Heilóti

gigatos | 8 května, 2023

Souhrn

Heloti (řecky εἵλωτες, heílotes) byli podmaněným obyvatelstvem, které tvořilo většinu obyvatel Lakónie a Messenie – území ovládaných Spartou. O jejich přesné charakteristice, například zda tvořili starořecký kmen, společenskou třídu, nebo obojí, se vedou spory již od starověku. Například Kritiás popisoval heloty jako „otroky až do krajnosti“, zatímco podle Polluxe zaujímali postavení „mezi svobodnými lidmi a otroky“. Byli spjati s půdou, pracovali především v zemědělství jako většina a ekonomicky podporovali spartské občany.

Počet helótů v poměru ke spartským občanům se v průběhu dějin spartského státu měnil; podle Hérodota připadalo v době bitvy u Platají v roce 479 př. n. l. na jednoho Sparťana sedm helótů. Potřeba udržet heloty na uzdě a zabránit vzpouře byla tedy jednou z hlavních starostí Sparťanů. Heloti byli rituálně týráni a ponižováni. Každý podzim vyhlašovali Sparťané helótům válku, aby je mohl příslušník krypteje týrat bez obav z náboženských následků. Docházelo k povstáním a pokusům o zlepšení údělu helótů, jako bylo například Cinadonovo spiknutí.

O původu názvu „helot“ existuje několik teorií. Podle Hellanica se slovo vztahuje k vesnici Helos na jihu Sparty. Pausaniás tak uvádí: „Její obyvatelé se stali prvními otroky Lakedaemonského státu a jako první byli nazýváni heloty“. Toto vysvětlení však není z etymologického hlediska příliš věrohodné.

Jazykovědci toto slovo spojují s kořenem ϝελ-, wel-, jako ve slově ἁλίσκομαι, halískomai, „být zajat, být vězněn“. Někteří antičtí autoři totiž nepovažovali tento výraz za etnický, ale spíše za označení otroctví: Antiochos ze Syrakus píše: „ti z Lakedaemónců, kteří se nezúčastnili výpravy, byli odsouzeni jako otroci a byli nazýváni heloty“, zatímco Theopompos (zlomek 122), citovaný Athénéiem (VI, 416c), uvádí: „…a jeden národ nazýval své otroky heloty a ostatní je nazývali penestae…“. „Ve všech těchto textech je pojmenování skupiny jako helótů ústředním a symbolickým momentem jejich redukce na nevolníky. Jsou tak institucionálně odlišeni od anonymních douloi (otroků).“

Jedním z aspektů helotismu bylo jistě dobývání; tak se Messéňané, kteří byli podrobeni v messénských válkách v 8. století př. n. l., stali u Hérodota synonymem pro heloty.

Méně jasná se zdá být situace v případě prvních helótů, kteří podle Theopompa pocházeli z původních Achajů, které si Dórové podmanili. Ne všichni Achájci však byli redukováni na heloty: město Amykly, kde se konaly slavnosti Hyacinthia, se těšilo zvláštnímu postavení, stejně jako další města.

Současní autoři navrhují alternativní teorie: podle Antiocha ze Syrakus byli helóti Lakedaemonci, kteří se neúčastnili messénských válek; podle Efóra z Kymu to byli perioeci („obyvatelé okolních obcí“) z Helosu, kteří se po neúspěšném povstání dostali do otroctví.

Vztah ke Sparťanům

Přinejmenším od klasického období byl počet Sparťanů ve srovnání s heloty velmi malý. Thukydides v jedné slavné pasáži zdůrazňuje, že „většina spartských institucí byla vždy vytvořena s ohledem na bezpečnost proti helótům“. Aristoteles je přirovnává k „nepříteli, který neustále vyčkává na katastrofu Sparťanů“. Zdá se tedy, že strach je důležitým faktorem, kterým se řídí vztahy mezi Sparťany a Heloty. Podle tradice nosili Sparťané vždy u sebe kopí, řemeny svých spon si rozepínali jen doma, aby se jich Heloti nezmocnili, a zamykali se ve svých domech. Přijímali také aktivní opatření a vystavovali je tomu, co Theopompos popisuje jako „zcela krutý a trpký stav“.

Podle Myrona z Priény, protispartského historika z poloviny 3. století př. n. l.:

Helotům přidělují všechny hanebné úkoly vedoucí k potupě. Nařídili totiž, že každý z nich musí nosit čepici z psí kůže (κυνῆ

Plútarchos také uvádí, že Sparťané zacházeli s helóty „tvrdě a krutě“: nutili je pít čisté víno (které bylo považováno za nebezpečné – víno se obvykle ředilo vodou) „… a v tomto stavu je vodili do svých veřejných sálů, aby děti viděly, jaký je pohled na opilého člověka; nutili je tančit nízké tance a zpívat směšné písně…“ během syssitií (povinných hostin). Poznamenává však, že k tomuto hrubému zacházení došlo až poměrně pozdě, po zemětřesení v roce 464 př. n. l..

Někteří moderní vědci se zasazují o přehodnocení starověkých důkazů o helotech. Tvrdí, že kunē ve skutečnosti nebyla vyrobena z psí kůže a že difterie (doslova „kůže“) byla obecným oděvem chudé vrstvy rolníků. Povinnost pánů zabránit tloustnutí svých helotů je ve skutečnosti považována za nevěrohodnou: jelikož spartiates žili odděleně, nebylo možné přísně kontrolovat příjem stravy; jelikož manuální práce byla důležitou funkcí helotů (například byli využíváni k nošení zbraní a zbroje svých pánů na tažení), dávalo by smysl udržovat je dobře živené. Kromě toho příděly, které Thukydides uvádí pro heloty na Sfaktérii, se blíží normálu. Myronovy důkazy jsou interpretovány jako extrapolace z akcí prováděných na symbolických reprezentantech. Grote zkrátka píše, že „různé anekdoty, které se vyprávějí o zacházení na Spartě, svědčí méně o krutosti než o ostentativním pohrdání“. Nedávno na něj navázal J. Ducat (1974 a 1990), který popisuje spartské zacházení s Heloty jako druh ideologické války, jejímž cílem bylo podmínit Heloty, aby se považovali za méněcenné. Zdá se, že tato strategie byla úspěšná přinejmenším u lakonických helótů: když Thébané nařídili skupině lakonických helótských vězňů, aby recitovali verše Alkmana a Terpandra (národních thébských básníků), odmítli s odůvodněním, že by se to nelíbilo jejich pánům.

Jiní moderní badatelé se pak domnívají, „i když detaily mohou být fantaskní, odráží přesně obecný spartský postoj k helotům“. Bylo také navrženo, že samotné opovržení by stěží mohlo vysvětlit organizované vraždění helotů, o němž se zmiňují některé antické prameny. Podle Aristotela efoři každoročně vyhlašovali helótům válku, čímž umožňovali Sparťanům zabíjet je bez obav z náboženského znečištění. Tímto úkolem byli zřejmě pověřeni krypteové, absolventi obtížných agoge, kteří se účastnili krypteí. Tento nedostatek soudní ochrany potvrzuje Myron z Priény, který se zmiňuje o zabíjení jako o standardním způsobu regulace helótského obyvatelstva. Podle pasáže v Thukydidovi bylo v roce 425 př. n. l. nebo dříve při pečlivě zinscenované akci zmasakrováno 2000 helótů:

„Heloti byli vyzváni, aby si vybrali ty, kteří se nejvíce vyznamenali v boji proti nepříteli, a získali tak svobodu.Cílem bylo vyzkoušet je, protože se předpokládalo, že ti, kteří se o svobodu přihlásí jako první, budou mít největší odvahu a sklony ke vzpouře. Bylo jich vybráno na dva tisíce, kteří se korunovali a obcházeli chrámy a radovali se z nové svobody. Sparťané je však brzy poté zlikvidovali a nikdo se nikdy nedozvěděl, jak každý z nich zahynul.“

Paul Cartledge proto tvrdí, že „dějiny Sparty (…) jsou v podstatě dějinami třídního boje mezi Sparťany a Heloty“.

Heloti a klēroi

Heloti, jejichž jméno znamenalo „zajatci“, byli přidělováni občanům k domácím pracím nebo k práci na jejich klēroi neboli dílech. Klēroi byly původním rozdělením Messénie po jejím dobytí Spartou. Různé prameny se zmiňují o takových služebnících, kteří doprovázeli toho či onoho Sparťana. Plútarchos uvádí, že Timaia, manželka krále Agise II., „byla sama natolik drzá, že si mezi svými pomocnicemi-služebnicemi šeptala“, že otcem dítěte, které čeká, je Alkibiadés, a nikoli její manžel, což svědčí o jisté míře důvěry. Podle některých autorů využívali občané ve 4. století př. n. l. k domácím účelům také nevolníky. Jiní to však zpochybňují. Někteří helóti byli také služebníky mladých Sparťanů během jejich agoge, spartské výchovy; jednalo se o μόθωνες

Museli odevzdat předem stanovenou část své sklizně (ἀποφορά).

Po zaplacení tributu si helóti často mohli žít docela dobře; země v Lakónii a Messénii byly velmi úrodné a často umožňovaly dvě úrody ročně. Zdá se, že si mohli užívat i soukromého majetku: v roce 425 př. n. l. měli někteří helóti vlastní lodě. Bylo možné dosáhnout určitého bohatství: v roce 223 př. n. l. si 6 000 helótů koupilo svobodu za 500 drachem každý, což byla v té době značná částka.

Demografie

Heloti žili v rodinných jednotkách a mohli mezi sebou alespoň de facto uzavírat svazky. Protože helóti byli v řeckém starověku mnohem méně náchylní k tomu, aby se jejich rodinné jednotky rozptýlily, mohli se sami rozmnožovat nebo alespoň udržovat svůj počet. Jejich populace, která pravděpodobně nebyla zpočátku zanedbatelná, se zvyšovala navzdory kryptei, dalším masakrům helotů (viz níže) a ztrátám ve válce. Současně klesala populace spartských občanů.

Přesný odhad počtu helotů není možný, protože se neprovádí oficiální sčítání lidu, ale je možné provést odhady. Podle Hérodota bylo helótů v bitvě u Platají v roce 479 př. n. l. sedmkrát více než Sparťanů. Dlouhá peloponéská válka vyčerpala Spartu o tolik občanů, že v době Cinadónova spiknutí, na počátku 4. století př. n. l., bylo možné napočítat pouze čtyřicet peerů neboli občanů ve čtyřtisícovém davu na agoře (Xenofón, Hellenica, III, 3, 5). Celkový počet tehdejších helótů, včetně žen, se odhaduje na 170 000-224 000 osob.

Vzhledem k tomu, že helotové nebyli technicky vzato movitým majetkem, byla jejich populace závislá na porodnosti původních obyvatel, na rozdíl od válečných zajatců nebo koupených otroků. Heloti byli Sparťany podporováni, aby zavedli eugenickou doktrínu podobnou té, kterou sami praktikovali. Ta měla podle tehdejšího řeckého přesvědčení zajistit, aby se na další generace přenášely nejen genetické, ale i získané příznivé vlastnosti. Zmírněním těchto selekčních faktorů byla krypteia, během níž byli hlavním cílem krypteů nejsilnější a nejschopnější helóti; výběr měkčích cílů by byl interpretován jako projev slabosti. Tím se teoreticky odstraňovali nejsilnější a nejschopnější potenciální rebelové a zároveň se udržovala celková zdatnost a výkonnost populace.

Sparťané navíc využívali helótské ženy k uspokojování personálních potřeb státu: „bastardi“ (nothoi) narození ze spartských otců a helótských žen měli v lakedaemonské společnosti zprostředkující postavení (viz níže mothakové a mothoni) a rozšiřovali řady občanské armády. Je obtížné určit, zda tyto porody byly výsledkem dobrovolných svazků (přinejmenším ze strany otce), nebo součástí formálního státního programu. Není známo, co se dělo s dívkami narozenými z takových svazků, protože nesloužily vojenskému účelu. Je možné, že byly po narození opuštěny a ponechány napospas smrti, nebo se dočkaly toho, že zůstaly helotkami.

Emancipace

Podle Myrona z Priény, kterého cituje Atheneus, byla emancipace helotů „běžná“ (πολλάκις).

„Skutečnost byla taková, že Lakedaemónci vyhlásili konkurz na dobrovolníky, kteří by na ostrov dopravili mleté obilí, víno, sýr a další potraviny užitečné při obléhání; nabízeli vysoké ceny a slibovali svobodu každému z helótů, kterému by se to podařilo.“

Thukydides uvádí, že se tato žádost setkala s úspěchem a helótové dostali na obléhaný ostrov zásoby. Nezmiňuje se o tom, zda Sparťané dodrželi své slovo; je možné, že někteří z později popravených helótů patřili ke sfaktérským dobrovolníkům, ale později řekli, že své slovo dodrželi.

Další taková výzva přišla během invaze Thébanů do Lakónie v jedné z rozhodujících bitev peloponéských válek. Xenofón v Hellenice (VI, 5, 28) uvádí, že úřady souhlasily s osvobozením všech helótů, kteří se přihlásili dobrovolně. Následně uvádí, že výzvy uposlechlo více než 6 000, což vedlo k určitým rozpakům Sparťanů, kteří byli zpočátku tímto počtem ohromeni. Xenofón uvádí, že obavy Sparťanů se zmírnily, když se jim dostalo pomoci od jejich spojenců a boeótských žoldnéřů.

Přesto bylo v roce 424 př. n. l. 700 helótů, kteří sloužili Brasidovi v Chalkidice, osvobozeno a od té doby se jim říkalo „Brasidové“. Svobodu si bylo možné také koupit nebo jí dosáhnout absolvováním tradiční spartské výchovy. Obecně byli emancipovaní helóti označováni jako „neodamodi“ (νεοδαμώδεις

Moses Finley zdůrazňuje, že skutečnost, že helóti mohli sloužit jako hoplíté, představovala vážnou chybu systému. Systém hoplítů byl ve skutečnosti přísnou metodou výcviku, která měla zajistit udržení disciplíny ve falanze. Sparťané získali jako hoplíté značnou reputaci díky taktickým schopnostem, které si vypěstovali neustálým výcvikem. Kromě tohoto vojenského aspektu bylo být hoplitem klíčovou charakteristikou řeckého občanství. Zavedení helótů do tohoto systému tak vedlo k nevyhnutelnému sociálnímu konfliktu.

Zvláštní případ: mothakes a mothones

Fylarchos se zmiňuje o třídě lidí, kteří byli zároveň svobodní i neobčané: μόθακες

Klasičtí autoři používali řadu termínů, které zřejmě evokují podobné pojmy:

Situaci poněkud komplikuje glosa Hesychia Alexandrijského, která dokládá, že mothaky byly děti otroků (δοῦλοι

V každém případě je třeba se závěrem zacházet opatrně:

Heloti jako vojáci v konfliktu

Hérodotos několikrát popisuje heloty, kteří doprovázeli Sparťany jako sluhové a vojáci v bitvách, jako byly Thermopyly a Plataj, a to často v lehkém vybavení ve srovnání s jejich hoplítskými kolegy. Ve svých zprávách o Plataje se několikrát zmiňuje o Helotech, kteří doprovázeli Sparťany na bitevním poli a tvořili masu vojska. V řecké vojenské praxi byla standardní hloubka vojenské falangy osm mužů, protože to Hérodotos věděl, odvodil, že u Platají byl poměr vojáků sedm Helotů na jednoho Sparťana.

Historikové potvrdili, že Hérodotovy zprávy o helótských i spartských vojácích jsou přehnané, nicméně je potvrzeno, že helóti byli na bojišti přítomni, protože Hérodotos se zmiňuje o hrobě, který byl pro helóty vybudován. Heloti mohli mít u Platají kromě formování řad v bitvě i další role, někteří historici se domnívají, že helóti byli také určeni ke střežení zásobovacích linek pro vojska.

Pausaniův pozemek

První historicky doložený pokus o vzpouru helótů vyvolal v 5. století př. n. l. generál Pausaniás. Thukydides uvádí:

Kromě toho se dozvěděli, že dokonce intrikuje s heloty, a tak tomu skutečně bylo, neboť jim slíbil svobodu a občanství, pokud se k němu připojí a pomohou mu dotáhnout jeho plány do konce.

Tyto intriky však nevedly k povstání helótů; Thukydides skutečně naznačuje, že Pausaniás byl helóty udán (I, 132, 5 – …svědectví i samotných helótů.) Snad byly Pausaniovy sliby příliš velkorysé, než aby jim helóti uvěřili; ani Brasidas, když emancipoval své helótské dobrovolníky, nenabídl plné občanství.

Masakr v Taenaru

Thukydides také uvádí masakr na mysu Taenarus, výběžku tvořeném nejjižnějším cípem ostrova Taygetus:

Lakedaemóňané kdysi vyvedli z Poseidónova chrámu v Taenaru několik helotů, odvedli je pryč a pobili, za což považují velké zemětřesení ve Spartě za odplatu.

Tato aféra, kterou Athéňané připomněli v reakci na spartskou žádost o vyhnání Perikla, jenž byl z matčiny strany Alkmaeonid, není datována. Historici vědí pouze to, že se odehrála před katastrofálním zemětřesením v roce 464 př. n. l. Thukydides je zde jediný, kdo do toho zapletl heloty: Pausaniás mluví spíše o Lakedaemoncích, kteří byli odsouzeni k smrti. Ani z textu nelze vyvodit závěr, že šlo o neúspěšné povstání helótů, pouze že došlo k pokusu o útěk. Kromě toho je povstání helotů v Lakónii nepravděpodobné a Messéňané by se pravděpodobně neuchýlili na mys Taenarus.

Třetí messénská válka

Povstání, které se časově shodovalo se zemětřesením v roce 464 př. n. l., je spolehlivě doloženo, ačkoli řečtí historikové se na výkladu této události neshodují.

Podle Thukydida využili helótové a perioeci z Thúrie a Aithaie zemětřesení k povstání a k usazení na hoře Ithome. Dodává, že většina povstalců byla messénského původu – což potvrzuje přitažlivost Ithómu jako historického místa messénského odboje – a zaměřuje pozornost na perioeky z Thúrie, města na messénském pobřeží. Naopak historikové mohli odvodit, že menšina helótů byla lakonická, čímž se toto povstání stalo jediným v jejich dějinách. Komentátoři, jako například Štěpán Byzantský – píšící zhruba o tisíc let později -, se domnívají, že tato Aithaia se nacházela v Lakónii, což svědčí o rozsáhlém povstání v regionu. Podobná je i verze událostí, kterou uvádí Pausaniás.

Diodorus Siculus (XI, 63,4 – 64,1), pravděpodobně pod vlivem Efóra z Kymu, připisuje povstání stejnou měrou Messéňanům i helótům. Tuto verzi událostí podporuje i Plútarchos.

Konečně někteří autoři přisuzují odpovědnost za povstání helótům z Lakónie. To je případ Plútarcha v jeho Životě Cimona: helóti z údolí řeky Eurotas chtějí využít zemětřesení k útoku na Sparťany, o nichž si myslí, že jsou odzbrojeni. Před zemětřesením a útokem helotů je zachrání zásah Archidama II, který Lakedaemónce povolá do zbraně současně. Heloti se stáhnou, ale vrátí se k otevřené válce, k níž se přidají i Messéňané.

Je obtížné tyto verze sladit. V každém případě je však jasné, že povstání v roce 464 př. n. l. představovalo pro Sparťany velkou traumatickou událost. Plútarchos uvádí, že po této vzpouře byla zavedena krypteia a další špatné zacházení s heloty. Pokud jsou v těchto tvrzeních nějaké pochybnosti, přinejmenším zdůrazňují bezprostřední spartskou reakci: shromažďování spojenců a vedení války se stejnými Athénami, s nimiž se později utkali v peloponéské válce. Koneckonců povstání představovalo brzký náznak zhoršujících se vztahů mezi Athéňany a Sparťany. Sparťané falešně vyhnali athénské vojsko vyslané na pomoc při potlačení vzpoury a Athéňané pomáhali při přesídlení helótů na ostrov Naupaktus.

Athénské základny

Během téže války a po kapitulaci Sparťanů obléhaných ve Sfaktérii Athéňané v Pylosu zřídili posádku složenou z Messéňanů z Naupaktu. Thukydides zdůrazňuje, že doufali, že využijí jejich vlastenectví k pacifikaci regionu. Ačkoli Messéňané možná nevyvolali plnohodnotnou partyzánskou válku, přesto oblast plenili a podporovali dezerci helótů. Sparta byla nucena vyčlenit posádku na kontrolu této činnosti; to byl první z ἐπιτειχισμοί

Druhá taková základna byla na Kythéře. Tentokrát se Athéňané zaměřili na heloty z Lakónie. Opět došlo k drancování a dezerci, ale ne v takovém měřítku, v jaké Athéňané doufali nebo jakého se Sparťané obávali: nedošlo k žádnému povstání, jaké provázelo zemětřesení.

Zdroje

 1. Helots
 2. Heilóti
 3. ^ Apud Libanios, Orationes 25, 63 = Frag. 37 DK; see also Plutarch, Li hi Lycurgus 28, 11.
 4. Moses Finley, « Sparte » dans Jean-Pierre Vernant (s. dir.), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, 1999 (1re édition 1968), p. 208.
 5. Hellanicos, frag. 188 J.
 6. Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1999 (édition mise à jour), 1447 p. (ISBN 978-2-25203-277-0), s.v.Εἵλωτες, p. 321 b.
 7. Pierre Chantraine, ibid., approuvé par Ducat [1990], p. 10.
 8. Helánico, frag. 188 J).
 9. Pausanias, Descripción de Grecia, III, 20, 16.
 10. Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Klincksieck, Paris, 1999 (édition mise à jour), ISBN 2-252-03277-4, s. v. Εἵλωτες, p. 321b.
 11. Antíoco de Siracusa, frag. 13, conservado por Estrabón, Geografía, VI, 3, 2.
 12. Teopompo, frag. 122, conservado por Ateneo, Banquete de los eruditos VI, 265b–c.
 13. Thukydides, Peloponnesische Krieg 4, 80.
 14. Thukydides, Peloponnesische Krieg 5, 34.
 15. Thukydides, Peloponnesische Krieg 4, 80.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.