Det store spring fremad

gigatos | juni 29, 2022

Resumé

Det store spring fremad (kinesisk 大躍進

“Det store spring fremad” begyndte efter afslutningen af “anti-højrebevægelsen” og faldt sammen med en periode med stigende politiske spændinger mellem Kina og Sovjetunionen. Det var hovedårsagen til den store kinesiske hungersnød, der var fremherskende fra 1959 til 1961. På grund af den tvungne kollektivisering af landbruget, den ekstra byrde, som arbejdet med infrastruktur- og industrialiseringsprojekter pålagde bønderne, og en intern migration af landbefolkningen til byerne faldt landbrugsudbyttet fra 1959 til 1961, og samtidig blev de kornafgifter, som staten forventede som skat og til eksport, kraftigt forhøjet og håndhævet med tvangsforanstaltninger. Antallet af ofre for denne hungersnød anslås at være mellem 14 og 55 millioner mennesker, hvilket gør den til den mest dødbringende hungersnød i historien.

Et andet alvorligt problem vedrørte landbruget, som var den sektor, hvor over tre fjerdedele af befolkningen var aktive. Allerede før Folkerepublikken blev al tilgængelig landbrugsjord dyrket. Det var derfor vanskeligt at dyrke yderligere arealer, og de dyrkbare arealer var desuden meget opsplittet. En bondefamilie ejede på den tid i gennemsnit omkring en tredjedel af en hektar agerjord, som blev bearbejdet udelukkende i hånden. På trods af ekspropriation – og ofte drab – af de tidligere godsejere og nedsættelse af de ofte meget høje renter havde der ikke ændret sig meget på jorden. Ironisk nok var det netop den kinesiske socialismes første succes, der bidrog til dette: en hurtigt stigende fødselsrate baseret på det faktum, at fødevarerne i vid udstrækning var sikret (om end på et lavt niveau), og rudimentær lægehjælp og hygiejneforanstaltninger havde bidraget til at mindske børnedødeligheden. I denne henseende sultede folk ikke længere, men den enorme entusiasme, som ved Folkerepublikkens grundlæggelse, var aftaget. Bønderne bar hele byrden af den industrielle udvikling, men oplevede kun få økonomiske fremskridt for sig selv, hvilket bl.a. skyldtes manglende brug af kunstgødning og udvikling af små landbrugsmaskiner tilpasset det kinesiske landbrug.

Et andet problem var, at der opstod en ny klasse af funktionærer, som var løsrevet fra befolkningen. Flere og flere af disse funktionærer så sig selv, i overensstemmelse med den klassiske kinesiske tradition, ikke som arbejdere og bøndernes tjenere, men som nye herskere, og de havde heller ingen skrupler med at berige sig selv på statens ejendom. Mao talte om de nye kapitalister og om behovet for yderligere klassekamp, men uden at præcisere dette nærmere.

Som en løsning på dilemmaet foreskrev den kinesiske ledelse – og Mao, Liu, Deng og Zhou var enige om dette – en bevægelse væk fra centraliserede storvirksomheder og hen imod en decentraliseret produktion på landet. Der var ikke brug for dyre maskiner til hver produktion. Med en masse manuelt arbejde og få maskiner kan mange ting produceres i landsbyerne selv. Desuden er det lettere at vide, hvad der er akut nødvendigt tæt på forbrugeren, og lange transportveje undgås. Derfor forsøgte man at sætte gang i den økonomiske udvikling i landdistrikterne med så lidt materiel støtte fra centrene som muligt. Dette blev ideologiseret med sloganet “Bring byen ind på landet”.

For at nå dette mål måtte man imidlertid ud fra et kinesisk centralistisk synspunkt opgive den tidligere officielle og desuden centralistiske måde at foreskrive på. Ifølge statens tankegang skulle landbefolkningen lære at stole primært på egne kræfter og erstatte den hidtil sædvanlige bureaukratiske styring med eget initiativ nedefra. Det var den kinesiske ledelses reaktion på manglen på udviklede kommunikations- og transportmidler i landet. De lokale myndigheder blev derfor opfordret til at henvende sig så lidt som muligt til de overordnede myndigheder. Det ledende princip for den berømte Tachai Brigade i Shanxi blev erklæret bindende for alle lokale myndigheder: “Vi fremstiller selv udstyr, vi leder efter råmaterialer lokalt, vi lærer teknikken i praksis!” På denne måde så det ud til, at det i 1957 faktisk var lykkedes at udvikle effektive, billige og frem for alt lokalt tilgængelige produktionsteknikker for hele industrier.

Eksperterne fra byerne skulle til gengæld støtte folkekommunerne. På denne måde skulle det centralistiske mammutbureaukrati, som havde lagt sig over landet, reduceres. I stedet for det industrielle bureaukrati i Beijing skulle initiativet fra de 2.000 amter, de 80.000 kommuner, de 100.000 håndværksvirksomheder og de 700.000 landbrugsproduktionskooperativer anvendes. Retningslinjerne for disse nye initiativer forblev imidlertid uklare, hvilket var helt bevidst. Der skulle kun angives en generel retning, men detaljerne i gennemførelsen skulle overlades til “masserne” (hvor det også her var uklart, hvad “masserne” overhovedet skulle forstås).

Denne nye orientering af den økonomiske udvikling krævede udviklingsarbejde i landdistrikterne. Det, der var “virksomhed” i byen, skulle blive til “folkekommune” på landet. Udviklingen af simpel industri og handel samt udbygningen af infrastrukturen på landet skulle være en opgave for folkekommunerne med flere tusinde medlemmer. Bønderne, som indtil da havde gjort alting på deres små jordlodder rent håndværksmæssigt, skulle bidrage med deres jord til folkekommunen. “Folkekommunerne” skulle til gengæld gennemføre den økonomiske udvikling, der var nødvendig for jorden, organisatorisk gennem arbejdsdeling, mekanisering og specialisering. På den ene side blev der åbnet op for organisatoriske eksperimenter, og de fik således en omfattende økonomisk autonomi, men på den anden side blev de i stedet for den tidligere planøkonomi også sendt ud i en slags “socialistisk konkurrence”.

Begyndelsen af kollektiviseringen i Folkerepublikken Kina

Efter grundlæggelsen af den kinesiske Folkerepublik den 1. oktober 1949 var strategien for det “nye demokrati” en langsigtet fastholdelse af blandede økonomiske former. Den kinesiske økonomi skulle kun gradvist omdannes til en “socialistisk” økonomi. De mere radikale medlemmer af politbureauet kritiserede dette allerede i 1951. Fra 1953 var den nye generelle linje en “socialistisk omdannelse” af økonomien, inspireret af Stalins program fra 1929. Under sloganet “Lær af Sovjetunionen!” blev princippet om central planlægning og styring af produktion, investeringer, distribution og forbrug vedtaget. Samtidig med afslutningen af Korea-krigen blev den første femårsplan vedtaget i 1953 efter sovjetisk forbillede. Samtidig blev der dannet en ny herskende elite: mens omkring to millioner funktionærer arbejdede for den nationale regering i 1948, havde det kommunistiske stats- og partiapparat otte millioner kadrer i 1958.

Jordreformerne var allerede blevet iværksat før Folkerepublikken Kinas officielle grundlæggelse, men kollektiviseringen af jorden havde ikke fundet sted, selv om KKP promoverede fordelene ved en sådan kollektivisering med brochurer og pamfletter. Mao troede grundlæggende, at større produktionsenheder automatisk ville føre til større mekanisering og dermed højere udbytte. Andre, mere moderate partimedlemmer som Liu Shaoqi var derimod af den opfattelse, at en omfattende kollektivisering først ville give mening, når Kina havde et tilstrækkeligt antal landbrugsmaskiner. På det tidspunkt havde Kina ikke sin egen industri til produktion af landbrugsmaskiner, og den første traktorfabrik startede først i 1958. Fra 1952 til 1957 blev kollektiviseringen af landbruget fremskyndet med varierende intensitet, idet Mao Zedongs ønske om en vidtrækkende og hurtig kollektivisering vandt over de mere moderate medlemmer af politbureauet.

Den første bølge af kollektivisering af landbruget begyndte i 1952 og omfattede sammenlægninger af seks til ni husstande ad gangen. Den anden fase begyndte i 1955 og blev senere kaldt “lav kollektivisering”. Som regel dannede familierne i en landsby et stort kooperativ. Bønderne mistede endnu ikke deres jordbesiddelse, men blev tvunget til at dele trækdyr, redskaber og frø, arbejde på markerne i små grupper under ledelse af en kadre og dele udbyttet. For dem, der havde nydt godt af jordreformerne, var dette økonomisk uinteressant. De, der ejede trækdyr, slagtede dem og solgte kødet, fordi det var mere rentabelt end at stille trækdyret til rådighed for kooperativet. Det var teoretisk set frivilligt at blive medlem af kooperativet, men det blev ofte håndhævet ved at indkalde familierne til et møde og ikke lade dem gå, før de indvilligede i at blive medlem. Da bønderne for en kort tid siden fik lov til at forlade kooperativerne i 1955, blev partiledelsen i Beijing overrasket over det store antal bønder, der benyttede sig af denne mulighed. De første kollektiviseringsbestræbelser førte til højere landbrugsudbytter på grund af større parceller og mere intensiv brug af landbrugsudstyr. Der var imidlertid udbredt modstand blandt landbefolkningen, som lejlighedsvis gav sig udslag i lokale oprør. Efter at yderligere kollektiviseringsbestræbelser var blevet midlertidigt suspenderet i januar 1955 med Maos godkendelse af denne grund, blev de intensiveret igen fra april 1955. Mao var efter en rejse gennem de sydlige provinser kommet til den konklusion, at rapporterne om modstand i befolkningen var overdrevne. Han satte selv et mål om, at 50 procent af landbefolkningen skulle være medlem af et kollektiv inden udgangen af 1957. På provins- og distriktsniveau blev kollektiviseringen fremskyndet meget hurtigere, end Mao havde angivet. I foråret 1956 var 92 procent af husstandene i landdistrikterne tilknyttet kollektiver, sammenlignet med kun 14 procent i begyndelsen af 1955. I december 1956 var det kun tre procent af landbefolkningen, der stadig dyrkede deres jord individuelt. I den sidste fase af kollektiviseringen blev bønderne i stigende grad ikke længere kompenseret for den ejendom, de havde bragt ind i kollektiverne, men kun betalt for det arbejde, de udførte. Under kollektiviseringen på landet skete der en intern migration, hvor millioner af mennesker flyttede til byerne. I 1956 blev der indført nationale pas i Kina for i vid udstrækning at forhindre denne ukontrollerede interne migration. Bønderne var således ikke længere i stand til at acceptere lønarbejde uden for deres område i vintermånederne, til at besøge markeder eller til at vandre til områder med tilstrækkelige høstudbytter i tilfælde af fødevaremangel. Kollektiviseringen af industri- og servicesektoren, som begge var meget mindre end landbrugssektoren, begyndte efter at landbrugskollektiviseringen stort set var afsluttet og gik meget hurtigt fremad. Den var allerede afsluttet i januar 1956 i alle de større byer.

De hundrede blomster-bevægelsen

På SUKP”s XX. partikongres i februar 1956 kritiserede Khrusjtjov i sin hemmelige tale den 25. februar 1956 personkulten omkring Stalin og de forbrydelser, der var forbundet med den.Den sovjetiske ledelse indledte efterfølgende den såkaldte af-stalinisering, en grundlæggende ændring af den sociale og økonomiske politik. Mao så sin egen autoritet angrebet af Khrusjtjovs tale, da kritik af Stalin også gjorde kritik af ham tilladt. På KKP”s 8. partikongres i Beijing blev princippet om kollektivt lederskab faktisk understreget og personkult afvist. Det maoistiske princip om “tumultariske massebevægelser” blev også kritiseret på denne partikongres. I modsætning til Maos strategi skulle omdannelsen af det kinesiske samfund og den kinesiske økonomi nu foregå langsommere. Moderate partikredse, hvis førende repræsentanter var Zhou Enlai, Bo Yibo og Chen Yun, gik ind for en mere forsigtig udvikling og mindre landbrugskollektiver og ønskede at tillade et begrænset frit marked.

I en tale til en gruppe partiledere i maj 1956 krævede Mao for første gang, at meningsmonopolet ikke skulle overlades til partiet alene, og han gentog dette krav den 27. februar 1957 på en statskonference med sin tale Om spørgsmålet om den korrekte håndtering af modsætninger i folket. Talen blev ikke offentliggjort i sin ordlyd, men i slutningen af april 1957 gjorde de kinesiske medier det klart, at konstruktivt-kritiske udtalelser var velkomne. Den kritik, der blev fremsat under den såkaldte Hundrede Blomster-bevægelse i foråret 1957, var hovedsagelig rettet mod partifunktionærernes uvidenhed og arrogance, den stærke orientering mod den sovjetiske model og kommunistpartiets magtmonopol. De hundrede blomster-bevægelsen blev brat afsluttet af Mao i juni 1957, og Deng Xiaoping fik til opgave at tage kampen op mod statens fjender i en såkaldt anti-rights-kampagne. Historikere nævner forskellige antal personer, der blev dømt i de følgende måneder for deres tidligere fremsatte kritik. Sabine Dabringhaus fortæller om mere end 400.000 mennesker, der blev ofre for forfølgelserne og forsvandt i arbejdslejre og fængsler. Mao-biografen Philip Short nævner 520.000 mennesker, der blev dømt til “genopdragelse gennem arbejde” og sendt til arbejdslejre i fjerntliggende dele af landet. En stor del af disse var videnskabsmænd, intellektuelle og studerende. Flere tidligere indflydelsesrige kinesiske politikere, såsom Pan Fusheng og Zhang Bojun, der havde modsat sig landbrugsreformerne og tvangskollektiviseringen, blev også dømt som dissidenter.

Det er omdiskuteret blandt historikere, om den bratte afslutning på Hundrede Blomster-bevægelsen var en reaktion på den uventet stærke kritik, eller om opfordringen til kritik var en bevidst manøvre fra Maos side for at finde og derefter lukke munden på kritikerne. Den anti-højreorienterede bevægelse, som fortsatte med varierende intensitet i de næste par år, skabte imidlertid en atmosfære, hvor kun få turde kritisere regeringens politiske og økonomiske kurs.

Med støtte fra Liu Shaoqi, formand for den nationale folkekongres, opfordrede Mao til en ny økonomisk kampagne, “Det store spring fremad”, i efteråret 1957. Selv om en kampagne, der nu blev kaldt “Det lille spring fremad”, blev opgivet i 1956, efter at de produktionsmål, som de lokale ledere havde sat for højt, førte til modstand blandt landbefolkningen og strejker blandt arbejderne. Men den fornyede opfordring til en sådan kampagne mødte nu kun lidt modstand. Da Khrusjtjov kort efter fejringen af 40-årsdagen for Oktoberrevolutionen meddelte et internationalt publikum, at Sovjetunionen om 15 år ville have overhalet USA”s produktionsniveau, svarede Mao, der var til stede som statsgæst, at Kina i samme periode ville have nået Storbritanniens produktionsniveau, som dengang stadig var en stor industrimagt. Fra sin hjemkomst fra Moskva til april 1958 rejste Mao rundt i de kinesiske provinser for at fremme Det Store Spring Fremad på møder med den lokale partiledelse.

Udviklingen af agroindustrien var et af fokusområderne i det store spring. På Det Kommunistiske Partis Centralkomités plenum den 10. december 1958 blev dette formuleret således: “Den nuværende flaskehals i forsyningen af varer på landet og i landbrugsproduktionen kan kun overvindes ved at udvikle industrien i kommunerne i stor skala…. Kommunerne skal udvikle industrien i landdistrikterne i stor skala og gradvist omlægge en betydelig mængde arbejdskraft fra landbruget til industrien for at fremstille redskaber både til landbruget og til fremstilling af maskiner.” Målet var, at hver kommune skulle producere 80-90% af de industriprodukter, som den havde brug for. Det vigtigste element i denne udvikling blev anset for at være mobiliseringen af bøndernes masser og frigørelsen af arbejdskraft fra landbruget til at opbygge økonomien.

Væsentlige elementer i det store spring var:

Den kinesiske økonomis drejning mod den kapitalintensive, industrielt orienterede sovjetiske model havde betydet, at arbejdere blev foretrukket frem for bønder i enhver henseende. Dette resulterede i en konstant udvandring fra landdistrikterne og en stigning i bybefolkningen med en samtidig tendens til at skabe slumområder med fattige byboere. Som følge heraf blev skoleuddannede, der ikke kunne finde arbejde i byen, fra begyndelsen af 1957 sendt ud på landet. Dette blev intensiveret i 1958. Elever, lærere og administratorer blev tvangsudsendt til landet. Målet var en gennemgribende reduktion af den “uproduktive sektor” i byerne og dermed en lettelse for landmændene.

I september 1957 udstedte centralkomiteen et direktiv om at iværksætte en kunstvandingskampagne med det formål at forbedre vandforvaltningsinfrastrukturen grundigt.

Det blev hurtigt klart, at landbrugsproduktionskooperativerne (LPG”erne) var for små til at udføre de opgaver, de fik tildelt. Flere og flere enheder blev tvunget til at slå deres arbejdsbrigader sammen og flytte dem fra landsby til landsby. På flere konferencer i december 1957 og januar 1958 blev det besluttet at øge LPG”ernes størrelse, og der blev åbnet mulighed for eksperimenter. I foråret 1958, da kadrene skulle udføre både forårsplanter og vandingsarbejde på samme tid, gik de over til at dele arbejdet op i LPG”erne og lade det udføre af specialiserede brigader. Dette skabte en af de grundlæggende funktioner i den senere folkekommune.

I 1958 blev vigtige planlægnings- og forvaltningsopgaver gradvist uddelegeret fra distriktet til LPG, og også råderetten over alle maskiner i landdistrikterne blev overført til LPG. Fra juni 1958 og fremefter tog ledelsen i Beijing på omfattende inspektionsrejser til provinsen for at studere de nye basisenheder, som var struktureret efter arbejdsdeling. Flertallet var overbevist om, at der var gjort betydelige fremskridt. Peitaho-konferencen, som mødtes fra 17. til 30. august 1958, fastlagde derefter folkekommunen som det organisatoriske grundlag for det store spring. Forventningerne til den økonomiske udvikling i de næste par år var enorme; i nogle sektorer forventedes økonomien at blive mere end fordoblet i 1959. Dette fremgår af tabel 7.

I august og september bredte der sig en optimisme i partiet, som i nogle tilfælde steg til det punkt, hvor man kunne tale om eufori. Optimismen blev forstærket af den bebudede fremragende kornhøst. De forventede 375 mio. tons ville have fordoblet den tidligere rekordhøst. Dette syntes at være et solidt grundlag for at tage et spring fremad også inden for industri- og infrastrukturprojekter.

Allerede på mødet i Chengchow fra den 2. til 10. november 1958 var stemningen igen blevet dårligere. Rapporterne hobede sig op om, at kadrene havde handlet alt for overdrevent, i nogle tilfælde var der endda blevet afskaffet penge. Bøndernes arbejdsmoral var blevet alvorligt skadet. På Wuchang-mødet fra den 21.-27. november og på centralkomiteens sjette plenum fra den 28. november til den 10. december blev de første konsekvenser draget. For det første blev målene reduceret drastisk, og det blev meddelt, at de statistikker, der ville blive indberettet, fra nu af ville blive nøje undersøgt. Desuden ville staten fremover udøve mere finansiel og administrativ kontrol med folkekommunernes projekter. Overivrige lederes handlinger som f.eks. afskaffelsen af resultatbonusser blev fordømt som venstreekstremisme og “småborgerlig egalitarisme”. Mao selv meddelte, at han ikke ville stille op til præsidentvalget det følgende år og gav plads til Liu. Fra dette plenum og fremefter forsvandt Mao mere og mere fra den daglige politiske scene.

Økonomisk styring

I forbindelse med det store spring fremad blev der indført et nyt system for statsadministration. Det blev kaldt systemet med “to decentraliseringer, tre centraliseringer og et ansvar”. Det betød: decentraliseret anvendelse af arbejdskraft og lokale investeringer. Centraliseret kontrol med politiske beslutninger og planlægning og forvaltning af naturressourcer. Et ansvar for hver basisenhed til den enhed, der fører tilsyn med den.

Målet var at gøre de lavere partiniveauer stort set selvforsynende. De højere parteniveauer skulle være ansvarlige for målene og for kontrollen. Succes blev målt på nogle få nøgletal som f.eks. tons stål eller jern, korn, hvede og ris, og opfyldelse eller overopfyldelse af de fastsatte mål blev sidestillet med partiloyalitet. Der var ingen kontrol af de indberettede tal. Fra 1957 og frem blev den kinesiske befolkning opfordret til at deltage i vandbygningsforanstaltninger i massekampagner. Dette blev i foråret og sommeren 1958 fulgt op af kampagner for at øge landbrugsudbyttet, mens der samtidig blev oprettet 25.000 folkekommuner i hele landet. Den sidste store kampagne i 1958 gik ud på at øge jern- og stålproduktionen.

Bo Yibo introducerede princippet om dobbelt planlægning på et møde i Nanning i januar 1958. På nationalt plan blev der fastsat et mål for produktionsdata, som skulle nås. En anden plan med højere tal angav den ønskede målopfyldelse. Denne anden plan blev overdraget til provinserne og skulle gennemføres af dem med alle midler. Provinserne skulle ligeledes planlægge deres respektive produktion, som i alt var højere end de tal, som det centrale kontor havde oplyst. Da de nationale mål gentagne gange blev sat højere med relativt korte mellemrum på partimøderne, førte det til inflationsmål ned til landsbyniveau. Uenighed mod dette mål var på alle niveauer forbundet med risikoen for at blive dømt som afvigende.

I Nanning havde Mao også givet partimedlemmerne instruks om at konkurrere med hinanden på provins-, by-, amts-, amts-, kommunal- og endda personligt niveau. Gode resultater blev tildelt et rødt flag, middelmådige resultater blev tildelt et gråt flag, og de, der var bagud i forhold til de andre, fik et hvidt flag som straf. Dette udløste en konkurrence om at opfylde målene i hele Kina. At sætte et højt mål blev kaldt “at affyre en Sputnik” og blev opkaldt efter den første kunstige jordsatellit, der blev affyret af Sovjetunionen. At “affyre en Sputnik”, “deltage i partiets kamp” eller at arbejde hårdt i “et par dage og nætter” var en af måderne at få et rødt flag på.

Individuelle initiativer i forbindelse med det store spring fremad

Udtrykket “Det store spring fremad” blev første gang brugt offentligt i efteråret 1957 i forbindelse med en opfordring til at bygge dæmninger og kunstvandingsanlæg. Disse vandbygningsforanstaltninger blev anset for at være en væsentlig forudsætning for at øge landbrugsproduktionen. I oktober 1957 var mere end 30 millioner mennesker allerede blevet rekrutteret til at deltage i sådanne foranstaltninger. Mere end 580 millioner kubikmeter sten og jord var blevet flyttet ved årets udgang. I deres iver efter at gennemføre sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med parternes krav blev hydrologernes råd ignoreret i mange tilfælde, og arbejdet blev udført dårligt.

Blandt de mest prestigefyldte store projekter under Det Store Spring var Sanmenxia-dæmningen ved Den Gule Flod, som allerede var blevet planlagt med hjælp fra sovjetiske rådgivere før starten på “Det Store Spring Fremad”. Projektet blev bl.a. kritiseret af den amerikansk uddannede hydrolog Huang Wanli, som påpegede, at Den Gule Flod meget hurtigt ville fylde reservoiret med sediment. Mao selv beskyldte derefter i en leder i Renmin Ribao fra juni 1957 Huang Wanli for at skade partiet, fremme et borgerligt demokrati og beundre udenlandske kulturer. Der blev hurtigt ophobet meget sediment i reservoiret. Kun ved at installere yderligere åbninger til at skylle reservoiret i regntiden blev problemet løst. I Gansu-provinsen blev ledende partimedlemmer i februar 1958 beskyldt for at være uenige og ekskluderet fra partiet, bl.a. fordi de udtrykte tvivl om vandbygningsforanstaltningernes hastighed og omfang. De havde påpeget, at for hver 50.000 hektar vandingsjord, der blev vandet, mistede hundredvis af landsbyboere livet under anlægsarbejdet.

Et vandingsprojekt i det tørre Xushui amt, ca. 100 km syd for Beijing, var afgørende for fremme af folkekommunerne. Allerede i midten af 1957 havde den lokale partileder Zhang Guozhang forpligtet 100.000 mennesker til at arbejde på et stort kunstvandingsprojekt i amtet, hvor der boede omkring 300.000 mennesker. Bønderne blev inddelt militært i brigader, kompagnier og delinger, boede langt fra deres landsbyer i barakker og fik deres mad i fælles kantiner. Hver brigade var ansvarlig for syv hektar jord, som skulle give 50 ton på to år. På Maos opfordring udkom der den 1. juli 1958 artikler i to store kinesiske aviser om succeserne i Xushui, hvoraf de fleste blev tilskrevet den valgte militærlignende organisationsform.

På tidspunktet for det store spring fremad boede omkring 80 procent af den kinesiske befolkning i landdistrikterne. Folkekommuner blev kun oprettet på landet, da forsøgene på at oprette bykommuner allerede i 1958 blev opgivet, fordi de ikke havde været vellykkede.

Den første folkekommune blev oprettet i april 1958 i Suiping County i Henan-provinsen. I august 1958, efter at Mao havde lovprist folkekommunernes dyder under en rundrejse i provinserne, blev det besluttet og gennemført inden for en måned, at de skulle etableres i stor stil på landet. I 1959 producerede kommunerne allerede 93 procent af landbrugsproduktionen. I modsætning til de tidligere kollektiver skulle kommunerne være ansvarlige for alt. Mao roste dem som et middel til at befri kvinderne fra husholdningsbyrden. Børn og ældre skulle forsørges kollektivt, og maden skulle leveres af fælles kantinekøkkener. Hvert kommunalmedlem var underlagt strenge regler og militarisering. Omkring 25.000 kommuner med hver omkring 5.000 husstande blev oprettet ved udgangen af 1958. En gennemsnitlig folkekommune havde således mellem 20.000 og 30.000 indbyggere. Der var dog også folkekommuner med over 100.000 medlemmer. Medlemskab var obligatorisk, og bortset fra husene blev al ejendom overført til kommunerne. Ligesom under den første kollektiviseringsbølge reagerede mange bønder ved at slagte deres husdyr, som de stadig havde i deres besiddelse. Det anslås, at antallet af husdyr i Folkerepublikken Kina faldt med ca. halvdelen mellem 1957 og 1958.

Lønningerne blev afskaffet. I stedet fik medlemmerne af en produktionsenhed arbejdspoint, der blev beregnet på grundlag af holdets gennemsnitlige præstation, det udførte arbejde, alder og køn. Ved udgangen af et år blev hvert holds nettoindtægt først fordelt efter deres respektive behov. Et eventuelt overskud blev fordelt i forhold til de opnåede arbejdspoint. Da der sjældent var et sådant overskud, var arbejdspoint altid mindre værd. I Jiangning var gennemsnitslønnen for en arbejder i 1957 1,05 yuan. Et år senere var den kun 0,28 yuan værd, og i 1959 var den kun 0,16 yuan værd. Frank Dikötter giver et eksempel på en arbejder, der i 1958 tjente 4,50 yuan, hvilket svarede til et par bukser. Den fælles forplejning, som de kommunale kantinekøkkener leverede, gav kadrerne et instrument mod bønderne, fordi de havde magt over maden. Reduktion eller endog fuldstændig afskaffelse af madrationerne var i mange regioner den sædvanlige straf for folk, der ikke samarbejdede, arbejdede for lidt, kom for sent, var ulydige over for deres ledere, organiserede private forsyninger eller stjal korn.

Allerede på Chengchow-mødet og på KK”s sjette plenum, begge i november 1958, blev det bemærket, at mange kadrer havde handlet overdrevent, hvilket til tider havde katastrofale konsekvenser for bondearbejdernes moral. Det sjette plenum vedtog en resolution, der fordømte alle forsøg på at springe over den socialistiske scene som venstreekstremisme. På den anden Chengdow-konference, der blev afholdt fra 27. februar til 10. marts 1959, holdt Mao tre hovedtaler. Mao understregede, at kommunaliseringen var gået for vidt, at masserne var tilbøjelige til at tilbageholde afgrøder på trods af den gode høst, og at ultra-venstrekadernes skadelige overivrigtighed fortsatte. For at modvirke denne overivrigdom hos de ikke-faglige ledere blev det besluttet at flytte vigtige kompetencer væk fra kommunen til arbejdsbrigaden nedenunder, og i nogle tilfælde endda til arbejdsgruppen, den laveste arbejdsenhed. Sanhua-arabeskerne, dvs. socialiseringen af bondelivet gennem obligatorisk kantinemad, børne- og ældrepleje fra folkekommunen m.m., blev afskaffet igen.

Et grundlæggende mål med det store spring var at styrke landdistrikterne. Forholdet til byerne skulle reduceres, og de professionelle i byerne skulle støtte landmændene. Da store mængder arbejdskraft blev omdirigeret til industrielle og infrastrukturelle aktiviteter (se tabel 11), fik landbruget imidlertid for lidt opmærksomhed, hvilket var helt i modstrid med maoisternes hensigt. Desuden blev der eksperimenteret med meget tvivlsomme metoder.

Den førende sovjetiske agronom Trofim Lyssenko mente, at erhvervede egenskaber var arvelige og benægtede eksistensen af gener som usocialistisk og derfor forkert. Denne doktrin blev bindende for kinesiske agronomer, ligesom Vasily Williams teorier om jordforbedring blev bindende for kinesiske agronomer. I 1958 udarbejdede Mao selv på grundlag af lyssenkoismen en plan for at øge folkekommunernes produktion: 8-punktsprogrammet indeholdt en forbedring af plantematerialet, tættere såning og plantning, dybere pløjning, mere intensiv gødskning af markerne, forbedring af landbrugsudstyret, kampagne mod skadedyr, forskellige dyrkningsmetoder og mere intensiv vanding af markerne.

Udbredelsen af teorierne fra Ivan Vladimirovich Mitchurin, som Mao ofte citerede, førte til rapporter i hele Folkerepublikken Kina om angiveligt vellykkede krydsninger af ikke-relaterede planter, såsom bomuld med tomater eller græskar med papaya. Xinhua, der er et nyhedsbureau for Folkerepublikken Kinas regering, rapporterede om landmænd, der havde haft held til at dyrke planter med usædvanligt store frugter eller pigge. F.eks. ville græskar ikke længere veje 13, men 132 pund, og risører ville ikke længere bære 100, men 150 riskorn. Jung Chang beskriver denne periode som en tid, hvor der uhæmmet blev løjet om alt muligt vrøvl sammen. Hun beskriver, hvordan landmændene uden at skamme sig over for myndighederne erklærede, at de ville opdrætte svin, der var tre meter lange.

Produktionen af kunstgødning tog fart, om end på et stadig lavt niveau. Den steg fra 0,37 til 0,63 mio. tons mellem 1957 og 1962 (se tabel 1). Men folkekommunerne har også tyet til tvivlsomme gødningsstoffer. Der var stor medieopmærksomhed omkring lederen af en kvindeforening i Macheng, som flyttede ud af sit hus for at bruge væggene som gødning. To dage senere var 300 huse, 50 kvægstalde og hundredvis af hønseskure blevet revet ned for at tjene som gødning. Ved årets udgang var mere end 50.000 bygninger blevet ødelagt.

Kampagnen til udryddelse af de fire skadedyr havde til formål at bekæmpe fluer og andre skadedyrsinsekter, rotter og mus, som blev klassificeret som skadedyr i landbruget. Den efterfølgende stigning i antallet af skadedyr førte til, at man i 1960 begyndte at forfølge sengelus i stedet for spurve. Den uundgåeligt større brug af pesticider i de følgende år førte til dels til udryddelse af hele bipopulationer (se også Mere end honning).

Dybdepløjning, som blev udbredt af Vasily Williams, blev betragtet som en anden revolutionerende metode til at øge udbyttet af afgrøderne. Uden traktorer var dybdepløjning imidlertid kun mulig med et stort arbejdspres, og da pløjningen ofte blev udført uden hensyntagen til jordens særlige jordbearbejdningshorisont, resulterede pløjningen ofte i skader på jordens struktur og en tilsvarende nedgang i jordens frugtbarhed. Folkekommunerne blev også instrueret i at så tættere eller plante tættere for at øge udbyttet. For eksempel blev der på en mu, ca. 667 kvadratmeter, plantet 20.000 søde kartofler eller 12.000 majsplanter på en mu i Hebei. Under indflydelse af Trofim Lyssenkos doktriner havde Mao forsikret, at planter af samme art ikke ville konkurrere med hinanden om lys og næringsstoffer. De samtidige vidner, som historikeren Frank Dikötter har interviewet, har jævnligt understreget, at de var klar over, at disse foranstaltninger ville føre til dårligere udbytte, men at de ikke turde modsætte sig dem af frygt for at blive straffet eller endog fordømt som uenige. Judith Shapiro nævner et eksempel på et landbrugsforskningsinstitut, der under pres for at opnå spektakulære udbytter omplantede planter fra flere rismarker til én “sputnik”-mark for at kunne vise de ønskede 10.000 jin pr. mu. I et andet amt blev vicepartisekretæren, som tvivlede på, at der kunne opnås et udbytte på 10.000 jin (ca. 5 tons) ris på en mu jord, anklaget for manglende tillid til sit kommunistparti, tvunget til offentlig selvanklagelse og deporteret til en arbejdslejr.

De tal, der blev indberettet til centralregeringen i 1958, hvoraf de fleste var stærkt overdrevne, tydede på store høstudbytter for bomuld, ris, hvede og jordnødder. F.eks. forventede centralregeringen en høst på 525 mio. tons korn, efter at høsten i 1957 stadig havde været på 195 mio. tons. Da Khrusjtjov besøgte Beijing i august 1958, talte Mao bl.a. om succesen med Det Store Spring Fremad. De havde så meget ris, at de ikke vidste, hvad de skulle gøre med det. Liu Shaoqi sagde også til Khrusjtjov under et møde, at det ikke længere var manglen på fødevarer, der var deres bekymring, men spørgsmålet om, hvad de skulle gøre med et sådant overskud af korn.

Efter en stor eufori i midten af 1958 blev det i slutningen af året klart, at den forventede produktionsstigning i landbrugssektoren ikke ville finde sted i tilstrækkeligt omfang, og at et stort gennembrud på dette område ikke ville være muligt. Dette rystede imidlertid grundlaget for det store spring. Udvidelsen af industrisektoren kunne kun opnås gennem en massiv stigning i landbrugsproduktionen. Det være sig for at eksportere korn for at tjene udenlandsk valuta eller for at brødføde den voksende bybefolkning.

I 1959 korrigerede de officielle statistikker kornhøsten for 1958 fra de oprindelige 395 mio. tons (se tabel 7) til 250 mio. tons, hvilket stadig var et rekordstort resultat. I 1979 blev høsten nedjusteret til 200 mio. tons, og det var en normal høst i et år med få storme (se tabel 1).

Mængden af jern og stål, som et land producerede, blev i 1950”erne anset for at være en indikator for det udviklingsniveau, som landet havde nået, især i de socialistiske lande. Folkerepublikken Kina producerede 5,35 mio. tons stål i 1957. Nu stod landet over for problemer. For at kunne bygge flere store stålværker ville landet have haft brug for udenlandsk valuta til at betale for Sovjetunionens hjælp. Men Kina havde ikke pengene. Derfor kom man på den idé at producere stålet igen i de små stenovne, som er klassiske for Kina, i stedet for i store moderne stålværker. For det første var der ikke behov for hjælp fra udlandet, og for det andet blev stålet ikke produceret i nogle få centre, hvorfra det var vanskeligt at levere til baglandet på grund af de elendige transportmuligheder på det tidspunkt, men lokalt, hvor stålet også blev brugt. Desuden kunne landmændene producere stålet ved hjælp af deres egen arbejdskraft i stedet for at vente på, at nogen tildelte dem stålet.

De små højovne, der skulle bygges i hele landet, var lavet af sand, sten, aluminiumoxid og mursten og havde typisk en højde på tre til fire meter. Højovnene blev forsynet ovenfra, og den luft, der var nødvendig for at reducere malmen, blev tilført via traditionelle, ofte håndbetjente cylinderblæsere. Lignende højovne var allerede i brug i Kina i det 19. århundrede.

I februar 1958 blev det årlige mål for 1958 fastsat til 6,2 mio. tons, og i maj blev det hævet til 8,5 mio. tons. I en tale den 18. maj på den 8. partikongres udtalte Mao:

De årlige produktionsmængder er dog blevet forhøjet tidligere: I juni 1958 fastsatte Mao målet til 10,7 millioner, og i september blev målet hævet til 12 millioner tons stål. Mao mente, at Kina i slutningen af 1960”erne ville have nået et stålproduktionsniveau svarende til Sovjetunionens, og i 1975 skulle Kina kunne prale af en årlig produktion på 700 millioner tons stål. Mao fik støtte til disse ambitiøse mål fra en række regionale partiledere, såsom Tao Zhu, Xie Fuzhi, Wu Zhipu og Li Jingquan, som alle lovede ekstraordinære stigninger i stålproduktionen.

Kampagnen nåede sit højdepunkt i sensommeren 1958 med Chen Yun i spidsen, som den 21. august 1958 gav Mao besked om, at det ikke ville blive tolereret, at den fastsatte produktionsmængde ikke blev overholdt. De, der ikke nåede deres mål, blev straffet med alt fra en advarsel til udelukkelse fra partiet og deportation. De mål, som det centrale kontor satte sig, førte til en række lokale massekampagner. I Yunnan f.eks. iværksatte Xie Fuzhi først en 14-dages kampagne for at sætte alle tilgængelige arbejdere i arbejde i stålproduktionen. Efter at Bo Yibo havde erklæret oktober for stålproduktionsmåned på nationaldagen, blev kampagnen intensiveret igen, og antallet af involverede arbejdere blev øget fra tre til fire millioner. Da de fastsatte produktionsmængder ikke kunne nås selv med alle anstrengelser, blev metaludstyr og metaldele nogle gange simpelthen smeltet ned, hvorved stålproduktionen blev “øget”.

Landbefolkningen havde kun få muligheder for at unddrage sig disse kampagner. Delvis ved hjælp af militser og ved at true med at udelukke de arbejdsløse fra forsyningen fra de store køkkener kunne man tvinge dem til at samarbejde. De, der ikke arbejdede direkte ved højovnene, hentede træ eller søgte efter kul. Judith Shapiro anslår, at en ud af seks kinesere var direkte eller indirekte involveret i denne kampagne i 1958. Short taler derimod om næsten en fjerdedel af den arbejdende befolkning, der var involveret i jern- og stålproduktionen på initiativets højdepunkt; Mao selv talte på Lushan-konferencen i 1959 om 90 millioner mennesker, som han ville have været så uheldig at sende ind i stålkampen. Da arbejdskraften var bundet til stålproduktionen, var høsten truet i efteråret, så i oktober 1958 blev skolerne lukket, og studerende, elever og arbejdere blev sendt ud på landet for at hjælpe med høsten, en opgave, der ikke blev anset for at være nødvendig.

Partiledelsen kunne endelig meddele, at den havde nået sit mål. En stor del af det udvundne jern var imidlertid ubrugeligt, fordi barrerne var for små og for skøre til at blive videreforarbejdet. Allerede i 1959 blev initiativet opgivet på grund af dette. Ifølge en rapport fra det kinesiske ministerium for metallurgisk industri var mindre end en tredjedel af det producerede råjern i nogle provinser egnet til videreforarbejdning. Omkostningerne ved et ton råjern produceret i de simple højovne var også dobbelt så høje som ved produktion i en moderne højovn. Tabet af massekampagnen for at øge jern- og stålproduktionen blev senere anslået til fem milliarder yuan af det statslige statistiske kontor.

En af årsagerne var, at der blev fastsat numeriske mål, som skulle opfyldes under alle omstændigheder, og at det overordnede niveau ikke ønskede at få kendskab til de problemer, der opstod. Problemerne blev således ikke rapporteret opad eller blev ignoreret der.

Et stort problem var, at der i løbet af få måneder skulle produceres stål overalt i landet, men der var ikke specialister overalt, der vidste, hvordan man fremstillede stålet. Derfor blev der produceret en stor mængde ubrugeligt affald. Den kvantitative fokusering gjorde det også mere rentabelt at producere en større mængde stål af dårlig kvalitet i stedet for at fokusere på kvalitet.Da presset blev stadig større mod slutningen, blev nyttigt udstyr i stedet for at producere stål til videreforarbejdning til brugbart udstyr smeltet ned til ubrugeligt skrot, mens ledelsen svælgede i stålproduktionens fantomstal.

Industrialisering

Selv om Mao Zedong var overbevist om, at Folkerepublikken Kina ville indhente sit udviklingsefterslæb hovedsagelig gennem massemobilisering, var landet afhængigt af import af industrianlæg og maskiner for at udvikle sig til en industristat. Importen af disse varer begyndte straks efter at Mao i efteråret 1957 i Moskva meddelte, at Folkerepublikken Kina ville overhale Storbritannien med hensyn til præstationsdata i løbet af 15 år. De importerede varer omfattede valsværker, elektricitets- og cementværker, glasværker og olieraffinaderier. Derudover var der maskiner som kraner, lastbiler, generatorer, pumper, kompressorer og landbrugsmaskiner.

Hovedleverandøren af maskiner og industrianlæg var Sovjetunionen, som man i begyndelsen af 1950”erne havde aftalt et tæt samarbejde med. I 1958 blev det også kontraktligt aftalt med Den Tyske Demokratiske Republik, at denne skulle bygge nøglefærdige cement- og elektricitetsværker samt glasværker i Kina. Der blev ikke kun importeret fra socialistiske lande: Importen fra Forbundsrepublikken Tyskland steg fra 200 millioner DM i 1957 til 682 millioner DM i 1958. Folkerepublikken Kina skaffede sig den nødvendige valuta til at betale for denne import hovedsagelig ved at eksportere landbrugsprodukter. Zhou Enlai var en af kritikerne af denne fremgangsmåde; Mao fandt især støtte hos Zhu De, den øverstkommanderende for Folkets Befrielseshær. Modtagerne af denne eksport var hovedsagelig lande i den socialistiske lejr, som brugte den til at afhjælpe deres egen fødevaremangel: Ris blev f.eks. et basisfødevare i DDR i årene med det store spring fremad; for margarineproduktion var DDR afhængig af import af vegetabilske og animalske olier fra Folkerepublikken Kina.

Da de forventede stigninger i landbrugsudbyttet ikke blev til virkelighed, fik Folkerepublikken i stigende grad et handelsunderskud og var desuden delvis ude af stand til at opfylde de lovede leverancer til sine handelspartnere. Stadig i slutningen af 1958 meddelte Deng Xiaoping, der troede på den usædvanligt gode høst i 1958, at eksportproblemet simpelthen ville forsvinde, hvis alle sparede et par æg, et pund kød, et pund olie og seks kilo ris. Derfor blev den planlagte eksport for 1959 øget, og korneksporten blev fordoblet til 4 mio. tons i forhold til eksporten i 1958. Det viste sig imidlertid, at høsten i 1958 ikke som forventet var på 395 mio. tons korn, men kun 200 mio. tons, og i 1959 var det ikke 550 mio. tons, men kun 170 mio. tons, og i 1960 kun 144 mio. tons (se tabel 7 og 8). For at kunne betale den ophobede gæld måtte der eksporteres meget korn, selv om det ikke længere var tilstrækkeligt til den egen befolkning.

Hungersnød 1958

De første tegn på hungersnød var allerede synlige i begyndelsen af 1958. Allerede i marts 1958 blev der på en partikonference udtrykt bekymring for, at beskæftigelsen af landbefolkningen i de store vandbygningsprojekter ville føre til fødevaremangel. Desuden var der en betydelig intern migration i 1958, hvor mere end 15 millioner bønder flyttede til byerne. Desuden skete der en omfattende omfordeling af landbefolkningens arbejdskraftressourcer: I landbrugsbyen Jinning var 20.000 ud af 70.000 voksne arbejdere involveret i vandbygningsprojekter, 10.000 i opførelsen af en jernbanelinje, yderligere 10.000 i de nyetablerede industrier, og kun 30.000 var stadig involveret i fødevareproduktion. Da det hovedsageligt var mænd, der blev sat til at arbejde på infrastrukturprojekter og i industrien, var det hovedsageligt kvinderne, der var beskæftiget med at dyrke markerne. På grund af den traditionelle arbejdsdeling på landet havde de imidlertid kun ringe erfaring med risdyrkning, hvilket havde en tilsvarende indvirkning på kornhøsten.

Fødevaremangel i foråret var ikke atypisk for Kina, som havde lidt under 1.828 alvorlige hungersnødskatastrofer mellem 108 f.Kr. og 1911 e.Kr. Det var imidlertid ikke typisk, at fødevaremanglen blev forværret i løbet af sommeren i dele af Kina, selv om den nye høst burde have forbedret fødevaresituationen. Blandt de hårdest ramte regioner var Yunnan-provinsen, hvor dødeligheden var dobbelt så høj i 1958 som i 1957. I Luxi, et amt i denne provins, hvor de lokale ledere allerede havde rapporteret om større høstudbytte end det, der rent faktisk blev høstet i 1957, sultede over 12.000 mennesker ihjel efter maj 1958, over syv procent af befolkningen. I Luliang, hvor en lokal partileder havde brugt militsen til at tvinge befolkningen til at samarbejde om et dæmningsprojekt, sultede mere end 1.000 mennesker ihjel. Men i bund og grund var disse hungersnødenheder isolerede enkeltstående begivenheder. Samlet set blev der ikke flere mennesker ramt af hungersnød i 1958 end i de foregående år (se tabel 4), og den generelle hungersnød begyndte først i 1959. Mellem 1949 og 1958 var landbrugsudbyttet steget kontinuerligt. Den politiske stabilitet efter årene med borgerkrig og stigningen i landbrugets produktivitet som følge af de første kollektiviseringsbestræbelser bidrog hertil.

Mao Zedong modtog flere rapporter om problemerne i provinsen i anden halvdel af 1958. I en kommentar til situationen i Luliang bemærkede han, at man i modsætning til hans hensigt havde forsømt landbefolkningens levevilkår til fordel for en øget produktivitet. Mao henviste imidlertid til den rekordhøst, der forventedes i 1958, og fastholdt stadig Kinas hurtige udvikling. Den nye kinesiske udenrigsminister Chen Yi kommenterede i november 1958, at han troede på stigningerne i landbrugsudbyttet på baggrund af de humanitære tragedier, der var resultatet af det store spring fremad:

I slutningen af 1958 blev det klart, at produktionsstigningerne i landbruget ikke kunne realiseres, og at mange ting var gået galt med det store spring. Mao klagede over de ultravenstreorienterede kadres fanatisme, og fra november 1958 og fremefter blev Det Store Spring skåret ned skridt for skridt.

Det store spring fremad blev snart efterfulgt af “korrektioner”, og de store nyskabelser fra det store spring blev taget tilbage skridt for skridt fra slutningen af 1958. Springet virkede ikke. På Wuhan-plenummet i december 1958 blev Sanhua-arabeskerne først afskaffet igen, det var militariseringen af organisationen og kollektiviseringen af dagliglivet med obligatoriske kommunale kantiner og obligatoriske vuggestuer. På Shanghai Plenum (april 1959) blev det besluttet at genindføre resultatbonusser i industrien og private parceller i landbruget. I marts 1959 blev Folkekommunens organisation udvidet til at omfatte underenhederne produktionsbrigade og produktionshold, hvor produktionsholdet kunne sammenlignes med danwei (basisenhed), som allerede var i brug i Kina under kejserriget. De grundlæggende regnskabsfunktioner blev nedprioriteret fra folkekommunen til produktionsbrigaden, som således blev den centrale enhed på bekostning af folkekommunen.

Af hensyn til nødvendigheden fortsatte afviklingen af folkekommunerne. På Lushan-konferencen i august 1959 blev der overført flere beføjelser fra folkekommunen til produktionsbrigaderne. I januar 1961 blev de grundlæggende regnskabsfunktioner og ejendomsretten til jord, udstyr og husdyr nedgraderet fra produktionsbrigaden til produktionsholdet. Folkekommunen var nu kun ansvarlig for opgaver, som underenhederne ikke kunne klare på grund af deres størrelse, f.eks. driften af teglværker eller miner eller foranstaltninger i infrastrukturen.

se også hovedartiklen Den store kinesiske hungersnød

Eksport i 1959

Flaskehalse i fødevareforsyningen i vinteren 1958 var

Partiets hovedkvarter reagerede på samme måde over for udenrigsminister Chen Yi, da den første mangel blev rapporteret i november 1958. På et partimøde i Shanghai i marts og april 1959 anbefalede Mao vegetarisme som en løsning, og borgmesteren i Beijing, Peng Zhen, rådede til at reducere forbruget af korn. Partiledelsen blev opmuntret af rapporter om, at der var blevet gemt korn i mange af folkets kommuner. Den senere kinesiske premierminister Zhao Ziyang, som på det tidspunkt stadig var partisekretær i Guangdong-provinsen, rapporterede til sin overordnede Tao Zhu, at der var fundet mere end 35.000 tons skjult korn i et enkelt amt. Lignende rapporter kom lidt senere fra Anhui. Mao talte i marts 1959 om en overdreven “kommunismens vind”, der havde været fremherskende, og udtrykte beundring for de almindelige bønder, der havde modstået de overdrevne kornafgifter.

Den 24. maj 1959 blev der givet instrukser til alle provinser om, at der for at støtte eksporten og fremme opbygningen af socialismen ikke måtte sælges flere fedtstoffer til forbrug i provinserne for at støtte eksporten og fremme opbygningen af socialismen. I oktober 1959 blev foranstaltningerne strammet yderligere, og ved udgangen af 1959 havde Folkerepublikken Kina eksporteret varer til en værdi af 7,9 mia. yuan. Af de 4,2 mio. tons korn, der blev eksporteret, gik 1,42 mio. tons til Sovjetunionen, 1 mio. tons til andre østeuropæiske lande og 1,6 mio. tons til lande i den vestlige lejr. Denne eksport udgjorde ca. 2,3 % af kornproduktionen og anses i dag af langt de fleste historikere ikke for at have forårsaget hungersnøden.

Konferencen i Lushan

Efter de generelle jublende rapporter på den første Peitaho-konference i august 1958, blev de negative rapporter forøget. Allerede på det første møde i Chengchow fra den 2. til 10. november 1958 var sommerens rosenrøde stemning forsvundet. Der var kommet rapporter fra provinserne om, at mange ledere havde optrådt alt for overdrevent eller endog meningsløst. Den proklamerede “kommunistiske vind” havde i mange tilfælde ført til fuldstændig afskaffelse af alle former for privat ejendom og undertiden endda penge, med katastrofale konsekvenser for samfundet.

På Wuchang-mødet den 21.-27. november 1958 blev de planlagte mål, der blev fastsat på Peitaho-konferencen (se tabel 7), reduceret drastisk som følge heraf. Marskal Peng Dehuai, der tidligere havde foretaget en omfattende inspektionstur for at få kendskab til den virkelige situation i landet, erklærede, at landbrugsproduktionen ifølge hans viden var faldet snarere end steget. Han havde ikke set noget om en rekordhøst. Det var først nu, at partilederne så behovet for at undersøge de jublende rapporter og statistikker med stadig nye produktionsrekorder nøje.

På det sjette plenarmøde fra 28. november til 10. december 1958 var der endnu et tilbagetog. Alle forsøg på at springe over den socialistiske scene blev fordømt som venstreekstremisme. Det socialistiske slogan “Til enhver efter hans egen fortjeneste” var stadig gældende, og endnu ikke det kommunistiske slogan “Til enhver efter hans egne behov”. Det blev besluttet at give bønderne deres huse og deres små husdyr tilbage. Samtidig blev der igen bebudet mere finansiel og administrativ kontrol. På dette sjette plenarmøde meddelte Mao, at han besluttede ikke at stille op til posten som statspræsident i 1959, hvilket efterlod posten ledig til Liu Shaoqi. Med øjeblikkelig virkning overdrog han statsformandens daglige anliggender til sin stedfortræder og generalsekretær Deng. Fra dette tidspunkt forsvandt Mao mere og mere fra den daglige politik, som i stigende grad blev domineret af Liu, Deng og Peng.

På den anden Chengchow-konference fra den 27. februar til den 10. marts blev der truffet beslutning om yderligere skridt i retning af normalisering. Maos hovedtaler understregede, at der var blevet overført for mange beføjelser til kommunerne, og at ultravenstrekadernes skadelige overivrigdom fortsatte. Maos udtalelser var undertiden mere retfærdiggørelser og undskyldninger end beskrivelser af situationen. Han gav Tan Zhenlin, som teknisk set var ansvarlig for folkekommunerne, skylden for problemerne i disse kommuner. For ham var det eksperter, der skrev uforståelige dokumenter, og ledere, der gav falske oplysninger, der var ansvarlige for inflationen af produktionstallene. Han beskrev den anspændte atmosfære i partiledelsen således: “Mange mennesker hader mig, især forsvarsminister Peng Dehuai, han hader mig til døden…. Min reaktion er, at hvis han ikke angriber mig, angriber jeg ham ikke, men hvis han angriber, slår jeg tilbage.”

Organisatorisk blev det besluttet, at den regnskabsmæssige enhed for bøndernes ydelser skulle fjernes fra folkekommunerne og overføres til arbejdsbrigaderne under dem for at flytte mere ansvar tilbage til bønderne på græsrodsniveau i håb om, at dette bedre ville forhindre overskridelser fra folkekommunernes side.

Trods de foretagne korrektioner blev situationen i landet ikke bedre.

I juli 1959 mødtes de ledende kommunistiske ledere i feriebyen Lushan i Jiangxi-provinsen til en omfattende konference. Formålet var at drøfte intensivt, hvordan man skulle gå videre med det store spring. Mao Zedong åbnede mødet, der gik over i historien som Lushan konferencen, den 2. juli med en tale, hvor han fremhævede resultaterne af Det Store Spring Fremad og roste det kinesiske folks entusiasme og energi. Han gentog sin illustration af de ti fingre, hvor ni pegede fremad, men kun én pegede bagud. Man bør ikke kun se på den ene finger, der peger bagud. Samlet set var det store spring en succes. Derefter var der flere dage med uformelle samtaler og arbejdsgrupper, hvor alle aspekter af det store spring blev drøftet. Mao, som ikke deltog i forhandlingerne, var den eneste, der modtog en rapport om hver gruppes drøftelser ved dagens afslutning. I den afslappede og intime atmosfære i de små gruppediskussioner talte nogle af kadrene åbent om hungersnøden, de overdrevne produktionstal og det magtmisbrug, som kadrene havde begået. En af de mest åbenlyse kritikere var Peng Dehuai, som havde været forsvarsminister i Folkerepublikken Kina siden 1954. Mao og Peng havde allerede haft et meget dårligt forhold siden Korea-krigen, og allerede i marts 1959 havde Peng på det udvidede politbureau-møde i Shanghai beskyldt Mao for at træffe ensomme beslutninger og ignorere politbureauet. Nu havde Peng igen foretaget en inspektionstur til sit hjem i Xiangtan i Hunan-provinsen og havde set den store elendighed i landet. Peng nøjedes ikke med at beskrive de nuværende forhold, men angreb åbent den maoistiske ledelsesstil og erklærede Mao personligt ansvarlig for de store springes fiasko. Generelt flyttede diskussionen sig fra det rene spørgsmål om kollektivets problemer til spørgsmålet om de ansvarlige for problemerne, med Mao som den største skyldige.

Mao selv talte for første gang den 10. juli og understregede, at resultaterne i det forgangne år langt opvejede fejlene. Da dette ikke mødte nogen modstand fra de forsamlede, skrev Peng et langt brev til Mao, som han fik Mao til at overrække den 14. juli 1959. Peng begyndte med at fremhæve succeserne med Det Store Spring og udelukkede ikke muligheden for at nå Storbritanniens produktionsniveau på fire år (produktionsniveauet blev i denne sammenhæng altid kun betragtet som mængden af stål og korn), men han understregede også, at der havde været “venstreorienterede afvigende fejlvurderinger, som kunne beskrives som småborgerlig fanatisme”. Peng kunne dog ikke afholde sig fra ironiske rundkørsler og personlige angreb som f.eks.: “Det er ikke lige så let at opbygge en økonomi som at bombe en by”. Selv om Peng kun adresserede dette brev til Mao personligt og bad om den samme vurdering og evaluering af hans synspunkter, fik Mao brevet kopieret og distribueret til alle 150 deltagere i mødet den 17. juli. Dette blev i første omgang tolket som et tegn på, at Pengs synspunkter kunne danne grundlag for yderligere drøftelser, så i løbet af de næste par dage støttede nogle af de tilstedeværende Pengs holdning, herunder Zhang Wentian, Zhou Xiaozhou, Li Xiannian, Chen Yi og Huang Kecheng, som var blevet specielt indkaldt fra Beijing.

Der var nu tre begivenheder, der optrappede striden og fik ikke kun Mao til at føle, at et angreb på partiledelsen var undervejs. Mao talte om et knibtangsgreb om formanden.

Mens partisekretæren for Gansu-provinsen, Zhang Zhongliang, deltog i konferencen, skrev den regionale partikomité i denne provins den 15. juli et hastebrev til partiets hovedkvarter om, at tusinder i provinsen allerede var sultet ihjel, og at mere end 1,5 millioner bønder led af alvorlig hungersnød. Hovedansvaret for dette, sagde han, lå hos Zhang Zhongliang, som havde rapporteret om opblæste høstudbytter, øget de obligatoriske kornafgifter og tolereret misbrug af kadrer. Dette var et direkte angreb på en af de personer, som Mao regnede blandt de mest ivrige tilhængere af sin politik.

Næsten samtidig, den 18. juli, under et besøg i den polske by Poznań, fordømte Nikita Khrusjtjov folkekommuner som en vildfarelse og fortsatte med at sige, at de, der havde været fortalere for indførelsen af disse kommuner i Rusland i 1920”erne, ikke havde forstået kommunismen og vejen dertil. Desuden modtog Mao den 19. juli en rapport fra den kinesiske ambassade i Moskva om, at nogle sovjetiske kadrer åbent diskuterede, at folk døde i Kina som følge af det store spring fremad. Den sovjetiske ledelse bragte således Peng Dehuai og Zhang Wentian i vanskeligheder, da de begge havde været i Sovjetunionen oftere og først lige var vendt tilbage til Sovjetunionen inden konferencen. Peng og Zhang blev med rette eller urette beskyldt for at samarbejde med Khrusjtjov eller i det mindste for at sige for meget.

Den 21. juli angreb Zhang Wentian Mao skarpt, også i form. Hidtil er enhver kritik af det store spring blevet indledt med en omtale af de positive resultater af det store spring. Zhang Wentian gik direkte til en omfattende kritik. Zhang konkluderede med at sige, at Kina var et meget fattigt land, og at det socialistiske system ville gøre det muligt for landet at blive rigere hurtigt. Men på grund af Maos politik ville landet forblive et fattigt land. Ingen ville dog sige dette af frygt for Mao. Til sidst vendte han Maos metafor om, at på den ene finger tilbage ville ni fingre pege fremad. Ni fingre pegede bagud, og kun én pegede fremad.

I Maos svar den 23. juli virkede Mao svag og i defensiven. Hans præsentation havde til dels karakter af selvkritik. Mao erklærede: “Hovedansvaret for 1958 og 1959 ligger hos mig. Opfindelsen af den “bredt baserede” stålkamp går tilbage til mig. Vi var uheldige nok til at sende 90 millioner mennesker i kamp på det tidspunkt.” Andre lød som en undskyldning: “Der er mange ting, som man simpelthen ikke kan forudse. I øjeblikket er planlægningsmyndighederne holdt op med at opfylde deres ansvar. Efter Peitaho-konferencen (i august 1958) stoppede statens planlægningskommission og de centrale ministerier pludselig med at arbejde. Hverken kul, jern eller transportkapacitet blev beregnet nøjagtigt længere. Men kul og jern kan ikke gå rundt af sig selv, de skal transporteres i godsvogne. Det er præcis det, jeg ikke havde forstået. Jeg og premierminister Zhou ved ikke meget om disse planlægningsspørgsmål. Jeg ønsker ikke at undskylde her, selv om det bestemt er en undskyldning. Indtil august sidste år var det hovedsageligt den politiske revolution, jeg koncentrerede mig om. Jeg er virkelig ikke kompetent til at beskæftige mig med spørgsmål om økonomisk opbygning.”

Som en succes kunne Mao hævde, at der trods alle de alvorlige fejl i gennemførelsen, som naturligvis skulle korrigeres, havde været en rekordhøst i 1958, og at antallet af mennesker, der var ramt af hungersnød, var faldet. Dette er stadig tilfældet ifølge de nuværende tal (se tabel 1 og 4). Fejltagelser og dårlige ting i detaljer berettiger ikke til en grundlæggende omlægning.

Mao påtog sig det overordnede ansvar for Det Store Spring, men han understregede også ansvaret hos dem, der var ansvarlige for gennemførelsen. Ke Qingshi, Shanghais partileder, havde foreslået stålkampagnen, Li Fuchun var ansvarlig for den overordnede planlægning, Tan Zhenlin og Lu Liaoyan var ansvarlige for landbruget, og han beskrev mange provinsledere som “radikale venstreorienterede”. Mao fornærmede sine kritikere med en hidtil uset hårdhed, nogle gange næsten hysterisk. Han var så verdensfjern, at han truede med, at hvis de tilstedeværende tilsluttede sig Peng Dehuais synspunkter og væltede ham, ville han trække sig tilbage til bjergene, samle tropper og så endnu en gang opsluge landet i guerillakrig. Han bad derefter partiet om at vælge mellem ham og Peng.

Efter sin tale henvendte Mao sig til Peng: “Minister Peng, lad os tale sammen.” Peng hilste hårdt på Mao og svarede: “Vi har ikke mere at tale med hinanden om.” Nu var det tid til at bryde op.

Mao vidste, at han havde mistet partiledelsens tillid og bemærkede bittert: “I er alle imod mig, selv om I ikke nævner mit navn.” Flertallet i politbureauet støttede ikke Mao i spørgsmålet, men misbilligede Pengs angreb på Mao som person og frygtede splittede tendenser i partiet.

Den 2. august understregede Mao i en tale til et særligt indkaldt plenarmøde i centralkomiteen, at partiet var på randen af splittelse. Efter en lang og skarp diskussion støttede flertallet Mao. Af afgørende betydning var, at Liu Shaoqi, statsformanden, og Zhou Enlai, premierministeren, støttede Mao konsekvent. Selv Deng sluttede sig ikke til modstanden. Maos kritikere blev tvunget til selvkritik, og Peng Dehuai og hans tilhængere blev fordømt som højrefløjsafvigere. Peng og Zhang Wentian mistede deres regeringsposter, men beholdt deres medlemskab af politbureauet.

Mao måtte acceptere væsentlige korrektioner af sit udviklingskoncept. Folkekommunernes beføjelser var begrænset til administrationen af skoler, fabrikker, transportmidler, maskiner og frø. Selv om kommunens ledelse beholdt retten til at indkalde medlemmer af produktionsbrigaderne til offentligt arbejde i begrænset omfang, flyttede magten sig yderligere til produktionsbrigaderne, dvs. til niveauet for landbrugsproduktionskooperativerne (LPG). De fik overdraget ejendomsretten til jorden, og deres ejendomsret til landbrugsudstyr og store husdyr blev bekræftet. De fik også ret til at føre deres eget regnskab.

Konferencen sluttede den 17. august. I kølvandet på Lushan-konferencen blev der igen indledt forfølgelse af såkaldt højreorienterede dissidenter i hele Folkerepublikken Kina. Fra 1959 til 1960 blev ca. 3,6 millioner partimedlemmer forfulgt som dissidenter.

Flytningen af kompetencer væk fra folkekommunerne var ikke udviklingens slutpunkt. Kort efter konferencen blev der truffet beslutning om yderligere flytning af kompetencer til produktionsbrigaderne.

Hungersnød

Kinas befolkning var dårligt ernæret i hele 1950”erne. Ifølge internationale standarder har en gennemsnitlig person brug for mindst 1.900 kcal om dagen. For Kina svarer dette til 300 kg uhullet korn pr. år. Med 650 millioner kinesere i 1960 var der behov for mindst 195 millioner tons uhullet korn for at brødføde befolkningen halvvejs.

Kornproduktionen i 1959 var imidlertid kun på ca. 170 mio. tons, ca. 13 % mindre end i 1958, hvilket var den første nedgang i landbrugsproduktionen siden Folkerepublikken Kinas grundlæggelse, og den var allerede utilstrækkelig til at brødføde befolkningen. En del af tabet kunne forklares med dårligt vejr (se tabel 1), men i det store og hele skyldtes nedgangen i høsten politiske årsager. Den fødevarekrise, der blev udløst af nedgangen i afgrøderne, blev nu forværret af andre faktorer.

I forventning om en god høst var en del af afgrøden allerede blevet øremærket til eksport for at betale gæld. Desuden var antallet af mennesker i byerne, som skulle have mad fra staten, steget betydeligt i 1957 og 1958. Det betød, at skattebyrden for bønderne måtte forhøjes betydeligt i 1959. I oktober og november 1959 skulle der betales ca. 52 mio. tons korn til staten, hvilket svarer til ca. 36 % af høsten. (se tabel 1)

Situationen blev forværret af, at de lokale ledere nogle gange indsamlede meget mere korn, end der var foreskrevet fra oven. Ikke kun bønderne, men også alle niveauer i ledelsen skjulte korn. For at afhjælpe deres egen hungersnød blev bøndernes hungersnød yderligere forøget (se tabel 2). Desuden betød nyoprettede centrale lagerfaciliteter og skjul at mere korn end tidligere blev ødelagt af skadedyr.

Gennem reformer styrede partiet mod disse udskejelser. I 1960 og 1961 var der imidlertid et andet stort problem. Bønderne, som selv kæmpede mod sult, skulle arbejde fysisk hårdt til den næste høst.

Af frygt for at blive ofre for fornyet forfølgelse af såkaldte højreorienterede dissidenter havde nogle regionale partikadrer erklæret, at udbyttet af afgrøderne var meget højere end det reelt var. I mange af disse regioner måtte næsten hele kornhøsten afleveres, og partikadrerne flyttede fra landsby til landsby for at lede efter skjulte kornforsyninger. Under disse eftersøgningsaktioner, hvoraf nogle blev gennemført med magt, blev mange bønder tortureret og dræbt. Det højeste antal sultedødsfald fandt sted i begyndelsen af 1960, to til tre måneder efter indførelsen af kornafgiften.

Følgerne af hungersnøden kunne mærkes i hele Kina, men omfanget varierede fra region til region. Bybefolkningen var grundlæggende bedre stillet end landbefolkningen, fordi det statslige kornfordelingssystem favoriserede byerne. På landet havde køn, alder, parti- og etnisk tilhørsforhold og social oprindelse indflydelse på dødeligheden. Tidligere godsejere og velhavende bønder, tidligere medlemmer af Kuomintang, religiøse ledere og dem, der blev klassificeret som uenige, samt deres respektive familier fik lavere prioritet i forbindelse med modtagelse af fødevarer. Ældre mennesker fik ofte for lidt mad til at overleve i fælleskøkkenerne på grund af deres dårlige arbejdsevne. Inden for familierne blev der sørget bedre for mandlige afkom end for kvindelige afkom. I nogle dele af landet forblev grundskolerne imidlertid lukket flere år senere, fordi ingen børn i skolealderen havde overlevet. De, der blev dømt til arbejdslejre, havde også en mindre chance for at overleve, da disse lejre havde tendens til at ligge i de mere golde regioner, og disse provinser var for det meste under ledelse af partimedlemmer, der gennemførte kampagnerne for Det Store Spring Fremad med stor strenghed. Partimedlemmer havde en lavere dødelighed end befolkningen som helhed, fordi de blev foretrukket i fødevareforsyningen. I mange kommuner spiste de i andre kantiner end de andre kommunister. Selv i arbejdslejrene fik de tidligere partimedlemmer bedre mad end de andre indsatte.

Amartya Sen sammenligner hungersnøden under det store spring i Kina med den generelle fødevaresituation i Indien og skriver: “På trods af den enorme dødelighed under hungersnøden i Kina er den langt mindre end den almindelige mangel på normale tider i Indien.” Han beskriver Kinas forspring i forhold til Indien med hensyn til sundhedspleje, læse- og skrivefærdigheder og befolkningens forventede levetid og bemærker: “Indien formår tilsyneladende at lægge flere mennesker under jorden hvert ottende år, end Kina gjorde i sine skændige år.”

Den politiske holdning hos de respektive provins- og amtsledere havde indflydelse på, i hvilket omfang hungersnøden ramte de enkelte regioner. Ud over Anhui, Guangxi og Guizhou var Henan en af de provinser, der blev særligt ramt af hungersnøden.

Whu Zhipu gennemførte særligt radikale Great Leap-projekter i Henan og indførte et rædselsregime med et særligt højt antal sultedødsfald. Hovedkvarteret i Beijing nævnte Henan med modelregionen Xinyang flere gange i rosende vendinger og fik først kendskab til den triste virkelighed i begyndelsen af 1960. I vinteren 1960 sendte hovedkvarteret 30.000 soldater ud for at besætte den tidligere modelregion Xinyang og arrestere regeringen.

I Henan havde Whu Zhipu sejret over den mere moderate Pan Fusheng i 1958 efter en magtkamp inden for partiet. Whu Zhipu var en af Mao Zedongs mest fanatiske tilhængere og gjorde Henan til eksperimentarium for de mest radikale projekter under Det Store Spring Fremad. Sinologen Felix Wemheuer hævder, at magtkampen mellem disse to repræsentanter for en forskellig politisk retning skabte politiske tabuer, som senere gjorde det umuligt at rette op på den forkerte udvikling. Wu Zhipus magt var afhængig af succesen med Det Store Spring Fremad; selv en delvis indrømmelse af denne politiks fiasko ville have betydet, at Pan Fushengs afsættelse ville have været illegitim. Enhver i denne provins, der gav udtryk for, at bønderne havde for lidt korn, at de sultede, eller som rapporterede om kadernes mishandling af bønderne, udsatte sig selv for forfølgelse. I 1958 var dødeligheden i denne provins allerede nået op på 12,69 ‰, dvs. at der var ca. 127 dødsfald om året pr. 10.000 indbyggere. I 1960 tredobledes dette tal til 39,56 ‰ eller ca. 396 dødsfald pr. 10.000 indbyggere. Antallet af fødsler faldt fra 1.621.000 i 1958 til 680.000 i 1960. Den centrale årsag til hungersnøden i denne provins var den radikale tilbagetrækning af kornressourcerne fra landsbyerne på baggrund af en formodet rekordhøst. Mellem 1959 og 1961 var der mellem 131 og 155 kg korn pr. indbygger til rådighed på landet. Der blev kun sikret tilstrækkelig ernæring fra et godt stykke over 200 kg. Provinsregeringen var nødt til at bruge magt for at tage så meget korn fra landmændene. Hvis specifikationerne ikke blev overholdt, antog provinsregeringen, at landbrugerne skjulte korn og underrapporterede produktionsresultaterne. Denne politik blev gennemført særlig radikalt i Xinyang-præfekturet, som på det tidspunkt omfattede 17 amter og var hjemsted for omkring 50 millioner mennesker. Dette modelområde havde i 1958 tiltrukket sig opmærksomhed med rekordhøstudbytter, og den første folkekommune var blevet oprettet her. Kornindsamlingen blev her ledsaget af en så stærk undertrykkelse, at nogle distrikter endog tog frøkorn og madrationer fra dem. Hvor mange mennesker der omkom i den efterfølgende massedød, som gik over i litteraturen som Xinyang-hændelsen, kan ikke længere fastslås klart. Jasper Becker antager ca. 1 million døde; en partihistoriker interviewet af Felix Wemheuer, som havde adgang til provinsarkiverne, rapporterede om 2,4 millioner døde, hvorved der skulle være flere døde på grund af repressalierne end døde af sult. Provinsledelsen omkring Wu Zhipu dækkede i første omgang over dette rædselsregime; hovedkvarteret i Beijing fik først kendskab til det i begyndelsen af 1960. I vinteren 1960 sendte hovedkvarteret 30.000 soldater ud for at besætte denne modelregion, arrestere den lokale ledelse omkring Lu Xianwen og forbedre bøndernes situation ved hjælp af hjælpeleverancer og akut lægehjælp. Den nye ledelse i dette præfektur fordømte kraftigt den gamle ledelse og anklagede dem for mord og tortur. Men officielt var årsagen til hungersnøden ikke den radikale gennemførelse af Det Store Spring Fremad, men derimod en genopblussen af de store godsejere og andre kontrarevolutionære kræfter. Katastrofehjælpen blev derfor beskrevet som “undervisning i den demokratiske revolution”, og Wu Zhipu, som var delvist ansvarlig, blev ikke stillet til ansvar.

Der er mange eksempler på de forskellige konsekvenser for de enkelte etniske grupper: Syd for Den Gule Flod var han-kineserne f.eks. mere ramt af hungersnøden end de etniske minoriteter der. Han-kinesere bosatte sig fortrinsvis i de frugtbare og let tilgængelige dalområder, hvilket betød en højere levestandard i normale år. Han-kinesere blev imidlertid mere berørt af kornrekvisitioner i perioden med det store spring fremad end medlemmer af de etniske minoriteter, der boede i de mere utilgængelige områder.

Den 17-punkts aftale, som repræsentanter for den tibetanske regering underskrev den 23. maj 1951, sikrede ikke kun centraltibet regional autonomi og religionsfrihed, men også en garanti for, at det eksisterende politiske system i Tibet ville forblive uændret. I denne nyoprettede “Tibet Autonome Region” gjorde den kinesiske regering i begyndelsen ingen reformbestræbelser. Situationen var anderledes i de dele af Tibet, der blev en del af de kinesiske provinser Sichuan, Qinghai, Gansu og Yunnan, hvor jordreformerne og kollektiviseringsbølgerne førte til store uroligheder blandt den tibetanske befolkning allerede i 1955. Den 10. marts 1959 brød den tibetanske opstand endelig ud, som blev slået ned med stor brutalitet af kinesiske tropper, og hvor op mod 100.000 tibetanere flygtede til Indien. Jasper Becker benægter, at sultedøden blandt tibetanerne blev accepteret bevidst under Det Store Spring Fremad og henviser til det store antal dødsfald også blandt Han-kinesere i disse regioner. Han understreger dog, at den kulturelle omvæltning for den tibetanske befolkning var større under Det Store Spring Fremad, og at dette førte til et så stort antal sultedødsfald blandt den tibetanske befolkning. Tibetanerne var traditionelt enten nomader eller bønder, der dyrkede mest byg, som for det meste blev lavet til tsampa. Under det store spring fremad blev nomaderne tvunget til at leve en fastboende livsstil. Den traditionelle slagtning af en del af deres husdyr før vinterens indtræden var stort set forbudt for dem, hvorefter en stor del af husdyrene sultede ihjel i vintermånederne. Både nomade- og fastboende tibetanere blev tvunget til at dyrke afgrøder, der ikke var tilpasset klimaforholdene i regionen. Ikke desto mindre blev der rapporteret om formodede rekordhøster, hvilket førte til overdrevne krav om korn og, når det ikke blev leveret, til udbredte repressalier.

Under hungersnøden tyede landbefolkningen i første omgang til traditionelle nødfødevarer som f.eks. bark og blade fra træer, græs og vilde urter. Med den stigende nød blev enkelte familiemedlemmers død skjult for at få deres madrationer, kvinder prostituerede sig i bytte for mad, og børn blev forladt eller solgt. Der er også rapporteret om kannibalisme fra de fleste regioner.

Intern migration til regioner i Kina, der er mindre ramt af hungersnød, var en traditionel reaktion på alvorlig fødevaremangel. Dette skete også under det store spring fremad. Da befolkningen imidlertid ikke havde nogen oplysninger om omfanget af hungersnøden, døde mange på flugt, fordi deres vej førte dem til områder, hvor fødevaresituationen ikke var bedre. Samtidig forsøgte militsen i nogle regioner at forhindre disse flugtbevægelser. I Henan og Anhui, to regioner, der er særligt ramt af hungersnøden, har militsen opstillet vejspærringer. I Xinjiang blev kasakher, der forsøgte at flygte over grænsen for at slutte sig til deres stammefolk i Sovjetunionen, skudt ihjel. En undtagelse herfra var nogle amtsregeringer i Hebei, som støttede emigration til Manchuriet.

Lokale oprør og modstand mod overdreven rekvirering af korn fandt sandsynligvis sted over hele Kina. Der er dokumenteret angreb på statslige kornlagre i bl.a. provinserne Anhui og Sichuan. I Shandong blev tidligere Kuomintang-officerer anklaget for at organisere sådanne oprør og blev henrettet for det. I Hebei, hvor muslimske Hui-kinesere angreb et kornlager, blev kornlageret indhegnet med pigtråd og bevogtet af militser bevæbnet med maskingeværer. I Gansu stormede desperate bønder endda et hærtog for at få fat i mad. I Chengdu blev lederen af den lokale milits fængslet for ikke at have beordret sine mænd til at skyde mod de bønder, der med succes stormede et kornlager. Som regel var befolkningen imidlertid ikke i stand til at organisere modstand i større omfang. De manglede våben til at gøre det, og selv hvis militsen ikke var i stand til at nedkæmpe en opstand eller endda slutte sig til oprørerne, kunne regeringskredse stadig ty til hæren. Sidstnævnte var bedre forsynet med fødevarer, og det samme var bybefolkningen. Der var dog stadig så mange oprørere, at Liu Shaoqi advarede om en borgerkrig i 1962.

Den indenrigs- og udenrigspolitiske situation i 1960 og 1961

Journalist Jasper Becker kalder den politiske situation i begyndelsen af 1960 for bizar. De fleste højtstående partimedlemmer var klar over hungersnøden i landet, men efter Lushan-konferencen følte de sig ikke i stand til at tage officielt notits af den før Mao Zedong gjorde det. Chén Yún, der havde besøgt Henan-provinsen, trak sig tilbage til sin villa i Hangzhou med den begrundelse, at han var syg, og studerede de operaer, der var typiske for regionen. Han vendte ikke tilbage til Beijing før 1961. Liu Shaoqi tilbragte det meste af 1960 i Hainan og pressede på for at hellige sig studiet af økonomiske spørgsmål. Deng Xiaoping fokuserede på den voksende uenighed mellem Kina og Sovjetunionen. I midten af 1960 var der en endelig splittelse mellem de to lande, og Sovjetunionen trak sine resterende ca. 15.000 sovjetiske rådgivere tilbage i juli 1960. Jasper Becker hævder, at tilbagetrækningen af de sovjetiske rådgivere var velkommen for den kinesiske partiledelse, da det også forhindrede, at nyheden om den omfattende hungersnød nåede frem til den sovjetiske ledelse. Efter tilbagetrækningen af de sovjetiske rådgivere var Kina stort set isoleret internationalt, og nyheder om situationen i landet kunne næppe nå ud til udlandet. Partiledelsen bestemte også, at bortset fra Renmin Ribao og det halvårlige tidsskrift Red Flag måtte ingen andre publikationer eksporteres til udlandet. Selv i Folkerepublikken Kina blev omfanget af hungersnøden stort set skjult for befolkningen. Inden for Folkerepublikken var det kun muligt at rejse i begrænset omfang, korrespondance blev overvåget, og kun få kinesere havde adgang til telefoner. Den kinesiske journalist og bogforfatter Yang Jisheng forklarede i et interview med New York Times, at han selv længe havde været overbevist om, at det store spring fremad var lykkedes, og at den hungersnød, der herskede i hans hjemby i de år, havde været en isoleret enkeltstående begivenhed. Det var først næsten ti år senere, at han tilfældigvis stødte på et dokument fra Den Røde Garde, hvori den daværende leder af Hubei-provinsen havde indrømmet, at 300.000 mennesker var døde af sult, og han blev således for første gang klar over omfanget af hungersnøden.

I november 1960 meddelte regeringsembedsmænd for første gang, at naturkatastrofer og behovet for at tilbagebetale lån til Sovjetunionen førte til fødevaremangel. I dag afvises begge forklaringer i vid udstrækning. Efter det omfattende brud med Sovjetunionen lagde Mao Zedong stor vægt på at tilbagebetale de udestående lån hurtigere, end det var fastsat i kontrakterne med Sovjetunionen. Henvisningen til naturkatastrofer gjorde det imidlertid muligt for Zhou Enlai, Li Fuchun og Li Yinnian at suspendere kontrakterne med de socialistiske handelspartnere, da de havde en klausul i kontrakten om, at i tilfælde af force majeure ville dele af eller hele kontrakten blive ugyldig i tilfælde af force majeure. Det lykkedes også Zhou Enlai og Chén Yún at overbevise Mao om, at han skulle importere korn fra kapitalistiske lande. Den første af disse kontrakter om korntransporter fra Canada og Australien blev underskrevet i Hongkong i slutningen af 1960. I 1961 blev der importeret næsten 6 mio. tons korn. De vigtigste leverandører var Canada og Australien, men i langt mindre grad også Forbundsrepublikken Tyskland og Frankrig. For at skaffe den nødvendige udenlandske valuta til denne import blev kød og æg eksporteret til den daværende britiske kronkoloni Hongkong, og sølv blev solgt på børsen i London. Det asiatiske marked blev også oversvømmet med tekstiler, selv om der var et presserende behov for disse i Folkerepublikken Kina selv. Handelsminister Ye Jizhuang afviste foreløbig Sovjetunionens tilbud om at levere nødhjælpsvarer i april 1961. Men da fødevaresituationen ikke blev bedre i sommeren 1961, spurgte Zhou Enlai Sovjetunionen, om det var muligt at levere to millioner tons korn. Det blev gjort klart for ham, at dette kun ville være muligt mod udenlandsk valuta, og anmodningen blev stort set ikke besvaret. Først måneder senere antydede sovjetiske repræsentanter over for Deng Xiaoping, at de selv havde større økonomiske vanskeligheder.

Ikke al kornimport var bestemt til den kinesiske befolkning. Det ris, som Folkerepublikken Kina købte i Myanmar, blev i vid udstrækning leveret til det daværende Ceylon for at opfylde udestående forpligtelser. Yderligere 160.000 tons ris blev eksporteret til Den Tyske Demokratiske Republik for at mindske handelsunderskuddet med dette land. For at understrege sit krav på en førende rolle blandt de socialistiske lande leverede Kina gratis korn til venligtsindede lande, selv da hungersnøden var på sit højeste. Albanien, som på det tidspunkt havde en befolkning på ca. 1,4 millioner indbyggere, modtog f.eks. 60.000 tons hvede. Mellem august 1960 og de første måneder af 1961 blev der sendt yderligere 100.000 tons korn til Cuba, Indonesien, Polen og Vietnam. Myanmar, Cambodja, Vietnam og Albanien har også modtaget generøse lån. USA”s præsident John F. Kennedy afviste tilbud om støtte til Folkerepublikken Kina med henvisning til denne eksport. Det Internationale Røde Kors tilbød den kinesiske regering hjælp på en så udiplomatisk måde, at regeringskredse afviste dem med henvisning til en usædvanlig rigelig høst i 1960.

Folkerepublikkens udenrigspolitiske succeser omfattede adskillige besøg af udenlandske politikere, som ikke var klar over omfanget af de hårde vilkår på grund af afskærmningsforanstaltningerne under deres besøg i udvalgte udstillingssamfund. I 1961 sagde Mao til François Mitterrand, der dengang var senator for Nièvre-kredsen, at Kina ikke led af hungersnød, men blot havde mangel på fødevarer. John Temple, et konservativt medlem af det britiske parlament, vendte tilbage fra et besøg i Kina i slutningen af 1960 og erklærede, at kommunismen fungerede, og at landet havde gjort store fremskridt. I 1960 havde Østtyskland stadig hilst indførelsen af folkekommuner velkommen, som foregik parallelt med landets egen yderligere kollektivisering og indførelsen af landbrugsproduktionskooperativer. Da kinesiske udstillere på landbrugsudstillingen i Markkleeberg i 1960 udbredte det kinesiske koncept om fællesspisning, blev DDR imidlertid foranlediget til at meddele, at der ikke var planer om at indføre centrale kantiner i DDR”s landbrugskooperativer.

I april 1962 flygtede ca. 140.000 mennesker fra Folkerepublikken til Hongkong, og hungersnøden blev kendt af verdenspublikummet. De kinesiske myndigheder på fastlandet havde midlertidigt åbnet grænserne. De britiske myndigheder i kronkolonien henvendte sig bl.a. til amerikanerne og foreslog et muligt salg af fødevarer. Donationer blev afvist, især fordi man mente, at dette ikke ville være blevet accepteret af den amerikanske offentlighed og heller ikke ville have forbedret de kinesisk-amerikanske forbindelser. Den amerikanske regering var detaljeret informeret om ændringerne på det kinesiske fastland gennem konsulatet i Hongkong og havde fået adgang til hemmelige dokumenter fra Folkebefrielseshæren i 1962 gennem tibetanere, der var blevet trænet af CIA som følge af Tibetoprøret i 1959. Den politiske scene i Washington fik først større opmærksomhed på forandringerne med kulturrevolutionens indtræden, hvilket førte til et ping-pong-diplomati under Nixon.

Det alvorligste resultat af det store spring var den store hungersnød i 1959-1961 med 15 til 45 millioner døde. Kun med store vanskeligheder og ved at importere udenlandsk korn kunne den overvindes i begyndelsen af 1960”erne. Der var også miljøskader, i nogle tilfælde af betydelige proportioner, som følge af ofte uigennemtænkte tiltag. Under stålkampagnen fra vinteren 1958 til foråret 1959 blev der foretaget en betydelig rydning af skovene på bjergskråningerne. Der blev investeret en stor indsats i infrastrukturen i begyndelsen af kampagnen, men resultaterne var meget blandede. Fokuseringen på præsentable mængder betød, at både vedligeholdelsen af de eksisterende faciliteter og kvaliteten af de nyopførte faciliteter blev forsømt. Mange veje og dæmninger skulle forbedres. Fra midten af 1959 og frem blev infrastrukturtjenesterne reduceret massivt på grund af hungersnøden. Der var særlige stigninger inden for telekommunikation og elforsyning i landdistrikterne. Mellem 1957 og 1960 steg antallet af telefonbrugere i landdistrikterne fra 200.000 til 920.000, antallet af postkontorer fra 38.000 til 54.000, og elproduktionen steg fra 108 mio. kWh til 992 mio. kWh. Inden for den generelle industriproduktion er det stort set ikke lykkedes at gøre fremskridt trods alle bestræbelser (se tabel 8).

Fra 1959 og fremefter mistede folkekommunerne gradvist mange af deres kompetencer til produktionsbrigaderne og produktionsgrupperne under dem samt til de højere myndigheder, men i deres reducerede funktion forblev de vigtige elementer i landdistrikternes struktur. Folkekommunerne med gennemsnitligt 7.000 medlemmer var fortsat ansvarlige for de ting, som var for store til at produktionsbrigaderne kunne klare. Det kan være industrivirksomheder, opgaver inden for infrastruktur, uddannelse, sundhedsvæsen og social sikring.

Tabel 2Den følgende tabel viser forskellige tal for de kinesiske bønders skattebyrde. Ifølge disse tal blev der under Det Store Spring indsamlet mere korn af de lokale myndigheder, end centralregeringen havde givet mandat til.

Tabel 3Kina var et af de fattigste lande i verden i 1950”erne. Kina blev rangeret som det fattigste land af University of Pennsylvania”s Center for International Comparisons. Listen over de fattigste lande er vist i følgende tabel.

Tabel 4Den følgende tabel viser de mennesker, der blev ramt af hungersnød i 1950”erne og 1960”erne. Selv før hungerkatastrofen i 1959-1961 blev 20-40 millioner mennesker ramt af hungersnød hvert år.

Tabel 5Den følgende tabel viser de regionale institutioners andel af skatteindtægterne i forhold til statens indtægter.

Tabel 6

Tabel 7I løbet af den første femårsplan steg industriproduktionen kraftigt. Mellem 1952 og 1957 steg stålproduktionen fra 1,5 til 5,4 millioner tons og elproduktionen fra 7,3 til 19,3 milliarder kWh. Kornproduktionen steg fra 164 mio. tons til 195 mio. tons. Regeringen, der var opmuntret af de hidtidige succeser, gav efter for langt overdrevne forventninger. Følgende tabel viser den kinesiske ledelses forventninger ved udgangen af 1958 til produktionen i 1958 og 1959.

Tabel 8Den følgende tabel viser den reelle produktion af vigtige økonomiske varer fra 1957 til 1962.

Tabel 9Den følgende tabel viser dødeligheden fra 1954 til 1966 for de enkelte kinesiske provinser samt befolkningens deltagelse i den fælles kantinemad, der blev udbredt under Det Store Spring Fremad. En høj andel af kantinemåltider korrelerer med et højt antal ofre under hungersnøden. Sammenhængen mellem den strenge gennemførelse af det store spring fremad og det store antal ofre under hungersnøden bliver tydelig. Desuden var kantinerne ikke særlig effektive og bidrog til madspild.

Tabel 10Den næste tabel viser provinsernes dødelighedstal i 1960 og kornproduktion pr. person i 1959.

Tabel 11Den følgende tabel viser beskæftigelsen for den kinesiske landbefolkning i perioden fra 1957 til 1961. Man kan se, at der sker et skift væk fra landbrugets egentlige kerneaktivitet i årene 1958 til 1960.

Tabel 12Den følgende tabel viser den gennemsnitlige daglige mængde kalorier, som kineserne har til rådighed.

Efter begejstringen for Big Jump i sommeren 1958 begyndte en “tilpasning” af Big Jump allerede i slutningen af 1958. Trin for trin blev kravene fra Det Store Spring trukket tilbage. Alligevel blev situationen ikke bedre, den blev værre og værre. Da rapporterne om hungersnød blev hyppigere, men parti- og statsledelsen ikke kunne danne sig et billede af, om der var tale om isolerede hændelser, eller om hungersnøden var mere udbredt, blev det i slutningen af 1960 besluttet, at ledende politikere som Deng Xiaoping, Zhou Enlai, Peng Zhen, Li Xiannian, Liu Shaoqi og Mao skulle rejse rundt i landet i flere uger med så få følgere som muligt for at se det med egne øjne. Under disse rejser så de ikke blot den katastrofale situation i landet, men også hvordan partikadrer optrådte som diktatorer og uhæmmet udnyttede fælles ejendom. Liu Shaoqi klagede bittert over, at alle breve til ham tilsyneladende var blevet opfanget af de lokale myndigheder. Han sagde: “Vi blev holdt håbløst hen i mørke.” Der var helt sikkert en vis selvretfærdiggørelse i al denne forargelse, men det var nu åbenlyst, at der var et massivt behov for handling.

Deng Xiaoping, som indtil 1961 havde holdt sig tilbage med negative udtalelser om Det Store Spring, sagde i 1961 om situationen foran Kommunistisk Ungdomsforbund: “Situationen er sådan, at vi ikke behøver at sige mere, og det ved ikke kun forbundet, men også partiet. Tøjet er af dårlig kvalitet, maden er elendig, og boligforholdene er dårlige. Levestandarden er faldet overalt. Meget af det, der er blevet sagt, er blevet overophedet. Folk har sat deres penge i spil, hvor deres mund er. Kampagnen var lidt for venstreorienteret.”

Med denne vurdering havde Deng, Liu og andre et flertal af partiledelsen bag sig. Økonomien og landbruget havde nået bunden. Regeringen var ikke længere optaget af store strategier; den var på udkig efter foranstaltninger, der på en eller anden måde kunne love succes på kort sigt.

I en kommentar til de nuværende krav sagde Deng: “I øjeblikket er det vigtigste at producere mere korn. Så længe udbyttet stiger, er private initiativer fra enkeltpersoner også tilladt. Det er ligegyldigt, om den er rød eller sort, så længe katten fanger mus.” Senere blev den brogede kat til en hvid kat, selv om der næsten ikke findes nogen hvide katte. Om de kommende ændringer sagde han: “Den stil, som folket ønsker, skal vi tage til os. Det, der var ulovligt, skal vi legalisere.”

Li Fuchun, en af de førende planlæggere af Det Store Spring fra begyndelsen og Maos fortrolige, gjorde status på Beidaihe-konferencen i juli 1961 med forslag til “tilpasning” og “konsolidering”. Li opregnede de vigtigste fejl i det store spring:

Der var et ønske om at opnå for meget på én gang og for hurtigt, incitamenterne var bortfaldet på grund af afskaffelsen af resultatbonusser, fremgangsmåden var ofte kaotisk og ustruktureret, og det store spring var tilbøjeligt til at ødsle med ressourcerne. Med hensyn til den grundlæggende strategi for Det Store Spring sagde han, at Maos instruktioner havde været helt korrekte; fejlene havde været i udførelsen. Derefter gav han detaljerede forslag til, hvordan situationen kunne forbedres. Mao selv roste udtrykkeligt Li”s rapport.

De ændringer, der blev gennemført i landbruget, bragte Kina tilbage til niveauet for det halvsocialistiske LPG fra 1954. Hovedpunkterne i nødforanstaltningerne i de såkaldte “60 artikler om landbruget” i marts 1961 var “De tre friheder” og “udbyttemålet for bondebudgettet”.

De “tre friheder” tillod bønderne at have private celler, privat drevne sidegevinster som f.eks. kurvefletning og at sælge deres produkter på frie markeder. De socialiserede marker blev udlejet til bondehusholdningerne. “Bondehusholdningernes indtægtskrav” betød, at bondehusholdningerne skulle levere en kontraktligt aftalt mængde landbrugsprodukter til staten som leje, og at de selv kunne sælge den mængde, som de oversteg. Desuden skulle de forpligte sig til at arbejde et aftalt antal timer for produktionsholdet.

Senere i 1961 og derefter på “West Buildings Conference” den 21.-23. februar 1962 blev de materielle incitamenter yderligere styrket. De familier eller grupper, der kunne øge deres produktion, skulle modtage yderligere offentlige ydelser og yderligere kreditmuligheder. Ud over frie markeder i landdistrikterne blev privat handel og private små virksomheder tilladt. Mao advarede om, at de nye regler gik for vidt. Med disse nye regler ville der hurtigt opstå en ny herskende klasse, en ny herskende klasse igen, men flertallet af partiledelsen var mere interesseret i at øge produktionen end i Maos indvendinger.

De nye regler stimulerede produktionen, men førte hurtigt til den stærke differentiering mellem bønderne, som Mao frygtede. Succesfulde bønder fik yderligere statsstøtte, kunne optage lån, ansætte medarbejdere til at arbejde på markerne og selv gå ind i handelen. Denne udvikling blev ledsaget af en sammensmeltning af de rige bønder og handlende med kadrene. Mao talte om en “korrumpering af kadrene fra landborgerskabet”, men det var efter Det Store Spring.

For industriens vedkommende blev politikken om “regulering, konsolidering, supplering og forhøjelse af niveauet” indført på det 9. plenum (14.-18. januar 1961).

Formålet med “forordningen” var at bringe de enkelte økonomiske sektorer tilbage i et afbalanceret forhold, hvor landbruget havde forrang. Sloganet “landbruget er grundlaget, industrien har føringen” blev udstedt. I industrisektoren skulle metalindustrien reduceres til fordel for den kemiske industri og energiindustrien. Der blev igen oprettet seks regionale kontorer, og i stedet for den tidligere strenge decentraliseringspolitik skulle hele landet omdannes til et samlet skakbræt af lokale kompetencer.

Konsolidering, supplering og forhøjelse af niveauet betød forbedring af produktkvaliteten, forøgelse af produktsorterne, styrkelse af de svage led i produktionen, lukning af urentable industrivirksomheder og standsning af urentable byggeprojekter. For at aflaste landmændene blev der i 1961

Som et materielt incitament blev lønningerne igen spredt, og akkordarbejde blev genindført. Blandt arbejdstagerne blev der indført en adskillelse mellem fastansatte og midlertidigt ansatte. De sociale sikringsordninger (jernrisskålen) gjaldt kun for fastansatte, og den ikke ubetydelige del af de midlertidigt ansatte kunne ikke få deres kontrakter forlænget på noget tidspunkt.

Folkekommunerne blev reduceret i størrelse fra et gennemsnit på 21.000 til 7.000 personer, og deres beføjelser blev kraftigt indskrænket. På den ene side var de ikke længere uafhængige af de højere administrative niveauer, og på den anden side måtte de afgive størstedelen af deres kompetencer til produktionsgrupperne under dem. De var kun ansvarlige for områder, der var for store til produktionsholdet og produktionsbrigadenhederne under dem, f.eks. teglværker eller kulminer, og de var underlagt den overordnede administration.

Folkekommunerne var fortsat ansvarlige for udbygningen af lægehjælp på landet, udbygningen af uddannelsessystemet, den sociale sikring og udbygningen af den lokale infrastruktur. Udbygningen af industri og handel i landdistrikterne blev opretholdt. På kort sigt blev disse aktiviteter imidlertid kraftigt reduceret og underordnet en øget kornproduktion (se tabel 11).

Det “store spring fremad” og den deraf følgende hungersnød fik ikke megen opmærksomhed i den vestlige verden, hverken i akademisk forskning eller i medierne, før 1980”erne. Dette skyldtes også den kinesiske regerings bestræbelser på at holde konsekvenserne af denne kampagne hemmelige for verdensoffentligheden. Det var først i 1981, at den kinesiske regering vurderede denne kampagne negativt med “Resolution om nogle spørgsmål i det kinesiske kommunistpartis historie siden 1949”. Folketællingen fra 1982 afslørede også det store antal dødsfald som følge af sult og det kraftige fald i fødselstallet mellem 1959 og 1961. I den vestlige verden blev kampagnen dog først og fremmest set som ophav til kulturrevolutionen. Det “store spring fremad” blev ikke klassificeret som en selvstændig begivenhed i den vestlige verden før 1990”erne, da Mao Zedongs rolle i stigende grad blev fokus for akademisk forskning.

Især i begyndelsen af 1980”erne blev der udgivet en række videnskabelige værker om det store spring. Maurice Meisner beskrev udskiftningen af Mao med Liu Shaoqi i kølvandet på Det Store Spring som et termidorøjeblik i den kinesiske revolution. En artikel af Judith Banister i China Quarterly blev kendt, hvormed tallet 30 millioner døde begyndte at dukke op i den amerikanske presse. Wim F. Wertheim kritiserede dette som overdrevet. Jung Chang argumenterede i Mao. The Unknown Story argumenterede Jung Chang for, at Mao forventede et stort antal ofre og åbent og bevidst ville have accepteret dem. På baggrund af disse data beskrev Rudolph Joseph Rummel massedødeligheden i forbindelse med Det Store Spring som “democid”.Steven Rosefielde beskrev årsagen som en kombination af terror og sult, i form af manddrab eller endog mord snarere end en pludselig hungersnød. En undersøgelse foretaget af historikeren Frank Dikötter og offentliggjort i 2010 fastslog det samlede antal på mindst 45 millioner døde af sult, bl.a. på baggrund af kinesiske arkivalier. Den kinesiske historiker Yu Xiguang beregnede 55 millioner dødsfald.

Mùbēi (gravsten), en bredt anerkendt undersøgelse, der blev offentliggjort i 2008 af Yang Jisheng, mangeårigt medlem af KKP”s parti og Xinhua-medarbejder, om hungersnøden under Det Store Spring, anslog dødstallet til 36 millioner. Hovedparten af ansvaret for dette blev tilskrevet den politiske ledelse. De lokale partiledere var mere optaget af planerne end af bøndernes liv, og Mao selv var først og fremmest optaget af at afvikle udestående gæld til Sovjetunionen. I en bog, der blev udgivet i 1998, beskyldte den tidligere journalist Jasper Becker fra Hongkong Mao personligt for bl.a. at have tilbageholdt statens fødevareforsyninger til det sultende folk ved at beskylde bønderne for at underslæbe og hemmeligt at hamstre korn.

Kilder

 1. Großer Sprung nach vorn
 2. Det store spring fremad
 3. Kwok-sing Li: A glossary of political terms of the People’s Republic of China. Translated by Mary Lok. The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 1995, ISBN 962-201-615-4, S. 47–48.
 4. The Great Leap Forward and the People”s Communes—Socialist Ideals and Practice. In: Chinese Law & Government. Band 29, Nr. 4, 1. Juli 1996, ISSN 0009-4609, S. 46–60, doi:10.2753/CLG0009-4609290446.
 5. ^ Kte”pi, Bill (2011), “Chinese Famine (1907)”, Encyclopedia of Disaster Relief, Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., pp. 70–71, doi:10.4135/9781412994064, ISBN 9781412971010, The Chinese Famine of 1907 is the second-worst famine in recorded history, with an estimated death toll of around 25 million people; this exceeds the lowest estimates for the death toll of the later Great Chinese Famine, meaning that the 1907 famine could actually be the worst in history.
 6. (en) « The Great Leap Forward and the People”s Communes—Socialist Ideals and Practice », Chinese Law & Government,‎ 7 décembre 2014 (DOI 10.2753/CLG0009-4609290446, lire en ligne, consulté le 18 juillet 2020).
 7. (en) Felix Wemheuer, « Sites of horror: Mao”s great famine [with Response] », The China Journal, no 66,‎ 2011, p. 155–164 (ISSN 1324-9347, lire en ligne).
 8. ELTE
 9. Jordán 185. o.
 10. Jordán 200. o.
 11. a b Jordán 245. o.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.