Gouden Bul van 1356

gigatos | januari 24, 2022

Samenvatting

De Gouden Stier is een keizerlijk wetboek in documentvorm dat vanaf 1356 de belangrijkste van de “basiswetten” van het Heilige Roomse Rijk was. Het regelde voornamelijk de modaliteiten van de verkiezing en kroning van de Rooms-Duitse koningen en keizers door de keurvorsten tot het einde van het Oude Rijk in 1806.

De naam verwijst naar de met goud bewerkte zegels die aan zes van de zeven exemplaren van het document werden gehecht; het werd echter pas gebruikelijk in de 15e eeuw. Karel IV, tijdens wiens regering de wet in het Latijn werd uitgevaardigd, noemde het ons keizerlijk wetboek.

De eerste 23 hoofdstukken staan bekend als de Code van Neurenberg en zijn opgesteld in Neurenberg en afgekondigd op 10 januari 1356 tijdens de Hofdag van Neurenberg. De hoofdstukken 24 tot en met 31 staan bekend als het wetboek van Metz en werden op 25 december 1356 te Metz afgekondigd, tijdens de Hofdag van Metz.

De Gouden Stier is het belangrijkste grondwettelijke document van het middeleeuwse keizerrijk. In 2013 werd het uitgeroepen tot documentair werelderfgoed, met de bijbehorende verplichtingen voor Duitsland en Oostenrijk.

Oorspronkelijk was het niet de taak van de middeleeuwse heersers om nieuw recht te scheppen in de zin van een wetgevingsproces. Sinds de tijd van de Hohenstaufen-dynastie overheerste echter steeds meer de opvatting dat de koning en de toekomstige keizer als de bron van het oude recht moest worden beschouwd en dus ook een wetgevende functie had. Dit vloeide voort uit het feit dat het keizerrijk zich plaatste in de traditie van het oude Romeinse keizerschap (→ Translatio imperii, Restauratio imperii), en uit de toenemende invloed van het Romeinse recht op de rechtsopvattingen in het keizerrijk.

Lodewijk IV (hij had het recht wetten te maken en te interpreteren). Karel IV beschouwde deze wetgevende bevoegdheid als vanzelfsprekend toen hij de Gouden Stier uitvaardigde. Toch hebben de laatmiddeleeuwse keizers dit machtsmiddel grotendeels achterwege gelaten.

Na zijn terugkeer van zijn veldtocht in Italië (1354-1356) riep Karel IV een hofconferentie bijeen in Neurenberg. Tijdens deze veldtocht was Karel op 5 april 1355 in Rome tot keizer gekroond. Op de hofdag moesten fundamentele zaken worden besproken met de vorsten van het rijk. Karel was in de eerste plaats bezig met het stabiliseren van de structuren van het rijk nadat er herhaaldelijk machtsstrijd was geweest over het koningschap. Dergelijke onrust moest in de toekomst worden voorkomen door een nauwkeurige regeling van de troonopvolging en de verkiezingsprocedure. De keizer en de keurvorsten waren het snel eens over dit punt. Ook over de afwijzing van het recht van de paus om inspraak te hebben in de verkiezing van de Duitse koning was men het grotendeels eens. Op andere punten verwierf Karel de instemming van de vorsten, maar hij slaagde er niet in verschillende plannen door te drukken om de centrale macht van het Rijk te versterken. Integendeel, hij moest concessies doen aan de vorsten met betrekking tot hun macht in de gebieden en tegelijkertijd vele voorrechten in zijn eigen centrum van heerschappij, Bohemen, veilig stellen. Het resultaat van de beraadslagingen van Neurenberg werd op 10 januari 1356 plechtig afgekondigd. Dit geheel van wetten, later bekend als de “Gouden Stier”, werd uitgebreid en aangevuld op een andere hofdag in Metz eind 1356. De twee delen worden daarom ook wel respectievelijk de code van Neurenberg en de code van Metz genoemd.

Het Hof heeft echter niet beslist over alle punten die Charles wilde regelen. Zo werden er slechts enkele besluiten genomen over de landvredekwestie en konden de Rijnlandse keurvorsten een besluit over munt-, escorte- en douanekwesties verhinderen.

Al met al creëerde de Gouden Stier voor een groot deel geen nieuwe wet, maar legde hij de procedures en beginselen vast die in de voorgaande honderd jaar bij de verkiezing van koningen waren ontstaan.

Verkiezing van de koning en de keizer

Enerzijds regelde het “keizerlijk wetboek” in detail de modaliteiten van de verkiezing van de koning. Het recht om dat te doen ligt uitsluitend bij de kiezers. De aartsbisschop van Mainz, als kanselier van Duitsland, moest de keurvorsten in Frankfurt am Main bijeenroepen binnen 30 dagen na de dood van de laatste koning om de opvolger te kiezen in de Sint-Bartholomeuskerk, de huidige kathedraal. De kiezers moesten een eed afleggen dat zij hun besluit zouden nemen “zonder geheime overeenkomst, beloning of bezoldiging”. Ten tweede kreeg de gekozene alle rechten, niet alleen die van een koning, maar ook die van de toekomstige keizer.

Er werd gestemd volgens rang:

De rechten en plichten van de kiezers bij de verkiezing van de koning werden voorgoed en volledig verzegeld. De verkiezing van de koning werd dus ook formeel losgekoppeld van de goedkeuring van de paus, zoals reeds in het keurvorstelijk verdrag van Rhense was verklaard, en de nieuwe koning kreeg volledige soevereine rechten. Een essentiële vernieuwing van de Gouden Stier was dat voor het eerst in de geschiedenis de koning werd gekozen met de stemmen van de meerderheid en niet afhankelijk was van de instemming van alle (kiezende) vorsten tezamen. Om te voorkomen dat er een eerste- of tweederangs koning zou komen, moest echter worden gedaan alsof de minderheid zich van stemming onthield en dus uiteindelijk “allen akkoord waren gegaan”. Een koning kon uit de kiesmannen worden gekozen met zijn eigen stem.

Hoewel de ceremonie van de kroning tot keizer door de paus in principe werd gehandhaafd, gebeurde dit in feite het laatst met Karel V. Zijn voorganger Maximiliaan I had zich reeds sinds 1508 met instemming van de paus “Gekozen Rooms Keizer” genoemd. In plaats van de kroning in Aken vonden vanaf 1562, te beginnen met Maximiliaan II tot keizer Frans II in 1792, bijna alle kroningen na de verkiezing plaats in de kathedraal van Frankfurt.

Bovendien voorzag de Gouden Stier in een jaarlijkse vergadering van alle keurvorsten, waar overleg met de keizer diende plaats te vinden. De bul verbood allianties van welke aard dan ook, met uitzondering van landvrede-verenigingen, evenals steltenburgers (burgers van een stad die stadsrechten bezaten maar buiten de stad woonden).

De Gouden Stier regelde de onschendbaarheid van de keurvorsten en de erfopvolging van deze titel. Bovendien kreeg een keurvorst het recht om munten te slaan, douanerechten, het recht om onbeperkte rechtsmacht uit te oefenen, alsmede de plicht om de Joden te beschermen tegen betaling van beschermingsgeld (Judenregal).

De gebieden van de kiezers werden ondeelbaar verklaard om te voorkomen dat de kiesmannen zouden worden verdeeld of vermenigvuldigd, hetgeen betekende dat de opvolger in de kiesdeler onder de wereldlijke kiezers altijd de eerstgeboren wettige zoon was. Het eigenlijke doel van deze bul was het voorkomen van opvolgingsvete”s en de installatie van tegenkoninkrijken. Dit werd uiteindelijk bereikt.

Het tweede deel van de bul, het “wetboek van Metz”, handelde met name over protocollaire aangelegenheden, de heffing van belastingen en de straffen voor samenzweringen tegen kiezers. Volgens deze wet moesten de zonen en erfgenamen van de keurvorsten de Duitse, Latijnse, Italiaanse en Tsjechische taal leren.

De Gouden Stier documenteert, formaliseert en codificeert een praktijk en een ontwikkeling in de richting van territorialisering die zich in de loop van eeuwen had ontwikkeld. De vestiging van zowel wereldlijke als kerkelijke soevereiniteiten van rond de 11e tot de 14e eeuw en, parallel daarmee, het geleidelijke verlies van de macht van de koning in de loop van de territorialisering worden gecodificeerd. Met betrekking tot deze ontwikkeling op lange termijn spreekt Norbert Elias van het conflict tussen de “centrale macht” en de “middelpuntvliedende krachten” in de loop van de ontwikkeling van de feodale vereniging van individuen tot de administratief-juridische staat.

De voorrechten van de kiezers, die in de loop der tijden waren ontwikkeld en in het quasi-gewoonterecht waren verankerd, werden gecodificeerd:

Door de uitgebreide soevereiniteit van de afzonderlijke gebieden ontstond op het grondgebied van het Heilige Roomse Rijk geen centrale staat zoals bijvoorbeeld in Engeland of Frankrijk, dat regeert vanuit een machtig monarchaal hof en daarmee een politiek en cultureel centrum. Er is geen sprake van taalkundige uniformiteit en standaardisatie, maar de respectieve gebieden behouden hun regiolecten en ontwikkelen zich grotendeels autonoom. De territoria bouwen hun eigen universiteiten op, die onafhankelijk van elkaar onderwijs geven en een belangrijke functie hebben bij het binnenhalen van speciale “provinciale ambtenaren”. De territorialisering vordert in de volgende eeuwen; in de Vrede van Westfalen van 1648 wordt de verdeling van Duitsland in onafhankelijke gebieden bezegeld, en de centrale macht verliest nog meer gezag, totdat er in 1806 ook formeel een einde aan wordt gemaakt.

Tot op de dag van vandaag is Duitsland een federale staat waarin de deelstaten aanzienlijke politieke invloed uitoefenen.

Gewoonlijk worden stieren van lood gemaakt, alleen bij zeer speciale gelegenheden en in kleine aantallen zijn er stieren van goud, die daarom een buitengewone betekenis en kostbaarheid vertegenwoordigen. De voor- en keerzijde van de 6 cm brede en 0,6 cm hoge stieren zijn gemaakt van bladgoud. De voorzijde toont de tronende keizer met bol en scepter, geflankeerd door de (eenkoppige) keizerlijke adelaar rechts en de Boheemse leeuw links. De inscriptie luidt: + KAROLVS QVARTVS DIVINA FAVENTE CLEMENCIA ROMANOR(UM) IMPERATOR SEMP(ER) AVGVSTVS (Karel IV, bij de gratie Gods, Rooms Keizer, te allen tijde Majoor van het Rijk). In het veld van het zegel staat: ET BOEMIE REX (en koning van Bohemen). De achterzijde toont een gestileerde afbeelding van de stad Rome, op het portaal staat geschreven: AVREA ROMA (Gouden Rome). De inscriptie luidt: + ROMA CAPVT MVNDI, REGIT ORBIS FRENA ROTVNDI (Rome, het hoofd van de wereld, leidt de teugels van de cirkel van de aarde).

Zeven exemplaren van de Gouden Stier zijn vandaag bewaard gebleven. Er is geen bewijs dat er nog andere kopieën waren buiten deze. Alle afschriften bestaan uit twee delen: het eerste met de hoofdstukken 1-23 waartoe op de Neurenbergse Diet is besloten, en het tweede met de wetten van Metz in de hoofdstukken 24-31. Vanwege hun omvang zien de afschriften er niet uit als documenten, maar zijn het gebonden flesjes. Het is opmerkelijk dat de Saksische en Brandenburgse keurvorsten, waarschijnlijk uit geldgebrek, hebben afgezien van het maken van hun eigen kopieën.

Het Boheemse exemplaar bevindt zich nu in het Oostenrijkse staatsarchief in Wenen, afdeling Huis-, Hof- en Rijksarchief. Het is afkomstig uit de keizerlijke kanselarij, waarbij alleen het eerste deel een verzegeld afschrift is met een gouden stier, het tweede deel is een niet verzegeld afschrift van een eerder tweede deel van het Boheemse afschrift, dat waarschijnlijk slechts een concept was. Het afschrift werd reeds tussen 1366 en 1378 samengebonden met het eerste deel.

Het exemplaar uit Mainz bevindt zich ook in het Oostenrijkse staatsarchief in Wenen, afdeling Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Het komt van de keizerlijke kanselarij. Het gouden zegel en het zegelkoord bestaan niet meer.

Het exemplaar in Keulen bevindt zich in de universiteits- en staatsbibliotheek in Darmstadt. De scribent is onbekend, misschien was het een contract scribent.

Het afschrift van de Palts, dat eveneens afkomstig is uit de keizerlijke kanselarij, bevindt zich thans in het Beierse hoofdstaatsarchief.

Bij het exemplaar uit Trier in het Hauptstaatsarchiv Stuttgart, dat afkomstig is uit de keizerlijke kanselarij, is de stier met de resten van het zijden koord slechts losjes ingesloten.

Het afschrift in Frankfurt is een kopie van het oorspronkelijke Boheemse afschrift, zodat het tweede deel hetzelfde origineel heeft als het tweede deel van het huidige Boheemse afschrift. Het bevindt zich in het Instituut voor Stadsgeschiedenis in het Karmelietenklooster, het voormalige stadsarchief van Frankfurt. Het is een kopie op kosten van de stad, die belang had bij een volledige kopie in verband met de rechten die haar waren gegarandeerd bij de verkiezing van de koning en de eerste Keizerlijke Rijksdag. Hoewel het een kopie van het karakter is, had het dezelfde juridische status als de andere kopieën.

Het exemplaar van Neurenberg, dat in het staatsarchief van Neurenberg wordt bewaard, is alleen verzegeld met een lakzegel en niet met een gouden zegel. Het is een kopie van het huidige Boheemse exemplaar en werd gemaakt tussen 1366 en 1378.

Naast deze zeven originelen zijn er talrijke kopieën (ook in het Duits) en later ook drukken, die elk op een van deze originelen teruggaan. Bijzonder opmerkelijk is het prachtige manuscript van koning Wenceslas uit 1400 (zie de foto hierboven), dat zich nu in de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek bevindt.

Het is gelukt 174 exemplaren van de Gouden Stier uit de late Middeleeuwen te vinden en nog eens ten minste twintig tekstuele getuigen uit de moderne tijd, waardoor het aantal exemplaren dat in de meest recente editie wordt genoemd met meer dan een kwart toeneemt. De meeste Latijnse kopieën volgen de Boheemse versie van de Gouden Stier. De anderen volgen meestal de Palatijnse versie; slechts enkele stukken kunnen worden toegeschreven aan de versie van Mainz of Keulen en slechts zeer weinig exemplaren aan de versie van Trier. De achtergrond hiervan is, ten eerste, de Rooms-Duitse koninklijke en keizerlijke waardigheid van de Luxemburgse en Habsburgse dynastieën; ten tweede, de langdurige aanspraken op de electorale waardigheid van de Beierse Wittelsbach-dynastie, die in strijd met het interne Wittelsbach-huisverdrag van Pavia was overgegaan; en ten derde, het feit dat de kopieën voor Frankfurt en Neurenberg diplomatieke kopieën zijn van de Boheemse versie en dus indirect hebben bijgedragen tot een bredere verspreiding ervan. De kopieën komen uit het Rijnland, het zuidwesten, Frankenland en later Zwitserland, uit het Wittelbacher en Habsburgse zuiden en het Boheemse zuidoosten, alsmede uit het markgraafschap Brandenburg, Pruisen en Livonië en steden in Saksen, Thüringen en Westfalen. Andere duplicaten komen uit de kanselarij van de Franse koningen, uit het Koninkrijk Noorwegen en het Markgraafschap Moravië, uit de havenstad Venetië en uit de Romeinse Curie.

De meeste kopieën zijn gemaakt tussen 1435 en 1475. De eerste Latijnse kopieën zijn aan het eind van de 14e eeuw gemaakt in de kanselarijen van de keurvorsten van Keulen, Mainz en Bohemen en de burggraven van Neurenberg. De beroemde prachtige uitgave voor koning Wenceslas IV van Bohemen werd kort na 1400 vervaardigd. Het werd in de 15e eeuw gevolgd door kopieën voor de hertog van Brabant, de graaf Palts van de Rijn, de aartsbisschop van Trier en de Habsburgse keizer. Duplicaten kunnen ook worden verwacht voor de Beierse Wittelsbach dynastie, de hertogen van Brunswijk-Lüneburg, de Grootmeesters van de Duitse Orde en de Saksische Wettins. Andere ontvangers van Latijnse uitgaven waren hoge geestelijken zoals de bisschoppen van Eichstätt en Straatsburg of vooraanstaande leden van de Romeinse Curie. De lagere geestelijkheid en het patriciaat worden ook aangetroffen als gebruikers van Latijnse collecties.

Tweetalige exemplaren bestonden vooral aan de Middenrijn en de Bovenrijn, maar ook in Frankenland. Alle Franse versies zijn afkomstig uit de keizerstad Metz. Ze kunnen alleen worden getraceerd tot het einde van de 15e eeuw. De enige Spaanse vertaling is veel jonger en stamt uit de 18e eeuw. Vertalingen in het Nederlands en Italiaans dateren uit de tijd van de boekdrukkunst. Een Tsjechische vertaling bestaat waarschijnlijk niet omdat er in de 15e eeuw in Bohemen geen behoefte meer aan was.

In totaal kunnen vijf fasen van ontvangst worden onderscheiden. Tijdens het bewind van Karel IV stonden het keizerrijk en de gebieden in het middelpunt van de belangstelling. De Gouden Stier werd in de eerste plaats geïnterpreteerd als een verzameling voorrechten of als een algemeen voorrecht. Bepalingen inzake vetevorming en de immuniteit van de Courlands zijn in het kruisvuur van de kritiek terechtgekomen. Tijdens het Grote Westerse Schisma werd de Gouden Stier gewoonlijk geïnterpreteerd als een keizerlijk decreet. De tekst werd nu geïnterpreteerd met betrekking tot de verkiezing van de koning in Frankfurt, die werd opgevat als een keizerlijke verheffing zonder rekening te houden met de pauselijke aanspraken op goedkeuring. De rivaliserende machtsaanspraken van de koningen Wenceslas en Ruprecht vormden hiervoor de actuele politieke achtergrond. Onder Ruprecht werd niet alleen rekening gehouden met de keizer, maar ook met de keurvorsten, want de Gouden Stier werd gezien als een waarschuwing aan de keurvorsten. Dit kwam overeen met hun toegenomen aandeel in keizerlijke zaken. Tijdens Sigismunds bewind kwam de Gouden Stier in het middelpunt van de belangstelling te staan als keizerlijke wet. Ten laatste sinds het Concilie van Konstanz stelden de quaternions alle landgoederen voor als volwaardige leden van het keizerrijk en wijzigden aldus het dualisme van keizer en keurvorsten. In deze fase werd de keizer in de eerste plaats opgevat als de hoogste rechter, vredestichter, baljuw van de kerk en beschermer van het recht. De historische achtergrond hiervan was de hervorming van de Kerk en het Rijk.

Na de verkiezing van Frederik III werd de Gouden Stier steeds meer synoniem met keizerlijk recht, maar ook de keizerlijke kroning werd weer belangrijk voor de Habsburgers. De kuur te Frankfort, die van beslissende invloed zou zijn op de moderne opvatting van de Gouden Stier, en de onderlinge verhouding tussen de twee universele machten, die vooral het protestantse debat over de Gouden Stier deed ontbranden, werden zelfs voor het eerst onderwerp van universitair onderwijs. Het kerkelijk recht en het Romeinse recht gingen geheel nieuwe verbindingen aan, waarvoor de Gouden Stier een essentieel knooppunt vormde.

Ter gelegenheid van de 650e verjaardag van de Gouden Stier heeft de Bondsrepubliek Duitsland op 2 januari 2006 een postzegel ter waarde van 1,45 euro uitgegeven. Bij dezelfde gelegenheid in 2006

De UNESCO heeft de “Gouden Stier” opgenomen in het register “Memory of the World” als een gezamenlijke Duits-Oostenrijkse nominatie. Het besluit tot opneming is genomen tijdens een conferentie in de Zuid-Koreaanse stad Gwangju op 18 juni 2013.

Vertegenwoordigingen

Encyclopedie artikel

Digitale kopieën van de afzonderlijke exemplaren

Opmerking: Er is nog geen digitale kopie van Neurenberg op het web, alleen een CD-ROM die in het staatsarchief van Neurenberg verkrijgbaar is.

Bron edities

Meer links

Bronnen

  1. Goldene Bulle
  2. Gouden Bul van 1356
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.