Saksit

gigatos | 9 huhtikuun, 2023

Yhteenveto

Saksit (latinaksi: Saxones, saksaksi: Sachsen, vanhaksi englanniksi: Seaxan, Old Saxon: Sahson, Low German: Sassen, Dutch: Saksen) olivat ryhmä germaanisia kansoja, joiden nimi annettiin varhaiskeskiajalla suurelle maalle (Old Saxony, Latin: Saxonia) lähellä Pohjanmeren rannikkoa Pohjois-Germanian alueella, nykyisen Saksan alueella. Myöhäisroomalaisessa valtakunnassa nimeä käytettiin viittaamaan germaanisiin rannikkorosvoihin ja myös sanana, joka muistutti jotakuinkin myöhempää ”viikinkiä”. Heidän alkuperänsä näyttäisi olevan pääasiassa jossain edellä mainitulla Saksan Pohjanmeren rannikolla tai sen läheisyydessä, josta heidät tavataan myöhemmin, Karoliinisen ajan aikana. Merovingiajalla mantereella asuvat saksit liittyivät myös toimintaan ja asutukseen rannikolla, josta myöhemmin tuli Normandia. Heidän tarkasta alkuperästään ei ole varmuutta, ja joskus heidän kerrotaan taistelleen sisämaassa joutuessaan yhteenottoon frankkien ja thüringialaisten kanssa. Mahdollisesti on olemassa yksi ainoa klassinen maininta varhaisen saksiheimon pienemmästä kotimaasta, mutta sen tulkinta on kiistanalainen (ks. jäljempänä). Tämän ehdotuksen mukaan saksien varhaisimman asuinalueen uskotaan olleen Pohjois-Albingia. Tämä yleinen alue on lähellä anglien todennäköistä kotimaata.

Vanhan Saksin saksit olivat 800- ja 900-luvuilla jatkuvassa konfliktissa frankkien kanssa, joiden valtakuntaa hallitsi tuolloin Karoliininen dynastia. Vuonna 772 alkaneiden ja noin vuonna 804 päättyneiden Kaarle Suuren johtamien sotaretkien 33 vuotta kestäneiden valloitusten jälkeen frankit kukistivat saksit, pakottivat heidät kääntymään kristinuskoon ja valtasivat Vanhan Saksin alueen liittämällä sen Karolingien valtakuntaan, vaikka frankit olivat olleet saksien vihollisia jo Klovis I:n aikana Merovingien varhaiskaudella 5. ja 6. vuosisadalla.

Kaarle Martel, frankkien herttua ja ruhtinas ja Austrasian palatsin pormestari, Kaarle Suuren isoisä, oli myös taistellut ja johtanut lukuisia sotaretkiä saksilaisia vastaan.

Sitä vastoin brittiläisistä ”sakseista”, joita nykyään kutsutaan englanniksi anglosakseiksi, tuli yhtenäinen kansakunta, joka yhdisti maahan muuttaneet germaaniset kansat (friisiläiset, juutalaiset, englantilaiset) ja assimiloituneet brittiläiset väestöt. Heidän varhaisimmat aseensa ja vaatetuksensa Thamesin eteläpuolella perustuivat myöhäisroomalaiseen sotilasmuotiin, mutta myöhemmät maahanmuuttajat Thamesin pohjoispuolella osoittivat voimakkaampaa pohjoissaksalaista vaikutusta. Englantilaisten ja saksilaisten nimiä yhdistävä termi ”anglosaksit” tuli käyttöön 800-luvulla (esimerkiksi Paavali Diakoni) erottamaan Britannian germaaniset asukkaat mannermaan saksilaisista (joihin anglosaksisessa kronikassa viitataan nimellä Ealdseaxe, ”vanhat saksit”), mutta sekä Britannian että vanhan Saksin (Pohjois-Saksan) saksilaisia kutsuttiin edelleen ”saksilaisiksi” summittaisesti, erityisesti Britannian ja Irlannin kielissä.

Englantilaiset saksit eivät enää olleet ryöstäjiä, mutta mannermaan saksien poliittinen historia on epäselvä aina heidän puolilegendaarisen sankarinsa Widukindin ja frankkien keisari Kaarle Suuren väliseen konfliktiin asti. Vaikka mannermaan saksit eivät enää olekaan oma etninen ryhmänsä tai maansa, heidän nimensä elää useiden Saksan alueiden ja osavaltioiden nimissä, kuten Ala-Saksissa (johon kuuluu alkuperäisen vanhan Saksin kotimaan keskeisiä osia), Ylä-Saksissa sijaitsevassa Saksissa sekä Saksi-Anhaltissa (johon kuuluvat vanhat, ala- ja ylä-Saksin alueet).

Saksien nimi saattaa juontua eräänlaisesta veitsestä, joka liittyi etnokseen; tällaisen veitsen nimi on vanhassa englannissa seax, saksassa Sax, vanhassa yläsaksassa sachs ja vanhassa norjassa sax. Seaxilla on ollut pysyvä symbolinen vaikutus Englannin Essexin ja Middlesexin kreivikunnissa, joiden seremoniallisissa tunnuksissa on kolme seaxia. Näiden kreivikuntien nimissä, samoin kuin nimissä ”Sussex” ja ”Wessex”, on jäännös sanan ”Saxon” juuresta.

Elisabetin-ajan näytelmässä Edmund Ironside esitetään, että nimi ”Saxon” juontaa juurensa latinan sanasta saxa (yksikössä: saxum):

Heidän nimensä paljastavat heidän luonteensa, Kovempia kuin kivet, mutta eivät kuitenkaan kiviä.

Saxon demonyyminä

Kelttien kielissä englannin kansallisuutta kuvaavat sanat juontuvat latinan sanasta Saxones. Tunnetuin esimerkki, joka on lainasana englannin kielessä skotlannin gaelin kielestä (vanhempi kirjoitusasu: Sasunnach), on sana Sassenach, jota skotit, skotlanninenglannin ja gaelin puhujat käyttävät 2000-luvulla rotua halventavana terminä englantilaisesta henkilöstä. Oxford English Dictionary (OED) ilmoittaa sanan varhaisimmaksi kirjalliseksi englanninkieliseksi käytöksi vuoden 1771. Englannin gaelinkielinen nimi on Sasann (vanhempi kirjoitusasu: Sasunn, genetiivi: Sasainn), ja Sasannach (joka on muodostettu yleisellä adjektiivisuffiksilla -ach) tarkoittaa ”englantilaista” viitattaessa ihmisiin ja asioihin, mutta ei englannin kielen nimeämisessä, joka on Bearla.

Sasanach, irlantilainen sana englantilaiselle (Sasana tarkoittaa Englantia), on peräisin samasta sanasta, samoin kuin walesin kielen sanat, joita käytetään kuvaamaan englantilaisia (Saeson, yksikkö Sais) ja englannin kieltä ja asioita yleensä: Saesneg ja Seisnig.

Cornwallin termit englannin Sawsnek, joka on peräisin samasta johdannaisesta. Cornwallilaiset käyttivät 1500-luvulla sanontaa Meea navidna cowza sawzneck teeskennelläkseen tietämättömyyttä englannin kielestä. Englantilaisia ja Englantia kuvaavat cornwallilaiset sanat ovat Sowsnek ja Pow Sows (”Saksilaisten maa”). Vastaavasti Luoteis-Ranskassa puhutussa bretoniankielessä on saoz(on) (”englanti”), saozneg (”englannin kieli”) ja Bro-saoz ”Englannille”.

Nimitys ”saksit” (romaniksi: Sași) liitettiin myös saksalaisiin siirtolaisiin, jotka asettuivat 1200-luvulla Kaakkois-Transilvaniaan. Transilvaniasta osa näistä saksalaisista muutti naapurimaahan Moldaviaan, kuten Sas-cutin kaupungin nimi osoittaa. Sascut sijaitsee siinä osassa Moldaviaa, joka on osa nykyistä Romaniaa.

Georg Friederich Händelin vieraillessa Venetsian tasavallassa (erityisesti venetsialaiset tervehtivät hänen oopperansa Agrippina esitystä vuonna 1709 huudolla Viva il caro Sassone, ”Kippis rakkaalle saksalaiselle!”).

Suomalaiset ja virolaiset ovat vuosisatojen kuluessa muuttaneet saksan juuren käyttöä siten, että se koskee nyt koko Saksaa (saksalaiset ja saksalaiset) ja saksalaiset (saksalaiset ja saksalaiset). Suomen sana sakset (sakset) heijastelee vanhan saksalaisen yksiteräisen miekan – seax – nimeä, josta nimi ”saksi” oletettavasti juontaa juurensa. Viron kielessä saks tarkoittaa ”aatelismiestä” tai puhekielessä ”varakasta tai vaikutusvaltaista henkilöä”. (1300-luvun pohjoisten ristiretkien seurauksena Viron yläluokka koostui pitkälle 1900-luvulle asti enimmäkseen saksalaista alkuperää olevista henkilöistä).

Aiheeseen liittyvät henkilönnimet

Sana on säilynyt myös sukunimenä Saß.

Sachsen toponyminä

Henrik Leijonan (1129-1195, Saksin herttua 1142-1180) kaaduttua ja sen jälkeen kun Saksin heimoherttuakunta jaettiin useisiin alueisiin, Saksin herttuakunnan nimi siirrettiin Ascanian-suvun maille. Tämä johti siihen, että Ala-Saksin (saksalaisen heimon asuttamat maat) ja Ylä-Saksin (Wettinin suvulle kuuluvat maat) erotettiin toisistaan. Vähitellen jälkimmäinen alue tunnettiin nimellä ”Saksinmaa”, mikä lopulta syrjäytti nimen alkuperäisen maantieteellisen merkityksen. Aikaisemmin Ylä-Saksina tunnettu alue sijaitsee nykyään Keski-Saksassa – nykyisen Saksan liittotasavallan itäosassa: huomaa Saksin ja Saksi-Anhaltin osavaltioiden nimet.

Varhaishistoria

Toisella vuosisadalla kirjoitetun Ptolemaioksen Geographian katsotaan joskus sisältävän ensimmäisen maininnan sakseista. Joissakin tämän tekstin jäljennöksissä mainitaan saksit-niminen heimo Elben alajuoksun pohjoispuolella sijaitsevalla alueella. Toisissa versioissa sama heimo mainitaan kuitenkin nimellä Axones. Kyseessä saattaa olla kirjoitusvirhe heimosta, jota Tacitus kutsui Germaniassaan Avionesiksi. Tämän teorian mukaan ”Saxones” oli seurausta siitä, että myöhemmät kirjurit yrittivät korjata nimeä, joka ei merkinnyt heille mitään. Toisaalta Schütte, joka analysoi tällaisia ongelmia Ptolemaioksen Pohjois-Euroopan kartoissa, uskoi, että ”Saxones” on oikea. Hän toteaa, että alkukirjainten katoamista esiintyy lukuisissa paikoissa Ptolemaioksen teoksen eri kopioissa ja että käsikirjoitukset, joissa ei ole ”Saxones”-merkintää, ovat yleisesti ottaen huonompia.

Schütte huomauttaa myös, että tätä aluetta kutsuttiin keskiajalla perinteisesti ”Vanhaksi Saksiksi” (joka kattoi Länsi-Falian, Angerin ja Itä-Falian). Tämä näkemys on linjassa Bedeen kanssa, joka mainitsee Vanhan Saksin sijainneen lähellä Reiniä, jossain Lippe-joen pohjoispuolella (Westfalen, nykyisen Nordrhein-Westfalenin osavaltion koillisosa).

Ensimmäinen kiistaton maininta saksien nimestä nykyisessä muodossaan on vuodelta 356 jKr., jolloin Julianus, myöhempi Rooman keisari, mainitsi heidät puheessaan Galliassa kilpailevan keisarin Magnentiuksen liittolaisina. Zosimus mainitsee myös tietyn saksiheimon, jonka nimi oli Kouadoi, jonka on tulkittu olevan väärinkäsitys Chauci- tai Chamavi-heimosta. He tunkeutuivat Reininmaalle ja syrjäyttivät Batavista hiljattain asettuneet salialaiset frankit, minkä jälkeen osa salialaisista alkoi siirtyä Belgian Toxandrian alueelle Julianuksen tukemana.

Sekä tässä että muissa tapauksissa saksit yhdistettiin veneiden käyttöön ryöstöretkillään. Puolustaakseen itseään saksihyökkääjiä vastaan roomalaiset perustivat Englannin kanaalin molemmin puolin sotilasalueen nimeltä Litus Saxonicum (”Saksien ranta”).

Vuosina 441-442 jKr. saksit mainitaan ensimmäisen kerran Britannian asukkaina, kun tuntematon gallialainen historioitsija kirjoitti: ”Britannian provinssit… ovat siirtyneet saksilaisten hallintaan”.

Saksit mainitaan nykyisen Pohjois-Saksan asukkaina ensimmäisen kerran vuonna 555, kun frankkien kuningas Theudebald kuoli ja saksit käyttivät tilaisuutta kapinaan. Theudebaldin seuraaja Chlothar I tukahdutti kapinan. Osa frankkien seuraajista taisteli saksilaisia vastaan, osa liittoutui heidän kanssaan. Thüringit esiintyivät usein saksilaisten liittolaisina.

Alankomaissa saksit valtasivat frissien eteläpuolella ja frankkien pohjoispuolella olevan alueen. Lännessä se ulottui Gooin alueelle asti, etelässä Ala-Reinille asti. Kaarle Suuren valloituksen jälkeen tämä alue muodosti pääosan Utrechtin piispakunnasta. Saksien Hamalandin herttuakunta oli tärkeässä asemassa Gueldersin herttuakunnan muodostamisessa.

Vaikka paikallinen kieli on saanut voimakkaita vaikutteita hollannin kielestä, se on edelleen virallisesti tunnustettu hollantilaiseksi alfasaksiksi.

Vuonna 569 jotkut saksit seurasivat lombardien mukana Italiaan Alboinin johdolla ja asettuivat sinne. Vuonna 572 he tekivät ryöstöretkiä Kaakkois-Galliaan aina Stabloon, nykyiseen Estoubloniin asti. Jakautuneina he kärsivät helposta tappiosta gallialais-roomalaisen kenraalin Mummoluksen toimesta. Kun saksit ryhmittyivät uudelleen, neuvoteltiin rauhansopimus, jossa italialaiset saksit saivat asettua perheineen Austrasiaan. He kokosivat perheensä ja omaisuutensa Italiassa ja palasivat Provenceen kahdessa ryhmässä vuonna 573. Toinen ryhmä jatkoi matkaansa Nizzan kautta ja toinen Embrunin kautta, ja se yhtyi Avignonissa. He ryöstivät aluetta, minkä vuoksi Mummolus esti heitä ylittämästä Rhônea. Heidän oli maksettava korvaus ryöstämistään tavaroista ennen kuin he pääsivät Austrasiaan. Nämä ihmiset tunnetaan vain asiakirjoista, eikä heidän asumuksiaan voida verrata arkeologisiin esineisiin ja jäännöksiin, jotka todistavat saksilaisten asumuksista Pohjois- ja Länsi-Galliassa.

Eadwacer-niminen saksikuningas valloitti Angersin vuonna 463, mutta Childeric I ja Rooman valtakunnan liittolaiset Salian frankit syrjäyttivät hänet. On mahdollista, että Saksit alkoivat asuttaa Isoa-Britanniaa vastauksena Kanaalin rannikon laajenevaan frankkien hallintaan.

Jotkut saksit asuivat jo Gallian saksilaisrannikolla roomalaisina foederateina. Heitä voidaan jäljittää asiakirjoissa, mutta myös arkeologiassa ja paikannimistössä. Notitia Dignitatum mainitsee Tribunus cohortis primae novae Armoricanae, Grannona in litore Saxonico. Grannonan sijainti on epävarma, ja historioitsijat ja toponymologit ovat tunnistaneet sen eri paikoissa: pääasiassa nykyisin Granville-nimellä tunnetun kaupungin (Normandiassa) tai sen lähistöllä sijaitsevan kaupungin kanssa. Notitia Dignitatum ei selitä, mistä nämä ”roomalaiset” sotilaat olivat kotoisin. Jotkut toponymistit ovat ehdottaneet Graignesia (Grania 1109-1113) Grannonan sijainniksi.

Bayeux’hen asettui asumaan saksien laetiyksikkö – Saxones Baiocassenses. Näistä saksoneista tuli Klovis I:n alamaisia viidennen vuosisadan lopulla. Bayeux’n saksit muodostivat pysyvän armeijan, ja heidät kutsuttiin usein palvelemaan alueensa paikallisen kansanjoukon rinnalla Merovingien sotaretkillä. Vuonna 589 saksit pukeutuivat Fredegundin käskystä bretagnelaiseen tapaan ja taistelivat heidän kanssaan liittolaisina Guntramia vastaan. Vuodesta 626 alkaen Dagobert I käytti Bessinin saksilaisia baskien vastaisissa sotaretkissään. Yksi heistä, Aeghyna, nimitettiin Vasconian alueen duxiksi.

Vuosina 843 ja 846 kuningas Kaarle Kaljujen aikana muissa virallisissa asiakirjoissa mainitaan Otlinga Saxonia -niminen pagus Bessinin alueella, mutta Otlingan merkitys on epäselvä. Erilaiset Bessinin toponimet tunnistettiin tyypillisesti saksialaisiksi, esim : Cottun (Kolan ”kaupunki”). Se on Normandiassa ainoa paikannimi, joka voidaan tulkita -tuniksi (vrt. Colton). Toisin kuin tämä yksi esimerkki Normandiassa, Pohjois-Ranskassa, Boulonnais’ssa, esimerkiksi Alincthunissa, Verlincthunissa ja Pelingthunissa, on lukuisia -thun-kyliä, jotka osoittavat muiden toponimien ohella merkittävää saksilaista tai anglosaksista asutusta. Verrattaessa -ham

Bessinin esimerkit ovat selviä; esimerkiksi Ouistreham (Hubban ”koti”) ja Surrain (Surrehain 11. vuosisadalla). Toinen merkittävä esimerkki löytyy normannien onomastiikasta: laajalle levinnyt sukunimi Lecesne, kirjoitusasuvariantteineen: Le Cesne, Lesène, Lecène ja Cesne. Se tulee gallialais-roomalaisesta *SAXINU ”saksi”, joka on vanhassa ranskassa saisne. Nämä esimerkit eivät ole peräisin uudemmista angloskandinaavisista toponyymeistä, koska siinä tapauksessa niitä olisi ollut paljon germaanisten kansojen asuttamilla normannialueilla (pays de Caux, Basse-Seine, North-Cotentin). Näin ei ole, eikä Bessin kuulu Pagii-alueisiin, joihin on kohdistunut merkittävä angloskandinaavinen maahanmuuttoaalto.

Lisäksi arkeologiset löydöt täydentävät asiakirjoja ja toponyymitutkimuksen tuloksia. Caenin kaupungin ympäristössä ja Bessinissä (Vierville-sur-Mer, Bénouville, Giverville, Hérouvillette) on kaivauksissa löydetty lukuisia esimerkkejä anglosaksisista koruista, muotoiluelementeistä, asetuksista ja aseista. Kaikki nämä esineet löydettiin hautausmailta viidennen, kuudennen ja seitsemännen vuosisadan jKr. kontekstissa.

Vanhin ja näyttävin Ranskasta tähän mennessä löydetty saksien asuinpaikka on Vron Picardyssa. Siellä arkeologit ovat kaivaneet esiin suuren hautausmaan, jossa on hautoja Rooman valtakunnan ajalta aina kuudennelle vuosisadalle asti. Huonekalut ja muut hautaesineet sekä ihmisjäännökset paljastivat neljännen ja viidennen vuosisadan jKr. aikana haudattujen ihmisten ryhmän. Fyysisesti he poikkesivat tavanomaisista paikallisista asukkaista, joita oli löydetty ennen tätä ajanjaksoa, ja muistuttivat sen sijaan pohjoisen germaanista väestöä. Noin vuodesta 375 jKr. alkaen hautaukset sijaitsevat alueella, joka tunnettiin roomalaisaikana Saxon Shores -nimellä. Näistä hautauksista 92 prosenttia oli ruumishautoja, ja niihin sisältyi joskus tyypillisiä germaanisia aseita. Noin vuodesta 440 jKr. alkaen hautausmaa siirtyi itään. Hautaukset oli nyt järjestetty riveihin, ja niissä näkyi vahva anglosaksinen vaikutus noin vuoteen 520 jKr. asti, jolloin tämä vaikutus hävisi. Arkeologinen aineisto, lähialueiden toponimet ja historialliset kertomukset tukevat päätelmää, jonka mukaan saksilaiset foederatit perheineen asettuivat Englannin kanaalin rannalle. Joël Blondiaux’n tekemät antropologiset lisätutkimukset osoittavat, että nämä ihmiset olivat kotoisin Ala-Saksista.

Saksit Britanniassa

Saksit tunkeutuivat yhdessä anglien, friisien ja juuttien kanssa Ison-Britannian saarelle (Britannia) Länsi-Rooman valtakunnan romahduksen aikoihin. Saksilaishyökkääjät olivat ahdistelleet Britannian itä- ja etelärannikkoa jo vuosisatoja aiemmin, minkä vuoksi rakennettiin joukko rannikkolinnoituksia, joita kutsuttiin Litora Saxonicaksi eli saksilaisrannikoksi. Ennen Rooman vallan loppumista Britanniassa monet saksit ja muut kansat olivat saaneet asettua näille alueille maanviljelijöiksi.

Perinteen mukaan saksit (ja muut heimot) saapuivat Britanniaan ensimmäisen kerran joukoittain osana sopimusta, jonka tarkoituksena oli suojella brittejä pikttien, gaelien ja muiden hyökkäyksiltä. Historia Brittonumin ja Gildasin kaltaisissa lähteissä kerrotun tarinan mukaan brittiläinen kuningas Vortigern antoi germaanisten sotapäälliköiden, jotka Bede myöhemmin nimesi Hengistiksi ja Horsaksi, asettua Thanetin saarelle vastineeksi siitä, että he toimivat palkkasotureina. Bede kertoo, että Hengist manipuloi Vortigernia myöntämään lisää maata ja sallimaan uusien uudisasukkaiden tulon, mikä tasoitti tietä germaanien asuttamiselle Britanniassa.

Historioitsijat ovat eri mieltä siitä, mitä sen jälkeen tapahtui: jotkut väittävät, että anglosaksit valtasivat Ison-Britannian eteläosan rauhanomaisesti. Tunnettu kertomus Gildasilta, joka oli syntyperäinen brittiläinen ja joka eli 5. vuosisadan puolivälissä jKr., kuvaa tapahtumia aseellisen hyökkäyksen kautta tapahtuneeksi pakkovalloitukseksi:

Sillä tuli… levisi mereltä merelle, jota idässä asuvien vihollisiemme kädet ruokki, eikä se lakannut, kunnes se tuhosi naapurikaupungit ja -maat, saavutti saaren toisen puolen ja upotti punaisen ja julman kielensä läntiseen mereen. Näissä hyökkäyksissä … kaikki pylväät tasoitettiin maahan usein toistuvilla moukariniskuilla, kaikki maanviljelijät, heidän piispansa, pappinsa ja kansansa ajettiin karkuun, samalla kun miekka kiilteli ja liekit roihusivat heidän ympärillään joka puolella. Surullista katsottavaa oli, että keskellä katuja lojuivat maahan kaatuneet korkeiden tornien huiput, korkeiden muurien kivet, pyhät alttarit, ihmisruumiiden palaset, jotka olivat verihyytymien peittämiä ja näyttivät siltä, kuin ne olisi puristettu yhteen puristimessa; ja ilman mitään mahdollisuutta tulla haudatuksi, paitsi talojen raunioihin tai villipetojen ja lintujen raateleviin vatsoihin; kunnioituksella heidän siunattujen sielujensa puolesta, jos tosiaankin löytyi monia, jotka pyhät enkelit veivät tuolloin korkeaan taivaaseen. .. Niinpä osa kurjasta jäännöksestä, jotka oli otettu kiinni vuorilla, murhattiin suuressa määrässä; toiset tulivat nälänhädän pakottamina ja antautuivat ikuisiksi ajoiksi vihollistensa orjiksi, vaarassa tulla heti tapetuiksi, mikä oli totisesti suurin palvelus, mitä heille voitiin tarjota; toiset taas menivät merten tuolle puolen, ja heistä kuului kehotuksen äänen sijasta äänekkäitä itkuvirsiä. … Toiset taas jäivät edelleen kotimaahansa, koska he olivat jatkuvassa vaarassa, turvautuen vuorille, jyrkänteille, tiheäpuustoisiin metsiin ja merten kallioille (vaikkakin vapisevin sydämin).

Gildas kuvaili, kuinka saksit myöhemmin teurastettiin Mons Badonicuksen taistelussa 44 vuotta ennen kuin hän kirjoitti historiansa, ja heidän Britannian valloituksensa pysähtyi. Kahdeksannella vuosisadalla elänyt englantilainen historioitsija Bede kertoo, miten heidän etenemisensä jatkui sen jälkeen. Hänen mukaansa tämä johti koko Kaakkois-Britannian nopeaan valtaamiseen ja anglosaksisten kuningaskuntien perustamiseen.

Syntyi neljä erillistä saksien valtakuntaa:

Egbertistä Alfred Suureen kestäneen valtakauden aikana Wessexin kuninkaat nousivat esiin Bretwaldina ja yhdistivät maan. He järjestivät sen lopulta Englannin kuningaskunnaksi viikinkien hyökkäysten edessä.

Myöhemmin Saksit Saksassa

Vanhan Saksin alueella (n. 531-804) asuneet mannermaan saksit näyttävät vakiintuneen kahdeksannen vuosisadan loppuun mennessä. Keisari Kaarle Suuren alistamisen jälkeen syntyi poliittinen kokonaisuus nimeltä Saksin herttuakunta (804-1296), joka kattoi Länsi-Falian, Itä-Falian, Angrian ja Nordalbingian (Holstein, nykyisen Schleswig-Holsteinin osavaltion eteläosa).

Saksit vastustivat pitkään kristityksi tulemista ja liittämistä frankkien valtakunnan piiriin. Vuonna 776 saksit lupasivat kääntyä kristinuskoon ja vannoivat uskollisuutta kuninkaalle, mutta Kaarle Suuren Hispanian sotaretken aikana (778) saksit etenivät Reinin varrella sijaitsevaan Deutziin ja ryöstivät jokea pitkin. Tämä toistui usein, kun Kaarle Suuri oli muissa asioissa poissa tolaltaan. Kaarle Suuri valloitti saksit pitkässä vuosittaisten sotaretkien sarjassa, saksisodissa (772-804). Tappion myötä saksit pakotettiin kasteeseen ja käännyttämään sekä liitettiin muuhun germaaniseen frankkien valtakuntaan. Heidän pyhä puunsa tai pylväänsä, Irminsulin symboli, tuhottiin. Kaarle Suuri karkotti myös 10 000 nordalbingialaista saksia Neustriaan ja antoi heidän nyt suurelta osin tyhjillään olevat maansa Wagriassa (suunnilleen nykyiset Plönin ja Ostholsteinin piirit) Abotritien uskolliselle kuninkaalle. Einhard, Kaarle Suuren elämäkerturi, sanoo tämän suuren konfliktin päättymisestä:

Vuosikausia kestänyt sota päättyi lopulta siihen, että he suostuivat kuninkaan tarjoamiin ehtoihin, jotka olivat luopuminen kansallisista uskonnollisista tavoistaan ja paholaispalvonnasta, kristillisen uskon ja uskonnon sakramenttien hyväksyminen sekä liittoutuminen frankkien kanssa yhdeksi kansaksi.

Karolingien vallan aikana saksit alennettiin alamaisasemaan. On todisteita siitä, että saksit sekä slaavilaiset alamaiset, kuten abodritit ja wendit, toimittivat usein joukkoja karolingialaisille herroilleen. Saksin herttuoista tuli kymmenennellä vuosisadalla Saksan kuninkaita (Henrik I Fowler, 919) ja myöhemmin ensimmäisiä keisareita (Henrikin poika Otto I Suuri), mutta he menettivät asemansa vuonna 1024. Herttuakunta jaettiin vuonna 1180, kun herttua Henrik Leijona kieltäytyi seuraamasta serkkuaan, keisari Fredrik Barbarossaa, Lombardian sotaan.

Korkean keskiajan aikana salialaisten keisarien ja myöhemmin teutonisten ritarien aikana saksalaiset siirtolaiset muuttivat Saalen itäpuolelle länsislaavilaisen heimon, sorbien, alueelle. Sorbit saksalaistettiin vähitellen. Myöhemmin tämä alue sai poliittisten olosuhteiden vuoksi nimen Saksinmaa, vaikka sitä alun perin kutsuttiin Meissenin maaliskuuksi. Meissenin hallitsijat saivat haltuunsa Saksin herttuakunnan (he käyttivät lopulta koko valtakuntansa nimeä Saksinmaa). Siitä lähtien tätä Itä-Saksan osaa on kutsuttu Saksinmaaksi (saksaksi: Sachsen), mikä on aiheuttanut jonkin verran väärinkäsityksiä saksien alkuperäisestä kotimaasta, ja sen keskeinen osa on nykyisessä Niedersachsenin osavaltiossa (saksaksi: Niedersachsen).

Sosiaalinen rakenne

Noin vuonna 730 kirjoittanut Northumbrian Bede huomauttaa, että ”vanhoilla (eli mantereella asuvilla) sakseilla ei ole kuningasta, vaan heitä hallitsevat useat ealdormenit (tai satrapa), jotka sodan aikana heittävät arpaa johtajuudesta, mutta rauhan aikana heillä on yhtäläinen valta.” Regnum Saxonum oli jaettu kolmeen maakuntaan – Länsi-Faliaan, Itä-Faliaan ja Angriaan – joihin kuului noin sata pagi eli Gaue. Kullakin Gaulla oli oma satrappinsa, jolla oli tarpeeksi sotilaallista valtaa tasoittaa kokonaisia kyliä, jotka vastustivat häntä.

Nithard kuvasi 900-luvun puolivälissä ensimmäisen kerran johtajiensa alapuolella olevien saksien sosiaalista rakennetta. Kastirakenne oli jäykkä; saksien kielellä kolmea kastia, orjia lukuun ottamatta, kutsuttiin nimillä edhilingui (sukua termille aetheling), frilingi ja lazzi. Myöhemmin nämä termit latinalisoitiin muotoon nobiles tai nobiliores, ingenui, ingenuiles tai liberi ja liberti, liti tai serviles. Hyvin varhaisten perinteiden mukaan, joiden oletetaan sisältävän paljon historiallista totuutta, edhilingui olivat niiden saksien jälkeläisiä, jotka johtivat heimoa pois Holsteinista ja kuudennen vuosisadan vaellusten aikana. He olivat valloittavaa soturieliittiä. Frilingit edustivat tämän kastin amicii-, auxiliarii- ja manumissi-luokan jälkeläisiä. Lazzi edusti valloitettujen alueiden alkuperäisten asukkaiden jälkeläisiä, jotka joutuivat vannomaan alistumisvalan ja maksamaan veroa edhilinguille.

Lex Saxonum sääteli saksien epätavallista yhteiskuntaa. Kasteiden väliset avioliitot kiellettiin Lex Saxonissa, ja kastiin kuulumisen perusteella asetettiin kiltoja. Edhilingui oli arvoltaan 1 440 solidia eli noin 700 nautaeläintä, mikä oli mantereen korkein wergildi; myös morsiamen hinta oli hyvin korkea. Se oli kuusi kertaa suurempi kuin frilingin ja kahdeksan kertaa suurempi kuin lazzin. Aatelisten ja aatelittomien välinen kuilu oli hyvin suuri, mutta ero vapaamielisen ja palkatun työläisen välillä oli pieni.

Vita Lebuini antiqua -teoksen mukaan, joka on tärkeä lähde varhaisen saksin historian kannalta, saksit pitivät Marklossa (Länsi-Faliassa) vuosittaisen valtuuston, jossa he ”vahvistivat lakinsa, antoivat tuomion ratkaisematta olevista tapauksista ja päättivät yhteisellä neuvonpidolla, lähtisivätkö he kyseisenä vuonna sotaan vai pitäisivätkö he rauhaa”. Kaikki kolme kastia osallistuivat yleiseen neuvostoon; kustakin kastista lähetettiin kaksitoista edustajaa kustakin gaalasta. Vuonna 782 Kaarle Suuri lakkautti Gaue-järjestelmän ja korvasi sen Grafschaftsverfassungilla, joka oli Ranskalle tyypillinen kreivikuntajärjestelmä. Kieltämällä marklojen valtuustot Kaarle Suuri syrjäytti frilingit ja lazziit poliittisesta vallasta. Vanha saksialainen Abgabengrundherrschaft-järjestelmä, joka perustui maksuun ja veroihin, korvattiin palvelukseen ja työhön, henkilökohtaisiin suhteisiin ja valoihin perustuvalla feodalismin muodolla.

Uskonto

Saksien uskonnolliset käytännöt liittyivät läheisesti heidän poliittisiin käytäntöihinsä. Koko heimon vuosittaiset kokoukset alkoivat jumalten kutsumisella. Menettelyllä, jolla herttuat valittiin sota-aikana arpomalla, oletetaan olleen uskonnollinen merkitys, eli sillä luotettiin ilmeisesti jumalalliseen kaitselmukseen, joka ohjasi sattumanvaraista päätöksentekoa. Oli myös pyhiä rituaaleja ja esineitä, kuten Irminsuliksi kutsutut pylväät, joiden uskottiin yhdistävän taivaan ja maan, kuten muidenkin esimerkkien puiden tai taivaan tikapuiden lukuisissa uskonnoissa. Kaarle Suuri kaatoi yhden tällaisen pilarin vuonna 772 Eresburgin linnoituksen läheltä.

Britannian varhaisia saksalaisten uskonnollisia käytäntöjä voidaan tarkastella paikannimien ja tuolloin käytössä olleen germaanisen kalenterin perusteella. Wessexissä, Sussexissa ja Essexissä palvottiin germaanisia jumalia Wodenia, Friggiä, Tiwiä ja Thunoria, jotka mainitaan kaikissa germaanisissa perinteissä. He ovat ainoat suoraan todistetut jumalat, vaikka vanhan englantilaisen kalenterin kolmannen ja neljännen kuukauden (maalis- ja huhtikuun) nimissä on nimet Hrethmonath ja Eosturmonath, jotka tarkoittavat ”Hrethan kuukautta” ja ”Ēostren kuukautta”. On oletettavaa, että nämä ovat kahden jumalattaren nimiä, joita palvottiin kyseisenä vuodenaikana. Saksit uhrasivat helmikuussa (Solmonath) jumalilleen kakkuja. Sadonkorjuuseen liittyi uskonnollinen juhla, Halegmonath (”pyhä kuukausi” tai ”uhrikuukausi”, syyskuu). Saksien kalenteri alkoi 25. joulukuuta, ja joulukuun ja tammikuun nimeksi tuli Yule (tai Giuli). Niihin sisältyi Modra niht eli ”äitien yö”, toinen uskonnollinen juhla, jonka sisältöä ei tunneta.

Saksien vapaat miehet ja palvelusväki pysyivät uskollisina alkuperäisille uskomuksilleen vielä pitkään sen jälkeen, kun he olivat nimellisesti kääntyneet kristinuskoon. He vihasivat yläluokkaa, joka frankkien avustuksella oli syrjäyttänyt heidät poliittisesta vallasta, ja alempi luokka (plebeium vulgus tai cives) oli ongelma kristityille viranomaisille vielä vuonna 836. Translatio S. Liborii -teoksessa huomautetaan heidän itsepäisyydestään pakanallisessa ritus et superstitio -käytännössä ja taikauskossa.

Englannin saksit kääntyivät alkuperäisestä germaanisesta uskonnostaan kristinuskoon seitsemännen vuosisadan alussa tai lopulla Kentin jo käännytetyn juuttien vaikutuksesta. Birinuksesta tuli 630-luvulla ”länsisaksien apostoli” ja hän käännytti Wessexin, jonka ensimmäinen kristitty kuningas oli Cynegils. Länsisaksit alkavat nousta tuntemattomuudesta vasta, kun he kääntyivät kristinuskoon ja pitivät kirjallisia muistiinpanoja. Länsisaksiin kuulunut Gewisse-kansa oli erityisen vastustuskykyinen kristinuskoa kohtaan; Birinus käytti heihin enemmänkin voimia ja onnistui lopulta käännyttämään heidät. Wessexissä Dorchesteriin perustettiin piispanistuin. Eteläsaksit evankelioitiin ensimmäisen kerran laajalti anglialaisten vaikutuksesta; Mercian kuningas Wulfhere käännytti Sussexin Aethelwalhin ja antoi Yorkin piispan Wilfridin evankelioida kansaansa vuodesta 681 alkaen. Etelä-Saksin tärkein piispanistuin oli Selseyn piispanistuin. Itäsaksit olivat pakanallisempia kuin etelä- tai länsisaksit, ja heidän alueellaan oli runsaasti pakanallisia paikkoja. Heidän kuninkaansa Saeberht kääntyi varhain, ja Lontooseen perustettiin hiippakunta. Saeberhtin perilliset karkottivat sen ensimmäisen piispan Mellituksen. Itäsaksien käännyttäminen saatiin päätökseen Ceddin johdolla 650- ja 660-luvuilla.

Englantilaiset lähetyssaarnaajat evankelioivat mantereella asuvat saksit suurelta osin seitsemännen vuosisadan lopulla ja kahdeksannen vuosisadan alussa. Noin vuonna 695 kaksi varhaista englantilaista lähetyssaarnaajaa, Hewald White ja Hewald Black, joutuivat marttyyrikuoleman uhriksi vicanien eli kyläläisten toimesta. Koko seuraavan vuosisadan ajan kyläläiset ja muut talonpojat osoittautuivat kristillistämisen suurimmiksi vastustajiksi, kun taas lähetyssaarnaajat saivat usein tukea edhilinguilta ja muilta aatelisilta. Pyhä Lebuin, englantilainen, joka vuosina 745-770 saarnasi saksilaisille lähinnä Alankomaiden itäosissa, rakensi kirkon ja sai monia ystäviä aateliston keskuudessa. Jotkut heistä kokoontuivat pelastamaan hänet vihaiselta väkijoukolta Marklossa (lähellä Weserjokea, Bremenissä) pidetyssä vuotuisessa neuvostossa. Yhteiskunnallisia jännitteitä syntyi kristinuskolle myötämielisten aatelisten ja pakanallisen alemman kastin edustajien välille, jotka olivat vakaasti uskollisia perinteiselle uskonnolleen.

Kaarle Suuren aikana saksien sotien päätavoitteena oli saksien käännyttäminen ja liittäminen osaksi frankkien valtakuntaa. Vaikka suuri osa korkeimmasta kastista kääntyi mielellään, pakkokasteet ja pakkokymmenykset tekivät alemmista luokista vihollisia. Jopa jotkut aikalaiset pitivät saksilaisten voittamiseksi käytettyjä menetelmiä puutteellisina, kuten tämä ote Yorkin Alcuinin vuonna 796 kirjoittamasta kirjeestä ystävälleen Meginfridille osoittaa:

Jos Kristuksen kevyttä ikeetä ja suloista taakkaa saarnattaisiin itsepäisimmällekin saksien kansalle yhtä määrätietoisesti kuin kymmenysten maksamista on vaadittu tai kuin laillisen päätöksen voimaa on sovellettu mitä vähäpätöisimmänkin kuviteltavissa olevan virheen vuoksi, he eivät ehkä suhtautuisi vastenmielisesti kasteeseen liittyviin lupauksiinsa.

Kaarle Suuren seuraaja Ludvig Hurskas kohteli kuulemma saksilaisia enemmän kuin Alcuin olisi toivonut, ja sen seurauksena he olivat uskollisia alamaisia. Alemmat luokat kuitenkin kapinoivat frankkien yliherruudesta vanhan pakanallisuutensa puolesta vielä 840-luvulla, kun Stellingat nousivat saksilaisten johtoa vastaan, joka oli liittoutunut frankkien keisari Lothar I:n kanssa. Stellingojen kukistamisen jälkeen Ludvig Saksalainen toi vuonna 851 Roomasta pyhäinjäännöksiä Saksinmaalle edistääkseen roomalaiskatolisen kirkon hartautta. Poeta Saxo painotti Kaarle Suuren valtakautta käsittelevässä (vuosien 888 ja 891 välisenä aikana kirjoitetussa) Annales-värsselissään (Annales) hänen Saksin valloitustaan. Hän juhli frankkien hallitsijaa Rooman keisarien rinnalla ja kristillisen pelastuksen tuojana. Vielä 1200-luvulla viitataan ajoittaisiin pakanalliseen, erityisesti Freyan palvontaan saksilaisen talonpoikaisväestön keskuudessa.

Yhdeksännellä vuosisadalla saksalaisesta aatelisväestöstä tuli luostarikunnan voimakkaita kannattajia, ja se muodosti kristinuskon linnakkeen idässä vallitsevaa slaavilaista pakanuutta ja pohjoisessa viikinkien pohjoismaista pakanuutta vastaan. Suuri osa kristillisestä kirjallisuudesta tuotettiin kansankielellä vanhan saksin kielellä, ja merkittävimmät niistä olivat Fuldan, Corveyn ja Verdenin kaltaisten saksalaisten luostareiden kirjallisen tuotannon ja laajan vaikutusvallan sekä Augustinuksen, Gottschalkin ja Rabanus Mauruksen välisen teologisen kiistan tulosta.

Kaarle Suuri ja Ludvig Hurskas tukivat jo varhain kristillisiä kansankielisiä teoksia evankelioidakseen saksit tehokkaammin. Ludvig tilasi yhdeksännen vuosisadan alussa Heliandin, joka on Kristuksen elämästä germaanisessa ympäristössä kertova eepos, ja Genesiksen, joka on toinen eeppinen kertomus Raamatun ensimmäisen kirjan tapahtumista, levittääkseen raamatuntuntemusta kansanjoukoille. Toursin kirkolliskokous vuonna 813 ja Mainzin synodi vuonna 848 julistivat molemmat, että saarnat oli pidettävä kansankielellä. Varhaisin säilynyt saksinkielinen teksti on kastevala kahdeksannen vuosisadan lopulla tai yhdeksännen vuosisadan alussa; kansankieltä käytettiin laajalti pyrittäessä kristillistämään saksalaisen yhteiskunnan alimmat kastit.

lähteet

 1. Saxons
 2. Saksit
 3. ^ (Springer 2004, p. 12): ”Unter dem alten Sachsen ist das Gebiet zu verstehen, das seit der Zeit Karls des Großen (reg. 768-814) bis zum Jahre 1180 also Saxonia ’(das Land) Sachsen’ bezeichnet wurde oder wenigstens so genannt werden konnte.”
 4. ^ (Springer 2004, p. 2004): ”Im Latein des späten Altertums konnte Saxones als Sammelbezeichnung von Küstenräubern gebraucht werden. Es spielte dieselbe Rolle wie viele Jahrhunderte später das Wort Wikinger.”
 5. ^ (Springer 2004, p. 2004)
 6. ^ Halsall, Guy, Barbarian Migration and the Roman West 376-568, pp. 386–392
 7. Simon Young ”AD 500 A journey through the dark isles of Britain and Ireland” pag. 36, Phoenix 2006
 8. Burton, Mark (2002). Milites deBec Equipment.Retrieved 27 September 2005.
 9. Capelle: (1998) S. 10,11.
 10. a b Albert Genrich: „Der Name der Sachsen – Mythos und Realität“, in: Studien zur Sachsenforschung, Band 7, hrsg. von Hans-Jürgen Hässler (= Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover, Band 39), Hildesheim 1991, S. 137–144.
 11. Springer 2004, σ. 12
 12. Springer 2004, σ. 2004
 13. Springer 2004, σ. 2004
 14. Halsall, Guy, Barbarian Migration and the Roman West 376-568, σσ. 386–392
 15. Haydn Middleton (1 June 2001). Romans, Anglo-Saxons & Vikings in Britain. Heinemann. σ. 7
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.