Gregoriaaninen kalenteri

gigatos | 7 helmikuun, 2022

Yhteenveto

Suurimmassa osassa maailmaa käytetään gregoriaanista kalenteria. Paavi Gregorius XIII otti sen käyttöön lokakuussa 1582 ja muutti ja korvasi Juliaanisen kalenterin. Tärkein muutos oli karkausvuosien eriyttäminen, jotta keskimääräinen kalenterivuosi olisi 365,2425 päivän pituinen, mikä vastaa paremmin 365,2422 päivän pituista ”trooppista” tai ”aurinkovuotta”, joka määräytyy maapallon kiertokulun perusteella auringon ympäri. Karkausvuosia koskeva sääntö on seuraava:

Jokainen vuosi, joka on jaollinen täsmälleen neljällä, on karkausvuosi, lukuun ottamatta vuosia, jotka ovat jaollisia täsmälleen sadalla, mutta nämä sadasosavuodet ovat karkausvuosia, jos ne ovat jaollisia täsmälleen 400:lla. Esimerkiksi vuodet 1700, 1800 ja 1900 eivät ole karkausvuosia, mutta vuodet 1600 ja 2000 ovat.

Gregoriaanisen kalenterin käyttöönottoon oli kaksi syytä. Ensinnäkin juliaanisessa kalenterissa oletettiin virheellisesti, että keskimääräinen aurinkovuosi on täsmälleen 365,25 päivän pituinen, mikä on hieman alle yhden päivän yliarvio vuosisataa kohti, ja näin ollen karkausvuosi on poikkeuksetta joka neljäs vuosi. Gregoriaaninen uudistus lyhensi keskimääräistä (kalenteri)vuotta 0,0075 päivällä, jotta kalenterin ajautuminen päiväntasauksen suhteen pysähtyisi. Toiseksi vuonna 325 jKr. pidetyn Nikean ensimmäisen konsiilin jälkeen juliaanisen algoritmin käyttöön ottamat ylimääräiset karkauspäivät olivat aiheuttaneet sen, että kalenteri oli ajautunut niin, että (pohjoinen) kevätpäiväntasaus tapahtui paljon ennen sen nimellistä päivämäärää 21. maaliskuuta. Tämä päivämäärä oli tärkeä kristillisille kirkoille, koska se on olennainen pääsiäispäivän laskemisessa. Yhteyden palauttamiseksi uudistus aikaisti päivämäärää 10 päivällä: Torstain 4. lokakuuta 1582 jälkeen tuli perjantai 15. lokakuuta 1582. Lisäksi uudistus muutti myös kirkon pääsiäispäivän laskemiseen käyttämää kuunkiertoa, koska tähtitieteelliset uudenkuut tapahtuivat neljä päivää ennen laskettuja päivämääriä. On huomattava, että vaikka uudistus toi mukanaan pieniä muutoksia, kalenteri perustui edelleen pohjimmiltaan samaan geosentriseen teoriaan kuin edeltäjänsä.

Uudistus otettiin aluksi käyttöön Euroopan katolisissa maissa ja niiden merentakaisissa maissa. Seuraavien kolmen vuosisadan aikana myös protestanttiset ja itäiset ortodoksiset maat siirtyivät niin kutsuttuun parannettuun kalenteriin, ja Kreikka oli viimeinen Euroopan maa, joka otti kalenterin käyttöön (vain siviilikäyttöön) vuonna 1923. Siirtymäkauden aikaisen päivämäärän yksilöimiseksi yksiselitteisesti (nykyaikaisissa asiakirjoissa tai historiankirjoituksissa) käytettiin molempia merkintöjä, jotka merkittiin tapauksen mukaan ”Old Style” (vanha tyyli) tai ”New Style” (uusi tyyli). Useimmat muut kuin länsimaiset maat ottivat 1900-luvulla käyttöön kalenterin ainakin siviilitarkoituksiin.

Gregoriaaninen kalenteri on Juliaanisen kalenterin tavoin aurinkokalenteri, jossa on 12 kuukautta, joissa kussakin on 28-31 päivää. Molempien kalenterien vuosi koostuu 365 päivästä, ja karkausvuosina helmikuuhun lisätään karkauspäivä. Gregoriaanisen kalenterin kuukaudet ja kuukausien pituudet ovat samat kuin juliaanisessa kalenterissa. Ainoa ero on se, että gregoriaanisen uudistuksen myötä karkauspäivä jätettiin pois kolmen sadan vuoden välein 400 vuoden välein ja karkauspäivä jätettiin ennalleen.

Karkausvuosi on yleensä ollut joka neljäs vuosi, ja karkauspäivä on historiallisesti lisätty kaksinkertaistamalla 24. helmikuuta. Nykyään on kuitenkin tapana numeroida helmikuun päivät juoksevasti ilman välejä, ja 29. helmikuuta pidetään yleensä karkauspäivänä. Ennen vuonna 1969 tehtyä roomalaisen kalenterin tarkistusta katolinen kirkko siirsi helmikuun 23. päivän jälkeisiä juhlapäiviä karkausvuosina yhdellä päivällä; edellisen kalenterin mukaan vietetyissä messuissa näkyy edelleen tämä viive.

Gregoriaaniset vuodet tunnistetaan juoksevilla vuosiluvuilla. Kalenteripäivämäärä määritellään kokonaisuudessaan vuoden (joka on numeroitu kalenteriajan, tässä tapauksessa Anno Domini tai Common Era, mukaisesti), kuukauden (joka on yksilöity nimellä tai numerolla) ja kuukauden päivän (joka on numeroitu juoksevasti alkaen 1:stä) avulla. Vaikka kalenterivuosi kulkee nykyisin 1. tammikuuta-31. joulukuuta, aikaisempina aikoina vuosiluvut perustuivat eri alkupisteeseen kalenterissa (ks. kohta ”vuoden alku” jäljempänä).

Kalenterisyklit toistuvat kokonaan 400 vuoden välein, mikä vastaa 146 097 päivää. Näistä 400 vuodesta 303 on 365 päivän mittaisia tavallisia vuosia ja 97 366 päivän mittaisia karkausvuosia. Keskimääräinen kalenterivuosi on 365+97

Gregoriaaninen kalenteri oli Juliaanisen kalenterin uudistus. Se otettiin käyttöön paavi Gregorius XIII:n, jonka mukaan kalenteri on nimetty, 24. helmikuuta 1582 päivätyllä Inter gravissimas -bullalla. Mukautuksen motiivina oli saattaa pääsiäisen viettämisajankohta siihen vuodenaikaan, jolloin pääsiäistä vietettiin, kun varhaiskirkko otti sen käyttöön. Juliaanisen kalenterin virhe (sen oletus, että vuodessa on tasan 365,25 päivää) oli johtanut siihen, että kalenterin mukainen päiväntasauksen ajankohta oli poikennut havaitusta todellisuudesta, ja näin pääsiäisen ajankohdan laskemiseen oli tullut virhe. Vaikka vuonna 325 pidetyn Nikean ensimmäisen konsiilin suosituksen mukaan kaikkien kristittyjen olisi vietettävä pääsiäistä samana päivänä, kesti lähes viisi vuosisataa, ennen kuin lähes kaikki kristityt saavuttivat tämän tavoitteen hyväksymällä Aleksandrian kirkon säännöt (ks. pääsiäinen, ks. esiin nousseet kysymykset).

Tausta

Koska pääsiäispäivä riippuu (pohjoisen pallonpuoliskon) kevätpäiväntasauksen ajankohdasta, katolinen kirkko ei voinut hyväksyä sitä, että kanonisen päivämäärän ja havaitun todellisuuden välillä oli yhä suurempi ero. Pääsiäistä vietetään kirkollisen täysikuun jälkeisenä sunnuntaina 21. maaliskuuta tai sen jälkeen, mikä otettiin käyttöön maaliskuun päiväntasauksen lähentämiseksi. Eurooppalaiset oppineet olivat olleet hyvin tietoisia kalenterin ajautumisesta jo varhaiskeskiajalta lähtien.

Bede, joka kirjoitti 800-luvulla, osoitti, että hänen aikanaan kertynyt virhe oli yli kolme päivää. Roger Bacon arvioi noin vuonna 1200 virheen olevan seitsemän tai kahdeksan päivää. Dante, joka kirjoitti noin vuonna 1300, oli tietoinen kalenteriuudistuksen tarpeesta. Uudistusta yritti viedä eteenpäin paavi Sixtus IV, joka vuonna 1475 kutsui Regiomontanuksen Vatikaaniin tätä tarkoitusta varten. Hanke kuitenkin keskeytyi Regiomontanuksen kuolemaan pian hänen Roomaan saapumisensa jälkeen. Tähtitieteellisen tietämyksen lisääntyminen ja havaintojen tarkkuus 1400-luvun loppupuolella tekivät kysymyksestä entistä kiireellisemmän. Seuraavina vuosikymmeninä julkaistiin lukuisia julkaisuja, joissa vaadittiin kalenteriuudistusta, muun muassa kaksi Salamancan yliopiston Vatikaaniin vuosina 1515 ja 1578 lähettämää asiakirjaa, mutta hanke otettiin uudelleen esille vasta 1540-luvulla ja toteutettiin vasta paavi Gregorius XIII:n (r. 1572-1585) aikana.

Valmistelu

Vuonna 1545 Trenton kirkolliskokous valtuutti paavi Paavali III:n uudistamaan kalenteria ja edellytti, että kevätpäiväntasauksen päivämäärä palautetaan siihen, joka oli voimassa ensimmäisen Nikean kirkolliskokouksen aikaan vuonna 325, ja että kalenteria muutetaan siten, että estetään kalenterin muuttuminen tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaisi pääsiäisjuhlan johdonmukaisemman ja tarkemman ajoituksen.

Vuonna 1577 kompendium lähetettiin uudistuskomission ulkopuolisille matemaattisille asiantuntijoille kommentoitavaksi. Jotkut näistä asiantuntijoista, kuten Giambattista Benedetti ja Giuseppe Moleto, olivat sitä mieltä, että pääsiäinen olisi laskettava auringon ja kuun todellisten liikkeiden perusteella taulukkomenetelmän sijasta, mutta näitä suosituksia ei hyväksytty. Hyväksytty uudistus oli kalabrialaisen lääkärin Aloysius Liliuksen (tai Lilion) tekemän ehdotuksen muutos.

Liliuksen ehdotukseen sisältyi karkausvuosien määrän vähentäminen neljässä vuosisadassa 100:sta 97:ään siten, että karkausvuosien sijasta kolme neljästä sadasvuodesta olisi yhteinen. Lilius kehitti myös omaperäisen ja käytännöllisen järjestelmän, jolla voitiin mukauttaa kuun epäkohtia laskettaessa pääsiäisen vuotuista päivämäärää, mikä ratkaisi kalenteriuudistuksen pitkäaikaisen esteen.

Muinaiset taulukot antoivat auringon keskimääräisen pituusasteen. Saksalainen matemaatikko Christopher Clavius, gregoriaanisen kalenterin suunnittelija, totesi, että taulukot eivät olleet yhtäpitäviä sen suhteen, milloin aurinko kulki kevätpäiväntasauksen kautta, eivätkä trooppisen vuoden keskipituuden suhteen. Myös Tycho Brahe havaitsi ristiriitaisuuksia. Gregoriaanisen karkausvuosisäännön (97 karkausvuotta 400 vuodessa) esitti Petrus Pitatus Veronasta vuonna 1560. Hän totesi, että se on yhdenmukainen Alfonsin taulukoiden trooppisen vuoden sekä Kopernikuksen (De revolutionibus) ja Erasmus Reinholdin (Pruteniuksen taulukot) trooppisen keskivuoden kanssa. Kolme keskimääräistä trooppista vuotta babylonialaisissa sukupuolisimmaaleissa 365 päivän ylityksenä (siten kuin ne olisi saatu keskimääräisen pituusasteen taulukoista) olivat 0;14,33,9,57 (Alfonsine), 0;14,33,11,12 (Kopernikus) ja 0;14,33,9,24 (Reinhold). Desimaalimerkinnöissä nämä ovat vastaavasti 0,24254606, 0,24255185 ja 0,24254352. Kaikki arvot ovat samat kahden desimaalin tarkkuudella (0;14,33, vastaa desimaalilukua 0,2425), ja tämä on myös gregoriaanisen vuoden keskipituus. Pitatusin ratkaisu olisi siis sopinut tähtitieteilijöille.

Liliuksen ehdotuksissa oli kaksi osaa. Ensinnäkin hän ehdotti korjausta vuoden pituuteen. Keskimääräinen trooppinen vuosi on 365,24219 päivää pitkä. Liliuksen aikaan Alfonsin taulukoista saatu yleisesti käytetty arvo on 365,2425463 päivää. Koska juliaanisen vuoden keskipituus on 365,25 päivää, juliaaninen vuosi on lähes 11 minuuttia pidempi kuin keskimääräinen trooppinen vuosi. Tämä ero aiheuttaa noin kolmen päivän poikkeaman 400 vuoden välein. Liliuksen ehdotus johti siihen, että keskimääräinen vuosi oli 365,2425 päivää (ks. Tarkkuus). Gregoriuksen uudistuksen aikaan Nikaian konsiilin jälkeen oli jo tapahtunut 10 päivän poikkeama, jonka seurauksena kevätpäiväntasaus osui 10. tai 11. maaliskuuta kirkollisesti vahvistetun 21. maaliskuuta sijasta, ja jos uudistusta ei olisi tehty, poikkeama olisi jatkunut entisestään. Lilius ehdotti, että 10 päivän poikkeama korjattaisiin poistamalla juliaaninen karkauspäivä jokaiselta kymmeneltä kerralta neljänkymmenen vuoden aikana, jolloin päiväntasaus palautuisi asteittain maaliskuun 21. päivään.

Christopher Clavius laajensi Liliuksen työtä 800-sivuisessa teoksessa, jossa hän esitti tiiviisti perusteltuja näkemyksiä. Myöhemmin hän puolusti omaa ja Liliuksen työtä arvostelijoita vastaan. Claviuksen mielestä korjauksen olisi tapahduttava yhdellä kertaa, ja juuri tämä neuvo sai Gregoriuksen puolelleen.

Toinen osa koostui approksimaatiosta, jonka avulla saataisiin tarkka mutta yksinkertainen, sääntöihin perustuva kalenteri. Liliuksen kaava sisälsi 10 päivän korjauksen Nikaian konsiilin jälkeen tapahtuneen ajautumisen korjaamiseksi ja karkauspäivän asettamisen vain 97 vuodelle vuonna 400 eikä yhdelle vuodelle vuonna 4. Ehdotettu sääntö oli, että ”vuodet, jotka voidaan jakaa 100:lla, olisivat karkausvuosia vain, jos ne olisivat myös jaollisia 400:lla”.

Kuukalenterissa käytettyä 19 vuoden sykliä oli tarkistettava, koska tähtitieteellinen uusi kuu oli uudistuksen aikaan neljä päivää ennen laskettua uutta kuuta. Sitä oli korjattava yhdellä päivällä 300 tai 400 vuoden välein (kahdeksan kertaa 2500 vuodessa), ja lisäksi oli tehtävä korjauksia niiden vuosien osalta, jotka eivät enää ole karkausvuosia (eli 1700, 1800, 1900, 2100 jne.) Itse asiassa otettiin käyttöön uusi menetelmä pääsiäispäivän laskemiseksi. Liliuksen ehdottamaa menetelmää tarkistettiin jonkin verran lopullisessa uudistuksessa.

Kun uusi kalenteri otettiin käyttöön, Nikean kirkolliskokouksen jälkeen 13 vuosisadan aikana kertynyt virhe korjattiin poistamalla 10 päivää. Juliaanisen kalenterin torstain 4. lokakuuta 1582 jälkeen tuli gregoriaanisen kalenterin ensimmäinen päivä perjantai 15. lokakuuta 1582 (tämä ei vaikuttanut arkipäivien jaksoon).

Kuukausi uudistuksen määräämisen jälkeen paavi myönsi (3. huhtikuuta 1582 päivätyllä kirjeellä) eräälle Antoni Liliolle yksinoikeuden julkaista kalenteria kymmenen vuoden ajan. Lunario Novo secondo la nuova riforma oli Vincenzo Accoltin painama, yksi ensimmäisistä Roomassa uudistuksen jälkeen painetuista kalentereista, ja sen alaosaan on merkitty, että se oli allekirjoitettu paavin luvalla ja Lilion toimesta (Con licentia delli Superiori… et permissu Ant(onii) Lilij). Paavillinen toimeksianto peruutettiin 20. syyskuuta 1582, koska Antonio Lilio osoittautui kykenemättömäksi vastaamaan kopioiden kysyntään.

Adoptio

Vaikka Gregoriuksen uudistus toteutettiin kirkon käytettävissä olevista muodoista juhlallisimmassa muodossa, bullalla ei ollut auktoriteettia katolisen kirkon (jonka ylin uskonnollinen auktoriteetti hän oli) ja paavinvaltioiden (joita hän itse hallitsi) ulkopuolella. Hänen ehdottamansa muutokset koskivat siviilikalenteria, johon hänellä ei ollut mitään valtaa. Ne edellyttivät kunkin maan siviiliviranomaisten hyväksyntää, jotta niillä olisi oikeusvaikutuksia.

Inter gravissimas -bullasta tuli katolisen kirkon laki vuonna 1582, mutta protestanttiset kirkot, itäiset ortodoksiset kirkot, itäiset ortodoksiset kirkot ja muutamat muut kirkot eivät tunnustaneet sitä. Näin ollen eri kristillisten kirkkojen pääsiäisen ja siihen liittyvien juhlapäivien viettopäivät erosivat jälleen toisistaan.

Espanjan Filip II määräsi 29. syyskuuta 1582, että heinäkuun kalenterista siirrytään gregoriaaniseen kalenteriin. Tämä vaikutti suureen osaan roomalaiskatolista Eurooppaa, sillä Filip hallitsi tuolloin Espanjaa ja Portugalia sekä suurta osaa Italiaa. Näillä alueilla sekä Puolan-Liettuan kansainyhteisössä (jota hallitsi Anna Jagiellon) ja paavinvaltioissa uusi kalenteri otettiin käyttöön bullassa määriteltynä päivänä: Juliaanista torstaita, 4. lokakuuta 1582, seurasi gregoriaaninen perjantai, 15. lokakuuta 1582. Espanjan ja Portugalin siirtomaat seurasivat sitä tosiasiallisesti hieman myöhemmin viestinnän viivästymisen vuoksi.

Monet protestanttiset maat vastustivat aluksi katolisen innovaation käyttöönottoa; jotkut protestantit pelkäsivät, että uusi kalenteri oli osa salaliittoa, jonka tarkoituksena oli palauttaa heidät katoliseen kirkkoon. Esimerkiksi britit eivät voineet suostua hyväksymään katolista järjestelmää nimenomaisesti: vuoden 1750 kalenterilaissa (Annexe to their Calendar (New Style) Act 1750) vahvistettiin pääsiäispäivän laskentatapa, jolla saavutettiin sama tulos kuin Gregoriuksen säännöillä, viittaamatta varsinaisesti Gregoriukseen.

Britannia ja Brittiläinen imperiumi (mukaan lukien nykyisen Yhdysvaltojen itäosa) ottivat gregoriaanisen kalenterin käyttöön vuonna 1752. Ruotsi seurasi vuonna 1753.

Ennen vuotta 1917 Turkki käytti yleisiin tarkoituksiin islamilaista kuukalenteria, johon kuului Hegira-aika, ja verotustarkoituksiin juliaanista kalenteria. Verovuoden alkamisajankohdaksi vahvistettiin lopulta 1. maaliskuuta, ja vuosiluku vastasi suurin piirtein Hegira-vuotta (ks. Rumin kalenteri). Koska aurinkovuosi on pidempi kuin kuuvuosi, tämä johti alun perin siihen, että silloin tällöin käytettiin ”pakovuosia”, jolloin verovuoden numero hyppäsi. Maaliskuun 1. päivästä 1917 lähtien verovuodesta tuli gregoriaaninen eikä juliaaninen. Tammikuun 1. päivänä 1926 gregoriaanisen kalenterin käyttöä laajennettiin yleiseen käyttöön, ja vuoden numero muuttui samaksi kuin useimmissa muissa maissa.

Tässä jaksossa välipäivä sijoitetaan aina 29. helmikuuta, vaikka se saatiin aina kaksinkertaistamalla 24. helmikuuta (bissextum (kahdesti kuudes) tai bissexttiilipäivä) aina myöhäiskeskiajalle asti. Gregoriaaninen kalenteri on proleptinen ennen vuotta 1582 (laskettuna taaksepäin samalla perusteella vuotta 1582 edeltäville vuosille), ja gregoriaanisen ja juliaanisen kalenterin päivämäärien välinen ero kasvaa kolmella päivällä joka neljäs vuosisata (kaikki päivämäärävälit mukaan luettuina).

Seuraavasta yhtälöstä saadaan niiden päivien (itse asiassa päivämäärien) lukumäärä, jolloin gregoriaaninen kalenteri on edellä juliaanista kalenteria, jota kutsutaan näiden kahden kalenterin väliseksi ”maalliseksi eroksi”. Negatiivinen ero tarkoittaa, että juliaaninen kalenteri on gregoriaanista kalenteria edellä.

jossa D{displaystyle D} on sekulaarinen ero ja Y{displaystyle Y} on vuosi käyttäen tähtitieteellistä vuosilukua, eli käytä (vuosi BC) – 1 BC-vuosille. ⌊x⌋{displaystyle leftlfloor {x} ight floor } tarkoittaa, että jos jaon tulos ei ole kokonaisluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Näin ollen 1900-luvulla 1900

Juliaanisen kalenterin mutta ei gregoriaanisen kalenterin karkausvuosina noudatetaan seuraavaa yleissääntöä:

Muunnettavan kalenterin 28. helmikuuta asti lisätään yksi päivä vähemmän tai vähennetään yksi päivä enemmän kuin laskettu arvo. Anna helmikuulle sopiva määrä päiviä kalenterissa, johon muunnetaan. Kun vähennetään päiviä laskettaessa gregoriaanista vastinetta 29. helmikuuta (juliaaninen), 29. helmikuuta vähennetään. Jos laskettu arvo on -4, tämän päivän gregoriaaninen vastine on 24. helmikuuta.

Rooman tasavallan ja keisarikunnan aikana päivämäärissä käytetty vuosi oli konsulivuosi, joka alkoi päivänä, jolloin konsulit astuivat virkaansa – todennäköisesti 1. toukokuuta ennen AUC 532 (222 eaa.), 15. maaliskuuta AUC 532:sta (222 eaa.) ja 1. tammikuuta AUC 601:sta (153 eaa.). Juliaanisessa kalenterissa, joka alkoi vuonna AUC 709 (45 eaa.), käytettiin edelleen 1. tammikuuta uuden vuoden ensimmäisenä päivänä. Vaikka päivämäärissä käytetty vuosi vaihtui, siviilivuoden kuukaudet olivat aina tammikuusta joulukuuhun roomalaisesta tasavaltalaiskaudesta nykypäivään asti.

Keskiajalla katolisen kirkon vaikutuksesta monet Länsi-Euroopan maat siirsivät vuoden alun johonkin monista tärkeistä kristillisistä juhlista – joulukuun 25. päivään (oletettu Jeesuksen syntymä), maaliskuun 25. päivään (Marian ilmestys) tai pääsiäiseen (Ranska), kun taas Bysantin valtakunta aloitti vuoden 1. syyskuuta ja Venäjä 1. maaliskuuta vuoteen 1492 asti, jolloin uusi vuosi siirrettiin 1. syyskuuta.

Yleisessä käytössä 1. tammikuuta pidettiin uudenvuodenpäivänä ja sitä juhlittiin sellaisena, mutta 1200-luvulta vuoteen 1751 asti Englannin lakisääteinen vuosi alkoi 25. maaliskuuta (Lady Day). Niinpä esimerkiksi parlamentin pöytäkirjassa Kaarle I:n teloitus 30. tammikuuta mainitaan tapahtuneeksi vuonna 1648 (koska vuosi päättyi vasta 24. maaliskuuta), vaikka myöhemmissä historiateoksissa vuoden alkamisajankohdaksi on merkitty 1. tammikuuta ja teloitus on tapahtunut vuonna 1649.

Useimmissa Länsi-Euroopan maissa vuoden alku siirrettiin 1. tammikuuta ennen kuin ne ottivat käyttöön gregoriaanisen kalenterin. Esimerkiksi Skotlanti muutti skotlantilaisen uudenvuoden alkamisajankohdan 1. tammikuuta 1600 (tämä tarkoittaa, että vuosi 1599 oli lyhyt vuosi). Englannissa, Irlannissa ja Britannian siirtomaissa vuoden alku muutettiin 1. tammikuuta vuonna 1752 (joten vuosi 1751 oli lyhyt vuosi, jossa oli vain 282 päivää). Myöhemmin syyskuussa 1752 gregoriaaninen kalenteri otettiin käyttöön koko Englannissa ja Britannian siirtomaissa (ks. kohta Adoptio). Nämä kaksi uudistusta pantiin täytäntöön vuoden 1750 kalenterilailla (Calendar (New Style) Act).

Joissakin maissa virallinen asetus tai laki määrää, että vuoden alku on 1. tammikuuta. Tällaisten maiden osalta voidaan määritellä tietty vuosi, jolloin 1. tammikuuta-vuodesta tuli normi. Muissa maissa tavat vaihtelivat, ja vuoden alku siirtyi edestakaisin muodin ja muiden maiden vaikutusten sanelemien eri tapojen mukaan.

Paavin bullassa tai sen liitteenä olevissa kaanoneissa ei ole nimenomaisesti vahvistettu tällaista päivämäärää, vaikka se sisältyykin kahteen pyhäinpäivätaulukkoon, joista toinen on merkitty vuodelle 1582 ja päättyy 31. joulukuuta ja toinen mille tahansa kokonaiselle vuodelle, joka alkaa 1. tammikuuta. Siinä myös määritellään sen epaktaatti suhteessa 1. tammikuuta, toisin kuin juliaanisessa kalenterissa, jossa se määritettiin suhteessa 22. maaliskuuta. Vanha päivämäärä oli peräisin kreikkalaisesta järjestelmästä: aikaisemmassa Supputatio Romanassa se oli määritelty suhteessa 1. tammikuuta.

Vuodesta 1582, jolloin ensimmäiset maat ottivat käyttöön gregoriaanisen kalenterin, vuoteen 1923, jolloin viimeiset Euroopan maat ottivat sen käyttöön, oli usein tarpeen ilmoittaa jonkin tapahtuman päivämäärä sekä juliaanisessa kalenterissa että gregoriaanisessa kalenterissa.

Vanhan ja uuden tyylin päivämäärät

”Old Style” (OS) ja ”New Style” (NS) lisätään toisinaan päivämääriin sen osoittamiseksi, mitä kalenteriviitejärjestelmää on käytetty annetussa päivämäärässä. Isossa-Britanniassa ja sen siirtomaissa, joissa vuoden 1750 Calendar (New Style) Act muutti vuoden alkamisajankohtaa ja myös yhdenmukaisti brittiläisen kalenterin gregoriaanisen kalenterin kanssa, on jonkin verran epäselvyyttä siitä, mitä nämä termit tarkoittavat. Ne voivat tarkoittaa, että juliaanisen vuoden alkua on muutettu siten, että se alkaa 1. tammikuuta (tai että päivämäärä on aiemmin monissa maissa käytössä olleen juliaanisen kalenterin (OS) mukainen eikä gregoriaanisen kalenterin (NS) mukainen.

Kun gregoriaanista kalenteria jatketaan taaksepäin sen virallista käyttöönottoa edeltäviin päivämääriin, syntyy proleptinen kalenteri, jota on syytä käyttää varoen. Tavanomaisissa tarkoituksissa ennen 15. lokakuuta 1582 tapahtuneiden tapahtumien päivämäärät esitetään yleensä sellaisina kuin ne olivat juliaanisessa kalenterissa, jolloin vuosi alkaa 1. tammikuuta, eikä niitä muunneta gregoriaaniseen kalenteriin. Esimerkiksi Agincourtin taistelun katsotaan yleisesti käydyn 25. lokakuuta 1415, joka on Saint Crispinin päivä.

Yleensä uusien päivämäärien yhdistäminen vanhoihin päivämääriin ja vuoden alun mukauttaminen onnistuu hyvin ja aiheuttaa vain vähän sekaannusta tapahtumissa, jotka tapahtuivat ennen gregoriaanisen kalenterin käyttöönottoa. Gregoriaanisen kalenterin ensimmäisen käyttöönoton 15. lokakuuta 1582 ja sen käyttöönoton Isossa-Britanniassa 14. syyskuuta 1752 välisenä aikana voi kuitenkin esiintyä huomattavaa sekaannusta Länsi-Euroopan mantereen ja Ison-Britannian alueiden tapahtumien välillä englanninkielisissä historiateoksissa.

Englanninkielisissä historiateoksissa Länsi-Euroopan mantereen tapahtumat raportoidaan yleensä gregoriaanisen kalenterin mukaisina. Esimerkiksi Blenheimin taistelu ilmoitetaan aina 13. elokuuta 1704. Sekaannusta syntyy, kun tapahtuma vaikuttaa molempiin. Esimerkiksi Englannin Vilhelm III purjehti Alankomaista 11. marraskuuta 1688 (gregoriaaninen kalenteri) ja saapui Brixhamiin Englannissa 5. marraskuuta 1688 (juliaaninen kalenteri).

Shakespeare ja Cervantes kuolivat näennäisesti täsmälleen samana päivänä (23. huhtikuuta 1616), mutta Cervantes oli todellisessa ajassa kymmenen päivää Shakespearea vanhempi (Espanjassa käytettiin gregoriaanista kalenteria, mutta Britanniassa juliaanista kalenteria). Tämä yhteensattuma kannusti Unescoa julistamaan 23. huhtikuuta Maailman kirjan ja tekijänoikeuksien päiväksi.

Tähtitieteilijät välttävät tämän epäselvyyden käyttämällä juliaanisen päivän numeroa.

Toisin kuin kansainvälisessä standardissa ISO 8601 käytetty proleptinen gregoriaaninen kalenteri, perinteisessä proleptisessä gregoriaanisessa kalenterissa (kuten juliaanisessa kalenterissa) ei ole vuotta 0, vaan sen sijaan käytetään järjestyslukuja 1, 2, … sekä vuosille AD että BC. Perinteinen aikajana on siis 2 eaa., 1 eaa., AD 1 ja AD 2. ISO 8601:ssä käytetään tähtitieteellistä vuosilukua, johon sisältyy vuosi 0 ja sitä edeltävät negatiiviset luvut. ISO 8601:n aikajana on siis -0001, 0000, 0001 ja 0002.

Gregoriaanisessa kalenterissa käytettiin edelleen juliaanisia kuukausia, joilla oli latinankieliset nimet ja epäsäännöllinen päivien lukumäärä:

Eurooppalaiset yrittävät joskus muistaa kunkin kuukauden päivien lukumäärän painamalla mieleen jonkinlaisen perinteisen säkeen ”Syyskuussa on kolmekymmentä päivää”. Runo esiintyy latinaksi ja portugaliksi, ja se kuuluu laajaan suulliseen perinteeseen, mutta varhaisin tällä hetkellä todistettu runon muoto on englanninkielinen marginaali, joka on lisätty pyhimyskalenteriin noin vuonna 1425:

Variaatioita ilmestyi Äiti Hanhissa, ja niitä opetetaan edelleen kouluissa. Tällaisten monimutkaisten muistisääntöjen hyödyttömyyttä on parodioitu seuraavasti: ”Kolmekymmentä päivää on syyskuu”.

Kuukausijärjestelmän lisäksi on olemassa viikko-järjestelmä. Fyysinen tai sähköinen kalenteri mahdollistaa muuntamisen tietystä päivämäärästä viikonpäiväksi ja näyttää useita päivämääriä tietylle viikonpäivälle ja kuukaudelle. Viikonpäivän laskeminen ei ole kovin yksinkertaista gregoriaanisen järjestelmän epäsäännöllisyyksien vuoksi. Kun gregoriaaninen kalenteri otettiin käyttöön kussakin maassa, viikkokierto jatkui keskeytyksettä. Esimerkiksi niissä harvoissa maissa, jotka ottivat uudistetun kalenterin käyttöön Gregorius XIII:n ehdottamana kalenterin käyttöönottopäivänä, perjantaina 15. lokakuuta 1582, edeltävä päivä oli torstai 4. lokakuuta 1582 (juliaaninen kalenteri).

Mielipiteet viikonpäivien numeroinnista vaihtelevat. Maailmanlaajuisesti käytössä oleva ISO 8601 -standardi alkaa maanantaista = 1. Painetuissa kuukausikalentereissa maanantait on usein merkitty päivämäärien ensimmäiseen (vasempaan) sarakkeeseen ja sunnuntait viimeiseen sarakkeeseen. Pohjois-Amerikassa viikko alkaa yleensä sunnuntaina ja päättyy lauantaina.

Gregoriaaninen kalenteri parantaa juliaanisen kalenterin antamaa likiarvoa jättämällä kolme juliaanista karkauspäivää väliin 400 vuoden välein, jolloin keskimääräinen vuosi on 365,2425 keskimääräistä aurinkopäivää pitkä. Tämä approksimaatio on noin yhden päivän virhe 3 030 vuotta kohti trooppisen vuoden keskiarvon nykyiseen arvoon nähden. Koska päiväntasausten prekessio ei kuitenkaan ole vakio ja koska periheli liikkuu (mikä vaikuttaa Maan kiertonopeuteen), virhe tähtitieteelliseen kevätpäiväntasaukseen nähden vaihtelee; jos käytetään kevätpäiväntasausten keskimääräistä väliä 365,24237 päivää lähellä vuotta 2000, virhe on lähempänä yhtä päivää 7 700 vuoden välein. Kaikilla kriteereillä gregoriaaninen kalenteri on huomattavasti tarkempi kuin juliaanisen kalenterin (keskimääräinen vuosi 365,25 päivää) virhe 1 päivä 128 vuodessa.

1800-luvulla Sir John Herschel ehdotti gregoriaaniseen kalenteriin muutosta, jossa olisi 969 karkauspäivää 4000 vuoden välein sen 970 karkauspäivän sijasta, jotka gregoriaaninen kalenteri olisi lisännyt samaan ajanjaksoon. Näin keskimääräinen vuosi lyhenisi 365,24225 päivään. Herschelin ehdotuksen mukaan vuosi 4000 ja sen kerrannaiset vuodet olisivat karkausvuoden sijasta yleisiä. Vaikka tätä muutosta on sittemmin ehdotettu usein, sitä ei ole koskaan hyväksytty virallisesti.

Gregoriaaninen kalenteri on tuhansia vuosia jäljessä tähtitieteellisistä vuodenajoista. Tämä johtuu siitä, että maapallon pyörimisnopeus hidastuu vähitellen, minkä vuoksi jokainen päivä pitenee ajan myötä hieman (ks. vuorovesikiihtyvyys ja karkaussekunti), kun taas vuosi pysyy tasaisempana.

Tässä kuvassa näkyy gregoriaanisen kalenterin ja tähtitieteellisten vuodenaikojen välinen ero.

Y-akseli on kesäkuun päivämäärä ja x-akseli gregoriaaniset kalenterivuodet.

Jokainen piste on kesäkuun auringonseisauksen päivämäärä ja kellonaika kyseisenä vuonna. Virhe siirtyy noin neljännespäivän verran vuodessa. Satakuntavuodet ovat tavallisia vuosia, paitsi jos ne ovat jaollisia 400:lla, jolloin ne ovat karkausvuosia. Tämä aiheuttaa korjauksen vuosina 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 ja 2300.

Näiden korjausten ansiosta esimerkiksi 23. joulukuuta 1903 on myöhäisin joulukuun auringonseisaus ja 20. joulukuuta 2096 varhaisin auringonseisaus, mikä tarkoittaa noin 2,35 päivän vaihtelua kausitapahtumaan verrattuna.

Seuraavassa ehdotetaan gregoriaanisen kalenterin uudistuksia:

Gregoriaanisen uudistuksen edeltäjät

lähteet

  1. Gregorian calendar
  2. Gregoriaaninen kalenteri
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.