Големият скок напред

Резюме

Голям скок напред (китайски 大躍進)

„Големият скок напред“ започва след края на „Антиправителственото движение“ и съвпада с период на нарастващо политическо напрежение между Китай и Съветския съюз. Той е основната причина за тежкия Голям китайски глад, който продължава от 1959 до 1961 г. Поради насилствената колективизация на селското стопанство, допълнителното натоварване на селяните с работа по инфраструктурни и индустриални проекти и вътрешната миграция на селското население към градовете, селскостопанските добиви намаляват от 1959 до 1961 г. В същото време таксите за зърно, които държавата очаква като данък и за износ, са рязко увеличени и наложени с принудителни мерки. Броят на жертвите на този глад се оценява между 14 и 55 милиона души, което го прави най-смъртоносния глад в историята.

Друг сериозен проблем се отнасяше до селското стопанство – сектора, в който работеха над три четвърти от населението. Още преди основаването на Народната република цялата налична обработваема земя е била обработвана. Поради това обработката на допълнителни площи е била трудна, а обработваемата земя е била изключително разпарчетосана. По онова време едно селско семейство притежава средно около една трета от хектар обработваема земя, която се обработва изцяло на ръка. Въпреки експроприацията, а често и убийството на бившите собственици на земя и намаляването на често много високите ренти, земята не се е променила много. По ирония на съдбата за това са допринесли именно първоначалните успехи на китайския социализъм: бързото нарастване на раждаемостта, обусловено от факта, че храната е била до голяма степен осигурена (макар и на ниско ниво), и елементарните медицински грижи и хигиенни мерки са допринесли за намаляване на детската смъртност. В това отношение хората вече не гладуваха, но огромният ентусиазъм, както при основаването на Народната република, беше намалял. Селяните поемат цялата тежест на индустриалното развитие, но не виждат голям икономически напредък за себе си, което се дължи, наред с другото, на липсата на използване на изкуствени торове и на развитието на малки селскостопански машини, пригодени за китайското земеделие.

Друг проблем е появата на нова класа функционери, откъснати от населението. Все повече и повече от тези функционери се възприемат, според класическата китайска традиция, не като служители на работниците и селяните, а като нови владетели и също така не се притесняват да се обогатяват от държавната собственост. Мао говори за новите капиталисти и за необходимостта от по-нататъшна класова борба, но без да я конкретизира.

Като решение на тази дилема китайското ръководство – а Мао, Лю, Дън и Джоу бяха единодушни в това отношение – препоръча да се премине от централизирани големи предприятия към децентрализирано производство в селските райони. За всяко производство не са били необходими скъпи машини. С много ръчен труд и малко машини много неща могат да се произвеждат в самите села. Освен това е по-лесно да се знае от какво има спешна нужда в близост до потребителя и се избягват дългите транспортни маршрути. Затова се правят опити да се инициира икономическо развитие в селските райони с възможно най-малка материална подкрепа от центровете. Това беше идеологизирано с лозунга „Пренесете града в селото“.

За да се постигне тази цел обаче, от гледна точка на китайския централизъм, предишният официален и освен това централистичен начин на предписване трябваше да бъде изоставен. Според държавния начин на мислене селското население трябва да се научи да разчита предимно на собствените си сили и да замени обичайните дотогава бюрократични указания със собствена инициатива отдолу. Това е реакцията на китайското ръководство на липсата на развити средства за комуникация и транспорт в страната. Поради това местните власти бяха призовани да се обръщат възможно най-малко към висшестоящите органи. Ръководният принцип на известната бригада „Тачай“ в Шанси е обявен за задължителен за всички местни власти: „Сами произвеждаме оборудване, търсим суровини на място, научаваме техниката на практика!“ По този начин изглежда, че през 1957 г. наистина е било възможно да се разработят ефективни, евтини и най-вече достъпни на местно ниво производствени техники за цели отрасли.

Експертите от градовете на свой ред трябваше да подкрепят народните общини. По този начин трябваше да се намали огромната бюрокрация на централизма, която се беше настанила в страната. Вместо пекинската индустриална бюрокрация трябваше да се използва инициативата на 2 000 окръга, 80 000 общини, 100 000 занаятчийски и 700 000 земеделски производствени кооперативи. Насоките за тези нови инициативи обаче останаха неясни, което беше съвсем умишлено. Трябваше да се посочи само общата посока, а подробностите по изпълнението да се оставят на „масите“ (като и тук остава неясно какво изобщо се има предвид под „маси“).

Тази нова ориентация на икономическото развитие изискваше работа по развитието на селските райони. Това, което е било „предприятие“ в града, се превръща в „народна община“ в провинцията. Развитието на обикновената промишленост и търговия, както и разширяването на инфраструктурата в селата, е задача на народните общини с няколко хиляди членове. Селяните, които дотогава са обработвали всичко на своите малки парцели само на ръка, трябва да предоставят земята си на народната комуна. На свой ред „народните комуни“ трябваше да осъществят необходимото за земята икономическо развитие в организационен план чрез разделение на труда, механизация и специализация. От една страна, се открива възможност за организационни експерименти, като по този начин им се предоставя широка икономическа автономия, но от друга страна, вместо предишната командна икономика, те са изпратени в един вид „социалистическа конкуренция“.

Начало на колективизацията в Китайската народна република

След основаването на Китайската народна република на 1 октомври 1949 г. стратегията на „новата демокрация“ предвижда дългосрочно придържане към смесени икономически форми. Китайската икономика трябваше да се трансформира в „социалистическа“ само постепенно. По-радикалните членове на Политбюро критикуват това още през 1951 г. От 1953 г. новата генерална линия предвижда „социалистическа трансформация“ на икономиката, вдъхновена от програмата на Сталин от 1929 г. Под лозунга „Да се поучим от Съветския съюз!“ е възприет принципът на централно планиране и управление на производството, инвестициите, разпределението и потреблението. Едновременно с края на Корейската война през 1953 г. е приет първият петгодишен план по съветски образец. В същото време се формира нов управляващ елит: докато през 1948 г. в националното правителство работят около два милиона функционери, през 1958 г. комунистическият държавен и партиен апарат наброява осем милиона кадри.

Реформите в земеделието са започнати още преди официалното създаване на Китайската народна република, но колективизацията на земята не е осъществена, въпреки че ККП пропагандира предимствата на тази колективизация с брошури и листовки. Мао по принцип вярваше, че по-големите производствени единици автоматично ще доведат до по-висока механизация и съответно до по-високи добиви. Други, по-умерени членове на партията, като Лиу Шаоци, от друга страна, са на мнение, че широката колективизация би имала смисъл само когато Китай разполага с достатъчен брой селскостопански машини. По онова време Китай не разполага със собствена индустрия за производство на селскостопанска техника и първият завод за трактори започва да произвежда едва през 1958 г. В периода 1952-1957 г. колективизацията на селското стопанство се провежда с различна интензивност, като желанието на Мао Дзедун за широкообхватна и бърза колективизация надделява над по-умерените членове на Политбюро.

Първата вълна на колективизация на селското стопанство започва през 1952 г. и предвижда сливане на шест до девет домакинства наведнъж. Вторият етап започва през 1955 г. и по-късно е наречен „ниска колективизация“. Обикновено семействата от едно село образуват голям кооператив. Селяните все още не са загубили правото си на собственост върху земята, но са принудени да ползват общи животни, оръдия на труда и семена, да обработват нивите на малки групи под ръководството на кадър и да делят добивите. За тези, които са се възползвали от поземлените реформи, това е икономически непривлекателно. Собствениците на тежкотоварни животни ги колят и продават месото, тъй като това е по-изгодно, отколкото да предоставят тежкото животно на кооператива. Присъединяването към кооператива теоретично е доброволно, но често се налага чрез призоваване на семействата на събрание и не им се позволява да си тръгнат, докато не се съгласят да се присъединят. Когато през 1955 г. на селяните е разрешено за кратко да напуснат кооперативите, партийното ръководство в Пекин е изненадано от големия брой селяни, които се възползват от тази възможност. Първите опити за колективизация водят до по-високи земеделски добиви поради по-големите парцели и по-интензивното използване на земеделска техника. Въпреки това сред селското население се наблюдава широко разпространена съпротива, която понякога се изразява в местни въстания. След като по-нататъшните усилия за колективизация са временно преустановени през януари 1955 г. с одобрението на Мао, от април 1955 г. те отново се засилват. След пътуване из южните провинции Мао стига до заключението, че съобщенията за съпротива сред населението са преувеличени. Самият той си поставя за цел до края на 1957 г. 50 % от селското население да членува в колектив. В провинциите и районите колективизацията се развива много по-бързо, отколкото Мао е посочил. През пролетта на 1956 г. 92% от селските домакинства членуват в колективи, докато в началото на 1955 г. те са едва 14%. Към декември 1956 г. само три процента от селското население все още обработва земята си индивидуално. През последната фаза на колективизацията селяните все по-често не получават обезщетение за имуществото, което са внесли в колективите, а само заплащане за извършената работа. По време на колективизацията в селските райони се наблюдава вътрешна миграция, при която милиони хора се преместват в градовете. През 1956 г. в Китай са въведени вътрешни паспорти, за да се предотврати до голяма степен тази неконтролирана вътрешна миграция. Така селяните вече не можеха да приемат наемен труд извън своя регион през зимните месеци, да посещават пазари или да мигрират към региони с достатъчна реколта в случай на недостиг на храна. Колективизацията на индустриалния сектор и сектора на услугите, които са много по-малки от селскостопанския сектор, започва след като колективизацията на селското стопанство е до голяма степен завършена и протича много бързо. През януари 1956 г. тя вече е завършена във всички по-големи градове.

Движението на стоте цветя

На ХХ конгрес на КПСС през февруари 1956 г. Хрушчов критикува култа към личността на Сталин и свързаните с него престъпления в тайната си реч на 25 февруари.Впоследствие съветското ръководство започва т.нар. десталинизация – фундаментална промяна в социалната и икономическата политика. Мао вижда, че речта на Хрушчов накърнява собствения му авторитет, тъй като критиката на Сталин прави допустима и неговата критика. Всъщност на 8-ия партиен конгрес на ККП в Пекин бе подчертан принципът на колективното ръководство и бе отхвърлен култът към личността. Маоисткият принцип на „бурните масови движения“ също е критикуван на този партиен конгрес. В отклонение от стратегията на Мао, трансформацията на китайското общество и икономика трябваше да се извършва по-бавно. Умерените партийни кръгове, сред чиито водещи представители са Джоу Енлай, Бо Ибо и Чен Юн, се застъпват за по-предпазливо развитие и по-малки земеделски колективи и искат да допуснат ограничен свободен пазар.

В реч пред група партийни лидери през май 1956 г. Мао за първи път изисква монополът върху мнението да не бъде оставен само на партията, а на 27 февруари 1957 г. повтаря това искане на държавна конференция с обръщението си „По въпроса за правилното справяне с противоречията сред народа“. Речта не е публикувана в нейния текст, но към края на април 1957 г. китайските медии дават да се разбере, че конструктивно-критичните изказвания са добре дошли. Критиката, изразена по време на така нареченото Движение на стоте цветя през пролетта на 1957 г., е насочена главно срещу невежеството и арогантността на партийните функционери, силната ориентация към съветския модел и монопола на комунистическата партия върху властта. Движението на стоте цвята е внезапно прекратено от Мао през юни 1957 г. и Дън Сяопин е натоварен със задачата да се бори срещу враговете на държавата в рамките на т.нар. кампания срещу правата. Историците посочват различен брой хора, които са били осъдени през следващите месеци за предварително изразена критика. Сабине Дабрингхаус разказва за повече от 400 000 души, станали жертва на преследванията и изчезнали в трудови лагери и затвори. Биографът на Мао Филип Шорт споменава за 520 000 души, които са осъдени на „превъзпитание чрез труд“ и изпратени в трудови лагери в отдалечени части на страната. Голяма част от тях са учени, интелектуалци и студенти. Няколко влиятелни преди това китайски политици, като Пан Фушенг и Джан Боджун, които се противопоставят на аграрните реформи и насилствената колективизация, също са осъдени като инакомислещи.

Историците спорят дали внезапният край на Движението на стоте цвята е реакция на неочаквано силната критика, или призивът за критика е умишлена маневра на Мао да открие и след това да заглуши критиците. Въпреки това антидясното движение, което продължава с различна интензивност през следващите няколко години, създава атмосфера, в която малцина се осмеляват да критикуват политическия и икономическия курс на правителството.

С подкрепата на Лиу Шаоци, председател на Националния народен конгрес, през есента на 1957 г. Мао призовава за нова икономическа кампания – „Големият скок напред“. Въпреки че кампанията, наречена „Малък скок напред“, е прекратена през 1956 г., след като твърде високите производствени цели, поставени от местните кадри, предизвикват съпротива сред селското население и стачки сред работниците. Но подновеният призив за подобна кампания вече не срещна особена съпротива. Когато Хрушчов обявява пред международната аудитория малко след честването на 40-годишнината от Октомврийската революция, че след петнадесет години Съветският съюз ще достигне нивото на производство на САЩ, Мао, който присъства като държавен гост, отговаря, че за същия период Китай ще достигне нивото на производство на Великобритания, която тогава все още е голяма индустриална сила. От завръщането си от Москва до април 1958 г. Мао пътува из китайските провинции, за да популяризира Големия скок на срещи с местното партийно ръководство.

Развитието на агробизнеса е в центъра на Големия скок. На пленума на Централния комитет на Комунистическата партия на 10 декември 1958 г. това беше формулирано по следния начин: „Сегашното затруднение в снабдяването със стоки в селата, както и в селскостопанското производство, може да бъде преодоляно само чрез широкомащабно развитие на промишлеността в общинитеһттр://…. Общините трябва да развиват селската промишленост в голям мащаб и постепенно да пренасочват значителна част от работната ръка от селското стопанство към промишлеността, за да произвеждат инструменти както за селското стопанство, така и за производството на машини.“ Поставената цел е всяка община да произвежда 80-90% от необходимите ѝ промишлени продукти. За най-важен елемент на това развитие се смята мобилизацията на селските маси и освобождаването на работна ръка от селското стопанство за изграждане на икономиката.

Основните елементи на Големия скок са:

Преориентирането на китайската икономика към капиталоемкия, индустриално ориентиран съветски модел означава, че работниците са облагодетелствани от селяните във всяко отношение. Това доведе до постоянно напускане на селските райони, увеличаване на градското население и едновременно с това до създаване на бедняшки квартали с бедни градски жители. В резултат на това от началото на 1957 г. завършилите училище, които не могат да си намерят работа в града, са изпращани в провинцията. Това се засилва през 1958 г. Ученици, учители и администратори са принудително изпратени в провинцията. Целта е да се намали напълно „непроизводителният сектор“ в градовете и по този начин да се облекчат земеделските производители.

През септември 1957 г. Централният комитет издава директива за започване на кампания за напояване с цел цялостно подобряване на инфраструктурата за управление на водите.

Скоро стана ясно, че LPG са твърде малки, за да изпълняват възложените им задачи. Все повече части са принудени да обединяват работните си бригади и да ги преместват от село в село. На няколко конференции през декември 1957 г. и януари 1958 г. е взето решение да се увеличи размерът на LPG и е открита възможност за експериментиране. През пролетта на 1958 г., когато кадрите трябва да извършват едновременно пролетно засаждане и напояване, те преминават към разделяне на работата в рамките на LPG и възлагат извършването ѝ на специализирани бригади. Това създава една от основните функции на по-късната народна комуна.

През 1958 г. важните задачи по планирането и управлението постепенно се делегират от окръга на LPG, като му се прехвърлят и правомощията за разпореждане с цялата селскостопанска техника. От юни 1958 г. нататък ръководството на Пекин предприема интензивни инспекции в провинцията, за да проучи новите основни звена, които са структурирани според разделението на труда. Мнозинството беше убедено, че е постигнат значителен напредък. Конференцията в Пейтахо, която се провежда от 17 до 30 август 1958 г., определя народната комуна като организационна основа на политиката на големия скок. Очакванията за икономическото развитие през следващите няколко години бяха огромни; в някои сектори икономиката се очакваше да се удвои през 1959 г. Това е показано в таблица 7.

През август и септември в партията се разпространява оптимизъм, който в някои случаи нараства до степен на еуфория. Оптимизмът бе подсилен от обявената отлична зърнена реколта. Очакваните 375 млн. тона биха удвоили предишната рекордна реколта. Това изглеждаше като стабилна основа за скок напред и в промишлеността и инфраструктурните проекти.

Още на срещата в Ченчжоу от 2 до 10 ноември 1958 г. настроението отново се влоши. Натрупват се доклади, че кадрите са действали твърде пресилено, а в някои случаи дори са били премахнати парите. Трудовата етика на селяните е силно нарушена. На срещата в Учан от 21 до 27 ноември и на шестия пленум на Централния комитет от 28 ноември до 10 декември бяха направени първите изводи. Първо, целите бяха драстично намалени и беше обявено, че оттук нататък статистическите данни, които ще се отчитат, ще бъдат внимателно проучвани. Освен това занапред държавата ще упражнява по-голям финансов и административен контрол върху проектите на народните общини. Действията на прекалено ревностни кадри, като например премахването на бонусите за постигнати резултати, бяха осъдени като ляв екстремизъм и „дребнобуржоазен егалитаризъм“. Самият Мао обявява, че няма да се кандидатира за държавен глава през следващата година, като дава път на Лиу. От този пленум нататък Мао все повече изчезва от ежедневната политическа сцена.

Икономическо управление

По време на Големия скок е въведена нова система на държавна администрация. Тя беше наречена система на „две децентрализации, три централизации и една отговорност“. Това означава: децентрализирано използване на работна ръка и местни инвестиции. Централизиран контрол върху политическите решения и планирането и управлението на природните ресурси. Една отговорност на всяко основно звено към звеното, което го контролира.

Целта беше по-ниските партийни нива да станат до голяма степен самостоятелни. По-високите партийни нива трябваше да отговарят за целите и за контрола. Успехът се измерваше с няколко ключови цифри, като например тонове стомана или желязо, зърно, пшеница и ориз, а изпълнението или преизпълнението на поставените цели се приравняваше с лоялността към партията. Не беше извършена проверка на отчетените данни. От 1957 г. нататък китайското население е призовано да участва в мерките за изграждане на водоснабдителни съоръжения чрез масови кампании. През пролетта и лятото на 1958 г. това е последвано от кампании за увеличаване на земеделските добиви, като в същото време в цялата страна са създадени 25 000 народни комуни. Последната голяма кампания през 1958 г. е за увеличаване на производството на желязо и стомана.

Бо Ибо въвежда принципа на двойното планиране на среща в Нанинг през януари 1958 г. На национално равнище беше поставена цел за производство на данни, която трябваше да бъде постигната. Вторият план с по-високи цифри посочва желаното постигане на целта. Този втори план е предаден на провинциите и трябва да бъде изпълнен от тях с всички средства. От провинциите също се очакваше да планират съответното си производство, което като цяло беше по-високо от цифрите, посочени от централното управление. Тъй като националните цели бяха повишавани многократно на сравнително кратки интервали от време на партийни събрания, това доведе до инфлационни цели до нивото на селата. Несъгласието с тази цел е свързано на всички нива с риска да бъдеш осъден като девиант.

В Наннин Мао също така е дал на партийните членове указание да се състезават помежду си на провинциално, градско, окръжно, общинско и дори лично ниво. Добрите резултати се награждават с червен флаг, средните – със сив, а тези, които изостават от останалите, получават бял флаг като наказание. В цял Китай това предизвика конкуренция за постигане на целите. Поставянето на висока цел се нарича „изстрелване на Спутник“ и е кръстено на първия изкуствен спътник на Земята, изстрелян от Съветския съюз. „Изстрелването на „Спутник“, „присъединяването към партията в нейната борба“ или усилената работа за „няколко дни и нощи“ е един от начините да се получи червено знаме.

Индивидуални инициативи на Големия скок напред

Терминът „Голям скок напред“ е използван публично за първи път през есента на 1957 г. във връзка с призив за изграждане на язовири и напоителни съоръжения. Тези мерки за изграждане на водоснабдяване се считат за съществено условие за увеличаване на селскостопанското производство. До октомври 1957 г. повече от 30 милиона души вече са били наети да участват в такива мерки. До края на годината са преместени повече от 580 милиона кубически метра камъни и пръст. В стремежа си да се приложат тези мерки в съответствие с изискванията на страната, в много случаи съветите на хидролозите са пренебрегнати и работата е извършена некачествено.

Сред най-престижните големи проекти на „Големия скок“ е язовирът Санменся на Жълтата река, който е планиран с помощта на съветски съветници още преди началото на „Големия скок“. Проектът е критикуван, наред с други, от обучения в САЩ хидролог Хуанг Уанли, който посочва, че Жълтата река много бързо ще напълни резервоара с утайки. Самият Мао в редакционна статия във в. „Ренмин Рибао“, публикувана през юни 1957 г., обвинява Хуан Уанли, че вреди на партията, насърчава буржоазната демокрация и се възхищава на чужди култури. Всъщност в резервоара бързо се натрупват много утайки. Проблемът се решава само с инсталирането на допълнителни отвори за промиване на резервоара през дъждовния сезон. През февруари 1958 г. в провинция Гансу водещи членове на партията са обвинени в дисидентство и са изключени от партията, защото, наред с други неща, изразяват съмнения относно скоростта и обхвата на мерките за изграждане на водоснабдяване. Те посочват, че на всеки 50 000 хектара напоявана земя стотици селяни са загубили живота си по време на строителните работи.

Проектът за напояване в сухия окръг Сюшуй, на около 100 км южно от Пекин, е от решаващо значение за утвърждаването на народните общини. В средата на 1957 г. местният партиен лидер Джан Гуожан вече е ангажирал 100 000 души да работят по голям проект за напояване в окръга, в който живеят около 300 000 души. Селяните са разделени по военен начин на бригади, роти и взводове, живеят далеч от селата си в казарми и получават храната си в общи трапезарии. Всяка бригада отговаряше за седем хектара земя, от която се очакваше да се получат 50 тона за две години. По предложение на Мао до 1 юли 1958 г. в два големи китайски вестника се появяват статии за успехите в Сюшуй, повечето от които се дължат на избраната военна форма на организация.

По време на Големия скок около 80 % от китайското население живее в селски райони. Народните комуни са създадени само в провинцията, тъй като опитите за създаване на градски комуни са прекратени през 1958 г. поради неуспех.

Първата народна община е създадена през април 1958 г. в окръг Суйпин, провинция Хенан. През август 1958 г., след като по време на обиколката си из провинциите Мао възхвалява достойнствата на народните общини, е взето решение за тяхното широко въвеждане в провинцията и то е осъществено в рамките на един месец. До 1959 г. общините вече произвеждат 93% от селскостопанската продукция. За разлика от предишните колективи, комуните трябваше да отговарят за всичко. Мао ги възхвалява като средство за освобождаване на жените от бремето на домакинството. Децата и възрастните хора ще бъдат обгрижвани колективно, а храната ще се осигурява от общи трапезарии. Всеки член на общината е подложен на строг контрол и милитаризация. До края на 1958 г. са създадени около 25 000 общини, всяка с около 5000 домакинства. Така една средна народна комуна е наброявала между 20 000 и 30 000 души. Имало е обаче и народни общини с над 100 000 членове. Членството е задължително; освен къщите, цялата собственост е прехвърлена на комуните. Както и по време на първата вълна на колективизацията, много селяни реагират, като избиват все още притежаваните от тях животни. Смята се, че между 1957 г. и 1958 г. броят на добитъка в Китайската народна република е намалял наполовина.

Заплатите бяха премахнати. Вместо това членовете на производственото звено получаваха работни точки, изчислени въз основа на средното представяне на екипа, извършената работа, възрастта и пола. В края на годината нетният доход на всеки екип първо се разпределя според съответните им нужди. Излишъкът, който можеше да остане, се разпределяше в зависимост от постигнатите работни точки. Тъй като рядко е имало такъв излишък, работните точки винаги са стрували по-малко. През 1957 г. средната заплата на работник в Дзяннин е 1,05 юана. Година по-късно стойността му е само 0,28 юана, а през 1959 г. – 0,16 юана. Франк Дикьотер дава пример с работник, който през 1958 г. печели 4,50 юана, което се равнява на чифт панталони. Общественото хранене, осигурявано от кухните на обществените столове, дава на кадрите инструмент срещу селяните, тъй като те имат власт над храната. Намаляването или дори пълната отмяна на хранителните дажби е обичайното наказание в много региони за хората, които не сътрудничат, работят твърде малко, закъсняват, не се подчиняват на ръководителите си, организират частни доставки или крадат зърно.

Още на срещата в Ченчжоу и на Шестия пленум на ЦК, и двете през ноември 1958 г., е отбелязано, че много кадри са действали прекомерно, което понякога е имало катастрофални последици за морала на селския труд. Шестият пленум прие резолюция, осъждаща като ляв екстремизъм всички опити за прескачане на социалистическия етап. На Втората конференция в Ченгдоу, проведена от 27 февруари до 10 март 1959 г., Мао изнася три основни речи. Мао подчертава, че комунализацията е отишла твърде далеч, че масите са склонни да задържат реколтата въпреки добрата реколта и че вредното свръхнастървение на крайнолевите кадри продължава. За да се противодейства на тази неекспертна прекомерна усърдност на кадрите, беше решено основните компетенции да се прехвърлят от общината към по-нискостоящата трудова бригада, а в някои случаи дори към трудовата група, най-ниската трудова единица. Отново са отменени арабеските на Санхуа, т.е. социализирането на селския живот чрез задължителна храна в столовата, грижи за децата и възрастните хора от страна на народната община и др.

Основна задача на Големия скок е да се укрепят селските райони. Предпочитанията към градовете трябваше да бъдат намалени, а градските специалисти да подкрепят земеделските производители. Въпреки това, тъй като голяма част от работната ръка е насочена към промишлени и инфраструктурни дейности (вж. Таблица 11), на селското стопанство е отделено твърде малко внимание, което е в разрез с намеренията на маоистите. Освен това се експериментира с много съмнителни методи.

Водещият съветски агроном Трофим Лисенко смята, че придобитите черти се предават по наследство, и отрича съществуването на гени като несоциалистическо и следователно погрешно. Тази доктрина става задължителна за китайските агрономи, както и теориите на Василий Уилям за подобряване на почвата. През 1958 г., въз основа на лисенкоизма, самият Мао изготвя проект за увеличаване на производството в народните комуни: програмата от 8 точки предвижда подобряване на растителния материал, по-гъста сеитба и засаждане, по-дълбока оран, по-интензивно наторяване на полетата, подобряване на селскостопанското оборудване, кампания срещу вредителите, различни методи на обработка и по-интензивно напояване на полетата.

Разпространението на теориите на Иван Владимирович Мичурин, който често е цитиран от Мао, води до съобщения в Китайската народна република за предполагаемо успешни кръстоски на несвързани растения, като памук с домати или тикви с папая. Синхуа, информационната агенция на правителството на Китайската народна република, съобщава за земеделски производители, които са успели да отгледат растения с необичайно големи плодове или шипове. Така например тиквите вече няма да тежат 13, а 132 килограма, а оризовите кочани няма да носят 100, а 150 оризови зърна. Джунг Чанг описва този период като време, в което всяка глупост е била невъздържано лъжена. Тя описва как земеделските стопани без притеснение заявяват пред официалните власти, че ще отглеждат прасета с дължина три метра.

Производството на изкуствени торове се ускорява, макар и все още да е на ниско ниво. В периода 1957-1962 г. той нараства от 0,37 на 0,63 милиона тона (вж. таблица 1). Народните общини обаче също прибягват до съмнителни торове. Голямо медийно внимание беше отделено на лидерката на женско сдружение в Маченг, която се изнесе от къщата си, за да използва стените ѝ като тор. Два дни по-късно 300 къщи, 50 кошари за добитък и стотици кокошарници са разрушени, за да послужат за тор. До края на годината са разрушени повече от 50 000 сгради.

Кампанията за изкореняване на четирите вредителя е насочена към борба с мухите и други насекоми, плъхове и врабчета, които са класифицирани като селскостопански вредители. Последвалото увеличаване на броя на насекомите вредители довежда до преследването на дървеници вместо врабчета през 1960 г. Неизбежно по-голямата употреба на пестициди през следващите години отчасти доведе до изчезването на цели пчелни популации (вж. също „Повече от мед“).

Дълбоката оран, пропагандирана от Василий Уилямс, се разглежда като друг революционен метод за увеличаване на добивите. Без трактори обаче дълбоката оран е била възможна само с много труд, а тъй като оранта често е била извършвана без оглед на конкретния почвен хоризонт, оранта често е водила до увреждане на почвената структура и съответно до намаляване на плодородието на почвата. Народните комуни също така са инструктирани да сеят по-гъсто или да засаждат по-плътно, за да увеличат добивите. Например в Хъбей на един хектар, около 667 квадратни метра, са засадени 20 000 сладки картофа или 12 000 царевични растения. Повлиян от доктрините на Трофим Лисенко, Мао уверява, че растенията от един и същи вид няма да се конкурират помежду си за светлина и хранителни вещества. Съвременни свидетели, интервюирани от историка Франк Дикьотер, редовно посочват, че са били наясно, че тези мерки ще доведат до по-лоши добиви, но не са смеели да им се противопоставят от страх да не бъдат наказани или дори осъдени като инакомислещи. Джудит Шапиро привежда примера с един институт за селскостопански изследвания, който под натиска на необходимостта от постигане на впечатляващи добиви пресажда растенията от няколко оризови полета в едно поле тип „sputnik“, за да произведе желаните 10 000 джинове на му. В друг окръг заместник-секретарят на партията, който се съмнявал, че от един мю земя може да се получи реколта от 10 000 джина (около 5000 кг) ориз, бил обвинен в липса на вяра в комунистическата партия, принуден да се самообвинява публично и депортиран в трудов лагер.

Данните, представени на централното правителство през 1958 г., които в повечето случаи са силно преувеличени, сочат високи добиви на памук, ориз, пшеница и фъстъци. Така например централното правителство очаква реколта от 525 млн. тона зърно, след като през 1957 г. реколтата все още е възлизала на 195 млн. тона. При посещението на Хрушчов в Пекин през август 1958 г. Мао говори, наред с други неща, за успеха на Големия скок. Имаха толкова много ориз, че не знаеха какво да правят с него. По време на срещата Лиу Шаоци също така казва на Хрушчов, че вече не ги притеснява липсата на храна, а въпросът какво да правят с този излишък от зърно.

След голямата еуфория в средата на 1958 г., в края на годината става ясно, че очакваното увеличение на производството в селскостопанския сектор няма да се осъществи в достатъчен мащаб и че голям пробив в тази област няма да бъде възможен. Това обаче разклаща основите на Големия скок. Разширяването на индустриалния сектор може да се постигне само чрез значително увеличаване на селскостопанското производство. Дали за износ на зърно, за да се печели чуждестранна валута, дали за изхранване на нарастващото градско население.

През 1959 г. официалната статистика коригира реколтата от зърно за 1958 г. от първоначалните 395 милиона тона (вж. таблица 7) на 250 милиона тона, което все още е рекорден резултат. През 1979 г. реколтата е намалена на 200 млн. тона, като това е нормална реколта в година с малко бури (вж. таблица 1).

Количеството желязо и стомана, произвеждано в дадена страна, се счита за показател за нивото на развитие, което страната е постигнала през 50-те години на ХХ век, особено в социалистическите страни. През 1957 г. Китайската народна република е произвела 5,35 милиона тона стомана. Сега страната е изправена пред проблеми. За да построи повече големи стоманодобивни заводи, страната се нуждаеше от чуждестранна валута, за да плати за помощта на Съветския съюз. Но Китай не разполагаше с пари. Така възниква идеята стоманата да се произвежда отново в малките доменни пещи, които са класически за Китай, вместо в големите модерни стоманодобивни заводи. Първо, не е имало нужда от помощ от чужбина и второ, стоманата не се е произвеждала в няколко центъра, откъдето доставката до вътрешността на страната е била трудна поради мизерните транспортни съоръжения по онова време, а на място, където стоманата също се е използвала. Освен това фермерите могат да произвеждат стомана със собствения си труд, вместо да чакат някой да им я отпусне.

Малките доменни пещи, които се изграждат в цялата страна, са направени от пясък, камъни, алуминиев оксид и тухли и обикновено са с височина от три до четири метра. Доменните пещи се захранват отгоре, а въздухът, необходим за редуциране на рудата, се вкарва чрез традиционни, често ръчно управлявани цилиндрични вентилатори. Подобни доменни пещи се използват в Китай още през XIX век.

През февруари 1958 г. годишната цел за 1958 г. е определена на 6,2 милиона тона, а през май е увеличена на 8,5 милиона тона. В речта си на 18 май на 8-ия партиен конгрес Мао заявява:

Годишните производствени количества обаче бяха увеличени по-рано: През юни 1958 г. Мао определя целта на 10,7 милиона, а през септември тя е увеличена на 12 милиона тона стомана. Мао вярва, че до края на 60-те години Китай ще достигне ниво на производство на стомана, равно на това на Съветския съюз, а до 1975 г. Китай ще може да се похвали с годишно производство от 700 милиона тона стомана. Мао намира подкрепа за тези амбициозни цели от редица регионални партийни лидери, като Тао Джу, Сие Фужи, У Джипу и Ли Джингкуан, които обещават извънредно увеличение на производството на стомана.

Кампанията достига своя връх в края на лятото на 1958 г., когато начело е Чен Юн, който на 21 август 1958 г. предава указанието на Мао, че няма да се толерира неспазването на определения производствен обем. На тези, които не са изпълнили целите си, са наложени наказания, вариращи от предупреждение до изключване от партията и депортиране. Целите, поставени от централния офис, доведоха до поредица от местни масови кампании. В Юнан например Сие Фужи пръв свиква 14-дневна кампания, за да накара всички налични работници да работят в производството на стомана. След като Бо Йибо обявява октомври за месец на стоманодобива в деня на националния празник, кампанията отново се засилва и броят на участващите работници се увеличава от три на четири милиона. Тъй като определените производствени количества не можеха да бъдат постигнати дори с всички усилия, металното оборудване и металните части понякога просто се претопяваха, като по този начин се „увеличаваше“ производството на стомана.

Селското население има малко възможности да избегне тези кампании. Отчасти с помощта на милицията и чрез заплахи за изключване на отказващите работа от снабдяването на големите кухни, сътрудничеството може да бъде принудено. Тези, които не работят директно в доменните пещи, носят дърва или търсят въглища. Джудит Шапиро смята, че всеки шести китаец е участвал пряко или косвено в тази кампания през 1958 г. От друга страна, Шорт говори за почти една четвърт от трудоспособното население, ангажирано в производството на желязо и стомана в разгара на инициативата; самият Мао на конференцията в Лушан през 1959 г. говори за 90 милиона души, които би имал нещастието да изпрати в битката за стомана. Тъй като работната ръка е ангажирана с производството на стомана, реколтата през есента е застрашена, затова през октомври 1958 г. училищата са затворени и студенти, ученици и работници са изпратени в провинцията, за да помагат при прибирането на реколтата, като задачата не се смята за съществена.

Ръководството на партията най-накрая успя да обяви изпълнението на своята цел. Голяма част от добитото желязо обаче е било неизползваемо, тъй като слитъците са били твърде малки и твърде крехки, за да бъдат обработвани по-нататък. Още през 1959 г. инициативата е изоставена поради тази причина. Според доклад на китайското министерство на металургичната промишленост в някои провинции по-малко от една трета от произведеното желязо е било подходящо за по-нататъшна преработка. Цената на тон чугун, произведен в обикновените доменни пещи, също е два пъти по-висока от тази на тон чугун, произведен в модерна доменна пещ. По-късно загубите от масовата кампания за увеличаване на производството на желязо и стомана са оценени от Държавното статистическо бюро на пет милиарда юана.

Една от причините за това е, че са поставени количествени цели, които трябва да бъдат изпълнени при всички обстоятелства, а по-високото ниво не иска да знае за възникнали проблеми. По този начин проблемите не са били докладвани нагоре или са били игнорирани там.

Големият проблем беше, че в рамките на няколко месеца трябваше да се произвежда стомана навсякъде в страната, но не навсякъде имаше специалисти, които да знаят как да я произвеждат. Оттук идва и голямото количество неизползваеми отпадъци, които са били произведени. Фиксирането върху количеството също така прави по-изгодно производството на по-голямо количество стомана с лошо качество, вместо да се съсредоточи върху качеството.Тъй като натискът продължава да расте към края, вместо да се произвежда стомана за по-нататъшна преработка за полезно оборудване, полезното оборудване се претопява в негоден за употреба скрап, докато ръководството се радва на призрачните цифри на производството на стомана.

Основният доставчик на машини и промишлени съоръжения е Съветският съюз, с който в началото на 50-те години е договорено тясно сътрудничество. През 1958 г. е подписан договор с Германската демократична република, според който тя трябва да построи до ключ циментови и електрически заводи, както и стъкларски заводи в Китай. Вносът не е само от социалистическите страни: Вносът от Федерална република Германия нараства от 200 млн. марки през 1957 г. на 682 млн. марки през 1958 г. Китайската народна република набавя необходимата чуждестранна валута за заплащане на този внос главно чрез износ на селскостопански продукти. Джоу Енлай е един от критиците на този подход; Мао намира подкрепа най-вече от Джу Де, главнокомандващ на Народноосвободителната армия. Получатели на този износ са предимно страните от социалистическия лагер, които го използват, за да преодолеят собствения си недостиг на храна: Оризът например се превръща в основен хранителен продукт в Германската демократична република през годините на Големия скок; за производството на маргарин Германската демократична република е зависима от вноса на растителни и животински масла от Китайската народна република.

Когато очакваното увеличение на селскостопанските добиви не се реализира, Народната република все повече изпада в търговски дефицит и освен това отчасти не е в състояние да изпълни обещаните доставки на търговските си партньори. Още в края на 1958 г. Дън Сяопин, вярвайки в изключително добрата реколта през 1958 г., обявява, че проблемът с износа просто ще изчезне, ако всеки спести няколко яйца, един килограм месо, един килограм олио и шест килограма ориз. Съответно размерът на планирания износ за 1959 г. беше увеличен, а износът на зърно беше удвоен до планираните 4 млн. тона в сравнение с износа през 1958 г. Оказа се обаче, че реколтата през 1958 г. не е 395 млн. тона зърно, както се очакваше, а само 200 млн. тона, през 1959 г. – не 550 млн. тона, а само 170 млн. тона, а през 1960 г. – само 144 млн. тона (вж. таблици 7 и 8). За да може да се изплатят натрупаните дългове, се налага да се изнася много зърно, въпреки че то вече не е достатъчно за собственото население.

Глад 1958 г.

Първите признаци на глад са очевидни още в началото на 1958 г. Още през март 1958 г. на партийна конференция са изразени опасения, че наемането на селското население в големите проекти за хидротехническо строителство ще доведе до недостиг на храна. Освен това през 1958 г. се наблюдава значителна вътрешна миграция – над 15 милиона селяни се преместват в градовете. Освен това се наблюдава широкомащабно пренасочване на трудовите ресурси на селското население: в селскостопанския Цзиннин от 70 000 работещи възрастни 20 000 са ангажирани в проекти за изграждане на водоснабдяване, 10 000 – в строителството на железопътна линия, други 10 000 – в новосъздадените промишлени предприятия и само 30 000 все още се занимават с производство на храни. Тъй като по инфраструктурните проекти и в промишлеността работят предимно мъже, с обработката на нивите са ангажирани предимно жени. Поради традиционното разделение на труда в селските райони обаче те са имали малък опит в отглеждането на ориз, което се е отразило и на реколтата от зърно.

Недостигът на храна през пролетта не е нетипичен за селските райони на Китай, които са претърпели 1828 тежки глада между 108 г. пр.н.е. и 1911 г. Необичайното обаче е, че през лятото недостигът на храна се задълбочи в някои части на Китай, въпреки че новата реколта би трябвало да подобри продоволствената ситуация. Сред най-тежко засегнатите региони е провинция Юнан, в която през 1958 г. смъртността е два пъти по-висока от тази през 1957 г. В Лукси, окръг в тази провинция, за който местните кадри вече са докладвали за по-високи добиви от действително събраните през 1957 г., след май 1958 г. повече от 12 000 души умират от глад, което е над седем процента от населението. В Лулянг, където местен партиен лидер използва милицията, за да принуди населението да сътрудничи на проект за изграждане на язовир, повече от 1000 души умират от глад. В основата си обаче тези гладове са били изолирани индивидуални събития. Като цяло през 1958 г. не са засегнати от глад повече хора, отколкото през предходните години (вж. таблица 4), а общият глад започва едва през 1959 г. В периода 1949-1958 г. селскостопанските добиви непрекъснато нарастват. За това допринасят политическата стабилност след годините на гражданска война и увеличаването на производителността на селското стопанство в резултат на първите усилия за колективизация.

През втората половина на 1958 г. Мао Дзедун получава няколко доклада за проблемите в провинцията. Коментирайки ситуацията в Лулианг, той отбеляза, че противно на намеренията му, условията на живот на селското население са били пренебрегнати в полза на увеличаването на производителността. Въпреки това Мао споменава рекордната реколта, очаквана през 1958 г., и продължава да поддържа бързото развитие на Китай. Новият китайски външен министър Чен И коментира през ноември 1958 г., че вярва в увеличаването на земеделските добиви, в условията на хуманитарни трагедии, произтичащи от Големия скок:

В края на 1958 г. става ясно, че увеличението на производството в селското стопанство не може да бъде реализирано и че много неща са се объркали по време на Големия скок. Мао се оплаква от фанатизма на ултралевите кадри и от ноември 1958 г. нататък Големият скок се отлага стъпка по стъпка.

Големият скок напред скоро беше последван от „корекции“, а големите иновации на Големия скок бяха върнати стъпка по стъпка от края на 1958 г. Скокът не се получи. На пленума в Ухан през декември 1958 г. арабеските в Санхуа за първи път са премахнати отново, това е милитаризацията на организацията и колективизацията на ежедневието със задължителни общински трапезарии и задължителни детски ясли. На Шанхайския пленум (април 1959 г.) се взема решение за повторно въвеждане на бонуси за постигнати резултати в промишлеността и на частни парцели в селското стопанство. През март 1959 г. организацията на Народната комуна е разширена и включва подразделенията на производствената бригада и производствения екип, като производственият екип е сравним с danwei (основната единица), която вече се използва в Китай по време на Империята. Основните счетоводни функции бяха прехвърлени от народната община към производствената бригада, която по този начин се превърна в централно звено за сметка на народната община.

В подчинение на необходимостта демонтирането на народните общини продължава. На конференцията в Лушан през август 1959 г. се прехвърлят повече правомощия от народните общини към производствените бригади. През януари 1961 г. основните счетоводни функции и собствеността върху земята, оборудването и добитъка са прехвърлени от производствената бригада към производствения екип. Народната комуна вече отговаря само за задачи, които не могат да бъдат изпълнени от подразделенията поради техния размер, например експлоатацията на тухларни или мини или мерки в инфраструктурата.

вижте също основната статия Големият китайски глад

Износ през 1959 г.

Затрудненията в снабдяването с храни през зимата на 1958 г. са

Партийната централа реагира по същия начин като външния министър Чен И, когато през ноември 1958 г. е съобщено за първия недостиг. На партийна среща в Шанхай през март и април 1959 г. Мао препоръчва вегетарианството като решение, а кметът на Пекин Пън Джън съветва да се намали консумацията на зърно. Ръководството на партията е окуражено от съобщенията, че в много от народните общини е било скрито зърно. По-късно китайският министър-председател Джао Дзъян, който по това време все още е партиен секретар на провинция Гуандун, докладва на своя началник Тао Джу, че в един окръг са открити над 35 000 тона скрито зърно. Малко по-късно подобни съобщения идват и от Анхуей. През март 1959 г. Мао говори за прекомерния „вятър на комунизма“, който е надделял, и изразява възхищение от обикновените селяни, които са устояли на прекомерните налози върху зърното.

На 24 май 1959 г. на всички провинции са дадени указания, че за да се подпомогне износът и да се насърчи изграждането на социализма, в провинциите не трябва да се продават повече мазнини, предназначени за консумация. През октомври 1959 г. мерките са допълнително затегнати и до края на 1959 г. Китайската народна република изнася стоки на стойност 7,9 млрд. юана. От изнесените 4,2 млн. тона зърно 1,42 млн. тона отиват в Съветския съюз, 1 млн. тона – в други източноевропейски страни и 1,6 млн. тона – в страните от Западния лагер. Този износ е представлявал около 2,3 % от производството на зърно и днес по-голямата част от историците не смятат, че е причинил глада.

Конференцията в Лушан

След общите радостни доклади по време на първата конференция в Пейтахо през август 1958 г. се натрупват негативни доклади. Още на първата среща в Ченгчоу от 2 до 10 ноември 1958 г. розовото настроение от лятото изчезна. От провинциите пристигнаха доклади, според които много кадри са действали твърде пресилено или дори безсмислено. Прокламираният „комунистически вятър“ в много случаи е довел до пълното премахване на всички форми на частна собственост, а понякога дори и на парите, което е имало катастрофални последици за обществото.

На срещата в Учанг от 21 до 27 ноември 1958 г. планираните цели, определени на конференцията в Пейтахо (вж. таблица 7), бяха драстично намалени в резултат на това. Маршал Пенг Дехуай, който преди това направи обширна инспекционна обиколка, за да се увери в реалното положение в страната, заяви, че по негови данни селскостопанското производство по-скоро е намаляло, отколкото да се е увеличило. Не е виждал нищо от богата реколта. Едва сега партийните лидери видяха, че е необходимо да подложат на внимателна проверка радостните доклади и статистики с все нови и нови производствени рекорди.

На Шестия пленум, който се проведе от 28 ноември до 10 декември 1958 г., се наблюдава ново отстъпление. Всички опити за прескачане на социалистическия етап бяха осъждани като ляв екстремизъм. Все още се прилагаше социалистическият лозунг „Всекиму според заслугите“, а не комунистическият лозунг „Всекиму според потребностите“. Беше решено да се върнат къщите на селяните и дребният им добитък. В същото време отново беше обявен по-строг финансов и административен контрол. На този шести пленум Мао обявява решението си да не се кандидатира за поста на държавен президент през 1959 г., оставяйки този пост свободен за Лю Шаоци. С незабавен ефект той предава ежедневните дела на председателя на държавата на своя заместник и генерален секретар Денг. От този момент нататък Мао все повече изчезва от ежедневната политика, която става все по-доминирана от Лиу, Дън и Пенг.

На Втората конференция в Ченчжоу, проведена от 27 февруари до 10 март, бяха взети решения за по-нататъшни стъпки към нормализация. В програмните си речи Мао подчертава, че твърде много правомощия са били прехвърлени на общините и че вредната свръхревност на ултралевите кадри продължава. Изявленията на Мао понякога са по-скоро оправдания и извинения, отколкото описание на ситуацията. Той обвинява за проблемите на народните общини Тан Женлин, който е технически отговорен за тях. Според него експертите, които пишат неразбираеми документи, и кадрите, които дават невярна информация, са отговорни за завишаването на производствените показатели. Той описва напрегнатата атмосфера в партийното ръководство по следния начин: „Много хора ме мразят, особено министърът на отбраната Пън Дехуай, той ме мрази до смъртһттр://…. Реакцията ми е следната: ако не ме нападне, няма да го нападам, но ако ме нападне, ще му отвърна.“

От организационна гледна точка е взето решение отчетната единица за услугите на селяните да се отнеме от народните комуни и да се прехвърли на намиращите се под тях трудови бригади, за да се прехвърли повече отговорност върху селяните от низините с надеждата, че така ще се предотвратят по-добре ексцесиите на народните комуни.

Въпреки направените корекции ситуацията в страната не се успокоява.

През юли 1959 г. водещите комунистически кадри се събират на обширна конференция в курортния град Лушан в провинция Дзянси. Целта беше да се обсъди интензивно как да се процедира с Големия скок. На 2 юли Мао Дзедун открива срещата, останала в историята като Лушанската конференция, с реч, в която изтъква постиженията на Големия скок и възхвалява ентусиазма и енергията на китайския народ. Той повтори илюстрацията си за десетте пръста, девет от които сочат напред, а само един – назад. Не бива да гледаме само единия пръст, който сочи назад. Като цяло Големият скок е успешен. След това имаше няколко дни на неформални разговори и работни групи, в които се обсъждаха всички аспекти на Големия скок. Мао, който не участваше в разговорите, беше единственият, който получи доклад за дискусиите на всяка група в края на деня. В непринудената и интимна атмосфера на дискусиите в малките групи някои от кадрите говориха открито за глада, преувеличените данни за производството и злоупотребите с власт, извършени от кадрите. Един от най-отявлените критици беше Пенг Дехуай, който от 1954 г. е министър на отбраната на Китайската народна република. Още от времето на Корейската война отношенията между Мао и Пън са много лоши и през март 1959 г., на разширеното заседание на Политбюро в Шанхай, Пън обвинява Мао, че взема самотни решения и пренебрегва Политбюро. Сега Пенг е направил поредната си инспекция в дома си в Сянстан, провинция Хунан, и е видял голямата мизерия в страната. Без да се задоволява с описанието на настоящите условия, Пенг открито атакува маоисткия стил на ръководство и обявява Мао за лично отговорен за провала на Големия скок. Като цяло дискусията премина от чистия въпрос за проблемите на колективите към въпроса за виновниците за проблемите, като за главен виновник беше посочен Мао.

Самият Мао говори за първи път на 10 юли, като подчертава, че постиженията през изминалата година са много повече от неуспехите. Когато това не среща никаква съпротива от страна на събралите се, Пън пише на Мао дълго писмо, което той му предава на 14 юли 1959 г. Пън започна с подчертаване на успехите на Големия скок и не изключи възможността за достигане на британското ниво на производство в рамките на четири години (в този контекст за ниво на производство винаги се е смятало само количеството стомана и зърно), но също така подчерта, че е имало „леви отклонения, които могат да бъдат описани като дребнобуржоазен фанатизъм“. Въпреки това Пенг не можеше да се въздържи от иронични заобикалки и лични нападки, като например: „Изграждането на икономика не е толкова лесно, колкото бомбардирането на един град“. Въпреки че Пенг адресира това писмо само до Мао лично и поиска същата оценка и преценка на възгледите му, Мао нареди писмото да бъде копирано и разпространено до всички 150 участници в срещата на 17 юли. Първоначално това беше изтълкувано като знак, че възгледите на Пенг могат да бъдат основа за по-нататъшно обсъждане, така че през следващите няколко дни някои от присъстващите подкрепиха позицията на Пенг, включително Джан Уентян, Джоу Сяоджоу, Ли Сянян, Чен И и Хуанг Кечън, които бяха специално извикани от Пекин.

Следват три събития, които изострят спора и карат не само Мао да смята, че е в ход атака срещу партийното ръководство. Мао говореше за „клещовидна хватка“ на председателя.

Докато партийният секретар на провинция Гансу Джан Чжунлян участва в конференцията, на 15 юли регионалният партиен комитет на тази провинция пише спешно писмо до партийната централа, че хиляди хора в провинцията вече са умрели от глад, а повече от 1,5 милиона селяни страдат от тежък глад. Според него основната отговорност за това се носи от Джан Чжунлян, който е съобщил за завишени добиви, увеличил е задължителните такси за зърно и е толерирал злоупотреби от страна на кадрите. Това е директна атака срещу един от хората, които Мао смята за най-пламенни поддръжници на своята политика.

Почти едновременно с това, на 18 юли, по време на посещение в полския град Познан, Никита Хрушчов осъжда народните комуни като отклонение и заявява, че тези, които са се застъпвали за въвеждането на тези комуни в Русия през 20-те години на миналия век, не са разбирали комунизма и пътя към него. Нещо повече, на 19 юли Мао получава доклад от китайското посолство в Москва, че някои съветски кадри открито обсъждат, че в Китай умират хора в резултат на Големия скок. По този начин съветското ръководство вкарва в затруднение Пън Дъхуай и Джан Вентиан, тъй като и двамата са били по-често в Съветския съюз и са се върнали там едва преди конференцията. Пън и Джан бяха обвинени, с право или не, че са се сговорили с Хрушчов или поне че са казали твърде много.

На 21 юли Чжан Уентян остро атакува Мао, също във вид. Всяка критика на Големия скок досега е била предшествана от споменаване на положителните постижения на Големия скок. Джан Уентян преминава направо към цялостна критика. В заключение Джан заяви, че Китай е много бедна страна и че социалистическата система ще й позволи бързо да забогатее. Но заради политиката на Мао страната ще остане бедна. Никой обаче не би казал това, защото се страхува от Мао. Накрая той обърна метафората на Мао, че при един пръст назад деветте пръста ще сочат напред. Деветте пръста сочеха назад, а само един – напред.

В отговора на Мао от 23 юли Мао изглежда слаб и в отбранителна позиция. Отчасти представянето му беше в стила на самокритиката. Мао заявява: „Основната отговорност за 1958 и 1959 г. е моя. Изобретяването на битката за стомана на широка основа е свързано с мен. По онова време имахме нещастието да изпратим 90 милиона души в битка.“ Други звучаха като търсене на оправдание: „Много неща просто не можеш да предвидиш. Понастоящем органите за планиране са престанали да изпълняват своите задължения. Държавната комисия за планиране и централните министерства внезапно спират да работят след конференцията в Пейтахо (август 1958 г.). Нито въглищата, нито желязото, нито транспортният капацитет вече не се изчисляват точно. Но въглищата и желязото не се разхождат сами, а трябва да се транспортират с товарни вагони. Точно това пропуснах. Аз и премиерът Джоу знаем малко по тези въпроси на планирането. Не искам да се извинявам тук, макар че това със сигурност е извинение. До август миналата година основно обръщах внимание на политическата революция. Наистина не съм компетентен да се занимавам с въпросите на икономическото строителство.“

Като успех Мао може да посочи, че въпреки всички сериозни грешки в изпълнението, които, разбира се, е трябвало да бъдат поправени, през 1958 г. е имало рекордна реколта и броят на хората, засегнати от глад, е намалял. Това все още е така според днешните данни (вж. Таблица 1 и 4). Грешките и лошите неща в детайли не биха оправдали фундаментална преориентация.

Мао поема цялостната отговорност за Големия скок, но подчертава и отговорността на тези, които са отговорни за неговото осъществяване. Ке Цинши, лидерът на партията в Шанхай, е предложил кампанията за стоманата, Ли Фучун е отговарял за цялостното планиране, Тан Джънлин и Лу Ляоян са отговаряли за селското стопанство, той описва много провинциални лидери като „радикални левичари“. Мао обижда критиците си с безпрецедентна жестокост, понякога почти истерично. Отдалечен до степен на неземност, той заплашва, че ако присъстващите се присъединят към възгледите на Peng Dehuai и го свалят, ще се оттегли в планините, ще събере войски и отново ще погълне страната в партизанска война. След това той поиска от партията да избере между него и Пън.

След речта си Мао се приближава до Пън: „Министър Пън, нека поговорим.“ Пенг поздрави Мао и отвърна: „Нямаме какво повече да си говорим.“ Сега настъпи моментът на прекъсване.

Мао знае, че е загубил доверието на партийното ръководство, и горчиво отбелязва: „Всички сте срещу мен, макар да не споменавате името ми.“ Мнозинството от Политбюро не подкрепя Мао по този въпрос, но не одобрява атаката на Пенг срещу Мао като личност и се опасява от разцепление в партията.

На 2 август в реч пред специално свикан пленум на ЦК Мао подчертава, че партията е на ръба на разцепление. След дълга остра дискусия мнозинството подкрепя Мао. Важното е, че Лю Шаоци, държавният президент, и Джоу Енлай, премиерът, твърдо подкрепят Мао. Дори Денг не се присъедини към съпротивата. Критиците на Мао са принудени да се самокритикуват, а Пън Дехуай и неговите поддръжници са осъдени като десни девианти. Пън и Джан Уентян губят правителствените си постове, но запазват членството си в Политбюро.

По същество Мао трябваше да приеме значителни корекции в своята концепция за развитие. Правомощията на народните комуни се ограничават до управлението на училища, фабрики, транспортни средства, машини и семена. Въпреки че ръководството на общината запазва правото си да привлича членове на производствените бригади за обществена работа в ограничен мащаб, акцентът на властта се премества още повече върху производствените бригади, т.е. на нивото на земеделските производствени кооперативи (LPG). Прехвърлена им е собствеността върху земята и е потвърдена собствеността им върху селскостопанско оборудване и едър добитък. Те получиха и правото да водят собствени сметки.

Конференцията приключи на 17 август. След конференцията в Лушан в цялата Китайска народна република се подновява преследването на така наречените десни инакомислещи. В периода 1959-1960 г. около 3,6 милиона партийни членове са преследвани като инакомислещи.

Прехвърлянето на компетенциите от народните общини не е крайната точка на развитието. Скоро след конференцията беше взето решение за по-нататъшно прехвърляне на компетенции към производствените бригади.

Гладът

През 50-те години на миналия век населението на Китай се е хранило лошо. Според международните стандарти средностатистическият човек се нуждае от поне 1900 ккал на ден. За Китай това се равнява на 300 kg необелено зърно годишно. При 650 милиона китайци през 1960 г. са били необходими поне 195 милиона тона необезлюдено зърно, за да се изхрани населението наполовина.

Въпреки това производството на зърно през 1959 г. е едва около 170 млн. тона, което е с около 13 % по-малко от това през 1958 г. Това е първият спад в селскостопанското производство от основаването на Китайската народна република и то вече е недостатъчно като количество за изхранване на населението. Част от загубите могат да се обяснят с лошото време (вж. таблица 1), но основно намаляването на реколтата се дължи на политиката. Продоволствената криза, предизвикана от намаляването на реколтата, сега се изостря от други фактори.

В очакване на добра реколта част от реколтата вече е заделена за износ, за да се изплатят дълговете. Освен това броят на хората в градовете, които трябва да бъдат изхранвани от държавата, се увеличава значително през 1957 и 1958 г. Това означава, че данъчната тежест върху селяните трябва да се увеличи значително за 1959 г. През октомври и ноември 1959 г. около 52 милиона тона зърно, което представлява около 36% от реколтата, трябва да бъдат изплатени на държавата. (вж. Таблица 1)

Ситуацията се влошаваше от факта, че местните кадри понякога събираха много повече зърно, отколкото беше предписано отгоре. Не само селяните, но и всички нива на кадрите крият зърно. За да се облекчи техният глад, гладът на селяните се увеличава още повече (вж. Таблица 2). Освен това новосъздадените централни складове и укриването означаваха, че повече зърно се разваляше от вредители, отколкото преди.

Чрез реформи партията се противопоставя на тези ексцесии. През 1960 г. и 1961 г. обаче се появява друг сериозен проблем. От селяните, които сами са се борили с глада, се е очаквало да работят физически усилено за следващата реколта.

От страх да не станат жертва на ново преследване на т.нар. десни инакомислещи, някои регионални партийни кадри са обявили добиви на реколтата много по-високи от действителните. В много от тези региони почти цялата реколта от зърно трябваше да бъде предадена, а партийните кадри се движеха от село на село, за да търсят скрити запаси от зърно. По време на тези издирвателни операции, някои от които са извършени със сила, много селяни са измъчвани и убити. Най-голям брой смъртни случаи от глад има в началото на 1960 г., два-три месеца след въвеждането на зърнената такса.

Последиците от глада са усетени в цял Китай, но степента им е различна в отделните региони. Градското население е в по-добро положение от селското, тъй като държавната система за разпределение на зърното облагодетелства градовете. В провинцията полът, възрастта, партийната и етническата принадлежност и социалният произход оказват влияние върху смъртността. Бившите земевладелци и богатите селяни, бившите членове на Куоминдана, религиозните лидери и тези, които са класифицирани като дисиденти, както и техните семейства, получават храна с по-нисък приоритет. Възрастните хора често са получавали твърде малко храна, за да оцелеят в обществените кухни, поради по-ниската си работоспособност. В семействата мъжкото потомство е било по-добре осигурено от женското. В някои части на страната обаче началните училища остават затворени години по-късно, защото нито едно дете в училищна възраст не е оцеляло. Осъдените на трудови лагери също имат по-малък шанс да оцелеят, тъй като те обикновено се намират в по-неплодородни райони, а тези провинции са предимно под ръководството на партийни членове, които прилагат кампаниите на Големия скок с голяма жестокост. Членовете на партията са имали по-ниска смъртност в сравнение с населението като цяло, защото са имали предимство при снабдяването с храна. В много от комуните хората се хранеха в различни столови от тези на останалите комунари. Дори в трудовите лагери бившите партийни членове са хранени по-добре от останалите затворници.

Амартия Сен сравнява глада по време на Големия скок в Китай с общата ситуация с храните в Индия и пише: „Въпреки огромната смъртност по време на глада в Китай, тя е далеч по-малка от обикновения недостиг в нормални времена в Индия.“ Той описва преднината на Китай пред Индия в областта на здравеопазването, грамотността и продължителността на живота на населението, като отбелязва: „Индия очевидно успява да погребе повече хора на всеки осем години, отколкото Китай през годините на своята позорна слава.“

Политическата позиция на съответните провинциални и окръжни лидери оказва влияние върху степента, в която гладът засяга всеки регион. Освен Анхуей, Гуанси и Гуейджоу, Хенан е една от особено засегнатите от глада провинции.

У Джипу реализира особено радикални проекти на Големия скок в Хенан и установява терор с особено голям брой смъртни случаи от глад. Централата в Пекин споменава Хънан с образцовия регион Синян няколко пъти в похвали и научава за тъжната действителност едва в началото на 1960 г. През зимата на 1960 г. централата изпраща 30 000 войници, които окупират предишния образцов регион Синян и арестуват правителството.

В Хенан през 1958 г. след вътрешнопартийна борба за власт У Джипу надделява над по-умерения Пан Фушенг. У Джипу е един от най-фанатичните поддръжници на Мао Дзедун и превръща Хенан в експериментално поле за най-радикалните проекти на Големия скок. Синологът Феликс Вемхойер твърди, че борбата за власт между тези двама представители на различно политическо течение е създала политически табута, които по-късно са направили невъзможно коригирането на погрешното развитие. Властта на У Джипу зависи от успеха на Големия скок; дори частично признание за провала на тази политика би означавало, че отстраняването на Пан Фушенг би било нелегитимно. Всеки в тази провинция, който изразява мнение, че селяните имат твърде малко зърно, че гладуват, или който съобщава за малтретиране на селяни от страна на кадри, се излага на риск от преследване. През 1958 г. коефициентът на смъртност в тази провинция вече е достигнал 12,69 ‰, т.е. на всеки 10 000 души се падат около 127 смъртни случая годишно. През 1960 г. този показател се утроява до 39,56 ‰ или около 396 смъртни случая на 10 000 души. Броят на ражданията спада от 1 621 000 през 1958 г. на 680 000 през 1960 г. Основната причина за глада в тази провинция е радикалното изтегляне на зърнените ресурси от селата на фона на предполагаемата богата реколта. В периода 1959-1961 г. на глава от населението в селските райони се падат между 131 и 155 килограма зърно. Адекватно хранене се осигуряваше само при тегло над 200 килограма. Правителството на провинцията е трябвало да използва сила, за да отнеме това количество зърно от фермерите. Ако спецификациите не са изпълнени, провинциалното правителство приема, че фермерите крият зърното и не отчитат резултатите от производството. Тази политика се прилага особено радикално в префектура Синян, която по онова време включва 17 окръга и е дом на около 50 милиона души. През 1958 г. този образцов регион привлича вниманието с рекордните си добиви; тук е създадена първата народна община. Събирането на зърно тук е съпроводено с толкова силни репресии, че в някои окръзи дори се отнемат зърното за посев и хранителните дажби. Колко души са загинали при последвалите масови убийства, останали в литературата като инцидента в Синян, вече не може да бъде ясно определено. Яспер Бекер предполага, че са загинали около един милион души; партиен историк, интервюиран от Феликс Вемхойер, който е имал достъп до провинциалните архиви, съобщава за 2,4 милиона загинали, при което смъртните случаи, дължащи се на репресиите, са повече, отколкото смъртните случаи от глад. Ръководството на провинцията около У Жипу първоначално прикрива този терор, а централата в Пекин научава за него едва в началото на 1960 г. През зимата на 1960 г. централата изпраща 30 000 войници, които да окупират този образцов регион, да арестуват местното ръководство около Лу Сянвен и да подобрят положението на селяните чрез доставки на помощи и спешна медицинска помощ. Новото ръководство на тази префектура категорично осъжда старото ръководство, обвинявайки го в убийства и изтезания. Официално обаче причината за глада не е радикалното прилагане на Големия скок, а възраждането на едрите земевладелци и други контрареволюционни сили. Помощта при бедствие съответно е описана като „обучение в демократичната революция“, а У Жипу, който носи частична отговорност, не е подведен под отговорност.

Съществуват много примери за различното въздействие върху отделните етнически групи: Например на юг от Жълтата река китайците хан са по-засегнати от глада, отколкото етническите малцинства там. Ханските китайци се заселват предимно в плодородните и леснодостъпни долинни райони, което означава по-висок стандарт на живот в нормални години. Въпреки това ханските китайци са засегнати в по-голяма степен от реквизициите на зърно по време на Големия скок, отколкото представителите на етническите малцинства, живеещи в по-недостъпните райони.

Споразумението от 17 точки, подписано от представители на тибетското правителство на 23 май 1951 г., осигурява на централен Тибет не само регионална автономия и религиозна свобода, но и гаранция, че съществуващата политическа система в Тибет ще остане непроменена. В този новосъздаден „Тибетски автономен район“ китайското правителство първоначално не полага усилия за реформи. Ситуацията е различна в частите на Тибет, които стават част от китайските провинции Съчуан, Цинхай, Гансу и Юнан, където поземлените реформи и вълните на колективизация водят до сериозни вълнения сред тибетското население още през 1955 г. На 10 март 1959 г. най-накрая избухва Тибетското въстание, което е потушено с голяма жестокост от китайските войски и по време на което до 100 000 тибетци бягат в Индия. Джаспър Бекер отрича, че гладуването на тибетците е било умишлено допуснато по време на Големия скок и се позовава на големия брой смъртни случаи и сред ханските китайци в тези региони. Въпреки това той подчертава, че културните сътресения за тибетското население са били по-големи по време на Големия скок и че това е довело до толкова голям брой гладни смъртни случаи сред тибетското население. Традиционно тибетците са били номади или земеделци, които са отглеждали предимно ечемик, от който се е произвеждала най-вече цампа. По време на Големия скок номадите са принудени да водят уседнал начин на живот. Традиционното клане на част от добитъка преди настъпването на зимата им е било до голяма степен забранено, поради което голяма част от добитъка умира от глад през зимните месеци. Както номадите, така и уседналите тибетци са принудени да отглеждат култури, които не са подходящи за климатичните условия в региона. Въпреки това се съобщава за предполагаеми големи реколти, което води до прекомерни заявки за зърно, а когато те не са доставени, до широко разпространени репресии.

По време на глада селското население първоначално прибягва до традиционни храни за спешни случаи, като дървесни кори и листа, трева и диви билки. С нарастването на трудностите смъртта на отделни членове на семейството се прикрива, за да се получат хранителните дажби, жените проституират в замяна на храна, а децата са изоставени или продадени. В повечето региони се съобщава и за канибализъм.

Вътрешната миграция към по-слабо засегнатите от глада региони на Китай е традиционна реакция на сериозния недостиг на храна. Това се случва и по време на Големия скок. Тъй като обаче населението не е имало информация за мащабите на глада, много от тях са загинали в бягство, защото пътят им ги е отвел в райони, в които продоволствената ситуация не е била по-добра. В същото време в някои региони милицията се опитва да предотврати тези бягства. В Хънан и Анхуей, два региона, които са особено засегнати от глада, милицията поставя пътни блокади. В Синдзян казахите, които се опитват да избягат през границата, за да се присъединят към своите съплеменници в Съветския съюз, са застреляни. Изключение правят някои окръжни управи в Хъбей, които подкрепят емиграцията в Манджурия.

Вероятно в цял Китай е имало местни въстания и съпротива срещу прекомерната реквизиция на зърно. Нападенията срещу държавните складове за зърно са документирани, наред с други, в провинциите Анхуей и Съчуан. В Шандун бивши офицери от Гоминдана са обвинени в организирането на такива бунтове и са екзекутирани за това. В провинция Хъбей, където китайци мюсюлмани от племето хуей нахлуват в склад за зърно, складът е ограден с бодлива тел и охраняван от милиционерски отряди, въоръжени с картечници. В Гансу отчаяни фермери дори нахлуват в армейски влак, за да получат храна. В Ченгду водачът на местната милиция е хвърлен в затвора, защото не е заповядал на хората си да стрелят по селяните, които успешно са щурмували склад за зърно. Като правило обаче населението не е в състояние да организира съпротива в по-голям мащаб. Те не разполагат с необходимите оръжия и дори ако милицията не е в състояние да потуши въстание или дори да се присъедини към бунтовниците, правителствените кръгове могат да се опрат на армията. Последното е по-добре снабдено с храна, както и градското население. Въпреки това броят на въстанията е все още толкова голям, че Лиу Шаоци предупреждава за гражданска война през 1962 г.

Вътрешна и външнополитическа ситуация през 1960 и 1961 г.

Журналистът Яспер Бекер нарича политическата ситуация в началото на 1960 г. странна. Повечето високопоставени членове на партията са наясно с глада в страната, но след конференцията в Лушан се чувстват неспособни да го отбележат официално преди Мао Дзедун да го направи. Чен Юн, който посетил провинция Хенан, се оттеглил във вилата си в Ханджоу с мотива, че е болен, и се отдал на изучаване на типичните за региона опери. Връща се в Пекин едва през 1961 г. Лиу Шаоци прекарва по-голямата част от 1960 г. в Хайнан и започва да се посвещава на изучаването на икономически въпроси. Дън Сяопин се фокусира върху нарастващите разногласия между Китай и Съветския съюз. В средата на 1960 г. между двете страни настъпва окончателен разрив и през юли 1960 г. Съветският съюз изтегля останалите около 15 000 съветски съветници. Джаспър Бекер твърди, че оттеглянето на съветските съветници е било добре дошло за китайското партийно ръководство, тъй като е попречило новините за този широко разпространен глад да достигнат до съветското ръководство. След оттеглянето на съветските съветници Китай е до голяма степен изолиран в международен план, а новините за ситуацията в страната трудно достигат до чужбина. Ръководството на партията също така постанови, че освен Renmin Ribao и двумесечното списание Red Flag, никакви други издания не могат да бъдат изнасяни в чужбина. Дори в Китайската народна република мащабите на глада остават до голяма степен скрити за населението. Пътуването в рамките на Народната република е ограничено, кореспонденцията се следи и само няколко китайци имат достъп до телефони. Китайският журналист и автор на книги Ян Джишън обяснява в интервю за „Ню Йорк Таймс“, че самият той дълго време е бил убеден, че скокът напред е бил успешен и че гладът, който е царял в родното му село през онези години, е бил изолиран случай. Едва почти десетилетие по-късно той попада на документ на Червената гвардия, в който тогавашният ръководител на провинция Хубей признава за 300 000 смъртни случая от глад, и така за първи път разбира за мащабите на глада.

През ноември 1960 г. правителствени служители за първи път обявяват, че природните бедствия и необходимостта от изплащане на заеми на Съветския съюз са довели до недостиг на храна. Днес и двете обяснения са до голяма степен отхвърлени. След обширното скъсване на отношенията със Съветския съюз Мао Дзедун отдава голямо значение на изплащането на неизплатените заеми по-бързо, отколкото предвиждат договорите със Съветския съюз. Позоваването на природни бедствия обаче позволява на Джоу Енлай, Ли Фучун и Ли Иннян да преустановят действието на договорите със социалистическите търговски партньори, тъй като в договора им има клауза, че в случай на форсмажорни обстоятелства част или целият договор ще стане невалиден. Джоу Енлай и Чен Юн също успяват да убедят Мао да внася зърно от капиталистическите страни. Първият подобен договор за доставка на зърно от Канада и Австралия е подписан в Хонконг в края на 1960 г. През 1961 г. са внесени почти 6 милиона тона зърно. Основните доставчици бяха Канада и Австралия, но в много по-малка степен и Федерална република Германия и Франция. За да се набави необходимата чуждестранна валута за този внос, месото и яйцата се изнасят за тогавашната британска колония Хонконг, а среброто се продава на Лондонската фондова борса. Азиатският пазар също е залят с текстилни изделия, въпреки че те са крайно необходими в самата Китайска народна република. През април 1961 г. министърът на търговията Йе Джиджуан отхвърля предложенията на Съветския съюз за доставка на стоки за хуманитарна помощ за момента. Въпреки това, когато през лятото на 1961 г. продоволствената ситуация не се подобрява, Чжоу Енлай пита Съветския съюз дали е възможно да се доставят два милиона тона зърно. Беше му обяснено, че това е възможно само срещу чуждестранна валута, и молбата му остана без отговор. Само няколко месеца по-късно съветските представители намекват на Дън Сяопин, че самите те изпитват по-големи икономически трудности.

Не целият внос на зърно е предназначен за китайското население. Оризът, закупен от Китайската народна република в Мианмар, се доставя в по-голямата си част в тогавашния Цейлон, за да се покрият неизплатените задължения. Други 160 000 тона ориз са изнесени за Германската демократична република, за да се намали търговският дефицит с тази страна. За да подчертае претенциите си за водеща роля сред социалистическите страни, Китай доставя безплатно зърно на приятелски страни дори в разгара на глада. Албания например, която по това време има население от около 1,4 милиона души, получава 60 000 тона пшеница. Между август 1960 г. и първите месеци на 1961 г. още 100 000 тона зърно са изпратени в Куба, Индонезия, Полша и Виетнам. Мианмар, Камбоджа, Виетнам и Албания също получиха щедри заеми. Президентът на САЩ Джон Ф. Кенеди отхвърля предложенията за помощ на Китайската народна република във връзка с този износ. Международният Червен кръст предлага помощ на китайското правителство по толкова недипломатичен начин, че правителствените кръгове я отхвърлят, позовавайки се на необичайно богатата реколта през 1960 г.

Външнополитическите успехи на Народната република включват няколко посещения на чуждестранни политици, които по време на посещението си в избрани витрини не са знаели за степента на трудностите поради мерките за защита. През 1961 г. Мао казва на Франсоа Митеран, който по това време е сенатор от избирателния район Ниевр, че Китай не страда от глад, а само от недостиг. Джон Темпъл, член на британския парламент от Консервативната партия, се завръща от посещение в Китай в края на 1960 г. и заявява, че комунизмът работи и страната е постигнала голям напредък. През 1960 г. Източна Германия все още приветства въвеждането на народните комуни, което върви успоредно с нейната собствена по-нататъшна колективизация и въвеждането на земеделски производствени кооперативи. Въпреки това, когато китайските изложители на селскостопанското изложение в Марклиберг през 1960 г. пропагандират китайската концепция за комунално хранене, ГДР е принудена да обяви, че не планира въвеждането на централни столови в селскостопанските кооперативи на ГДР.

През април 1962 г. около 140 000 души бягат от Народната република в Хонконг и гладът става известен на световната общественост. Властите на континентален Китай са отворили временно границите. Британските власти в Колонията на короната се обръщат към американците и предлагат възможни продажби на храни. Даренията бяха отхвърлени, особено защото се смяташе, че това няма да бъде прието от американската общественост, нито ще подобри китайско-американските отношения. Американското правителство е информирано подробно за промените в континентален Китай чрез консулството в Хонконг и получава достъп до секретни документи на Народноосвободителната армия през 1962 г. чрез тибетци, обучени от ЦРУ в резултат на Тибетското въстание през 1959 г. Политическата сцена във Вашингтон забелязва по-широко промените едва с началото на Културната революция, което води до дипломация на пинг-понг при Никсън.

Най-сериозният резултат от Големия скок е големият глад през 1959-1961 г., при който загиват между 15 и 45 милиона души. В началото на 60-те години на миналия век тя е преодоляна само с големи трудности и чрез внос на чуждестранно зърно. Нанесени са и щети на околната среда, в някои случаи в значителни размери, поради често необмислени действия. По време на кампанията за производство на стомана от зимата на 1958 г. до пролетта на 1959 г. е имало значително изсичане на гори по планинските склонове. В началото на кампанията бяха положени много усилия за изграждане на инфраструктура, но резултатите бяха много смесени. Фокусът върху представителните количества означаваше, че поддръжката на съществуващите съоръжения и качеството на новопостроените съоръжения бяха пренебрегнати. Много пътища и язовири трябваше да бъдат подобрени. От средата на 1959 г. нататък инфраструктурните услуги са силно ограничени заради глада. Особено голямо е увеличението в областта на телекомуникациите и електроснабдяването в селските райони. Между 1957 г. и 1960 г. броят на потребителите на телефонни услуги в селските райони нараства от 200 000 на 920 000, броят на пощенските станции – от 38 000 на 54 000, а производството на електроенергия – от 108 милиона kWh на 992 милиона kWh. В областта на общото промишлено производство напредъкът до голяма степен не се осъществи въпреки всички усилия (вж. таблица 8).

От 1959 г. нататък народните общини постепенно губят много от правомощията си в полза на производствените бригади и производствените екипи под тях, както и в полза на висшестоящите органи, но с намалените си функции те остават важни елементи от селската структура. Народните общини, в които членуват средно 7000 души, продължават да отговарят за нещата, които са твърде големи, за да се справят производствените бригади. Това могат да бъдат промишлени предприятия, задачи в областта на инфраструктурата, образованието, медицинските грижи и социалното осигуряване.

Таблица 2Следващата таблица показва различни данни за данъчната тежест на китайските селяни. Според тези данни по време на Големия скок местните власти са събрали повече зърно, отколкото е било предвидено от централното правителство.

Таблица 3През 50-те години на миналия век Китай е една от най-бедните страни в света. Центърът за международни сравнения към Университета на Пенсилвания класира Китай като най-бедната страна. Списъкът на най-бедните страни е представен в следващата таблица.

Таблица 4Следващата таблица показва хората, засегнати от глада през 50-те и 60-те години на ХХ век. Дори преди катастрофата с глада през 1959-1961 г. всяка година от глад са били засегнати от 20 до 40 милиона души.

Таблица 5Следващата таблица показва дела на данъчните приходи на регионалните институции в сравнение с приходите на държавното управление.

Таблица 6

Таблица 7По време на първия петгодишен план индустриалното производство нараства рязко. Между 1952 и 1957 г. производството на стомана нараства от 1,5 на 5,4 милиона тона, а производството на електроенергия – от 7,3 на 19,3 милиарда kWh. Производството на зърно се увеличава от 164 млн. тона на 195 млн. тона. Обнадеждено от постигнатите досега успехи, правителството се поддаде на прекалено големи очаквания. Следващата таблица показва очакванията на китайското ръководство в края на 1958 г. за производството през 1958 г. и 1959 г.

Таблица 8Следващата таблица показва реалното производство на важни икономически стоки от 1957 до 1962 г.

Таблица 9Следващата таблица показва нивата на смъртност в периода 1954-1966 г. за отделните китайски провинции, както и участието на населението в общата храна в столовата, разпространена по време на Големия скок. Големият дял на храненията в столовата корелира с големия брой жертви по време на глада. Ясно се вижда връзката между стриктното прилагане на Големия скок и големия брой жертви по време на глада. Освен това столовете не бяха много ефективни и допринасяха за разхищението на храна.

Таблица 10Следващата таблица показва коефициентите на смъртност в провинциите през 1960 г. и производството на зърно на човек през 1959 г.

Таблица 11Следващата таблица показва заетостта на китайското селско население през периода 1957-1961 г. Вижда се отдалечаването от реалната основна дейност на селското стопанство през 1958-1960 г.

Таблица 12Следващата таблица показва средното дневно количество калории, с което разполагат китайците.

След като през лятото на 1958 г. „Големият скок“ предизвиква голям ентусиазъм, в края на 1958 г. вече започва „коригиране“ на „Големия скок“. Стъпка по стъпка изискванията на Големия скок бяха оттеглени. Въпреки това ситуацията не се подобрява, а става все по-лоша. Тъй като съобщенията за глад зачестяват, но партийното и държавното ръководство не може да си състави представа дали става дума за отделни случаи, или гладът е по-широко разпространен, в края на 1960 г. е взето решение водещи политици като Дън Сяопин, Джоу Енлай, Пън Джън, Ли Сянян, Лиу Шаоцзи и Мао да пътуват няколко седмици из страната с възможно най-малко последователи, за да се убедят сами. По време на тези пътувания те виждат не само катастрофалното положение в страната, но и как партийните кадри действат като диктатори и безконтролно се възползват от общата собственост. Лиу Шаоцзи се оплаква с горчивина, че очевидно всички писма, писани до него, са били прихванати от местните власти. Той каза: „Бяхме държани в безнадеждна неизвестност.“ Сигурно имаше самооправдание за цялото това безобразие, но необходимостта от масови действия вече беше очевидна.

Дън Сяопин, който до 1961 г. се въздържа от негативни изказвания за Големия скок, казва за ситуацията през 1961 г. пред Комунистическата младежка лига: „Ситуацията е такава, че не е необходимо да казваме нищо повече, не само Лигата, но и партията знае това. Дрехите са с лошо качество, храната е мизерна, жилищните условия са лоши. Стандартът на живот се е понижил навсякъде. Голяма част от казаното е пресилено. Хората влагат парите си там, където е тяхната уста. Кампанията беше твърде лява.“

С тази оценка Дън, Лиу и другите са подкрепени от мнозинството от партийното ръководство. Икономиката и селското стопанство са достигнали дъното си. Правителството вече не се интересуваше от грандиозни стратегии, а търсеше мерки, които по някакъв начин биха могли да обещаят успех в краткосрочен план.

Коментирайки настоящите изисквания, Дън заяви: „В момента най-важното е да се произвежда повече зърно. Доколкото добивите се увеличават, частната инициатива на физически лица също е разрешена. Няма значение дали е черна или черна, стига котката да лови мишки.“ По-късно пиедестата котка се превръща в бяла котка, въпреки че почти няма бели котки. Относно предстоящите промени той каза: „Трябва да възприемем стила, който искат хората. Това, което е било незаконно, трябва да се легализира.“

Ли Фучун, който от самото начало е водещ организатор на Големия скок и доверено лице на Мао, прави равносметка на конференцията в Бейдайхе през юли 1961 г. с предложения за „приспособяване“ и „консолидация“. Ли изброява основните грешки на Големия скок:

Имаше желание да се постигне твърде много наведнъж и твърде бързо, стимулите бяха отпаднали поради премахването на бонусите за постигнати резултати, подходът често беше хаотичен и неструктуриран, а Големият скок беше склонен към разхищение на ресурси. Относно основната стратегия на Големия скок той казва, че инструкциите на Мао са били напълно правилни; грешките са били в изпълнението. След това той даде подробни предложения за подобряване на ситуацията. Самият Мао изрично похвали доклада на Ли.

Промените, осъществени в селското стопанство, връщат Китай на нивото на полусоциалистическия пропан-бутан от 1954 г. В центъра на извънредните мерки от така наречените „60 члена за селското стопанство“ през март 1961 г. са „Трите свободи“ и „Целта за добив от селския бюджет“.

„Трите свободи“ позволяват на селяните да имат частни килии, да се занимават с частни дейности, като например плетене на кошници, и да продават продукцията си на свободни пазари. Социализираните ниви са отдадени под наем на селските домакинства. „Изискването за приходите на селските домакинства“ означава, че селските домакинства трябва да доставят на държавата договорено количество селскостопански продукти като рента, количеството над което те могат да продават сами. Освен това те трябваше да се ангажират да отработят определен брой часове за екипа на продукцията.

По-късно през 1961 г., а след това и на конференцията „West Buildings“ на 21-23 февруари 1962 г., материалните стимули бяха допълнително засилени. Семействата или групите, които са успели да увеличат производството си, са получили допълнителни държавни помощи и допълнителни възможности за кредитиране. В допълнение към свободните селски пазари бяха разрешени частната търговия и частните малки предприятия. Мао предупреди, че новите разпоредби отиват твърде далеч. С тези нови правила бързо щеше да се появи отново нова управляваща класа, нова управляваща класа, но мнозинството от партийното ръководство се грижеше повече за увеличаване на производството, отколкото за възраженията на Мао.

Новите правила стимулират производството, но бързо водят до силна диференциация между фермерите, от която Мао се страхува. Успешните селяни получават допълнителна държавна помощ, могат да вземат заеми, да наемат работници за работа на полето и да се занимават сами с търговия. Това развитие е съпроводено от сливане на богатите селяни и търговци с кадрите. Мао говори за „корумпиране на кадрите от селската буржоазия“, но това е след Големия скок.

За промишлеността на 9-ия пленум (14-18 януари 1961 г.) е наложена политиката на „регулиране, консолидиране, допълване и повишаване на нивата“.

Целта на „регулирането“ е да се върнат отделните икономически сектори в балансирани отношения, като се даде предимство на селското стопанство. Беше издигнат лозунгът „земеделието е основата, промишлеността има водеща роля“. В индустриалния сектор металургията трябваше да бъде съкратена за сметка на химическата и енергийната промишленост. Отново бяха създадени шест регионални служби и вместо предишната строга политика на децентрализация цялата страна трябваше да се превърне в единна шахматна дъска с местни компетенции.

Консолидацията, допълването и повишаването на нивото означаваха подобряване на качеството на продуктите, увеличаване на продуктовите разновидности, укрепване на слабите звена в производството, закриване на нерентабилни промишлени предприятия и спиране на нерентабилни строителни проекти. За да облекчи положението на фермерите, през 1961 г.

Като материален стимул заплатите отново се разпределят и се въвежда отново работата на парче. Сред работниците е въведено разделение между постоянни и временни работници. Системите за социална сигурност (желязната купа с ориз) се прилагаха само за постоянните служители, а немалката част от временните работници не можеха да удължат договорите си по всяко време.

Размерът на народните общини е намален от средно 21 000 на 7 000 души, а правомощията им са силно ограничени. От една страна, те вече не бяха независими от по-високите административни нива, а от друга, трябваше да отстъпят по-голямата част от компетенциите си на производствените екипи под тях. Те остават отговорни само за райони, които са твърде големи за производствените екипи и производствените бригади под тях, например тухларни или въглищни мини, и са под контрола на администрацията над тях.

Народните общини остават отговорни за разширяването на медицинското обслужване в селата, за разширяването на образователната система, за социалното осигуряване и за разширяването на местната инфраструктура. Разширяването на промишлеността и търговията в провинцията се запазва. В краткосрочен план обаче тези дейности бяха значително намалени и подчинени на увеличаването на производството на зърно (това е показано в таблица 11).

До 80-те години на ХХ век „Големият скок“ и предизвиканият от него глад не получават голямо внимание в западния свят – нито в научните изследвания, нито в медиите. Това се дължеше и на усилията на китайското правителство да запази в тайна от световната общественост последиците от тази кампания. Едва през 1981 г. китайското правителство дава отрицателна оценка на тази кампания с „Резолюция по някои въпроси от историята на Китайската комунистическа партия от 1949 г. насам“. Преброяването от 1982 г. разкрива и големия брой смъртни случаи от глад и резкия спад на раждаемостта между 1959 и 1961 г. В западния свят обаче кампанията се разглежда предимно като начало на Културната революция. „Големият скок напред“ не е класифициран като самостоятелно събитие в западния свят до 90-те години на ХХ век, когато ролята на Мао Дзедун все повече се превръща в обект на академични изследвания.

В началото на 80-те години на ХХ век се появяват редица научни трудове за Големия скок. Морис Мейзнър описва смяната на Мао с Лю Шаоци след Големия скок като момента на термодор в китайската революция. Става известна статия на Джудит Банистър в China Quarterly, с която в американската преса започва да се появява цифрата 30 милиона смъртни случая. Вим Ф. Вертхайм критикува това като преувеличено. Джунг Чанг спори в „Мао“. Непознатата история“, Джунг Чанг твърди, че Мао е очаквал голям брой жертви и ги е приемал открито и съзнателно. Въз основа на тези данни Рудолф Джоузеф Румел описва масовата смъртност във връзка с Големия скок като „демоцид“.Стивън Роузфийлд описва причината като комбинация от терор и глад, в смисъл на непредумишлено убийство или дори убийство, а не като внезапен глад. Проучване, проведено от историка Франк Дикьотер и публикувано през 2010 г., определя общия брой на поне 45 милиона смъртни случая от глад, като се основава на китайски архивни документи, наред с други неща. Китайският историк Ю Сигуан изчислява 55 милиона смъртни случая.

Mùbēi (надгробен камък) – широко разпространено изследване, публикувано през 2008 г. от дългогодишния член на партията ККП и служител на Синхуа Ян Джишън, посветено на глада по време на Големия скок, оценява броя на жертвите на 36 милиона души. По-голямата част от отговорността за това се приписва на политическото ръководство. Местните партийни лидери са по-загрижени за изпълнението на плановете, отколкото за живота на селяните, а самият Мао се занимава предимно с уреждането на неизплатените дългове към Съветския съюз. В книга, публикувана през 1998 г., бившият хонконгски журналист Джаспър Бекер лично обвинява Мао, наред с други неща, че е задържал държавните доставки на храна за гладуващите, като е обвинявал селяните в присвояване и тайно складиране на зърно.

Източници

 1. Großer Sprung nach vorn
 2. Големият скок напред
 3. Kwok-sing Li: A glossary of political terms of the People’s Republic of China. Translated by Mary Lok. The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 1995, ISBN 962-201-615-4, S. 47–48.
 4. The Great Leap Forward and the People’s Communes—Socialist Ideals and Practice. In: Chinese Law & Government. Band 29, Nr. 4, 1. Juli 1996, ISSN 0009-4609, S. 46–60, doi:10.2753/CLG0009-4609290446.
 5. ^ Kte’pi, Bill (2011), „Chinese Famine (1907)“, Encyclopedia of Disaster Relief, Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., pp. 70–71, doi:10.4135/9781412994064, ISBN 9781412971010, The Chinese Famine of 1907 is the second-worst famine in recorded history, with an estimated death toll of around 25 million people; this exceeds the lowest estimates for the death toll of the later Great Chinese Famine, meaning that the 1907 famine could actually be the worst in history.
 6. ^ MENG, XIN; QIAN, NANCY; YARED, PIERRE (2015). „The Institutional Causes of China’s Great Famine, 1959–1961“ (PDF). Review of Economic Studies. 82 (4): 1568–1611. doi:10.1093/restud/rdv016. Archived (PDF) from the original on 5 March 2020. Retrieved 22 April 2020.
 7. ^ a b c Hasell, Joe; Roser, Max (10 October 2013). „Famines“. Our World in Data. Archived from the original on 18 April 2020. Retrieved 22 April 2020.
 8. ^ Dikötter, Frank. „Mao’s Great Famine: Ways of Living, Ways of Dying“ (PDF). Dartmouth University. Archived from the original (PDF) on 2020-07-16. Retrieved 2021-01-04.
 9. (en) « The Great Leap Forward and the People’s Communes—Socialist Ideals and Practice », Chinese Law & Government,‎ 7 décembre 2014 (DOI 10.2753/CLG0009-4609290446, lire en ligne, consulté le 18 juillet 2020).
 10. ELTE
 11. Jordán 185. o.