Όροι Χρήσης

Τελευταία Ενημέρωση: 12/06/2021

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας (“εσείς”) και της Trenfo, που δραστηριοποιείται ως Trenfo.com (“Trenfo”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”), σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.trenfo.com καθώς και κάθε άλλης μορφής μέσων, καναλιών μέσων, κινητής ιστοσελίδας ή εφαρμογής για κινητά που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτήν (συλλογικά, η “Ιστοσελίδα”). Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΤΌΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΡΗΤΆ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΌΨΕΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΤΗ ΧΡΉΣΗ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα ενσωματώνονται με το παρόν ρητά μέσω παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” των παρόντων Όρων χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές σε οποιουσδήποτε αναθεωρημένους Όρους Χρήσης με τη συνεχή χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς μετά την ημερομηνία ανάρτησης των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τους κανονισμούς ή θα μας υπέβαλλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε τέτοια δικαιοδοσία ή χώρα. Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι είναι εφαρμόσιμοι.

Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήστες που είναι τουλάχιστον 13 ετών. Όλοι οι χρήστες που είναι ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (γενικά κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους και να εποπτεύονται άμεσα από αυτόν για να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα. Εάν είστε ανήλικος, θα πρέπει ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια της ιστοσελίδας, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά, το “Περιεχόμενο”) και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα “Σήματα”) ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή μας έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και από διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο “ΩΣ ΕΧΕΙ” για την ενημέρωσή σας και την προσωπική σας χρήση και μόνο. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήμα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, συγκεντρωθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, αναρτηθεί, δημοσιευθεί, προβληθεί δημοσίως, κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή άλλως αξιοποιηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει ορθά πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν ρητά παραχωρηθεί στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΏΝ


Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις, (2) θα διατηρείτε την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και θα ενημερώνετε αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες εγγραφής, εφόσον είναι απαραίτητο, (3) έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (4) δεν είστε κάτω των 13 ετών, (5) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, ή εάν είστε ανήλικος, έχετε λάβει γονική άδεια για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα- (6) δεν θα έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, script ή με άλλο τρόπο- (7) δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό- και (8) η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.
Εάν παρέχετε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής).

ΕΓΓΡΑΦΉ ΧΡΉΣΤΗ


Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να διεκδικήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε, εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι το εν λόγω όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως επιλήψιμο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ


Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Ο Ιστότοπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια, εκτός από εκείνες που υποστηρίζονται ή εγκρίνονται ειδικά από εμάς.
Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην:

 1. Να εξαπατάτε, να εξαπατάτε ή να παραπλανάτε εμάς και τους άλλους χρήστες, ιδίως σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.2. Να παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να παρέμβετε με άλλο τρόπο σε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν.3. . να δυσφημίζετε, να αμαυρώνετε ή να βλάπτετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και την Ιστοσελίδα.4. να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.5. να επιχειρείτε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ


Ο Ιστότοπος μπορεί να σας προσκαλέσει να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, ηλεκτρονικά φόρουμ και άλλες λειτουργίες και μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να αναρτήσετε, να προβάλλετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραπτών κειμένων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (συλλογικά, “Συνεισφορές”). Οι Συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας και μέσω ιστοσελίδων τρίτων. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε Συνεισφορές μεταδίδετε μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη ιδιοκτησιακές. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή εκτέλεση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών ή ηθικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου.
 2. Είστε ο δημιουργός και ο ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, αποδεσμεύσεις και άδειες για να χρησιμοποιήσετε και να εξουσιοδοτήσετε εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 3. Διαθέτετε τη γραπτή συγκατάθεση, απελευθέρωση και/ή άδεια κάθε αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου στις Συνεισφορές σας για τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από την Ιστοσελίδα και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 4. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 5. Οι Συνεισφορές σας δεν αποτελούν ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, spam, μαζική αλληλογραφία ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
 6. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, λαγνικές, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές ή άλλως επιλήψιμες (όπως καθορίζεται από εμάς).
 7. Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
 8. Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για να παρενοχλήσουν ή να απειλήσουν (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και για να προωθήσουν τη βία κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατηγορίας ανθρώπων.
 9. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 10. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
 11. Οι Συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που ζητά προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών ή εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.
 12. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή με άλλο τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 13. Οι Συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που συνδέονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τη σωματική αναπηρία.
 14. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ή δεν παραπέμπουν σε υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.
  Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

ΆΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆΣ


Με την ανάρτηση των Συνεισφορών σας σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου, μας παραχωρείτε αυτόματα, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να μας παραχωρήσετε, ένα απεριόριστο, αμετάκλητο, αιώνιο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως αμειβόμενο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια φιλοξενίας, χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, κοινοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, δημοσίευσης, μετάδοσης, επανατιτλοποίησης, αρχειοθέτησης, αποθήκευσης, να αποθηκεύει, να αποθηκεύει, να εκτελεί δημοσίως, να προβάλλει δημοσίως, να αναδιαμορφώνει, να μεταφράζει, να μεταδίδει, να αποσπά (εν όλω ή εν μέρει) και να διανέμει τις εν λόγω Συνεισφορές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εικόνας και της φωνής σας) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό ή άλλο, και να προετοιμάζει παράγωγα έργα ή να ενσωματώνει σε άλλα έργα τις εν λόγω Συνεισφορές, και να χορηγεί και να εξουσιοδοτεί υποάδειες των ανωτέρω. Η χρήση και η διανομή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε μορφή μέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων.
Η παρούσα άδεια ισχύει για κάθε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι σήμερα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον και περιλαμβάνει τη χρήση από εμάς του ονόματός σας, της επωνυμίας της εταιρείας σας και της επωνυμίας franchise, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και όλων των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομασιών, λογότυπων και προσωπικών και εμπορικών εικόνων που παρέχετε. Παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας και εγγυάστε ότι δεν έχουν διεκδικηθεί με άλλο τρόπο ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας.
Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή της Ιστοσελίδας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στον Ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από κάθε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.
Έχουμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (1) να επεξεργαζόμαστε, να διορθώνουμε ή να τροποποιούμε με άλλο τρόπο οποιεσδήποτε Συνεισφορές, (2) να επανακατηγοριοποιούμε οποιεσδήποτε Συνεισφορές για να τις τοποθετούμε σε πιο κατάλληλες θέσεις στην Ιστοσελίδα και (3) να προ-ελέγχουμε ή να διαγράφουμε οποιεσδήποτε Συνεισφορές ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις Συνεισφορές σας.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ


Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, ανατροφοδότηση ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα (“Υποβολές”) που μας παρέχονται από εσάς είναι μη εμπιστευτικές και θα αποτελέσουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα κατέχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα έχουμε το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης και διάδοσης αυτών των Υποβολών για κάθε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς. Με το παρόν παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα επί των εν λόγω Υποβολών και εγγυάστε ότι οι εν λόγω Υποβολές είναι πρωτότυπες ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τις εν λόγω Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα προσφυγής εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.

ΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΡΊΤΩΝ


Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας αποσταλούν μέσω της Ιστοσελίδας) συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες (“Ιστοσελίδες Τρίτων”), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτους (“Περιεχόμενο Τρίτων”). Οι εν λόγω Ιστότοποι Τρίτων και το Περιεχόμενο Τρίτων δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται από εμάς ως προς την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους Ιστότοπους Τρίτων στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου ή για το Περιεχόμενο Τρίτων που δημοσιεύεται, διατίθεται ή εγκαθίσταται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, του προσβλητικού χαρακτήρα, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών των Ιστότοπων Τρίτων ή του Περιεχομένου Τρίτων ή που περιέχονται σε αυτούς. Η συμπερίληψη, η παραπομπή ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την έγκρισή τους από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε Ιστοσελίδες Τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν ισχύουν πλέον. Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε μέσω Ιστοτόπων Τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστοτόπων και από άλλες εταιρείες, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω αγορές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον εκάστοτε τρίτο. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις Ιστοσελίδες Τρίτων και θα μας απαλλάξετε από οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας απαλλάξετε από κάθε ζημία που θα υποστείτε ή βλάβη που θα σας προκληθεί σε σχέση με ή που θα προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων ή από οποιαδήποτε επαφή με Ιστότοπους Τρίτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ


Επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπου, όπως διαφημίσεις στην πλαϊνή μπάρα ή διαφημιστικά banner. Εάν είστε διαφημιζόμενος, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τις διαφημίσεις που τοποθετείτε στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών των διαφημίσεων. Επιπλέον, ως διαφημιζόμενος, εγγυάστε και δηλώνετε ότι διαθέτετε όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να τοποθετείτε διαφημίσεις στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημοσιότητας και των συμβατικών δικαιωμάτων. Εμείς απλώς παρέχουμε το χώρο για την τοποθέτηση τέτοιων διαφημίσεων και δεν έχουμε καμία άλλη σχέση με τους διαφημιζόμενους.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) να παρακολουθούμε τον Ιστότοπο για παραβιάσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, (2) να λαμβάνουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά οποιουδήποτε, κατά την αποκλειστική μας κρίση, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αναφοράς του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά την αποκλειστική μας κρίση και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρούμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιούμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά μεγάλα σε μέγεθος ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυντικά για τα συστήματά μας- και (5) να διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο κατά τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και στη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιστότοπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας και στην Πολιτική Cookies μας: Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και στην Πολιτική Cookies μας. Σας ενημερώνουμε ότι ο Ιστότοπος φιλοξενείται στη Γερμανία. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους στη Γερμανία, τότε μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης του Ιστότοπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στη Γερμανία και συμφωνείτε με τη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων σας στη Γερμανία.

ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ


Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω (“Ειδοποίηση”). Αντίγραφο της Ειδοποίησής σας θα αποσταλεί στο πρόσωπο που ανήρτησε ή αποθήκευσε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για αποζημίωση εάν κάνετε ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις σε μια Ειδοποίηση. Συνεπώς, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το υλικό που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα ή συνδέεται με αυτήν παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να απευθυνθείτε πρώτα σε δικηγόρο.

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ


Οι παρόντες Όροι Χρήσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Ή ΕΥΘΎΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ IP), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ Ή ΓΙΑ ΚΑΝΈΝΑΝ ΛΌΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΔΉΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΥ ΝΌΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΑΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ.


Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν ενεργείτε για λογαριασμό του τρίτου. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της άσκησης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αποκλείεται ρητά η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών. Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, διαθέτετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχουν οι υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας διαμονής σας. Τόσο η Trenfo όσο και εσείς συμφωνείτε να υπαχθείτε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να ασκήσετε αγωγή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας στην προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης στην Ελλάδα ή στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε.

ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ


Δεσμευτική διαιτησία


Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται από έναν διαιτητή, ο οποίος θα επιλέγεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας και Εσωτερικών Κανόνων του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας με έδρα το Στρασβούργο, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαιτησίας και των οποίων η υιοθέτηση της παρούσας ρήτρας συνιστά αποδοχή. Η έδρα της διαιτησίας είναι η Αθήνα, Ελλάδα. Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Εφαρμοστέοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι το δίκαιο της Ελλάδας.

Περιορισμοί


Τα μέρη συμφωνούν ότι η διαιτησία περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ των μερών χωριστά. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν πρέπει να ενώνεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία- (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε διαφορά να διαιτητεύεται σε βάση συλλογικής δράσης ή να χρησιμοποιούνται διαδικασίες συλλογικής δράσης- και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε διαφορά να ασκείται με δήθεν αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του γενικού κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
Εξαιρέσεις από τη διαιτησία
Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες διαφορές δεν υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη δεσμευτική διαιτησία: (α) οποιεσδήποτε Διαφορές που αποσκοπούν στην επιβολή ή την προστασία ή αφορούν την εγκυρότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους- (β) οποιεσδήποτε Διαφορές που σχετίζονται ή προκύπτουν από ισχυρισμούς για κλοπή, πειρατεία, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση- και (γ) οποιεσδήποτε αξιώσεις ασφαλιστικών μέτρων. Εάν η παρούσα διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα από τα Μέρη δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε Διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα της παρούσας διάταξης που κρίθηκε παράνομο ή ανεφάρμοστο και η εν λόγω Διαφορά θα κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται ως δικαιοδοσία ανωτέρω, και τα Μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ


Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στην Ιστοσελίδα που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΡΗΤΏΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΏΝ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΔΊΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ (1) ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΛΆΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ, (2) ΣΩΜΑΤΙΚΈΣ ΒΛΆΒΕΣ Ή ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΦΎΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΏΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΏΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ, (4) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΉ Ή ΠΑΎΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, (5) ΤΥΧΌΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΙΟΎΣ, ΔΟΎΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΎΝ ΣΤΟΝ Ή ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ, Ή/ΚΑΙ (6) ΤΥΧΌΝ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΌ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΊ, ΜΕΤΑΔΟΘΕΊ Ή ΚΑΤΑΣΤΕΊ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ BANNER Ή ΆΛΛΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΟ ΜΈΡΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΠΑΡΌΧΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΈΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΉ ΚΡΊΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΊ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ


ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΜΕΊΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΆΚΤΟΡΈΣ ΜΑΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ Ή ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ, ΤΥΧΑΊΑ, ΕΙΔΙΚΉ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΉ ΖΗΜΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΚΈΡΔΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΕΣΌΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ


Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων στελεχών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, από οποιονδήποτε τρίτο που οφείλεται ή προκύπτει από: (1) τις Συνεισφορές σας, (2) τη χρήση της Ιστοσελίδας, (3) την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, (4) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, (5) την παραβίαση από μέρους σας των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (6) οποιαδήποτε ανοικτή επιβλαβή πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για κάθε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται στην παρούσα αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ


Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στον Ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης του Ιστότοπου, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση τέτοιων δεδομένων, και με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αγωγής εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή αλλοίωση τέτοιων δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ


Η επίσκεψη στον Ιστότοπο, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην Ιστοσελίδα, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση η επικοινωνία αυτή να είναι γραπτή. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΓΡΑΦΏΝ, ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΑΡΧΕΊΩΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΊΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΎΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΆΣ Ή ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει νόμων, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή από πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με άλλα μέσα εκτός από ηλεκτρονικά.

ΔΙΑΦΟΡΑ


Οι παρόντες Όροι Χρήσης και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η παράλειψη μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αδυναμία δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Δεν δημιουργείται καμία σχέση κοινοπραξίας, σύμπραξης, εργασίας ή πρακτορείας μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων χρήσης ή της χρήσης της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ένσταση που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Όρων Χρήσης και την έλλειψη υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΑΣ


Προκειμένου να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με την Ιστοσελίδα ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.