Zlatá bula Karla IV.

gigatos | 15 února, 2022

Souhrn

Zlatá bula je císařský zákoník sepsaný v listinné podobě, který byl nejdůležitějším ze „základních zákonů“ Svaté říše římské od roku 1356. Upravoval především způsob volby a korunovace římsko-německých králů a císařů kurfiřty až do zániku Staré říše v roce 1806.

Název odkazuje na zlatě zpracované pečeti, které byly přiloženy k šesti ze sedmi kopií dokumentu, ale rozšířil se až v 15. století. Karel IV., za jehož vlády byl zákon vyhlášen v latině, jej nazval naší císařskou právní knihou.

Prvních 23 kapitol je známo jako Norimberský zákoník, který byl sepsán v Norimberku a vyhlášen 10. ledna 1356 na Norimberském soudním dni. Kapitoly 24 až 31 jsou známé jako Metský zákoník a byly vyhlášeny 25. prosince 1356 v Metách na Metském soudním dni.

Zlatá bula je nejdůležitějším ústavním dokumentem středověké říše. V roce 2013 byla prohlášena za světové dokumentární dědictví, přičemž Německo a Rakousko k tomu mají odpovídající závazky.

Původně nebylo úkolem středověkých panovníků vytvářet nové právo ve smyslu legislativního procesu. Od dob dynastie Hohenstaufenů však stále více převládal názor, že krále a budoucího císaře je třeba považovat za zdroj starého práva, a proto měl také zákonodárnou funkci. Vyplývalo to ze skutečnosti, že se říše hlásila k tradici starořímského císařství (→ Translatio imperii, Restauratio imperii), a z rostoucího vlivu římského práva na právní názory v říši.

Ludvík IV. proto (byl oprávněn vytvářet právo a vykládat zákony. Karel IV. považoval tuto legislativní pravomoc za samozřejmost, když vydal Zlatou bulu. Nicméně pozdně středověcí císaři se tohoto mocenského nástroje do značné míry zbavili.

Po návratu z tažení do Itálie (1354-1356) svolal Karel IV. do Norimberka dvorskou konferenci. Během tohoto tažení byl Karel 5. dubna 1355 v Římě korunován císařem. Na Dvorském dni se měly projednat zásadní záležitosti s knížaty říše. Karlovi šlo především o stabilizaci struktur říše poté, co se opakovaně vedly boje o královský trůn. Těmto nepokojům měla v budoucnu zabránit přesná úprava následnictví trůnu a volebního řízení. Císař a kurfiřti se v tomto bodě rychle shodli. Odmítnutí práva papeže podílet se na volbě německého krále bylo rovněž do značné míry přijato. V ostatních bodech si Karel získal souhlas knížat, ale nepodařilo se mu prosadit několik plánů na posílení centrální moci říše. Naopak musel udělat ústupky knížatům, pokud jde o jejich moc na daných územích, a zároveň si zajistil řadu privilegií ve svém vlastním centru vlády, v Čechách. Výsledek norimberského jednání byl slavnostně vyhlášen 10. ledna 1356. Tento soubor zákonů, později známý jako „Zlatá bula“, byl rozšířen a doplněn na dalším soudním dni v Metách na konci roku 1356. Proto se obě části označují také jako Norimberský a Metský kodex.

Soud však nerozhodl o všech bodech, které chtěl Charles upravit. Například v otázce zemského míru bylo přijato jen několik rozhodnutí a rýnští kurfiřti dokázali zabránit rozhodnutí v otázkách ražby mincí, doprovodu a cel.

Celkově Zlatá bula nevytvořila z velké části žádné nové právo, ale stanovila postupy a zásady, které se objevily při volbě králů v předchozích sto letech.

Volba krále a císaře

Na jedné straně „císařský zákoník“ podrobně upravoval způsob volby krále. Právo tak učinit mají výhradně voliči. Mohučský arcibiskup jako kancléř pro Německo musel do 30 dnů po smrti posledního krále svolat kurfiřty do Frankfurtu nad Mohanem, aby v kostele svatého Bartoloměje, dnešní katedrále, zvolili nástupce. Volitelé museli složit přísahu, že se budou rozhodovat „bez jakékoli tajné dohody, odměny nebo honoráře“. Za druhé, zvolená osoba získala všechna práva nejen krále, ale i budoucího císaře.

Hlasovalo se podle pořadí:

Práva a povinnosti kurfiřtů při volbě krále byla zpečetěna komplexně a natrvalo. Volba krále tak byla i formálně oddělena od souhlasu papeže, jak bylo deklarováno již v rýnské kurfiřtské smlouvě, a novému králi byla přiznána plná panovnická práva. Zásadní novinkou Zlaté buly bylo, že král byl poprvé v historii volen hlasy většiny a nebyl závislý na souhlasu všech (volených) knížat jako celku. Aby však neexistoval král první nebo druhé třídy, muselo se předstírat, že se menšina zdržela hlasování, a tak nakonec „všichni souhlasili“. Král mohl být zvolen z řad kurfiřtů vlastním hlasem.

Ačkoli byl v zásadě zachován obřad korunovace císařem papežem, ve skutečnosti se tak stalo až s Karlem V. Jeho předchůdce Maxmilián I. se již od roku 1508 se souhlasem papeže nazýval „zvoleným římským císařem“. Místo korunovace v Cáchách se od roku 1562, počínaje Maxmiliánem II. až po císaře Františka II. v roce 1792, téměř všechny korunovace po volbě konaly ve frankfurtské katedrále.

Další ustanovení

Zlatá bula dále stanovila každoroční shromáždění všech kurfiřtů, na němž se měly konat porady s císařem. Bulla zakazovala jakákoli spojenectví s výjimkou pozemkových mírových svazů a také měšťanů na chůdách (občanů města, kteří měli městská práva, ale žili mimo město).

Zlatá bula upravovala imunitu kurfiřtů i dědičnost tohoto titulu. Kromě toho kurfiřt získal právo razit mince, celní práva, právo vykonávat neomezenou soudní pravomoc a také povinnost chránit Židy před placením ochranných peněz (Judenregal).

Území kurfiřtů byla prohlášena za nedělitelná území, aby se zabránilo dělení nebo množení kurfiřtských hlasů, což znamenalo, že nástupcem v kurfiřtské důstojnosti mezi světskými kurfiřty byl vždy prvorozený legitimní syn. Cílem této buly bylo zabránit sporům o dědictví a vzniku protikrálovství. To se nakonec podařilo.

Druhá část buly, tzv. Metský zákoník, se zabývala zejména protokolárními záležitostmi, vybíráním daní a tresty za spiknutí proti voličům. Podle ní se měli synové a dědicové kurfiřtů učit němčině, latině, italštině a češtině.

Zlatá bula dokumentuje, formalizuje a kodifikuje praxi a vývoj směrem k teritorializaci, která se vyvíjela po staletí. Je zde kodifikován vznik světské i církevní svrchovanosti přibližně od 11. do 14. století a souběžně s tím postupná ztráta moci krále v průběhu teritorializace. V souvislosti s tímto dlouhodobým vývojem hovoří Norbert Elias o konfliktu mezi „centrální mocí“ a „odstředivými silami“ v průběhu vývoje od feudálního sdružení jednotlivců ke správně-právnímu státu.

Privilegia kurfiřtů, která se v průběhu času vyvinula a zakotvila v kvazizvykovém právu, byla kodifikována:

Vzhledem k rozsáhlé suverenitě jednotlivých území nevznikl na území Svaté říše římské žádný centrální stát jako například v Anglii nebo Francii, který by vládl z mocného panovnického dvora, a byl tak politickým a kulturním centrem. Neexistuje zde jazyková jednotnost a standardizace, ale jednotlivá území si zachovávají své regiony a vyvíjejí se do značné míry autonomně. Území si budují vlastní univerzity, které vyučují nezávisle na sobě a mají důležitou funkci při výchově speciálních „provinčních úředníků“. Teritorializace postupuje i v následujících staletích; Vestfálským mírem z roku 1648 je zpečetěno rozdělení Německa na samostatná území a centrální moc ztrácí stále více pravomocí, až je v roce 1806 i formálně ukončena.

Německo je dodnes spolkovým státem, v němž mají spolkové země značný politický vliv.

Obvykle jsou býci vyrobeni z olova, pouze při velmi zvláštních příležitostech a v malém množství se objevují býci ze zlata, kteří tak představují mimořádný význam a vzácnost. Averzní a reverzní strana býka o šířce 6 cm a výšce 0,6 cm jsou vyrobeny ze zlatého plechu. Na averzu je zobrazen císař na trůně s koulí a žezlem, po jehož boku je vpravo (jednohlavá) císařská orlice a vlevo český lev. Nápis zní: + KAROLVS QVARTVS DIVINA FAVENTE CLEMENCIA ROMANOR(UM) IMPERATOR SEMP(ER) AVGVSTVS (Karel IV. z Boží milosti římský císař, po všechny časy major říše). V pečetním poli je uvedeno: ET BOEMIE REX (a český král). Na rubu je stylizovaný obraz města Říma, na portálu je nápis: AVREA ROMA (Zlatý Řím). Nápis zní: + ROMA CAPVT MVNDI, REGIT ORBIS FRENA ROTVNDI (Řím, hlava světa, řídí otěže zemského kruhu).

Do dnešních dnů se dochovalo sedm exemplářů Zlaté buly. Neexistuje žádný důkaz, že by kromě těchto kopií existovaly ještě další. Všechny exempláře se skládají ze dvou částí: první, kterou tvoří kapitoly 1-23, o nichž bylo rozhodnuto na norimberském sněmu, a druhá s metskými zákony v kapitolách 24-31. Vzhledem ke své velikosti nemají exempláře podobu dokumentů, ale jsou to svázané lahvičky. Je pozoruhodné, že saský a braniborský kurfiřt, pravděpodobně z nedostatku peněz, upustil od pořízení vlastních kopií.

Český exemplář je nyní uložen v Rakouském státním archivu ve Vídni, v oddělení sněmovních, dvorních a státních archivů. Pochází z císařské kanceláře, přičemž pouze první díl je zapečetěný opis se zlatou bulou, druhý díl je nezapečetěný opis staršího druhého dílu českého opisu, který byl pravděpodobně pouze konceptem. Kopie byla svázána společně s prvním dílem již v letech 1366 až 1378.

Kopie z Mohuče se nachází také v Rakouském státním archivu ve Vídni, oddělení Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Pochází z císařské kanceláře. Zlatá pečeť a pečetní šňůra již neexistují.

Kolínská kopie se nachází v Univerzitní a státní knihovně v Darmstadtu. Písař je neznámý, možná se jednalo o smluvního písaře.

Palatinská kopie, která rovněž pochází z císařské kanceláře, se nyní nachází v Bavorském hlavním státním archivu. Pečeť je přiložena k dokumentu, ale již není připojena.

Kopie z Trevíru, která rovněž pochází z císařské kanceláře, se nyní nachází v Hauptstaatsarchiv Stuttgart.

Frankfurtská kopie je kopií původní české kopie, takže druhá část má stejný originál jako druhá část současné české kopie. Nachází se v Institutu pro dějiny města v karmelitánském klášteře, bývalém frankfurtském městském archivu. Jedná se o kopii na náklady města, neboť to mělo zájem na kompletní kopii v souvislosti s právy, která mu byla zaručena při volbě krále a na prvním říšském sněmu. Přestože se jedná o kopii, měla stejný právní status jako ostatní kopie.

Norimberská kopie, která je uložena v Norimberském státním archivu, je zapečetěna pouze voskovou pečetí, nikoli zlatou. Jedná se o kopii současného českého opisu, která vznikla mezi lety 1366 a 1378.

Kromě těchto sedmi originálů existuje řada kopií (také v němčině) a později také tisků, z nichž každý se vztahuje k jednomu z těchto originálů. Za zvláštní pozornost stojí nádherný rukopis krále Václava z roku 1400 (viz obrázek výše), který se nyní nachází v Rakouské národní knihovně.

Podařilo se dohledat 174 exemplářů Zlaté buly z pozdního středověku a nejméně dvacet dalších textových svědků z novověku, čímž se počet exemplářů uvedených v nejnovější edici zvýšil o více než čtvrtinu. Většina latinských opisů se řídí českou verzí Zlaté buly. Ostatní se většinou drží palatinské verze; jen několik kusů lze přiřadit k mohučské nebo kolínské verzi a jen velmi málo opisů k verzi trevírské. V pozadí stojí za prvé římsko-německá královská a císařská důstojnost lucemburské a habsburské dynastie, za druhé dlouhodobé nároky na kurfiřtskou důstojnost bavorské dynastie Wittelsbachů, která přešla v rozporu s interní smlouvou rodu Wittelsbachů z Pavie, a za třetí skutečnost, že opisy pro Frankfurt a Norimberk jsou diplomatickými kopiemi české verze a nepřímo tak přispěly k jejímu širšímu rozšíření. Kopie pocházejí z Porýní, jihozápadu, Franků a později Švýcarska, z Wittelbachu a habsburského jihu a českého jihovýchodu, dále z Braniborského markrabství, Pruska a Livonska a z měst v Sasku, Durynsku a Vestfálsku. Další duplikáty pocházejí z kanceláře francouzských králů, z Norského království a Moravského markrabství, z přístavního města Benátky a z římské kurie.

Většina opisů vznikla mezi lety 1435 a 1475. První latinské duplikáty byly pořízeny koncem 14. století v kancelářích kurfiřtů kolínských, mohučských a českých a purkrabí norimberských. Slavné velkolepé vydání pro českého krále Václava IV. vzniklo krátce po roce 1400. V 15. století následovaly kopie pro brabantského vévodu, rýnského falckraběte, trevírského arcibiskupa a habsburského císaře. Duplikáty lze očekávat také u bavorské dynastie Wittelsbachů, vévodů brunšvicko-lüneburských, velmistrů Německého řádu a saských Wettinů. Dalšími příjemci latinských edic byli vysocí duchovní, například biskupové z Eichstättu a Štrasburku, nebo významní členové římské kurie. Mezi uživateli latinských sbírek se objevuje i nižší klérus a patriciát.

Dvojjazyčné kopie existovaly především na středním a horním Rýně, ale také ve Frankách. Všechny francouzské verze pocházejí z císařského města Metz. Jejich původ lze vysledovat až do konce 15. století. Jediný španělský překlad je mnohem mladší a pochází z 18. století. Překlady do nizozemštiny a italštiny pocházejí z doby knihtisku. Český překlad pravděpodobně neexistuje, protože v 15. století už v Čechách nebyl potřeba.

Celkem lze rozlišit pět fází příjmu. Za vlády Karla IV. byly v popředí zájmu interpretace říše a území. Zlatá bula byla chápána především jako soubor privilegií nebo jako celkové privilegium. V křížové palbě kritiky se ocitla ustanovení o sváru a imunitě Kurlandů. Během Velkého západního schizmatu byla Zlatá bula obvykle interpretována jako císařský dekret. Text byl nyní vykládán s ohledem na volbu krále ve Frankfurtu, která byla chápána jako císařské povýšení bez ohledu na papežské nároky na schválení. Soupeřící mocenské nároky králů Václava a Ruprechta poskytly aktuální politické pozadí. Za Ruprechta se bral ohled nejen na císaře, ale i na kurfiřty, neboť Zlatá bula byla vnímána jako varování kurfiřtům. Tomu odpovídal i jejich zvýšený podíl na císařských záležitostech. Za Zikmundovy vlády se Zlatá bula dostala do centra zájmu jako císařský zákon. Nejpozději od Kostnického koncilu představili kvaternioni všechny stavy jako plnoprávné členy císařství a změnili tak dualismus císaře a kurfiřtů. V této fázi byl císař chápán především jako nejvyšší soudce, mírotvorce, zřízenec církve a ochránce práva. Historickým pozadím byla reforma církve a císařství.

Po zvolení Fridricha III. se Zlatá bula stávala stále více synonymem císařského práva, ale císařská korunovace získala pro Habsburky opět na významu. Léčba ve Frankfurtu, která měla mít rozhodující vliv na moderní pohled na Zlatou bulu, a vzájemný vztah obou univerzálních mocností, který především roznítil protestantskou debatu o Zlaté bule, se dokonce poprvé staly předmětem univerzitní výuky. Kanonické právo a římské právo vstoupily do zcela nových vazeb, pro něž Zlatá bula představovala zásadní uzel.

K 650. výročí Zlaté buly vydala Spolková republika Německo 2. ledna 2006 známku v hodnotě 1,45 EUR. Při stejné příležitosti v roce 2006

UNESCO zařadilo „Zlatou bulu“ na seznam „Paměti světa“ jako společnou německo-rakouskou nominaci. Rozhodnutí o zařazení bylo přijato na konferenci v jihokorejském městě Kwangdžu 18. června 2013.

Zastoupení

Článek v encyklopedii

Digitální kopie jednotlivých kopií

Poznámka: Na webu zatím není k dispozici digitální kopie norimberské kopie, pouze CD-ROM, který je k dispozici ve Státním archivu v Norimberku.

Zdrojové edice

Další odkazy

Zdroje

  1. Goldene Bulle
  2. Zlatá bula Karla IV.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.