Timoeriden

gigatos | januari 1, 2022

Samenvatting

Het Timuridische (Perzisch: تيموريان, “Tīmūriyān”) of Gurkani (Perzisch: وركانى, “Gurkānī”) of Turan (Perzisch: توران, “Tūrān”) rijk was een Perzisch rijk dat zich uitstrekte tot in de tegenwoordige staten van Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Kazachstan, Iran, het zuidelijk deel van de Kaukasus, Irak, Koeweit, Afghanistan, een groot deel van Centraal-Azië, alsmede delen van Rusland, India, Pakistan, Syrië en Turkije.

Het rijk werd gesticht door Tamerlane (gelatiniseerde versie van Timur), een krijgsheer van Mongools-Turkse afkomst die het tussen 1370 en zijn dood in 1405 stichtte. Hij wierp zich op als een groot hersteller van het Mongoolse rijk van Genghis Khan en hield zijn leven lang vast aan de mythe van de oude keizer, waarbij hij zelfs meermalen zijn bewondering voor Borjigin uitsprak. Tamerlane onderhield intensieve handelsbetrekkingen met Ming China en de Gouden Horde. Tijdens de Timuridische periode beleefden Turkestan en Khorasan de meest bloeiende periode wat de uitdrukking van de Islamitische architectuur betreft en vanaf het einde van de 15e eeuw beleefde het oude Chagatai Khanaat een levendig cultureel seizoen en genoot het militaire suprematie van Corasmië tot de Kaukasus. Nadat Tamerlane Samarkand tot hoofdstad had verheven, werden verschillende ambachtslieden uit de door de krijgsheer onderworpen gebieden onder dwang overgebracht naar de huidige Oezbeekse stad. De Spaanse ambassadeur Clavijo meldde de aanwezigheid van 150.000 gezinnen van handwerkslieden die naar de hoofdstad waren verhuisd. Ondanks de wijze waarop de bevolkingsaanwas tot stand kwam, beleefde Samarkand tussen de 14e en de 15e eeuw het beste intermezzo in zijn geschiedenis. Al snel volgde de zogenaamde Timuridische renaissance, die samenviel met het bewind van de astronoom en wiskundige Uluğ Bek.

In 1467 verloor de heersende Timuridische dynastie het grootste deel van Perzië aan de Ak Koyunlu-confederatie. Leden van het Timuridische geslacht bleven echter kleinere politieke entiteiten besturen, soms bekend als Timuridische emiraten, in Centraal-Azië en delen van India. In de 16e eeuw viel Babur, een Timuridische vorst uit Fergana (nu in Oezbekistan), Kabulistan (nu Afghanistan) binnen en stichtte er een klein koninkrijk. Twintig jaar later gebruikte hij dit als uitvalsbasis om het middeleeuwse India binnen te vallen en het Mughal-rijk te stichten.

De Timuridische historicus Sharaf al-Din Ali Yazdi stelt in zijn werk Zafarnama (Boek der overwinningen) dat de naam van het Timuridische rijk oorspronkelijk Turan (Perzisch: توران) was. Tamerlane gaf persoonlijk opdracht de naam van zijn domein als Turan in te kerven in een rotsfragment op de berghelling van Ulu Tagh (in het huidige Kazachstan), tegenwoordig bekend als de Karsakpay-inscriptie. De originele tekst luidt:

In de literatuur van het Timuridische tijdperk werd het koninkrijk Iran-u-Turan (Perzisch: ایران و توران) of Mawarannahr (Arabisch: ما وراء النهر) genoemd. Shi”i auteurs bevestigen dat Tamerlane, toen hij na zijn huwelijk de titel van Gorkani aannam en keizerlijk heerser van de Chaghatai stam werd, naar analogie van de titel van zijn heer, het rijk, behalve Timuridisch, ook Gurkānī werd genoemd. Deze benaming gold voor alle leden van de heersende dynastie.

Tamerlane (1370-1405)

Tamerlane (in het chagatai: تیمور, Tēmür) werd in 1336 geboren in de stad Kesh, bij Samarkand, in een gebied dat reeds in 1300 onder Mongoolse heerschappij stond. In die tijd bestonden de gemeenschappen die gevormd werden door Turken en Mongolen vreedzaam naast elkaar en was er reeds een zekere culturele vermenging, waardoor sommige Mongolen zich in de regio bij de Islam hadden aangesloten. De stam waartoe Tamerlane behoorde ontsnapte niet aan dit proces van assimilatie. Volgens de Geheime Geschiedenis van de Mongolen stamden de Barlas af van de Borjigin-clan, waartoe de familie van Genghis Khan en zijn nakomelingen behoorde. In feite was Tamerlane, in tegenstelling tot wat men op grond van het bovenstaande zou kunnen denken, geen familie van Genghis.

Khan Tughluk Timur, die zijn domeinen wenste uit te breiden, besloot zich in maart 1360 in Transoxiana te vestigen, in de overtuiging dat hij weinig weerstand zou ondervinden. Zoals verwacht gaven de meeste stamhoofden zich over aan zijn gezag, terwijl anderen, waaronder Hajji Beg van het Barlas-volk, vluchtten. Men besloot toen iemand anders te zoeken die geschikt was om de oude gebieden van Hajji Beg te besturen, en de uiteindelijke keuze viel op de jonge neef van de gevluchte emir, Tamerlane, die zich aan hen had onderworpen. In ruil voor zijn trouw kreeg hij de stad Kesh en omgeving, die vroeger in handen van zijn vader waren.

Tughluk Timur schonk het bestuur van Transoxiana aan zijn zoon Ilyas Khoja, aan wie Tamerlane ondergeschikt was. De meedogenloosheid waarmee de Mongolen over de regio heersten, leidde tot verzet van velen, waaronder Amir Hussain van de Qara”una en Tamerlane, die samen het opnamen tegen een leger van Mongolen en plaatselijke stammen die loyaal waren aan Ilyas Khoja, en hen versloegen in een veldslag in 1364. Kort daarna stierf Tughlugh Timur en Ilyas Khoja vertrok naar Moghulistan met de bedoeling de macht over te nemen. In 1365 keerde Khoja terug naar Transoxiana. In mei versloeg hij Amir Hussain en Timur in de Slag bij Tasjkent, maar toen hij bij de poorten van Samarkand aankwam, weigerden de inwoners hem binnen te laten, hetgeen resulteerde in een belegering die door de verdedigers werd overwonnen. Een plaag onder de paarden beroofde de Mongolen van hun macht, en zij werden gedwongen Transoxiana weer te verlaten.

In 1368, stierf Ilyas Khoja. Aangezien het grootste deel van de familie van de Khan was vermoord, werd het politieke toneel voornamelijk beheerst door Tamerlane en zijn zwager Amir Hussain, die door het huwelijk verwant waren geraakt. De relatie tussen de twee leidde tot een soort duumviraat en was aanvankelijk vreedzaam, maar werd gespannen toen beiden beseften dat zij naar hetzelfde land verlangden. De positie van Hussain leek het gunstigst: hij werd gerespecteerd wegens zijn grotere anciënniteit en was in het bezit van verschillende delen van Noordwest-Afghanistan, maar dit intimideerde de jonge Tamerlane niet, die de woordvoerder werd van de edelen die zich benadeeld voelden en, officieel verkondigend dat hij hun belangen steunde, zijn rivaal verzocht het bezit van de steden die hij bestuurde af te staan. Hussain Sufi van zijn kant antwoordde dat “na deze plaatsen met het zwaard te hebben veroverd, alleen iemand met een ander zwaard ze kan terugnemen”. Tamerlane zond daarop troepen naar het gebied en veroverde de plaatsen die hij onder zijn controle hoopte te brengen en plunderde het omliggende gebied. Hussain verzette zich echter, althans tijdelijk, en sloot vrede met de andere partij, hoewel de vijandelijkheden nog lang niet voorbij waren. Door zijn successen had Tamerlane in Balkh, een Afghaanse stad met veel kooplieden, stamleden, vooraanstaande islamitische geestelijken, aristocraten en boeren, veel aanhangers gekregen dankzij zijn hoffelijke manieren en de vele geschenken die hij aanbood. Dit gedrag, dat Tamerlane niet alleen in Afghanistan maar ook elders met aanhangers omringde, was waarschijnlijk bedoeld om sympathie te wekken tegen Hussain, die verantwoordelijk was voor de verwijdering van vele politieke tegenstanders en de inbeslagneming van hun bezittingen, alsmede voor de uitvaardiging van onderdrukkende belastingwetten en exorbitante persoonlijke uitgaven. Toen het rond 1370 duidelijk werd dat zijn onderdanen hem in de steek zouden laten, gaf Hussain zich over aan Tamerlane, die het land opnieuw belegerde in de buurt van wat nu het noordelijke deel is van de grens tussen Turkmenistan en Oezbekistan, en werd hij vermoord, zodat hij in Samarkand formeel tot heerser kon worden uitgeroepen.

Een gedachte die hem tijdens zijn opkomst plaagde, omdat hij geen rechtstreekse afstammeling van Genghis was, was dat hij de titel van groot-khan niet kon dragen en zich tevreden moest stellen met die van emir (een Arabische term voor opperhoofd). In 1370 stelde hij zich voor als “erfgenaam” van de wettigheid van Genghis Khan en nam hij de titel gurkan aan, een Mongoolse variant van het Perzische woord kurugen of khurgen dat “schoonzoon” betekent. Dit werd gerechtvaardigd door het feit dat Tamerlane trouwde met de vrouw van Hussain, Saray Malik Katun (ook bekend als Bibi Khanoum), wier voorouders afstamden van de Genghis-dynastie. Op 10 april 1370, toen hij vierendertig jaar oud was, werd bij zijn kroning het Timuridische Rijk ingesteld.

Hussain werd opgevolgd door zijn broer Yusuf Sufi. Na drie jaar Transoxiana te hebben veroverd, viel Tamerlane in 1373 Corasmia aan. De reden voor deze agressie was dat Yusuf Sufi zijn belofte om zich van vijandelijkheden te onthouden had gebroken en troepen naar de buitenwijken van Khiva had gezonden om zijn gezag met geweld op te leggen. Toen hij hoorde dat Tamerlane oprukte naar Corasmia, werd Yusuf Sufi gealarmeerd en stemde hij ermee in zo spoedig mogelijk over vrede te onderhandelen. Intussen trachtte hij ervoor te zorgen dat zijn oudste zoon, Pir Mohammed, zijn rijk als opvolger kon overnemen.

In 1375 laaide de kwestie Corasmia weer op. Yusuf Sufi, die zich opnieuw ongemakkelijk voelde in zijn ondergeschikte positie, probeerde te profiteren van Tamerlane”s veldtochten in het oosten en verwoestte Transoxiana in verschillende gebieden, waarbij hij bijna Samarkand bereikte. Om deze dreiging te verpletteren, drong de emir in 1379 aan het hoofd van een groot leger op naar de poorten van Urgench. Hoewel diplomatieke middelen werden geprobeerd, nam Yusuf Sufi de door Tamerlane gezonden ambassadeurs gevangen en onderging een belegering van drie maanden, waarvan Yusuf het einde nooit heeft gezien omdat hij voordien aan een ziekte stierf. Het gebied werd dus een deel van de Timuridenstaat, maar na enige tijd kwam de Soefi-familie, door de invloed van Toktamish, de toekomstige grote tegenstander van Tamerlane, in opstand tegen de heerser van het rijk. De adellijke dynastie trachtte haar nauwe betrekkingen met de Gouden Horde uit te buiten, evenals die met de Rode Horde, waartoe de moeder van de khan, Toktamish, behoorde. Hoewel Tamerlane tussen 1371 en 1379 niet minder dan vier expedities naar Corasmia ondernam, kan niet worden gezegd dat hij erin slaagde de Soefi-familie volledig te onderwerpen. Nadat Toktamisj de Rode Horde als een semi-staatseenheid nieuw leven had ingeblazen, verleenden de leidende politieke leden ervan hem hulp in zijn gevechten buiten Corasmia, zodat Tamerlane er in 1388 heen kon reizen: ditmaal liep de expeditie uit op succes.

Tamerlane richtte zijn blik pas op het versplinterde Iran nadat de kwestie-Korasmië was opgelost. In die tijd leefden verschillende gemeenschappen ten westen van de Amu Darya rivier, terwijl de situatie in Irak, waar de Jalayriden overheersten, iets meer gecentraliseerd was. Tamerlane begon al deze gebieden te veroveren met de bedoeling ze bij zijn rijk te voegen.

Tussen 1381 en 1383 veroverde Tamerlane Herat, een belangrijk centrum in West-Afghanistan. Van daaruit rukte hij westwaarts op naar de kust van de Kaspische Zee en zuidwaarts naar Zaranj. De straffen die aan de opstandelingen werden opgelegd, zoals gerapporteerd in 1383, vielen op door hun extreme wreedheid. In 1384 waren alle uitbarstingen van opstand geblust en werd ook Iran een deel van het keizerrijk, waardoor de heerser zijn blik op andere breedtegraden kon richten.

Nadat hij zich tijdens zijn veldtocht in Khorasan bewust was geworden van de interne zwakheden van Iran, besloot Tamerlane in 1386, toen hij Samarkand verliet, volledig te bezetten wat hij nog niet in bezit had. Onder het voorwendsel van aanvallen op mogelijk vijandige karavanen op pelgrimstocht, nam hij de Lorestaanse heerser Malik Izzeddin en zijn zonen gevangen en verbande hen naar Samarkand. Na een reeks onlusten veroverde Tamerlane Bagdad en rukte op naar Tabriz, dat vervolgens onverdedigd werd achtergelaten. Tevreden over het succes van de operatie, viel de krijgsheer de Georgiërs aan en nam bezit van de forten van Iğdır en Kars. Na Naxçıvan te hebben onderworpen, trok hij Tbilisi binnen (Tiflis in de hedendaagse bronnen). Het is echter mogelijk dat hij niet naar Georgië kwam om het permanent te veroveren, maar om een machtsvertoon te geven en de regio te plunderen. Toen hij in 1387 Isfahan bereikte, onderwierp de krijgsheer de stad en bood hij de leiders van de stad vrede aan. Na het uitbreken van enkele schermutselingen beval hij de traditionele uitroeiing van de gehele bevolking, waardoor de aanwezigheid van een bloeiend centrum in die tijd in feite werd weggevaagd.

Na Isfahan te hebben veroverd, rukte Tamerlane op in de richting van Shiraz: daar aangekomen vernam hij dat Toktamish troepen tegen het keizerrijk had gezonden en dat rond Samarkand onlusten waren uitgebroken, waardoor hij gedwongen was naar de hoofdstad terug te keren.

In de jaren 1370 werd het Timuridische Rijk geteisterd door een reeks onlusten. Na kleine schermutselingen sloot Tamerlane zich aan bij zijn oude vijand Toktamish en sloeg toe op het land van de Kipčaki (Dasht-i Kipchak), dat zich tussen 1377 en 1380 verder naar het noorden uitbreidde. Door zijn hulp in de strijd tegen de Gouden Horde besefte Tamerlane hoeveel machtiger hij was. Daartoe aarzelde zijn rijk niet om gebieden in Iran, Azerbeidzjan en Corasmië te plunderen die sympathie toonden voor Toktamisj. Na een vijfde veldtocht in Corasmië in 1388 onderwierp hij de grote stad Kunya-Urgench en bracht de bevolking over naar Samarkand, waarbij hij de vernietiging van de stad beval en eiste dat gerstgewassen werden geplant op de plaats van de oude fundamenten. Pas tijdens een nieuwe expeditie tegen de Kipčaki in 1391 kwam de nederzetting weer voor militaire doeleinden tot bestaan.

Van 1387 tot 1398 raakte Tamerlane ook in Cumania op verschillende slagvelden slaags met Toktamish, waardoor de strijd het niveau bereikte van een botsing tussen het oude Mongoolse erfgoed en de groeiende kracht van de Turken.

Tijdens de veldtocht tegen de Kipčaki maakten de Mongolen in Iran van de afwezigheid van de krijgsheer gebruik om een opstand te ontketenen. De emir stuurde er zijn mannen heen in het begin van de jaren 1390 en vroeg hen troepen te verzamelen en zich voor te bereiden op de strijd. Hijzelf kwam in juni 1392 in Bukhara aan. Van daaruit stak hij de rivier Amu Darya over en rukte op naar Mazandaran, waar hij de tegengestelde heersers onderwierp. Vervolgens rukte hij op naar het zuiden van Iran, naar Fars, en viel de Muzaffariden aan. Sjah Mansur trok zich terug in Shiraz zonder Tamerlane”s regering te erkennen. Tamerlane viel hem in maart 1393 aan en Sjah Mansur werd zwaar verslagen, uiteindelijk gevangen genomen en samen met alle leden van de dynastie gedood.

Na Mazandaran en de Perzische provincie te hebben veroverd, rukte Tamerlane in augustus 1393 op naar Bagdad. In wat nu de Iraakse hoofdstad is, richtte hij kostbare geschenken aan sultan Ahmad Jalayir, de laatste van de Jalairi, en vroeg hem zich te onderwerpen. Uit vrees voor Tamerlane stemde hij toe, maar omdat hem alle macht zou zijn ontnomen, gaf hij er de voorkeur aan naar Caïro te vluchten, naar het Mamluk Sultanaat. Na de inname van de huidige Iraakse hoofdstad zond Tamerlane gezanten naar de emir van Erzincan, de beys van Garagoyunlu (oostelijk Azerbajdzjan) en Ak Koyunlu, op Mamlukse bodem, en naar de heerser van de Eretniden (regio Sivas en Kayseri), Kadi Burhan al-Din. Moe van het wachten op antwoorden, deed hij een verrassende en succesvolle aanval op Mosoel, Mardin en Diyarbakır, en bereikte uiteindelijk Aladağ, ten noorden van het Van-meer. Terwijl hij daar was, kwam de emir van Erzincan, Taharten, naar hem toe en verklaarde hem zijn gehoorzaamheid. De Mamlukse sultan doodde de afgezant van Tamerlane, die daarop besloot op te rukken in de richting van Syrië, maar als gevolg van de inspanningen van Burhan al-Din werd een alliantie gevormd tussen verschillende gouverneurs die vijandig stonden tegenover de emir, waaronder Toktamish. Oprukkend in de richting van Erzurum, dacht Tamerlane dat hij omsingeld zou worden door de Mamluken in het zuiden en Toktamish in het noorden, en viel deze laatste aan.

Bij zijn terugkeer hield hij zich eerst bezig met de onderwerping van Georgië, ditmaal zonder zich tot plundering te beperken. Nadat hij Tbilisi was binnengevallen, trok hij door het hele gebied tussen Cartalia en Kachezia, viel christelijke geestelijken en monumenten aan en richtte bloedbaden aan in de valleien van Boven-Kartalia.

Ondanks zijn nederlaag in de Slag bij Kunduz in 1391 sloot de Mamluk Sultan, die de macht had in het land van Kipaka, een bondgenootschap met Toktamish en nadat zij hun voorbereidingen hadden voltooid, lanceerden zij in februari 1395 een aanval op Tamerlane. In de daaropvolgende slag aan de Terek-rivier zegevierde de emir met een ruime marge, maar hij was niet in staat zijn eeuwige vijand gevangen te nemen en besloot de veldtocht voort te zetten. Nadat hij de bevolkingsgroepen langs de Dnjepr had aangevallen, plunderde hij degenen die Toktamisj steunden en dwong hen hun toevlucht te zoeken op het Balkanschiereiland. Tamerlane zette zijn veroveringsoperaties in Astrakhan en Saraj voort, zonder serieuze tegenstand te vinden. Dankzij deze mars en reeks veldslagen bracht hij de Rode Horde een zware slag toe en verwierf hij genoeg buit om zijn domeinen verder uit te breiden.

Na de verwerving van de Chagathai-landen in Centraal-Azië en het Ilkhanaat in Perzië kon Tamerlane het nu opnemen tegen de grote islamitische mogendheden ten zuidoosten en westen van zijn domeinen: India, het Mamluk-sultanaat van Syrië en Egypte en het Ottomaans-Turkse sultanaat.

In 1398 viel Tamerlane, onder het voorwendsel van de buitensporige tolerantie van de sultan van India ten opzichte van zijn Hindoe onderdanen, de islamitische opperheer van Delhi aan, stak de Indus over en verpletterde de Rajputs van het binnenland van Sindh. Tijdens de opmars werd Tamerlane zelf neergeschoten door een van de vele pijlen die zijn lichaam in de loop der jaren hadden gehavend. Enkele dagen later slaagde hij erin het front van Delhi te bereiken, waar de troepen van de Tughlaq-sultan Mahmud Shah weinig weerstand boden, ondanks de problemen die werden veroorzaakt door het gebruik van olifanten door deze laatste. Een grote veldslag vond plaats op 17 december 1398, waarbij Tamerlane zegevierde dankzij een doeltreffende tactische strategie die de grote zoogdieren intimideerde. De verovering van het Sultanaat van Delhi was een van Tamerlane”s grootste overwinningen. Hier blonk hij uit in wat Alexander de Grote en Genghis Khan niet was gelukt.

De stad, een van de rijkste in die tijd, werd ingenomen en drie dagen lang op gruwelijke wijze verwoest en geplunderd. Ondanks officieel goedgekeurde verboden ging de brutaliteit door en bijna alle burgers die de slachting overleefden werden tot slaven gemaakt en weggevoerd, voortgedreven door een leger dat ooit zeer snel was in zijn bewegingen, maar bij deze gelegenheid zo beladen met buit dat het uiterst langzaam moest marcheren. Het duurde ongeveer een eeuw voordat de stad zich eindelijk kon herstellen. Na Khiżr Khān als zijn gouverneur in de Punjab te hebben achtergelaten, nam Tamerlane in januari 1399 afscheid van Delhi nadat hij daar ongeveer vijftien dagen was gebleven; hij bereikte Termez pas op 15 april, aan de Amu Darya (de huidige grens tussen Oezbekistan en Afghanistan). Volgens de Castiliaanse ambassadeur Ruy González de Clavijo (die op 8 september 1404 in Samarkand aankwam) werden negentig gevangen olifanten alleen gebruikt om bepaalde stenen te vervoeren waarmee Tamerlane in Samarkand een moskee wilde oprichten, waarschijnlijk het enorme gebouw (gehuld in legenden) dat naar zijn vrouw Bibi Khanoum is genoemd.

Aan de poorten van de 15e eeuw bezat de machtige emir een rijk dat zich uitstrekte van de gebieden ten westen van de Wolga en de Kaukasus tot aan de grenzen van China, en van het Aralmeer tot aan de Indische Oceaan en de Gangesvallei in India. De reden waarom Tamerlane in 1399 weer naar het westen begon op te marcheren was vanwege wat er in Azerbeidzjan gebeurde, met name de pijpleidingen van Miran Shah. Na heerser over Khorasan te zijn geworden, nam Miran Shah in 1393 de gebieden over die eens deel uitmaakten van het onderdrukte Ilkhanaat. Uiteindelijk kreeg hij de controle over Azerbajdzjan en de omliggende gebieden en nam hij niet deel aan de veldtocht in India. Tamerlane ontving berichten over een machtsvacuüm in Iran en Azerbajdzjan, omdat de Sjah krankzinnig was geworden na een val van een paard en het bevel gaf politieke tegenstanders zonder reden te doden, historische monumenten om onbeduidende redenen te vernielen en graven te ontheiligen die door sommige religieuze groeperingen als heilig werden beschouwd.

Daarom begon Tamerlane vier maanden na zijn terugkeer van Indische bodem een nieuwe veldtocht. Hoewel gewoonlijk gesproken wordt van een “zevenjarige veldtocht”, duurde deze in werkelijkheid een lustrum en was het Tamerlane”s langste. Eenmaal in Bingol aangekomen na een tussenstop in Karabach, vestigde hij opnieuw zijn controle over Azerbajdzjan, Georgië en Irak en drong vervolgens door tot Syrië en Anatolië. Het was toen dat Tamerlane het Osmaanse Rijk kon aanvallen, dat toen geregeerd werd door de vierde sultan, Bayezid I, die zich zowel naar het westen als naar het oosten uitbreidde en gebieden annexeerde die bewoond werden door Turkmeense volkeren die de hulp van de emir hadden ingeroepen.

Om de weg naar Anatolië te openen, viel Tamerlane de Mamlukse sultan van Egypte al-Nāṣir Faraj (1389-1412) aan, waarbij hij zijn leger met gemak vernietigde. Vervolgens viel hij Syrië binnen, veroverde Antiochië, plunderde vervolgens Aleppo, nam vervolgens de steden Damascus in (januari 1401), waar veel inwoners werden afgeslacht, met uitzondering van de ambachtslieden, die massaal werden gedeporteerd om te helpen bij de verfraaiing van Samarkand, en Bagdad (juni 1401, met opnieuw een uitroeiing tot gevolg). De veldtocht werd pas onderbroken toen de Mamlukse Sultan van Egypte zelf een daad van onderwerping stelde.

De botsing met de Ottomaanse sultan vond plaats in de Slag bij Ancyra (Ankara) op 20 juli 1402. Het was een veldslag van een dergelijke omvang dat contemporaine bronnen het aantal mannen dat trouw was aan Tamerlane op 800.000 tot 1.400.000 schatten, hoewel moderne geleerden deze cijfers als overdreven beschouwen. Met de hulp van Turks-Mongolen uit Transoxanië, Korasmi (Perzen), Turkmenen, en een groot aantal Indische oorlogsolifanten leden de Osmanen, in de minderheid van Servische huurlingen en 10.000 Janitsaren, een desastreuze nederlaag.

De grote militaire ervaring van Tamerlane”s mannen maakte het verschil en Sultan Bayezid I, hoewel heldhaftig verdedigd door het Servische geallieerde contingent dat voor hem en zijn erfgenamen bestemd was, werd gevangen genomen en bracht de laatste maanden van zijn leven door als gevangene aan het hof van Tamerlane (volgens sommige bronnen stierf hij door zelfmoord in gevangenschap). Alleen Bayezid”s oudste zoon wist aan het bloedbad te ontkomen en zo de dynastieke lijn van het Osmaanse sultanaat in stand te houden.

De slag werd ook bijgewoond door talrijke ambassadeurs die door de christelijke koningen naar Tamerlane waren gezonden om zijn macht en ware militaire kracht in te schatten. Tamerlane”s strategische leiding van de strijd was naar verluidt opnieuw perfect, ondanks de enorme massa strijders. De overwinning was voor de emir aanleiding om spoedig vanuit de huidige Turkse hoofdstad invallen in alle richtingen te plannen.

De overwinning van Tamerlane op de Turken vertraagde de inname van Constantinopel door de Osmanen met vijftig jaar. De Westerlingen waren echter zeer bezorgd over de Ottomaanse opmars in Anatolië, die het Byzantijnse Rijk aan het uithollen was en een bedreiging kon vormen voor alle Middellandse-Zeelanden. In de maanden na de grote veldslag had Tamerlane Bursa, Nicaea en Pergamum aangevallen, waar hij de overblijfselen van de klassieke beschaving kon aanschouwen, zoals hij ook in Baalbek had gedaan. Nu hij meester van Anatolië was geworden, was hij niet bereid te stoppen, gezien zijn droom om de prestatie van Genghis Khan een tweede keer te volbrengen. Dit verklaart de veroveringen van Smyrna, verdedigd door de Hospitaalridders van Rhodos, Focea en Chios. De Europeanen wisten niet goed wat te doen en velen bleven hopen op een alliantie met de Mongolen, zoals Hendrik III van Castilië die verschillende ambassadeurs naar Tamerlane stuurde. Ambassadeur de Clavijo, die in 1404 het hof van Tamerlane in Samarkand bezocht, merkte op dat, ondanks de pracht van de met majestueuze gebouwen versierde en door hoge muren omgeven stad, de grote emir nog steeds leefde en hof hield in een kampement van twintigduizend tenten, naar het voorbeeld van de Mongoolse nomaden.

Gezien Tamerlane”s reputatie als een rijke en invloedrijke macht in Oost-Azië, overwoog hij serieus China binnen te vallen in de laatste jaren van zijn leven. Zijn keizerrijk had reeds bij drie gelegenheden (1387, 1392 en 1394) eerbetonen uit het land ontvangen. Daartoe sloot hij een verbond met de Mongoolse stammen die in het huidige Mongolië geconcentreerd zijn en bereidde zich voor om Bukhara te bereiken. Hoewel Tamerlane zijn gevechten bij voorkeur in het voorjaar leverde, besloot hij in 1405 in plaats daarvan een ongewone wintercampagne te ondernemen die hem het leven kostte door een onbekende ziekte die hij in Farab opliep, zonder ooit de Chinese grens te hebben bereikt.

De heerschappij van Shah Rukh (1405-1447)

Na de dood van Tamerlane begon de Timur-staat te verzwakken: in het land braken burgeroorlogen en troongeschillen uit, omdat zonen en kleinzonen om de macht streden, ondanks het feit dat de krijgsheer zijn kleinzoon Pir Muhammad als zijn opvolger had aangewezen. Met de verschillende eisers gevestigd in respectievelijk Samarkand, Iran, Miranshah, Bagdad, Azerbajdzjan en Herat, is het gemakkelijk te zien hoe de stabiliteit van een verenigd rijk niet langer denkbaar was. Het vertrek van Tamerlane viel dus samen met het einde van het hoogtepunt van de Timuridische werkelijkheid, die nooit meer terugkeerde om haar vroegere glorie te herwinnen. Pir Muhammad overleefde zijn grootvader met slechts één jaar en stierf in 1406, toen de troon korte tijd werd bezet door Miran Shah.

Hoewel andere zonen en kleinzonen van de overleden krijgsheer er niet in slaagden zich te vestigen tijdens de burgeroorlogen over het gehele grondgebied dat in handen was van Tamerlane, slaagde Sjah Roekh, zijn vierde zoon, erin zijn positie als gouverneur in Khorasan te behouden en vestigde hij zich tussen 1405 en 1409 permanent in Samarkand. Tegelijkertijd droeg hij het bestuur van de stad over aan zijn zoon Uluğ Bek en verplaatste hij de hoofdstad naar Herat. In de jaren die onmiddellijk daaraan voorafgingen, kon hij enkele gebieden die onder controle van andere emirs stonden, herenigen en verschillende nederzettingen innemen door op te rukken naar Zuid- en Centraal-Iran. Een deel van wat hij tijdens het bewind van zijn voorganger had veroverd, keerde echter terug naar de macht van de vorige bezitters. De Jalayriden, gesteund door de Osmanen, vochten hard om terug te winnen wat zij in Bagdad hadden verloren, en dwongen Sjah Roek het vooruitzicht op te geven zich opnieuw te doen gelden in Azerbajdzjan (dat verscheidene malen werd betwist), West-Mesopotamië en Oost-Anatolië. Hetzelfde lot was beschoren met de van het Mamluk Sultanaat afgenomen gebieden in Syrië. De Chagatai Mongolen groeiden snel als politieke groepering en het gewicht van hun gezag werd belangrijk gedurende de regeerperiode van Sjah Rukh.

In de jaren 1420 en 1430 moest de sultan zich zorgen maken over de onderdrukking van opstanden in de Kara Koyunlu, waarbij de herovering van enkele belangrijke centra, zoals Tabriz, van korte duur bleek te zijn. Ook op religieus gebied waren er moeilijkheden: zijn ostracisme jegens de Hoeroefieten bracht een gelovige er in 1426 toe te proberen hem bij het verlaten van een moskee te vermoorden. De reeks onderzoeken die hij verrichtte om de schuldige te vinden, dienden er indirect toe om leden van zijn hof die hem niet bevielen te verwijderen, maar dit garandeerde hem niet meer steun van zijn onderdanen. Hij was succesvoller op cultureel, economisch en administratief gebied en verving het verouderde systeem van Mongoolse gebruiken van zijn vader door modernere instellingen. Hij bracht ook rechtbanken binnen om de Shari”a-wetgeving te handhaven. Zijn passie voor kunst bracht hem ertoe invloedrijke Chinese, Perzische en Arabische kunstenaars te ontmoeten, wat bijdroeg tot een bloeiend seizoen voor literatuur en architectuur.

In 1446, op 70-jarige leeftijd, raakte hij in een groot conflict verwikkeld met zijn neef Muhammad bin Baysonqor, die graag zijn invloed in Perzië wilde uitbreiden. Shah Rukh zegevierde over de opstandelingen, nam de meesten gevangen en verpletterde de opstandige uitbarstingen bijna volledig. Zijn dood in 1447 verhinderde dat de operaties tot een definitief einde konden worden gebracht, met als gevolg dat in verschillende geografische gebieden burgeroorlogen en onlusten weer de kop opstaken.

De heerschappij van Uluğ Bek (1447-1449)

Na de dood van Shah Rukh in 1447, werd hij opgevolgd door zijn zoon Uluğ Bek. Deze moest al snel het hoofd bieden aan andere erfgenamen die aanspraak maakten op de troon van Tamerlane. Hoewel zonder enig geluk in deze strijd, brachten de troonoorlogen het keizerrijk verder in gevaar. Door interne conflicten was de regering verzwakt. Tijdens Uluğ Bek”s heerschappij, begonnen de Kara Koyunlu een bedreiging te vormen voor de Timuridische staat. Tegelijkertijd begonnen de Chagatai aanvallen te organiseren om de macht in Transoxiana te vestigen. Uluğ Bek onderscheidde zich meer door zijn wetenschappelijke kennis dan in zijn rol als gouverneur. Verslagen door de troepen van zijn strijdlustige rebellenzoon Abdal-Latif Mirza, nam Uluğ Bek op 24 oktober 1449 ontslag ten gunste van Abdullatif en verklaarde hij van plan te zijn met Haji Khorasan een pelgrimstocht naar Mekka te maken. Abdal-Latif bevrijdde zijn vader uit de gevangenschap waarin hij was gedwongen en stond hem stilzwijgend toe de hoofdstad te verlaten. Hij zorgde er echter voor dat Ulugh Beg nooit zijn bestemming bereikte door hem, evenals zijn broer Abdal-Aziz, in 1449 te laten vermoorden. Uluğ Bek zou na een summier proces ter dood zijn veroordeeld op beschuldiging van het afwijken van de islamitische leer.

De heerschappij van Abu Sa”id (1451-1469)

Tijdens het bewind van Abu Sa”id zag de Timuridische staat zijn pad van verval afwisselend stijgen en dalen. Het verlies van de heerschappij over de westelijke landen binnen de invloedssfeer van de Timuriden was een zware slag. Tegelijkertijd waren er massale migraties van Oezbeekse gemeenschappen naar Transoxiana. De intensivering van deze bewegingen, die reeds tijdens het bewind van Tamerlane was begonnen, had een grote invloed tijdens het bewind van Abu Sa”id. De groeiende invloed van de Oezbeken in de hogere echelons van de maatschappij en in het leger stelde hen in feite in staat om mettertijd prestigieuze posities te bekleden. Met de heroveringscampagne in het westen, d.w.z. in Khorasan en Azerbeidzjan, wilde Abu Sa”id het Timuridische gezag herstellen, hoewel de operaties geen blijvend effect hadden en de veroveringen binnen enkele jaren verloren gingen. Integendeel, profiterend van de gevechten waarin de Kara Koyunlu verwikkeld waren, slaagde hij erin de hoofdstad Herat in 1458 te heroveren.

In 1460 werd hij geconfronteerd met een alliantie van drie vorsten van zijn rijk die hem vijandig gezind waren. Tussen 1460 en 1463 werd hij gedwongen tegen andere tegenstanders te vechten, waarbij hij langdurige en kostbare belegeringen uitvoerde (zoals enkele veldslagen op de Oezbeekse Syr Darya). Abu Sa”id was de laatste Timurid die probeerde Tamerlane”s rijk van Kashgar tot Transkaukasië te herstellen. Om daarin te slagen wilde hij in de laatste jaren van zijn leven een campagne voeren tegen Uzun Hasan, de leider van de Aq Qoyunlu. Met het verzoek van zijn zoon om hulp in het land van Hasan als voorwendsel, verbrak hij zijn eerdere diplomatieke betrekkingen met de Aq Qoyunlu en lanceerde een aanval in februari 1368. De tegenslagen van bevoorradingstekorten, ijskoude wintertemperaturen en hinderlagen waaronder de Timuriden op hun opmars naar het westen te lijden hadden, demoraliseerden het leger en ondermijnden de uitkomst van de Slag bij Qarabagh op 4 februari 1469. De talrijke verliezen werden nog verergerd door de gevangenneming van Abu Sa”id, die gevangen werd genomen en later door Hasan werd onthoofd.

Het definitieve verlies van de westelijke gebieden liep vooruit op de versplintering van de opvolgers van Abu Sa”id. Het was een van Tamerlane”s kleinzonen, Husayn Bayqara, die Herat op 24 maart 1469 veroverde en zo de Timuridische heerser van Groot-Khorasan werd.

De regering van Hoessein Baygara (1469-1506)

Sultan Husayn Bayqara, zoon van Mansur Mirza, achterkleinzoon van Tamerlane, diende onder Abul-Qasim Babur, een andere kleinzoon van Tamerlane en heerser van Herat, in de opstanden die volgden na het vertrek van Uluğ Bek. Nadat hij zich in een reeks eerdere veldtochten had onderscheiden, vestigde hij met de inname van de oude hoofdstad, die thans deel uitmaakt van Afghanistan, zijn titel als leider van het Timuridenrijk.

Zodra hij aan de macht kwam, bleek de situatie waarin hij zich bevond nogal gecompliceerd: conflicten met Uzun Hasan, die niet waren beëindigd met de dood van Bayqara”s voorganger, dreven hem in het kielzog van het enthousiasme om diep in Timuridisch gebied door te dringen. Profiterend van een ongelooflijk aantal deserties, kon Hasan in 1470 zelfs Herat zes weken lang van zijn vijand innemen. Na de heldhaftige herovering, die plaatsvond in een nachtelijke operatie met slechts 350 man, zorgde hij er snel voor dat de Timuridische gouverneurs in Transoxiana zich zouden onthouden van het uitlokken van nieuwe conflicten, wat zij min of meer deden omdat zij te uitgeput waren door de conflicten uit het verleden. Op dat ogenblik trachtte hij zich tegen de Shaybaniden te beschermen en versterkte hij zijn forten langs de Amu Darya. Hij drong zich ook op in Corasmia.

Na de heropleving van het land dat hij bestuurde, zij het kleiner dan in de voorafgaande decennia, en na het uitschakelen van externe en interne bedreigingen, concentreerde Bayqara zich op literatuur en kunst en regeerde hij samen met zijn zonen, die hij tot gouverneurs van de provincies benoemde. Bayqara werd gezien als “een goede koning, een liefhebber van vrede en gerechtigheid”, en bouwde vele bouwwerken, waaronder een beroemde school. Het rijk leek eindelijk de vrede te ademen die al zo lang ontbrak. Tijdens de 37 jaar van het bewind van de sultan werd Herat het centrum van de Turkse cultuur en deze gelukkige periode wordt door historici de “Timuridische Renaissance” genoemd.

Dit veranderde echter toen hij in de laatste twintig jaar van het bewind van de sultan gedwongen werd het hoofd te bieden aan verschillende opstanden en invallen. De geschillen werden veroorzaakt door zijn zonen, die hem voor zijn dood wilden opvolgen; zij trachtten meer invloed in de regering te krijgen door de tactiek van ongehoorzaamheid. Badi ”al-Zaman Mirza, zijn oudste zoon, speelde een relatief belangrijke rol in deze geschillen, omdat hij in 1499 een poging had gedaan om zijn vader te vermoorden. Intussen profiteerden de Oezbeken, die al lang een bedreiging vormden voor de stabiliteit van de staat, van de ingewikkelde situatie en kwamen in 1500 in opstand en veroverden eerst Bukhara en daarna Samarkand. In 1501, terwijl de burgeroorlog tussen de sultan en zijn zoon voortduurde, rukte Mohammed al-Shaybani, de leider van de Oezbeken, vrijwel ongestoord op naar Transoxiana. Eenmaal bedreigd in Khorasan, toen hij leed aan de gevolgen van ziekte en ouderdom, verroerde Bayqara zich niet, zelfs niet nadat Bābur, zijn verre verwant met wie hij zich had verbonden, hem had aangeraden te handelen. De Oezbeken begonnen toen ongestoord invallen te doen in Khorasan. Uiteindelijk veranderde de sultan van mening en begon tegen hen op te marcheren, maar hij stierf in 1506 kort na het begin van zijn campagne. De erfenis van zijn rijk werd betwist tussen zijn zonen Badīʿ al-Zamān en Muzaffar Ḥusayn. Bābur, die een expeditie ter ondersteuning van Ḥusayn was begonnen, nam de gevechten tussen de broers waar en besloot dat het, omdat het onmogelijk was het gebied te verdedigen, goed was zich terug te trekken. Het jaar daarop veroverde Muḥammad Shaybānī Herat en dwong daarmee de opvolgers van Ḥusayn te vluchten, waarmee een einde kwam aan de Timuridische heerschappij in Khorasan. De grote erfenis van het rijk eindigde in de handen van Bābur, een invloedrijke generaal die een van de invloedrijkste heerschappijen in Azië stichtte, bekend als het Mughal-rijk.

Overheidsorganisatie

Terwijl Tamerlane de titel van emir aannam, droegen zijn opvolgers de titel van sultan: de erkenning van emir werd verleend aan hen die moed toonden in de strijd en deelnamen aan het plaatselijk bestuur. De Timuridische staat was een typische oosterse feodale monarchie, met een bestuurlijke indeling in provincies. De provincies werden bestuurd door prinsen en emirs, benoemd door de hoogste heersers.

De vorst was belast met de toewijzing van leengoederen, de benoeming van een schatbewaarder en de verdeling van, grosso modo, oorlogsknopen. Bovendien zorgde hij voor het beheer van het godsdienstig beleid, zorgde voor de islamitische gebruiken en gaf in elke provincie en stad toestemming voor de benoeming van magistraten (qadi), juristen (muftī) en toezichthouders op de bazaars (muḥtasib). Er was ook een vooraf aangestelde rechter uitsluitend voor militaire zaken. Het doel van de emirs van justitie was aanvankelijk de vorst in te lichten over de problemen tussen de soldaten en het volk.

Tijdens Tamerlane”s bewind, opereerden vier viziers dagelijks op de bank:

Aan deze ministers werden later drie andere toegevoegd om toezicht te houden op de bezittingen in het buitenland en in het land, om daar de financiële betrekkingen van staatsbelang te regelen en om de inkomsten van de provincies te beheren. Dit trio was ondergeschikt aan de bank.

Hofschrijvers stelden documenten op om de heerser te informeren over de toestand van het leger, het volk, de verzoekers, de verbetering en de ontberingen van het rijk. Reeds tijdens het bewind van Tamerlane werden postkantoren opgericht om de overdracht van informatie te verzekeren. Elk station bood onderdak aan 200 paarden en werd betaald door de plaatselijke bevolking.

Justitie

Tijdens zijn hoogtijdagen strekte het Timuridenrijk zich uit van de rivieren Irtyš en Wolga tot de Perzische Golf, van de Ganges tot Damascus en Oost-Turkije. Het is duidelijk dat voor het beheer van een dergelijk uitgestrekt gebied een bepaalde vorm van bestuur nodig was: in de loop der tijden vond een verschuiving plaats van de yassa (de code van mondelinge regels die door de Mongolen werd overgeleverd) naar de regels van de Turken en uiteindelijk naar de sharia.

Leger

De aanvalsmacht van het Timuridische staatsleger bestond uit zwaar en licht gepantserde cavalerie-eenheden. De tactiek van de olifant, geleerd tijdens de Indische veldtocht, fascineerde Tamerlane, die deze grote zoogdieren inzette in gevechten met Mamluks en Ottomanen. Tegelijkertijd, naarmate de uitbreiding vorderde, namen Tamerlane”s officieren hun toevlucht tot het werven van de onderworpen volkeren in hun rangen. In de hiërarchie van het leger was de uitrusting ook beter naarmate men aan de top kwam.

Afhankelijk van het aantal vijandelijke troepen, werd het leger geleid door de heerser zelf, en door de umarāʾ al-muʾminīn. Deze laatste, een soort opperbevelhebber uit het Timuridische tijdperk, was de bevelhebber van het leger. De titel van emir, zoals hierboven vermeld toegekend voor verdienstelijke daden, werd verder onderverdeeld in twaalf rangen. Van de eerste tot de twaalfde rang werd de emir van elke band beschouwd als de plaatsvervanger van degene die er onmiddellijk boven stond. De twaalfde was de plaatsvervanger van de emir al-”Umara, terwijl de emir al-”Umara de plaatsvervangende heerser was. In het leger bestond de basiseenheid uit tien personen (onlik), aangevoerd door een officier, terwijl de basisdivisie de tumen was (overeenkomend met 1.000 man). De basisuitrusting van soldaten uit de middenklasse omvatte een tent, twee zwaarden, een snoek, een touw, leer, een bijl en andere uitrusting. De yasavul had tot taak extra bijstand te verlenen of de militaire bevelen van de heerser uit te voeren.

Als het leger marcheerde, kreeg het een commandant (tovachi) toegewezen, die toezicht hield op de manoeuvres. Als er iets aan het leger werd onttrokken, stonden de tovachi meer of minder zware straffen te wachten, afhankelijk van de omvang. De bouw van verdedigingswerken werd op verschillende manieren ontwikkeld, met een voorkeur voor het gebruik van houten palissaden rond de te bezetten plaatsen en de bouw van citadellen.

In het leger van de Timuriden werden de groepen die nachtelijke invallen uitvoerden chapavul genoemd. Het centrum van het leger werd qol genoemd, de rechterflank barangar en de linker jarangar. Wanneer het leger oprukte, trokken verkenningseenheden voor het leger uit en werden schildwachten (qarovul) genoemd. De onderverdelingen, bijzonder gecompliceerd met betrekking tot verkenning, achterhoede en andere secties werden nog gecompliceerder naar gelang van het aantal ingezette jagers en de vijand waarmee men te maken kreeg. De tactiek van de geveinsde terugtocht, een typisch Mongoolse keuze, kwam ook in verschillende situaties voor. Tijdens het bewind van Tamerlane was een derde van het operationele leger verplicht om de grenzen te beschermen en twee derde om onmiddellijk beschikbaar te zijn voor deelname aan eventuele veldtochten.

Symbolen

Het belangrijkste symbool van de Timuriden zou het zogenaamde “teken van Timur” zijn geweest, bestaande uit drie gelijke cirkels (of ringen) gerangschikt in de vorm van een gelijkzijdige driehoek. Ruy de Clavijo, de ambassadeur van de koning van Castilië aan het hof van Tamerlane in 1403, en de Arabische historicus Ibn Arabshah hebben een beschrijving gegeven van het insigne zoals het verscheen op het zegel van de emir, en ook op Timuridische munten. Het is niet met zekerheid bekend wat het driehoekige teken betekende, maar volgens Clavijo stond elke cirkel voor de drie continenten van de bekende wereld (Europa, Azië en Afrika). Een andere mogelijke theorie is dat het verwees naar Tamerlane”s bijnaam van “Sahib-Qiran” (de heerser van drie welwillende planeten).

Vaak gingen de afbeeldingen van tamga (symbolen van Mongoolse oorsprong) op munten vergezeld van de Perzische uitdrukking Rāstī rastī (راستى رستى, Nastaliq), wat kan worden vertaald als “In gerechtigheid ligt verlossing”. Het is ook bekend dat dezelfde uitdrukking soms op officiële documenten werd aangetroffen.

Tamerlane was gelieerd aan de Barlas stam, en is daarom waarschijnlijk een afstammeling van het Turco-Mongol volk dat leefde in Oezbekistan, Turkmenistan en andere streken van Centraal Azië. Door hun nauwe banden met de inheemse volkeren van Centraal-Azië, vooral in Transoxiana, hadden de Barlas in hun midden mensen die andere godsdiensten beleden dan de Islam (vooral boeddhisme en sjamanisme). Deze nauwe banden maakten een beïnvloeding en vermenging van verschillende culturen mogelijk. De Barlas trokken daarom elementen aan van de Mongoolse, Oeigoerse, Turkomaanse, Tarkhan, Perzische (vooral) en andere stammen uit Centraal-Azië. Daarom had het Timuridische tijdperk een pluriform karakter, dat zowel de Turks-Mongoolse oorsprong als de hoge literaire, artistieke en hoofse Perzische cultuur van de dynastie weerspiegelde.

Talen

Het Centraal-Azië van het Timuridische tijdperk uitte zich in verschillende talen naar gelang de sociale klasse. De militairen waren, althans in de beginfase, bijna uitsluitend Turks-Mongools, terwijl het civiele en administratieve element bijna uitsluitend Perzisch was. De taal die bijna overal door alle Turks-Mongolen werd gesproken en gekend was Chagatai. De belangrijkste taal van die tijd was echter het Perzisch, de moedertaal van de Tadzjieken en de taal die door iedereen met ook maar een minimale opleiding werd geleerd. In de meeste door Tamerlane onderworpen gebieden bleek Perzisch de voornaamste bestuurstaal en literaire cultuur te zijn. De taal die in de vergaderingen van de bank werd gesproken was dus Perzisch, zozeer zelfs dat de schriftgeleerden die de vergaderingen vastlegden noodzakelijkerwijs kenners van de Perzische cultuur moesten zijn, ongeacht hun etnische afkomst. Perzisch werd dus de officiële taal van het Timuridische Rijk en werd gebruikt op administratief, academisch, literair en poëtisch gebied. Chagatai was de moedertaal en spreektaal van de Timuridische dynastie, terwijl Arabisch het “idioom van de elite” bleef, uitgedrukt door geleerden in filosofie, wetenschap, theologie en religieuze wetenschappen.

Art

De gouden eeuw van de Perzische schilderkunst begon tijdens de Timuriden-renaissance. In deze periode hebben Chinese kunst en kunstenaars grote invloed uitgeoefend op Perzische werken. De Timuriden drukten de Perzische kunst uit in geschreven teksten, waarin papier, kalligrafie, verluchting, illustratie en bindwerk werden gecombineerd tot een schitterend en kleurrijk geheel. De Mongools-Turkse etnische groep was de bron van de stilistische weergave van de Perzische kunst tijdens de Middeleeuwen. De Mongolen zelf vermengden zich met de Perzen en Turken van Centraal-Azië en namen zelfs hun godsdienst en taal over. Maar hun eenvoudige beheersing van de wereld in die tijd, vooral in de 13e-15e eeuw, kwam tot uiting in hun idealisering van de Perzen als Mongolen. Hoewel de etnische samenstelling geleidelijk opging in de plaatselijke Iraanse en Mesopotamische bevolkingsgroepen, bleef de fascinatie voor het Mongoolse erfgoed nog enige tijd voortduren, tot in Oost-Iran, Klein-Azië en zelfs tot in Noord-Afrika.

Hoewel het niet mogelijk is te spreken van een unieke stijl in deze periode waarin belangrijke islamitische kunstwerken tot stand kwamen, is het wel mogelijk een synthese van plaatselijke verschillen te analyseren. Onder de plaatsen waar originele werken werden gemaakt, bevonden zich unieke kunstcentra die de algemene geest van de Timuridische kunst belichaamden. In dit opzicht werden Samarkand, Bagdad, Herat en Shiraz centra van ambachtswerk.

In Samarkand, de hoofdstad van de Timuridenstaat, waren er behalve kunstenaars uit Centraal-Azië en Iran ook kunstenaars die uit India, Anatolië en Syrië waren gekomen. De Spaanse ambassadeur Rui Gonzalez de Clavijo meldde dat er 150.000 kunstenaarsfamilies in Samarkand waren. Tijdens het bewind van Tamerlane werden in Samarkand belangrijke architectonische werken tot stand gebracht, die een centrum van kunst werden. Een tweede positieve periode viel samen met het bewind van Sultan Shah Rukh. Hij, daarin ook bijgestaan door zijn Perzische echtgenote Goharshad, moedigde kunstenaars aan om naar Afghanistan te verhuizen toen de hoofdstad werd verplaatst, waardoor een stormloop op nieuwe werken mogelijk werd. Na de dood van Uluğ Bek volgde een periode van artistieke stagnatie, die weer aan kracht won tijdens het bewind van Abu Sa”id en sultan Husayn Bayqara. Na diens dood brak een fase van decadentie aan, totdat het Mughal-rijk een herontdekking en herwaardering van het Timuridische vakmanschap kende, zoals in de tijd van de Safaviden.

Architectuur

De Timuridische architectuur was gebaseerd op en ontwikkelde vele Seltsjoekse architectonische canons. Turquoise en blauwe tegels, die ingewikkelde lineaire en geometrische patronen vormden, sierden vaak de gevels van gebouwen. Soms was het interieur op dezelfde wijze versierd, met schilderingen en stucreliëfs die voor verdere verfraaiing zorgden. De Timuridische architectuur was het hoogtepunt van de islamitische kunst in Centraal-Azië. De spectaculaire en majestueuze gebouwen die door Tamerlane en zijn opvolgers in Samarkand en Herat werden opgericht, hebben ertoe bijgedragen dat de invloed van de Ilkhanidische kunstschool in India werd verspreid, waardoor de beroemde Mughal-architectuurschool ontstond.

Het vroegste chronologische voorbeeld van Timurische architectuur was het mausoleum van Ahmed Yasawi, in het huidige Kazachstan, terwijl een van de grootste het mausoleum van Tamerlane was, gelegen in de hoofdstad van het keizerrijk. Dit laatste gebouw, dat dateert uit de 14e eeuw, is bedekt met “turkooizen Perzische tegels”. Vlakbij, in het centrum van de oude stad, bevindt zich de “madrassa in Perzische stijl” (religieuze school) en de “moskee in Perzische stijl” van Uluğ Bek. De mausolea van de Timuridische vorsten, met hun turkooizen en blauwe koepels, blijven tot de mooiste en meest verfijnde manifestaties van de Perzische architectuur behoren. Axiale symmetrie is een kenmerk van alle belangrijke Timuridische bouwwerken, met name de Shah-i-Zinda in Samarkand, het Musallah complex in Herat en de Goharshad Moskee in Mashhad. Dubbele koepels van verschillende vormen zijn er in overvloed, terwijl de buitenkant is versierd met felle kleuren. Tamerlane”s heerschappij over de regio versterkte de invloed van zijn hoofdstad en de Perzische architectuur op India.

De Groene Moskee van Balkh, gebouwd in 1422, en het Änieuwe Moskeecomplex, voltooid tussen 1455-1456, vertegenwoordigen enkele van de belangrijkste werken van de middenperiode van de Timuridische architectuur: helaas zijn van deze laatste slechts enkele overblijfselen overgebleven, aangezien zij in 1948 door een aardbeving werd verwoest. Een van de belangrijkste werken van de late fase is het Ishratkhana Mausoleum, gebouwd tussen 1460 en 1464 voor de begrafenis van de vrouwen van de Timuridische dynastie in opdracht van een van de echtgenotes van Abu Sa”id. Het mausoleum, dat tussen 1460 en 1502 in de stad Ghazni werd gebouwd voor de zoon van Uluğ Bek, Abdu Razzaq, wordt door John D. Hoag beschouwd als een voorloper van de architectonische structuur van de Taj Mahal, zowel wat betreft het centrale gedeelte in het midden als de bijbehorende zijgedeelten.

Interessante informatie over de paleizen van Tamerlane is te vinden in historische bronnen en reisverslagen. Naast informatie over het door Tamerlane gebouwde Blauwe Paleis in Samarkand, zijn er verslagen van werken in omliggende steden, zoals Naqsh-e jahàn, Bagh-e Chenar (aan de rand van Samarkand), Bāgh-i Zāghān (in Herat) en Bagh-i Dilgush. De tuinen die in de Timuridische periode werden aangelegd, overleefden de val van het rijk, en ook tijdens de Mughal-periode. De overblijfselen van het paleis van Shahrisabz, Ak Saray, dat ook in contemporaine geschriften wordt beschreven, zijn tot op heden bewaard gebleven.

Literatuur

De Perzische literatuur, vooral de poëzie, ook in opdracht, nam een centrale plaats in in het proces van assimilatie van de Timuridische elite in de edele Perzisch-islamitische cultuur. De Timuridische sultans, met name Sjah Rukh en zijn zoon Uluğ Bek, hebben de Perzische cultuur herhaaldelijk gepatroneerd. Tot de belangrijkste literaire werken van de Timuridenperiode behoort de Perzische biografie van Tamerlane, bekend als Zafarnāmeh (Perzisch ظفرنامه), geschreven door Sharaf al-Din Ali Yazdi, die op zijn beurt gebaseerd was op de oudere Zafarnāmeh van Nizām al-Dīn Shāmī, Tamerlane”s officiële biograaf tijdens zijn leven. De beroemdste dichter uit het Timuridische tijdperk was Giami, de laatste grote middeleeuwse Soefi-mysticus van Perzië en een van de bekendste auteurs in de Perzische poëzie. Sommige werken over astronomie van Timur Sultan Uluğ Bek werden ook in het Perzisch geschreven, hoewel de meeste in het Arabisch werden gepubliceerd. De Timuridische prins Baysonqor gaf ook opdracht tot een nieuwe editie van het Perzische nationale epos Shāh-Nāmeh, bekend als Baysonqor”s Shāhnāmeh, en redigeerde de inleiding ervan. T. Lenz”s beoordeling van het werk is als volgt:

De Timuriden speelden ook een zeer belangrijke rol in de geschiedenis van de Turkse literatuur. Op basis van de gevestigde Perzische literaire traditie ontwikkelde zich een Turkse nationale literatuur in de Chagatai taal. Dichters als Ali-Shir Nava”i, Sultan Husayn Bayqara en Bābur moedigden andere Turks sprekende auteurs aan om naast het Arabisch en Perzisch ook in hun eigen volkstaal te schrijven. Bāburnāma, de autobiografie van Bābur (hoewel sterk geperzianiseerd in zijn lexicale, morfologische en woordenschatstructuur), alsmede de chagatai poëzie van Mīr Alī Sher Nawā”ī, behoren tot de bekendste Turkse literaire werken en hebben vele anderen beïnvloed.

Wetenschap

In de 15e eeuw werd de hoofdstad van de Timuridenstaat, Samarkand, een belangrijk wetenschappelijk centrum. Dit was met name het geval tijdens het bewind van Uluğ Bek, toen geleerden uit verschillende landen naar Samarkand kwamen. Naast zijn werk als heerser, had Uluğ Bek een grote belangstelling voor astronomie en wiskunde, en produceerde hij werken die ook vandaag nog geleerden fascineren. Tussen 1417 en 1422 hield hij toezicht op de bouw van de madrasa van de stad, die nu op de Werelderfgoedlijst staat, en van een observatorium in de jaren 1420. Tot de beroemdste geleerden die deze gebouwen bezochten behoorden Qadi-zade-i Rumi en Al-Kashi.

Het Timuridische Rijk speelde een beslissende rol in de geschiedenis van de uitgestrekte gebieden die het inlijfde, waarbij verschillende volkeren aanspraak maakten op hun Mongools-Turkse erfenis. Het tijdperk waarin het bestond viel samen met een belangrijke ontwikkeling in Centraal-Azië en misschien wel de hoogste top die Samarkand ooit in zijn geschiedenis heeft bereikt. De architectonische tradities werden verder ontwikkeld tijdens de Timuridische periode en veel van deze architectonische monumenten zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Het effect van de “Timuridische Renaissance” was van vrij lange duur. Babur, die het oude rijk overnam, wist de landen die hij onderwierp zeer machtig te maken, waarbij hij ook de Timurische erfenis overnam en tot de zijne maakte.

Ook in het Kaukasus-gebied werden belangrijke resultaten geboekt: in het Timuriden-tijdperk bleef de migratie van Turken naar Azerbajdzjan doorgaan, wat vooral gevolgen had voor de religieuze bekering tot de islam. De gevolgen in Georgië waren veel minder sterk. De invloed bleef niet alleen beperkt tot de etnische component in Azerbajdzjan, maar had ook gevolgen voor de Azerbajdzjaanse taal. De oorsprong van de taal wordt gewoonlijk geïdentificeerd als een mengsel van Oghuz (oostelijke en zuidelijke) en Kipčaki (westelijke en noordelijke) elementen. Het onderscheid is echter niet het gevolg van fonetische en lexicale verschillen. Aan de hand van de methode van de glottochronologie kwam taalkundige Oleg Mudrak tot de conclusie dat de vorming van de Azerbeidzjaanse taal, met al haar dialecten behalve Şəki, dateert van de jaren 1360, d.w.z. de Timuridische periode.

Zijn culturele nalatenschap in Iran was zeer bezoedeld. Hoewel de invloed van de Timuriden op lange termijn gering was, oogstte zij veel lof op het gebied van kunst en literatuur. Wat Afghanistan betreft, hebben verschillende bevolkingscentra, waaronder Kaboel, in de ongeveer twee eeuwen van het bestaan van het keizerrijk afwisselend een gelukkige periode doorgemaakt en de vestiging van een Perzisch-Arabische identiteit meegemaakt. De snelle overgang van de Timuriden naar de Bābur vertroebelde echter de herinnering aan de eersten en de geleerden vergaten spoedig, zoals uit de bronnen blijkt, hun bijdrage.

Afgezien van Kazachstan, Kirgizië en Turkmenistan, waar het rijk ook invloed had, is Oezbekistan vandaag de dag de thuisbasis van de grootste erfenis uit de Timuridische periode. Het Chagatai, dat in die historische fase het niveau van een cultuurtaal bereikte, speelde een belangrijke rol bij de vorming van het moderne Oezbeekse idioom. Bij de reconstructie van het epos van Tamerlane en de daaropvolgende jaren heeft Castin Marozzi bijzondere aandacht besteed aan de geschriften van ambassadeur Rui Gonzalez de Clavijo over de omstandigheden van de Timuridische staat in het huidige Oezbekistan. Na het verkrijgen van de onafhankelijkheid van de USSR kwam de belangstelling voor Tamerlane op Oezbeekse bodem weer in de belangstelling te staan en werd zeer voelbaar. Op 1 september 1993, ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsdag van Oezbekistan, huldigde president Islam Karimov in de hoofdstad Tasjkent een monument in dat aan Tamerlane was gewijd. In 1996 werd ter gelegenheid van de 660e geboortedag van de krijgsheer in Tasjkent een aan de veroveraar gewijd museum geopend en werd de Orde van Tamerlane in ere gehouden.

Bibliografisch

Bronnen

  1. Impero timuride
  2. Timoeriden
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.