Keizer Matthias

Alex Rover | oktober 25, 2022

Samenvatting

Matthias († 20 maart 1619 ibid.) was Heilige Roomse keizer en aartshertog van Oostenrijk 1612-1619 en koning van Hongarije (als Mátyás II) en Kroatië (als Matija II) vanaf 1608, en koning van Bohemen (ook als Matyáš II) vanaf 1611. Zijn motto was Concordia lumine maior (“Eenheid is sterker dan licht”).

Hij speelde een beslissende rol in de interne oppositie van de Habsburgers tegen zijn broer keizer Rudolf. Nadat hij aan de macht was gekomen, toonde hij weinig eigen politiek initiatief. De koers van de politiek werd bepaald door kardinaal Khlesl tot zijn val. Met de Boheemse Opstand begon in de laatste fase van Matthias” bewind de Dertigjarige Oorlog.

Matthias was de vierde zoon van keizer Maximiliaan II en Maria van Spanje. Zijn broers waren Rudolf (later keizer), Ernst van Oostenrijk (gouverneur in de Nederlanden), Maximiliaan (grootmeester van de Duitse Orde), Albrecht (aartsbisschop van Toledo, later gouverneur van de Nederlanden) en Wenceslas (grootvorst van de Orde van Sint Jan in Castilië). Hij had ook zes zussen. Door het huwelijk van zijn zuster Anna was hij verwant aan Filips II van Spanje en, via Elisabeth, aan koning Karel IX van Frankrijk.

Er is bijna niets bekend over zijn opleiding. Een van zijn leermeesters was de Oosterse reiziger en polyhistoricus Ogier Ghislain de Busbecq. Aangezien het vaderlijk vermogen volledig op Rudolf overging, werden zijn broers – waaronder Matthias – gecompenseerd met geldelijke pensioenen en kregen ze kerkelijke of staatsfuncties toegewezen.

In sommige opzichten werd hij politiek beïnvloed door zijn vader. Dit omvatte de anti-Spaanse houding en de afwijzing van het Spaanse beleid in Nederland. Daar probeerde Filips II de Nederlandse opstand met geweld neer te slaan. Matthias was in contact gekomen met de gezant van enkele opstandige provincies, Gautier von der Gracht, op de keizerlijke conferentie van Regensburg in 1576. Philippe III de Croÿ, hertog van Aarschot en andere vertegenwoordigers van een meer gematigde partij kwamen met Matthias overeen om hem tegen de wil van Filips II en zonder medeweten van keizer Rudolf II gouverneur van de Nederlanden te maken.

Begin oktober 1577 vertrok Matthias naar de Nederlanden. In het geheim hoopte hij zijn eigen machtsbasis in Nederland te vestigen. Matthias had echter noch de nodige politieke ervaring, noch de nodige vaardigheden. Bovendien was de hertog van Aarschot gearresteerd. Matthias moest zich daarom onder de bescherming stellen van Willem van Oranje, de leider van de trouwe tegenstanders van Spanje. Het doel van een derde weg was dus al in het begin mislukt. Matthias werd de jure gouverneur op 20 januari 1578, maar een staatsraad en Willem van Oranje hadden de leiding. Matthias kon niet voorkomen dat de katholieke zuidelijke en protestantse noordelijke provincies uit elkaar dreven. Rudolf II mengde zich in het conflict als bemiddelaar. Zijn inspanningen leidden tot de Pacificatie van Keulen in 1579, die echter al snel werd afgebroken. Dit had de positie van Matthias nog verder verslechterd. De Nederlanders stopten de betalingen aan zijn hof. Hij nam echter pas twee jaar later officieel ontslag als gouverneur, kort voor de officiële onafhankelijkheidsverklaring. Zijn vertrek uit Antwerpen werd echter vijf maanden uitgesteld, omdat hij moest blijven tot zijn immense schulden waren betaald.

Hij keerde terug naar Oostenrijk in 1583, waar hij zich vestigde in Linz met een klein hof. Hij deed verschillende vruchteloze pogingen om tot bisschop gekozen te worden, bijvoorbeeld in Münster, Luik of Speyer. In 1586 waren zijn onderhandelingen om de Poolse koning Stefan Báthory op te volgen net zo vergeefs. Hij vroeg ook het regentschap van Tirol en de Vorlanden aan. Pas toen zijn broer Ernst in 1593 Spaans gouverneur-generaal in de Nederlanden werd (in 1594), kreeg Matthias het gouverneurschap van Oostenrijk.

Hij werd onmiddellijk geconfronteerd met het energieke gelobby van de protestantse meerderheden tegen de gouverneur. De problemen werden verergerd door de hoge belastingen en het optrekken van de troepen als gevolg van de Lange Turkse Oorlog. In 1595 en 1597 kwamen de boeren in Neder- en Opper-Oostenrijk in opstand. Terwijl de boeren hun hoop vestigden op onderhandelingen met de keizer, zette Matthias huurlingen in om de rebellen gewelddadig aan te pakken.

Na de onderdrukking van de opstand begon Matthias” houding tegenover de religieuze kwestie te veranderen. Terwijl er eerder ook protestanten aan zijn hof waren geweest, volgde hij nu een strikt contrareformatorische koers. Zijn kanselier vanaf 1599 was Melchior Khlesl, bisschop-administrateur van Wiener Neustadt, een belangrijke promotor van de Contrareformatie. Het was vooral de laatste die Matthias aanspoorde om harder op te treden tegen de protestanten. De keizer benoemde hem in 1594

Onder de leden van het Huis Habsburg werden de toenemende geestelijke problemen van keizer Rudolf II met bezorgdheid gadegeslagen. Na de dood van Ernst in 1595 stond Matthias aan het hoofd van de aartshertogen. Hij drong er vanaf 1599 herhaaldelijk tevergeefs bij de keizer, die geen wettige afstammelingen had, op aan om de opvolging te regelen. Matthias werd dus afgewezen door de keizer. De situatie verslechterde in 1604 toen er een opstand was in Hongarije onder Stephan Bocskai. Matthias zelf schuwde aanvankelijk een confrontatie met de keizer. Bisschop Khlesl en anderen drongen er bij hem op aan het conflict van de Habsburgse familie tegen Rudolf II te leiden. In november 1600 werd in Schottwien een verdrag gesloten tussen de aartshertogen Matthias en Maximiliaan en Ferdinand tegen de keizer. In 1606 verklaarden de aartshertogen de keizer krankzinnig (document van 25 april 1606), installeerden Matthias als hoofd van de familie en begonnen de afzetting van Rudolf na te streven. Het was toen Matthias en niet de keizer die in 1606 de Vrede van Zsitvatorok met de Ottomanen sloot en ook een einde maakte aan het conflict in Hongarije door de vrije uitoefening van de godsdienst te verzekeren. Rudolf probeerde tevergeefs de verdragen te dwarsbomen. Hij zag zich zelfs gedwongen Matthias de positie van gouverneur in Hongarije te geven.

In Hongarije ontstond opnieuw onrust, en ook in Moravië en Oostenrijk kwamen de landgoederen in opstand. Matthias probeerde deze oppositie voor zichzelf te gebruiken in de machtsstrijd met de keizer. In 1608 sloot hij zich aan bij de opstandige Hongaarse Diet en de Neder- en Opper-Oostenrijkse Estates in Pressburg. Moravië werd later toegevoegd. In april 1608 marcheerde Matthias naar Praag. Omdat hij er echter niet in slaagde de Boheemse landgoederen voor zich te winnen, sloot hij op 25 juni 1608 het Verdrag van Lieben met de keizer. Dit resulteerde in de verdeling van de macht: Rudolf behield Bohemen, Silezië en Lausitz; Matthias kreeg Hongarije, Oostenrijk en Moravië.

De machtsovername verliep niet soepel. De gebruikelijke procedure van hulde in de Oostenrijkse landen was dat de nieuwe vorst eerst de privileges van de landgoederen garandeerde voordat zij hem officieel hulde brachten. Matthias probeerde de volgorde om te keren, wat leidde tot een geschil met de protestantse meerderheidsgoederen. De edelen vormden toen een confederatie naar Pools model, de Horner Bund, en betaalden alleen hulde in ruil voor een garantie van hun rechten. De Horner Bund bleef bestaan en speelde nog een rol aan het begin van de Dertigjarige Oorlog. Matthias moest ook de Oostenrijkse adel godsdienstvrijheid geven.

Keizer Rudolf gaf zich niet gewonnen in het geschil met zijn broer. Met de krijgers van Passau leek hij over militaire macht te beschikken. Toen de onbetaalde troepen in 1611 Bohemen binnenmarcheerden, ontstonden er botsingen en sloten ook de Boheemse landgoederen zich aan bij het kamp van Matthias. Rudolf verloor de rest van zijn macht en leefde geïsoleerd in Praag tot zijn dood op 20 januari 1612.

Matthias werd op 23 mei 1611 tot koning van Bohemen gekroond en werd na de dood van Rudolf op 20 januari 1612 ook tot keizer gekozen. Op 4 december 1611 trouwde hij met zijn nicht Anna van Tirol. Het paar bleef kinderloos. Hij zou bij een onbekende moeder een buitenechtelijke zoon genaamd Matthias van Oostenrijk hebben verwekt.

Het hof en daarmee de regeringskantoren werden vanaf 1612 geleidelijk verplaatst van Praag naar Wenen. De nieuwe keizer was minder geïnteresseerd in kunst dan Rudolf, en de meeste hofkunstenaars keerden zijn hof spoedig de rug toe. Een nauwere band bleef bestaan met de schilder Lucas van Valckenborch. Hij liet de scepter en de orb maken voor de privé-kroon van zijn broer Rudolf II. De vrouw van de keizer schonk het kapucijnenklooster met de kapucijnencrypte als toekomstige begraafplaats van het Huis Habsburg. Hij zou de fontein in het gebied van het huidige paleis Schönbrunn hebben gevonden en het gebied en daarmee het huidige paleis zijn naam hebben gegeven door uit te roepen: “Ei, welch” schöner Brunn”!

De politieke uitdagingen waren enorm. Het groeiende antagonisme tussen protestanten en katholieken was een bepalende factor. Voor het eerst werd geen compromis bereikt tussen de confessionele kampen tijdens de keizerlijke vergadering van 1608. De Katholieke Liga en de Protestantse Unie waren twee tegengestelde blokken in het rijk.

De nieuwe keizer bleek echter minder actief. Hij was ernstig ziek van jicht en verkoos de afleiding van het hofleven boven de vervelende staatszaken. In wezen bepaalde Khlesl het beleid. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, toen hij zich had onderscheiden als een contrareformatie-ijveraar, koos hij met het oog op de toenemende spanningen tussen katholieken en protestanten in het rijk voor een compromis (“compositiepolitiek”). In termen van buitenlands beleid leidde dit tot een alliantie met Polen en de herhaalde verlenging van de vrede met de Ottomanen. De evenwichtige keizerlijke politiek van Khlesl stuitte aan het keizerlijk hof op verzet van strikt katholieke krachten zoals de voorzitter van de keizerlijke hofraad, Johann Georg von Hohenzollern, en de keizerlijke vice-kanselier, Hans Ludwig von Ulm. Ook de katholieke keizerlijke landgoederen distantieerden zich van dit beleid. Ook de protestanten bleven achterdochtig.

Tijdens zijn bewind brak in 1614 in Frankfurt am Main de anti-joodse opstand Fettmilch uit. De opstand werd op bevel van de keizer bloedig neergeslagen, de leiders werden voor het gerecht gebracht en geëxecuteerd. De verdreven Joden uit Frankfurt keerden in een plechtige optocht terug naar de Judengasse. Een keizerlijke adelaar met het opschrift “Romeinse Keizerlijke Majesteit en de Bescherming van het Heilige Rijk” werd op de poort aangebracht.

Net als in de tijd van zijn broer Rudolf rees ook voor Matthias, die geen wettige erfgenamen had, al snel de vraag naar de opvolging. Net als Rudolf probeerde Matthias een beslissing te vermijden. Sinds 1612 hadden zowel de aartshertogen als Spanje en de paus er tevergeefs bij hem op aangedrongen zijn neef Ferdinand als opvolger voor te dragen. Maar pas in 1617 werd, gezien de ziekte van de keizer die fataal werd geacht en op aandringen van de Spaanse ambassadeur Oñate, een akkoord bereikt met de Spaanse koning Filips III in het naar hem genoemde Verdrag van Oñate. In het verdrag deden de Spaanse Habsburgers afstand van aanspraken in Oostenrijk, Hongarije en Bohemen en ook van een bod op de keizerskroon. In ruil kreeg Spanje land in de Elzas en keizerlijke leengoederen in Boven-Italië. Matthias stelde toen aartshertog Ferdinand voor als toekomstige koning van Bohemen. In feite werd Ferdinand in hetzelfde jaar gekozen door de Boheemse Staten, hoewel bekend was dat hij als aartshertog de contrareformatie in zijn Oostenrijkse landen had bevorderd. Het verkiezingsgedrag van de protestantse Boheemse landgoederen, dat moeilijk te begrijpen was, leidde na de verkiezing tot een massale inperking van de protestantse invloed in Bohemen, wat de wrok van de Boheemse landgoederen verder aanwakkerde.

Vanuit Wenen had Matthias weinig mogelijkheden om de ontwikkelingen in Bohemen te beïnvloeden. Daar brak de Boheemse Estates Revolt uit, die zijn symbolische uitdrukking vond in de tweede defenestratie van Praag op 23 mei 1618. Khlesl reageerde opnieuw met pogingen om tot een regeling te komen. Aartshertog Maximiliaan en Koning Ferdinand eisten Khlesl”s vervanging. De keizer weigerde, waarop Maximiliaan en Ferdinand Khlesl lieten arresteren. De keizer werd uiteindelijk gedwongen de afzetting van zijn belangrijkste politicus te accepteren. Matthias speelde vervolgens nauwelijks een rol tot aan zijn dood.

Omdat het kapucijnengraf nog niet klaar was, werden hij en zijn vrouw aanvankelijk begraven in het Koninginnenklooster. Pas in 1633 werden ze overgebracht naar de crypte van de kapucijnen. Keizer Matthias is een van die 41 personen die een “aparte begrafenis” kregen, waarbij hun lichaam werd verdeeld over de drie traditionele Weense Habsburgse begraafplaatsen (Keizerlijke Crypte, Herzgruft, Herzogsgruft).

Bronnen

 1. Matthias (HRR)
 2. Keizer Matthias
 3. golo Mann: Wallenstein. S. Fischer Verlag GmbH Lizenzausgabe Deutscher Bücherbund, Frankfurt Main 1971, S. 151.
 4. Christian Pantle: Der Dreissigjährige Krieg. Propyläen-Verlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-549-07443-5, S. 23.
 5. ^ Mátyás II of Hungary and BohemiaMatija II of Croatia
 6. ^ J. H. Zedler. “Matthias, Römischer Kayser”. Bayerische Staatsbibliothek. Retrieved 1 March 2020.
 7. Tolnai világtörténelme. Ujkor
 8. Szilágyi Sándor A Magyar Nemzet Története
 9. ^ non è chiaro con quale titolo Odoacre regnò in Italia ma gli storici concordano sull”attribuirgli quello di Re d”Italia, assegnatogli dal contemporaneo Vittore Vitense.
 10. ^ non da Imperatore, contese il trono ad Enrico II il Santo
 11. ^ non da Imperatore ma come Re di Sicilia e Italia
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.