Dante Alighieri

Samenvatting

Dante Alighieri, of Alighiero, gedoopt Durante di Alighiero degli Alighieri en ook bekend onder de enkele naam Dante, van de familie Alighieri (Florence, tussen 21 mei en 21 juni 1265 – Ravenna, nacht tussen 13 en 14 september 1321), was een Italiaans dichter, schrijver en politicus. De naam “Dante” is, volgens de getuigenis van Jacopo Alighieri, een hypocorisme van Durante; in de documenten werd hij gevolgd door het patroniem Alagherii of door het gentilizio de Alagheriis, terwijl de variant “Alighieri” pas met de komst van Boccaccio ingeburgerd raakte.

Hij wordt beschouwd als de vader van de Italiaanse taal; zijn roem dankt hij aan het auteurschap van de Comedia, die beroemd werd als de Goddelijke Komedie en universeel wordt beschouwd als het grootste werk dat in de Italiaanse taal is geschreven en als een van de grootste meesterwerken van de wereldliteratuur. Als uitdrukking van de middeleeuwse cultuur, gefilterd door de lyriek van de Dolce stil novo, is de Commedia ook een allegorisch voertuig van het menselijk heil, dat concreet gestalte krijgt in het aanraken van de drama”s van de verdoemden, de vagevuurlijke straffen en de hemelse heerlijkheden, waardoor Dante de lezer een dwarsdoorsnede van moraal en ethiek kan bieden.

Dante was een belangrijk linguïst, politiek theoreticus en filosoof, die het hele spectrum van de menselijke kennis bestreek en een stempel drukte op de Italiaanse literatuur van de volgende eeuwen en op de westerse cultuur zelf, zozeer zelfs dat hij de bijnaam “Opperste Dichter” of, bij uitstek, “Dichter” kreeg. Dante, wiens stoffelijk overschot zich bevindt in de graftombe te Ravenna die in 1780 werd gebouwd door Camillo Morigia, is een van de symbolen van Italië in de wereld geworden, dankzij de naam van het belangrijkste orgaan voor de verspreiding van de Italiaanse taal, de Dante Alighieri Society, terwijl de kritische en filologische studies levend worden gehouden door de Dante Society.

Oorsprong

Dante”s geboortedatum is niet precies bekend, hoewel men gewoonlijk rond 1265 aanhoudt. Deze datum is afgeleid op basis van enkele autobiografische toespelingen in de Vita Nova en in de cantica van de Inferno, die begint met het beroemde vers Nel mezzo del cammin di nostra vita. Aangezien het midden van het leven van de mens voor Dante het vijfendertigste levensjaar is en de denkbeeldige reis zich afspeelt in 1300, zou zij dus dateren van 1265. Naast de lucubraties van de critici wordt deze hypothese gesteund door een tijdgenoot van Dante, de Florentijnse historicus Giovanni Villani, die in zijn Nova Cronica meldt dat “deze Dante in ballingschap in de gemeente Florence is gestorven op de leeftijd van ongeveer 56 jaar”: een bewijs dat dit idee zou bevestigen. Sommige verzen van het Paradiso vertellen ons ook dat hij geboren is onder het teken Tweelingen, d.w.z. tussen 21 mei en 21 juni.

Hoewel de dag van zijn geboorte onbekend is, is de dag van zijn doop zeker: 27 maart 1266, op Stille Zaterdag. Op die dag werden alle in dat jaar geborenen naar de heilige doopvont gebracht voor een plechtige gezamenlijke ceremonie. Dante werd gedoopt met de naam Durante, later gesyncopeerd tot Dante, ter herinnering aan een Ghibellijns familielid. De legende die Giovanni Boccaccio in Il Trattatello in laude di Dante vertelt over de geboorte van de dichter, zit vol klassieke verwijzingen: volgens Boccaccio had Dantes moeder kort voor de geboorte van Dante een visioen en droomde zij dat zij zich samen met de pasgeboren Dante onder een zeer hoge laurierboom bevond, midden in een uitgestrekte weide met een stromende bron, en dat zij de baby zijn handje zag uitsteken naar de takken, de bessen opat en in een prachtige pauw veranderde.

Dante behoorde tot de familie Alighieri, een familie van secundair belang binnen de Florentijnse sociale elite die in de laatste twee eeuwen een zekere economische welstand had bereikt. Hoewel Dante beweert dat zijn familie afstamt van de oude Romeinen, is de meest verre verwant die hij noemt zijn betovergrootvader Cacciaguida degli Elisei, een Florentijn die rond 1100 leefde en ridder was in de Tweede Kruistocht in het gevolg van keizer Conrad III.

Zoals Arnaldo D”Addario in de Enciclopedia dantesca opmerkt, ging de familie Alighieri (die haar naam ontleende aan de familie van de echtgenote van Cacciaguida) over van een adellijke adellijke status van verdienste naar een rijke maar sociaal minder prestigieuze burgerlijke status. Dante”s grootvader van vaderskant, Bellincione, was in feite een gewone man en een gewone man trouwde met Dante”s zuster. De zoon van Bellincione (en de vader van Dante), Aleghiero of Alighiero di Bellincione, werkte als compsor (geldwisselaar), waarmee hij zijn grote gezin op een waardige manier kon onderhouden. Dankzij de ontdekking van twee perkamenten die bewaard worden in het Diocesaan Archief van Lucca, komen we echter te weten dat Dante”s vader ook een woekeraar was (wat aanleiding gaf tot de ruzie tussen Alighieri en zijn vriend Forese Donati), die zich verrijkte door zijn positie als officier van justitie aan het hof van Florence. Hij was ook een Welf, maar zonder politieke ambities: dit is de reden waarom de Ghibellijnen hem na de slag bij Montaperti niet verbanden, zoals zij met andere Welfen deden, omdat zij hem als een ongevaarlijke tegenstander beschouwden.

Dante”s moeder heette Bella degli Abati, dochter van Durante Scolaro en lid van een belangrijke plaatselijke Ghibellijnse familie. Dante”s zoon heeft haar nooit in zijn geschriften genoemd, met als gevolg dat we maar weinig biografische informatie over haar hebben. Bella stierf toen Dante vijf of zes jaar oud was en Alighiero hertrouwde spoedig, misschien tussen 1275 en 1278, met Lapa di Chiarissimo Cialuffi. Uit dit huwelijk werden Francesco en Tana Alighieri (Gaetana) geboren en misschien ook – maar zij kan ook de dochter van Bella degli Abati zijn geweest – een andere dochter die door Boccaccio wordt herinnerd als de vrouw van de Florentijnse veilingmeester Leone Poggi en de moeder van zijn vriend Andrea Poggi. Aangenomen wordt dat Dante op haar zinspeelt in Vita nuova (Vita nova) XXIII, 11-12, waarin hij haar een “jonge en zachtaardige vrouw van de meest propinquissima sanguinitade congiunta” noemt.

Intellectuele opleiding

Er is niet veel bekend over Dante”s opvoeding. Naar alle waarschijnlijkheid volgde hij het onderwijspad van die tijd, dat gebaseerd was op een opleiding bij een grammaticus (waarschijnlijk ook doctor puerorum genoemd) bij wie hij eerst de grondbeginselen van de taal leerde, en vervolgens de vrije kunsten ging bestuderen, de pijler van het middeleeuwse onderwijs: rekenen, meetkunde, muziek, astronomie enerzijds (dialectiek, grammatica en retorica anderzijds (trivium). Zoals kan worden afgeleid uit Convivio II, 12, 2-4, was het belang van het Latijn als kennisdrager van fundamenteel belang voor de opvoeding van de student, aangezien de ratio studiorum hoofdzakelijk gebaseerd was op de lectuur van Cicero en Vergilius enerzijds en van middeleeuws Latijn anderzijds (met name Arrigo da Settimello).

Zijn officiële opvoeding ging vervolgens gepaard met “informele” contacten met culturele prikkels, sommige afkomstig uit hooggeplaatste stadsmilieus, andere uit direct contact met buitenlandse reizigers en kooplieden die in Toscane de filosofische en literaire nieuwigheden van hun respectievelijke landen van herkomst invoerden. Dante had het geluk in de jaren tachtig de Florentijnse politicus en geleerde Ser Brunetto Latini te ontmoeten, die juist was teruggekeerd van een langdurig verblijf in Frankrijk als ambassadeur van de Republiek en als politiek banneling. De werkelijke invloed van Ser Brunetto op de jonge Dante is bestudeerd door Francesco Mazzoni. Beide filologen hebben in hun studies getracht de erfenis van de schrijver van de Tresor op de intellectuele vorming van hun jonge medeburger in te kaderen. Dante van zijn kant was bewogen om de figuur van Latini in de Commedia te gedenken, waarbij hij zijn menselijkheid en de genegenheid die hij ontving opmerkte:

Uit deze verzen spreekt Dante duidelijk zijn waardering uit voor de literatuur in haar “burgerlijke” zin, in de zin van burgerlijk nut. De gemeenschap waarin de dichter leefde zal zich hem zelfs na zijn dood herinneren. Umberto Bosco en Giovanni Reggio onderstrepen bovendien de analogie tussen de boodschap van Dante en die welke Brunetto uitdrukt in de Tresor, zoals blijkt uit de Toscaanse vulgarisatie van het werk door Bono Giamboni.

Dante, in de nasleep van de dood van zijn geliefde Beatrice (in een periode tussen 1291 en 12941295), begon zijn filosofische cultuur te verfijnen door het bijwonen van de scholen georganiseerd door de Dominicanen van Santa Maria Novella en de Franciscanen van Santa Croce; waren de laatsten erfelijk van het denken van Bonaventura van Bagnoregio, de eersten waren erfelijk van de Aristotelisch-Thomistische les van Thomas van Aquino, waardoor Dante zich kon verdiepen (misschien dankzij het directe luisteren van de beroemde geleerde Fra” Remigio de” Girolami) in de Filosoof bij uitstek van de middeleeuwse cultuur. Bovendien kon Dante door het lezen van de commentaren van intellectuelen die zich verzetten tegen de Thomistische interpretatie (zoals de Arabier Averroes), zich een “polyfone Aristotelische” gevoeligheid eigen maken.

Sommige critici geloven dat Dante in Bologna verbleef. Ook Giulio Ferroni acht de aanwezigheid van Dante in Bologna zeker: “Een Bolognese memorie van de notaris Enrichetto delle Querce getuigt (in een plaatselijke taalkundige vorm) van het sonnet Non mi poriano già mai fare ammenda: deze omstandigheid wordt beschouwd als een vrijwel zekere aanwijzing voor de aanwezigheid van Dante in Bologna vóór deze datum”. Beiden geloven dat Dante aan de Universiteit van Bologna heeft gestudeerd, maar daar is geen bewijs voor.

Dante kon ook deelnemen aan de levendige literaire cultuur die rond de volkse poëzie draaide. In de jaren 1360 kwamen de eerste invloeden van de “Siciliaanse School” aan in Toscane, een poëtische stroming die ontstond rond het hof van Frederik II van Zwaben en die de liefdesthema”s van de Provençaalse poëzie herwerkte. De Toscaanse literatoren, beïnvloed door de teksten van Giacomo da Lentini en Guido delle Colonne, ontwikkelden een lyriek die gericht was op de hoofse liefde, maar ook op politiek en burgerlijk engagement. Guittone d”Arezzo en Bonaggiunta Orbicciani, de belangrijkste exponenten van de zogenaamde Siculo-Tuskische school, hadden een navolger in de persoon van de Florentijn Chiaro Davanzati, die de nieuwe poëtische code binnen de muren van zijn stad invoerde. Het was echter in Florence dat een aantal jonge dichters (aangevoerd door de nobele Guido Cavalcanti) hun afkeer uitten van de stilistische en linguïstische complexiteit van de Siculo-Tuscanen en pleitten voor een zoetere en zachtere lyriek: de dolce stil novo.

Dante bevond zich midden in dit literaire debat: in zijn vroege werken is er een duidelijke (zij het ijle) band met zowel de Toscaanse poëzie van Guittone en Bonagiunta als met de meer rechttoe rechtaan Occitaanse poëzie. Spoedig echter werd de jongeman gebonden aan de dictaten van de Stilnovistische poëzie, een verandering die werd bevorderd door zijn vriendschap met de oudere Cavalcanti.

Huwelijk met Gemma Donati

Toen Dante twaalf jaar oud was, in 1277, werd zijn huwelijk gearrangeerd met Gemma, dochter van Messer Manetto Donati, met wie hij vervolgens trouwde toen hij twintig jaar oud was, in 1285. Huwelijken sluiten op zo”n jonge leeftijd was in die tijd heel gewoon; het gebeurde met een belangrijke ceremonie, waarvoor formele akten nodig waren die voor een notaris werden ondertekend. De familie waartoe Gemma behoorde – de Donatis – was een van de belangrijkste in het laatmiddeleeuwse Florence en werd later het referentiepunt voor de politieke factie die tegenover die van de dichter stond, de Zwarte Welfen.

Politieke en militaire verplichtingen

Kort na zijn huwelijk begon Dante als ridder deel te nemen aan enkele militaire campagnes die Florence voerde tegen zijn externe vijanden, waaronder Arezzo (slag bij Campaldino, 11 juni 1289) en Pisa (inname van Caprona, 16 augustus 1289). Later, in 1294, maakte hij deel uit van de delegatie ridders die Karel Martel van Anjou (zoon van Karel II van Anjou) begeleidde, die zich intussen in Florence bevond. De politieke activiteit greep Dante aan vanaf het begin van de jaren 1290, tijdens een zeer onrustige periode voor de Republiek. In 1293 werden de Ordinamenti di Giustizia van Giano Della Bella van kracht, die de oude adel uitsloten van de politiek en de burgerlijke klasse in staat stelden een rol te krijgen in de Republiek, op voorwaarde dat zij waren ingeschreven in een Arte. Dante was als edelman uitgesloten van de stadspolitiek tot 6 juli 1295, toen de “Temperaments” werden afgekondigd, wetten die edelen weer het recht gaven institutionele functies te bekleden, mits zij zich inschreven voor de Kunsten. Dante schreef zich daarom in bij de Arte dei Medici e Speziali.

De precieze reeks van zijn politieke ambten is niet bekend, daar de notulen van de vergaderingen verloren zijn gegaan. Aan de hand van andere bronnen kon echter een groot deel van zijn activiteit worden gereconstrueerd: van november 1295 tot april 1296 was hij lid van de Raad van het Volk; hij maakte deel uit van de groep van “Savi”, die in december 1296 de regels vernieuwden voor de verkiezing van de priors, de hoogste vertegenwoordigers van elke Arte die gedurende twee maanden de belangrijkste institutionele rol in de Republiek moesten vervullen; van mei tot december 1296 was hij lid van de Raad van de Honderd. Soms werd hij als ambassadeur gezonden, zoals in mei 1300 naar San Gimignano. Intussen was er binnen de Florentijnse Guelph partij een zeer ernstige splitsing ontstaan tussen de groep geleid door de Donatis, voorstanders van een conservatieve en aristocratische politiek (Zwarte Guelphs), en de groep geleid door de Cerchi familie, voorstanders van een gematigde populaire politiek (Witte Guelphs). De splitsing, die ook te wijten was aan politieke en economische redenen (de Donatis, exponenten van de oude adel, werden in macht overtroffen door de Ceris, die door eerstgenoemden als parvenu werden beschouwd), veroorzaakte een interne oorlog die Dante niet schuwde en gematigd de kant koos van de Witte Welfen.

In het jaar 1300 werd Dante gekozen tot een van de zeven priors voor de tweemaandelijkse periode 15 juni-15 augustus. Hoewel hij tot de partij van de Welfen behoorde, probeerde hij zich altijd te verzetten tegen de inmenging van zijn bittere vijand paus Bonifatius VIII, die de dichter zag als het embleem bij uitstek van de morele decadentie van de Kerk. Met de komst van kardinaal Matteo d”Acquasparta, door de paus gezonden als vredestichter (maar in werkelijkheid gezonden om de macht van de Witte Welfen, die op dat moment de overhand hadden over de Zwarten, te verminderen), kon Dante zijn werk dwarsbomen. Ook tijdens zijn priorij keurde Dante de ernstige maatregel goed waarbij acht exponenten van de Zwarte Welfen en zeven van de Witte Welfen werden verbannen in een poging de vrede binnen de Staat te herstellen, onder wie Guido Cavalcanti, die kort daarna in Sarzana zou sterven. Deze maatregel had ernstige gevolgen voor het verdere verloop van de gebeurtenissen: niet alleen bleek hij nutteloos (de Zwarte Welfen vertraagden alvorens naar Umbrië te vertrekken, de plaats bestemd voor hun opsluiting), maar hij bracht ook het risico mee van een staatsgreep door de Zwarte Welfen zelf, dankzij de geheime steun van kardinaal d”Acquasparta. Bovendien lokte de maatregel bij de voorstanders ervan (waaronder Dante zelf) zowel de haat van de zwarte partij als het wantrouwen van de blanke “vrienden” uit: de eersten, uiteraard, voor de toegebrachte wond; de laatsten, voor de klap die hun partij werd toegebracht door een van hun eigen leden. Intussen verslechterden de betrekkingen tussen Bonifatius en de blanke regering vanaf de maand september, toen de nieuwe priors (die het college waren opgevolgd waarvan Dante lid was) onmiddellijk het verbod op de blanken herriepen, waarmee zij blijk gaven van hun partijdigheid en aldus de pauselijke legaat kardinaal d”Acquasparta de gelegenheid gaven het anathema naar Florence te slingeren. Door Karel van Valois naar Florence te sturen, door de paus gestuurd als nieuwe vredestichter (maar in feite veroveraar) in plaats van kardinaal d”Acquasparta, stuurde de Republiek een ambassade naar Rome, in een poging de paus af te leiden van zijn hegemoniale doelstellingen, waarvan Dante een essentieel onderdeel vormde, vergezeld van Maso Minerbetti en Corazza da Signa.

Het begin van de ballingschap (1301-1304)

Dante bevond zich dus in Rome, klaarblijkelijk onhoudbaar gemaakt door Bonifatius VIII, toen Karel van Valois, bij de eerste stedelijke omwenteling, het voorwendsel aangreep om Florence met een coup de grâce aan het zwaard te rijgen. Op 9 november 1301 stelden de veroveraars Cante Gabrielli da Gubbio aan als podestà. Hij behoorde tot de zwarte guelph factie van zijn geboortestad en begon zo een politiek van systematische vervolging van blanke politici die de paus vijandig gezind waren, wat uiteindelijk resulteerde in hun moord of verbanning uit Florence. Bij twee opeenvolgende vonnissen, het ene op 27 januari en het andere op 10 maart 1302, die ook talrijke leden van de Cerchi-families troffen, werd de dichter bij verstek veroordeeld tot de brandstapel en de verwoesting van zijn huizen. Vanaf dat moment heeft Dante zijn vaderland nooit meer gezien.

De eerste fase van de ballingschap (1304-1310)

In 1307, na Lunigiana verlaten te hebben, verhuisde Dante naar Casentino, waar hij te gast was bij de graven Guidi, graven van Battifolle en heren van Poppi, waar hij begon met het schrijven van de Inferno.

De afkomst van Hendrik VII (1310-1313)

Het verblijf in de Casentino duurde zeer kort: tussen 1308 en 1310 kan men in feite aannemen dat de dichter eerst in Lucca en vervolgens in Parijs verbleef, ook al is het niet mogelijk met zekerheid het transalpijnse verblijf te evalueren, zoals hierboven reeds is gezegd. Dante was zeer waarschijnlijk in 1310 in Forli, waar hij in oktober het nieuws ontving van de komst van de nieuwe keizer Hendrik VII naar Italië. Dante zag deze expeditie hoopvol tegemoet, want hij zag niet alleen een einde aan de Italiaanse politieke anarchie, maar ook de reële mogelijkheid om eindelijk naar Florence terug te keren. De keizer werd inderdaad begroet door de Italiaanse Ghibellijnen en de politieke verschoppelingen van Guelph, een combinatie die de dichter dichter dichter bracht bij de Italiaanse keizerlijke factie geleid door de Scaligers van Verona. Dante, die tussen 1308 en 1311 De Monarchia aan het schrijven was, gaf uiting aan zijn openlijke keizerlijke sympathieën; hij schreef op 31 maart 1311 een heftige brief tegen de Florentijnen en ging zelfs zover dat hij de keizer zelf in een privé-gesprek ontmoette naar aanleiding van diens epistel aan Hendrik VII. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ugo Foscolo Dante als een Ghibellijn ging omschrijven:

Dante”s droom van een Renovatio Imperii viel in duigen op 24 augustus 1313, toen de keizer plotseling overleed in Buonconvento. De gewelddadige dood van Corso Donati op 6 oktober 1308 door toedoen van Rossellino Della Tosa (de meest onverzettelijke exponent van de Zwarte Welfen) had de hoop van Dante al de bodem ingeslagen, maar de dood van de keizer betekende een dodelijke slag voor de pogingen van de dichter om definitief naar Florence terug te keren.

De laatste paar jaar

De dag na de plotselinge dood van de keizer aanvaardde Dante de uitnodiging van Cangrande della Scala om aan zijn hof in Verona te verblijven. Dante had reeds in het verleden de gelegenheid gehad om in de Venetiaanse stad te verblijven, op het hoogtepunt van haar macht in die jaren. Petrocchi, zoals eerst uiteengezet in zijn essay Itinerari danteschi en vervolgens in zijn Vita di Dante, herinnert zich hoe Dante al eerder, tussen 1303 en 1304, enkele maanden te gast was bij Bartolomeo della Scala, de oudere broer van Cangrande. Toen Bartolomeo in maart 1304 stierf, werd Dante gedwongen Verona te verlaten omdat zijn opvolger, Alboino, niet op goede voet stond met de dichter. Toen Alboino in 1312 stierf, werd zijn broer Cangrande, een van de leiders van de Italiaanse Ghibellijnen en Dante”s beschermer (en vriend), zijn opvolger. Het was op grond van deze band dat Cangrande de Florentijnse banneling en zijn zonen bij zich riep en hen veiligheid en bescherming bood tegen de verschillende vijanden die zij in de loop der jaren hadden gemaakt. De vriendschap en achting tussen de twee mannen was zodanig dat Dante zijn edelmoedige beschermheer ophemelde in een lofrede in de Canto van het Paradijs – grotendeels gecomponeerd tijdens zijn verblijf in Verona – van zijn voorvader Cacciaguida:

In 2018 ontdekte Paolo Pellegrini, professor aan de Universiteit van Verona, een nieuwe brief, waarschijnlijk geschreven door Dante zelf in augustus 1312 en verzonden door Cangrande aan de nieuwe keizer Hendrik VII. Deze zou de datum van het verblijf van de dichter in Verona aanzienlijk veranderen, zijn aankomst vervroegen naar 1312, en de hypothese uitsluiten dat Dante tussen 1312 en 1316 in Pisa of Lunigiana verbleef.

De laatste drie jaren van zijn leven waren relatief rustig in de stad Ravenna, waarin Dante een literaire kring creëerde die bezocht werd door zijn zonen Pietro en Jacopo en een aantal jonge plaatselijke literatoren, waaronder Pieraccio Tedaldi en Giovanni Quirini. Namens de heer van Ravenna voerde hij af en toe politieke ambassadeursschappen uit, zoals die welke hem naar Venetië voerde. In die tijd had de lagunestad onenigheid met Guido Novello vanwege de voortdurende aanvallen op zijn schepen door de galeien van Ravenna en de doge, woedend, sloot zich aan bij Forli om oorlog te voeren tegen Guido Novello; deze laatste, wetende dat hij niet over de nodige middelen beschikte om een dergelijke invasie het hoofd te bieden, vroeg Dante om voor hem te bemiddelen bij de Venetiaanse Senaat. Geleerden hebben zich afgevraagd waarom Guido Novello de meer dan vijftigjarige dichter als zijn vertegenwoordiger koos: sommigen menen dat Dante voor deze missie werd uitgekozen omdat hij bevriend was met de Ordelaffi, de heren van Forlì, en daarom gemakkelijker een manier kon vinden om meningsverschillen op het veld bij te leggen.

Dood en begrafenissen

Dante”s gezantschap had een goed effect op de veiligheid van Ravenna, maar het werd de dichter fataal, die bij zijn terugkeer uit de lagunestad malaria opliep tijdens zijn tocht door de moerassige Comacchio Valleien. De koorts leidde de 56-jarige dichter al snel naar zijn dood, die plaatsvond in Ravenna in de nacht van 13 op 14 september 1321. De begrafenis, met veel pracht en praal, vond plaats in de kerk van San Pier Maggiore (thans San Francesco) in Ravenna, in aanwezigheid van de hoogste stadsautoriteiten en zijn zonen. Dante”s plotselinge dood veroorzaakte wijdverbreide spijt in de literaire wereld, zoals blijkt uit Cino da Pistoia in zijn lied Su per la costa, Amor, de l”alto monte.

De ”graven” van Dante

Dante werd aanvankelijk begraven in een marmeren urn in de kerk waar de begrafenis werd gehouden. Toen de stad Ravenna onder de controle van de Serenissima Republiek Venetië kwam, gaf de podestà Bernardo Bembo (vader van de veel beroemdere Pietro) in 1483 de architect Pietro Lombardi de opdracht een groot monument te bouwen om het graf van de dichter te versieren. Toen de stad in het begin van de 16e eeuw aan de Pauselijke Staten werd teruggegeven, veronachtzaamden de pauselijke legaten het lot van Dantes graftombe, die spoedig in verval raakte. In de volgende twee eeuwen werden slechts twee pogingen ondernomen om de rampzalige toestand van de graftombe te herstellen: de eerste vond plaats in 1692, toen de kardinaal-legaat voor Romagna Domenico Maria Corsi en de prolegaat Giovanni Salviati, beiden van adellijke Florentijnse families, de graftombe restaureerden. Hoewel er slechts enkele tientallen jaren waren verstreken, werd het grafmonument verwoest door de opheffing van de grond onder de kerk, hetgeen de kardinaal-legaat Luigi Valenti Gonzaga ertoe aanzette architect Camillo Morigia in 1780 opdracht te geven de neoklassieke tempel te ontwerpen die vandaag de dag nog te zien is.

De bewogen geschiedenis van de overblijfselen

De stoffelijke resten van Dante waren enkele tientallen jaren na zijn dood het voorwerp van een geschil tussen de inwoners van Ravenna en de Florentijnen, toen de auteur van de Komedie door zijn medeburgers werd “herontdekt” dankzij de propaganda van Boccaccio. Terwijl de Florentijnen de stoffelijke resten opeisten als medeburgers van de overledene (reeds in 1429 verzocht de gemeente de familie Da Polenta de stoffelijke resten terug te geven), wilde de bevolking van Ravenna dat de stoffelijke resten op de plaats zouden blijven waar de dichter was gestorven, omdat zij van mening was dat de Florentijnen de resten van een man die zij bij leven hadden veracht, niet verdienden. Om te voorkomen dat de stoffelijke resten van de dichter door Florence zouden worden gestolen (een risico dat werkelijkheid werd onder de Medici pausen Leo X en Clemens VII), verwijderden zij de beenderen uit de tombe die door Pietro Lombardi was gemaakt, verborgen deze op een geheime plaats en maakten zo van Morigia”s monument een cenotaaf. Toen Napoleon in 1810 de religieuze ordes liet opheffen, besloten de broeders, die de vindplaats van de stoffelijke resten van generatie op generatie hadden doorgegeven, deze te verbergen in een ommuurde deur van het aangrenzende oratorium van de vierhoek van Braccioforte. De overblijfselen bleven daar tot 1865, toen een metselaar, die het klooster wilde restaureren ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van de geboorte van de dichter, bij toeval een houten kistje ontdekte onder een ommuurde deur, met Latijnse opschriften, ondertekend door een zekere broeder Antonio Santi (1677), waarin stond dat de beenderen van Dante zich in het kistje bevonden. De urn in Morigia”s tempel werd opnieuw geopend en bleek leeg te zijn, op drie vingerkootjes na, die overeenkwamen met de overblijfselen die onder de ommuurde deur werden gevonden, waarmee de echtheid ervan werd bevestigd. Het lichaam werd weer in elkaar gezet, een paar maanden tentoongesteld in een kristallen urn en daarna weer opgebaard in Morigia”s tempel, in een walnotenhouten kist, beschermd door een loden doodskist. In Dante”s graftombe, onder een klein altaar, bevindt zich het epigraf in Latijnse verzen gedicteerd door Bernardo da Canaccio in opdracht van Guido Novello, maar pas in 1357 gegraveerd:

Het ware gezicht van Dante

Zoals blijkt uit de verschillende schilderijen die aan hem zijn gewijd, was het gezicht van de dichter zeer hoekig, met een grimmig gezicht en de beroemde aquilijne neus, zoals te zien is op het schilderij van Botticelli in het inleidende gedeelte. Het was Giovanni Boccaccio, in zijn Trattatello in laude di Dante, die deze fysieke beschrijving gaf:

De rol van de volkstaal en het “burgerlijke” perspectief van de literatuur

De rol van de volkstaal, door Dante in De Vulgari omschreven als Hec est nostra vera prima locutio (“onze eerste ware taal”, in Italiaanse vertaling), was van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van zijn literaire programma. Met Dante kreeg de volkstaal de status van een gecultiveerde en literaire taal, dankzij de ijzeren wil van de Florentijnse dichter om een gemeenschappelijk linguïstisch vehikel te vinden onder de Italianen, althans onder de heersers. In de eerste passages van de De Vulgari zet hij duidelijk zijn voorkeur uiteen voor de spreektaal en de moedertaal boven het valse en kunstmatige Latijn:

Het doel van Dante”s literaire produktie in de volkstaal was in feite om toegankelijk te zijn voor het lezend publiek, in een poging om de muur af te breken tussen de geschoolde klassen (gewend om in het Latijn met elkaar om te gaan) en de meer populaire, zodat de laatste ook kennis konden nemen van filosofische en morele inhouden die tot dan toe waren verbannen naar het academische milieu. Zo hebben wij een visie op literatuur als instrument ten dienste van de samenleving, zoals programmatisch zal worden uiteengezet in het Convivio:

Dante”s beslissing om de volkstaal te gebruiken voor het schrijven van sommige van zijn werken is wellicht sterk beïnvloed door het werk van Andrea da Grosseto, een 13e-eeuwse literator die de volkstaal die hij sprak, het Grosseto-dialect van die tijd, gebruikte om prozaïsche werken in het Latijn te vertalen, zoals de verhandelingen van Albertano da Brescia.

Poëtica

Met deze gelukkige uitdrukking heeft de literatuurcriticus Gianfranco Contini Dante”s buitengewone veelzijdigheid in de Rime geïdentificeerd, omdat hij met gemak en harmonische gratie gebruik kan maken van verschillende taalregisters. Zoals gezegd toont Dante een open nieuwsgierigheid naar de “genetische” structuur van de moedertaal van de Italianen, waarbij hij zich concentreert op de uitdrukkingen van het dagelijks spraakgebruik, op min of meer geraffineerde motto”s en grappen. Deze neiging om de tekstuele rijkdom van zijn moedertaal in te kaderen heeft de Florentijnse geleerde ertoe gebracht een veelkleurig fresco te scheppen dat nooit eerder in de Italiaanse volkstaalpoëzie is ontstaan, zoals Giulio Ferroni op lucide wijze uiteenzet:

Zoals Guglielmo Barucci opmerkt: “We hebben dus niet te maken met een geleidelijke evolutie van Dante”s stijl, maar met het naast elkaar bestaan – zelfs in dezelfde periode – van verschillende vormen en stijlen”. Dante”s vermogen om binnen de Rime over te gaan van amoureuze naar politieke thema”s, van morele naar burleske thema”s, zal zijn ultieme verfijning vinden in de Commedia, waar hij erin slaagt de stilistische driedeling te ijken die Rota Vergilii wordt genoemd, volgens welke een specifiek onderwerp moet corresponderen met een specifiek stilistisch register. In de Commedia, waarin de drie cantiche overeenkomen met de drie stijlen “nederig”, “midden” en “verheven”, verdwijnt de starre theoretische driedeling ten aanzien van de narratieve behoeften van de schrijver, zodat we in de Inferno (die zou moeten overeenkomen met de laagste stijl) passages en plaatsen vinden van het hoogste stilistische en dramatische kaliber, zoals de ontmoeting met Francesca da Rimini en Ulysses. De meertaligheid, volgens een meer strikt lexicale analyse, wordt ook beïnvloed door de talrijke idiomen die de literaire taal van die tijd bezaaiden: we vinden latinismen, Gallismen en, uiteraard, de Florentijnse volkstaal.

Dante heeft een fundamentele rol gespeeld bij het tot nieuwe verworvenheden brengen van de volkstaallyriek, niet alleen in technisch-linguïstisch opzicht, maar ook inhoudelijk. De vergeestelijking van de figuur van de geliefde Beatrijs en het vaag historische kader waarin het liefdesverhaal zich afspeelt, bepaalden de geboorte van zeer bijzondere trekken binnen het Stilnovisme. De aanwezigheid van de geïdealiseerde figuur van de geliefde vrouw (de zogenaamde engelvrouw) is een steeds terugkerend thema bij Lapo Gianni, Guido Cavalcanti en Cino da Pistoia, maar bij Dante krijgt het een meer historische dimensie dan bij de andere schrijvers. Dante”s produktie kan, wat haar filosofische diepgang betreft, alleen vergeleken worden met die van zijn meester Cavalcanti, waarbij het verschil bestaat in de verschillende opvatting van de liefde. Als Beatrice de engel is die Dante”s geestelijke bekering op aarde bewerkstelligt en hem hemelse gelukzaligheid schenkt, is de vrouw die Cavalcanti bemint in plaats daarvan een voorbode van lijden, pijn die de mens geleidelijk aan zal verwijderen van de goddelijke catharsis die Alighieri theoretiseert. Een ander doel dat Dante heeft bereikt, is dat hij in staat is geweest psychologische introspectie en autobiografie naar voren te brengen: deze twee dimensies waren in de Middeleeuwen vrijwel onbekend en leken al op Petrarca en, verder nog, op de humanistische literatuur. Dante is dus de eerste van de Italiaanse literatoren die “splitst” tussen de ik als personage en de andere ik als verteller van zijn eigen gebeurtenissen. Zo spreekt Contini, voortbordurend op de door de Amerikaanse geleerde Charles Singleton getraceerde draad, over de poëtische en narratieve werking van Dante:

Zo schreef De Sanctis, de vader van de Italiaanse literaire historiografie, over de geliefde van de dichter, Beatrice. Hoewel we nog steeds proberen te begrijpen wat Dante”s liefde voor Beatrice Portinari werkelijk inhield (veronderstelde historische identificatie van de Beatrice van de Vita Nova), kunnen we alleen met zekerheid het belang van deze liefde voor de Italiaanse literaire cultuur vaststellen. Het was in naam van deze liefde dat Dante zijn stempel drukte op de Dolce stil novo, waarmee hij zijn “tweede poëtische fase” inluidde (waarin hij zijn volledige originaliteit ten opzichte van vroegere modellen tot uiting bracht) en dichters en schrijvers ertoe aanzette de thema”s van de liefde te ontdekken op een nooit eerder benadrukte wijze. Zijn liefde voor Beatrijs (zoals op een andere manier Francesco Petrarca voor zijn Laura) zal het uitgangspunt zijn voor de formulering van zijn poëtisch manifest, een nieuwe opvatting van hoofse liefde gesublimeerd door zijn intense religieuze sensibiliteit (de Maria-cultus met haar lauden is bij Dante binnengekomen via de pauperistische stromingen van de dertiende eeuw, vanaf de Franciscanen) en dus ontdaan van de zinnelijke en vleselijke elementen die typisch zijn voor de Provençaalse poëzie. Deze poëtische formulering, culminerend in het lofdicht, zal na de dood van de “aardse” Beatrijs eerst leiden tot filosofisch onderzoek (de Vrouw van Medelijden) en vervolgens tot theologisch onderzoek (de verschijning van Beatrijs in een droom die Dante aanspoort naar haar terug te keren na zijn filosofische dwaling, een kritiek die in Purgatorio, XXX harder zal worden). Deze allegorisering van de geliefde, begrepen als voertuig van de verlossing, markeert definitief de onthechting van het liefdesthema en duwt Dante in de richting van de ware wijsheid, dat wil zeggen, het verblindende en ondoordringbare licht dat God in het Paradijs omhult. Beatrijs wordt dus bevestigd in die heilbrengende rol die typisch is voor engelen, en die niet alleen de geliefde, maar alle mensen de eerder genoemde zaligheid brengt.

Na het einde van de amoureuze ervaring concentreerde Dante zich meer en meer op een poëzie die gekenmerkt werd door filosofisch-politieke bespiegelingen, die harde en lijdende trekken zouden krijgen in de rijmen van de tweede helft van de jaren negentig, ook wel bekend als de ”petrose” rijmen, omdat zij zich concentreerden op de figuur van een zekere ”donna petra”, die volkomen tegengesteld was aan de ”donne che avete intelletto d”Amore”. In feite, zoals Salvatore Guglielmino en Hermann Grosser melden, verloor Dante”s poëzie de lieflijkheid en sierlijkheid die typisch waren voor de teksten van de Vita nova, om harde en moeilijke connotaties te krijgen:

Dante had een grote liefde voor de klassieke oudheid en haar cultuur: het bewijs hiervan is zijn devotie voor Vergilius, zijn grote respect voor Caesar en de talrijke Griekse en Latijnse bronnen die hij gebruikte om de denkbeeldige wereld van de Commedia te construeren (waarvan het citaat van “li spiriti magni” in Als IV een expliciete verwijzing is naar de auteurs waarop Dante”s cultuur was gebaseerd). In de Komedie verheerlijkt de dichter de morele en intellectuele elite van de antieke wereld in het Limbo, een aangename en aangename plaats aan de poorten van de Hel waar de rechtvaardigen die zonder doopsel gestorven zijn, leven, zonder echter verdriet te voelen om hun gebrek aan gelukzaligheid. In tegenstelling tot Petrarca en Boccaccio toonde Dante zich een man die nog volledig gehecht was aan de middeleeuwse visie die de mens had op de Griekse en Latijnse beschaving, want hij kaderde deze laatste in de heilsgeschiedenis die het christendom voorstond, een zekerheid die gebaseerd was op de middeleeuwse exegeseleer die bekend staat als de vier zintuigen (letterlijk, symbolisch, allegorisch en anagogisch) waarmee men de christelijke boodschap in antieke auteurs trachtte te identificeren. Vergilius wordt door Dante niet gezien in zijn historische en culturele dimensie als een Latijnse intellectueel van het Augustijnse tijdperk, maar veeleer in zijn profetisch-soteriologische dimensie: hij was het immers die de geboorte van Jezus Christus voorspelde in de 4e Egloga van de Eclogues en aldus werd verheerlijkt door de middeleeuwse christenen. Naast deze mythische dimensie van de figuur van Vergilius, keek Dante naar hem als een hoogstaand literair en moreel model, zoals wordt benadrukt in het proem van het Gedicht:

Dante werd sterk beïnvloed door de wereld om hem heen, en haalde zijn inspiratie zowel uit de artistieke dimensie in engere zin (bustes, bas-reliëfs en fresco”s in kerken) als uit wat hij in zijn dagelijks leven kon zien. Barbara Reynolds rapporteert hoe

De episoden van Malacoda, Barbariccia en de masnada die in Als XXI, XXII en XXIII voorkomen, kunnen dus niet alleen aan de persoonlijke verbeelding van de dichter worden toegeschreven, maar zijn in hun krachtige en vernederende iconografische karikatuur ontleend aan wat de dichter in de kerken en straten van Florence via allegorische voorstellingen kon zien. Naast de iconografische bronnen bestonden er ook teksten waarin de duivel onmenselijke en beestachtige trekken vertoonde: allereerst het 11e-eeuwse visioen van Tundale, waarin de duivel wordt beschreven die de zielen van de verdoemden verslindt, maar ook de kronieken van Giacomino da Verona en Bonvesin de la Riva. De landschappen van de komedie zelf weerspiegelen de beschrijving van middeleeuwse steden: de aanwezigheid van vestingwerken (het kasteel van Limbo, de muren van de stad Dite), de bruggen over de Malebolge, de verwijzingen in Canto XV naar de imposante dijken van Brugge en Padua, en de helse straffen zelf zijn een visuele transpositie van de middeleeuwse “cultuur” in de ruimste zin van het woord.

Een fundamentele invloed werd ook uitgeoefend door de literaire productie die tot het christendom en, tot op zekere hoogte, ook tot de islamitische godsdienst behoorde. De Bijbel is ongetwijfeld het boek waaruit Dante het meest putte: we vinden er, naast de vele echo”s in de Commedia, ook echo”s van in de Vita nova (de episode van de dood van Beatrice volgt bijvoorbeeld die van Christus op Golgotha) en in de De vulgari eloquentia (de episode van de Toren van Babel als oorsprong van de talen, aanwezig in Boek I). Naast de strikt sacrale productie putte Dante ook uit de middeleeuwse religieuze productie, waarbij hij zich bijvoorbeeld liet inspireren door de Visio sancti Pauli uit de vijfde eeuw, een werk dat verhaalt over de opgang van de apostel der heidenen naar de derde hemel van het paradijs. Naast christelijke literaire bronnen zou Dante volgens de filologe Maria Corti in het bezit zijn gekomen van het Boek van de Ladder, een Arabisch eschatologisch werk dat in opdracht van koning Alfonso X werd vertaald in het Castiliaans, Oudfrans en Latijn.

Een concreet voorbeeld is te vinden in het islamitische concept van de levensgeest (rūh al hayāh) die wordt beschouwd als “lucht” die uit de holte van het hart komt. Dante schrijft in dit verband: “…levensgeest, die woont in de meest geheime kamer van het hart”.

De Spaanse historicus Asín Palacios heeft alle standpunten van Dante met betrekking tot zijn islamitische kennis verwoord in zijn tekst The Islamic Eschatology in the Divine Comedy.

De rol van de filosofie in Dante”s productie

Zoals reeds vermeld in het biografische gedeelte, verdiepte Dante zich in de studie van de filosofie na de dood van Beatrice. Uit de Convivio weten we dat Dante Boethius” De consolatione philosophiae en Cicero”s De amicitia had gelezen en dat hij toen begon deel te nemen aan de filosofische disputen die de twee belangrijkste religieuze ordes (franciscanen en dominicanen) in het openbaar of indirect in Florence hielden, waarbij de eerste de leer van de mystici en de heilige Bonaventura uitlegde en de tweede de theorieën van de heilige Thomas van Aquino presenteerde. Criticus Bruno Nardi belicht de saillante kenmerken van Dante”s filosofisch denken, dat, hoewel gebaseerd op het Thomisme, ook andere aspecten vertoont waaronder een duidelijke invloed van het Neoplatonisme (b.v. van Pseudo-Dionysius de Areopagiet in de engelachtige hiërarchieën van het Paradijs). Ondanks de invloeden van de Platoonse school werd Dante het meest beïnvloed door Aristoteles, die in de tweede helft van de 13e eeuw zijn hoogtepunt bereikte in het middeleeuwse Europa.

Dante”s poëtische productie werd in het bijzonder beïnvloed door twee Aristotelische werken: de Fysica en de Nicomacheïsche Ethica. De beschrijving van de natuurlijke wereld door de filosoof van Stagira was, samen met de medische traditie die teruggaat tot Galen, de belangrijkste bron waaruit Dante en Cavalcanti putten voor het uitwerken van de zogenaamde “leer van de geesten”. Via de commentaren van Averroes beweerde Dante dat de werking van het menselijk lichaam te danken was aan de aanwezigheid van verschillende geesten in bepaalde organen, die dan gevoelens opwekten die overeenkwamen met de stimulans die van buitenaf kwam. In de aanwezigheid van Beatrice waren deze geesten in beroering, waardoor bij Dante hevige emotionele reacties werden opgewekt en zij, zoals in het geval hieronder, een eigen wil aannamen, die tot uiting kwam in de retorische figuur van de prosopopeeën:

Nog belangrijker was de invloed van Aristoteles binnen de Commedia, waar de aanwezigheid van de “Nicomachische Ethica” werd gevoeld, evenals die van de Fysica. Uit deze laatste nam Dante de kosmologische structuur van de schepping over (een structuur die hij ook aan de Egyptische astronoom Ptolemaeus verschuldigd was) en paste die vervolgens aan het christelijk geloof aan; uit de “Ethica” daarentegen putte hij zijn inspiratie voor de ordelijke en rationele organisatie van het hiernamaals, dat hij onderverdeelde in verschillende subeenheden (cirkels in de hel, kaders in het vagevuur en hemelen in het paradijs) waarin hij bepaalde categorieën zielen onderbracht op grond van de fouten die zij in hun leven hadden begaan.

Op politiek gebied is Dante, evenals Aristoteles en de heilige Thomas van Aquino, van mening dat de staat een rationele en natuurlijke grondslag heeft, gebaseerd op hiërarchische banden die stabiliteit en interne orde kunnen verschaffen. Nardi vervolgt: “Hoewel hij erkent dat het algemene schema van zijn metafysica dat van de christelijke scholastiek is, is het zeker dat hij er bepaalde karakteristieke details in heeft opgenomen, zoals de bemiddelde voortbrenging van de lagere wereld en dat over de oorsprong van de menselijke ziel die het gevolg is van de samenloop van de scheppingsdaad met het werk van de natuur”.

Verschillende auteurs hebben zich beziggehouden met de esoterische aspecten van Dante”s werken, misschien bepaald door zijn vastgestelde lidmaatschap van de sekte van de Fedeli d”Amore. De opzet en de inhoud van de Goddelijke Komedie zelf zouden duidelijke verwijzingen suggereren. In dit opzicht zijn het werk van Guenon, L”esoterismo di Dante en de tekst van Luigi Valli, Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d”Amore van aanzienlijk belang.

Sinds de 19e eeuw hebben verschillende auteurs betoogd dat Dante een christelijke ketter kan zijn geweest. Onder hen waren Ugo Foscolo en Eugène Aroux. Meer recent heeft Maria Soresina de hypothese naar voren gebracht dat Dante”s ketterij het katharisme was.

De bloem en de spreuk van liefde

Twee poëtische werken in de volkstaal met een vergelijkbaar onderwerp, lexicon en stijl, die zich afspelen in een chronologische periode tussen 1283 en 1287, zijn door twintigste-eeuwse critici met een zekere mate van zekerheid aan Dante toegeschreven, vooral vanaf het werk van de Dante-filoloog Gianfranco Contini.

De rijmen

De Rime is een door moderne uitgevers samengestelde en geordende verzameling, waarin alle lyrische produkties van Dante zijn samengebracht, van zijn jeugdwerken tot die van zijn rijpe jaren (de eerste zijn gedateerd rond 1284), verdeeld in Rime giovanili en Rime dell”esilio om twee groepen teksten te onderscheiden die zeer verschillend zijn van toon en onderwerp. De Rime giovanili bestaan uit composities die de verschillende tendensen weerspiegelen van de hoofse lyriek van die tijd, die van Guittone, Guinizelli en Cavalcante, overgaand van amoureuze thema”s naar speelse wedstrijden met een versluierde erotisch-spel-achtergrond met Forese Donati en Dante da Maiano.

Vita Nova

Het Vita Nova kan beschouwd worden als Dante”s autobiografische “roman”, waarin hij zijn liefde voor Beatrice viert, gepresenteerd met alle kenmerken van Dante”s Stilnovisme. Het Vita Nova, een verslag van het geestelijk leven en de poëtische evolutie van de dichter, dat als een exemplum is weergegeven, is een prosimeter (een passage die wordt gekenmerkt door de afwisseling van proza en vers) en is gestructureerd in tweeënveertig (of éénendertig) prozahoofdstukken die met elkaar verbonden zijn in een homogeen verhaal, dat een reeks poëtische teksten verklaart die op verschillende tijdstippen zijn gecomponeerd, waaronder het lied-manifesto Donne ch”avete intelletto d”amore en het beroemde sonnet Tanto gentile e tanto onesta pare van bijzondere relevantie zijn. Volgens de meeste geleerden liet Dante zich voor de vorm van de prosimeter inspireren door de Provençaalse razos (en door Severino Boetius” De consolatione philosophiae). Het werk is opgedragen aan zijn liefde voor Beatrijs en werd waarschijnlijk gecomponeerd tussen 1292 en 1293. Volgens de chronologie die Dante geeft, kan de compositie van de rijmen gedateerd worden tussen 1283, zoals blijkt uit het sonnet A ciascun alma presa, en na juni 1291, de sterfdag van Beatrice. Om met enige zekerheid de datum vast te stellen waarop het boek in zijn geheel is samengesteld, hebben critici de laatste tijd de neiging om 1300 te gebruiken, een datum die niet kan worden overschreden en die overeenkomt met de dood van de geadresseerde Guido Cavalcanti: “Questo mio primo amico a cui io ciò scrivo” (Vita nova, XXX, 3). Dit werk was bijzonder geliefd in de Verenigde Staten, waar het werd vertaald door de filosoof en letterkundige Ralph Waldo Emerson.

Convivio

De Convivio (geschreven tussen 1303 en 1308) van het Latijnse convivium, wat “banket” (van wijsheid) betekent, is het eerste van Dante”s werken geschreven onmiddellijk na zijn gedwongen vertrek uit Florence en is het grote manifest van het “burgerlijke” doel dat de literatuur in de menselijke samenleving moet hebben. Het werk bestaat uit een commentaar op verschillende leernummers die aan het begin zijn geplaatst, een ware encyclopedie van de belangrijkste kennis voor hen die zich willen wijden aan openbare en burgerlijke activiteiten zonder de reguliere studies te hebben voltooid. Daarom werd het in de volkstaal geschreven om te kunnen worden begrepen door hen die voordien niet de gelegenheid hadden gehad Latijn te studeren. Het opschrift van het Convivio maakt duidelijk dat de auteur een groot kenner en volgeling van Aristoteles is, die “De Filosoof” wordt genoemd. Het incipitaat legt hier uit tot wie dit werk gericht is en tot wie niet: alleen zij die de wetenschap niet hebben kunnen kennen, moeten er toegang toe hebben. Deze werden verhinderd door twee soorten redenen:

Dante beschouwt de weinigen die aan de tafel der wetenschap kunnen eten, waar men het “brood der engelen” eet, als gezegend, en de ongelukkigen die zich tevreden stellen met het eten van schapen. Dante zit niet aan de tafel, maar is gevlucht voor hen die het pastume eten en heeft verzameld wat van de tafel der uitverkorenen valt om een ander banket te bereiden. De auteur zet een banket op en serveert een maaltijd (de verscomposities) vergezeld van het brood (het proza) dat nodig is om de essentie ervan te assimileren. Alleen zij die door familie en burgerzorg verhinderd waren, zouden worden uitgenodigd om te gaan zitten, terwijl de luilakken aan hun voeten zouden liggen om de kruimels op te rapen.

De vulgari eloquentia

De De vulgari eloquentia is een verhandeling in het Latijn, geschreven door Dante tussen 1303 en 1304, gelijktijdig met de Convivio. Bestaande uit een volledig eerste boek en 14 hoofdstukken in het tweede boek, was het oorspronkelijk de bedoeling dat het vier boeken zou omvatten. Hoewel het over de volkstaal gaat, is het in het Latijn geschreven omdat Dantes gesprekspartners tot de culturele elite van die tijd behoorden, die op grond van de traditie van de klassieke literatuur het Latijn superieur achtte aan elke volkstaal, maar ook om de volkstaal een grotere waardigheid te geven: het Latijn werd namelijk alleen gebruikt om te schrijven over recht, godsdienst en internationale verdragen, d.w.z. onderwerpen van het allergrootste belang. Dante lanceerde een hartstochtelijke verdediging van de volkstaal, zeggende dat het verdiende om een illustere taal te worden die in staat was om te concurreren met, zo niet te evenaren, de taal van Vergilius, argumenterende echter dat om een taal te worden die in staat was om belangrijke onderwerpen te behandelen de volkstaal moest zijn:

Daarmee bedoelde hij de absolute waardigheid van de volkstaal ook als literaire taal, niet langer als een uitsluitend volkstaal. Nadat hij de grote waardigheid had erkend van het illustere Siciliaans, de eerste literaire taal die tot nationale waardigheid werd verheven, liet hij alle andere Italiaanse volkstalen de revue passeren, waarbij hij in de ene en in de andere enkele van de kwaliteiten vond die, wanneer zij bij elkaar werden gevoegd, de Italiaanse taal zouden moeten vormen. Dante ziet in het Italiaans de panthera redolens van de middeleeuwse bestiaria, een dier dat zijn prooi (hier de schrijver) aantrekt met zijn onweerstaanbare geur, die Dante bespeurt in alle regionale volkstalen, en in het bijzonder in het Siciliaans, zonder er echter ooit in te slagen die geur te verwezenlijken: het ontbreekt namelijk nog steeds aan een Italiaanse taal die in al haar registers kan worden gebruikt, door alle lagen van de bevolking van het Italiaanse schiereiland. Om het opnieuw te doen verschijnen, moest dus worden geput uit het werk van de Italiaanse letterkundigen die tot dan toe waren verschenen, om zo te trachten een gemeenschappelijke linguïstische en literaire canon te schetsen.

De Monarchia

Het werk werd gecomponeerd ter gelegenheid van de afreis van keizer Hendrik VII van Luxemburg naar Italië tussen 1310 en 1313. Het bestaat uit drie boeken en is de somma van Dante”s politieke denken. In het eerste bevestigt Dante de noodzaak van een universeel en autonoom rijk, en erkent hij dit rijk als de enige regeringsvorm die eenheid en vrede kan garanderen. In het tweede erkent hij de legitimiteit van het recht van het rijk door de Romeinen. In het derde boek toont Dante aan dat het gezag van de vorst een goddelijke wil is, en dus van God afhangt: hij is niet onderworpen aan het gezag van de paus; tegelijkertijd moet de keizer echter eerbied betonen aan de paus, de plaatsvervanger van God op aarde. Het standpunt van Dante is in vele opzichten origineel, want het staat lijnrecht tegenover de politieke traditie die door de Donatie van Constantijn wordt verteld: de De Monarchia staat zowel tegenover de aanhangers van de hiëratische opvatting als tegenover de aanhangers van de politieke en religieuze autonomie van de nationale soevereinen ten opzichte van de keizer en de paus.

Comedy

De Comedia – de oorspronkelijke titel van het werk: Giovanni Boccaccio schreef later het bijvoeglijk naamwoord “goddelijk” toe aan Dante”s gedicht – is het meesterwerk van de Florentijnse dichter en wordt beschouwd als de belangrijkste literaire getuigenis van de middeleeuwse beschaving en als een van de grootste werken van de universele literatuur. Het wordt een “comedia” genoemd omdat het in een “komische”, d.w.z. niet hoofse, stijl is geschreven. Een andere interpretatie is gebaseerd op het feit dat het gedicht begint met situaties vol pijn en angst en eindigt met de vrede en sublimiteit van het visioen van God. Dante begon aan het werk rond 1300 (een jubileumjaar, zozeer zelfs dat hij zijn reis door het Donkere Woud dateert op 7 april van dat jaar) en zette het de rest van zijn leven voort, waarbij hij de cantica publiceerde naarmate hij ze voltooide. Manuscripten van Inferno zijn bekend van rond 1313, terwijl Purgatorio in de twee daaropvolgende jaren werd gepubliceerd. Het Paradijs, misschien begonnen in 1316, werd gepubliceerd toen de canto”s werden voltooid in de laatste jaren van het leven van de dichter. Het gedicht is verdeeld in drie boeken of cantiche, elk bestaande uit 33 cantos (behalve Inferno, dat er 34 heeft, omdat de eerste dient als proem voor het hele gedicht) en overeenkomend met de drie stijlen van de Rota Vergilii; elke canto bestaat uit tercetten van endecasyllaben (Dante”s terzine).

De Commedia neigt naar een brede en dramatische weergave van de werkelijkheid, ver verwijderd van de belerende didactische poëzie van de Middeleeuwen, maar doordrongen van een nieuwe christelijke spiritualiteit die zich mengt met de politieke passie en literaire interesses van de dichter. Het gaat over een denkbeeldige reis naar de drie rijken van het hiernamaals, waarin het goede en het kwade van de aardse wereld worden geprojecteerd, ondernomen door de dichter zelf, als een “symbool” van de mensheid, onder leiding van de rede en het geloof. Het kronkelige en moeizame pad van Dante, wiens taal steeds complexer wordt naarmate hij hoger klimt in de richting van het Paradijs, vertegenwoordigt ook, bij wijze van metafoor, het moeizame proces van taalkundige rijping van de illustere volkstaal, die zich emancipeert van de nauwe gemeentegrenzen om de Florentijnse volkstaal boven de andere varianten van de Italiaanse volkstaal te doen uitstijgen en haar tegelijkertijd te verrijken met hun contact. Dante wordt zowel in het Inferno als in het Vagevuur vergezeld door zijn leermeester Vergilius; in het Paradijs door Beatrice en, tenslotte, door Sint Bernardus.

De Epistels en Brief XIII aan Cangrande della Scala

Een belangrijke rol wordt gespeeld door de 13 brieven die Dante schreef tijdens zijn jaren van ballingschap. De belangrijkste brieven gaan vooral over politieke kwesties (in verband met de afstamming van Hendrik VII) en religieuze kwesties (een brief gericht aan de Italiaanse kardinalen die in 1314 bijeen waren om een opvolger voor Clemens V te kiezen). Epistola XIII aan Cangrande della Scala, daterend uit de jaren tussen 1316 en 1320, is de laatste en belangrijkste van de thans bewaard gebleven epistels (hoewel sommigen twijfelen aan de authenticiteit ervan). Het bevat de opdracht van het Paradijs aan de Heer van Verona, alsmede belangrijke aanwijzingen voor het lezen van de Komedie: het onderwerp (de toestand van de zielen na de dood), de meervoudigheid van de zintuigen, de titel (die voortvloeit uit het feit dat het bitter en droevig begint en met een happy end eindigt), het doel van het werk, dat niet alleen speculatief is, maar ook praktisch, omdat het de levenden uit hun toestand van ellende wil halen om hen tot geluk te brengen.

Eglogues

De Eglogues zijn twee gedichten van bucolische aard, geschreven in het Latijn tussen 1319 en 1321 in Ravenna. Ze maakten deel uit van een briefwisseling met Giovanni del Virgilio, een intellectueel uit Bologna, wiens twee composities eindigen als Egloga I en Egloga III, terwijl die van Dante Egloga II en Egloga IV zijn. De briefwisseling tussen de twee ontstond toen del Virgilio Dante verweet de poëtische kroon te willen veroveren door in de volkstaal te schrijven en niet in het Latijn, een kritiek die Dante”s reactie en de compositie van de Egloghe uitlokte, aangezien Giovanni del Virgilio Dante deze Latijnse compositie had gestuurd en volgens de middeleeuwse doctrine van responsio de gesprekspartner moest antwoorden met het genre dat hij het eerst gebruikte.

De Quaestio de aqua et terra

De filosofische discussie ging door tot het einde van het leven van de dichter. Op 20 januari 1320 begaf Dante zich opnieuw naar Verona om in de kerk van Sant”Elena de structuur van de kosmos te bespreken volgens de Aristotelisch-Tolemaeïsche principes, die toen reeds een bevoorrecht studieobject waren voor de compositie van het Paradijs. Dante betoogt hier hoe de aarde zich in het centrum van het universum bevindt, omgeven door de ondermaanse wereld (bestaande uit aarde, water, lucht en vuur) en hoe het water zich boven de aardse sfeer bevindt. Vandaar de filosofische behandeling die gekenmerkt wordt door de disputatio met de tegenstanders.

In Italië

Dante had een bijna onmiddellijke weerklank en faam in Italië. Reeds in de tweede helft van de 14e eeuw begon Boccaccio de cultus van Dante te verspreiden, wat eerst culmineerde in de samenstelling van de Trattatello in laude di Dante en vervolgens in de Esposizioni sopra la commedia. Boccaccio”s erfenis werd, in de fase van het vroege humanisme, overgenomen door de kanselier van de Florentijnse Republiek Leonardo Bruni, die het Leven van Dante Alighieri (1436) componeerde en bijdroeg tot de voortzetting van Dante”s mythe in de generaties van Florentijnse literatoren (Agnolo Poliziano, Lorenzo de” Medici en Luigi Pulci) en kunstenaars (Sandro Botticelli) in de tweede helft van de 15e eeuw. Dante”s gelijkenis begon echter te tanen vanaf 1525, toen kardinaal Pietro Bembo in zijn Prose della volgar lingua de superioriteit van Petrarca op het gebied van de poëzie en van Boccaccio op het gebied van het proza vaststelde. Deze canon zou Dante uitsluiten van de Commedia als een moeilijke navolger, wat zou leiden tot een neergang (ondanks Michelangelo”s hartstochtelijke verdediging eerst en die van Giambattista Vico later) die de hele zeventiende en achttiende eeuw zou duren, mede door de plaatsing van De Monarchia op de Index. Pas in de tijd van de Romantiek en het Risorgimento kreeg Dante weer een prominente rol als symbool van het Italianisme en de eenzaamheid van de Romantische held. De hoge literaire waarde van de Commedia, ingewijd door De Sanctis in zijn Storia della letteratura italiana en vervolgens herbevestigd door Carducci, Pascoli en Benedetto Croce, vond in de 20e eeuw hartstochtelijke geleerden en toegewijden in Gianfranco Contini, Umberto Bosco, Natalino Sapegno, Giorgio Petrocchi, Maria Corti en, in de laatste jaren, in Marco Santagata.

Ook in de 20e eeuw en in het jaar 2000 hebben verschillende pausen gedachten van hoogachting aan Alighieri gewijd: Benedictus XV, Paulus VI en Johannes Paulus II hebben hem herdacht om zijn zeer hoge artistieke en morele waarde; Benedictus XVI om zijn theologische finesse; Paus Franciscus om de soteriologische waarde van de Commedia.

In de loop van de 20e eeuw werden talrijke initiatieven genomen om de figuur van Dante populair te maken bij het grote publiek. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Eenmaking van Italië maakte Milano Films de eerste twee speelfilms gewijd aan Inferno, werken die zowel positieve als negatieve reacties uitlokten (de laatste vanwege de aanwezigheid van erotische elementen).

In de daaropvolgende decennia hebben nationale vieringen van Dante, zoals de zeshonderdste sterfdag in 1921 en de zevenhonderdste geboortedag in 1965, het Italiaanse volk bewust gemaakt van de erfenis van de Grote Dichter, mede dankzij de televisieserie Vita di Dante, die in 1965 werd gemaakt ter gelegenheid van de zevenhonderdste verjaardag. In de tweede helft van de twintigste eeuw werden in het kader van de bewustmakingscampagne ook lires uitgegeven waarop het gezicht van Dante was afgebeeld (evenals Disney-strips die op de Inferno waren geïnspireerd).

Dankzij de televisie bereikte de verspreiding van Dante”s werk een steeds breder publiek: Vittorio Gassman, Vittorio Sermonti en Roberto Benigni reciteerden verzen uit de Komedie op openbare evenementen. In de rest van de wereld daarentegen heeft Dante inspiratie gegeven voor enkele films (zoals Seven) en enkele manga (zoals het werk van Gō Nagai) en videospelletjes (waaronder Dante”s Inferno).

Personages en plaatsen uit Inferno werden door de Internationale Astronomische Unie gekozen om namen te geven aan geologische formaties op het oppervlak van Jupiters satelliet Io. Voorts werd in 1998 het portret van Dante Alighieri, geschilderd door Raphael Sanzio, gekozen als de nationale zijde van de Italiaanse munt van 2 euro en werden in 2015, ter gelegenheid van de 750e verjaardag van zijn geboorte, twee herdenkingsmunten van 2 euro geslagen, een Italiaanse en de andere van San Marino.

In 2020 stelde de Italiaanse Republiek 25 maart in als datum om jaarlijks de figuur van Dante te herdenken; deze nationale dag kreeg de naam Dante Dinsdag.

De bibliografie over het leven en werk van Dante is eindeloos; gewoonlijk is het eerste onderzoeksinstrument de Enciclopedia dantesca, van het Istituto dell”Enciclopedia italiana Treccani, Rome, 1970-1978, ook online beschikbaar. Er kan ook gebruik worden gemaakt van computerhulpbronnen, in de eerste plaats de bibliografie op de website van de Società Dantesca Italiana. Voor de gedrukte bibliografie, zie de rubriek Bibliografie over Dante. Wij wijzen hier op de bibliografie die voor de wetenschappelijke redactie van de vermelding is gebruikt:

Bronnen

  1. Dante Alighieri
  2. Dante Alighieri
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.