Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan valtiopäivät

gigatos | 12 maaliskuun, 2022

Yhteenveto

Saksalaisten muinaisessa laissa valtiopäivät (Tag) oli kansan kokous, joka oli alun perin tarkoitettu ensisijaisesti hallitsijan valintaa varten. Pyhässä saksalais-roomalaisessa valtakunnassa se oli kokous, joka kokosi yhteen hallitsijan (kuninkaan tai keisarin) ja valtakunnan suurimmat ruhtinaat, ja sen tehtävät olivat pääasiassa lainsäädännöllisiä, vaikka keskiajan perustuslaillisessa rakenteessa ei ollutkaan samanlaista vallanjakoa kuin meillä, sillä valta oli jaettu eri kriteerien mukaan: itse asiassa valtiopäivät toimivat myös oikeudellisina ja toimeenpanevina eliminä.

Vanhan liittovaltion sveitsiläisten kantonien edustajien kokouksia kutsuttiin vuoteen 1848 asti myös ”liittopäiviksi” (saksaksi Tagsatzung, ranskaksi diète).

Termin alkuperä on latinaa: se tulee myöhäislatinan dieta-sanasta, joka tarkoittaa ”kokoontumispäivää” ja joka puolestaan tulee latinan dies-sanasta, joka tarkoittaa ”päivää”. Latinankielinen termi on johdettu alkuperäisestä germaanisesta tagista ”päivä”.

Erotetaan toisistaan:

Kuninkaallisella ruokavaliolla tarkoitetaan keisarin epävirallisia tapaamisia joidenkin keisarikunnan suurmiesten kanssa. Tapa kokoontua hoviin avustamaan hallitsijaa päätöksenteossa kehittyi feodaalisesta velvollisuudesta avustaa kuningasta toimilla ja neuvoilla. Näitä kokouksia kutsuttiin eri tavoin: parlamentum, conventus, colloquium, curia, curia regis. Niiden tärkeyden korostamiseksi niihin liitettiin joskus adjektiivi magnus tai solemnis. Nämä tapaamiset poikkesivat tavanomaisista neuvotteluista, joita pidettiin hovissa vain erikseen kutsuttujen henkilöiden läsnä ollessa, jotka saattoivat olla ruhtinaita, aatelisia, korkea-arvoisia prelaatteja, mutta myös vieraiden valtioiden edustajia. 1200-luvulta lähtien myös keisarikunnan vapaiden kaupunkien edustajat kutsuttiin näihin ruokailuihin. Ruokavaliot järjestettiin hovin etiketin mukaisesti, ja ne koskivat vain kuninkaan henkilöä (eikä koko valtakuntaa).

Kuningas saattoi vapaasti päättää, milloin kokous kutsuttiin koolle ja keitä siihen osallistui. Vaikeampaa on erottaa toisistaan tapaukset, joissa ruhtinaat toimivat ainoastaan neuvonantajina, ja tapaukset, joissa heidän suostumuksensa oli sitova tehtyjen päätösten pätevyyden kannalta. Joka tapauksessa kuninkaan neuvontavelvollisuudesta kehittyi pian ruhtinaiden oikeus tulla kuulluksi valtakuntaa koskevissa erityisissä päätöksissä, esimerkiksi sodan sattuessa. Kuninkaan harkintavallassa oli kuitenkin enimmäkseen se, milloin hän pyysi neuvoa ja milloin hän pyysi ruhtinaiden suostumusta: tämä ei merkinnyt ruhtinaiden institutionalisoitua osallistumista kuninkaalliseen valtaan.

Keskiaikaisissa lähteissä, jotka koskevat tärkeitä poliittisia päätöksiä tai keisarillista omaisuutta koskevia säännöksiä, korostetaan, että tällaiset päätökset tehtiin ruhtinaiden ”neuvojen” ja ”suostumuksen” perusteella. Tällaisissa asiakirjoissa nämä kaksi termiä olivat synonyymejä asiakirjojen pätevyyden kannalta: jos ruhtinasta ei ollut kutsuttu tai jos hän oli eri mieltä kuin kuningas, hän ei katsonut olevansa sidottu valtiopäivien päätöksiin.

Interregnumin (Conrad IV:n vuoden 1254 lopun ja Rudolf I:n vuoden 1273 valinnan välinen aika) jälkeen valtakunnan ruhtinaiden merkitys kasvoi, sillä heidän oli hyväksyttävä muodollisesti kuninkaan määräykset keisarillisissa asioissa niin sanottujen ”suostumuskirjeiden” (saksaksi Willebriefe) avulla. Mutta tässäkään tapauksessa hallitsijalla ei ole velvollisuutta hankkia tällaisia Willenbriefejä asetustensa pätevyyden varmistamiseksi.

Vuosisadan lopusta lähtien hallitsija oli yhä enemmän huolissaan omista dynastiansa alueista, minkä vuoksi ”kuninkaattomat ruokakunnat”, joissa valtakunnan suurmiehet kokoontuivat ilman erityistä kuninkaallista aloitetta, saivat yhä suuremman merkityksen. Näistä ”kuninkaattomista ruokakunnista” kehittyi 1400-luvun lopulla keisarillinen valtiopäivät.

Termi keisarillinen valtiopäivät (Reichstag) viittasi alun perin Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan säätyjen kokoukseen. Näitä kokouksia alettiin kutsua koolle epävirallisempien kuninkaallisten dieettien rinnalle 1200-luvulla, ja niistä tuli olennainen osa keisarikunnan perustuslakia vuonna 1495 keisarin ja valtioiden edustajien välisellä sopimuksella.

Keisarillinen valtiopäivät kokoontuivat epäsäännöllisin väliajoin jossakin piispallisessa tai keisarillisessa kaupungissa, ja ne tarjosivat valtioille vastapainon keisareiden keskusvallalle. Keisarillisen vallan menettämisen myötä keisarin hahmo alennettiin eräänlaiseksi valtiopäivien puheenjohtajaksi (Primus inter Pares), joka toimi valtakunnan ylimmäksi lainsäätäjäksi muodostuneessa Reichstagissa tehtyjen päätösten toimeenpanevana elimenä.

Kokoonpano ja organisaatio

Vuodesta 1489 lähtien keisarillinen valtiopäivät koostuivat kolmesta kollegiosta, jotka muodostivat Reichstagin:

Keisarilla oli yksin valta kutsua valtiopäivät koolle, mutta Kaarle V:n capitulatio caesarea -säädöksen (1519) jälkeen hallitsijan oli pyydettävä valitsijamiesten lupa kutsua valtiopäivät koolle. Keisarilla oli myös oikeus päättää esityslistasta, vaikkei hän voinutkaan vaikuttaa käsiteltäviin aiheisiin. Valtiopäivien puheenjohtajana toimi Mainzin arkkipiispa, ensimmäinen suurkäräjä ja yleiskokouksen dekaani, joka toimi myös suurkäräjien kollegion puheenjohtajana. Itävallan herttua ja Salzburgin arkkipiispa toimivat vuorotellen ruhtinasneuvoston puheenjohtajina, ja keisarillisten kaupunkien kollegion puheenjohtajuus annettiin sille kaupungille, jossa valtiopäivät pidettiin.

Koska vuodesta 1663 lähtien ”ikuista valtiopäivää” ei voitu päättää, ei ollut edes muodollisesti mahdollista ratifioida tehtyjä päätöksiä ”recessus imperii” -menettelyllä (ks. edellä), minkä vuoksi periaatekomissaari, keisarin edustaja valtiopäivillä, antoi ne ”keisarillisen komission asetuksena”.

Valtiopäivillä käsiteltiin monenlaisia asioita, joista keisarin ja ruhtinaskuntien edustajien oli päästävä yksimielisyyteen, ja kaupungit saivat äänestää sen jälkeen, kun kaksi ruhtinaskuntaa (kirkollinen ja maallinen) oli saanut aikaan enemmistön. Valtiopäivien toimivalta ulottui hallituksen rakenteeseen sekä hallinnollisiin, oikeudellisiin ja sotilaallisiin asioihin, jotka koskivat koko valtakuntaa. Keskusteltiin myös Landfriedenin ylläpitoon ja julistamiseen liittyvistä ongelmista eli eri uskontokuntien rauhanomaisen rinnakkaiselon sääntelystä, sodanjulistuksista ja rauhansopimuksista, keisarillisten instituutioiden rahoituksesta sekä talouden järjestämisestä valtakunnassa.

Päätöksentekoprosessi oli hyvin pitkä ja monimutkainen: kukin järjestys teki päätöksensä äänestyksellä, joka saattoi perustua joko enemmistöön tai yksimielisyyteen. Äänestysmenettelyä säänneltiin tuolloin monimutkaisilla säännöksillä: Vaalivaliokunnissa noudatettiin tiukkaa etusijajärjestystä (suuret valitsijat, vuorotellen kirkolliset ja maalliset ruhtinaat, abbedissa ruhtinaat, kreivit ja suvereenit herrat, vapaat kaupungit), mutta myös kirkollisten periaatteiden (kirkollinen tuomaristo) noudattamista maallisten periaatteiden (maallinen tuomaristo) kustannuksella, uskonnollisen vakaumuksen perusteella (katoliset ja luterilaiset elimet), sen mukaan, oliko se yksilöllinen, perinnöllinen tai henkilökohtainen, kollektiivinen (kaksi prelaattien edustajakuntaa, neljä kreivien edustajakuntaa, omistusoikeuden piirissä olevat läänitykset, kaksi keisarillisten kaupunkien edustajakuntaa). Tämän jälkeen yritettiin laatia yhteinen päätös, joka esitettäisiin keisarille. Valitsijakunnan ja ruhtinaskunnan ehdotuksilla oli ratkaiseva painoarvo, kun taas kaupunkien kollegion ääni oli toissijainen, eikä sitä usein edes otettu huomioon. Neuvottelut käytiin kollegioiden ulkopuolella, ja usein sovellettiin enemmistöpäätösten periaatetta, toisin kuin täysistunnossa, jossa sovellettiin yksimielisyyden periaatetta.

Päätöksentekoprosessien monimutkaistumisen vuoksi päätöksentekoa pyrittiin helpottamaan erilaisilla toimikunnilla, joihin yleensä osallistui valtakunnan valtioita edustavia asiantuntijoita. Niinpä 1500-luvulta lähtien kehittyi tällaisiin neuvotteluihin erikoistunut asiantuntijoiden ja poliitikkojen eliittijoukko.

Äänestysmenettely

Valtiopäivien aikana äänestäminen ei noudattanut enemmistöperiaatetta. Ne tehtiin yleensä curie-menettelyllä, eli ensin kussakin valtiossa päästiin sopimukseen (yleensä enemmistöperiaatetta soveltaen), minkä jälkeen kukin valtio äänesti. Alueelliset ruokavaliot päättivät yleensä silloin, kun kuraattorit äänestivät yksimielisesti. Vain harvoin sovellettiin enemmistöperiaatetta. Joillakin alueilla riitti kuitenkin kuraattorin enemmistön ääni, edellyttäen, että ensimmäinen valtio (yleensä papisto tai korkea aatelisto) kuului tähän enemmistöön. Joillakin alueilla sallittiin myös muutamien erityisen vaikutusvaltaisten valtiopäiväedustajien, jotka eivät olleet yhteydessä kuraatioon, henkilökohtainen ääni.

Saadakseen paikan ja äänioikeuden Reichstagin ruhtinaskunnan neuvostossa (pääsyn edellytyksenä olivat tarkat vaatimukset, joista säädettiin myöhemmin vuoden 1653 ”kapitulaatiossa”):

Näitä yleisiä kriteerejä voitiin kuitenkin täydentää muilla kriteereillä, jotka usein mitätöivät niiden absoluuttisen arvon. Itse asiassa oli ruhtinaita ja kreivejä, jotka saivat äänestää, vaikka heillä ei ollut välittömiä läänityksiä (ruhtinaat Thurn und Taxis tai kreivit von Harrach, St. Blasienin apotit). Jopa suvereniteetin käsitteellä oli vaihteleva typologia, johon saattoi sisältyä myös puolittainen suvereniteetin asema, valtion valtuuksien käyttämisen siirtäminen muille suvereeneille tai oman valtionsa luovuttaminen muille (kuten Bentheimin kreivikunnan tapauksessa vuonna 1753 Hannoverin hyväksi). Edes ylioppilasveron maksaminen keisarilliseen kassaan ei ollut varma kriteeri äänioikeuden saamiselle: jotkut ruhtinaat, kuten Savoijien tapauksessa, vaikka heillä oli edelleen äänioikeus, eivät käyttäneet sitä pitkään aikaan ja kieltäytyivät paitsi maksamasta ylioppilasveroa myös tunnustamasta keisaria ylimmäksi herrakseen. Toisaalta oli tapauksia, joissa eräät riitojen aiheena olleet feidit maksoivat muut omistusoikeuttaan vaativat ruhtinaat tai alamaiset, jotka eivät enää kuuluneet keisarilliseen rakenteeseen, mutta jotka jatkoivat matriculan maksamista uskollisuudesta keisarikuntaa kohtaan (kuten Ranskan suvereniteettiin siirtyneen entisen keisarillisen Haguenaun kaupungin tapauksessa).

Äänioikeutettuja valtioita oli noin 300, ja niitä hallitsi noin 25 ruhtinasperhettä ja noin 80 kreiviä ja herraa, eli yhteensä noin 108 ääntä. Äänestyksen avasi aina Mainzin valitsijamiehen edustaja, joka kutsui ensin Trierin valitsijamiehen sijaisen antamaan äänensä, ja niin edelleen tiukan etusijajärjestyksen mukaisesti. Äänet vaihdettiin kirkollisten ja maallisten jäsenten välillä ja niiden sisällä uskonnollisen vakaumuksen (katolinen tai luterilainen) perusteella. Keisarilliset kaupungit saattoivat äänestää vasta sen jälkeen, kun ruhtinaat olivat puhuneet.

Valtiokokouksia pidettiin myös yksittäisissä herttuakunnissa (Landtag) ja keisarillisen uskonpuhdistuksen jälkeen myös keisarillisen piirin tasolla. Ne levisivät pääasiassa 1300-luvulta lähtien.

Circle-ruokavaliot

Kullakin keisarillisella piirillä oli oma kansliansa ja sen yhteydessä maakuntaparlamentti (saksaksi Kreistag). Riippuen läänityypistä saattoi käydä niin, että jotkut henkilöt hyväksyttiin piirien ruokavalioihin, mutta heillä ei tunnustettu olevan äänioikeutta Reichstagissa.

Kaupungit, jotka isännöivät ympyräruokailuja, ovat muun muassa Aachen (Ala-Rein-Westfalenin keisarillinen ympyrä), Rothenburg ob der Tauber (Frankenin ympyrä) ja Regensburg (Baijerin ympyrä), joka on entinen Reichstagin istuntopaikka.

Offenburg puolestaan oli Ortenaun ratsastusseuran kotipaikka. Erityisen tunnettuja ja aktiivisia olivat sveitsiläiset ja frankkien valtiopäivien piirit, jotka olivat hyvin organisoituja ja aloitteellisia, vaikka niiden päätöksillä ei ollut vaikutusta valtakunnansäätyyn.

Koostumus

Kuten yleisten valtioiden kokouksissa kaikkialla Euroopassa, edustettuina oli yleensä kolme ryhmää: kolmas valtio (kaupunkien kautta), papisto ja aatelisto. Jälkimmäinen oli kuitenkin usein jaettu alemman aateliston eli ritarien (saksaksi ritter) ja ylemmän aateliston (lordien) kesken. Aateliston lisäksi oli korkea papisto, olivatpa he sitten piispoja, luostareita tai sääntökuntia. Myöhemmin kaupungit saivat myös oikeuden edustaa itseään Landtagissa. Tämä koski harvemmin kuntia ja maaseutualueita (esim. laaksot ja tuomioistuimet Tirolissa). Kukin edustus alueellisten valtiopäivien sisällä muodosti kurian, kun taas ruhtinas ei kuulunut mihinkään osavaltioon. Valtioiden kokonaisuutta, joka oli edustettuna valtiopäivillä, kutsuttiin Landschaftiksi (”maa”, ”alue”).

Valtioiden edustajia ei valittu kansan valitsemina. Luokan edustus valtiopäivillä oli feodaalilainsäädännöstä johdettu etuoikeus, jota saattoi käyttää maanomistaja tai viranhaltija (esim. luostarien apotit). Kaupunginvaltuusto nimitti usein kaupunginvaltuutetut ilman määriteltyjä vaalimenettelyjä.

On selvää, että yksittäisten yhteisöjen osallistuminen yleiskokouksiin vaihteli ajan mittaan hallitsijan määräämien päätösten tai alueellisten muutosten tai hankintojen vuoksi ja yksittäisten herrojen, prelaattien ja kaupunkien osallistumisen ulkopuolelle jättämisen vuoksi.

Alueelliset erityispiirteet

Alankomaissa valtiokokoukset onnistuivat vähitellen nousemaan vallan huipulle ja syrjäyttämään ruhtinaiden ja keisarin vallan. Täällä osavaltiot samaistettiin maan maakuntiin, kun taas Sveitsissä sama päti kantoneihin. Papisto ja aatelisto eivät olleet edustettuina valtioina.

lähteet

  1. Dieta (storia)
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.