”s van zijn werk nog eens de revue passeerden: fascinatie voor de antieke cultuur (La Vénus de Milo – De Venus van Milo, La jacinthe – Hyacint, À la Grèce – Naar Griekenland), aanbidding van wetenschap en filosofie (Descartes, Science et charité – Wetenschap en liefdadigheid, Après la lecture de Kant – Na het lezen van Kant) en de melancholie van de vergankelijkheid (Amour d”enfance – Kinderliefde, Sereine vengeance – Serene wraak, Deuil de cœur – Rouw om het hart). In deze bundel zijn ook sonnetten opgenomen met als protagonisten de bewonderde kunstenaars Alfred de Vigny, Théodore de Banville en André Chénier. Het Journal intime, bijgehouden tussen 1862 en 1869, werd ook postuum gepubliceerd.

Sully Prudhomme”s roem ging snel voorbij. Tijdens de Symbolistische periode werd hij beschouwd als een onbekwaam dichter. In hedendaagse literaire compendia wordt hij vaak alleen genoemd, en sommige bloemlezers geven ironisch commentaar op zijn werk. Niettemin hebben de critici ook de neiging de nadruk te leggen op de psychologische waarheid van zijn werken en op hun typische formele precisie. Marcel Pagnol citeerde in zijn toneelstuk César (1936), dat deel uitmaakt van La trilogie marseillaise, een fragment uit het gedicht Le dernier adieu (Het laatste vaarwel), waarbij hij het citaat laat voorafgaan door een uitspraak van een van de personages: “Hij is een groot schrijver, een groot dichter die op dit moment voor gek wordt uitgemaakt”. Eugène Ionesco noemde ook de naam van de dichter en de laatste regel van De gebroken vaas in een reeks absurde woordspelingen waarmee De kale zangeres eindigt. De verzamelde poëzie van Sully Prudhomme werd gepubliceerd in 6 delen (1877-1908), de prozawerken in 3 delen (1898-1908). De eerste postzegel met zijn beeltenis werd in 2007 in Frankrijk uitgegeven.

De melodieuze poëzie van Sully Prudhomme, vooral uit zijn vroege periode, heeft vele componisten geïnspireerd. Muziek voor zijn gedichten werd geschreven door, onder andere:

Verzamelde gedichten en gedichten

Een selectie van de werken van Sully Prudhomme is niet in Polen gepubliceerd. Zijn gedichten werden vertaald door, onder andere: Jadwiga Dackiewicz, Seweryna Duchińska, Gabriel Karski, Maria Konopnicka, Antoni Lange, Bronisława Ostrowska, Zenon Przesmycki en Maria Szembekowa. Sommige teksten zijn gepubliceerd in bloemlezingen en monografieën:

Artikelen en essays

Bronnen

  1. Sully Prudhomme
  2. Sully Prudhomme
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.