Pedro Álvares Cabral

Samenvatting

Pedro Álvares Cabral (Belmonte, 1467 of 1468 – Santarém, ca. 1520) was een Portugees edelman, militair bevelhebber, zeevaarder en ontdekkingsreiziger, die wordt beschouwd als de ontdekker van Brazilië. Hij voerde een belangrijke verkenning uit van de noordoostkust van Zuid-Amerika en claimde deze voor Portugal. Hoewel details over Cabral”s leven schaars zijn, is het bekend dat hij uit een adellijke familie uit het binnenland stamde en een goede formele opleiding kreeg.

Hij werd aangesteld om in 1500 een expeditie naar India te leiden, waarbij de door Vasco da Gama nieuw geopende route om Afrika heen werd gevolgd. Het doel van deze onderneming was terug te keren met waardevolle specerijen en handelsbetrekkingen aan te knopen in India – om het monopolie op de specerijenhandel, dat toen in handen was van Arabische, Turkse en Italiaanse handelaars, te omzeilen. Vervolgens verwijderde zijn vloot van 13 schepen zich ver van de Afrikaanse kust, misschien opzettelijk, en landde op wat hij aanvankelijk dacht dat een groot eiland was, dat hij Vera Cruz (Ware Kruis) noemde en waarnaar Pero Vaz de Caminha verwijst. Hij verkende de kustlijn en besefte dat de grote landmassa waarschijnlijk een continent was, en stuurde vervolgens een schip om koning Manuel I op de hoogte te brengen van de ontdekking van het land. Aangezien het nieuwe gebied volgens het Verdrag van Tordesillas binnen het Portugese halfrond viel, eiste hij het op voor de Portugese kroon. Hij was in Zuid-Amerika aangeland, en het land dat hij voor het Koninkrijk Portugal had opgeëist zou later Brazilië worden. De vloot vulde haar voorraden aan en voer verder oostwaarts, om de reis naar Indië te hervatten.

Tijdens diezelfde expeditie veroorzaakte een storm in de Zuid-Atlantische Oceaan het verlies van zeven schepen; de overblijvende zes schepen kwamen uiteindelijk terecht in het Kanaal van Mozambique alvorens door te varen naar Calicut, India. Cabral had aanvankelijk succes bij de onderhandelingen over de handelsrechten voor specerijen, maar Arabische handelaars zagen de Portugese handel als een bedreiging voor hun monopolie en lokten een islamitische en hindoeïstische aanval uit op de Portugese entrepôt. De Portugezen leden verschillende slachtoffers en hun installaties werden vernietigd. Cabral nam wraak voor de aanval door de Arabische vloot te plunderen en in brand te steken en bombardeerde vervolgens de stad als vergelding voor het onvermogen van zijn heerser om uit te leggen wat er was gebeurd. Vanuit Calicut ging de expeditie naar Cochin, een andere Indiase stadstaat, waar Cabral bevriend raakte met de heerser en zijn schepen vollaadde met begeerde specerijen alvorens naar Europa terug te keren. Ondanks het verlies van mensenlevens en schepen werd Cabral”s reis na zijn terugkeer in Portugal als een succes beschouwd. De buitengewone winsten uit de verkoop van de specerijen versterkten de financiën van de Portugese Kroon en hielpen bij het leggen van de grondslagen van een Portugees Rijk, dat zich zou uitstrekken van de Amerika”s tot het Verre Oosten.

Cabral werd later gepasseerd toen een nieuwe vloot werd samengesteld om een sterkere aanwezigheid in India te vestigen, mogelijk als gevolg van een meningsverschil met Manuel I. Nadat hij de voorkeur van de koning had verloren, trok hij zich terug uit het openbare leven, en er zijn weinig verslagen over het laatste deel van zijn leven. Zijn verwezenlijkingen raakten meer dan 300 jaar in de vergetelheid. Enkele decennia na de onafhankelijkheid van Brazilië van Portugal in de 19e eeuw begon de reputatie van Cabral te worden gerehabiliteerd door keizer Pedro II van Brazilië. Sindsdien hebben historici gedebatteerd over de vraag of Cabral de ontdekker van Brazilië was en of de ontdekking toevallig of opzettelijk was. De eerste twijfel werd opgelost door de vaststelling dat de weinige oppervlakkige ontmoetingen door ontdekkingsreizigers vóór hem nauwelijks werden opgemerkt en niets bijdroegen tot de toekomstige ontwikkeling en geschiedenis van het land dat Brazilië zou worden, de enige natie in de Amerika”s waar de officiële taal Portugees is. Wat de tweede vraag betreft, is er geen definitieve consensus tot stand gekomen en de hypothese van opzettelijke ontdekking ontbeert solide bewijsmateriaal. Hoewel zijn prestige werd overschaduwd door de roem van andere ontdekkingsreizigers uit die tijd, wordt Cabral vandaag de dag toch beschouwd als een van de belangrijkste persoonlijkheden uit het tijdperk van de ontdekkingen.

Vroege jaren

Geboren in Belmonte en opgevoed als lid van de Portugese adel, werd Cabral in 1479, toen hij ongeveer 12 jaar oud was, naar het hof van koning Afonso V gestuurd. Hij werd opgeleid in de humaniora en getraind om te vechten en de wapens op te nemen. Hij was ongeveer 17 jaar oud op 30 juni 1484, toen hij door koning João II tot moço fidalgo werd benoemd (een minder belangrijke titel die gewoonlijk aan jonge edellieden wordt verleend).

Gegevens over zijn daden vóór 1500 zijn uiterst onvolledig, maar het is mogelijk dat Cabral door Noord-Afrika heeft getoerd, zoals zijn voorouders hadden gedaan en ook door andere jonge edellieden van zijn tijd werd gedaan. Koning Manuel I, die twee jaar eerder de troon had bestegen, verleende hem op 12 april 1497 een jaarlijkse toelage van 30.000 reals. Tegelijkertijd ontving hij van de Raad van de Koning de titel van edelman en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Christus. Er is geen afbeelding of gedetailleerde fysieke beschrijving van Cabral uit zijn tijd. Het is bekend dat hij sterk was en zijn vader evenaarde in lengte (1,90 meter). Cabral”s karakter is beschreven als beschaafd, hoffelijk, edelmoedig, tolerant tegenover vijanden, en zeer begaan met het respect dat zijn adel en positie naar zijn gevoel vereisten.

Ontdekking van Brazilië

Op 15 februari 1500 werd Cabral benoemd tot kapitein-generaal van een expeditie naar India. Het was in die tijd de gewoonte van de Portugese Kroon om edelen aan te stellen als bevelhebbers van militaire en maritieme expedities, ongeacht hun ervaring of beroepsbekwaamheid. Dit was het geval met de kapiteins van de schepen onder bevel van Cabral – de meesten waren edelen zoals hijzelf. Deze praktijk was riskant, omdat het gezag in handen kon vallen van zeer onbekwame en onbekwame mensen, maar ook in handen van getalenteerde leiders als Afonso de Albuquerque of João de Castro.

Weinig details over de criteria die de Portugese regering hanteerde om Cabral te kiezen als hoofd van de expeditie naar India hebben de tijd overleefd. In het koninklijk besluit waarbij hij tot kapitein-majoor werd benoemd, worden als redenen “verdiensten en diensten” genoemd. Er is verder niets bekend over deze kwalificaties. Volgens de historicus William Greenlee kende koning Manuel I hem “ongetwijfeld goed aan het hof”. Dit, samen met “de rol van de familie Cabral, hun onbetwistbare loyaliteit aan de Kroon, Cabral”s persoonlijke voorkomen en de bekwaamheid die hij aan het hof en in de raad had getoond, waren belangrijke factoren”. Ook de invloed van twee van zijn broers, die deel uitmaakten van de raad van de koning, kan in zijn voordeel zijn geweest. Gezien de politieke intriges aan het hof kan Cabral deel hebben uitgemaakt van een factie die voorstander was van zijn benoeming. Historicus Malyn Newitt is het eens met het idee van een soort verborgen manoeuvre en zegt dat Cabral”s keuze “een doelbewuste poging was om de belangen van rivaliserende facties van de adellijke families in evenwicht te brengen, aangezien hij geen andere kwaliteiten voor de aanbeveling schijnt te hebben bezeten en geen ervaring schijnt te hebben met het leiden van grote expedities”.

Cabral werd het militaire hoofd van de expeditie, terwijl meer ervaren navigatoren aan de expeditie werden toegewezen om hem te helpen in maritieme zaken. De belangrijkste onder hen waren Bartolomeu Dias, Diogo Dias en Nicolau Coelho. Deze navigatoren zouden, samen met de andere kapiteins, het bevel voeren over 13 schepen. Van dit contingent waren er 700 soldaten, hoewel de meesten gewone burgers waren die geen eerdere gevechtstraining of -ervaring hadden gehad.

De vloot had twee divisies. Het eerste bestond uit negen schepen en twee karvelen en voer naar Calicut, in India, met het doel handelsbetrekkingen aan te knopen en een handelspost op te richten. De tweede divisie, bestaande uit één schip en één karveel, vertrok vanuit de haven van Sofala, in het huidige Mozambique. Als beloning voor het leiden van de vloot had Cabral recht op 10.000 cruzados (oude Portugese munt gelijk aan ongeveer 35 kg goud) en het recht om op eigen kosten 30 ton peper te kopen om terug naar Europa te vervoeren. De peper kon vervolgens belastingvrij aan de Portugese Kroon worden doorverkocht. Hij mocht ook 10 kisten van elk ander soort specerij vrij van rechten invoeren. Hoewel de reis uiterst gevaarlijk was, had Cabral het vooruitzicht een zeer rijk man te worden als hij met de lading veilig naar Portugal zou terugkeren. Specerijen waren in die tijd zeldzaam in Europa en er was veel vraag naar.

Een eerdere vloot was de eerste die India bereikte door Afrika te omzeilen. Die expeditie werd geleid door Vasco da Gama en keerde in 1499 terug naar Portugal. Decennia lang had Portugal gezocht naar een alternatieve route naar het Oosten die de Middellandse Zee, die toen onder controle stond van de Italiaanse maritieme republieken en het Ottomaanse Rijk, uitsloot. Het expansionisme van Portugal zou eerst leiden tot een route naar India en vervolgens tot kolonisatie over de hele wereld. De wens om het katholieke christendom te verspreiden in heidense landen was een andere factor die de verkenning motiveerde. Er bestond ook een lange traditie van oorlogsvoering tegen de Moslims, afgeleid van de strijd tegen de Moren tijdens de opbouw van de Portugese natie. De strijd breidde zich eerst uit naar Noord-Afrika en uiteindelijk naar het Indiase subcontinent. Een bijkomende ambitie die de ontdekkingsreizigers motiveerde was de zoektocht naar de mythische Preste João – een machtige christelijke koning met wie een alliantie kon worden gesmeed tegen de Islam. Tenslotte streefde de Portugese Kroon naar een aandeel in de lucratieve slaven- en goudhandel in West-Afrika en in de specerijenhandel vanuit India.

De vloot, onder bevel van Cabral, die toen 32-33 jaar oud was, vertrok op 9 maart 1500 om 12 uur uit Lissabon. De vorige dag had de bemanning een openbaar afscheid gekregen met een mis en vieringen, bijgewoond door de koning, het hof en een enorme menigte. In de ochtend van 14 maart passeerde de vloot Gran Canaria, het grootste eiland van de Canarische Eilanden. Vervolgens zette het koers naar Kaapverdië, een Portugese kolonie op de westkust van Afrika, die het op 22 maart bereikte. De volgende dag is een schip van 150 man onder bevel van Vasco de Ataide spoorloos verdwenen. De vloot stak op 9 april de evenaar over en voer naar het westen, zo ver mogelijk van het Afrikaanse continent vandaan, met behulp van een navigatietechniek die bekend staat als de zeeronde. De zeelieden zagen op 21 april zeewier, waardoor zij dachten dat zij dicht bij de kust waren. Zij kregen gelijk de volgende middag, woensdag 22 april 1500, toen de vloot voor anker ging bij wat Cabral de Pascoal-berg noemde (omdat het Paasweek was). De berg is gelegen aan wat nu de noordoostkust van Brazilië is.

De Portugezen ontdekten de aanwezigheid van bewoners op de kust, en de kapiteins van alle schepen verzamelden zich op 23 april aan boord van Cabral”s schip. Cabral stuurde Nicolau Coelho, een kapitein die met Vasco da Gama naar India was gereisd, van boord om contact te leggen. Hij zette voet aan land en wisselde geschenken uit met de inboorlingen. Nadat Coelho was teruggekeerd, gaf Cabral de vloot opdracht naar het noorden te trekken, waar zij na een reis van 65 km op 24 april voor anker gingen op de plaats die de kapitein-majoor Porto Seguro noemde. De plaats was een natuurlijke haven, en Afonso Lopes (de loods van het hoofdschip) bracht twee Indianen aan boord om met Cabral te praten.

Net als bij het eerste contact verliep de ontmoeting vriendschappelijk en Cabral bood de inboorlingen geschenken aan. De bewoners waren jager-verzamelaars uit het stenen tijdperk, aan wie de Europeanen het algemene etiket “Indianen” zouden toekennen. De mannen verzamelden voedsel door te jagen en te vissen, terwijl de vrouwen zich bezighielden met kleinschalige landbouw. Ze waren verdeeld in talrijke rivaliserende stammen. De stam die Cabral tegenkwam, waren de Tupiniquim. Sommigen van hen waren nomadisch, anderen sedentair – zij hadden kennis van vuur, maar niet van metalen. Een paar stammen deden aan kannibalisme. Op 26 april (Paaszondag), toen er steeds meer nieuwsgierige inboorlingen verschenen, gaf Cabral zijn mannen opdracht een altaar op het land te bouwen, waar een katholieke mis werd opgedragen door Henrique de Coimbra – de eerste die werd opgedragen op het grondgebied van wat later Brazilië zou worden.

De indianen kregen wijn aangeboden, die ze niet lustten. De Portugezen wisten nauwelijks dat zij te maken hadden met een volk dat kon bogen op een enorme kennis van gefermenteerde alcoholische dranken, die het verkreeg uit wortels, knollen, schors, zaden en vruchten, die samen meer dan tachtig soorten vormden.

De volgende dagen werden besteed aan het opslaan van water, voedsel, hout en andere voorraden. De Portugezen bouwden ook een enorm houten kruis – misschien wel zeven meter hoog. Cabral ontdekte dat het nieuwe land ten oosten lag van de demarcatielijn tussen Portugal en Spanje die was vastgesteld in het Verdrag van Tordesillas. Het gebied lag dus binnen het aan Portugal toegewezen halfrond. Om de aanspraak van Portugal op deze gebieden te bekrachtigen, werd een houten kruis opgericht en werd op 1 mei een tweede mis opgedragen. Ter ere van het kruis gaf Cabral het pas ontdekte land de naam Ilha de Vera Cruz. De volgende dag keerde een bevoorradingsschip onder bevel van Gaspar de Lemos (er is een conflict tussen de bronnen over wie werd gestuurd) terug naar Portugal om de koning op de hoogte te brengen van de ontdekking, via de brief die was geschreven door Pero Vaz de Caminha.

Reis naar India

De vloot hervatte haar reis op 2 mei 1500 en voer langs de oostkust van Zuid-Amerika. Hierdoor raakte Cabral ervan overtuigd dat hij een heel continent had gevonden, in plaats van een eiland. Rond 5 mei draaide het eskader oostwaarts richting Afrika. van mei stuitten de schepen op een storm in het Zuid-Atlantische hogedrukgebied, met het verlies van vier schepen tot gevolg. De exacte plaats van de ramp is onbekend – speculaties gaan van de buurt van Kaap de Goede Hoop op de zuidpunt van het Afrikaanse continent tot een plaats “in het zicht van de Zuid-Amerikaanse kust”. Drie schepen en de karveel van Bartolomeu Dias – de eerste Europeaan die Kaap de Goede Hoop rondde in 1488 – zonken, waarbij 380 man omkwamen.

De overblijvende schepen, beschadigd door het slechte weer en met beschadigde uitrusting, braken op. Een van de uiteengevallen schepen, gecommandeerd door Diogo Dias, dreef alleen vooruit, terwijl de andere zes zich wisten te hergroeperen. Zij kwamen samen in twee formaties van elk drie schepen, en Cabral”s groep zeilde oostwaarts, voorbij Kaap de Goede Hoop. Nadat zij hun positie hadden bepaald en land hadden gezien, keerden zij naar het noorden en landden ergens in de archipel van het Eerste en Tweede Eiland, voor de kust van Oost-Afrika en ten noorden van Sofala. De hoofdvloot bleef tien dagen in de buurt van Sofala terwijl ze werd gerepareerd. De expeditie trok vervolgens noordwaarts en bereikte Quíloa op 26 mei, waar Cabral een vergeefse poging deed om een handelsverdrag te sluiten met de plaatselijke koning.

Vanuit Quíloa zette de vloot koers naar Melinde, waar het op 2 augustus aan land ging. Cabral ontmoette de plaatselijke koning, met wie hij vriendschappelijke betrekkingen aanknoopte en geschenken uitwisselde. Ook in Melinde werden piloten gerekruteerd voor het laatste deel van de reis naar Indië. Vóór de eindbestemming gingen zij aan land in Angediva, een eiland waar de schepen op weg naar Calicut werden bevoorraad. Daar werden de schepen aan land getrokken, gebreeuwd en geschilderd. De laatste voorbereidingen werden getroffen voor de ontmoeting met de heerser van Calicut.

De vloot vertrok uit Angediva en kwam op 13 september in Calicut aan. Cabral slaagde in de onderhandelingen met de Samorim (titel gegeven aan de heerser van Calicut) en kreeg toestemming om een handelspost en pakhuis in de stadstaat te vestigen. In de hoop de betrekkingen verder te verbeteren, zond Cabral zijn mannen op verzoek van de Samorim op verschillende militaire missies. van december werd het leengoed onverwacht aangevallen door ongeveer 300 (volgens andere verslagen misschien wel duizenden) Moslim Arabieren en Hindoe Indianen. Ondanks een wanhopige verdediging door de besteiros, werden meer dan 50 Portugezen gedood. De overgebleven verdedigers trokken zich terug op hun schepen, sommigen zwemmend. Cabral dacht dat de aanval het gevolg was van ongeoorloofde opruiing door jaloerse Arabische handelaars en wachtte 24 uur op een verklaring van de heerser van Calicut, maar verontschuldigingen bleven uit.

De Portugezen waren woedend over de aanval op de handelspost en de dood van hun kameraden en vielen 10 Arabische koopvaardijschepen aan die in de haven voor anker lagen. Zij doodden ongeveer 600 bemanningsleden en namen de lading in beslag alvorens de schepen in brand te steken. Cabral gaf zijn schepen ook opdracht Calicut een hele dag te bombarderen als vergelding voor de schending van de overeenkomst. Het bloedbad werd gedeeltelijk toegeschreven aan de Portugese vijandigheid jegens moslims, die het gevolg was van eeuwenlange conflicten met de Moren op het Iberisch schiereiland en in Noord-Afrika. Bovendien waren de Portugezen vastbesloten om de specerijenhandel te domineren en waren zij niet van plan om de concurrentie te laten bloeien. De Arabieren hadden er ook geen belang bij dat de Portugezen hun monopolie op specerijen zouden doorbreken. De Portugezen waren begonnen met erop aan te dringen dat zij in alle aspecten van de handel een voorkeursbehandeling zouden krijgen. De brief van Manuel I die door Cabral aan de heerser van Calicut werd overhandigd – vertaald door diens Arabische tolken – riep op tot de uitsluiting van Arabische handelaars. De Moslim kooplieden, die dachten dat zij op het punt stonden hun handelsmogelijkheden en middelen van bestaan te verliezen, zouden hebben getracht de Hindoe heerser tegen de Portugezen op te zetten. Portugezen en Arabieren waren zeer wantrouwend tegenover elkaar in elke handeling.

Volgens historicus William Greenlee realiseerden de Portugezen zich dat “zij gering in aantal waren en dat degenen die in toekomstige vloten naar India zouden komen, ook altijd in de minderheid zouden zijn; daarom moest dit verraad zo resoluut worden bestraft dat de Portugezen in de toekomst gevreesd en gerespecteerd zouden worden. Het was hun superieure artillerie die hen in staat zou stellen dit doel te bereiken.” Als zodanig hebben de Portugezen een precedent geschapen voor het gedrag van Europese ontdekkingsreizigers in Azië in de eeuwen daarna.

Terug naar Portugal

Mededelingen in de verslagen over de reis van Vasco da Gama naar India brachten koning Manuel I ertoe Cabral op de hoogte te brengen van een andere haven, ten zuiden van Calicut, waar ook handelsbetrekkingen konden worden aangeknoopt. De stad in kwestie was Cochin, waar de vloot op 24 december aan land ging. Cochin was nominaal een vazalgebied van Calicut, zoals ook andere Indische stadstaten dat waren. De heerser van Cochin wilde graag onafhankelijkheid voor de stad, en de Portugezen waren bereid om de Indiase verdeeldheid uit te buiten – zoals de Britten 300 jaar later ook zouden doen. Deze tactiek zou uiteindelijk de Portugese hegemonie over de regio veilig stellen. Cabral sloot een verbond met de heerser van Cochin en met leiders van andere stadstaten, en kon een handelspost vestigen. Tenslotte, beladen met kostbare specerijen, zette de vloot koers naar Cananor om opnieuw handel te drijven alvorens op 16 januari 1501 de terugreis naar Portugal te beginnen.

De expeditie ging op weg naar de oostkust van Afrika. Een van de schepen liep vast op een zandbank en begon te zinken. Omdat er in de andere schepen geen plaats meer was, werd de lading achtergelaten en gaf Cabral opdracht het schip in brand te steken. De vloot trok vervolgens naar het eiland Mozambique (ten noordoosten van Sofala), om zich te bevoorraden zodat de schepen klaar zouden zijn voor de ruwe overtocht rond Kaap de Goede Hoop. Een karavaan werd naar Sofala gestuurd – een ander doel van de expeditie. Een tweede karveel, die als het snelste schip van de vloot werd beschouwd en werd bestuurd door Nicolau Coelho, werd vóór de anderen uitgestuurd om de koning vooraf te waarschuwen voor het welslagen van de reis. Een derde schip, onder bevel van Pedro de Ataide, scheidde zich af van de vloot na Mozambique te hebben verlaten.

Op 22 mei passeerde de vloot – nu gereduceerd tot slechts twee schepen – Kaap de Goede Hoop. Zij kwamen op 2 juni aan in Bezeguiche (nu de stad Dakar, gelegen in de buurt van Kaapverdië). Daar vonden zij niet alleen de karveel van Nicolau Coelho, maar ook het schip onder bevel van Diogo Dias – dat na de ramp in de Zuid-Atlantische Oceaan al meer dan een jaar zoek was. Het schip had verscheidene avonturen meegemaakt en verkeerde in een erbarmelijke toestand, met slechts zeven zieke en ondervoede mannen aan boord – één van hen was zo verzwakt dat hij stierf van geluk bij het weerzien van zijn metgezellen. Een andere Portugese vloot lag ook voor anker bij Bezeguiche. Nadat koning Manuel I op de hoogte was gebracht van de ontdekking van Brazilië, stuurde hij een kleinere vloot om het land te verkennen. Een van de navigatoren was Américo Vespúcio (een Italiaanse ontdekkingsreiziger wiens naam Amerika zou aanduiden), die Cabral details van zijn verkenningstocht vertelde en hem bevestigde dat hij inderdaad op een heel continent was aangeland en niet slechts op een eiland.

Laatste jaren

Na de terugkeer van Cabral begon Manuel I met het plannen van een nieuwe vloot om de reis naar India te maken en de Portugese verliezen in Calicut te wreken. Cabral werd gekozen om het bevel te voeren over deze “Vloot van Wraak”, zoals het werd genoemd. Gedurende acht maanden trof Cabral alle voorbereidingen voor de reis, maar om onduidelijke redenen werd hij van het commando ontheven. Blijkbaar was voorgesteld om een andere navigator, Vicente Sodré, onafhankelijk gezag te geven over een deel van de vloot – en Cabral maakte hiertegen ernstig bezwaar. Het is niet bekend of hij werd ontslagen of dat hij om aflossing werd gevraagd, hoe dan ook, toen de vloot in maart 1502 vertrok, was de commandant Vasco da Gama, een neef van Vicente Sodré, en niet Cabral. Het is echter bekend dat er vijandigheid ontstond tussen de facties die Vasco da Gama en Cabral steunden. Op een gegeven moment verliet Cabral het hof voorgoed. De koning was zo woedend over de ruzie dat alleen al het noemen van de zaak in zijn aanwezigheid kon leiden tot verbanning van het hof, zoals gebeurde met een van Vasco da Gama”s aanhangers.

Ondanks het verlies van de gunsten van de koning, regelde Cabral in 1503 een voordelig huwelijk met Isabel de Castro, een rijke edelvrouw en afstammeling van koning Ferdinand I. Haar moeder was de zuster van Afonso de Albuquerque, een van de grootste militaire leiders van Portugal tijdens de Eeuw der Ontdekkingen. Het echtpaar had ten minste vier kinderen: twee jongens (Fernão Álvares Cabral en António Cabral) en twee meisjes (Catarina de Castro en Guiomar de Castro). Zij zouden ook nog twee andere dochters hebben gehad, Isabel en Leonor genaamd, volgens andere bronnen, die ook zeggen dat Guiomar, Isabel en Leonor tot religieuze ordes werden toegelaten. De eerstgeborene Fernão zou de enige van Cabral”s zonen zijn geweest die hem erfgenamen zou hebben geschonken, aangezien António in 1521 stierf zonder te trouwen. Afonso de Albuquerque probeerde Cabral te bemiddelen en vroeg Manuel I op 2 december 1514 om hem gratie te verlenen en zijn terugkeer naar het hof toe te staan, maar hij slaagde daar niet in.

Cabral leed sinds zijn reis aan terugkerende koorts en een beving (mogelijk het gevolg van malaria) en trok zich in 1509 terug in Santarém. Hij bracht er zijn laatste jaren door. Over zijn activiteiten in die periode is slechts spaarzame informatie beschikbaar. Volgens een koninklijke oorkonde van 17 december 1509 raakte Cabral betrokken bij een geschil over een grondtransactie waarbij een deel van het landgoed dat hem toebehoorde betrokken was. Een andere brief van hetzelfde jaar meldt dat hij bepaalde privileges zou krijgen voor niet nader genoemde militaire dienst. In 1518, of misschien al eerder, werd hij in de Raad van de Koning verheven van edelman tot ridder, en kreeg hij recht op een maandelijkse toelage van 2.437 reals. Dit kwam bovenop het jaarlijkse pensioen dat hem in 1497 was toegekend en dat nog steeds werd uitbetaald. Cabral stierf aan een onbekende oorzaak, waarschijnlijk in 1520, en werd begraven in de kapel van São João Evangelista in de kerk van het oude klooster van Graça de Santarém.

Postume rehabilitatie

De eerste permanente Portugese nederzetting op het land dat later Brazilië zou worden, was São Vicente, dat in 1532 werd gesticht door Martim Afonso de Sousa. In de loop der jaren breidden de Portugezen de grenzen van hun kolonie langzaam in westelijke richting uit, waarbij zij het land van zowel de Indianen als de Spanjaarden veroverden. Brazilië had tegen 1750 het grootste deel van zijn huidige grenzen veilig gesteld, en werd door Portugal beschouwd als het belangrijkste deel van zijn uitgestrekte maritieme rijk. Op 7 september 1822 verzekerde João VI”s erfgenaam, prins Pedro, Brazilië van de onafhankelijkheid van Portugal en werd de eerste keizer van het land.

Cabral”s ontdekkingen, en zelfs de plaats waar hij werd begraven, zijn bijna 300 jaar na zijn expeditie in de vergetelheid geraakt. Deze situatie begon te veranderen in het begin van de jaren 1840, toen keizer Pedro II, opvolger en zoon van Pedro I, via het Braziliaans Historisch en Geografisch Instituut onderzoek en publicaties over het leven en de expeditie van Cabral sponsorde. Dit maakte deel uit van het ambitieuze plan van de keizer om een gevoel van nationalisme in de diverse Braziliaanse samenleving aan te moedigen en te versterken – door de burgers een gemeenschappelijke identiteit en geschiedenis te geven als inwoners van het enige Portugeessprekende land in de Amerika”s. Het begin van de heropleving van de belangstelling voor Cabral was het gevolg van de ontdekking van zijn graf door de Braziliaanse historicus Francisco Adolfo de Varnhagen (later Burggraaf van Porto Seguro genoemd) in 1839. De totaal verwaarloosde staat waarin Cabral”s graftombe werd aangetroffen veroorzaakte bijna een diplomatieke crisis tussen Brazilië en Portugal – laatstgenoemde werd toen geregeerd door Pedro II”s oudere zuster, Maria II.

In 1871 bezocht de Braziliaanse keizer – toen op officieel bezoek in Europa – het graf van Cabral en stelde voor het voor wetenschappelijke doeleinden op te graven, hetgeen in 1882 werd uitgevoerd. Bij een tweede opgraving, in 1896, werd toestemming gegeven voor het verwijderen van een urn met aarde en botfragmenten. Hoewel zijn stoffelijk overschot zich nog steeds in Portugal bevindt, werd de urn uiteindelijk op 30 december 1903 naar de Oude Kathedraal van Rio de Janeiro gebracht. Sindsdien is Cabral een nationale held van Brazilië geworden. In Portugal beweren auteurs echter dat zijn prestige wordt overschaduwd door de roem van Vasco da Gama. Voor historicus William Greenlee is Cabral”s reis belangrijk “niet alleen vanwege zijn plaats in de geschiedenis van de geografie, maar ook vanwege zijn invloed op de geschiedenis en de economie van die tijd”. Hoewel deze auteur erkent dat weinig reizen “van groter belang zijn geweest voor het nageslacht”, zegt hij ook dat “er weinig minder werden gewaardeerd in hun tijd”. De historicus James McClymont zei echter dat “de positie van Cabral in de geschiedenis van de Portugese veroveringen en ontdekkingen onneembaar is, ondanks de overmacht van grotere of meer fortuinlijke mannen”. Volgens hem zal Cabral “altijd in de geschiedenis herinnerd worden als de belangrijkste, zo niet de eerste ontdekker van Brazilië”.

Hypothese van opzettelijke ontdekking

Een controverse die geleerden al meer dan een eeuw bezighoudt, is de vraag of Cabral”s ontdekking toevallig of opzettelijk was. In het laatste geval zou het betekenen dat de Portugezen op zijn minst enig vermoeden hadden dat er in het westen een land lag. De vraag werd voor het eerst gesteld door Keizer Pedro II in 1854 tijdens een zitting van het Braziliaans Historisch en Geografisch Instituut toen hij onderzoekers vroeg of de ontdekking misschien opzettelijk was.

Tot de conferentie van 1854 werd algemeen aangenomen dat de ontdekking een ongeluk was geweest. Vroege werken over dit onderwerp verdedigden dit standpunt, zoals História do Descobrimento e Conquista da Índia (gepubliceerd in 1541) van Fernão Lopes de Castanheda, Décadas da Ásia (1552) van João de Barros, Crônicas do Felicíssimo Rei D. Manuel (1558) van Damião de Góis, Lendas da Índia (1561) van Gaspar Correia, História do Brasil (1627) van broeder Vicente do Salvador en História da América Portuguesa (1730) van Sebastião da Rocha Pita.

Het eerste werk ter verdediging van het idee van opzettelijke ontdekking werd in 1854 gepubliceerd door Joaquim Noberto de Sousa e Silva, nadat Pedro II het debat had aangezwengeld. Sindsdien hebben verschillende geleerden het idee gesteund, zoals Francisco Adolfo de Varnhagen, Pedro Calmon en Mário Barata. Voor de historicus Hélio Vianna “zijn er weliswaar tekenen die wijzen op de opzettelijkheid” van Cabral”s ontdekking, “voornamelijk gebaseerd op eerdere kennis of vermoedens van het bestaan van land aan de rand van de Zuid-Atlantische Oceaan”, maar er is geen onweerlegbaar bewijs om dit te bewijzen. Deze mening wordt ook gedeeld door historicus Thomas Skidmore. Het debat over de vraag of de ontdekking opzettelijk was of niet, wordt door historicus Charles R. Boxer als “irrelevant” beschouwd. Voor historicus Anthony Smith zullen de tegenstrijdige beweringen “waarschijnlijk nooit worden opgelost”.

Voorlopers

Er zijn concrete aanwijzingen dat twee Spanjaarden, Vicente Yáñez Pinzón en Diego de Lepe, tussen januari en maart 1500 langs de noordkust van Brazilië reisden. Pinzón trok van Kaap St. Augustinus naar de monding van de Amazonerivier. Daar trof hij een andere Spaanse expeditie, geleid door Lepe, die in maart de Oiapoque rivier zou bereiken. De reden waarom Cabral en niet Pinzón als de ontdekker van Brazilië wordt beschouwd, is dat de reis van de Spaanse zeevaarder van korte duur was en volgens de Luso-Braziliaanse geschiedschrijvers geen blijvende invloed had. Francisco Adolfo de Varnhagen, Mário Barata zijn het erover eens dat de Spaanse expedities geen invloed hebben gehad op de ontwikkeling van wat de enige Portugeestalige natie in de Amerika”s zou worden – met een unieke geschiedenis, cultuur en samenleving, waardoor het zich onderscheidt van de Spaans-Amerikaanse samenlevingen die de rest van het continent overheersen.

Hoewel bekend is dat de Portugezen vóór de komst van Pedro Álvares Cabral niet van het bestaan van Brazilië afwisten – aangezien het eskader Cabral een eiland zou hebben ontdekt – is er een theorie gebaseerd op een interpretatie van het boek Esmeraldo de Situ Orbis (1505) die Duarte Pacheco Pereira aanwijst als de mogelijke ontdekker van Brazilië, aangezien hij het bevel zou hebben gevoerd over een geheime expeditie die aan het eind van de 15e eeuw langs de Braziliaanse kust en de Caraïbische Zee zou zijn gereisd. De reis had tot doel de gebieden te identificeren die volgens het Verdrag van Tordesillas van 1494 aan Portugal of Castilië toebehoorden – Pacheco Pereira nam deel aan de onderhandelingen over het verdrag. Het mogelijke bestaan van een beleid van geheimhouding door de Portugese vorsten werd in de eerste helft van de 20e eeuw beschreven door de historicus Damião Peres, maar het houdt geen steek, aangezien het gebruikelijk was om, bij gebrek aan een verdrag, de soevereiniteit over een land op te eisen door de ontdekking ervan bekend te maken.

Cabral is een van de nationale helden van Brazilië en wordt jaarlijks op 22 april geëerd. De datum is echter geen officiële feestdag. Op 22 april 2000 heeft een reeks door de Braziliaanse regering georganiseerde evenementen ter gelegenheid van de herdenking van de 500e verjaardag van de ontdekking van Brazilië geleid tot hevige protesten van inheemse volkeren en een verzoek om ontslag van de toenmalige voorzitter van de Nationale Stichting voor Inheemsen, Carlos Frederico Marés de Souza Filho.

In 1900 werd, als onderdeel van de viering van de 400e verjaardag van de ontdekking van Brazilië, in Rio de Janeiro”s Largo da Glória een monument van Rodolfo Bernardelli ingehuldigd ter ere van Cabral. Ook andere Braziliaanse steden hebben de ontdekkingsreiziger geëerd door openbare wegen naar hem te vernoemen – de meest opvallende is Avenida Álvares Cabral in Belo Horizonte. Er zijn ook verschillende openbare scholen en andere particuliere instellingen die de naam van Pedro Álvares Cabral dragen.

In Lissabon werd ter ere van Cabral een monument opgericht aan de naar de ontdekkingsreiziger genoemde laan in de parochie Santa Isabel. Het standbeeld, dat in 1940 werd ingehuldigd, is een replica van Bernardelli”s standbeeld en was een geschenk van de regering Vargas aan het Portugese volk. Het Padrão dos Descobrimentos in Belém, Lissabon, werd eveneens in 1940 ingehuldigd (en in 1960 herbouwd) en stelt Pedro Álvares Cabral voor als een van de bekende figuren uit de tijd van de ontdekkingen. Ook zijn geboortestad eerde hem met een standbeeld, evenals de stad waar hij begraven ligt.

Het vroegere Braziliaanse bankbiljet van 1 000 cruzeiros novos (1967-1970), waarop de beeltenis van Pedro Álvares Cabral stond, alsook het herdenkingsbiljet van 10 Braziliaanse real (2000) en de munt van 1 cent, die momenteel slechts beperkt in omloop is. In Portugal was op het oude bankbiljet van 100 escudos uit de jaren vijftig en op het bankbiljet van 1 000 escudos uit 1996 ook het portret van Pedro Álvares Cabral te zien, waarbij het eerstgenoemde bankbiljet vergezeld ging van een afbeelding van de ontdekking van Brazilië.

Adel

Honours

Er is weinig met zekerheid bekend over het leven van Pedro Álvares Cabral voor of na de reis die hem naar Brazilië voerde. Aangenomen wordt dat hij in 1467 of 1468 – het eerdere jaar is waarschijnlijker – is geboren in Belmonte, op ongeveer 30 km afstand van de huidige stad Covilhã in Midden-Portugal.

Hij werd gedoopt als Pedro Álvares de Gouveia en pas jaren later, vermoedelijk na de dood van zijn oudere broer in 1503, begon hij de achternaam van zijn vader te gebruiken.

Hij was een van de vijf zonen en zes dochters van:

Volgens de familietraditie stammen de Cabrais af van Carano, de legendarische eerste koning van Macedonië. Carano was, op haar beurt, een veronderstelde zevende-generatie afstammeling van de Griekse halfgod Hercules. Historicus James McClymont meent dat, afgezien van de mythes, een ander familieverhaal aanwijzingen kan bevatten over de ware oorsprong van de Cabral-familie. Volgens deze traditie stammen de Cabrais af van een Castiliaanse clan die Cabreiras heette en een soortgelijk wapenschild bezat. De Cabral-familie verwierf bekendheid in de 14e eeuw. Álvaro Gil Cabral (de betovergrootvader van Cabral en militair commandant aan het front) was een van de weinige Portugese edelen die trouw bleven aan koning João I tijdens de oorlog tegen de koning van Castilië. Als beloning schonk D. João I aan Álvaro Gil het erfelijke leengoed Belmonte.

Zijn familiewapen was rijkelijk versierd met twee paarse geiten op een zilveren veld. Paars staat voor trouw en de geiten stammen af van de familienaam. Alleen zijn oudere broer had echter het recht om gebruik te maken van het familiewapen.

Bronnen

  1. Pedro Álvares Cabral
  2. Pedro Álvares Cabral
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.