Sibiřský chanát

gigatos | 27 března, 2022

Souhrn

Sibiřský chanát (sibiřsko-tatarsky: Seber Chanlygy, Seber Yorty) byl tatarský feudální stát na západní Sibiři, který vznikl na konci 15. století v důsledku rozpadu Zlaté hordy. Sibiřský chanát sousedil s Permskou zemí, Nogajskou hordou, Kazašským chanátem a Teleuty. Na severu sahala až k dolnímu toku řeky Ob a na východě sousedila s Pegajskou hordou.

Počátky (1220-1374)

Snad poprvé je pojem „Sibiř“ zmíněn v „Posvátném příběhu Mongolů“ („Jüan-čao mi-ši“) sestaveném v roce 1240, který se týká dobytí lesních kmenů Juchi jižně od Šibiru v roce 1206. Zároveň badatelé nemohou tuto oblast s jistotou lokalizovat; předpokládá se, že „tak se snad nazýval severní okraj Barabské roviny mezi Obem a Irtyšem“ (Palladius).

S větší jistotou je lze ztotožnit s Tobolsko-irtyšským meziříčím Sibiře a Irtyše, o němž se v první polovině XIV. století zmiňuje tajemník egyptského sultána Al-Omari jako o součásti Zlaté hordy. Ve stejném století se města budoucího sibiřského chanátu objevují na západoevropských mapách: Kašlik se objevuje v podobě Sebur na mapě benátských bratří Pizziganiů (1367) a Čingi-Tura v podobě Singui v katalánském atlase (1375).

Historici se neshodují v tom, na základě které správní a politické jednotky vznikl Ťumeňský (sibiřský) chanát. Existují dvě téměř stejné verze a jedna originální.

Podle verze pocházející od akademika G. F. Millera, který zase vycházel z tzv. sibiřských letopisů ze 17. století (Jesipovská, Remežovská a vojvoda Petr Godunov), patřily země budoucího chanátu původně k Tajbuginské jurtě, založené roku 1220, dědičnému majetku sibiřského knížete Tajbugy. Na rozdíl od ostatních ulusů Zlaté hordy měla tajbuginská jurta autonomii. Zastánci této verze dokonce přiznávali Tajbuginům status chánů, tj. stavěli je na roveň Čingischánům. Proto by se o Taibuginské jurtě mělo mluvit jako o vlastním Ťumeňském chanátu.

O legendě o Tajbugu se údajně píše i v „Genealogii Turků“ uzbeckého historika Šibanida chána Abulgaziho. Toto dílo však vzniklo ve stejné době jako Sibiřské letopisy, tedy 400 let po popisovaných událostech. Dnes bohužel není k dispozici.

Z moderních badatelů například G. L. Fajzrachmanov hájí verzi chánů z rodu Taibuginů. Důsledně rozvíjí svůj názor a v návaznosti na řadu dalších historiků (Z. Ja. Bojaršinová, N. N. Stěpanov, N. G. Apollova) uvádí, že hlavním městem šibanidských chánů Hadži-Muhammada, Abú-l Chajra a dokonce i Ibaka nebylo Čingi-Tura, ale město Kyzyl-Tura (dnes vesnice Ust-Išim), kde se Išim vlévá do Irtyše. A chán Ibak se Čingi-Tury zmocnil až na počátku 80. let 14. století, což znamenalo jeho obsazení trůnu Ťumeňského chanátu.

Proti této verzi hovoří několik okolností:

Pátý syn Juchiho, Šiban, obdržel ulus dvakrát. Nejprve Čingischán, který v roce 1227 vyřešil spor mezi knížaty Batu a Hordy o nadvládu v Jochi ulusu, rozdělil ulus na 3 části, přičemž Šibanu byla přidělena tzv. „Šedá jurta“ (Boz Horda, Yuz Horda). Barvy jurt určovaly hierarchii jejich majitelů mezi sebou. V roce 1246, na konci západního tažení Mongolů, Batu změnil původní rozdělení a rozdělil Ulus na 14 částí. Nový Šibanský ulus pokrýval území středního a severního Kazachstánu a také oblast mezi řekami Ili a Syr Darja. Mnozí historici (V. V. Bartold, A. J. Jakubovský, M. G. Safargalijev, L. N. Gumiljev, G. A. Fjodorov-Danilov, V. L. Jegorov, N. A. Mazhitov) zastávají názor, že k té či oné části Západní Sibiře by se měl vztahovat i Ulus Šiban.

Složení a hranice ulusu se poté opakovaně měnily, ale Šibanidům se zpravidla podařilo udržet svůj původní ulus (jurtu). Šibanidský ulus si jako jediný ve Zlaté hordě udržel své území a postavení i po územně-správní reformě chána Uzbeka:

Existuje popis ulusu z poslední čtvrtiny XIV. – první čtvrtiny XV. století, z něhož je zřejmé, že území budoucího sibiřského chanátu v té době zcela ovládali Šibanidé:

Určité světlo na vztahy mezi Ulusem Šibanem a jurtem Taybuginem vrhá zpráva z „Vybraných letopisů z knihy vítězství“ (Tavarikh-i guzide nusrat nama), že hlava jednoho ze čtyř podřízených šibanských kmenů se jmenovala Taybug z Burkutů (spojených s Kungiráty) a hlava dalšího kmene byla Tukbug z Ťumenu. Když Abu-l-hair v roce 1428 obsadil Čingi-Turu, jejími hakimy (guvernéry) byli Adadbek a Kebek-khoja-biy z kmene Burkut, což byl druh výše jmenovaného Taibuga.

Ж. M. Sabitov ztotožňuje Tajbuginy s potomky Alataje Saljiuta, jednoho ze čtyř emírů chána Uzbeka, s odůvodněním, že je to jediný emír, jehož potomci nejsou známi. V jednom ze seznamů Chinggis-Nama se Alatai nazývá také burkut.

Verze J. M. Sabitova o Alataji je zajímavá i proto, že Uzbek dal Alataji vládu nad kmenem Mingů, tedy Mangitů (budoucích Nogajů). A jak poznamenal A.Z.Validi, plná verze „Čingiz-name“ nazývá Čingi-Turu v době Hadži-Muhammada Chána mangytskou osadou. Konečně, závislost mnoha uzbeckých a sibiřských chánů na Nogajském murzu je dobře známa a po porážce Sibiřského chanátu se Taibuginská jurta stala součástí Nogajské hordy.

Podle logiky J. M. Sabitova vznikla tajbuginská jurta jako fragment Zlaté hordy během „Velkého mlčení“, vytvořený potomky emíra Alataje, kteří jednali analogicky s potomky dalších emírů chána Uzbeka – Isataje, Nangudaje a Kutluk-Timura, kteří začali vládnout v různých částech Zlaté hordy za loutkových chánů Čingizidů. S posílením mandžů ve Zlaté hordě se postavení loutkových chánů rozšířilo i na Šibanidy, což bylo vyjádřeno formulí:

Od starověku až do současnosti každý chán, který byl prohlášen za emíra Mangitů, dával emírům Mangitů vůli ve státě. Bude-li nyní chán jednat také podle našeho dávného zvyku, dobře, a pokud ne, .

Chingi-Tura Vilayet (1375-1468)

V roce 1359 začíná Velké soužení ve Zlaté hordě, kterého se aktivně účastní Šibanidé.

Podle Čingiz-namy se kníže Tochtamyš, který byl nejprve poražen Urus-chánem a jeho potomky, obrátil o pomoc na Kaganbeka, hlavu šibanidského klanu. Kaganbek pomoc Tochtamyšovi neposkytl, avšak pomoc přišla od bratrance Kaganbeka Arab-šáha. Díky němu se Tochtamyšovi podařilo porazit Urušany i Mamajce a poprvé od počátku „Velkého mlčení“ sjednotit Zlatou hordu. Tokhtamyš z vděčnosti předal vládu nad Ulus Šibanem arabskému šáhovi.

Jak již bylo řečeno, Arabský šáh a jeho bratr se v létě pohybovali mezi horním tokem řeky Jajk a ústím řeky Syr Darja v zimě. První Tamerlánovy údery proti Tohtamyši byly vedeny právě proti Ulus Šiban. Nizám ad-Dín Šámí dosvědčuje, že v roce 1389 Tamerlán vyslal Džahán Šáha Bahádúra, Omara Bahádúra a Uč-Kara Bahádúra „k Irtyši hledat nepřítele“. Noionové dorazili do Irtyše a zcela ho vyplenili. Známé je také Tamerlanovo tažení, které skončilo v dubnu 1391 vztyčením mohyly poblíž pohoří Ulytau v Karagandské oblasti, kde je vytesán následující nápis:

Nelze také přehlédnout dva rukopisy vydané v roce 1903 pod obecným názvem „O náboženských válkách žáků šejka Bagautdina proti cizincům na západní Sibiři“. Podle těchto rukopisů podniklo v letech 1394-1395 366 šejků v doprovodu 1 700 jezdců pod vedením chána Šibanida tažení z Buchary podél Irtyše až do Kašlyku s cílem obrátit místní obyvatelstvo na islám. Při tažení bylo zabito 300 šejků a 1448 jezdců, ztráty protistrany nelze spočítat:

Pobíjeli velké množství pohanů a Tatarů a bojovali tak, že na březích Irtyše nezůstal jediný potok nebo řeka, kde by nebojovali, a pohanům nedali příležitost k útěku…

Podrobnosti o kampani naznačují, že buď rok, nebo jméno chána je zmatené. Vzhledem k tomu, že jeden z hrdinů díla, šejk Bahauddín Naqšband, zemřel v roce 1389 a Tamerlán se vyznačoval tím, že obviňoval své nepřátele z odpadlictví a obecně používal náboženské motivy k ospravedlnění svých tažení, vypadá doba tažení spíše jako Tamerlánova éra.

Jméno Ťumeň se však poprvé objevilo v ruských kronikách v souvislosti s představitelem Tukatimuridského chána Tochtamyše, když v roce 1408 kronikář zapsal

Tochtomyš je zabit v sibiřské zemi poblíž Ťumeni.

Z analýzy „Sbírky letopisů“ a sibiřských letopisů vyplývá, že zakladatelem sibiřského chanátu byl potomek Šajbana Hadži-Muhammeda, který byl v roce 1420 prohlášen sibiřským chánem. Poté začaly v chanátu dlouhotrvající mezistátní boje, které skončily až v roce 1495 vyhlášením města Sibiř (Kašlyk) hlavním městem státu.

Postavení Ťumeňské provincie na dlouhou dobu přerušil Šibanid Abú-l-Hair, který učinil Čingi-Turu hlavním městem uzbeckého chanátu, který založil. V této podobě existovalo město od roku 1428 do roku 1446 (celkem 18 let). Současně byl poprvé zmíněn „vilajet Čingi-Tura“, kde chán Abú-l-chajr jmenoval guvernéry (darugi). „Čingiz-name“ a „Nusrat-name“ uvádějí, že v tomto období byli Ťumeňští chánové podřízeni Kazani.

Ťumeňský chanát (1468-1495)

Tjumenský chanát vznikl jako samostatný stát ve 14. století, ale předtím byl součástí Zlaté hordy pod názvem „Ibir“. Nacházelo se na středním toku řeky Tobol a na soutoku jejích přítoků Tavdy a Tury. V důsledku dlouhého boje mezi vládci Bílé hordy, šibanidy a tajbuginy, kteří představovali místní šlechtu, se moci ve státě chopil šibanid Ibak. Za vlády bratrů Ibaka a Mamuky, kteří se od roku 1480 odvážili bojovat o trůn Velké hordy, dosáhl Ťumeňský chanát svého největšího vlivu. V roce 1495 byl Ibak zavražděn Taibuginem Machmetem, který přenesl hlavní město chanátu do opevněného města Sibiř (Kašlyk), jež se stalo hlavním městem nového sibiřského chanátu. Země Ťumeňského chanátu se na počátku 16. století staly součástí Sibiřského chanátu.

Jurta Isker (1495-1582)

V roce 1495 Muhammad Tajbuga (Machmet) porazil Ťumeňský chanát a zabil šibanidského chána Ibaka. Hlavní město bylo poté přesunuto do Kašlyku a chanát se stal známým jako Sibiřský chanát. Jejími vládci se stala knížecí dynastie Taybugidů.

V roce 1555 uznal tajbugský chán Jediger svou vazalskou závislost na Ruské říši.

Kučumův sibiřský chanát (1563-1582)

V roce 1563 se však moci chopil Ibakův vnuk Šibanid chán Kučum. Nechal popravit své souvěrce, bratry Yedigera a Bekbulata. Tjumenský chanát se stal součástí Sibiřského chanátu. Chán Kučum přestal platit Moskvě tribut, avšak v roce 1571 poslal plný jasak v 1000 šavlích. V roce 1572 zcela přerušil tributární vztahy. V roce 1573 vyslal Kučum svého synovce Machmetkula s družinou na průzkumné mise mimo chanát. Machmut Kuli dorazil do Permu a narušil majetek Stroganovců. Kučum vynaložil značné úsilí na posílení významu islámu na Sibiři.

Dobytí Sibiře Ruskem (1582-1598)

V roce 1582, 26. října, po vítězství nad Kučumem obsadila vojska atamana Jermaka hlavní město chanátu Kašlyk. Tři roky vedly kozácké oddíly tažení a podmaňovaly si místní kmeny. V roce 1585 byl však Ermak zabit při náhlém útoku Kučumanů. Mezitím již na Sibiř začala pronikat nová ruská vojska a brzy byly na území sibiřského chanátu vybudovány ruské pevnosti Ťumeň, Tobolsk, Tara, Berjozov, Obdorsk a další. V roce 1588 zajal tobolský vojevůdce Danila Čulkov několik tatarských knížat, načež vzpurní Tataři definitivně opustili Kašlek a odjeli do stepí.

Kučum se také pohyboval na jihu a až do roku 1598 odolával ruským oddílům. Dne 20. srpna 1598 byl na břehu řeky Ob (na území dnešního Hordynského okresu Novosibirské oblasti) poražen tarským vojevůdcem Andrejem Vojkovem a podle jedné verze odjel do Nogajské hordy, podle jiné na východ, a o několik let později zemřel.

Kučumův vnuk Arslan Alejjevič, zajatý v roce 1598, žil v Kasimově a v roce 1614 byl prohlášen kasimovským chánem.

Sibiřský chanát byl polyetnickým politickým sdružením. Hlavou státu byl chán, kterého volila aristokratická elita – bekové, murzové a tarchanové. Státní útvar měl polovojenský charakter. Chánovi ve správě pomáhali jeho vezír, karacha a rádci. Sibiřští chánové málo zasahovali do záležitostí ulusů, kterým vládli urozené murzy a bekové. Během válek se Murzové a jejich vojáci účastnili válečných tažení, protože měli zájem o válečnou kořist, která byla pro tatarské feudály důležitým zdrojem příjmů. K feudálům patřila také malá část feudální vrchnosti Ošťáků (Chantů) a Vogulů (Mansijců). Zbytek netatarského obyvatelstva (Ostjakové, Vogulové a Samojedi) byl v podřízeném postavení, což vytvářelo vnitřní rozpory v chanátu a oslabovalo jeho moc.

Sibiřští Tataři v chanátu žili usedlým a polokočovným způsobem života. Chovali dobytek, koně a ovce, byli rybáři a lovci. Přesto v záplavových oblastech Tobolu a Irtyše existovaly malé zemědělské oblasti. V osídlených sídlech se rozvíjel domácí průmysl: hrnčířství, tkalcovství, hutnictví a zpracování kovů.Správními a vojenskými centry byla města Kyzyl-Tura (Ust-Išim), Kasim-Tura, Javlu-Tura (Jalutorovsk), Tontur (dnes vesnice Voznesenka ve Vengerovském okrese Novosibirské oblasti) atd.

V chanátu se rozvinuly feudální vztahy. Majitelé ulusů vlastnili bohatství v podobě pastvin, dobytka a otroků. „Černí“ ulusové patřili k nižší vrstvě společnosti. Odváděli roční daně majitelům ulusů a také vykonávali vojenskou službu v jejich oddílech. Sibiřští chánové si násilím podmanili chantymansijské kmeny na Urale po proudu Irtyše a Obu a donutili je platit jim daň (jašak). Chánovi Kučumovi se také podařilo podmanit si Barabince a jejich sousední kmeny, stejně jako některé baškirské kmeny.

Kromě sibiřských oddílů se během tažení v armádě sibiřského chanátu účastnili i vojáci místních kmenů podřízených chanátu. Je obtížné odhadnout počet sibiřské armády, ale je známo, že během bitvy na Abalakském jezeře velel carevič Mametkul ťumenu, jednotce teoreticky čítající 10 000 vojáků. Ozbrojené síly chanátu byly rozptýleny, v souvislosti s čímž se Kučumovi při zásahu ruských vojsk nikdy nepodařilo shromáždit je v jednotnou pěst. Sám Kučum měl k dispozici nogajské stráže. Většina sibiřských knížat měla vlastní posílená města s umístěnými posádkami. Na bitevním poli používali sibiřští válečníci tradiční kočovnou taktiku manévrování a zasypávání protivníka šípy v jízdní formaci. Sibiřští válečníci uměli bojovat i pěšky. Ve vojenském umění Turků hrál důležitou roli průzkum, díky němuž sibiřská vojska dokázala nepřítele přepadnout a překvapit.

Mezi hlavní zbraně sibiřských bojovníků patřily luky a šípy, kopí, šipky, šavle, meče, dýky a bojové sekery. Jako ochranná zbroj sloužily kroužkové kožešiny, přilby a brnění. Sibiřští válečníci používali kromě ostrých zbraní také dělostřelectvo.

Legendární vládci Sibiře

Před rokem 1035 byl jih západní Sibiře součástí Kimackého kaganátu.

Články

Zdroje

  1. Сибирское ханство
  2. Sibiřský chanát
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.