Björn Železný bok

Alex Rover | 23 června, 2023

Souhrn

Björn Ironside byl podle severských legend vikingský náčelník a švédský král. Podle skandinávských dějin z 12. a 13. století byl synem proslulého vikinského krále Ragnara Lodbroka a žil v 9. století, přičemž se datuje mezi roky 855 a 858. Björn Ironside byl údajně prvním vládcem švédské dynastie Munsö. Na počátku 18. století starožitníci tvrdili, že kurhan na ostrově Munsö je Björn Järnsidas hög neboli kurhan Björna Ironsidea.

Středověké prameny zmiňují syny a vnuky Björna Ironsidea, včetně Erika Björnssona a Björna v Haugi. Islandské ságy tvrdí, že Björn byl předkem rodu Munsö, královské linie, která vládla ve Švédsku až do roku 1060.

„Berno“ byl mocný vikingský náčelník a námořní velitel. Objevuje se v dobových pramenech, jako jsou Annales Bertiniani a Chronicon Fontanellense. Poprvé je zmiňován v létě roku 855. Nejstarším textem, který podrobně popisuje jeho původ, je normanská historie Viléma z Jumièges (asi 1070). Podle Viléma měli Dánové zvyk vyžadovat od mladších synů králů, aby opustili království a posílili tak královu autoritu; když se tedy Ragnar Lodbrok stal králem, nařídil Björnovi, aby opustil jeho říši. Björn opustil Dánsko se značným loďstvem a začal pustošit v západní Francii. Soudobé kroniky uvádějí, že spolupracoval s dalším Vikingem jménem Sigtrygg a v roce 855 vyplul po Seině, odkud jeho a Sigtryggovy oddíly podnikaly nájezdy do vnitrozemí. Jejich spojené síly byly v témže roce poraženy v Champagne Karlem Holým ze Západní Francie, ale ne rozhodujícím způsobem. Sigtrygg se v následujícím roce stáhl, ale Björn obdržel posilu z jiného vikinského vojska a z oblasti Seiny se ho nepodařilo vyhnat. Se svými muži se v zimě usadil v takzvaném Givoldově hrobě, který sloužil jako základna pro útok na Paříž, jež byla kolem nového roku 856-857 vypleněna. Björn vybudoval na ostrově Oissel nad Rouenem opevnění, které si po léta udržoval jako svou pevnost. V roce 858 ve Verberii jistě přísahal věrnost Karlu Holému, ale není jasné, zda svůj slib dodržel. Král Karel se nakonec rozhodl postavit se neukázněným seinským Vikingům se všemi dostupnými silami a v červenci Oissel oblehl. Obléhání skončilo neúspěchem, protože piráti opevnění urputně bránili. Navíc Karlův bratr Ludvík Němec z Východní Francie napadl jeho země a mnoho vazalů od něj odpadlo. Obléhání tak bylo v září přerušeno.

Po Björnově setkání s Karlem ve Verberii se jeho jméno v soudobých pramenech nevyskytuje. Vikingští bojovníci v Seině však pokračovali ve svých nájezdech i v následujících letech a v roce 861 dokonce znovu vyplenili Paříž. V zoufalství se Karel Holý pokusil využít jiného vikinského náčelníka Velanda, jehož muži operovali v oblasti Sommy, k útoku na seinské Vikingy u Oisselu. Tento plán však nevyšel, protože obě vikingské armády uzavřely dohodu a spojily své síly. V letech 861-862 se Seveřané utábořili u dolního toku Seiny, ale poté se opět rozdělili. Veland souhlasil, že se stane křesťanem, a vstoupil do královských služeb, zatímco seinští Vikingové se vydali na moře. Někteří z nich se zapojili do bojů mezi vládcem Bretaně a některými franskými hrabaty.

Řada franských, normanských, arabských, skandinávských a irských pramenů se zmiňuje o velkém vikinském nájezdu do Středomoří v letech 859-861, který vedli Hastein, Björn Ironside a možná jeden nebo více jeho bratrů. Po nájezdu na pobřeží Pyrenejského poloostrova a probojování se přes Gibraltar vyplenili Seveřané jižní Francii, kde flotila zůstala přes zimu, a poté se vylodili v Itálii, kde se zmocnili města Pisy. Po tomto vítězství a dalších v okolí Středozemního moře (včetně Sicílie a severní Afriky) během středomořské výpravy přišli Vikingové podle záznamů o 40 lodí v důsledku bouře. Vrátili se do Gibraltarské úžiny a u pobřeží Mediny-Sidonie přišli při překvapivém nájezdu andaluských vojsk o 2 lodě, které zasáhly ohnivé katapulty, a zůstalo jen 20 lodí nepoškozených. Zbytky flotily se vrátily do francouzských vod v roce 862. Podle pozdější kroniky Viléma z Jumièges byl vůdcem výpravy Björn Ironside. Ve Fragmentárních análech Irska z počátku 11. století se uvádí, že v čele podniku stáli dva synové náčelníka Ragnalla mac Albdana, který byl svými bratry vyhnán z Lochlannu a zůstal na Orknejských ostrovech.

Vilém z Jumièges označuje Björna jako Bier Costae ferreae (Ironside), který byl Lotbroci regis filio (syn krále Lodbroka). Vilémovo líčení středomořské výpravy se soustřeďuje na Björnova pěstouna Hasteina. Oba Vikingové podnikli mnoho (většinou úspěšných) nájezdů do Francie. Později Hastein dostal nápad učinit Björna novým římským císařem a vedl spolu se svým chráněncem velký vikingský nájezd do Středomoří. Postupovali do vnitrozemí k městu Luni, o němž se tehdy domnívali, že je to Řím, ale nepodařilo se jim prolomit městské hradby. Aby se dostali dovnitř, vymysleli lstivý plán: Hastein vyslal posly k biskupovi, aby mu sdělili, že je smrtelně nemocný, obrátil se na smrtelné posteli a přeje si přijmout křesťanské svátosti a

Příběh o Björnovi a jeho bratrech, synech skandinávského krále Ragnara Lodbroka, se v různých verzích vyprávěl po celý středověk. Příběh Ragnarových synů (Ragnarssona þáttr) je islandská Sága o Ragnarovi (Fornaldar Saga) z období kolem 14. století, která kombinuje tradiční severskou ústní historii s legendárními motivy. Uvádí, že Björn byl synem Ragnara a Aslaug a že jeho bratři byli Hvitserk, Ivar Bezkostný a Sigurd Hadí oko. Vypráví také o Björnových nevlastních bratrech Erikovi a Agnarovi.

Sága líčí Ragnara jako vládce velké části Švédska a možná i Dánska. Ještě za jeho života odešel Björn se svými bratry ze Švédska, aby dobyl Zéland, Reidgotaland (zde Jutsko), Gotland, Öland a všechny menší ostrovy. Poté se usadili v Lejre na Zélandu v Dánsku a jejich vůdcem byl Ivar Bezkostný.

Ragnarovi synové Erik a Agnar pak vpluli do jezera Mälaren a poslali švédskému králi Eysteinnovi, Ragnarovu vazalovi, zprávu, že chtějí, aby se podřídil Ragnarovým synům. Erik navíc řekl, že chce za manželku Eysteinnovu dceru Borghildu. Eysteinn řekl, že se chce nejprve poradit se švédskými náčelníky. Náčelníci nabídku odmítli a nařídili útok na vzpurné syny. Došlo k bitvě a Erik a Agnar byli švédskými vojsky přemoženi, načež Agnar zemřel a Erik byl zajat.

Eysteinn nabídl Erikovi tolik uppsalského ödu, kolik chtěl, a Borghildu jako wergild za Agnara. Erik prohlásil, že po takové porážce si nepřeje nic jiného než zvolit den své smrti. Erik požádal, aby byl nabodnut na kopí, které ho vyzdvihne nad mrtvé, a jeho přání bylo splněno. Na Zélandu se Björn, Aslaug a Hvitserk, kteří hráli tafl, rozčílili a s velkým vojskem odpluli do Švédska. Aslaug jela s jízdou napříč zemí. Ve velké bitvě zabili Eysteinna.

Podle ságy byl jejich otec Ragnar zajat a zabit králem Ællou v Anglii po nerozvážném pokusu o invazi. Björn a jeho bratři ve snaze pomstít se zaútočili na Ællu, ale byli poraženi. Když Ivar pochopil, že anglického krále nelze porazit hned, snažil se o usmíření. Požádal pouze o tolik země, kolik by mohl pokrýt volskou kůží, a přísahal, že proti Ælle už nikdy nepovede válku. Ivar pak rozřezal volskou kůži na tak jemná vlákna, že mohl obklopit velkou pevnost (ve starší sáze to byl York a podle mladší ságy Londýn), kterou mohl vzít za svou. Ivar si v Anglii získal oblibu a požádal své bratry, aby znovu zaútočili. Během bitvy se Ivar postavil na stranu svých bratrů a stejně tak učinilo mnoho anglických náčelníků se svými lidmi, kteří byli Ivarovi věrní. Ælla zajali a z pomsty mu vyřezali krvavého orla.

Později Björn a jeho bratři plenili v Anglii, Normandii, Francii a Lombardii, až se dostali do města Luna v Itálii. Když se vrátili do Skandinávie, rozdělili si království tak, že Björn Ironside získal Uppsalu a Švédsko.

Částečně legendární dánská kronika Saxo Grammatica, Gesta Danorum (asi 1200), je prvním textem, který zmiňuje Björna Ironsidea jako švédského krále. Podle Saxa se Ragnar Lodbrok pohádal s nedávno povýšeným švédským vládcem Sörlem. Vpadl proto do švédských zemí ve společnosti svých synů Björna, Fridleifa a Radbarda. Ještě před vypuknutím bitvy se znepřátelené strany dohodly, že záležitost vyřeší soubojem. Ragnar a jeho tři synové se před zraky obou vojsk střetli s proslulým šampionem Starkadem a jeho sedmi syny. „Björn, který způsobil nepřátelům velkou porážku, aniž by si ublížil, získal díky síle svých boků, které byly jako železo, věčné jméno „. Ragnar a jeho synové pobili svých osm protivníků, načež se jejich vojsko vrhlo na Sörla a jeho vojsko a vyhladilo je. Ragnar poté „daroval Björnovi švédské panství za jeho význačnou statečnost a službu“. Později se další Ragnarův syn Ubbe spolčil se svým dědečkem z matčiny strany Esbjörnem a spikl se proti Ragnarovi. Esbjörn vyslal do Švédska k Björnovi posly, aby získali podporu pro vzpouru, ale Björn je odmítl vyslechnout. Místo toho vyslance oběsil, zatímco jejich družinu Švédové povraždili. Krátce nato byl Esbjörn zabit v námořní bitvě a Ubbe byl po hrdinném odporu zajat. V pravý čas Ragnar jmenoval Björna regentem Norska, zatímco Švédsko bylo předáno dalšímu synovi, Eriku Weatherhatovi. Po Ragnarově smrti zaútočil Björn se svými bratry se 400 loděmi na Ella v Anglii a zabil ho. Poté se vrátil do svého švédského království, ale zasáhl v Dánsku, když Dánové povstali proti vládě Ragnarových synů. S flotilou čítající 1 700 lodí rozdrtil se svými bratry povstalce u Slesvigu. To je poslední zpráva, kterou o Björnu Ironsideovi v Gesta Danorum slyšíme.

Sága o Hervararu ze 13. století vypráví, že Eysteinn Beli byl zabit Björnem a jeho bratry, jak se vypráví v sáze o Ragnarovi Lodbrokovi, a ti dobyli celé Švédsko. Když Ragnar zemřel, zdědil Švédsko Björn Ironside. Měl dva syny, Refila a Erika Björnssona, kteří se stali dalšími švédskými králi.

Anglosaské a irské prameny naznačují, že dánskou invazi do Anglie po roce 865 vedli tři bratři jménem Ingvar (tj. Ivar), Ubbe a Halfdan, kteří, soudě podle irského Cogad Gáedel re Gallaib, byli syny jistého Ragnalla (Ragnar nebo podobné jméno). Björn není v této souvislosti zmiňován, ale pozdější normanská tradice naznačuje, že mohl být jeho bratrem. Podle Viléma z Jumièges zemřel ve Frísku, které bylo rovněž spojeno s nájezdníky na Anglii. Ubbe je někdy označován jako „fríský jarl“ a nájezdníci jsou občas nazýváni Scaldingi (muži ze Scheldy). Björnovo kralování je občas historicky problematické, protože nemá oporu ve starších pramenech a představuje nepřekonatelné chronologické nesrovnalosti.

Hlavní postava seriálu Vikingové, kterou jako malý chlapec hrál Nathan O’Toole a v dospělosti Alexander Ludwig, je volně založena na historické postavě a je vykreslena jako syn Lagerthy, nikoli Aslaug. Podle pověsti Björn není nejstarším synem, zatímco v seriálu je nejstarším ze všech Ragnarových synů.

V románu Monstrum od Michaela Granta se jedna z postav, Armo, zmiňuje o tom, že je potomkem „Björna Ironsida, velmi drsného Vikinga“.

Zdroje

 1. Björn Ironside
 2. Björn Železný bok
 3. ^ Old Norse: Bjǫrn Járnsíða [ˈbjɔrn ˈjɑːrnˌsiːðɑ] Modern Danish: Bjørn Jernside Modern Icelandic: Björn Járnsíða [ˈpjœ(r)tn ˈjau(r)tn̥ˌsiːða] Modern Norwegian Bokmål: Bjørn Jernside Modern Swedish: Björn Järnsida Medieval Latin: Bier Costae ferreae
 4. Old Norse: Bjǫrn Járnsíða [ˈbjɔrn ˈjɑːrnˌsiːðɑ]
 5. Modern Danish: Bjørn Jernside
 6. Modern Icelandic: Björn Járnsíða [ˈpjœ(r)tn ˈjau(r)tn̥ˌsiːða]
 7. a b c Chronicon Fontanellense, www.dmgh.de [dostęp 2019-02-02] [zarchiwizowane z adresu 2018-12-03] .
 8. GustavG. Storm GustavG., Historisk Tidskrift II:1 (1877)., HathiTrust [dostęp 2019-02-02]  (ang.).
 9. GustavG. Storm GustavG., Historisk Tidskrift II:1 (1877)., HathiTrust [dostęp 2019-02-02]  (ang.).
 10. a b RoryR. McTurk RoryR., Kings and kingship in Viking Northumbria, web.archive.org, 26 września 2008 [dostęp 2019-02-02] [zarchiwizowane z adresu 2008-09-26] .
 11. Lagerquist 1997:24
 12. „The Tale of Ragnar’s Sons – Translation by Peter Tunstall“.
 13. Peter August Gödecke in Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner Norstedts Stockholm 1880 p. 24
 14. Kings and kingship in Viking Northumbria, by Rory McTurk (University of Leeds) Archived September 26, 2008, at the Wayback Machine.
 15. http://mythologian.net/bjorn-ironside-ragnar-lothbroks-son/
 16. Allen Mawer, M. A., The Vikings, Luis Echávarri (trad.), Cambridge University Press (ed.), Pleamar, Tucumán, Buenos Aires, 1944, p. 56.
 17. Lagerquist, Lars O. (1997). Sveriges Regenter, från forntid till nutid, p. 24. Norstedts, Stockholm. ISBN 91-1-963882-5
 18. Våre Forfedre, Bugge, Mogens Fraas, (Olso: I kommisjon hos Cammermeyers Boghandel, 1939), FHL book 929.2481 B865b., p. 25.
 19. Rosensverdslektens Forfedre, Hansen, Bent Billing, (Oslo: B. B. Hansen, 1990), FHL book 948 D2h., p. 73.
 20. Chronicon Fontanellense, Anno 855, 856 [1] Archivado el 3 de diciembre de 2018 en Wayback Machine.; Annales de Saint Bertin, Anno 856, 858 [2]
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.