Hans Arp

gigatos | 2 dubna, 2022

Souhrn

Hans Peter Wilhelm Arp, též Jean Arp († 7. června 1966 v Basileji) byl německo-francouzský malíř, grafik, sochař a textař.

Pohyboval se v uměleckých kruzích konstruktivistů a pařížských surrealistů a v roce 1916 spoluzaložil v Curychu dadaismus jako literární a výtvarné hnutí reagující na první světovou válku a proti jejím společenským konvencím. Arp úzce spolupracoval zejména se svou ženou Sophií Taeuber-Arp a někdy i s dalšími umělci, jako byl konstruktivista El Lissitzky, Max Ernst a Kurt Schwitters. V roce 1930 se stal členem skupiny Cercle et Carré a o rok později spoluzakladatelem nové pařížské abstraktní skupiny Abstraction-Création.

Pro Arpovu tvorbu je charakteristický dadaistický princip náhody a od 20. let 20. století „řeč objektů“ každodennosti. Zvláště charakteristický je jeho zájem o „biomorfní“, přirozené, zaoblené formy, díky nimž je jeho dílo dodnes nezaměnitelné.

Rodina

Hans Arp pocházel z otcovy strany z hugenotské rodiny z holštýnského Probstei a z matčiny strany z alsasko-francouzské rodiny. Jeho otec Jürgen Peter Wilhelm Arp, narozený v roce 1853 v Kielu, se v roce 1877 přestěhoval do Štrasburku, tehdy součásti Německého císařství, kde se v roce 1880 oženil s Marií Joséphine Koeberlé. „Joe“, dcera čalouníka z Oberschäffolsheimu, se narodila v roce 1857 ve Štrasburku, její rodina z matčiny strany pocházela z Tournusu v Burgundsku. Hansův otec vlastnil prosperující továrnu na doutníky – Hans se s oblými tvary v podobě obláčků kouře, které jsou pro jeho umění velmi charakteristické, seznámil již v raném věku. Jeho matka byla talentovaná klavíristka a zpěvačka. Hans a jeho bratr Wilhelm Franz Philipp, zvaný Willie, narozený v roce 1891, vyrůstali trojjazyčně; s matkou mluvili francouzsky, s otcem a ve škole německy a v každodenním životě mimo domov i v něm mluvili alsasky, přičemž alsaský přízvuk se vtíral i do ostatních dvou jazyků. V mládí se Hans zajímal zejména o německé romantické básníky, jako byli Novalis, Clemens Brentano a Ludwig Tieck, a o francouzské básníky, jako byli Arthur Rimbaud a Comte de Lautréamont.

1904 až 1914

V letech 1904-1908 studoval Arp výtvarné umění na výmarské umělecké škole a na pařížské Académie Julian, kterou opustil zklamaný kvůli konvenčním metodám výuky. Od roku 1909 žil ve švýcarském kantonu Lucern, protože jeho otec v roce 1907 přestěhoval továrnu do nedalekého Weggisu. V roce 1911 se stal spoluzakladatelem uměleckého sdružení Moderner Bund. Seznámil se s Wassilym Kandinským a jeho prostřednictvím navázal kontakt se skupinou Der Blaue Reiter.

1915 až 1932

V roce 1915 byla Arpova abstraktní díla poprvé vystavena v Curychu. V roce 1916 ilustroval básnickou sbírku Tristana Tzary 25 Gedichte. Prostřednictvím Tzary se seznámil s Hugo Ballem, Emmy Henningsovou, Marcelem Janco a Richardem Huelsenbeckem, s nimiž v roce 1916 v Curychu založil dadaismus. Od roku 1916 se přátelil s výtvarnicí a textilní návrhářkou Sophií Taeuberovou. Začali si vyměňovat názory na obnovu umění a spolupracovat. Arp Taeuberovou uvedl do okruhu dadaistů, jejichž akcí se aktivně účastnila. V roce 1919 se Hans Arp přestěhoval do Kolína nad Rýnem a spřátelil se s Maxem Ernstem a Johannesem Theodorem Baargeldem. Spolu s nimi založil kolínský dadaismus; společně vydávali marxisticky orientovaný časopis Der Ventilator. V roce 1920 se Arp zúčastnil prvního mezinárodního dada veletrhu v berlínské galerii Otto Burcharda a prostřednictvím Kurta Schwitterse vydal básnickou sbírku Die Wolkenpumpe, jejíž básně Arp označil za textové koláže. Náhoda v nich byla základním principem designu.

V roce 1922 se Arp oženil se Sophií Taeuberovou. Jednotlivě i společně vytvořili mnoho děl. V roce 1923 Arp navázal užší spolupráci se Schwittersem. V roce 1923 se Hans Arp zúčastnil skupinové výstavy surrealistů v Paříži. V roce 1925 si pronajal ateliér v Paříži, který občas využívala i Sophie Taeuber-Arp. Arpsovi se stali členy uměleckého hnutí Cercle et Carré, později nástupnické organizace Abstraction-Création. Arp byl v úzkém kontaktu s mezinárodními avantgardisty, jako byli Kasimir Malevič a El Lissitzky. Malevič mu věnoval několik grafik. Spolu s Lissitzkým vydal v roce 1925 knihu Die Kunstismen.

V roce 1926 se Arpsovi přestěhovali do Štrasburku. K práci na projektu Aubette ve Štrasburku přizvali holandského umělce a architekta Theo van Doesburga – jednalo se o návrh výzdoby interiéru velké restaurace s barem, kavárnou, salonem apod. Arpsovi také významně ovlivnili styl Hard Edge. Manželé Arpovi také významně ovlivnili styl Hard Edge. V Paříži je často navštěvoval abstraktní americký umělec Ellsworth Kelly, který měl zásadní vliv na jeho raný vývoj, kdy chtěl vytvářet neosobní, neindividuální umění. V témže roce se Arpsovi přestěhovali do Meudonu u Paříže, kde 20. července 1926 přijali francouzské občanství. Arp byl původně malíř a grafik, ale od roku 1930 se stále více prosazoval jako sochař.

1933 až 1954

Nacisté považovali Arpovy práce za „degenerované“. V roce 1937 byla Arpova kresba („Kompozice“) v rámci nacistické kampaně „Degenerované umění“ zabavena v Provinzialmuseum Hannover a následně zničena.

Manželé Arpovi se přestěhovali do neokupované části Francie, do Grasse. Nyní psal poezii především ve francouzštině. Neměl ateliér a jako malíř a sochař byl nucen pracovat s lehkými, přenosnými a levnými materiály. Tak vznikly kresby prsty a zmačkané papíry. Arps se udržel nad vodou díky darům Maji Sacherové, Eriky Schlegelové a dalších mecenášů. Na konci roku 1942 uprchli do Švýcarska, aby unikli před postupujícím německým wehrmachtem.

Sophie Taeuber-Arpová zemřela v noci 13. ledna 1943 v domě Maxe Billa v Curychu na otravu oxidem uhelnatým. Arpovi trvalo několik let, než se z této ztráty vzpamatoval, a Sophii věnoval mnoho svých děl. Společně s Georgem Schmidtem pracoval na monografii o jejím díle. V roce 1949 Arp odcestoval do USA, kde jeho dílo sklízelo stále větší úspěch díky pomoci galeristy Curta Valentina. Vzhledem k tomu, že většina jeho kupců žila právě tam, uvažoval Arp o emigraci, ale nakonec se rozhodl, že ji odmítne.

Od roku 1950 Arp navrhl několik velkých soch pro univerzity na Harvardu a v Caracasu a pro budovu UNESCO v Paříži. V roce 1952 Arp odcestoval do Říma a Řecka, kde získal novou inspiraci pro sochařská díla (např. Cobra-Centaur), za něž mu byla v roce 1954 udělena Mezinárodní cena za sochařství na Benátském bienále.

1955 až 1966

První ucelená monografie byla Arpovi, nyní mezinárodně úspěšnému umělci, věnována v roce 1957. V témže roce se stal členem Německé akademie pro jazyk a poezii. V roce 1958 uspořádalo Muzeum moderního umění v New Yorku rozsáhlou retrospektivu. Arp se zúčastnil documenty 1 v roce 1955, documenty II v roce 1959 a documenty III v roce 1964. O jeho umění byl nyní takový zájem, že mohl zaměstnat zaměstnance.

V roce 1959 se Hans Arp oženil se svou dlouholetou přítelkyní Marguerite Hagenbachovou (1902-1994). Zemřel v Basileji v roce 1966 ve věku 79 let. Jeho hrob se nachází v Cimitero di Santa Maria in Selva v Locarnu v kantonu Ticino. V muzeu Museo comunale Casa Rusca v Locarnu se nachází pozůstalost darovaná Arpovou druhou manželkou. Kromě děl samotného umělce je součástí pozůstalosti také Arpova soukromá umělecká sbírka.

Jak píše německý historik umění Johannes Jahn, Arpovy práce se „pohybují ve zvláštním světě mezi dadaismem, surrealismem a abstrakcí. Ve svých sochařských formacích se snaží znázornit prvotní klíčení organických forem zevnitř.“ Historička umění Carola Giedion-Welckerová zase zdůrazňuje význam tohoto vidění přírody ve 30. letech 20. století a označuje ho v Arpově díle jako „vizualizaci neviditelného, hledání optického jazyka, který je schopen uchopit duchovní sféry mimo svět zdání“. Arpův „biomorfismus“ tak našel ve vegetativních formách symbolický kód pro duchovno v umění. Juri Steiner dále vysvětluje: „Arpovy sochařské konkrece v bílém mramoru, dřevě, sádře a bronzu odkazují na tuhnutí hmoty v kameni, v rostlině, ve zvířeti, v člověku. Srážení, tvrdnutí, houstnutí, srůstání jsou symboly věčné proměny v přírodě. Síly těchto procesů Arp nazval „tension de sol“ neboli „napětí země“ v odkazu na neustálé přírodní cykly. Arp tak vytvářel stále nová souhvězdí, přičemž poznatky pro své „pohyblivé ovály“ čerpal nejen z pozorování přírody, ale také z filozofických textů Lao-c“ nebo Jakoba Boehmeho. Bipolarizace muže a ženy – Adama a Evy – vedla v Arpově díle, stejně jako u Constantina Brancusiho, ke zkoumání vejce jako symbolu plození par excellence. Záměrem bylo vrátit člověku jeho právoplatné místo ve stvoření. Arp tak spojil dominantní umělecké směry meziválečného období, surrealismus a konstruktivismus.

Arpovo muzeum Bahnhof Rolandseck provozuje nadace Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck se sídlem v Remagenu-Rolandsecku. Byla otevřena 29. září 2007 a představuje díla Hanse Arpa a Sophie Taeuber-Arp, která jsou ve vlastnictví spolkové země Porýní-Falc, a zvláštní výstavy dalších umělců v budově nádraží Rolandseck a v nové budově Richarda Meiera.

Před otevřením muzea se vedly vášnivé diskuse, protože o některých předmětech vystavených v muzeu, které pocházely ze sbírek Verein Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e. V., se vedly spory, zda se jedná o díla autorizovaná samotným Arpem, nebo o pozdější repliky a repliky.

Spolková země Porýní-Falc obvinila spolek z porušení smlouvy, protože prodal některá díla, která byla určena k vystavení. V létě 2008 stát spolupráci ukončil.

Fondation Arp

Fondation Arp sídlí v bývalém ateliéru manželů Arpových v Clamartu, který v roce 1929 navrhla Sophie Taeuber. Sophie Taeuberová žila v tomto ateliéru až do konce svého života.

Dům s bohatou sbírkou děl Hanse Arpa a Sophie Taueber darovala v roce 1976 Marguerite Hagenbachová. V průběhu let se sbírka rozšiřovala o další dary. Pozoruhodný je Arpův ateliér, kde vyráběl sádru pro odlitky. Vystaveno je 114 soch a 32 reliéfů, které byly v roce 1996 zabaveny francouzskou celní správou.Po první výstavě v Centre Pompidou je tato sbírka od prosince 2006 uložena v Clamartu. Fondation Arp má také knihovnu.

Fondazione Marguerite Arp-Hagenbach

Nadaci, která sídlí v bývalém sídle a ateliéru Hanse Arpa Ronco dei Fiori v Locarnu-Solduno, založila v roce 1988 Marguerite Arp-Hagenbachová. Od roku 2000 spolupracuje Fondazione s nadací Liner v Appenzellu. Cílem spolupráce je zachovat Fondazione Arp v její současné podobě, pořádat pravidelné výstavy děl Arpa a Sophie Taeuber v Appenzellu a propagovat jejich díla po celém světě. K domu patří sochařská zahrada.

Nadace Hanse Arpa a Sophie Taeuber-Arp e. V.

Nadace Hanse Arpa a Sophie Taeuber-Arpové je prozatím stále organizována jako sdružení. Stará se o část pozůstalosti Hanse Arpa, zejména o práva k bronzovým sochám. Původně sídlila v Remagenu-Rolandsecku, ale v roce 2013 se přestěhovala do Berlína. V roce 2012 zveřejnila soupis všech soch. Tento seznam také odpovídá na otázku oprávněnosti posmrtných přetvoření, a to pomocí seznamu práv na obsazení z roku 1977, který podepsala Arpova druhá manželka Marguerite Arp-Hagenbachová.

Konflikty ohledně práv na přetvoření vedly v letech 2008-2015 k zastavení mezinárodní výstavní činnosti s Arpovými díly, protože práva na sochy nebyla považována za bezpečná.

Vydání básní

Zdroje

  1. Hans Arp
  2. Hans Arp
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.