Hermann Emil Fischer

Samenvatting

Hermann Emil Fischer († 15 juli 1919 in Wannsee) was een Duits scheikundige en hoogleraar in de organische scheikunde. Zijn wetenschappelijk werk omvat de synthese van fenylhydrazine, dat hij gebruikte om indool te synthetiseren en om de stereochemie van suikermoleculen op te helderen. Hij synthetiseerde ook verschillende stereoisomeren van suikers. De Fischer-projectie, die hij introduceerde, is een methode om de ruimtelijke structuur van chirale suikerverbindingen ondubbelzinnig in kaart te brengen. Hij was een pionier in de synthese van diethylbarbituurzuur (Veronal®).

Fischer deed ook onderzoek naar de chemische structuur van urinezuur, xanthines, cafeïne en andere natuurlijke stoffen, en bewees dat deze zijn afgeleid van een stikstofhoudende basis met een bicyclische structuur, die hij purine noemde. Voor zijn werk op het gebied van de chemie van suikers en purines kende het Nobelcomité hem in 1902 de Nobelprijs voor scheikunde toe.

Als een verdere klasse van stoffen onderzocht hij aminozuren en eiwitten en synthetiseerde hij kleinere peptiden. Zijn werk aan enzymen en de metabolisering van suikerstereoisomeren door gisten leidde tot Fischers formulering van het “lock-and-key”-principe tussen enzym en substraat. Tenslotte deed hij onderzoek naar de stofklasse van lipiden en depsiden. Zijn onderzoek vormt de basis van de organische chemie en de biochemie.

Als opvolger van August Wilhelm von Hofmann aan de Universiteit van Berlijn zette Fischer zich in voor de bevordering van de wetenschap in Duitsland en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Kaiser Wilhelm Society en het Kaiser Wilhelm Institute for Chemistry, alsmede het Kaiser Wilhelm Institute for Physics in Berlijn-Dahlem. Fischer werd ook verschillende malen verkozen tot voorzitter van de Duitse Chemische Vereniging.

Zijn wetenschappelijke school bracht talrijke bekende scheikundigen voort, onder wie Karl Freudenberg, Burckhardt Helferich, Phoebus Levene, Walter Abraham Jacobs, Hermann Leuchs, Ludwig Knorr, Max Bergmann en de latere Nobelprijswinnaars Otto Diels, Otto Warburg en Karl Landsteiner.

Oorsprong en familie

Emil Fischer groeide op in Euskirchen als laatstgeborene en enige zoon naast vijf zusters van Laurenz Fischer (1807-1902) en zijn vrouw Julie Poensgen (1819-1882), tante van de Düsseldorfse industrieel Carl Poensgen. In februari 1888 trouwde hij in Erlangen met Agnes Gerlach (ca. 1861-12 november 1895), dochter van de plaatselijke anatomieprofessor Joseph von Gerlach. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Hermann Fischer (16 december 1888-9 maart 1960), die later chemicus werd, Walter (5 juli 1891-4 november 1916) en Alfred (3 oktober 1894-29 maart 1917).

Carrière

Emil Fischer behaalde zijn Abitur in 1869 als eerstejaarsstudent aan het Gymnasium van Bonn. Aanvankelijk wilde hij wiskunde en natuurkunde studeren, maar dit werd afgewezen door zijn vader, die de onderwerpen te abstract en een broodnuchtere kunst vond. Fischer brak een koopmanschap af om vanaf Pasen 1871 scheikunde te gaan studeren aan de universiteit van Bonn, onder meer bij August Kekulé. Zelf noemde hij “totaal gebrek aan talent” als reden voor zijn stopzetting, sommige biografen noemen gezondheidsredenen, maar het schijnt ook te maken te hebben gehad met een vader-zoon conflict. Zijn vader, die een succesvol ondernemer in de houthandel was en een commerciële carrière voor zijn enige zoon ambieerde, zou achteraf hebben gezegd: “De jongen is te dom om koopman te worden, hij moet studeren”.

Vanaf het herfstsemester van 1872 studeerde Fischer in Straatsburg, waar hij in 1874 bij Adolf von Baeyer promoveerde op de acylering van fenolftaleïne-kleurstoffen met Ueber Fluorescëin en Phtalëin-Orcin, nadat hij zijn eerste doctoraalonderwerp had moeten opgeven omdat een belangrijk stuk apparatuur tijdens zijn experimenten kapot was gegaan. Al tijdens zijn studie was een van zijn docenten, de chemicus Friedrich Rose, zo onder de indruk van zijn analytische vaardigheden dat hij de jonge student de opdracht gaf het water van een minerale bron in de Boven-Alzas te analyseren. Met een proefschrift over hydrazines vestigde hij zich in 1878 in München, waar hij reeds in 1879 tot hoogleraar in de analytische scheikunde werd benoemd. Na een tussenstop in Erlangen (1882-1884), werd hij in 1885 hoofd van het instituut in Würzburg (1885-1892). Zijn neef Otto Fischer nam de leerstoel in Erlangen over. Volgens plannen van Emil Fischer werd het nieuwe gebouw aan de Pleicherring 11 (nu Röntgenring) met een aangebouwde dienstvilla in Würzburg gebouwd. In 1892 volgde hij echter de zeer goed betaalde roeping naar Berlijn als opvolger van August Wilhelm Hofmann, die onverwacht overleed. Arthur Hantzsch werd zijn opvolger in Würzburg in 1893, nadat Theodor Curtius in 1892 een oproep had afgeslagen.

Inzet voor de Eerste Wereldoorlog

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was Emil Fischer een van de eerste ondertekenaars van het Manifest van de 93 Aan de Culturele Wereld! van 4 oktober 1914. Oktober 1914, waarin de invasie van België door Duitse troepen werd gerechtvaardigd, vermeende oorlogsmisdaden door Duitse troepen in België werden ontkend, de westerse tegenstanders van de oorlog werden verweten dat zij “een verbond hadden gesloten met Russen en Serviërs en de wereld het schandelijke schouwspel hadden geboden Mongolen en negers tegen het blanke ras op te zetten”, en werd beweerd dat “zonder het zogenaamde Duitse militarisme de Duitse cultuur allang van de aardbodem zou zijn weggevaagd”. Hij kreeg echter een berisping wegens inmenging in interne militaire aangelegenheden omdat hij aan het begin van de oorlog, samen met Walther Rathenau, had gewezen op de militaire noodzaak van de salpeterproductie.

Tijdens de oorlog behoorde Fischer dan ook tot het grote aantal Duitse Nobelprijswinnaars en andere toponderzoekers die hun activiteiten grotendeels richtten op de eisen van de oorlog. In oktober 1914 had de Pruisische minister van Oorlog Erich von Falkenhayn Walther Nernst en de artilleriedeskundige van het opperbevel van het leger, majoor Michelis, opdracht gegeven te zorgen voor een “verhoging van de doeltreffendheid van projectielen” door middel van munitie die niet-dodelijke irriterende stoffen bevatte. Fischer werd spoedig ingeschakeld, evenals andere wetenschappers en vertegenwoordigers van de industrie, zoals met name Carl Duisberg, een gepromoveerd chemicus die Fischer al lang kende en als bestuursvoorzitter van Bayer een van de machtigste Duitse chemische industriëlen was. Vanaf medio 1915 noemde deze groep zich officieus de “Waarnemings- en Beproevingscommissie voor Blaas- en Schietexperimenten”, afgekort tot “Nernst-Duisberg Commissie”.

Fischer mocht zich in het gelijk stellen met collega”s aan vijandelijke zijde: op 22 oktober 1914 stuurde hij Duisberg een ingezonden brief uit The Times waarin de Brit William Ramsay, die twee jaar na hem de Nobelprijs voor scheikunde had gekregen, de chemische bedrijven in zijn land aanbood in te vallen voor een jongere chemicus, zodat deze naar het front kon gaan. Fischer concludeerde hieruit: “Het zal hem niet verbazen dat zijn vrienden in Duitsland hetzelfde zullen doen.

Nadat het afvuren van stoffen die louter irriterend werkten aan het front onvoldoende effect had gehad, wendde von Falkenhayn zich op 18 december 1914 tot Fischer en drong aan op “iets” dat “mensen blijvend invalide zou maken”. Fischer distantieerde zich hier niet van, maar zag slechts technische problemen: hij legde de minister uit, zoals hij enkele dagen later aan Duisberg rapporteerde, hoe moeilijk het was om stoffen te vinden die in de zware verdunningen op het slagveld nog een dodelijke werking hadden. Ondanks zijn scepsis voerde Fischer eind 1914, net als Nernst, preliminaire proeven uit met blauwzuur. Op verzoek van Nernst had hij zelfs speciaal voor dit doel “watervrij blauwzuur” geproduceerd. De eerste tests waren echter voor geen van beide overtuigend.

In ieder geval begon Fritz Haber zich in de weken daarna steeds meer te doen gelden als organisator en coördinator van de krachten van leger, wetenschap en industrie, en was hij de drijvende kracht achter het feit dat, in tegenstelling tot wat Fischer veronderstelde, in april 1915 voor het eerst enkele duizenden vijandelijke soldaten sneuvelden in de Tweede Slag om Vlaanderen als gevolg van het vrijkomen van chloorgas. Fischer zag hier duidelijk niets laakbaars in. Integendeel, zo adviseerde hij zijn zoon Hermann op 13 juli 1915:

In de daaropvolgende jaren zou het “Haber-bureau” steeds meer topwetenschappers, materieel-financiële middelen en politieke steun aantrekken voor het onderzoek, het testen en de massaproduktie van chemische strijdmiddelen. Fischer daarentegen was niet direct actief op dit gebied, afgezien van zijn vroege en mislukte experiment met blauwzuur, hoewel sommige auteurs dit beweren zonder details te geven en hij al snel op verschillende lijsten van oorlogsmisdadigers van de Entente stond, samen met bijvoorbeeld Haber en Nernst.

Fischer was in principe voorstander van het gebruik van chemische strijdmiddelen en bevorderde daarom naar beste vermogen aanverwante gebieden van oorlogsonderzoek en oorlogseconomie. Daarbij kon hij gebruik maken van reeds lang bestaande contacten, met name zijn goede relatie met Duisberg. Reeds in 1904 had Duisberg getracht Fischer te winnen voor een belangengemeenschap van grote Duitse chemische bedrijven. Decennialang was Fischer ook een vooraanstaand lid van de Duitse Chemische Vereniging, Duisberg van de Vereniging van Duitse Chemici. Bovendien had Fischer reeds in 1905 samen met Nernst en Wilhelm Ostwald getracht door middel van een memorandum de aanzet te geven tot de oprichting van een Chemical Imperial Institute naar analogie van de bestaande Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR) en richtte daartoe in 1908 een vereniging op. Fischer gebruikte nu dergelijke en andere langdurige samenwerking en contacten voor oorlogsonderzoek.

Dit hield onder meer in dat voldoende hoeveelheden explosieven en dus ook van hun precursor salpeter moesten worden veiliggesteld. In nauwe samenwerking met Duisberg zette hij onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog een overeenkomst op met bedrijven als Bayer, BASF en Hoechst, die vervolgens medio januari 1915 werd ondertekend. De Berliner Illustrirte Zeitung loofde: “Emil Fischer staat de afdeling oorlogsgrondstoffen bij als een vooruitziende adviseur.” Hij ontwikkelde aniline-ureumderivaten om de explosieven te stabiliseren. In de cokesfabrieken die binnenlandse steenkool verwerkten, stimuleerde hij de installatie van gaswassers die tolueen en benzeen verwijderden, waardoor de afhankelijkheid van geïmporteerde aardolie voor de productie van het explosief TNT en brandstof voor het militaire wagenpark werd verminderd. Het tot dan toe ingevoerde natuurrubber werd dankzij zijn onderzoek steeds meer vervangen door synthetische methylrubber.

Al met al was Fischer tijdens de Eerste Wereldoorlog actief in talloze commissies en instellingen van de staat, de wetenschap en het bedrijfsleven. Daartoe behoorden sommige waarvan de taak en samenstelling zoveel mogelijk geheim werden gehouden, zoals de in 1916 opgerichte Kaiser-Wilhelm-Stiftung für Kriegstechnik-Kunde (KWKW), waarvan Fischer voorzitter was van het Gespecialiseerde Comité I, dat zich bezighield met grondstoffen voor munitie, met vervoer en met voedingskwesties. Tot de besturen van de andere vijf gespecialiseerde comités van de KWKW behoorden met name Haber (gespecialiseerd comité II – chemische strijdmiddelen) en Nernst (gespecialiseerd comité III – fysica). Niet rechtstreeks verband houdend met militaire kwesties hielden daarentegen comités als het “Comité voor voedingsstoffen” en het “Oorlogscomité voor vervangend voedsel”, waarvan Fischer ook lid was.

De laatste jaren

Aan het eind van de oorlog was Fischer een van de weinige topwetenschappers die duidelijk maakte dat hij spijt had van zijn steun aan de oproep van 1914. De oorlog was “een slechte zaak die geliquideerd moest worden”. In verschillende brieven liet hij weten dat hij geestelijk leed onder de te verwachten nederlaag van Duitsland en de gevreesde neergang van de Duitse wetenschap. Daarnaast waren er herhaaldelijk persoonlijke noodlottigheden: Fischers vrouw was in 1895, een half jaar na de geboorte van hun derde kind, voortijdig gestorven aan hersenvliesontsteking als gevolg van sinusitis. Dit werd nog verergerd door de vroege dood van twee zonen: Walter, die volgens zijn vader in zijn jeugd door ziekten verzwakt was geweest en in 1910 wegens “hartproblemen” voortijdig uit militaire dienst was ontslagen, vertoonde uiterlijk in 1913 tekenen van een manisch-depressieve ziekte. Uiteindelijk beroofde hij zichzelf van het leven in een gesloten inrichting in 1916. Alfred stierf in 1917 aan een tyfusinfectie die hij had opgelopen tijdens zijn opleiding als arts in een militair hospitaal.

Duisberg beweerde in een overlijdensbericht dat Fischer een “verrassende ommekeer” had doorgemaakt na de ineenstorting van het Keizerrijk. Hij vond de kracht voor nieuw leven en vooruitgang in het onderzoekswerk dat onmiddellijk weer begon. Het werk en het succes ervan maakten hem weer vrolijk en gelukkig”. Tijdens een vergadering slechts 10 dagen voor zijn zelfmoord, had hij gezeten “als een van de gelukkigsten onder ons”.

Fischers gezondheidstoestand aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was echter niet alleen beperkt door zijn leeftijd, de slechte voedselvoorziening tijdens de oorlogsjaren en het harde werken. Bovendien had hij, naar eigen zeggen, reeds vóór zijn 18e jaar een eerste ziekte gehad, bekend als “gastritis”, die zijn hele leven zou terugkeren en de reden zou zijn van verscheidene lange afwezigheden van het werk. Tenslotte had zijn jarenlange onbeschermde blootstelling aan fenylhydrazine volgens hem geleid tot een “chronische vergiftiging, die in het najaar van 1891 optrad en zich uitte in zeer hinderlijke verstoringen van de darmactiviteit, namelijk in nachtelijke kolieken en diarree”. In het voorjaar van 1918 werd hij ziek met “galblaasontsteking” en “longontsteking”. Half juli 1919, na een onderzoek, vertelde de chirurg August Bier hem dat hij “darmkanker” had. Gezien de diagnostische mogelijkheden van die tijd, moeten de ware aard en oorzaak van deze ziekte open blijven. Hoe dan ook, Fischer ordende zijn papieren in de volgende drie dagen, liet een grote som geld na aan zijn zoon Hermann, schonk het resterende vermogen aan de Academie van Wetenschappen ter bevordering van jonge wetenschappers en maakte een einde aan zijn leven door cyanide in te nemen in het bijzijn van zijn zoon en zijn huishoudster.

Emil Fischer werd begraven op de Nieuwe Wannsee Begraafplaats. De stad Berlijn heeft een representatief graf voor hem laten aanleggen op de noordelijke muur van de begraafplaats. De vijf meter lange grafmuur van schelpkalksteen is versierd met een door Fritz Klimsch ontworpen reliëf van een knielend paar dat een grote schaal met handvaten draagt. Bij besluit van de Berlijnse Senaat is de laatste rustplaats van Emil Fischer (graf Li AT 39) sinds 1956 gewijd als eregraf van de Staat Berlijn. De inwijding werd in 2016 verlengd met de nu gebruikelijke periode van twintig jaar.

Natuurwetenschappen in het algemeen

Fischer was een meester in de structurele opheldering van natuurlijke stoffen. Fischer dankte de ontdekking van fenylhydrazine aan een toevalligheid als stage-assistent in Straatsburg. Tijdens de door een stagiair uitgevoerde diazotisering werden bruine tussenproducten verkregen. Fischer onderzocht de reactie met natriumsulfiet en verkreeg het gele fenylhydrazine. Hij schreef zijn eerste artikel over fenylhydrazine in 1875 en schreef later uitgebreide artikelen over deze verbinding.Met fenylhydrazine was Fischer ook in staat om aldehyden en ketonen te onderscheiden en ze te karakteriseren als fenylhydrazonen.

Suiker chemie

Met fenylhydrazine kon hij de vrije carbonylgroep van suikers derivatiseren, en later in 1891 de configuratie van D-glucose, D-mannose en D-arabinose ophelderen.De conclusie van de structurele opheldering van suikers staat bekend als het bewijs van Fischer.

De determinatie van suikermoleculen werd bevorderd door verschillende ontdekkingen:

Bij het onderzoek naar de ruimtelijke vorm van suikermoleculen ontdekte Fischer dat suikers uitkristalliseren in aanwezigheid van aceton (acetaalvorming). De kristallijne acetonverbindingen van suiker leidden tot een beter ruimtelijk inzicht in suikermoleculen. Van groot belang voor de stereochemie was de theorie van het asymmetrische koolstofatoom volgens de theorie van Jacobus Henricus van ”t Hoff en Joseph Achille Le Bel. De inversie van Walden (Paul Walden) bij het optisch actieve koolstofatoom kon ook in de suikerchemie worden aangetoond.

Op basis van de vele bevindingen kon hij een totaalsynthese uitvoeren van optisch actieve suikers van de mannitol-reeks en de nomenclatuur aanpassen.

Pas toen de stereochemie van de suikers exact was, werden ze door plantaardige en dierlijke lichamen omgevormd, zodat Fischer het lock-and-key-principe formuleerde (1894).

Door zijn werk aan de stereochemie van suikers en de optische rotatie van suikeroplossingen kon hij de theorie van van ”t Hoff over chiraliteit een eigen plaats geven in de organische chemie.De Fischer-nomenclatuur en een driedimensionale moleculaire representatiemethode (Fischer-projectie) werden naar Fischer genoemd.

Aminozuren, peptiden

Vanaf 1900 deed Emil Fischer ook onderzoek naar peptidesynthese. In die tijd waren er slechts 14 aminozuren bekend, maar in 1907 waren dat er al 19. Fischer verkreeg het aminozuur proline uit caseïne.

Fischers groep produceerde ongeveer 100 peptiden. In latere jaren verbeterde zijn student E. Abderhalden de synthese van peptiden aanzienlijk.

In 1902, op de vergadering van Duitse natuurwetenschappers en artsen in Karlsbad, was hij de eerste die, onafhankelijk en gelijktijdig met Franz Hofmeister, een structuur van proteïnen voorstelde die bestond uit aminozuren met peptidebindingen. Tegelijkertijd introduceerde hij de naam peptide in die tijd.

Fischer was de eerste die spinnenzijde bestudeerde (1907). Hij ontdekte dat het uit aminozuren bestond, maar heel anders dan zijde van zijderupsen.

Meer ontdekkingen

Andere belangrijke bijdragen van zijn werkgroep waren Fischer”s indool synthese (1883) en Fischer”s oxazool synthese, naar hem genoemd, evenals de synthese van de natuurlijke stoffen cafeïne (1897) en theobromine.Later, Fischer en B. Helferich synthetiseerde nucleosiden en nucleotiden. Tijdens zijn onderzoek naar urinezuur ontdekte Fischer in 1884 de bouwsteen van het nucleïnezuur, purine, als base.

In de chemische industrie werd fenylhydrazine, ontdekt door Fischer in 1875 als assistent van Baeyer, gebruikt voor de productie van geneesmiddelen en kleurstoffen. Antipyrine, een eerste belangrijk geneesmiddel in de chemische industrie, was een condensatieproduct van fenylhydrazine en azijnzure ester en was ontwikkeld door zijn leerling Ludwig Knorr. De productie van de kleurstof tartrazine werd mogelijk met fenylhydrazine.

Fischer synthetiseerde diethyl-barbituurzuur (Veronal®) samen met zijn neef Alfred Dilthey. Veronal en het derivaat fenobarbital werden tot in de jaren tachtig als slaappillen gebruikt; fenobarbital wordt nog steeds wereldwijd gebruikt bij de behandeling van epilepsie onder de handelsnaam Luminal.

In 1894 ontdekte hij bij Brucin het principe van asymmetrische inductie (een chiraal centrum bepaalt de chiraliteit van het naburige koolstofatoom).

Leraar, ondersteuner en organisator

In 1900 huldigde hij een groot nieuw gebouw in voor het Organisch Instituut aan de Friedrich Wilhelm Universiteit in Berlijn. Fischer eiste serieus wetenschappelijk en correct werk van zijn studenten, en hij wilde meer wetenschappelijke vrijheid voor zeer getalenteerde jonge chemici. Samenwerking tussen wetenschap en industrie was voor hem van groot belang. Samen met Adolf von Harnack was hij een van de oprichters van de Kaiser Wilhelm Society in 1911, waarvan hij tot aan zijn dood lid was van de Senaat. Tegen het einde van het keizerrijk nam het antisemitisme ook onder wetenschappers toe. Fischer was een van de weinigen die niet meedeed. Hij antwoordde op de vraag waarom hij niet antisemitisch was, gezien het grote aantal Joodse concurrenten:

Fischer bleek ook op een ander gebied een non-conformist te zijn: aanvankelijk vond hij het niet zinvol dat vrouwen studeerden omdat zij zich later over het algemeen op het huishouden en het gezin zouden richten. Later veranderde hij echter van mening en was een van de eerste vooraanstaande professoren die voorstander was van de toelating van vrouwen tot studies; zo stond hij Hertha von Siemens toe in zijn privé-laboratorium te werken en Lise Meitner in het laboratorium van het instituut (wat zij aanvankelijk weigerde).

Zijn Inleidende Organische Lezing is didactisch vereeuwigd door een van zijn oud-studenten Hans Beyer in het Textbook of Organic Chemistry en maakt nog steeds deel uit van de basiscanon van de organische scheikunde.

In 1898 ontving Fischer de Cothenius medaille van de Leopoldina.

In 1902 werd hem de Nobelprijs voor scheikunde toegekend “als erkenning voor de buitengewone verdiensten die hij heeft verworven door zijn werk op het gebied van suiker- en purinegroepen”. In 1904 werd hij gekozen tot lid van de National Academy of Sciences, in 1908 tot lid van de American Academy of Arts and Sciences en in 1909 tot lid van de American Philosophical Society. Van 1900 tot 1915 was hij corresponderend lid van de Académie des sciences in Parijs. Hij was erelid van de Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei.

Tot op de dag van vandaag zijn in zijn geboortestad Euskirchen het Emil Fischer gymnasium en, net als in Berlijn, Leverkusen en Leuna, de Emil Fischer straat, in Erlangen het Emil Fischer centrum (waar de Instituten voor Biochemie, Farmacie en Levensmiddelenchemie en Experimentele en Klinische Farmacologie en Toxicologie gevestigd zijn) alsmede de Emil Fischer Graduate School en in Schwarzheide nog een gymnasium naar hem vernoemd.

In 1921 maakte Fritz Klimsch een zandstenen monument voor Fischer, dat werd opgericht in de buurt van Fischers vroegere werkplek, het I. Chemisch Instituut van de Friedrich Wilhelm Universiteit (nu Humboldt Universiteit) in de Hessische Straße. Dit beeld werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd. In 1952 maakte Richard Scheibe een bronzen replica, die werd geplaatst in de voortuin van het voormalige Max Planck Instituut voor celfysiologie (opgeheven in 1972) aan de Garystraße in Dahlem. In 1995 werd een tweede afgietsel van dit beeld gemaakt, dat zijn plaats vond op de Robert-Koch-Platz in Berlin-Mitte.

De collegezaal van het voormalige Chemisch Instituut van de Humboldt-Universiteit draagt de erenaam Emil Fischer-lezingenzaal.

In Erlangen werd een gedenkplaat opgericht bij het huis waar hij van 1882 tot 1885 werkte. Aan de Friedrich Alexander Universiteit van Erlangen-Nürnberg is er een Emil Fischer Centrum, waarin verschillende leerstoelen op het gebied van de biowetenschappen hun krachten hebben gebundeld.

Om de twee jaar kent de Vereniging van Duitse Chemici de Emil Fischer Herdenkingsmunt toe voor buitengewone prestaties op het gebied van de organische chemie.

In 1976 werd de Fischer maankrater naar hem en Hans Fischer genoemd.

Sinds 1993 draagt de Berlijnse hogere middelbare school voor voedingsleer en levensmiddelentechnologie de naam Emil Fischer School.

Op 12 juli 2010 werd in Berlijn-Mitte, Hessische Straße 1, een Berlijnse gedenkplaat onthuld.

Op 7 oktober 2014 eerde The Division of the History of Chemistry van de American Chemical Society Emil Fischer”s publicatie Ueber die Conformation des Traubenzuckers und seiner Isomeren (Over de Conformatie van Druivensuiker en zijn Isomeren) als revolutionaire publicatie van de toekomst en trendsettend in 1891 met de “Citation for Chemical Breakthrough Award”. Zijn toenmalige instituut in Würzburg werd dan ook uitgeroepen tot Historische plaats van de chemie.

Zijn nalatenschap bevindt zich aan de universiteit van Berkeley en met microfilmkopieën in het archief van de Max Planck Society.

In zijn geboortestad Euskirchen is het Emil Fischer Gymnasium naar hem genoemd; tijdens zijn schooltijd heette het het Kaiserin-Auguste-Victoria-Gymnasium.

Bronnen

  1. Emil Fischer
  2. Hermann Emil Fischer
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.