Hesiodos

gigatos | december 21, 2021

Samenvatting

Hesiod (Grieks: Ἡσίοδος, vert. Hēsíodos) was een Griekse orale dichter uit de oudheid, waarvan algemeen wordt aangenomen dat hij actief was tussen 750 en 650 v. Chr. Zijn poëzie is de eerste die in Europa is gemaakt en waarin de dichter zichzelf als onderwerp ziet, een individu met een duidelijke rol te spelen. Oude schrijvers schreven hem en Homerus toe als de grondleggers van de Griekse religieuze gebruiken, en moderne geleerden noemen hem een belangrijke bron voor de Griekse religie, landbouwtechnieken, economisch denken (hij werd soms de eerste econoom genoemd), archaïsche Griekse astronomie en de studie van de tijd.

Hesiod gebruikte verschillende stijlen van traditionele verzen, waaronder gnomische, hymnische, genealogische en verhalende poëzie, maar hij kon ze niet allemaal even vloeiend beheersen; vergelijkingen met Homerus zijn vaak ongunstig. In de woorden van een moderne geleerde van zijn werk: “het is alsof een ambachtsman met zijn grote, onhandige vingers geduldig en fascinerend het delicate stikwerk van een professionele kleermaker imiteert.

De precieze data van zijn leven zijn een omstreden kwestie in academische kringen, en zijn behandeld in de sectie Data.

Het epische verhaal bood dichters als Homerus geen gelegenheid voor persoonlijke onthullingen, maar het overgeleverde werk van Hesiod omvat ook didactische gedichten, en daarin week de auteur af van zijn traject om het publiek deelgenoot te maken van enkele details uit zijn leven, waaronder drie expliciete verwijzingen, in de Arbeidstijden en de Dagen, alsmede enkele passages uit de Theogonie, waaruit enkele gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt. In het eerste verneemt de lezer dat Hesiod”s vader oorspronkelijk afkomstig was uit Cime, in Aeolia, op de kust van Klein-Azië, ten zuiden van het eiland Lesbos, en de zee overstak om zich te vestigen in een dorp, nabij Thespias, in Beotia, Ascra genaamd, “een vervloekt dorp, wreed in de winter, pijnlijk in de zomer, nooit aangenaam” (Labours, l. 640). Hesiod”s landgoed aldaar, een klein stukje land aan de voet van de berg Helicon, was aanleiding tot rechtszaken met zijn broer Perses, die zich het aan Hesiod toekomende deel aanvankelijk schijnt te hebben toegeëigend dankzij corrupte autoriteiten (of “koningen”), maar later arm en welvarend terechtkwam ten koste van de meer voorzichtige dichter (Werken l. 35, 396). In tegenstelling tot zijn vader vermeed Hesiod reizen over zee, hoewel hij eens de zeestraat overstak die het vasteland van Griekenland scheidt van het eiland Euboea om deel te nemen aan de begrafenisrituelen van een zekere Atamas van Calcis, waar hij een driepoot won na te hebben deelgenomen aan een zangwedstrijd. Hij beschreef ook een ontmoeting tussen hemzelf en de Muzen op de berg Helicon, waar hij zijn schapen te grazen had genomen, toen de godinnen hem een lauriertak overhandigden, een symbool van dichterlijke autoriteit (Theogonie, ll. 22-35). Hoe denkbeeldig dit ook moge lijken, uit het verslag hebben oude en moderne geleerden afgeleid dat Hesiod niet in staat was de lier te bespelen, of er niet professioneel voor was opgeleid, anders zou hij een instrument cadeau hebben gekregen in plaats van een staf.

Ondanks Hesiod”s klachten over zijn armoede, kan het leven op de boerderij van zijn vader niet al te onaangenaam zijn geweest, te oordelen naar zijn werk, vooral Labours and Days, aangezien hij meer de routines van welvarende landeigenaren beschrijft dan die van boeren. De boer heeft zowel een vriend (l. 370) als knechten in dienst (ll. 502, 573, 597, 608, 766), een energieke en verantwoordelijke ploeger die al op gevorderde leeftijd is (ll. 469-71), een jonge slaaf om het zaaigoed te dekken (ll. 441-6), een knecht om voor het huis te zorgen (ll. 405, 602) en groepen ossen en muilezels (ll. 405, 607 e.v.). Een moderne geleerde heeft gesuggereerd dat Hesiod de algemene geografie, met name de catalogus van rivieren die in de Theogonie wordt aangehaald (ll. 337-45), zou hebben geleerd van het luisteren naar de verslagen van zijn vader over diens eigen reizen als koopman. Zijn vader sprak waarschijnlijk in het Eolische dialect van Cime, maar Hesiod groeide waarschijnlijk op in het plaatselijke Boeotische dialect. In zijn poëzie komen echter enkele Eolische uitdrukkingen voor, terwijl er geen woorden van Bœotische oorsprong in voorkomen, aangezien hij zijn werken componeerde in het belangrijkste literaire dialect van die tijd, het Ionische dialect.

Het is waarschijnlijk dat Hesiod zijn gedichten schreef, of dicteerde, en ze niet mondeling voordroeg, zoals de rapsoden deden – anders zou de uitgesproken persoonlijke stijl die uit zijn gedichten naar voren komt, zeker zijn verwaterd door de mondelinge overdracht van de ene rapsode op de andere. Als hij zijn werken inderdaad opschreef of dicteerde, deed hij dat waarschijnlijk om ze uit het hoofd te leren, of omdat hij geen vertrouwen had in zijn vermogen om uit het hoofd gedichten te produceren, zoals de meer getrainde rapsoden plachten te doen. Het was zeker niet gericht op enige vorm van roem of nageslacht, aangezien de dichters van zijn tijd niet bekend waren met dit begrip. Sommige geleerden vermoeden echter de aanwezigheid van grootschalige wijzigingen in de tekst, en schrijven deze toe aan mondelinge overlevering. Hesiod kan zijn verzen geschreven hebben tijdens perioden van nietsdoen op zijn boerderij, in de lente, voor de mei-oogst, of midden in de winter.

De persoonlijke karakteristiek achter de gedichten past nauwelijks bij het soort “aristocratische afstandelijkheid” die een rapsode zou moeten hebben; zijn stijl is omschreven als “twistziek, achterdochtig, ironisch humoristisch, spaarzaam, dol op spreekwoorden, bang voor vrouwen”. Hij was in feite een vrouwenhater van hetzelfde kaliber als een andere dichter die later leefde, Semonides. Hij lijkt op Solon in zijn preoccupatie met de vraag van goed versus kwaad, en “hoe een rechtvaardige en almachtige god kan toestaan dat de onrechtvaardigen in dit leven gedijen”. Hij herinnert zich Aristophanes in zijn afwijzing van de geïdealiseerde held van de epische literatuur, en geeft in plaats daarvan de voorkeur aan een geïdealiseerde visie van de boer. Maar het feit dat hij koningen kon prijzen in de Theogonie (ll. 80 e.v., 430, 434) en hen tegelijkertijd als corrupt kon aanklagen in de Arbeid en de Dagen, wijst erop dat hij in staat was te schrijven naar gelang van het publiek dat hij beoogde te bereiken.

De verschillende legenden die zich in de loop der tijden over Hesiod hebben opgehoopt, zijn in verschillende bronnen opgetekend:

Twee verschillende maar archaïsche tradities vermelden de begraafplaats van Hesiod. Eén daarvan, uit de tijd van Thucydides en opgetekend door Plutarch, de Suda en John Tzetzes, beweert dat het orakel van Delphi Hesiod gewaarschuwd zou hebben dat hij in Nemeia zou sterven, en dat hij daarom naar Locida vluchtte, waar hij in de plaatselijke tempel, gewijd aan Zeus Nemeus, werd gedood en daar begraven. Deze traditie volgt een bekende ironische conventie: het orakel voorspelt uiteindelijk juist, ondanks de poging van het slachtoffer om aan zijn lot te ontsnappen. De andere traditie, voor het eerst vermeld in een epigram van Chérsias van Orcomene, en geschreven in de 7e eeuw v. Chr. (iets meer dan een eeuw na Hesiod”s dood) stelt dat hij begraven zou worden in Orcomene, een stad in Boeotië. Volgens Aristoteles” Constitutie van Orcomene zochten de inwoners van Orcomene, toen de Thespianen Ascra aanvielen, hun toevlucht in Orcomene, waar zij op advies van een orakel de as van Hesiod verzamelden en deze op een ereplaats in de agora plaatsten, bij het graf van Minias, de gelijknamige stichter van Orcomene. Later gingen zij Hesiod ook beschouwen als de “stichter van hun huis” (οἰκιστής, oikistēs). Latere schrijvers probeerden de twee verslagen te harmoniseren.

Data

De Grieken van het einde van de 5e en het begin van de 4e eeuw v.C. beschouwden als hun oudste dichters Orpheus, Museum, Hesiod en Homerus – in die volgorde. Later beschouwden Griekse schrijvers Homerus als ouder dan Hesiod. Bewonderaars van Orpheus en Museum waren waarschijnlijk verantwoordelijk voor de voorrang die aan deze twee cultushelden werd gegeven, en misschien waren de Homerieten later verantwoordelijk voor het “promoten” van Homerus ten koste van Hesiod.

De eerste bekende auteurs die Homerus chronologisch eerder plaatsten dan Hesiod waren Xenophanes en de Pontische Heraclide, hoewel Aristarchus van Samothrace de eerste was die voor deze theorie pleitte. Ephorus beschreef Homerus als een jongere neef van Hesiod; Herodotus (Historiën, 2.53) beschouwde hen klaarblijkelijk als bijna tijdgenoten, en de sofist Alcidamas uit de 4e eeuw v. Chr. stelde hen in zijn werk Mouseion voor in een fictieve poëtische competitie (agon), die vandaag de dag overleeft als Competitie tussen Homerus en Hesiod. De meeste geleerden zijn het tegenwoordig eens vóór Homerus, maar er zijn goede argumenten voor beide kanten.

Hesiod ging zeker vooraf aan de lyrische en elegische dichters wier werken tot op heden bewaard zijn gebleven. Imitaties van zijn werk zijn geïdentificeerd in de werken van Alceu, Epimenides, Mimnermo, Semonides, Tirteus en Archilochus, waaruit men heeft afgeleid dat de laatst mogelijke datering voor Hesiod slechts 650 v. Chr. kan zijn.

Een bovengrens van 750 v. Chr. als datum van zijn dood is aangegeven door vele overwegingen, zoals de waarschijnlijkheid dat zijn werk werd geschreven, het feit dat hij een heiligdom te Delphi vermeldt dat vóór medio 750 v. Chr. van weinig nationale betekenis was. (Theogonie l. 499), en het feit dat hij rivieren noemt die uitmonden in de Euxinus, een gebied dat pas in het begin van de 8e eeuw v. Chr. door Griekse kolonisten werd verkend en ontwikkeld. (Theogony, 337-45).

Hesiod vermeldt een poëziewedstrijd in Chalcis, op het eiland Euboea, waar de zonen van een zekere Amphidamus hem een drievoet schonken (Werken en Dagen ll.654-662). Plutarchus identificeerde deze Amphidamas met de held van de Lellantijnse oorlog, uitgevochten tussen Chalcis en Eretria, en concludeerde dat deze passage een interpolatie moest zijn in het oorspronkelijke werk van Hesiod, ervan uitgaande dat de Lellantijnse oorlog zou hebben plaatsgevonden op een datum die te laat was om samen te vallen met Hesiod”s leven. Moderne geleerden hebben deze identificatie van Amphidamas aanvaard, maar zijn het niet eens met zijn conclusie. De datum van de oorlog is niet precies bekend, maar wordt geschat op ongeveer 730-705 BCE, samenvallend met de chronologie die voor Hesiod wordt geschat. Als dit het geval is, zou de aan Hesiod toegekende driepoot gewonnen kunnen worden door zijn interpretatie van de Theogonie, een gedicht dat bedoeld lijkt voor het soort aristocratisch publiek dat in Chalcissus aanwezig zou zijn geweest.

Volgens de Romeinse historicus Marco Veleio Patérculo, bloeide Hesiod honderdtwintig jaar na Homerus, die negenhonderdvijftig jaar vóór de samenstelling van het Compendium van de Romeinse Geschiedenis bloeide.

Drie werken die door oude commentatoren aan Hesiod worden toegeschreven zijn bewaard gebleven: De Werken en de Dagen (of De Werken en de Dagen), de Theogonie, en Het Schild van Heracles (hoewel er enige twijfel bestaat over het auteurschap van het laatste, dat door sommige geleerden uit de 6e eeuw v. Chr. wordt geacht te stammen). Andere werken die aan hem worden toegeschreven bestaan alleen in fragmentarische vorm. De overgebleven werken en fragmenten zijn alle geschreven in de conventionele taal en metriek van de epische poëzie. Sommige auteurs uit de oudheid trokken zelfs de echtheid van de Theogonie in twijfel (Pausanias, 9.31.3), hoewel de auteur zichzelf in het gedicht bij naam noemt (vers 22). Hoewel zij in verschillende opzichten van elkaar verschillen, delen de Theogonie en De arbeid en de dagen een prosodie, een metriek en een karakteristieke taal, die hen op subtiele wijze onderscheiden van het werk van Homerus en het Schild van Heracles. (zie Het Grieks van Hesiod). Bovendien verwijzen beide naar dezelfde versie van de Prometheus mythe. Beide gedichten kunnen echter interpolaties bevatten; de eerste tien verzen van Works and Days, bijvoorbeeld, kunnen zijn overgenomen uit een Orfische hymne aan Zeus.

Sommige geleerden hebben in Hesiod een proto-historisch perspectief ontdekt, een opvatting die wordt verworpen door Paul Cartledge, professor in de Griekse geschiedenis aan de universiteit van Cambridge, die bijvoorbeeld beweert dat Hesiod een opvatting zou voorstaan waarin de herinnering centraal staat, zonder enige nadruk op het controleren van feiten. Hesiod werd ook beschouwd als de vader van de gnomische verzen. Hij had “een passie om dingen te systematiseren en uit te leggen”. De oude Griekse poëzie had in het algemeen sterke filosofische tendensen, en Hesiod toont, net als Homerus, grote belangstelling voor een breed scala van “filosofische” vraagstukken, variërend van de aard van de goddelijke rechtvaardigheid tot het begin van de menselijke samenleving. Aristoteles (Metafysica, 983b-987a) meent dat het vraagstuk van de eerste oorzaken zelfs begonnen kan zijn bij Hesiod (Theogonie, 116-53) en Homerus (Ilias, 14.201, 246).

Hesiod zag de wereld van buiten de gecharmeerde kring van aristocratische heersers, en protesteerde tegen hun onrechtvaardigheden op een toon die is beschreven als hebbend een “knorrig karakter, afgelost door een treurige waardigheid”, maar hij toonde zich ook in staat om deze toon aan te passen aan zijn publiek. Deze ambivalentie lijkt door te klinken in zijn voorstelling van de geschiedenis van de mensheid in de “Arbeid en Dagen”, waar hij een gouden periode beschrijft waarin het leven gemakkelijk en goed was, gevolgd door een gestage achteruitgang van het gedrag en het geluk van de mens in de Zilveren, Bronzen en IJzeren Eeuw – toch voegt hij tussen deze laatste twee perioden een historisch tijdperk in, waardoor hij deze oorlogszuchtige mannen in een gunstiger daglicht stelt dan hun voorgangers uit de Bronzen Eeuw. Hij lijkt in dit geval te willen voldoen aan twee verschillende wereldbeelden, het epische en het aristocratische, waarbij het eerste weinig sympathie toont voor de heroïsche tradities van de aristocratie.

Voor Werner Jaeger, een beroemd Duits Hellenist, komt met Hesiod het subjectieve in de literatuur naar voren. In de oudheid was de dichter een eenvoudig voertuig, bevolen door de Muzen; Hesiod tekent zijn werk om een persoonlijke geschiedenis te maken. Na de Muzen te hebben geprezen die hem inspireren, zegt hij aan het begin van de Theogonie: “Zij waren het die Hesiod eens een mooi lied leerden, toen hij zijn schapen aan de voet van de goddelijke Helicon aan het voeren was”.

Theogonie

De Theogonie wordt gewoonlijk beschouwd als Hesiod”s eerste werk. Ondanks het verschil in hoofdthema tussen dit gedicht en de Labours and Days, geloven de meeste geleerden – met een paar opmerkelijke uitzonderingen, zoals Hugh G. Evelyn-White – dat de twee werken door dezelfde man zijn geschreven. Zoals de Engelse classicus en filoloog Martin Litchfield West heeft geschreven, “dragen beide de stempel van een uitgesproken persoonlijkheid: een rustieke, conservatieve plattelandsman, geneigd tot nadenken, die niet van vrouwen of het leven hield, en die het gewicht van de aanwezigheid van de goden op zich voelde”.

De Theogonie verhaalt over de oorsprong van de wereld (kosmogonie) en van de goden (theogonie), vanaf hun begin met Chaos, Gaia en Eros, en toont een bijzondere belangstelling voor genealogie. Binnen de Griekse mythologie bleven zeer uiteenlopende fragmenten van verhalen over, hetgeen wijst op de rijke mythologische verscheidenheid die er bestond, variërend van stad tot stad; maar Hesiod”s versie van deze oude verhalen werd uiteindelijk, volgens de 5e eeuw v. Chr. historicus Herodotus, de geaccepteerde versie die alle Hellenen verenigde.

De scheppingsmythe in Hesiod werd lang beschouwd als beïnvloed door Oosterse tradities, zoals het Kumarbi-lied van de Hettieten en de Babylonische Enuma Elish. Deze culturele vermenging zou hebben plaatsgevonden in de Griekse handelskolonies van de 8e en 9e eeuw v. Chr., zoals Al Mina in Noord-Syrië.

De werken en de dagen

De Werken en de Dagen (ook in het Portugees vertaald als As Obras e os Dias) is een gedicht van meer dan 800 verzen dat twee algemene waarheden aan de orde stelt: werk is het universele lot van de mens, maar wie bereid is te werken, zal overleven. Geleerden hebben dit werk in de loop der tijd geïnterpreteerd tegen de achtergrond van een agrarische crisis op het Griekse vasteland, die een gedocumenteerde golf van kolonisaties op zoek naar nieuw land zou hebben geïnspireerd. Dit gedicht is een van de eerste meditaties over het economisch denken.

Het werk stelt de vijf tijdperken van de mens voor, bevat bovendien adviezen en aanbevelingen, schrijft een leven van eerlijk werk voor, valt luiheid aan en onrechtvaardige rechters (zoals die welke in het voordeel van Perses beslisten), evenals de praktijk van woeker. Het beschrijft onsterfelijke wezens die over de aarde zouden zwerven, wakend over gerechtigheid en onrechtvaardigheid. Het gedicht spreekt over werk als de bron van al het goede, in die zin dat zowel goden als mensen de nietsnutten verachten, die zouden zijn als darren in een bijenkorf.

Andere werken

Naast de Theogonie en de Arbeid en Dagen zijn er in de oudheid verschillende andere gedichten aan Hesiod toegeschreven. Moderne geleerden hebben echter getwijfeld aan hun authenticiteit, en deze werken worden gewoonlijk aangeduid als deel van het “Hesiodic Corpus”, ongeacht hun ware auteurschap. De situatie is samengevat door de classicus Glenn Most: “”Hesiod” is de naam van een persoon; ”Hesiodisch” is een aanduiding voor een soort poëzie, die de gedichten omvat waarvan het auteurschap met zekerheid aan Hesiod zelf kan worden toegeschreven, maar daartoe niet beperkt is”.

Van deze werken die het uitgebreide hesiodische corpus vormen, is alleen het Schild van Herakles (Grieks: Ἀσπὶς Ἡρακλέους, Aspis Hērakleous) ongeschonden door de eeuwen heen overgeleverd door middel van een middeleeuwse manuscripttranscriptie.

De klassieke auteurs schreven Hesiod ook een lang genealogisch gedicht toe, bekend als de Vrouwencatalogus, of Ehoiai (omdat de afdelingen beginnen met de Griekse woorden ē hoiē, “Of als de …”). Het was een mythologische catalogus van de sterfelijke vrouwen die seksuele betrekkingen met de goden hadden gehad, en van de nakomelingen van deze betrekkingen.

Verscheidene hexameter gedichten zijn toegeschreven aan Hesiod:

Naast deze werken vermeldt Suda ook een tot nu toe onbekend “begrafenisgezang voor Bátraco, geliefde”.

De lyrische dichter Alceu, een land- en tijdgenoot van Sappho, parafraseerde een gedeelte van de Arbeid en de Dagen (582-88), herformatteerde het in lyrische metriek en voegde het toe aan het Lesbische dialect. Slechts een fragment van de parafrase blijft over.

De lyrische dichter Baquilides citeerde of parafraseerde Hesiod in een overwinningsode gericht aan Hieron van Syracuse, ter herdenking van de overwinning van de tiran in de wagenrennen van de Pythische Spelen van 470 BCE; de opdracht luidde: “Een man uit Boeotië, Hesiod, minister van de Muzen, sprak aldus: ”Wie door de onsterfelijken wordt geëerd, heeft ook een goede reputatie bij de mensen””. Deze woorden zijn echter niet terug te vinden in de overgebleven werken van Hesiod.

Hesiod”s Vrouwencatalogus maakte catalogi in de vorm van gedichten gangbaar in de Hellenistische periode. Theocritus bijvoorbeeld stelt catalogi van heldinnen voor in twee van zijn bucolische gedichten (3.40-51 en 20.34-41), waarin beide passages worden voorgedragen door personages van hartstochtelijke rustica”s.

Bust

De Romeinse bronzen buste die bekend staat als Pseudo-Seneca, daterend uit de late eerste eeuw v. Chr. en gevonden in Herculaneum, wordt niet langer beschouwd als een afbeelding van Seneca de Oudere; de Britse archeologe en kunsthistorica Gisela Richter heeft het geïdentificeerd als een fantasierijk portret van Hesiod. Er waren echter vermoedens sedert tenminste 1813, toen een herma met een portret van Seneca en zeer verschillende gelaatstrekken werd gevonden. De meeste geleerden nemen nu Richter”s identificatie over.

Hesiod gebruikte het conventionele dialect van de epische poëzie, dat Ionisch was. Vergelijkingen met Homerus, zelf een Ioniër van geboorte, waren meestal niet vleiend. Hesiod”s omgang met de dactylische hexameter was niet zo meesterlijk of vloeiend als die van Homerus, en een moderne geleerde spreekt van zijn “hillbilly hexameters”. Zijn taalgebruik en metriek in De labiren en dagen en Theogonie onderscheidt hem van de auteur van het Schild van Heracles. Alle drie de dichters maakten bijvoorbeeld inconsequent gebruik van de digama: soms lieten ze de metriek en de duur van de lettergrepen beïnvloeden, soms niet. De frequentie van het waarnemen of vergeten van het gebruik van de digama varieert onder hen. De omvang van deze variaties hangt af van de wijze waarop de gegevens zijn verzameld en geïnterpreteerd, maar er is een duidelijke tendens, die bijvoorbeeld blijkt uit de volgende reeks statistieken.

Hesiod gebruikt digama niet zo vaak als de anderen. Het resultaat is enigszins contra-intuïtief, aangezien digama nog steeds een kenmerk was van het Boeotisch dialect dat Hesiod waarschijnlijk sprak, en reeds verdwenen was uit Homeros” Ionische volkstaal. Deze anomalie kan worden verklaard uit het feit dat Hesiod een bewuste poging deed om te componeren als een Ionische epische dichter in een periode waarin digama gewoonlijk niet meer werd gehoord in de Ionische spraak, terwijl Homerus probeerde te schrijven als de oude generatie van Ionische barden, toen het nog wel in de Ionische spraak te horen was. Er is ook een aanzienlijk verschil tussen de resultaten in de Theogonie en de Arbeid en Dagen, maar dit is alleen te wijten aan het feit dat het eerstgenoemde werk een catalogus van godheden presenteert, en dus gebruik maakt van het bepaalde lidwoord dat gewoonlijk met digama wordt geassocieerd, oἱ (“de”).

Hoewel typerend voor het epische dialect van het Grieks, verschilt de woordenschat van Hesiod aanzienlijk van die van Homerus. Een geleerde telde 278 woorden die niet door Homerus zijn gebruikt in de Werken en Dagen, 151 in de Theogonie, en 95 in het Schild van Heracles. Het buitensporige aantal “niet-homerische” woorden in het eerste is te wijten aan het onderwerp ervan, dat eveneens als “niet-homerisch” wordt beschouwd. Hesiod”s woordenschat bevat ook verscheidene formuleringen, die niet bij Homerus voorkomen, wat erop wijst dat hij vanuit een afzonderlijke traditie zou schrijven.

Bronnen

  1. Hesíodo
  2. Hesiodos
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.